Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien: dysponowa podstawow wiedz merytoryczn z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarzdzania i finansów; zna metody i narzdzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbdne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmowa racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedz z zakresu informatyki ekonomicznej w szczególnoci projektowania, programowania i wdraania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent powinien by przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzdzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtno posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarzdzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

2 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Ekonomii 2. Prawa 3. Zarzdzania 4. Informatyki ekonomicznej 5. Rachunkowoci 6. Finansów C. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Analizy matematycznej 2. Algebry liniowej 3. Statystyki opisowej i ekonomicznej 4. Rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej 5. Ekonometrii 6. Matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 7. Bada operacyjnych 8. Programowania komputerowego 9. Projektowania systemów informatycznych 10. Baz danych godziny ECTS TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie z zakresu ekonomii Treci kształcenia: Podstawowe problemy metodologiczne: istota gospodarowania i definicja ekonomii jako nauki, ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna. Popyt, poda i rynek. Teoria zachowania si konsumenta. Działanie przedsibiorstwa: koszty, produkcja, zysk. Organizacja rynku: konkurencja doskonała, monopol i oligopol a równowaga przedsibiorstwa. Informacja, ryzyko i niepewno a funkcjonowanie przedsibiorstwa i rynku. Rynki czynników produkcji. Elementy ekonomii dobrobytu: efektywno alokacyjna, równowaga i optimum Pareto, błdy rynku i regulacja publiczna. Główne kierunki rozwoju współczesnej mikroekonomii. Gospodarka narodowa i rachunek dochodu narodowego oraz produktu społecznego. Polityka fiskalna i handel zagraniczny a popyt globalny i równowaga makroekonomiczna. Pienidz i system bankowy. Polityka pienina i fiskalna w gospodarce zamknitej i otwartej. Inflacja i bezrobocie: ujcie klasyczne i keynesowskie. Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. Pastwo a wzrost gospodarczy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kategorialnego mylenia ekonomicznego w szczególnoci identyfikacji kategorii teoretycznych i zwizków przyczynowo-skutkowych midzy nimi zachodzcych w skali mikro- i makroekonomicznej; oceny skutecznoci i efektywnoci rónych instrumentów polityk makroekonomicznych z punktu widzenia stabilizacji i wzrostu gospodarczego oraz wpływu na realizacj funkcji celu podmiotów gospodarczych. 2

3 2. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu prawa gospodarczego uwarunkowania prawne prowadzenia działalnoci gospodarczej. Czynnoci handlowe. Ochrona własnoci przemysłowej. Umowy w handlu elektronicznym ochrona praw uczestników handlu elektronicznego, płatnoci w handlu elektronicznym. Prawo autorskie w społeczestwie informacyjnym ochrona programów komputerowych, ochrona baz danych, ochrona oznacze odróniajcych w Internecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z regulacji prawnych; interpretacji prawnej przepisów regulujcych działalno gospodarcz. 3. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Przedmiot i zakres nauk o zarzdzaniu. Typologie i formy organizacji. Zarzdzanie organizacj pojcia podstawowe: sterowanie, kierowanie, zarzdzanie, administrowanie, praca zespołowa. Funkcje kierownicze. Praca kierownicza: role i kompetencje kierownicze, style kierowania. Planowanie jako funkcja kierowania. Istota planowania strategicznego. Organizowanie. Struktury organizacyjne: czynniki strukturotwórcze, struktury nieelastyczne, struktury elastyczne, struktury scentralizowane i zdecentralizowane. Motywacja potrzeby człowieka i systemy motywacyjne. Kontrola jako funkcja zarzdzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Rozwój organizacji: cykl ycia, proces reorganizacji i restrukturyzacji, opory wobec zmian ich pokonywanie, kultura organizacyjna, organizacje wielopodmiotowe. Przywództwo w zarzdzaniu. Przedsibiorczo w procesach zarzdzania strategicznego i operacyjnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: diagnozowania i projektowania zjawisk zwizanych z funkcjonowaniem wiata organizacji; rozpoznawania organizacji ze wzgldu na ich struktur i zmiany wewntrzne w otoczeniu; rozumienia zachowania organizacji i ludzi w zmieniajcym si otoczeniu. 4. Kształcenie w zakresie informatyki ekonomicznej Treci kształcenia: Informatyka ekonomiczna jako narzdzie wspomagajce obiekt gospodarczy. System informacyjny: struktura, typologia, tendencje rozwojowe. Rynek produktów informatycznych. Komunikacja gospodarcza rodowisko e-biznesu. Dane, informacje, wiedza. Hipertekst. Internet. Portale, wyszukiwarki. Rynki elektroniczne. Aukcje. Organizacje wirtualne. Społeczestwo informacyjne. Procesy biznesowe. Systemy zintegrowane. Systemy CRM (Customer Relation Management). Systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Uwarunkowania procesu informatyzacji. Strategia informatyzacji. Metody i techniki okrelania potrzeb informacyjnych. Wybrane metody i techniki informatyczne. Techniki prezentacji algorytmów. Wizualizacja informacji ekonomicznych. Cykl ycia systemu informatycznego. Organizacja procesu pozyskiwania systemu powielarnego. Bezpieczestwo informacji i systemów informacyjnych. Infrastruktura klucza publicznego. Aspekty prawne informatyki. Ekonomika przedsiwzi informatycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: klasyfikowania systemów informacyjnych; definiowania potrzeb w zakresie systemów i technologii informacyjnych; wspomagania strategicznych celów firmy z wykorzystaniem systemów informacyjnych; doboru oprogramowania do potrzeb organizacji; oceny ryzyka przedsiwzi informatycznych. 5. Kształcenie w zakresie rachunkowoci Treci kształcenia: Nadrzdne zasady rachunkowoci finansowej cechy i odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowo. Aktywa i pasywa przedsibiorstwa. Teoria konta. Koszty i przychody, pomiar wyniku finansowego. Dokumentacja systemu rachunkowoci na poziomie przedsibiorstwa. Pojcie, klasyfikacja i wycena rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji, rodków pieninych, rozrachunków, zapasów. Klasyfikacja kosztów. Załoenia rozrachunku kosztów pełnych. Przepływy pienine. Walory decyzyjne 3

4 rachunku kosztów zmiennych. Kontrola kosztów poprzez budety. Wymagania stawiane systemom informatycznym rachunkowoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si terminologi stosowan w rachunkowoci i komunikowania si ze słubami finansowo-ksigowymi; czytania, rozumienia i analizowania podstawowych elementów sprawozdania finansowego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieninych; okrelania potrzeb informacyjnych do oceny sytuacji finansowej i majtkowej przedsibiorstwa. 6. Kształcenie w zakresie finansów Treci kształcenia: Podstawowe działy i kategorie finansów. Alokacja zasobów z punktu widzenia czasu i ryzyka. Podstawowe teorie stopy procentowej. System i struktura finansów publicznych. Dochody i wydatki publiczne. Bank centralny i polityka pienina. Rynek finansowy podstawy funkcjonowania, instrumenty. Podstawy wyceny i analizy ryzyka instrumentów finansowych. Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsibiorstw. ródła, struktura i koszt kapitału. Krótkoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe przedsibiorstw. Elementy wyceny i analizy ryzyka przedsibiorstwa. System bankowy i podstawowe operacje bankowe. Ubezpieczenia majtkowe i osobowe, ubezpieczenia na ycie. System emerytalny. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i interpretacji podstawowych kategorii finansów; analizy podstawowych procesów finansowych zachodzcych w gospodarce, przedsibiorstwach oraz instytucjach finansowych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie analizy matematycznej Treci kształcenia: Elementy teorii mnogoci. Funkcja jako relacja. Funkcje cyklometryczne. Przestrze metryczna i jej podzbiory. Cigi w przestrzeniach metrycznych i ich zbieno. Cigi liczbowe. Cigi zbiene do liczby e. Granica i cigło funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie Weierstrassa. Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej interpretacje (geometryczna oraz ekonomiczna). Pochodne wyszych rzdów. Badanie funkcji jednej zmiennej monotoniczno, ekstrema, kształt. Tempo zmian wartoci funkcji. Elastyczno funkcji jednej zmiennej. Elementy rachunku marginalnego. Szeregi liczbowe oraz kryteria ich zbienoci. Elementy rachunku róniczkowego funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne oraz warunkowe funkcji wielu zmiennych. Elastycznoci czstkowe. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Geometryczna oraz ekonomiczna interpretacja całki oznaczonej. Elementy rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania narzdzi analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce; matematycznego opisu zjawisk i procesów gospodarczych. 2. Kształcenie w zakresie algebry liniowej Treci kształcenia: Przestrze wektorowa (liniowa). Liniowa zaleno wektorów. Baza przestrzeni liniowej. Współrzdne wektora. Przekształcenia (homomorfizmy) liniowe i ich macierzowa reprezentacja. Algebra macierzy. Własnoci i klasyfikacja macierzy. lad i rzd macierzy. Wyznacznik macierzy kwadratowej. Macierz odwrotna. Układy równa liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Formy liniowe i kwadratowe. Posta kanoniczna formy kwadratowej. Okrelono i klasyfikacja form kwadratowych formy okrelone dodatnio, nieujemnie, ujemnie, niedodatnio. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania algebry liniowej w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji. 3. Kształcenie w zakresie statystyki opisowej i ekonomicznej Treci kształcenia: Projektowanie badania statystycznego. Kryteria oceny wtórnych ródeł danych statystycznych. Techniki opracowania i prezentacji materiału statystycznego. 4

5 Syntetyczne charakterystyki rozkładów cech statystycznych miary: poziomu redniego, dyspersji, asymetrii, koncentracji. Opis współzalenoci cech. Metody analizy dynamiki zjawisk. Indeksy indywidualne i zespołowe. Szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag. Indeksy łacuchowe. Zastosowania indeksów. Badania statystyczne budetów gospodarstw domowych. Badania statystyczne prowadzone przez instytucje statystyki publicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i realizacji badania statystycznego; obliczania i interpretacji miar opisowych zbiorowoci statystycznych; posługiwania si opisowymi miarami dynamiki zjawisk, w tym indeksami dla rónych dziedzin ycia gospodarczego i społecznego. 4. Kształcenie w zakresie rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej Treci kształcenia: Definicje sigma ciała zdarze i miary probabilistycznej. Róne interpretacje prawdopodobiestwa czstociowa, personalistyczna. Niezaleno zdarze i twierdzenie Bayesa. Dystrybuanta i charakterystyki opisowe rozkładów zmiennych losowych. Własnoci i zastosowania wybranych rozkładów skokowych i cigłych zmiennych losowych. Zmienna losowa wielowymiarowa. Niezaleno i korelacja zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Funkcja tworzca momenty i jej własnoci. Twierdzenia graniczne. Rozkłady wybranych statystyk z próby. Estymatory i ich własnoci. Metody estymacji punktowej. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja hipotez, metody konstrukcji testów statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne oraz ich zastosowania. Krzywa mocy testu jedno- i dwustronnego. Testy ilorazu wiarygodnoci. Elementy wnioskowania bayesowskiego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania metod wnioskowania statystycznego w badaniach statystycznych i ekonometrycznych; wnioskowania w procesach stochastycznych; wnioskowania opartego na próbach złoonych. 5. Kształcenie w zakresie ekonometrii Treci kształcenia: Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia. Model ekonometryczny. Klasyczny model regresji liniowej wielu zmiennych estymacja parametrów modelu: punktowa i przedziałowa. Estymator metody najmniejszych kwadratów i jego własnoci. Testy t i F oraz Durbina-Watsona. Mierniki dopasowania. Heteroskedastyczno, autokorelacja, losowo zmiennych objaniajcych. Uogólniony model regresji liniowej. Równania liniowe wzgldem parametrów. Równania nieliniowe. Modele wielorównaniowe: klasyfikacja, identyfikowalno, estymacja. Zastosowania regresji liniowej i nieliniowej w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: budowy, estymacji, interpretacji i stosowania podstawowych modeli ekonometrycznych: jednorównaniowych regresyjnych i autoregresyjnych oraz wielorównaniowych w tym obejmujcych równania współzalene. 6. Kształcenie w zakresie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Treci kształcenia: Stopa procentowa pojcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Warto pienidza w czasie warto przyszła i obecna (bieca). Rachunek rent warto przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego i funduszu amortyzacyjnego. Przepływy pienine. Przepływy pienine analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej. Kredyty schematy spłaty i koszt kredytu. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłunych metod zdyskontowanych przepływów pieninych. Okrelanie składki jednorazowej netto i składki biecej w ubezpieczeniach na ycie. Ocena ryzyka inwestycji i elementy teorii portfela. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowymi narzdziami wartoci pienidza w czasie; wyceny i analizy ryzyka podstawowych instrumentów finansowych; analizy kredytów i planów emerytalnych; interpretacji ekonomicznej i finansowej uzyskanych wyników z zastosowaniem rónych metod. 5

6 7. Kształcenie w zakresie bada operacyjnych Treci kształcenia: Model procesu decyzyjnego. Programowanie liniowe. Metody: graficzna i simpleks. Dualno w programowaniu liniowym. Programy marginalne. Programowanie dynamiczne. Programowanie całkowitoliczbowe. Programowanie stochastyczne. Programowanie w przypadku wielorakoci celów. Programowanie interaktywne. Optymalizacja metodami genetycznymi. Podstawowe programy komputerowe z zakresu programowania matematycznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikajcych z programowania matematycznego. 8. Kształcenie w zakresie programowania komputerowego Treci kształcenia: Klasyfikacja jzyków programowania i narzdzi programistycznych. Tekstowe i graficzne rodowiska programistyczne. Proces tworzenia oprogramowania. Konstrukcje i przeznaczenie systemów liczbowych. Paradygmaty jzyków strukturalnych i obiektowych. Podstawowe typy i struktury danych podejcia strukturalnego: typy podstawowe, tablice, struktury danych. Jednostki składniowe programu: literały, operatory, wyraenia, instrukcje przypisania deklaracji, ptli i wyboru. Dekompozycja funkcjonalna. Pojcia podprogramów i modułów. Przekazywanie argumentów przez warto i odniesienie. Podejcie obiektowe. Pojcia klasy i obiektu łczenie atrybutów oraz metod w obiektach. Zwizki midzy klasami. Podstawowe algorytmy matematyczne. Złoono obliczeniowa algorytmów. Algorytmy sortowania, wyszukiwania. Rekurencja. Złoone struktury danych: stosy, sterty, listy, drzewa. Tworzenie dokumentacji programu komputerowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli algorytmów oraz implementacji algorytmów przy korzystaniu z programów komputerowych; tworzenia programów z wykorzystaniem nowoczesnych technik wzrokowych; efektywnego zarzdzania procesem tworzenia oprogramowania; posługiwania si wybranymi jzykami programowania. 9. Kształcenie w zakresie projektowania systemów informatycznych Treci kształcenia: Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych: rodzaje systemów, zakres i składniki metodyki tworzenia. Klasyfikacja metodyk tworzenia. Cykl ycia systemu: kaskadowy, spiralny, przyrostowy. Fazy cyklu: planowanie, analiza, projektowanie, wdraanie, uytkowanie systemów. Modyfikacje cyklu ycia systemu: prototypowanie, pakiety zastosowa, metodyki zwinne. Planowanie systemów informatycznych: cele planowania, proces planowania, formułowanie strategii informatyzacji, studium wykonalnoci, metody analizy sytuacyjnej, zespół projektowy. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych modele zwizków encji, diagramy przepływu danych, słowniki/skorowidze danych, techniki decyzyjne, diagramy struktur. Strukturalne projektowanie systemów informatycznych. Metodyki społeczne. Systemy obiektowe: podstawowy model obiektowy, projektowanie w oparciu o model obiektowy. Jzyk UML (Unified Modeling Language). Komputerowo wspomagane tworzenie systemów informatycznych. Pakiety wspomagajce zarzdzanie projektami: istota i generacje, rodzaje pakietów na rynku oprogramowania przykłady. Generatory oprogramowania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy i projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem metodyk, technik i narzdzi wspomagajcych zarzdzanie projektami. 10. Kształcenie w zakresie baz danych Treci kształcenia: Systemy baz danych. Systemy zarzdzania baz danych w organizacji gospodarczej. Modele danych definicja i rodzaje. Model zwizków encji. Modele wdroeniowe: modele przedrelacyjne, relacyjne i obiektowe. Podstawowe działania w algebrze relacji. Model relacyjny. Normalizacja relacyjnego modelu danych do pitej postaci normalnej. Jzyk SQL (Structured Query Language). Definiowanie relacyjnego schematu bazy danych, relacji i perspektyw. Operacje aktualizowania. Zapytania w jzyku SQL: proste, 6

7 kwalifikowane, z agregatami, zagniedone i połczeniowe. Obiektowo i ujednolicony jzyk modelowania. Fizyczna organizacja bazy danych. Architektura Systemu Zarzdzania Baz Danych (SZBD) schematy: konceptualny, zewntrzne i wewntrzny. Organizacja zapisu i odczytu plików danych. Adresowanie, wyszukiwanie, indeksowanie. Zarzdzanie transakcjami i zapytaniami. Bezpieczestwo danych. Proces projektowania baz danych: modelowanie konceptualne, projektowanie wdroeniowe i fizyczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i administrowania baz danych; programowania w jzyku SQL (Structured Query Language). IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 3 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu: wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS oraz jzyków obcych w wymiarze nie mniejszym ni 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS. 2. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz humanistyczn (z zakresu filozofii, socjologii i psychologii) w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Zajcia typu wykładowego nie mog przekracza 50% ogólnej liczby godzin. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. ZALECENIA Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 7

8 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien zna metody i narzdzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbdne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikroi makroekonomicznej, jak równie do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiada umiejtnoci w zakresie projektowania i wdraania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent powinien posiada umiejtnoci niezbdne do prowadzenia zaawansowanej działalnoci doradczej, wymagajcej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzdzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak równie do realizowania prac o charakterze twórczym. Absolwent powinien by przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 45 6 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

9 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Prognozowania i symulacji 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Analizy wielowymiarowej 2. Metody reprezentacyjnej 3. Ekonometrii dynamicznej i finansowej 4. Ekonomii matematycznej 5. Metod aktuarialnych 6. Analizy statystycznej w badaniach rynku 7. Sieci komputerowych 8. Inynierii oprogramowania 9. Systemów informacyjnych zarzdzania TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie prognozowania i symulacji Treci kształcenia: Prognoza, prognoza ekonometryczna. Prognozy a decyzje. Błd prognozy. Efektywno prognozowania. Predykcja. Zasady budowy prognoz. Metody budowy prognoz. Wnioskowanie w przyszło na podstawie szeregów czasowych. Prognozy krótko-, rednio- i długookresowe. Filtracja szeregów czasowych. Modele adaptacyjne, autoregresyjne, trendy stochastyczne. Wnioskowanie w przyszło na podstawie ekonometrycznych modeli opisowych. Symulacja deterministyczna, symulacja stochastyczna i metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych. Dokładno symulacji stochastycznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: prognozowania prostych procesów gospodarczych; wyboru efektywnych metod prognozowania dla konkretnego procesu gospodarczego; budowy modeli symulacyjnych i oceny ich efektywnoci; wykorzystania prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie analizy wielowymiarowej Treci kształcenia: Wielowymiarowy rozkład normalny właciwoci i wnioskowanie statystyczne. Wielowymiarowa analiza regresji. Analiza głównych składowych. Analiza czynnikowa. Analiza korelacji kanonicznej. Analiza dyskryminacyjna. Metody klasyfikacji (analiza skupie cluster analysis). Metody porzdkowania liniowego. Analiza korespondencji. Analiza wielowymiarowych zmiennych dyskretnych. Odporna analiza statystyczna. Analiza obserwacji nietypowych i ogonów rozkładów. Graficzne metody analizy danych wielowymiarowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji właciwego narzdzia ekonometrycznego i statystycznego do analizy konkretnego problemu ekonomicznego; estymacji, weryfikacji i interpretacji wyników stosowania wybranego modelu; analizowania danych wielowymiarowych. 9

10 2. Kształcenie w zakresie metody reprezentacyjnej Treci kształcenia: Projektowanie bada próbkowych. Operat losowania. Techniki probabilistyczne i nieprobabilistyczne wyboru próby. Charakterystyka bada reprezentacyjnych. Błd losowania i inne błdy w badaniach próbkowych. Wnioskowanie statystyczne dla prób nieprostych. Okrelanie niezbdnej liczebnoci próby. Estymatory ilorazowe i regresyjne. Statystyka małych domen. Rola informacji a priori w badaniach próbkowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania bada próbkowych; selekcji właciwej w danych warunkach techniki wyboru próby; okrelania wielkoci próby oraz wyboru właciwych dla danej techniki próbkowania metod opisu i wnioskowania statystycznego. 3. Kształcenie w zakresie ekonometrii dynamicznej i finansowej Treci kształcenia: Podstawowe pojcia, rodzaje i charakterystyki. Stacjonarno cisła i kowariancyjna. Procesy białego szumu i błdzenia losowego. Procesy Markowa. Procesy ARMA (Autoregressive Moving Average) i ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) identyfikacja, estymacja. Testy pierwiastka jednostkowego. Podstawowe procesy w czasie cigłym. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. Analiza spektralna procesów stochastycznych. Filtracja rozkłady warunkowe i ich charakterystyki. Modele regresji dla procesów stacjonarnych. Kointegracja reprezentacja ECM (Equilibrium Correction Modelling) i procedura Johansena. Przyczynowo i egzogeniczno. Pomiar zmiennoci instrumentów finansowych. Modele klasy GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) estymacja, testowanie efektów. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. Procesy zmiennoci stochastycznej. Narzdzia ekonometrii finansowej w analizie wybranych modeli teorii finansów model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwa, wycena opcji. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zalenoci makroekonomicznych. 4. Kształcenie w zakresie ekonomii matematycznej Treci kształcenia: Matematyczna teoria popytu. Równowaga rynkowa. Stabilno rynku konkurencyjnego. Funkcje produkcji. Krótko- i długookresowa strategia przedsibiorstwa. Modele matematyczne równowagi ogólnej (konkurencyjnej). Równowaga i optimum ekonomiczne (Pareto). Warunki stabilno stanu równowagi. Równowaga dynamiczna i wzrost w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej. Przestrze produkcyjna. Technologiczna i ekonomiczna efektywno produkcji. Długookresowa równowaga wzrostu von Neumanna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkoci mikroekonomicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w ekonomii; opisu podstawowych zjawisk mikroekonomicznych jzykiem matematycznym; abstrakcyjnego rozumienia powiza i współzalenoci midzy zmiennymi mikroekonomicznymi. 5. Kształcenie w zakresie metod aktuarialnych Treci kształcenia: Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majtkowych i osobowych. Rozkłady prawdopodobiestwa stosowane do opisu liczby szkód i wartoci odszkodowa. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach na ycie funkcje biometryczne i konstrukcja tablic trwania ycia. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej netto w ubezpieczeniach majtkowych zasady i metody. Kalkulacja składki jednorazowej netto i biecej składki w rónych rodzajach ubezpiecze na ycie. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe rodzaje, rola i sposoby 10

11 tworzenia. Proces ryzyka w działalnoci ubezpieczeniowej. Elementy teorii ruiny. Reasekuracja rodzaje, okrelanie udziału własnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si wiedz z zakresu zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego; okrelania składki w ubezpieczeniach na ycie oraz ubezpieczeniach majtkowych i osobowych; interpretowania wyników stosowania konkretnych metod. 6. Kształcenie w zakresie analizy statystycznej w badaniach rynku Treci kształcenia: Dane marketingowe skale pomiarowe, pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe). Przestrzenna analiza zjawisk rynkowych: pojcie i miary koncentracji przestrzennej oraz lokalizacji, analiza zasigu i potencjału rynkowego, modele grawitacji i potencjału, miary koncentracji (monopolizacji) na rynku dóbr i usług (współczynnik Giniego, indeks Herfindahla-Hirschmana, wska nik oparty na entropii). Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych: badanie zalenoci (analiza regresji, conjoint analysis, drzewa klasyfikacyjne), badanie współwystpowania (analiza czynnikowa, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe, metody porzdkowania liniowego). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania metod analizy jedno-, dwu- i wielowymiarowej w badaniach rynku; doboru właciwych metod statystycznych do analiz rynkowych i marketingowych; stosowania metod analizy wielowymiarowej w badaniach rynkowych i marketingowych. 7. Kształcenie w zakresie sieci komputerowych Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu lokalnych, metropolitalnych i globalnych sieci komputerowych oraz technologii z nimi zwizanych. Zagadnienia protokołów sieciowych obowizujce standardy, model OSI (Open Systems Interconnection). Media transmisyjne kablowe (miedziane i wiatłowodowe) oraz bezprzewodowe. Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) oraz protokoły routingu. Sposób działania i podstawowa konfiguracja urzdze sieciowych w połczeniu z technologiami Frame Relay i ATM (Asynchronous Transfer Mode). Zagadnienia bezpieczestwa systemów sieciowych oraz mechanizmy obrony przed nieautoryzowanym dostpem. Podstawy projektowania sieci komputerowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i administrowania sieciami komputerowymi; konfigurowania urzdze sieciowych opartych na technologii Ethernet. 8. Kształcenie w zakresie inynierii oprogramowania Treci kształcenia: Projektowanie oprogramowania techniki planowania i szacowania kosztów, harmonogramowanie oraz monitorowanie przedsiwzi informatycznych, problemy niezawodnoci oprogramowania, procesy kontroli jakoci systemów informatycznych, techniki pracy zespołowej. Weryfikacja, walidacja i testowanie. Inspekcje oprogramowania. Interakcja człowiek komputer. Metody i techniki notacji w wytwarzaniu systemów informacyjnych oraz zarzdzanie przedsiwziciami informatycznymi. Metoda punktów funkcyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: organizowania prac zespołu programistów i wytwarzania złoonych systemów informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzdzi. 9. Kształcenie w zakresie systemów informacyjnych zarzdzania Treci kształcenia: Otoczenie informacyjne przedsibiorstwa. Procesy informacyjne. Budowa i struktura systemów. Rozwizania techniczno-technologiczne i komunikacyjne stosowane w systemach informacyjnych zarzdzania. Integracja systemów. Zarzdzanie systemem informacyjnym przedsibiorstwa. Badanie efektywnoci systemu. Audyt i doskonalenie systemów wspomagajcych zarzdzanie. Rozwój systemów informacyjnych zarzdzania. 11

12 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji, tworzenia, uytkowania i doskonalenia systemów informacyjnych zarzdzania w przedsibiorstwach i instytucjach. IV. INNE WYMAGANIA 1. Zajcia typu wykładowego nie mog przekracza 50% ogólnej liczby godzin. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS 12

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo