SOWA-WWW. Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW. Dokumentacja techniczna. Autor: Michał Fryska Data: Wersja: 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOWA-WWW. Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW. Dokumentacja techniczna. Autor: Michał Fryska Data: 2010.03.02 Wersja: 1."

Transkrypt

1 SOWA-WWW Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW Dokumentacja techniczna Autor: Michał Fryska Data: Wersja: 1.42

2 Wymagania serwisu. 1. Serwer Apache obsługujący PHP 4.3 wzwyż - polecana wersja PHP Załadowana biblioteka gd do PHP (tylko dla serwisów wyświetlających obrazy JPG z katalogu). Uwaga w przyp. Windowsa: należy włączyć DLLa GD2 php_gd2.dll jako rozszerzenie w php.ini. 3. Załadowana biblioteka iconv do PHP. Trzeba mieć funkcję iconv() w standardowej bibliotece C, lub zainstalowaną bibliotekę libiconv. Biblioteka libiconv jest dostępna pod adresem» Uwaga w przyp. Windowsa: aby włączyć ten moduł trzeba umieścić DLLa o nazwie iconv.dll, który jest dostarczany razem z pakietem binarnym PHP/Win32 do katalogu podanego w zmiennej środowiskowej PATH tudzież w jednym z systemowych katalogów, a w konfiguracji php.ini włączyć moduł php_iconv.dll. Uwaga: w php.ini może być określony inny katalog, do którego należy wgrać moduł iconv! W przypadku PHP 5 nie ma takiej potrzeby, bo iconv jest od razu domyślnie składnikiem PHP. 4. Do działania niezbędne są także niżej wymienione moduły [zazwyczaj są one domyślnie składnikiem php-base]. a. sessions b. ctype c. xml 5. Serwer Apache musi mieć ustawioną dyrektywę AllowOverride AuthConfig dla katalogu sowwwy. Zakładając, że skrypty bramki umieszczone będą w katalogu /home/sowa/sowa.www, a adres bramki ma wyglądać np. najprostsza konfiguracja mogłaby wyglądać następująco: Alias /sowa-www "/home/sowa/sowa.www" <Directory "/home/sowa/sowa.www"> Options MultiViews AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all </Directory> 6. Zdecydowanie najbardziej polecanym sposobem konfiguracji Apache'a jest utworzenie hosta wirtualnego, pod warunkiem posiadania nazwy domenowej. Jeśli biblioteka nie ma możliwości utworzenia takiej nazwy, firma SOKRATES oferuje utworzenie takiej nazwy w domenie sowwwa.pl. Dla przykładu konfiguracja dla domeny wyglądać będzie następująco: <VirtualHost *:80> DocumentRoot /home/sowa/sowa.www ServerName DirectoryIndex sowacgi.php <Directory /home/sowa/sowa.www> Options None

3 AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost> 7. (ten punkt można zostawić na później - wariant instalacji automatycznej uwzględnia utworzenie tego pliku) Trzeba stworzyć hasło dla konfiguracji /home/sowa/htpasswd (jeśli będzie ono w innym pliku, to ścieżkę do niego trzeba wprowadzić do pliku tools/.htaccess). np. htpasswd -c /home/sowa/htpasswd sokrates Plik ten musi być do odczytu dla serwera Apache. Uwaga: punkty 4 i 5 można oczywiście skonfigurować inaczej, byle tylko zabezpieczyć hasłem podkatalog tools/ serwisu). Instalacja. A] Skonfigurować prawidłowo serwer Apache zgodnie z opisanymi wyżej wymogami. B] Wszystkie pliki wraz z podkatalogami umieścić w katalogu np. /home/sowa/sowa.www/ C] W tym katalogu wykonać instalację wg poniższego opisu. Wariant I: Instalacja szybka (tylko dla serwerów Linux) 1. [Zalecane z poziomu konta root] Uruchomić skrypt bin/sowawww-install.sh. Jeśli poziom roota jest nieosiągalny, można skrypt uruchomić jako użytkownik, przy czym wówczas uprawnienia do plików, które musi zapisywać serwer Apache będą nadawane dla wszystkich, co jest niepożądane na serwerach z wieloma użytkownikami. UWAGA: Skrypt może nie działać na niektórych serwerach [niestandardowe instalacje, brak php-cli, niedostępność drzewa procesów itp.]. Z uwagi na to w przypadku pojawienia się błędów należy wykonać instalację wg Wariantu II. Wariant II: Instalacja ręczna. 1. Skopiować pliki: a. css/sowwwa-default.css na css/sowwwa.css b. css/tabber-default.css na css/tabber.css c. static-form-default.epr na static-form.epr 2. Utworzyć pusty plik strony.dat 3. Ustawić prawa do wszystkich plików i podkatalogów na zapisywalne dla serwera Apache a. użytkownik: sowa - prawa zapisu i odczytu grupa: apache [lub nobody, http-data - w zależności od wersji systemu] - prawa zapisu i odczytu inni: brak uprawnień b. (gdy powyższe nie jest możliwe) utworzyć puste pliki sowwwa-config.xml i sowwwa-config.xml.bak użytkownik: prawa zapisu i odczytu,

4 grupa i inni: prawo odczytu do wszystkich plików i katalogów prawo zapisu do plików sowwwa-config.xml, sowwwa-config.xml.bak, strony.dat i katalogu tmp/ 4. W katalogu tools/ należy utworzyć plik.htaccess, w którym określona będzie ścieżka do pliku z hasłem nadanym narzędziem htpasswd. Jeśli operacji tych nie wykonano wcześniej można to zrobić w następujący sposób: htpasswd -c /home/sowa/htpasswd sokrates a plik tools/.htaccess może mieć następującą zawartość: AuthName "Konfiguracja SOWA-WWW" AuthType Basic AuthUserFile /home/sowa/htpasswd require valid-user Niezależnie sposobu instalacji prosimy nadane hasło do konfiguracji serwisu przekazać do SOKRATES-software. Uwaga dla Windows: ścieżka do AuthUserFile winna mieć postać typu: c:/sowa/htpasswd Konfiguracja. Połączyć się na adres podać użytkownika i hasło stworzone w punkcie A i właściwie skonfigurować serwis. Znaczenie poszczególnych pól: USTAWIENIA PODSTAWOWE: ID serwera Automatycznie nadawany numer katalogu. Pojawia się jako KatID w URL konkretnego katalogu. Grupa Bramka może obsługiwać dowolną ilość serwerów SOWY, które można grupować, dzięki czemu odnośniki do kolejnych katalogów będą dostępne z formularza wyszukiwawczego każdego z nich [jako lista rozwijana]. W polu tym należy wpisać nazwę grupy, do której należy dany katalog. Można w bramce korzystać z wielu grup. Nazwa domenowa grupy Jeśli pole jest wypełnione nazwą domenową serwera (np. wówczas katalog ten dostępny jest tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w przeglądarce wpisano tą nazwę domenową (bardzo przydatne dla wirtualnych hostów). Dodatkowo pierwszy z katalogów z tej grupy będzie domyślny w przypadku nie podania KatID). IP serwera Adres IP, na którym uruchomiony jest serwer Sowy Port Port, na którym działa serwer Sowy obsługujący katalog Opis serwera Krótki opis katalogu. Wyświetla się w liście rozwijanej z wyborem katalogu [p. Grupa]. Nagłówek tytuł katalogu Nagłówek katalogu, który pojawia się nad formularzem wyszukiwania. Dopuszcza się stosowanie znaczników HTML w celu właściwego sformatowania nagłówka.

5 USTAWIENIA LOGOWANIA I OBSŁUGA KONT CZYTELNIKÓW: Logowanie możliwe Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię. Ustawienie pola na NIE sprawi, że zamawianie przez Internet nie będzie możliwe [a także rezerwowanie i ogólnie obsługa konta przez czytelnika] Dostępne sposoby logowania Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię. Określa jaką metodą mogą się logować czytelnicy, tzn. tylko za pomocą nr karty, tylko nazwiska i imienia, albo dowolnego z nich [do wyboru]. Domyślny sposób logowania Jeśli metoda jest "do wyboru" - określa czy domyślnie ma być zaznaczony numer karty, czy nazwisko i imię. Prefiks numeru karty Jedno lub trzycyfrowy prefiks, który będzie automatycznie dodawany do numeru karty czytelnika, jeśli wprowadzi on numer siedmiocyfrowy [wprowadzenie numeru krótszego jest automatycznie uzupełniane zerami z przodu do ilości cyfr określonych w parametrze długość numeru karty ]. Jeśli prefiks jest pusty, wówczas bramka nie ingeruje we wprowadzony przez użytkownika numer. Długość numery karty Jeśli ustawiony na wartość większą od zera, wówczas numer karty wprowadzony przez użytkownika uzupełniany jest zerami z lewej strony tak, by osiągnął wymaganą długość. Rezerwowanie włączone Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię z modułem zamawiania i rezerwowania przez Internet. Określa czy rezerwacje są dopuszczalne. Logowanie z pustym hasłem Określa czy możliwe jest zalogowanie czytelnika, który nie posiada założonego hasła w systemie SOWA. Ustawienie opcji na NIE uniemożliwi stosowanie pustych haseł przez czytelników. USTAWIENIA SYSTEMOWE / TECHNICZNE Nowy system logowania Dla katalogów SOWA-1 dostarczonych przed parametr ten należy ustawić na NIE. Dla wszystkich pozostałych serwerów SOWA-1 musi on być ustawiony na TAK. Dla serwerów SOWA-2 i SOWA-SQL parametr nie ma znaczenia. Logowanie wyłącznie przez SSL Określa czy obsługa konta czytelnika [w tym logowanie] ma się odbywać w szyfrowanej sesji SSL. Uwaga: wymaga to poprawnie skonfigurowanego serwera WWW. Ścieżka bazowa skryptu Parametr techniczny używany tylko jeśli bramka nie jest w stanie samodzielnie określić tej ścieżki, lub chcemy wymusić stosowanie innej niż odczytana z parametrów serwera. USTAWIENIA POMOCY Zewnętrzny URL pomocy Adres strony WWW, do której bramka wyświetli łącze w prawym górnym rogu pod postacią linka "Pomoc". Pomoc pod formularzem wyszukiwania Opcjonalny tekst [dopuszcza znaczniki HTML], który pojawi się pod formularzem

6 wyszukiwania. Standardowo przewidziany jest on do umieszczenia pomocy lub odnośników do pomocy. Pomoc nad formularzem logowania Opcjonalny tekst [dopuszcza znaczniki HTML], który pojawi się ponad formularzem logowania czytelnika. USTAWIENIA WYGLĄDU BRAMKI Kryterium podstawowe Nazwa kryterium, które ma być użyte jako podstawowe dla bramek obsługujących serwer SOWA-SQL (nie podane zakłada, że ma być użyte pierwsze kryterium z listy). Dla serwerów SOWA-1 i SOWA-2 jest to nazwa pliku.epr, który zawiera definicję formularza podstawowego domyślnie jest to static-form.epr. Pozycja kryteriów zaawansowanych Określa miejsce, w którym generowane będą formatki kryteriów zaawansowanych. Wartość poniżej formularza sprawi, że będą prezentowane jako rozwijalne grupy poniżej podstawowej formatki wyszukiwawczej. Wartość jako zakładka sprawia, że są one zgrupowane w zakładce. Wartość ukryte pozwala pozbyć się w ogóle kryteriów zaawansowanych. Pozycja grupy filtrów Określa miejsce, w którym wyświetlane będą filtry wyszukiwawcze. Dopuszczalne pozycje to: jako zakładka (znajdują się w zakładce obok zakładki wyszukiwawczej, dostępne po kliknięciu w nią), poniżej formularza, powyżej formularza oraz ukryte (pozwala na wyłączenie filtrów i wymuszenie użycia ich domyślnych wartości). Ilość kolumn w tabeli filtrów Filtry wyświetlane są w tabeli, która domyślnie posiada 4 kolumny. Wartość tą można tutaj zmodyfikować. Wyświetlanie miniaturek dla multimediów Umożliwia określenie miejsca wyświetlania się miniaturek obrazków załączonych do rekordu. Wewnątrz opisu umieszcza miniaturkę w prawym górnym rogu opisu rekordu. Na zewnątrz opisu umieszcza miniaturkę w kolumnie drugiej tabeli wyników. Brak powoduje całkowite wyłączenie prezentacji multimediów. Szerokość miniaturki Szerokość generowanej miniaturki w pikselach. Panel znaków specjalnych Określa sposób prezentacji panelu znaków specjalnych na formularzu wyszukiwawczym. Wartość przełączanie wyświetlania generuje odnośnik Znaki w górnym pasku strony, którego kliknięcie przełącza wyświetlanie panelu. Pozostałe opcja umożliwiają wyświetlanie tego panelu na stałe (bez przełączania) lub jego całkowite wyłączenie. Adres URL arkusza głównego CSS Względny lub bezwzględny URL do arkusza CSS bramki (domyślnie css/sowwwa.css). Przydatne gdy pojedyncza instalacja bramki obsługuje wiele instancji katalogów, dla których chcemy ustawić różną kolorystykę. Adres URL arkusza CSS dla zakładek Względny lub bezwzględny URL do arkusza CSS używanego do wizualizacji pola zakładek (domyślnie css/tabber.css). Konfiguracja ręczna: Plik sowwwa-config.xml nie powinien być modyfikowany ręcznie, poniższy opis przedstawia znaczenie poszczególnych tagów XML pliku konfiguracyjnego.

7 Plik musi być zakodowany w UTF-8. Plik powinno się edytować przy użyciu edytora XML z walidacją składni [potrafiącym pobierać plik DTD z internetu]. Poniżej przykładowy plik konfiguracyjny: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE sowwwa PUBLIC "-//SOKRATES//DTD SOWWWA Config 1.0//PL" "http://firma.sokrates.pl/dtd/sowwwa-config-10.dtd"> <sowwwa> <instance id="0" group="grodzisk" domain=""> <server ip=" " port="8048">grodzisk</server> <logins newlog="yes" reservation="yes" ssl="no" emptypass="no" /> <header><h2>katalog Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku:</h2> </header> <script home=""/> <account enabled="yes" method="both" default="barno" prefix="111" barnolen="7"> Proszę się zalogować </account> <help url="http://biblioteka.com/help.html"> <b>szukając można używać znaku * który zastępuje dowolny ciąg znaków</b> </help> <criteries advpos="bottom"></criteries> <filters position="tab" columns="3" /> <multimedia position="inline" width="200"/> <viewopts signs="toggle"/> <css sowwwa="css/sowwwa2.css tabber="" /> </instance> <!-- [grup instance może wystąpić dowolna liczba] --> </sowwwa> Elementów instance może występować dowolna liczba, każdy określa osobny katalog. Znaczenie poszczególnych tagów i atrybutów XML jest następujące instance Opisuje instancję obsługiwanego przez bramkę katalogu Sowy. id ID katalogu [liczba całkowita - musi być unikalny w obrębie całego pliku XML] group Grupa domain Nazwa domenowa, pod którą wyłącznie widoczny ma być katalog. server Opisuje parametry serwera SOWY. ip IP serwera port Port Zawartość Opis. Nazwa skrócona używana w liście wyboru katalogów. logins Opisuje parametry logowania. newlog Nowe logowanie. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE]. reservation Rezerwacje. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE]. ssl SSL. Dopuszczalne wartości yes [TAK], no [NIE] emptypass Dopuszczanie pustych haseł czytelników. Dopuszczalne wartości yes [TAK], no [NIE] header Zawartość Nagłówek [uwaga: należy pamiętać, że znaki specjalne HTML trzeba maskować pod &kod;] account Ustawienia związane z logowaniem się czytelników. enabled Logowanie możliwe. Dopuszczalne wartości: yes [TAK], no [NIE]. method Metoda logowania. Dopuszczalne wartości: both [do wyboru], name [nazwisko i imię], barno [numer karty]. default Domyślna metoda. Dopuszczalne wartości: name [nazwisko i imię], barno [numer karty]. prefix Prefiks numeru karty - jedna lub trzy cyfry. barnolen Wymagana długość numeru karty (0 jeśli nie ma wymogów)

8 Zawartość Pomoc logowania [uwaga na znaczniki i &] help Ustawienia związane z konfiguracją pomocy. url URL do pomocy Zawartość Pomoc do formularza logowania [uwaga na znaczniki i &] criteries Opisuje zachowanie kryteriów wyszukiwawczych. advpos Pozycja kryteriów zaawansowanych. Dopuszczalne wartości: tab, bottom oraz hidden. Zawartość Nazwa kryterium podstawowego / nazwa pliku.epr z definicją formatki podstawowej. filters Opisuje zachowanie filtrów. position Pozycja grupy filtrów. Dopuszczalne wartości: tab, bottom, top oraz hidden. columns Ilość kolumn w tabeli filtrów. multimedia Opisuje sposób prezentacji multimediów. position Pozycja miniaturek. Dopuszczalne wartości: inline, outline oraz none. width Szerokość miniaturki. viewopts Inne opcje wyświetlania. signs Sposób prezentacji panelu znaków specjalnych. Dopuszczalne wartości: toggle, on oraz off. css Opisuje adresy arkuszy CSS. sowwwa URL do arkusza głównego bramki (domyślnie: css/sowwwa.css). tabber URL do arkusza zakładek (domyślnie: css/tabber.css). Uruchomienie. Aby uniknąć konieczności podawania nazwy pliku bramki można przekopiować znajdujący się w głównym katalogu bramki plik index.php.redir na index.php Personalizacja. Dopuszcza się wyłącznie ingerencję w pliki static-form.epr, tabber.css oraz sowwwa.css. Ingerencje w pliki źródłowe spowodują utratę gwarancji na prawidłowe działanie serwisu, ponadto w trakcie instalacji aktualizacji wszelkie ewentualne zmiany zostaną nadpisane. Istnieje również możliwość dołączenia dowolnego kodu HTML lub wygenerowanego wyjścia skryptu PHP w wybrane miejsca treści wygenerowanej przez SOWA-WWW. W tym celu należy w podkatalogu includes/ umieścić plik o nazwie <sekcja>.inc.html dla treści statycznej lub <sekcja>.inc.php dla treści dynamicznej, gdzie <sekcja> to jedno z: a) header - treść dołączana do sekcji <head> każdej podstrony b) top - treść dołączana na górze strony, przed treścią generowaną przez SOWA-WWW c) bottom - treść dołączana u dołu strony, za treścią generowaną przez SOWA- WWW

9 d) menu-main - treść dołączana do górnego menu (po prawej stronie) e) menu-acc - treść dołączana do menu konta czytelnika (po prawej stronie) Dowolnie można modyfikować następujące pliki: static-form.epr Zawiera definicję domyślnego formularza wyszukiwania w formacie EPR (zob. dokumentacja serwera SOWA). sowwwa.css Arkusz stylów dla całego serwisu. W pliku tym poszczególne definicje posiadają dodatkowo komentarz ułatwiający zlokalizowanie poszczególnych elementów strony. tabber.css (obsolete) Arkusz stylów dla wersji prezentującej kryteria zaawansowane w postaci zakładek. Z uwagi na skomplikowanie i mniejszą intuicyjność tego rozwiązania nie jest polecane używanie tej wersji prezentacji.

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo