Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale) KLASA III 1. Lekcja wstępna Rozdział I- O elektryczności statycznej Lp. Temat według programu Wymagania konieczne (dopuszczająca) Elektryzowanie przez opisuje budowę atomu i jego tarcie. Ładunek elementarny i składniki (4.5) jego wielokrotności. elektryzuje ciało przez potarcie (4.1) Wymagania podstawowe (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania rozszerzone (dobra) określa jednostkę ładunku (1 C) jako wielokrotność ładunku elementarnego (4.5) wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów) (4.5) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) Wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych. bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelektryzowanymi przez tarcie i formułuje wnioski (9.6, 4.2, 8.1, 8.2) podaje jakościowo, od czego zależy wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał naelektryzowanych, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego (4.2) rysuje wektory sił wzajemnego oddziaływania dwóch kulek naelektryzowanych różnoimiennie lub jednoimiennie Przewodniki i izolatory. Budowa krystaliczna soli kuchennej. podaje przykłady przewodników i izolatorów (4.3) opisuje budowę przewodników i izolatorów (rolę elektronów swobodnych) (4.3) objaśnia pojęcie jon (4.5) opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej (3.2) wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał naelektryzowanych, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego (4.2) potrafi doświadczalnie wykryć, czy ciało jest przewodnikiem czy izolatorem objaśnia elektryzowanie przez indukcję (4.3) Elektryzowanie przez dotyk. Zasada zachowania ładunku. elektryzuje ciało przez zetknięcie go z innym ciałem naelektryzowanym (4.1) analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku (4.4) wyjaśnia uziemianie ciał (4.4) opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków) (4.4) Powtórzenie Sprawdzian 1

2 89. Omówienie sprawdzianu Rozdział II-Prąd elektryczny Lp. Temat według programu Prąd elektryczny w metalach. Napięcie elektryczne Wymagania konieczne (dopuszczająca) podaje jednostkę napięcia (1 V) (4.8) wskazuje woltomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia (8.12) Wymagania podstawowe (dostateczna) opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych (4.6) posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego (4.8) Wymagania rozszerzone (dobra) wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w przewodnikach (4.13) zapisuje wzór definicyjny napięcia elektrycznego wykonuje obliczenia, stosując definicję napięcia Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) wykonuje obliczenia w trudnych zadaniach Źródła prądu. Obwód elektryczny wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator, prądnica (4.8) buduje najprostszy obwód składający się z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika (4.12) rysuje schemat najprostszego obwodu, posługując się symbolami elementów wchodzących w jego skład (4.12) wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek prądu (4.6) mierzy napięcie na żarówce (oporniku) (8.12) mierzy napięcie na żarówce (oporniku) (8.12) Natężenie prądu podaje jednostkę natężenia prądu (1 A) (4.7) Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego przewodnika buduje najprostszy obwód prądu i mierzy natężenie prądu w tym obwodzie (4.7) podaje jego jednostkę (1Ω) (4.9) podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma (4.9) oblicza natężenie prądu ze wzoru q I = t (4.7) oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru U R = I oblicza opór, korzystając z wykresu I(U) (4.9) objaśnia proporcjonalność q~ t oblicza każdą wielkość ze wzoru q I = t (4.7) przelicza jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As) (4.7) wykazuje doświadczalnie proporcjonalność i definiuje opór elektryczny przewodnika (8.7) I ~ U oblicza wszystkie wielkości ze U wzoru R = (4.9) I wykonuje obliczenia w trudnych zadaniach sporządza wykresy I(U) oraz odczytuje wielkości fizyczne na podstawie wykresów 2

3 Doświadczalne badanie połączenia szeregowego i równoległego. Obwody elektryczne i ich schematy buduje obwód elektryczny według podanego schematu (9.7, 8.1, 4.12) mierzy natężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w którym odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) wykazuje doświadczalnie, że odbiorniki połączone szeregowo mogą pracować tylko równocześnie, a połączone równolegle mogą pracować niezależnie od pozostałych rysuje schematy obwodów elektrycznych, w skład których wchodzi kilka odbiorników objaśnia, dlaczego odbiorniki połączone szeregowo mogą pracować tylko równocześnie, a połączone równolegle mogą pracować niezależnie od pozostałych wyjaśnia, dlaczego urządzenia elektryczne są włączane do sieci równolegle wykazuje, że w łączeniu szeregowym natężenie prądu jest takie samo w każdym punkcie obwodu, a w łączeniu równoległym natężenia prądu w poszczególnych gałęziach sumują się (4.7, 4.8) wykazuje, że w łączeniu równoległym napięcia na każdym odbiorniku są takie same, a w łączeniu szeregowym sumują się oblicza opór zastępczy w połączeniu szeregowym i równoległym odbiorników wyjaśnia przyczyny porażeń prądem elektrycznym na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci domowej (4.7, 4.8) Praca i moc prądu elektrycznego odczytuje dane z tabliczki znamionowej odbiornika (4.10) odczytuje zużytą energię elektryczną na liczniku (4.10) podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza je (4.11) podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny (4.13) oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W UIt (4.10) = oblicza moc prądu ze wzoru (4.10) P= UI przelicza jednostki pracy oraz mocy prądu oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach W = UIt 2 U R W = t W 2 = I Rt (4.10, 4.11) opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce (4.13) wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie elektrycznym (4.13) Wyznaczanie oporu i mocy żarówki wyznacza opór elektryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia prądu (9.8, 8.1, 8.12) wyznacza moc żarówki (9.9, 8.1, 8.12) opisuje doświadczalne wyznaczanie mocy żarówki opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy (8.1) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do trzech cyfr znaczących (8.11) Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii. Wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika odczytuje moc z tablicy znamionowej czajnika (9.5) podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w tym doświadczeniu energia elektryczna (9.5, 4.13) wykonuje pomiary masy wody, temperatury i czasu ogrzewania wody (9.5) objaśnia sposób dochodzenia do wzoru Pt cw = mdt (9.5) wykonuje obliczenia (9.5) zaokrągla wynik do trzech cyfr 3

4 elektrycznego znaczących (8.11) Powtórzenie Sprawdzian Omówienie sprawdzianu Rozdział III-Zjawiska magnetyczne. Fale elektromagnetyczne Lp. Temat według programu Wymagania konieczne (dopuszczająca) Oddziaływanie biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza Badanie działania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania między nimi (5.1) opisuje sposób posługiwania się kompasem (5.2) demonstruje działanie prądu w przewodniku na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodnika (9.10, 8.1, 5.4) Wymagania podstawowe (dostateczna) opisuje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu (5.2) stosuje regułę prawej dłoni w celu określenia położenia biegunów magnetycznych dla zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny Wymagania rozszerzone (dobra) opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania (5.3) do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego (5.2) wyjaśnia zasadę działania kompasu (5.2) opisuje pole magnetyczne zwojnicy wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (prąd pole magnetyczne) (5.4) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) za pomocą linii przedstawia pole magnetyczne magnesu i Ziemi podaje przykłady zjawisk związanych z magnetyzmem ziemskim doświadczalnie demonstruje, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie (pole magnetyczne prąd) (8.1) Elektromagnes i jego zastosowanie opisuje działanie elektromagnesu na znajdujące się w pobliżu przedmioty żelazne i magnesy (5.5) opisuje budowę elektromagnesu (5.5) opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie (5.5) wskazuje bieguny N i S elektromagnesu (5.5) wyjaśnia zastosowania elektromagnesu (np. dzwonek elektryczny) Zasada działania silnika prądu stałego podaje przykłady urządzeń z silnikiem na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały (5.6) podaje informacje o prądzie zmiennym w sieci elektrycznej buduje model i demonstruje działanie silnika na prąd stały (5.6, 8.1) 4

5 Fale elektromagnetyczne podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych (7.12) nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie) (7.12) podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych (7.12) Powtórzenie Sprawdzian Omówienie sprawdzianu podaje niektóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, szybkość, różne c= m s długości fal) (7.11) opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego (7.1) Rozdział IV- Optyka Lp. Temat według programu Wymagania konieczne (dopuszczająca) Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła podaje przykłady źródeł światła (7.2) Wymagania podstawowe (dostateczna) opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych (7.2) Wymagania rozszerzone (dobra) wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym (7.2) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) objaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca Odbicie światła Obrazy w zwierciadłach płaskich wskazuje kąt padania i odbicia od powierzchni gładkiej (7.3) podaje prawo odbicia wytwarza obraz w zwierciadle płaskim Zwierciadła kuliste szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe (7.4) wytwarza obraz w zwierciadle kulistym wklęsłym wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł (7.4) opisuje zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych (7.3) podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim (7.3) opisuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła (7.4) wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła (7.4) wymienia cechy obrazów otrzymywanych w zwierciadle kulistym (7.4) rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub odcinka w zwierciadle płaskim (7.3) rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym (7.4) rysuje konstrukcyjnie obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego (7.4) 5

6 Doświadczalne badanie zjawiska załamania światła podaje przykłady występowania zjawiska załamania światła doświadczalnie bada zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie (9.11, 8.1) szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania (7.5) wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im większa szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku tym rzadszy ośrodek) (7.5) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (7.5) wyjaśnia budowę światłowodów opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji (7.5) Przejście światła przez pryzmat. Barwy rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła słonecznego (7.9) wyjaśnia rozszczepienie światła w pryzmacie posługując się pojęciem światło białe (7.9) opisuje światło białe, jako mieszaninę barw (7.10) wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za pomocą wskaźnika laserowego (7.10) wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne (7.10) Soczewki skupiające i rozpraszające posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej optycznej (7.6) opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (7.6) doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej (7.6) oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru ją w dioptriach (7.6) z = 1 f i wyraża Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie (9.14, 8.1) rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające (7.7) rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych (7.7) rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki rozpraszające wyjaśnia zasadę działania innych przyrządów optycznych np. aparatu fotograficznego) Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku (7.8) wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności (7.8) opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku (7.8) podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność (7.8) Porównanie rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych. Maksymalna szybkość przekazywania informacji wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych (7.1) porównuje szybkość rozchodzenia się obu rodzajów fal wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne (7.1) wykorzystuje do obliczeń związek l= c f (7.1) opisuje mechanizm rozchodzenia się obu rodzajów fal Powtórzenie,Sprawdzian, Omówienie sprawdzianu Przygotowanie do egzaminu, lekcje poegzaminacyjne 6

7 W okresie I przewiduje się do realizacji rozdziały: O elektryczności statycznej i zaczniemy rozdział Prąd elektryczny. W okresie II przewiduje się do realizacji rozdziały: kontynuacja rozdziału Prąd elektryczny, Zjawiska,magnetyczne. Fale elektromagnetyczne oraz Optyka. Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy. O zmianach uczniowie i rodzicie będą informowani na bieżąco. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów )z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. Przedstawienie metod sprawdzania umiejętności uczniów. Umożliwienie uczniom kontrolowania procesu uczenia się. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy i samorozwoju. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia. Doskonalenie procesu dydaktycznego i metod pracy. II. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Sprawdziany pisemne - odbywają się po zakończeniu działu programowego, - trwają całą godzinę lekcyjną, - mogą zawierać zadania otwarte i zamknięte - mogą zawierać zadanie lub polecenie na ocenę celującą, - zapowiedziane są i zaznaczone w dzienniku z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, - w przypadku nieobecności nauczyciela lub uzasadnionej nieobecności klasy w dniu sprawdzianu termin sprawdzianu zostaje ustalony ponownie, ale nie musi być zachowane tygodniowe wyprzedzenie, - uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian na następnej lekcji. W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia spowodowanej jego chorobą lub inną sytuacją losową, uczeń pisze sprawdzian w terminie indywidualnie uzgodnionym z nauczycielem. - poprawa sprawdzianu jest możliwa w terminie do 2 tygodni od chwili otrzymania oceny - ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika - uczeń, który nie wykorzystał możliwości poprawy w podanym terminie traci szansę poprawy - w czasie pisania prac klasowych i kartkówek uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy( podręczników, zeszytów, itp.). 7

8 Kartkówki - jeśli jest zapowiedziana to bez możliwości zgłoszenia np. - jeśli jest niezapowiedziana to obowiązuje np zgłoszone na początku lekcji - obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, - czas trwania kartkówki ok.5-20min, - uczeń może poprawić każdą ocenę z kartkówki w terminie do 2 tygodni od chwili otrzymania oceny - uczeń nieobecny pisze kartkówkę na następnej lekcji, na której się pojawi. W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia spowodowanej jego chorobą lub inną sytuacją losową, uczeń pisze kartkówkę w terminie indywidualnie uzgodnionym z nauczycielem. Odpowiedź ustna - obejmuje bieżący materiał (zadania teoretyczne i rachunkowe) lub z pracy domowej, a na lekcjach powtórzeniowych z całego działu, - uczeń przynajmniej raz w okresie uczestniczy w tej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności Zadania domowe - zadanie domowe może być sprawdzane u wszystkich osób lub wybranych - możliwe jest sprawdzenie zadania domowego w formie kartkówki niezapowiedzianej (nie piszą osoby, które zgłosiły bz lub np) -Jedna godzina tygodniowo 2 bz. O kolejnych brakach rodzic jest informowany w dzienniku elektronicznym. Referaty lub prezentacje multimedialne na dany temat pisane samodzielnie lub parami. Pod każdym referatem lub prezentacją należy podać literaturę lub źródła, z których się korzystało przy pisaniu. Nieoddanie referatu lub prezentacji na czas (bez uzasadnionej przyczyny lub zgłoszenia np) powoduje brak możliwości otrzymania oceny bdb. Aktywność na lekcji za aktywny i twórczy udział w lekcji lub pracy grupy powołanej na lekcji uczeń może otrzymać plus, który jest odnotowany w zeszycie nauczyciela. Za brak aktywności uczeń otrzymuje minus Zliczanie plusów : 1 godzina tygodniowo 5 plusów-ocena bardzo dobra, 5 minusów- ocena niedostateczna Nie ma redukcji plusów i minusów Zeszyt jest obowiązkowy sprawdzany przynajmniej raz w roku np. przy okazji zadania domowego. W przypadku zmiany zeszytu, uczeń w wyznaczonym terminie powinien przynieść do sprawdzenia stary zeszyt. Brak starego zeszytu powoduje brak możliwości otrzymania oceny bdb i db. 8

9 - można zgłosić przed lekcją tylko jeden brak zeszytu zgłoszony przed lekcją oznaczony symbolem z (brak zeszytu), za kolejne braki rodzic otrzymuje informację w dzienniku elektronicznym. - notowanie na bieżąco. Nierobienie notatki na lekcji grozi otrzymaniem minusa - ocena za zeszyt uwzględnia: jakość merytoryczną, rzeczowość notatek, prac pisemnych ( 0-2pkt) jakość i estetykę schematów, wykresów i rysunków. Wykresy (i rysunki, gdzie jest rysowana linia prosta) rysowane z pomocą przyborów!!! ( 0 2pkt) estetykę i poprawność pisowni, ( 0-2pkt) liczbę tematów, notatek, (0-2pkt) estetykę ogólną zeszytu. (0-2pkt) Ocena za zeszyt: 0-2 pkt- niedostateczna (1) 3-4 pkt - dopuszczająca (2) 5-6 pkt - dostateczna (3) 7-8 pkt - dobra (4) 9-10 pkt - bardzo dobra (5) Nieprzygotowanie: -zgłaszane nauczycielowi przed lekcją. - na lekcjach powtórzeniowych nie ma możliwości zgłaszania nieprzygotowania. -Jedna godzina tygodniowo 2 np. Dyżurny: - przed każdą lekcją przygotowuje klasę do zajęć. - dyżurny po skończonych zajęciach ma obowiązek pozostawić klasę w czystości. - niewypełnianie obowiązków dyżurnego grozi wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego. Nie ocenia się ucznia do dwóch dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. O takiej sytuacji powiadamia nauczyciela Rodzic lub Wychowawca klasy. 9

10 Sprawdziany, testy i kartkówki są punktowane, a punkty przelicza się na oceny według skali: 0-29%- niedostateczna (1) 30-49%- dopuszczająca (2) 50-69%- dostateczna (3) 70-89%- dobra (4) %- bardzo dobra (5) 100%+zad. dod.- celująca (6) Aktywność i zaangażowanie na lekcji: częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, wkład pracy własnej, udział w pracy klasy lub grupy, za przygotowanie się do lekcji i aktywny w niej udział będą odnotowane plusy (+). Plusy można otrzymać za: podanie kilku prawidłowych, pojedynczych informacji, wyjaśnienie pojęcia, podanie, zastosowanie odpowiedniego wzoru, definicji, prawa, wygłoszenie przygotowanego krótkiego wystąpienia, prezentacja, podsumowanie pracy grupy, udział w dyskusji, wykonanie obliczeń, schematów, wykresów itp. na tablicy, przygotowanie, przeprowadzenie demonstracji, doświadczenia, pokazu minusy można otrzymać za: niewykonywanie zadań, poleceń (brak podjęcia próby wykonania zadań) dotyczących tematu lekcji - zgodnie z możliwościami ucznia, brak współpracy w grupie, utrudnianie pracy innym uczniom, niewykonywanie notatki, zadań, schematów, wykresów itp. w zeszycie, nieprzynoszenie potrzebnych materiałów (przyborów) 10

11 Wykonane samodzielnie modele, urządzenia i pomoce naukowe ocena bdb Aktywność poza lekcjami fizyki: udział i wyniki w konkursach: bdb lub cel Ocena śródroczna to średnia ważona. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana ocenę roczną lub końcową, jeśli napisze egzamin sprawdzający z całego semestru lub roku. Wcześniej musi złożyć w terminie 3 dni od uzyskania informacji o ocenie proponowanej wniosek w sekretariacie szkoły z prośbą o możliwość pisania takiego egzaminu. 11

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 10. Prąd Tema według 10.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo