Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:"

Transkrypt

1 PS.II PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem: Puszczykowo ul. Dworcowa 16, w zakresie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Katarzyna Marnocha inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Zofia Jurszo - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr KN.II z dnia 26 stycznia 2012 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał nr 37). Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad jakością usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie jest Pan Jerzy Pelowski, zatrudniony na ww. stanowisku od dnia r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1

2 1. organizację pracy, 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami, 3. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) 4. dokumentację kierującą uczestników do ośrodka wsparcia. W niniejszym protokole Dom Pomocy Maltańskiej - Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, placówka lub ośrodek wsparcia, uczestnik określany jest mianem osoba kierowana, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Poznań, ul. Świętojańska 1 określa się jako Fundacja. III. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Pana Jerzego Pelowskiego - Kierownika Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, przy ul. Dworcowej 16, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, ul. Dworcowa 16. IV. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. Organizacja pracy: Funkcjonowanie domu określają: 1) statut domu; 2) regulamin organizacyjny; 3) program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 1) Podstawy prawne 1. Uchwała Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Nr 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r., (wraz z załącznikiem nr 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r.) - Statut Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie (zał. 2). 2. Uchwała Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Nr 3 z dnia 15 kwietnia 2011 r., Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie (zał. 3). 3. Umowa z dnia 27 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Poznaniu i aneks (zał. 4). 4. Umowa zawarta dnia r. zawarta pomiędzy XXX w XXX a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Poznaniu aneksów z r. i r. na użytkowanie lokalu (zał. 5). 5. Uchwała Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Nr 1 z dnia r., w sprawie zatwierdzenia Planu pracy, Programów działalności dla typu A i B Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie (zał. 6). Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Jest to lokalny ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Placówka jest domem typu AB 2

3 o zasięgu powiatowym. Podstawą skierowania do Domu jest decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Dom, prowadzony przez Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętojańskiej 1, przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Placówka dysponuje 25 miejscami dziennego pobytu. W Statucie Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie w 1 widnieje zapis: pkt 1. Dom Pomocy Maltańskiej ( ) jest oddziałem Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska ( ), pkt 2 Dom w swojej działalności kieruje się zasadą szlachetnej pomocniczości realizowaną w duchu Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wymieniony wyżej Statut został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca - 4 ust. 1 pkt 1 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). W Regulaminie Organizacyjnym ŚDS w Rozdziale I, 2 pkt 4 widnieje zapis: Dom przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo - typ AB, w Rozdziale II, 1 pkt 4 widnieje zapis: Zespół aktywizująco-wspierający Domu... (zał. nr 3). Regulamin organizacyjny został opracowany w uzgodnieniu z Wojewodą. Wymieniony wyżej dokument został zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie domu (pismo członka Zarządu Powiatu Poznańskiego z r. znak: ZD )- zał. nr 3. Program działalności ŚDS dla typu A, oraz Program dla typu B oraz plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej ŚDS w Puszczykowie na rok 2011 i rok 2012 zostały uzgodnione z wojewodą zał. nr 6 i 15. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 25 miejscami pobytu dziennego. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach były 22 osoby, spośród 26 uczestników skierowanych decyzją administracyjną (liczba wydanych decyzji), 20 osób posiada w pełni swoje prawa, 6 osób - ubezwłasnowolnienie całkowite [zał. 10]. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Decyzje wydawane są po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i dołączeniu wymaganej dokumentacji przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania kierowanych uczestników zał. nr 9. 3

4 W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację następujących uczestników skierowanych w okresie objętym kontrolą: p. XXX (decyzja z ) skierowana do ŚDS od kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 3 dni w tygodniu (zgodnie z wnioskiem), (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 3 dni w tygodniu (zgodnie z wnioskiem), p. XXX (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 4 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 4 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), p. XXX (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 5 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 5 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), p. XXX (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 4 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), (decyzja z ) skierowana do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 4 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), p. XXX (decyzja z ) skierowany do ŚDS od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 3 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), (decyzja z ) skierowany do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 3 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), p. XXX (decyzja z ) skierowany do ŚDS od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na 5 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS), (decyzja z ) skierowany do ŚDS od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na 5 dni w tygodniu (zgodnie z opinią Zespołu Terapeutycznego ŚDS). Kopie decyzji kierujących i ustalających odpłatność za pobyt w ŚDS stanowią załącznik nr 29. Ustalono, że do Domu Pomocy Maltańskiej w roku 2011 skierowano 27 osób, a w roku osób (zał. nr 10). Kierownik ŚDS w Puszczykowie wyjaśnił, że zdarzały się przypadki, kiedy złożono więcej wniosków o skierowanie niż przewidziana liczba miejsc w śds. Wnioski rozpatrywane są przez komisję składającą się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, PCPR w Poznaniu i ŚDS. Komisja podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia poprzez skierowanie do ŚDS dwóm dodatkowym osobom. Podjęcie takiej decyzji ułatwił fakt, że dwóch innych uczestników wyraziło chęć uczestnictwa w oferowanych zajęciach jedynie przez 3 dni w tygodniu, a jedna przez 4. W ciągu tygodnia uczestnicy biorą udział w zajęciach wg ustalonego harmonogramu (zgodnie z wydanymi decyzjami). Skonstruowany jest on w taki sposób, aby każdego dnia liczba obecnych uczestników nie przekraczała liczby miejsc. zał. nr 9. Ustalono, że decyzje kierujące do ŚDS zostały wydane z inną datą obowiązywania (wcześniejszą), niż data wydania decyzji. W roku 2011 decyzje kierujące wydano dnia 2 marca 2011 r. z mocą obowiązywania od stycznia 2011 r. (bez podania daty dziennej), w roku bieżącym data wydania decyzji 26 stycznia 2012 r. z mocą obowiązywania do stycznia 2012 r. (bez podania daty dziennej) - zał. nr 29. Kierownik poinformował, że nie ma wpływu na daty wydania decyzji przez PCPR. Decyzje kierujące w roku 2011 oraz 2012 były wydane z opóźnieniem, dodał, że związane to jest z datą podpisania umowy z Powiatem Poznańskim na funkcjonowanie ŚDS i koniecznością skompletowania wymaganej dokumentacji. Do ŚDS wpływają decyzje wraz z kopiami zaświadczeń lekarskich, oraz kontrakt socjalny, natomiast wywiady środowiskowe pozostają w PCPR zał. nr 9. Kierownik dodał, że każdy z uczestników i ich rodzin zawiera kontrakt socjalny z Dyrektorem PCPR w Poznaniu i Kierownikiem ŚDS. Kontrakt dotyczy postępowania, w trakcie uczestnictwa 4

5 w zajęciach ŚDS. Na podstawie uprzednio wydawanych opinii i przesyłanych do PCPR przez Kierownika Domu, w PCPR podejmowana jest decyzja o zawarciu dalszego kontraktu. Pierwsza decyzja kierująca przez PCPR jest wydawana na okres trzech miesięcy, kolejne po zaopiniowaniu przez ŚDS na rok kalendarzowy, gdyż na ww. okres jest podpisywana Umowa na prowadzenie ŚDS zał. nr 9. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnianie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe - 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dni 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) W Regulaminie Domu Pomocy Maltańskiej znajdują się zapisy, informujące, że ŚDS jest czynny w godz , od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z rozkładem, każdy z uczestników ma prawo do korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez ŚDS. W Regulaminie brak jest zapisu dotyczącego zapewnienia usług transportowych oraz opieki uczestnikom w trakcie dowożenia i odwożenia po zajęciach zał. nr 3. Natomiast w Umowie z 27 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w 1w punkcie 7 widnieje zapis, że Zleceniobiorca zapewni dowóz uczestników do i z placówki. - zał. nr 4. Kierownik placówki poinformował, że Dom jest czynny w dni powszednie w godzinach W tych godzinach w Placówce przebywają uczestnicy. Dowóz uczestników odbywa się w godzinach , a powrót w godzinach Kierownik oświadczył, że zajęcia odbywają się pomiędzy 7.50 a (przerwa obiadowa) i następnie od do zał. nr 9. Harmonogram dnia w ŚDS i Dzienny rozkład zajęć w Domu Pomocy Maltańskiej stanowi załącznik nr 24. Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach - 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kierownik domu wyjaśnił iż, możliwość skorzystania z dowozu do ŚDS (oraz w drodze powrotnej do domu) oferowana jest wszystkim uczestnikom domu i część osób korzysta z tej usługi. Samodzielnie dojeżdża do ŚDS 10 uczestników, natomiast po południu odjeżdża samodzielnie 10 lub 11. Przez wynajęty samochód osobowy (taksówkę) dowożone są 4 osoby. Część uczestników dowożona jest aktualnie przez pracowników ŚDS, na podstawie umowy dotyczącej używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Pani XXX dowozi 8 uczestników (dwa dowozy), p. XXX dowozi 4 uczestników. Jeden z uczestników korzysta ze szkolnego busa zał. nr 9. Zespołowi inspektorów przedstawiono umowy, zawarte z personelem oraz osobą fizyczną (p. XXX), prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób zał. nr 26. Dom zapewnia opiekę uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Pan Jerzy Pelowski oświadczył, że w zakresie zapewnienia opieki uczestnikom w trakcie dowozu - Fundacja zawiera ubezpieczenie OC (dotyczące prowadzonej działalności). Pan XXX (dowożący 5

6 taksówką) posiada polisę OC i NW. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Współpracuje z nami od ponad 11 lat. Zna przewożone przez siebie osoby. Jest na bieżąco informowany przez personel Domu i rodziców o wszelkich problemach, stanie psychofizycznym uczestników. Pracownicy Domu dowożący uczestników posiadają polisę NW oraz ubezpieczenie OC dotyczące pracy z uczestnikami, mają też kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem (24-ro godzinnym) typu Bezpieczna Szkoła zał. Nr 9. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) Na podstawie analizy wykazu obecności uczestników za rok 2011 ustalono, że Ośrodek był nieczynny w dniach: 2 maja, 1-12 sierpnia oraz grudnia 2011 r. zał. nr 12. Kierownik ŚDS oświadczył, że wszelkie dni wolne oraz zmiany dotyczące terminów funkcjonowania ŚDS uzgadnianie są z uczestnikami i rodzinami/opiekunami. W roku go maja przypadał we wtorek. Dodał, że sami rodzice zaproponowali, żeby był to dzień wolny od zajęć. ŚDS przychylił się do tej propozycji. 2 maja Dom nie funkcjonował. Zajęcia odbyły się natomiast w sobotę, 28 maja 2011 r. Dni wolne w grudniu miały miejsce w dniach do r. W tym okresie na terenie ŚDS realizowano projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON. Kierownik oświadczył, iż nie spisano umowy wynajmu, czy też udostępnienia pomieszczeń, gdyż, cyt. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich udostępnia pomieszczenia i ta sama Fundacja miałaby wynajmować swoje pomieszczenia - zał. nr 9. Kierownik zaznaczył, że przerwa wakacyjna (w sierpniu) została wpisana w umowie z powiatem. Przerwę grudniową zgłoszono WUW w Poznaniu. Inne długie weekendy odpracowywane były w soboty zał. nr 9. Ustalono, że w 9 Umowy z dnia 27 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Poznaniu znajduje się zapis o możliwości dokonania przerwy w realizacji zlecenia w terminie od 1 do 12 sierpnia 2011 r. zał. nr 4.Kierownik dodał, że w trakcie przerwy w grudniu, zajęcia projektowe odbywały się w takich godzinach, jak normalnie pracuje ŚDS, pracownicy pracowali w ramach umowy-zlecenia. W tych zajęciach projektowych uczestniczyło 30 osób, wszyscy nasi uczestnicy i inni absolwenci. (...). Rzeczywiście w tym terminie zespół pracował, ale na zlecenie Fundacji - zał. nr 9. Do dokumentacji zostało dołączone potwierdzenie poinformowania uczestników o przerwie w zajęciach ŚDS z r., a dotyczące okresu grudnia 2011 r., z wyrażeniem zgody i podpisami uczestników lub ich opiekunów zał. nr 35. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu - 24 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS prowadzi listy obecności w formie miesięcznych tabel z wykazem uczestników. Dla uczestników prowadzone są również listy obecności, na których uczestnicy sami się podpisują lub podpisują się w ich imieniu upoważnieni pracownicy zał. nr 14. Upoważnieni do podpisywania się w imieniu uczestników zostali pracownicy Domu (3 osoby), na 6

7 podstawie Rozporządzenia nr 1/2011 Kierownika Domu Pomocy Maltańskiej z 2 stycznia 2011 r., w sprawie uczestników nie mogących się podpisać Do dokumentacji dołączono pisemne zgody rodziców na podpisywanie przez pracowników listy obecności (przez 12 osób) zał. nr 14. W trakcie kontroli dokonano wyrywkowo analizy list obecności uczestników Domu. Obecność uczestników na zajęciach w wybranych losowo miesiącach przedstawiają poniższe tabele: 2011 r. Tabela nr 1-Kwiecień 2011 Dzień miesiąca Liczba obecnych Tabela nr 2-Lipiec 2011 Dzień miesiąca Liczba obecnych

8 Tabela nr 3-Wrzesień 2011 Dzień miesiąca Liczba obecnych

9 Tabela nr 4-Grudzień 2011 Dzień miesiąca Liczba obecnych r. Tabela nr 5-Styczeń 2012 Dzień miesiąca Liczba obecnych

10 Z powyższego zestawienia wynika, iż większość uczestników uczęszcza systematycznie na zajęcia ŚDS - nie stwierdzono nieobecności powyżej 10 dni w miesiącu. Zdarzały się przypadki nieobecności uczestników przez cały miesiąc w roku 2011, jednak z uwagi na skierowanie 2 osób powyżej limitu miejsc, w przypadku nieobecności jednego uczestnika, w zajęciach uczestniczyła inna osoba, która została skierowana na 3 lub 4 dni w miesiącu, co powodowało zachowanie minimum 10 dniowej frekwencji w danym miesiącu zał. nr 12. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach - 7 ust. 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kierownik Placówki poinformował w bezpośredniej rozmowie, że skierowanie dodatkowych osób, odbywa się w ramach ww. przepisu, z zachowaniem liczby maksymalnie 25 uczestników, przebywających na zajęciach w poszczególne dni. Obecność uczestników w ŚDS a wyjazd na turnus rehabilitacyjny. W trakcie przeprowadzonej kontroli powzięto informację o uczestnictwie 17 osób w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od czerwca 2011 r. Wykaz obecności uczestników w czerwcu 2011 r. przedstawia poniższa tabela Tabela nr 6 10

11 Nr ewidencyj ny uczestnika w liście Liczba obecności zajęciach na obecności 2) 20 tak 3) 16 tak 4) 16 tak 5) 17 tak 6) 16 nie 7) 13 nie 8) 20 tak 9) 10 nie 10) 19 tak 11) 21 nie 12) 21 tak 13) 16 nie 14) 20 tak 15) 12 tak 16) 21 tak 17) 14 tak 18) 21 tak 19) 20 tak 20) 21 nie 21) 17 nie 22) 16 nie 23) 21 tak 24) 20 tak 25) 0 nie 26) 21 tak 27) 17 nie 28) 13 tak Uczestnictwo turnusie rehabilitacyjnym w Z powyższego zestawienia wynika, iż osoby, które uczestniczyły w turnusie, zachowały minimum 10 dniową frekwencję. A z przedstawionej listy obecności za czerwiec 2011 r. wynika, iż wszystkie osoby, które uczestniczyły w turnusie, podpisały się jako obecne na zajęciach w ŚDS w terminie od 12 do 26 czerwca 2011 r. por. zał. nr 31. Zapis znajdujący się w Umowie z 27 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w 1w punkcie 4 uwzględnia możliwość wyjazdu uczestników i kadry ŚDS na obóz sportowo-rekreacyjny, trwający nie dłużej, niż dwa tygodnie i zorganizowany poza przerwą. (w okresie r.) zał. nr 4. Kierownik Domu oświadczył, że w czerwcu 2011 r. zorganizowany został dla części uczestników Domu, turnus rehabilitacyjny w XXX. Część osób otrzymała dofinansowanie z PFRON, a pozostałe, to osoby, które zgromadziły środki na turnus, (np. część to środki otrzymywane z projektu, z poszczególnych gmin). Kierownik dodał: Występujemy jako Fundacja, nie jako ŚDS. Większość uczestników jedzie, nie jedzie 4-5 osób, które same nie chcą jechać. Kierownik poinformował, że ze strony ŚDS spośród pracowników, pojechały 4 osoby, jako oddelegowanie do pracy pozamiejscowej. Z pozostałymi uczestnikami, na miejscu pracowały 2 osoby, które zostały na 11

12 terenie ŚDS. Pan Pelowski oświadczył, że wyjazd na turnus rehabilitacyjny nie został odnotowany w aktach, pracowników. Wyjazd ten był potraktowany w ramach normalnego, 8-godzinnego dnia pracy. Uczestnicy, będący na turnusie mieli wpisaną obecność w liście obecności, będąc w tym samym czasie na turnusie. Podpisy na liście obecności były uzupełnione po przyjeździe zał. nr 9. 2) Warunki lokalowe Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 1) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć; 2) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m 2 ; 3) jest pozbawiony barier architektonicznych; 4) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym; - 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Dom Pomocy Maltańskiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie zlokalizowany jest pod adresem: ul. Dworcowa 16, Puszczykowo. Siedzibą ŚDS jest lokal należący do XXX w XXX i oddany Fundacji w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy zał. nr 5. ŚDS składa się z dwóch budynków A i B o łącznej powierzchni 289,60 m 2 (zał. nr 8). Pomieszczenia oraz pracownie w budynku A znajdują się na trzech poziomach na parterze i piętrze oraz w piwnicy Budynek wyposażony jest w windę zał. nr 7. Pomieszczenia oraz pracownie w budynku B znajdują się na dwóch poziomach na parterze i piętrze. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą schody. Budynek nie posiada windy zał. nr 7. Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się teren rekreacyjny. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video; - 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz 1586). Do dyspozycji 25 uczestników w ŚDS przygotowano następujące pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne: W budynku A na parterze: szatnia powierzchnia (17,60 m 2 ), wyposażona w 2 szafy, kanapę, fotel, 3 wieszaki. Podłoga wyłożona jest terakotą. W pomieszczeniu nie ma barier architektonicznych. hall na parterze powierzchnia (18,60 m 2 ), wyposażony w pianino, komodę, grę zręcznościową Piłkarzyki. Podłoga jest wyłożona terakotą. W pomieszczeniu nie ma barier architektonicznych. 12

13 świetlica powierzchnia (21,70 m 2 ), wyposażona w zestaw regałów, 3 stoły, 30 krzeseł, telewizor, dvd, odtwarzacz WHS, telewizor, X-box (konsola do gier), zestaw kaset, płyt, książki, albumy, puzzle. Podłoga jest wyłożona wykładziną PCV. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. jadalnia powierzchnia (26,50 m 2 ), wyposażona w 5 stołów, 20 krzeseł, kosz na śmieci. Podłoga wyłożona jest wykładziną PCV. Do pomieszczenia możliwy jest wjazd wózkiem. kuchnia powierzchnia (8,00 m 2 ), wyposażona w lodówkę, komplet szafek, okap kuchenny, kuchnię (płyta ceramiczna + piekarnik elektryczny), kuchenkę mikrofalową. Podłoga została wyłożona terakotą. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem do pomieszczenia. zmywalnia powierzchnia (5,80 m 2 ), wyposażona w szafkę, zlewozmywak +szafkę, podajnik do ręczników papierowych, zmywarkę, robot kuchenny, opiekacz, frytkownicę, zestaw sztućców i naczyń kuchennych, 2 czajniki, wagę kuchenną. Podłoga jest wyłożona terakotą. Do pomieszczenia można wjechać wózkiem. Na piętrze w budynku A znajdują się: hall na I piętrze powierzchnia (11,00 m 2 ), podłoga została wyłożona wykładziną PCV. W pomieszczeniu nie ma barier architektonicznych. sala zajęć nr 1 powierzchnia (20,50 m 2 ), wyposażona w szafę, biurko, 3 stoły, 10 krzeseł, 2 gilotyny do papieru, zestaw mebli, zestaw artykułów plastycznych, wypalanka do drewna, pistolet do kleju, przybory do zajęć plastyczno-technicznych. Podłoga jest wyłożona wykładziną PCV. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. sala do zajęć nr 2 powierzchnia (20,10 m 2 ), wyposażona w 4 biurka, stół okrągły, 10 krzeseł, meblościankę, 2 komody, zestaw materiałów do zajęć plastyczno-technicznych. Podłoga została wyłożona wykładziną PCV. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. pokój terapeutów powierzchnia (6,20 m 2 ), wyposażona w szafę, biurko, półkę, komputer, monitor, 2 krzesła. Podłoga jest wyłożona wykładziną PCV. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. pokój pedagoga powierzchnia (6,30 m 2 ), wyposażona w szafę, stół, biurko, 5 krzeseł, komputer, monitor, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, literaturę, edukacyjne gry komputerowe, telefon stacjonarny, router, aparat cyfrowy, kamerę cyfrową, apteczkę, apteczkę podręczną, pomoce dydaktyczne. Podłoga wyłożona została wykładziną PCV. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. sala do zajęć ruchowych powierzchnia (38,70 m 2 ), wyposażona w atlas urządzenie wielofunkcyjne, rower rehabilitacyjny, ławeczkę rehabilitacyjną, sztangę, zestaw obciążników, gruszka bokserska, rękawice bokserskie, ławkę gimnastyczną, materac, karimaty, zestaw piłek: lekarskie, piankowe, do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, stół do tenisa stołowego siatka, rakietki, tarcza do gry Dart, mini-hokej, łyżworolki, kozetka rehabilitacyjna, kabina UGUL z oprzyrządowaniem, steper, drabinki gimnastyczne, zestaw brył do ćwiczeń psychomotorycznych, kaski rowerowe, skakanki. Podłoga jest wyłożona parkietem dębowym. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. W piwnicy w budynku A znajduje się: magazyn powierzchnia (13,00 m 2 ), pomieszczenie służy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Podłoga wyłożona jest wykładziną dywanową. Do pomieszczenia można dostać się schodami. Na parterze w budynku B znajduje się: sala do zajęć nr 1 powierzchnia (14,70 m 2 ), wyposażona w biurko, 2 stoły, regał, szafkę, 8 krzeseł, materiały do zajęć plastycznych, suszarkę, radiomagnetofon, pistolet do kleju. Podłoga jest wyłożona panelami drewnianymi. Brak barier architektonicznych. sala do zajęć nr 2 powierzchnia (12,00 m 2 ), wyposażona w biurko, stół, 4 krzesła, regał, 13

14 szafkę, 2 komputery, 2 monitory, skaner, pomoce dydaktyczne, głośniki, drukarkę laserową, multimedialne programy edukacyjne, literatura. Podłogę wyłożono drewnianymi panelami. Brak barier architektonicznych w pomieszczeniu. korytarz powierzchnia (12,00 m 2 ), podłoga wyłożona jest terakotą. Brak barier architektonicznych. Na piętrze w budynku B znajduje się: pokój kierownika powierzchnia (12,20 m 2 ), wyposażona w biurko, stół, 3 krzesła, fotel, 2 regały, 2 szafki, 2 laptop, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, telefon/fax, niszczarkę, miniwieżę, urządzenie do laminowania, urządzenie do oprawiania prac. Podłoga została wyłożona panelami drewnianymi. Do pomieszczenia można się dostać schodami. salka treningowa powierzchnia (11,50 m 2 ), wyposażona w bieżnie elektryczną, orbitrek, biurko, stół, regał, 5 krzeseł, mini-wieżę. Podłoga jest wyłożona panelami drewnianymi. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami. Szczegółowy opis pomieszczeń zajmowanych przez Dom zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący załącznik nr 7, oraz załącznik nr 8, w którym zawarto wyposażenie poszczególnych pracowni i gabinetów. Podczas oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników ŚDS czyste, estetycznie urządzone, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem zał. nr 7. Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu; 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, po. Z 1586). Podczas oględzin zespół inspektorów ustalił, że placówka posiada wystarczającą liczbę toalet oraz łazienkę, osobne dla uczestników i personelu załącznik nr 7. Wyposażenie toalet zostało wyszczególnione w załączniku nr 8. Budynek A parter: toaleta dla uczestników damska powierzchnia (3,70 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC z uchwytami, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego. Toaleta jest wyposażona w uchwyty, istnieje możliwość wjazdu wózkiem do pomieszczenia. Podłoga została wyłożona terakotą. toaleta dla uczestników męska powierzchnia (3,70 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC z uchwytami, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego. Toaleta jest wyposażona w uchwyty, istnieje możliwość wjazdu wózkiem do pomieszczenia. Podłoga została wyłożona terakotą. łazienka dla personelu powierzchnia (6,20 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC, kabinę prysznicową, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego. Podłoga jest wyłożona terakotą. W pomieszczeniu nie ma barier architektonicznych. Budynek A piętro: łazienka uczestników powierzchnia (6,30 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC, kabinę prysznicową wyposażoną w uchwyt, pralkę, suszarkę, kosz na śmieci, żelazko, suszarkę do włosów, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego, deska do prasowania. Podłoga jest wyłożona terakotą. Do pomieszczenia można dotrzeć schodami lub windą. toaleta dla uczestników damska powierzchnia (3,70 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC 14

15 z uchwytami, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego. Toaleta jest wyposażona w uchwyty, można do niej dotrzeć schodami lub windą. Podłoga została wyłożona terakotą. toaleta dla uczestników- męska powierzchnia (3,70 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC z uchwytami, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego. Toaleta jest wyposażona w uchwyty, można do niej dotrzeć schodami lub windą. Podłoga została wyłożona terakotą. Budynek B parter: toaleta uczestników powierzchnia (1,90 m 2 ), wyposażona w umywalkę, WC, suszarkę do rąk, podajnik do mydła, podgrzewacz do wody, podajnik do papieru toaletowego. Podłoga jest wyłożona terakotą. Brak barier architektonicznych. Budynek B piętro: łazienka personelu powierzchnia (4,00 m 2 ), wyposażona w umywalkę, kabinę, podajnik do mydła, podajnik do papieru toaletowego, suszarkę do rąk. Podłoga została wyłożona terakotą. Do pomieszczenia można dostać się schodami. Metraż i rozmieszczenie a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń został podany w protokole oględzin, na podstawie przedłożonego przez kierownika ŚDS w Puszczykowie dokumentu pt. Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz Rzutu parteru budynek A i Rzut piętra budynek A oraz Rzut parteru i piętra budynku B (zał. nr 8). 2. Kwalifikacje kadry: W Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie na dzień kontroli zatrudnionych było 6 osób w łącznym wymiarze czasu pracy 5,75 etatu [zał. nr 19]. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kierownikiem Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie przy ul. Dworcowej 16 jest Pan Jerzy Pelowski, zatrudniony w wymiarze 1 etatu na stanowisku kierownika od dnia r. Pan Jerzy Pelowski ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika oraz kursy kwalifikacyjne z: organizacji pomocy społecznej i pedagogiki leczniczej. Ponadto Pan Jerzy Pelowski ukończył kurs Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. Kierownik posiada wymagany, półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie przedstawionych świadectw pracy stwierdzono, że P. Jerzy Pelowski posiada wymagany, 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Kwalifikacje kierownika ŚDS stanowią zał. nr

16 Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4)instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Na stanowisku pedagoga wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika (posiadanie kwalifikacji, które zostały określone według odrębnych przepisów), oraz trzyletni staż pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi poz. 3). P. XXX zatrudniona od r. na stanowisku pedagoga w wymiarze 1 etatu ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika. Ww. ukończyła kurs Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. Na stanowisku terapeuty wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi poz. 16). P. XXX od r. zatrudniony na stanowisku terapeuty, w wymiarze 1 etatu posiada wykształcenie wyższe magisterskie nauczyciel plastyki Pan XXX ukończył studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w specjalności pedagogika sztuki i rysunek. P. XXX zatrudniona od r. na stanowisku terapeuty w wymiarze 3/4 etatu ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku wychowanie plastyczne, posiada wykształcenie wyższe magisterskie (2004 r.). Pani XXX ukończyła kurs: Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. Na stanowisku instruktora terapii zajęciowej wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku i ukończenie policealnej szkoły odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi poz. 26). P. XXX zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie policealne, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na kierunku terapia zajęciowa. Zatrudniona w ŚDS od r. P. XXX zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej od r. w wymiarze 1 etatu. Posiada wykształcenie policealne ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na kierunku terapia zajęciowa. Ponadto Pani XXX ukończyła kurs Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. 16

17 Wymienieni wyżej pracownicy świadczący usługi w Domu posiadają wymagany 6 miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wykaz kadry stanowi załącznik Nr 19. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych - 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Pracownicy ŚDS uczestniczyli w 2011r. w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Przeszkolonych zostało 6 pracowników (łącznie z kierownikiem). Spośród 5 szkoleń (w tym 1 konferencji i 1 kursu kwalifikacyjnego), tematyka jednego szkolenia ( Kurs samoobrony ) nie pokrywała się z zakresem, o którym mowa w Rozporządzeniu por. zał. nr 28. 1) W zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego: Psychiatryczna opieka zdrowotna i zapewnienie usług psychologicznych: Rok 2011 do dnia 10 lutego 2011 r.: Na podstawie 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, osobom korzystającym ze świadczeń środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia się psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną. Zgodnie z obowiązującym w 2010 r. 4 ww. rozporządzenia psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stany psychicznego oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną. Dom Pomocy Maltańskiej Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną, poprzez zawarte porozumienie z lekarzem psychiatrą [por. zał. nr 21]. Kierownik wyjaśnił, że uczestnicy korzystają zazwyczaj z opieki psychiatrycznej we własnym zakresie. ŚDS pomaga w umawianiu wizyt, ewentualnie dojeździe do poradni. Dom podpisał porozumienie z psychiatrą p. XXX wszyscy zainteresowani uczestnicy mogą korzystać z jej porad zał. nr 9. Rok 2011 oraz 2012 do dnia kontroli: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: psychologa - 10 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz 1586). Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, obejmują w szczególności: poradnictwo psychologiczne - 14 pkt 4) cytowanego rozporządzenia. Kierownik Domu wyjaśnił, że ŚDS zapewnia usługi psychologiczne i podpisał porozumienie wolontariackie z psychologiem p. XXX, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo chorymi psychicznie. Z uczestnikami ŚDS prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz psychoprofilaktyczne (4 godziny w tygodniu). W roku 2011 realizowaliśmy projekt Akademia Umiejętności, w ramach którego w okresie lipiec- listopad psycholog prowadził zajęcia w szerszym wymiarze godzin). zał. nr 9. Kopia porozumienia z psychologiem stanowi załącznik nr

18 2) Pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, świadczonych przez ŚDS. Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności: pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 14. pkt 6 - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kierownik Domu poinformował, że zdecydowana większość uczestników mieszka razem z rodzinami i zazwyczaj korzysta z pomocy rodziny w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych. ŚDS udziela przede wszystkim pomocy osobom prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe: umawianie wizyt, dowóz do lekarza (jeśli wizyta ma miejsce w trakcie zajęć w ŚDS), pomoc w wykupie lekarstw, zał. nr 9. Kierownik dodał, że psycholog i psychiatra (zatrudnieni przez ŚDS) udzielają uczestnikom pomocy w zakresie wystawiania różnorodnych zaświadczeń zał. nr 9. 3) rehabilitacja społeczna: W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco-aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia - 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS prowadzi, w ramach zajęć spotkania na temat preorientacji zawodowej, które prowadzą psycholog i pedagog. Kierownik wyjaśnił, że dotyczą one osób zainteresowanych oraz takich, których ogólny poziom funkcjonowania daję szansę ewentualnego podjęcia pracy zawodowej czy uczestnictwa w WTZ. Polegają one m.in. na kształceniu umiejętności autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów dotyczących stanowisk dostępnych dla poszczególnych osób, informowania o stanowiskach oferowanych aktualnie przez lokalnych pracodawców. Kierownik dodał, że w okresie działalności Domu jedna osoba przeszła do WTZ, a dwie kolejne podjęły pracę pracowały przez 3 6 miesięcy zał. nr 9. Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z: 1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, 2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie; 3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej; 4) powiatowym urzędem pracy; 5) organizacjami pozarządowymi; 6) kościołami i związkami wyznaniowymi; 7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi; 8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej; 9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kierownik wyjaśnił, że Dom pomaga uczestnikom w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych. W szerszym zakresie dotyczy to osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Personel pośredniczy w kontaktach z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania do Niepełnosprawności, Urzędami Miasta, ZUS, itp. zał. nr 9. Wykaz instytucji, z którymi współpracuje Placówka stanowi załącznik nr

19 Z przedstawionej dokumentacji wynika, że personel prowadzi Ewidencję kontaktów z rodzinami uczestników, gdzie znajdują się zapisy w formie tabeli. Wpisy zawierają: datę, imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko członka rodziny, temat rozmowy, nazwisko i podpis terapeuty. W okresie od r. do r. dokonano 12 wpisów zał. nr 18. 3) W zakresie dokumentacji indywidualnej uczestników: Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierającoaktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego - 24, pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). W teczkach uczestników Domu, których akta zostały poddane kontroli znajdowały się następujące dokumenty: XXX. Imię i nazwisko, asystent prowadzący: XXX Spis rzeczy druk, XXX., data urodzenia, imiona rodziców, adres domowy, nr Tel., Pesel, nr dowodu osobistego, stopień niepełnosprawności, data rozpoczęcia zajęć w ŚDS ( ), wykształcenie, zawód, status prawny (brak wpisu), stan cywilny, imię nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować, nazwisko i nr tel. lekarza prowadzącego (brak wpisu), informacje dodatkowe (upośledzenie umysłowe, tel. do kontaktu), Ocena rozwoju uczestnika Ocena przystosowania społecznego diagram PAS Karta: , kontrola skal PAS i PPAC, PAC 1, podpis XXX, , kontrola skal PAS, PPAC, PAC 1 zmiany zaznaczono kolorem różowym, (brak podpisu), Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Ww. dokumenty z lat , Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypis orzeczenia, Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 2010 r., Karta, Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do ŚDS, Wniosek i dokumenty, rok, 2009, wniosek 2010, Komplet dokumentów 2011; decyzja kierująca , zawiadomienie o wszczęciu postępowania z , decyzja w sprawie umorzenia odpłatności, kontrakt z zawarty pomiędzy opiekunem prawnym, PCPR i kierownikiem ŚDS, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpłatności z r., zaświadczenie lekarskie z r., wyniki badania lekarza psychiatry lub neurologa z r., decyzja MOPS Puszczykowo z o przyznaniu pomocy w zakresie dożywiania (obiady), Komplet dokumentów 2012, decyzja , wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa r. Informacja Dokumentacja uczestnika z przebiegu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego w latach 2003, 2004, 2005 została przeniesiona do archiwum. Karta, Przebieg postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego: Indywidualny plan, przebieg postępowania lata , Karta, Przebieg postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego 2011 r., 19

20 XXX. Imię i nazwisko, asystent prowadzący: XXX Spis rzeczy druk, XXX., data urodzenia, imiona rodziców, adres domowy, nr Tel., Pesel, nr dowodu osobistego, stopień niepełnosprawności, data rozpoczęcia zajęć w ŚDS ( ), wykształcenie, zawód (brak), status prawny (brak), imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować, nazwisko i nr Tel. Lekarza prowadzącego (brak), informacje dodatkowe (upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, DPM, napady epileptyczne leki pobiera w domu, zaburzenia mowy), Ocena rozwoju uczestnika Ocena przystosowania społecznego diagram PAS XXX., r.- dokonano kontroli skali PAC, PAC 1 XXX, r.- kontrola skal PAS, PAC 1 zmiany zaznaczono kolorem różowym XXX, Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Ww. dokumenty z lat , Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z r., ksero, Karta, Przebieg postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, Karta zapis: dokumentacja uczestniczki z przebiegu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego w latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 została przeniesiona do archiwum, Wniosek i dokumenty, rok 2006, 2007, 2008, lipiec 2008, 2009, decyzja zmiana odpłatności 2010, wniosek 2010, Komplet dokumentów 2011; decyzja , zawiadomienie o wszczęciu postępowania z , decyzja , wniosek opiekuna prawnego z 28 września 2011 r., decyzja , kopia wyników badań lekarza psychiatry z r., kopia zaświadczenia lekarskiego z r., kontrakt z zawarty pomiędzy ww. oraz rodziną, PCPR i kierownikiem ŚDS, Komplet dokumentów 2012, decyzja , wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa , kontrakt z , zaświadczenie lekarskie z r., Notatki, uwagi: Opis uczestniczki, dane, schorzenia, diagnozy, podpisany Kierownik Jerzy Pelowski, (brak daty), Karta, Przebieg postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego: Indywidualny plan, przebieg postępowania 2006, 2007, 2008, rok 2009, 2010, Karta, Przebieg postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego 2011 r., XXX. Imię i nazwisko, asystent prowadzący: XXX Spis rzeczy druk, XXX., data urodzenia, imiona rodziców, adres domowy, nr Tel., Pesel, nr dowodu osobistego, stopień niepełnosprawności, data rozpoczęcia zajęć w ŚDS ( , ponownie kwiecień 2011), wykształcenie (brak), zawód (brak), status prawny(ubezwłasnowolniony), stan cywilny, imię nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować, nazwisko i nr Tel. Lekarza prowadzącego (brak), informacje dodatkowe (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, padaczka, MPD, afazja, porusza się przy pomocy wózka), Ocena rozwoju uczestnika. Ocena przystosowania społecznego diagram PAS Karta: , kontrola skal PAS i PPAC, PAC 1, podpis XXX, , kontrola skal PAS, PPAC, PAC 1 zmiany zaznaczono kolorem różowym, podpis XXX, Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Krótka skala oceny psychiatrycznej (KSOP) z , Ww. dokumenty z lat , Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypis orzeczenia KIZ r., ksero, orzeczenie KIZ ksero , 20

PS-II.431.4.2.2012.11.13 Pan Jerzy Pelowski Kierownik Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dworcowa 16 62-041 Puszczykowo

PS-II.431.4.2.2012.11.13 Pan Jerzy Pelowski Kierownik Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dworcowa 16 62-041 Puszczykowo Poznań, 30 kwietnia 2013 r. PS-II.431.4.2.2012.11.13 Pan Jerzy Pelowski Kierownik Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dworcowa 16 62-041 Puszczykowo Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz.U.2010.238.1586 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 51a ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.238.1586 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni

Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni Poznań,. PS-II.431.4.6.2012.11.14 Pan Jerzy Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie We Wrześni Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA

ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA ZARZĄD POWIATU MILICKIEGO OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. powiatowego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Poznań,. PS-II.431.4.1.2013.11.14 Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie. Rozdział I Podstawy prawne

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie. Rozdział I Podstawy prawne Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie Rozdział I Podstawy prawne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Walentynka

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie

Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie Poznań, 12.07.2012 r. PS.II.431.4.3.2012.11.14 Pani Magdalena Prus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie ul. Mielczarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa, 03 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.2.2016 Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Czajkowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Tęcza w Gnieźnie

Pani Agnieszka Czajkowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Tęcza w Gnieźnie Poznań, 2011-10-27 PS.II-11,14-431-4-7/11 Pani Agnieszka Czajkowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Tęcza w Gnieźnie Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WPS- I.431.2.43.2015.DS Pan Marek Pawlęga Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mieszka I 79 I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek

Egzemplarz nr 2. Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie gm. Barlinek Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy, Osina 19a, 74-320 Barlinek Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zwany w dalszej części Regulaminem określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Manowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Manowie Manowo 12 A 76-015

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

I Cel szczegółowy działania:

I Cel szczegółowy działania: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/151/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERAJĄCO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI Nowa Wieś 30.04.2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 2, ust 2,3 w związku z

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

PS-Ka.431.3.2013.4 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS-Ka.431.3.2013.4 PROTOKÓŁ KONTROLI pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka.431.3.2013.4 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Wsparcia Razem raźniej w Skwierzynie Na podstawie 36 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 16 marca 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.4.2015.ETB ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH OSOBOM Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

WP-III Kraków, 30 LIP.2013

WP-III Kraków, 30 LIP.2013 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-III.431.3.16.2013 Kraków, 30 LIP.2013 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, al. Grottgera 3 Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kowalewo Pomorskie 09.12.2014

Zapytanie ofertowe. Kowalewo Pomorskie 09.12.2014 Kowalewo Pomorskie 09.12.2014 Zapytanie ofertowe Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na podstawie Zarządzenia nr 3/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka. 431.8.2013.1 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki,

Protokół. 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki, PS-II.431.4.4.2013.11.14 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 9-10 i 20 września 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim z siedzibą pod adresem: ul. Główna 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2/2013 Kierownika Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu.

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu. Projekt z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w systemie organizacji usług opieki całodobowej, dziennej oraz wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-II.431.4.6.2012.11.14 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 do 28 sierpnia oraz 3 i 12 września 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2014. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2014. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2014 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 02 grudnia 2014r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 7 sierpnia 2009 r. Pani Lucyna Buzała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Poznań, 7 sierpnia 2009 r. Pani Lucyna Buzała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie Poznań, 7 sierpnia 2009 r. PS.II-4,2,10.0934-4-1/09 Pani Lucyna Buzała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.6.8.2015 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w: Zakładzie Pracy Chronionej RAK SERVICE Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch, Grażyna Kościuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie gm.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Połczynie-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2010 r.

z dnia 31 grudnia 2010 r. w ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2010 r. sprawie powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WIELKOPOLSKI Poznań, dnia... URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu PS-V.9514.23.2013.4,9 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy:ops.271.22.2015 Łącko, dnia 11.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 349, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. S.2. 431-3.2.2.2012.EP PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Rzemieślnik w Międzywodziu, ul. Wojska Polskiego 19-24, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych

Bardziej szczegółowo

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA K-S-1.431.2.1.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Biesiekierzu Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

P R O T O K Ó Ł KONTROLI KOMPLEKSOWEJ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. P R O T O K Ó Ł KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-II.431.4.2.2013.11.14 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 23-24 maja i 3 czerwca 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wągrowcu z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 6, 62-100

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/04 Burmistrza Miasta Chojnowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/04 Burmistrza Miasta Chojnowa Załącznik do Zarządzenia Nr 64/04 Burmistrza Miasta Chojnowa REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ MW CHOJNOWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Warsztatu ustala

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PS-V.9514.26.2013.4,10 PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Niewidomych San Marko, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gryficach Jednostka kontrolowana: Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Egzemplarz nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI. Egzemplarz nr 2 Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów Fabryka Świec w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70A, 67-300 Szprotawa w terminie od 12 do 19

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-II.431.4.1.2012.11.13 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17 i 24 stycznia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 10, 64-300

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III.0931-7-10. Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III.0931-7-10. Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III.0931-7-10 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) w Komornikach, przeprowadzonej przez pracowników

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY R EGULAMIN ORGANIZACYJNY Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie Na podstawie 7 ust. 5 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VII/55/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna kontroli: II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : PS-II. 431.4.3.2012.11.14. Protokół

I. Podstawa prawna kontroli: II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : PS-II. 431.4.3.2012.11.14. Protokół PS-II. 431.4.3.2012.11.14 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 16-17 i 24 kwietnia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM

DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM AKTA KONTROLI dot. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w POWIATOWYM DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM w dniach 3-4 listopada 2011 r. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w dniach 30 marca 2012r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i

Bardziej szczegółowo