Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien: dysponowa podstawow wiedz merytoryczn z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarzdzania i finansów; zna metody i narzdzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbdne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmowa racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedz z zakresu informatyki ekonomicznej w szczególnoci projektowania, programowania i wdraania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent powinien by przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzdzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtno posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarzdzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

2 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Ekonomii 2. Prawa 3. Zarzdzania 4. Informatyki ekonomicznej 5. Rachunkowoci 6. Finansów C. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Analizy matematycznej 2. Algebry liniowej 3. Statystyki opisowej i ekonomicznej 4. Rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej 5. Ekonometrii 6. Matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 7. Bada operacyjnych 8. Programowania komputerowego 9. Projektowania systemów informatycznych 10. Baz danych godziny ECTS TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie z zakresu ekonomii Treci kształcenia: Podstawowe problemy metodologiczne: istota gospodarowania i definicja ekonomii jako nauki, ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna. Popyt, poda i rynek. Teoria zachowania si konsumenta. Działanie przedsibiorstwa: koszty, produkcja, zysk. Organizacja rynku: konkurencja doskonała, monopol i oligopol a równowaga przedsibiorstwa. Informacja, ryzyko i niepewno a funkcjonowanie przedsibiorstwa i rynku. Rynki czynników produkcji. Elementy ekonomii dobrobytu: efektywno alokacyjna, równowaga i optimum Pareto, błdy rynku i regulacja publiczna. Główne kierunki rozwoju współczesnej mikroekonomii. Gospodarka narodowa i rachunek dochodu narodowego oraz produktu społecznego. Polityka fiskalna i handel zagraniczny a popyt globalny i równowaga makroekonomiczna. Pienidz i system bankowy. Polityka pienina i fiskalna w gospodarce zamknitej i otwartej. Inflacja i bezrobocie: ujcie klasyczne i keynesowskie. Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. Pastwo a wzrost gospodarczy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kategorialnego mylenia ekonomicznego w szczególnoci identyfikacji kategorii teoretycznych i zwizków przyczynowo-skutkowych midzy nimi zachodzcych w skali mikro- i makroekonomicznej; oceny skutecznoci i efektywnoci rónych instrumentów polityk makroekonomicznych z punktu widzenia stabilizacji i wzrostu gospodarczego oraz wpływu na realizacj funkcji celu podmiotów gospodarczych. 2

3 2. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu prawa gospodarczego uwarunkowania prawne prowadzenia działalnoci gospodarczej. Czynnoci handlowe. Ochrona własnoci przemysłowej. Umowy w handlu elektronicznym ochrona praw uczestników handlu elektronicznego, płatnoci w handlu elektronicznym. Prawo autorskie w społeczestwie informacyjnym ochrona programów komputerowych, ochrona baz danych, ochrona oznacze odróniajcych w Internecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z regulacji prawnych; interpretacji prawnej przepisów regulujcych działalno gospodarcz. 3. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Przedmiot i zakres nauk o zarzdzaniu. Typologie i formy organizacji. Zarzdzanie organizacj pojcia podstawowe: sterowanie, kierowanie, zarzdzanie, administrowanie, praca zespołowa. Funkcje kierownicze. Praca kierownicza: role i kompetencje kierownicze, style kierowania. Planowanie jako funkcja kierowania. Istota planowania strategicznego. Organizowanie. Struktury organizacyjne: czynniki strukturotwórcze, struktury nieelastyczne, struktury elastyczne, struktury scentralizowane i zdecentralizowane. Motywacja potrzeby człowieka i systemy motywacyjne. Kontrola jako funkcja zarzdzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Rozwój organizacji: cykl ycia, proces reorganizacji i restrukturyzacji, opory wobec zmian ich pokonywanie, kultura organizacyjna, organizacje wielopodmiotowe. Przywództwo w zarzdzaniu. Przedsibiorczo w procesach zarzdzania strategicznego i operacyjnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: diagnozowania i projektowania zjawisk zwizanych z funkcjonowaniem wiata organizacji; rozpoznawania organizacji ze wzgldu na ich struktur i zmiany wewntrzne w otoczeniu; rozumienia zachowania organizacji i ludzi w zmieniajcym si otoczeniu. 4. Kształcenie w zakresie informatyki ekonomicznej Treci kształcenia: Informatyka ekonomiczna jako narzdzie wspomagajce obiekt gospodarczy. System informacyjny: struktura, typologia, tendencje rozwojowe. Rynek produktów informatycznych. Komunikacja gospodarcza rodowisko e-biznesu. Dane, informacje, wiedza. Hipertekst. Internet. Portale, wyszukiwarki. Rynki elektroniczne. Aukcje. Organizacje wirtualne. Społeczestwo informacyjne. Procesy biznesowe. Systemy zintegrowane. Systemy CRM (Customer Relation Management). Systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Uwarunkowania procesu informatyzacji. Strategia informatyzacji. Metody i techniki okrelania potrzeb informacyjnych. Wybrane metody i techniki informatyczne. Techniki prezentacji algorytmów. Wizualizacja informacji ekonomicznych. Cykl ycia systemu informatycznego. Organizacja procesu pozyskiwania systemu powielarnego. Bezpieczestwo informacji i systemów informacyjnych. Infrastruktura klucza publicznego. Aspekty prawne informatyki. Ekonomika przedsiwzi informatycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: klasyfikowania systemów informacyjnych; definiowania potrzeb w zakresie systemów i technologii informacyjnych; wspomagania strategicznych celów firmy z wykorzystaniem systemów informacyjnych; doboru oprogramowania do potrzeb organizacji; oceny ryzyka przedsiwzi informatycznych. 5. Kształcenie w zakresie rachunkowoci Treci kształcenia: Nadrzdne zasady rachunkowoci finansowej cechy i odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowo. Aktywa i pasywa przedsibiorstwa. Teoria konta. Koszty i przychody, pomiar wyniku finansowego. Dokumentacja systemu rachunkowoci na poziomie przedsibiorstwa. Pojcie, klasyfikacja i wycena rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji, rodków pieninych, rozrachunków, zapasów. Klasyfikacja kosztów. Załoenia rozrachunku kosztów pełnych. Przepływy pienine. Walory decyzyjne 3

4 rachunku kosztów zmiennych. Kontrola kosztów poprzez budety. Wymagania stawiane systemom informatycznym rachunkowoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si terminologi stosowan w rachunkowoci i komunikowania si ze słubami finansowo-ksigowymi; czytania, rozumienia i analizowania podstawowych elementów sprawozdania finansowego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieninych; okrelania potrzeb informacyjnych do oceny sytuacji finansowej i majtkowej przedsibiorstwa. 6. Kształcenie w zakresie finansów Treci kształcenia: Podstawowe działy i kategorie finansów. Alokacja zasobów z punktu widzenia czasu i ryzyka. Podstawowe teorie stopy procentowej. System i struktura finansów publicznych. Dochody i wydatki publiczne. Bank centralny i polityka pienina. Rynek finansowy podstawy funkcjonowania, instrumenty. Podstawy wyceny i analizy ryzyka instrumentów finansowych. Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsibiorstw. ródła, struktura i koszt kapitału. Krótkoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe przedsibiorstw. Elementy wyceny i analizy ryzyka przedsibiorstwa. System bankowy i podstawowe operacje bankowe. Ubezpieczenia majtkowe i osobowe, ubezpieczenia na ycie. System emerytalny. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i interpretacji podstawowych kategorii finansów; analizy podstawowych procesów finansowych zachodzcych w gospodarce, przedsibiorstwach oraz instytucjach finansowych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie analizy matematycznej Treci kształcenia: Elementy teorii mnogoci. Funkcja jako relacja. Funkcje cyklometryczne. Przestrze metryczna i jej podzbiory. Cigi w przestrzeniach metrycznych i ich zbieno. Cigi liczbowe. Cigi zbiene do liczby e. Granica i cigło funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie Weierstrassa. Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej interpretacje (geometryczna oraz ekonomiczna). Pochodne wyszych rzdów. Badanie funkcji jednej zmiennej monotoniczno, ekstrema, kształt. Tempo zmian wartoci funkcji. Elastyczno funkcji jednej zmiennej. Elementy rachunku marginalnego. Szeregi liczbowe oraz kryteria ich zbienoci. Elementy rachunku róniczkowego funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne oraz warunkowe funkcji wielu zmiennych. Elastycznoci czstkowe. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Geometryczna oraz ekonomiczna interpretacja całki oznaczonej. Elementy rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania narzdzi analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce; matematycznego opisu zjawisk i procesów gospodarczych. 2. Kształcenie w zakresie algebry liniowej Treci kształcenia: Przestrze wektorowa (liniowa). Liniowa zaleno wektorów. Baza przestrzeni liniowej. Współrzdne wektora. Przekształcenia (homomorfizmy) liniowe i ich macierzowa reprezentacja. Algebra macierzy. Własnoci i klasyfikacja macierzy. lad i rzd macierzy. Wyznacznik macierzy kwadratowej. Macierz odwrotna. Układy równa liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Formy liniowe i kwadratowe. Posta kanoniczna formy kwadratowej. Okrelono i klasyfikacja form kwadratowych formy okrelone dodatnio, nieujemnie, ujemnie, niedodatnio. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania algebry liniowej w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji. 3. Kształcenie w zakresie statystyki opisowej i ekonomicznej Treci kształcenia: Projektowanie badania statystycznego. Kryteria oceny wtórnych ródeł danych statystycznych. Techniki opracowania i prezentacji materiału statystycznego. 4

5 Syntetyczne charakterystyki rozkładów cech statystycznych miary: poziomu redniego, dyspersji, asymetrii, koncentracji. Opis współzalenoci cech. Metody analizy dynamiki zjawisk. Indeksy indywidualne i zespołowe. Szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag. Indeksy łacuchowe. Zastosowania indeksów. Badania statystyczne budetów gospodarstw domowych. Badania statystyczne prowadzone przez instytucje statystyki publicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i realizacji badania statystycznego; obliczania i interpretacji miar opisowych zbiorowoci statystycznych; posługiwania si opisowymi miarami dynamiki zjawisk, w tym indeksami dla rónych dziedzin ycia gospodarczego i społecznego. 4. Kształcenie w zakresie rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej Treci kształcenia: Definicje sigma ciała zdarze i miary probabilistycznej. Róne interpretacje prawdopodobiestwa czstociowa, personalistyczna. Niezaleno zdarze i twierdzenie Bayesa. Dystrybuanta i charakterystyki opisowe rozkładów zmiennych losowych. Własnoci i zastosowania wybranych rozkładów skokowych i cigłych zmiennych losowych. Zmienna losowa wielowymiarowa. Niezaleno i korelacja zmiennych losowych. Funkcje zmiennych losowych. Funkcja tworzca momenty i jej własnoci. Twierdzenia graniczne. Rozkłady wybranych statystyk z próby. Estymatory i ich własnoci. Metody estymacji punktowej. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja hipotez, metody konstrukcji testów statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne oraz ich zastosowania. Krzywa mocy testu jedno- i dwustronnego. Testy ilorazu wiarygodnoci. Elementy wnioskowania bayesowskiego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania metod wnioskowania statystycznego w badaniach statystycznych i ekonometrycznych; wnioskowania w procesach stochastycznych; wnioskowania opartego na próbach złoonych. 5. Kształcenie w zakresie ekonometrii Treci kształcenia: Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia. Model ekonometryczny. Klasyczny model regresji liniowej wielu zmiennych estymacja parametrów modelu: punktowa i przedziałowa. Estymator metody najmniejszych kwadratów i jego własnoci. Testy t i F oraz Durbina-Watsona. Mierniki dopasowania. Heteroskedastyczno, autokorelacja, losowo zmiennych objaniajcych. Uogólniony model regresji liniowej. Równania liniowe wzgldem parametrów. Równania nieliniowe. Modele wielorównaniowe: klasyfikacja, identyfikowalno, estymacja. Zastosowania regresji liniowej i nieliniowej w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: budowy, estymacji, interpretacji i stosowania podstawowych modeli ekonometrycznych: jednorównaniowych regresyjnych i autoregresyjnych oraz wielorównaniowych w tym obejmujcych równania współzalene. 6. Kształcenie w zakresie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Treci kształcenia: Stopa procentowa pojcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Warto pienidza w czasie warto przyszła i obecna (bieca). Rachunek rent warto przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego i funduszu amortyzacyjnego. Przepływy pienine. Przepływy pienine analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej. Kredyty schematy spłaty i koszt kredytu. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłunych metod zdyskontowanych przepływów pieninych. Okrelanie składki jednorazowej netto i składki biecej w ubezpieczeniach na ycie. Ocena ryzyka inwestycji i elementy teorii portfela. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowymi narzdziami wartoci pienidza w czasie; wyceny i analizy ryzyka podstawowych instrumentów finansowych; analizy kredytów i planów emerytalnych; interpretacji ekonomicznej i finansowej uzyskanych wyników z zastosowaniem rónych metod. 5

6 7. Kształcenie w zakresie bada operacyjnych Treci kształcenia: Model procesu decyzyjnego. Programowanie liniowe. Metody: graficzna i simpleks. Dualno w programowaniu liniowym. Programy marginalne. Programowanie dynamiczne. Programowanie całkowitoliczbowe. Programowanie stochastyczne. Programowanie w przypadku wielorakoci celów. Programowanie interaktywne. Optymalizacja metodami genetycznymi. Podstawowe programy komputerowe z zakresu programowania matematycznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikajcych z programowania matematycznego. 8. Kształcenie w zakresie programowania komputerowego Treci kształcenia: Klasyfikacja jzyków programowania i narzdzi programistycznych. Tekstowe i graficzne rodowiska programistyczne. Proces tworzenia oprogramowania. Konstrukcje i przeznaczenie systemów liczbowych. Paradygmaty jzyków strukturalnych i obiektowych. Podstawowe typy i struktury danych podejcia strukturalnego: typy podstawowe, tablice, struktury danych. Jednostki składniowe programu: literały, operatory, wyraenia, instrukcje przypisania deklaracji, ptli i wyboru. Dekompozycja funkcjonalna. Pojcia podprogramów i modułów. Przekazywanie argumentów przez warto i odniesienie. Podejcie obiektowe. Pojcia klasy i obiektu łczenie atrybutów oraz metod w obiektach. Zwizki midzy klasami. Podstawowe algorytmy matematyczne. Złoono obliczeniowa algorytmów. Algorytmy sortowania, wyszukiwania. Rekurencja. Złoone struktury danych: stosy, sterty, listy, drzewa. Tworzenie dokumentacji programu komputerowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli algorytmów oraz implementacji algorytmów przy korzystaniu z programów komputerowych; tworzenia programów z wykorzystaniem nowoczesnych technik wzrokowych; efektywnego zarzdzania procesem tworzenia oprogramowania; posługiwania si wybranymi jzykami programowania. 9. Kształcenie w zakresie projektowania systemów informatycznych Treci kształcenia: Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych: rodzaje systemów, zakres i składniki metodyki tworzenia. Klasyfikacja metodyk tworzenia. Cykl ycia systemu: kaskadowy, spiralny, przyrostowy. Fazy cyklu: planowanie, analiza, projektowanie, wdraanie, uytkowanie systemów. Modyfikacje cyklu ycia systemu: prototypowanie, pakiety zastosowa, metodyki zwinne. Planowanie systemów informatycznych: cele planowania, proces planowania, formułowanie strategii informatyzacji, studium wykonalnoci, metody analizy sytuacyjnej, zespół projektowy. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych modele zwizków encji, diagramy przepływu danych, słowniki/skorowidze danych, techniki decyzyjne, diagramy struktur. Strukturalne projektowanie systemów informatycznych. Metodyki społeczne. Systemy obiektowe: podstawowy model obiektowy, projektowanie w oparciu o model obiektowy. Jzyk UML (Unified Modeling Language). Komputerowo wspomagane tworzenie systemów informatycznych. Pakiety wspomagajce zarzdzanie projektami: istota i generacje, rodzaje pakietów na rynku oprogramowania przykłady. Generatory oprogramowania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy i projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem metodyk, technik i narzdzi wspomagajcych zarzdzanie projektami. 10. Kształcenie w zakresie baz danych Treci kształcenia: Systemy baz danych. Systemy zarzdzania baz danych w organizacji gospodarczej. Modele danych definicja i rodzaje. Model zwizków encji. Modele wdroeniowe: modele przedrelacyjne, relacyjne i obiektowe. Podstawowe działania w algebrze relacji. Model relacyjny. Normalizacja relacyjnego modelu danych do pitej postaci normalnej. Jzyk SQL (Structured Query Language). Definiowanie relacyjnego schematu bazy danych, relacji i perspektyw. Operacje aktualizowania. Zapytania w jzyku SQL: proste, 6

7 kwalifikowane, z agregatami, zagniedone i połczeniowe. Obiektowo i ujednolicony jzyk modelowania. Fizyczna organizacja bazy danych. Architektura Systemu Zarzdzania Baz Danych (SZBD) schematy: konceptualny, zewntrzne i wewntrzny. Organizacja zapisu i odczytu plików danych. Adresowanie, wyszukiwanie, indeksowanie. Zarzdzanie transakcjami i zapytaniami. Bezpieczestwo danych. Proces projektowania baz danych: modelowanie konceptualne, projektowanie wdroeniowe i fizyczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i administrowania baz danych; programowania w jzyku SQL (Structured Query Language). IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 3 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu: wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS oraz jzyków obcych w wymiarze nie mniejszym ni 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS. 2. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz humanistyczn (z zakresu filozofii, socjologii i psychologii) w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Zajcia typu wykładowego nie mog przekracza 50% ogólnej liczby godzin. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. ZALECENIA Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 7

8 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien zna metody i narzdzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbdne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikroi makroekonomicznej, jak równie do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiada umiejtnoci w zakresie projektowania i wdraania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent powinien posiada umiejtnoci niezbdne do prowadzenia zaawansowanej działalnoci doradczej, wymagajcej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzdzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak równie do realizowania prac o charakterze twórczym. Absolwent powinien by przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 45 6 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

9 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Prognozowania i symulacji 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Analizy wielowymiarowej 2. Metody reprezentacyjnej 3. Ekonometrii dynamicznej i finansowej 4. Ekonomii matematycznej 5. Metod aktuarialnych 6. Analizy statystycznej w badaniach rynku 7. Sieci komputerowych 8. Inynierii oprogramowania 9. Systemów informacyjnych zarzdzania TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie prognozowania i symulacji Treci kształcenia: Prognoza, prognoza ekonometryczna. Prognozy a decyzje. Błd prognozy. Efektywno prognozowania. Predykcja. Zasady budowy prognoz. Metody budowy prognoz. Wnioskowanie w przyszło na podstawie szeregów czasowych. Prognozy krótko-, rednio- i długookresowe. Filtracja szeregów czasowych. Modele adaptacyjne, autoregresyjne, trendy stochastyczne. Wnioskowanie w przyszło na podstawie ekonometrycznych modeli opisowych. Symulacja deterministyczna, symulacja stochastyczna i metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych. Dokładno symulacji stochastycznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: prognozowania prostych procesów gospodarczych; wyboru efektywnych metod prognozowania dla konkretnego procesu gospodarczego; budowy modeli symulacyjnych i oceny ich efektywnoci; wykorzystania prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie analizy wielowymiarowej Treci kształcenia: Wielowymiarowy rozkład normalny właciwoci i wnioskowanie statystyczne. Wielowymiarowa analiza regresji. Analiza głównych składowych. Analiza czynnikowa. Analiza korelacji kanonicznej. Analiza dyskryminacyjna. Metody klasyfikacji (analiza skupie cluster analysis). Metody porzdkowania liniowego. Analiza korespondencji. Analiza wielowymiarowych zmiennych dyskretnych. Odporna analiza statystyczna. Analiza obserwacji nietypowych i ogonów rozkładów. Graficzne metody analizy danych wielowymiarowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji właciwego narzdzia ekonometrycznego i statystycznego do analizy konkretnego problemu ekonomicznego; estymacji, weryfikacji i interpretacji wyników stosowania wybranego modelu; analizowania danych wielowymiarowych. 9

10 2. Kształcenie w zakresie metody reprezentacyjnej Treci kształcenia: Projektowanie bada próbkowych. Operat losowania. Techniki probabilistyczne i nieprobabilistyczne wyboru próby. Charakterystyka bada reprezentacyjnych. Błd losowania i inne błdy w badaniach próbkowych. Wnioskowanie statystyczne dla prób nieprostych. Okrelanie niezbdnej liczebnoci próby. Estymatory ilorazowe i regresyjne. Statystyka małych domen. Rola informacji a priori w badaniach próbkowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania bada próbkowych; selekcji właciwej w danych warunkach techniki wyboru próby; okrelania wielkoci próby oraz wyboru właciwych dla danej techniki próbkowania metod opisu i wnioskowania statystycznego. 3. Kształcenie w zakresie ekonometrii dynamicznej i finansowej Treci kształcenia: Podstawowe pojcia, rodzaje i charakterystyki. Stacjonarno cisła i kowariancyjna. Procesy białego szumu i błdzenia losowego. Procesy Markowa. Procesy ARMA (Autoregressive Moving Average) i ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) identyfikacja, estymacja. Testy pierwiastka jednostkowego. Podstawowe procesy w czasie cigłym. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. Analiza spektralna procesów stochastycznych. Filtracja rozkłady warunkowe i ich charakterystyki. Modele regresji dla procesów stacjonarnych. Kointegracja reprezentacja ECM (Equilibrium Correction Modelling) i procedura Johansena. Przyczynowo i egzogeniczno. Pomiar zmiennoci instrumentów finansowych. Modele klasy GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) estymacja, testowanie efektów. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. Procesy zmiennoci stochastycznej. Narzdzia ekonometrii finansowej w analizie wybranych modeli teorii finansów model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwa, wycena opcji. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zalenoci makroekonomicznych. 4. Kształcenie w zakresie ekonomii matematycznej Treci kształcenia: Matematyczna teoria popytu. Równowaga rynkowa. Stabilno rynku konkurencyjnego. Funkcje produkcji. Krótko- i długookresowa strategia przedsibiorstwa. Modele matematyczne równowagi ogólnej (konkurencyjnej). Równowaga i optimum ekonomiczne (Pareto). Warunki stabilno stanu równowagi. Równowaga dynamiczna i wzrost w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej. Przestrze produkcyjna. Technologiczna i ekonomiczna efektywno produkcji. Długookresowa równowaga wzrostu von Neumanna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkoci mikroekonomicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w ekonomii; opisu podstawowych zjawisk mikroekonomicznych jzykiem matematycznym; abstrakcyjnego rozumienia powiza i współzalenoci midzy zmiennymi mikroekonomicznymi. 5. Kształcenie w zakresie metod aktuarialnych Treci kształcenia: Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majtkowych i osobowych. Rozkłady prawdopodobiestwa stosowane do opisu liczby szkód i wartoci odszkodowa. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach na ycie funkcje biometryczne i konstrukcja tablic trwania ycia. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej netto w ubezpieczeniach majtkowych zasady i metody. Kalkulacja składki jednorazowej netto i biecej składki w rónych rodzajach ubezpiecze na ycie. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe rodzaje, rola i sposoby 10

11 tworzenia. Proces ryzyka w działalnoci ubezpieczeniowej. Elementy teorii ruiny. Reasekuracja rodzaje, okrelanie udziału własnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si wiedz z zakresu zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego; okrelania składki w ubezpieczeniach na ycie oraz ubezpieczeniach majtkowych i osobowych; interpretowania wyników stosowania konkretnych metod. 6. Kształcenie w zakresie analizy statystycznej w badaniach rynku Treci kształcenia: Dane marketingowe skale pomiarowe, pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe). Przestrzenna analiza zjawisk rynkowych: pojcie i miary koncentracji przestrzennej oraz lokalizacji, analiza zasigu i potencjału rynkowego, modele grawitacji i potencjału, miary koncentracji (monopolizacji) na rynku dóbr i usług (współczynnik Giniego, indeks Herfindahla-Hirschmana, wska nik oparty na entropii). Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych: badanie zalenoci (analiza regresji, conjoint analysis, drzewa klasyfikacyjne), badanie współwystpowania (analiza czynnikowa, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe, metody porzdkowania liniowego). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania metod analizy jedno-, dwu- i wielowymiarowej w badaniach rynku; doboru właciwych metod statystycznych do analiz rynkowych i marketingowych; stosowania metod analizy wielowymiarowej w badaniach rynkowych i marketingowych. 7. Kształcenie w zakresie sieci komputerowych Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu lokalnych, metropolitalnych i globalnych sieci komputerowych oraz technologii z nimi zwizanych. Zagadnienia protokołów sieciowych obowizujce standardy, model OSI (Open Systems Interconnection). Media transmisyjne kablowe (miedziane i wiatłowodowe) oraz bezprzewodowe. Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) oraz protokoły routingu. Sposób działania i podstawowa konfiguracja urzdze sieciowych w połczeniu z technologiami Frame Relay i ATM (Asynchronous Transfer Mode). Zagadnienia bezpieczestwa systemów sieciowych oraz mechanizmy obrony przed nieautoryzowanym dostpem. Podstawy projektowania sieci komputerowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania i administrowania sieciami komputerowymi; konfigurowania urzdze sieciowych opartych na technologii Ethernet. 8. Kształcenie w zakresie inynierii oprogramowania Treci kształcenia: Projektowanie oprogramowania techniki planowania i szacowania kosztów, harmonogramowanie oraz monitorowanie przedsiwzi informatycznych, problemy niezawodnoci oprogramowania, procesy kontroli jakoci systemów informatycznych, techniki pracy zespołowej. Weryfikacja, walidacja i testowanie. Inspekcje oprogramowania. Interakcja człowiek komputer. Metody i techniki notacji w wytwarzaniu systemów informacyjnych oraz zarzdzanie przedsiwziciami informatycznymi. Metoda punktów funkcyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: organizowania prac zespołu programistów i wytwarzania złoonych systemów informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzdzi. 9. Kształcenie w zakresie systemów informacyjnych zarzdzania Treci kształcenia: Otoczenie informacyjne przedsibiorstwa. Procesy informacyjne. Budowa i struktura systemów. Rozwizania techniczno-technologiczne i komunikacyjne stosowane w systemach informacyjnych zarzdzania. Integracja systemów. Zarzdzanie systemem informacyjnym przedsibiorstwa. Badanie efektywnoci systemu. Audyt i doskonalenie systemów wspomagajcych zarzdzanie. Rozwój systemów informacyjnych zarzdzania. 11

12 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji, tworzenia, uytkowania i doskonalenia systemów informacyjnych zarzdzania w przedsibiorstwach i instytucjach. IV. INNE WYMAGANIA 1. Zajcia typu wykładowego nie mog przekracza 50% ogólnej liczby godzin. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS 12

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia informatyka i ekonometria

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia informatyka i ekonometria studia ekonomiczne, kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Ekonomia 75

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 32 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (semestr I/II) 1. Jakie informacje pochodzące ze sprawozdao finansowych są wykorzystywane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych Nazwa modułu: teoria ryzyka Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 64 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Prawo 30 h Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego

Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy 7-8 czerwiec 2010 r. Analityka

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 70 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS Matematyka 11049 8

Punkty ECTS Matematyka 11049 8 STUDIA LICENCJACKIE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Przedmiot Matematyka 11049 8 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra 12100 6 Analiza matematyczna 12101 6 Deterministyczne modele badań operacyjnych 12014

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Redakcja i korekta Bogdan Baran Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 ISBN

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

laboratoria 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3 STUDIA MAGISTERSKIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra i analiza matematyczna 22200 6 Ekonometria szeregów czasowych 22206 6 Mikroekonometria 22034 3 Nieklasyczne metody optymalizacji 22280

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych PRZEDMIOT (liczba godzin konwersatoriów/ćwiczeń) Statystyka opisowa z elementami analizy regresji (4/19) Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Informatyka i ekonometria I stopień Kierunek: Informatyka i ekonometria Krótki opis kierunku:

Efekty kształcenia dla kierunku: Informatyka i ekonometria I stopień Kierunek: Informatyka i ekonometria Krótki opis kierunku: Efekty kształcenia dla kierunku: Informatyka i ekonometria I stopień 1. Kierunek: Informatyka i ekonometria 2. Krótki opis kierunku: INFORMATYKA I EKONOMETRIA jest kierunkiem studiów ekonomicznych, który

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. studia ekonomiczne, kierunek: ZARZĄDZANIE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy zarządzania 60 h

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo