Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: 5119 Multiroom. Polish 3/2009 jp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: 5119 Multiroom. Polish 3/2009 jp"

Transkrypt

1 Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: 5119 Multiroom Polish 3/2009 jp

2 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa Ochrona środowiska Pilot zdalnego sterowania Akcesoria Panel przedni Panel tylny Podstawowe funkcje Włączenie odbiornika Tryb czuwania Standby Następny / Poprzedni kanał Regulacja głośności Klawiatura numeryczna Wyciszenie Zatrzymanie obrazu Poprzednio odtwarzany kanał Listy kanałów ulubionych Zoom Ustawienia dźwięku Informacje EPG - Elektroniczny Przewodnik po kanałach Tryb TV / RADIO Lista kanałów Zmiana Satelity Teletekst Podgląd wielu obrazów Ustawienia początkowe Menu główne Kanał Organizacja kanałów Organizacja Ulubionych Instalacja Kanały Satelitarne Ustawienia CA (tylko dla modułu pomieszczenia 1) Ustawienia Domyślne Ustawienia Język Blokada Rodzicielska Ustawienia czasu Ustawienia Obrazu Inne ustawienia System Informacje o systemie Aktualizacja oprogramowania Gra Problemy techniczne i sposoby ich rozwiązania Specyfikacja techniczna Deklaracja zgodności

3 1. Środki bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzeŝenia uŝytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku poraŝenia elektrycznego. OstrzeŜenie: Dla uniknięcia ryzyka poraŝenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy Serwisowanie urządzenia. urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzeŝenia uŝytkownika o waŝnych działaniach i konserwacji. OstrzeŜenie: Nie uŝywaj urządzenia w miejscach, gdzie moŝliwe jest naraŝenie go na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji w pobliŝu wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, basenów itp. OstrzeŜenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, poniewaŝ istnieje zagroŝenie powstania poŝaru. OstrzeŜenie: Urządzenie powinno być podłączane do zasilającej sieci elektrycznej tylko o takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji uŝytkowania. Jeśli nie jesteś pewien jakie parametry zasilania występują w uŝytkowanej sieci (np napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą lub firmą energetyczną. Notatka: Zawsze uŝywaj urządzenia z załoŝoną obudową, unikając w ten sposób emisji promieniowania elektromagnetycznego i wystawiania go na promieniowanie z zewnątrz. Czyszczenie urządzenia: Po wyłączeniu zasilania, moŝna czyścić obudowę, panel oraz pilot, uŝywając miękkiej ściereczki lekko nawilŝonej łagodnym detergentem. Części dodatkowe wyposaŝenia: Nigdy nie stosuj dodatkowego wyposaŝenia do urządzenia bez aprobaty producenta, gdyŝ moŝe to spowodować powstanie ryzyka poŝaru, poraŝenia prądem elektrycznym lub innych obraŝeń ciała. 3

4 Umieszczanie urządzenia: Gniazda i otwory w obudowie zostały przewidziane do celu wentylacji i uchronienia urządzenia przed przegrzaniem. Nie wolno zasłaniać tych otworów lub pozwalać na zablokowanie wymiany ciepła poprzez umieszczanie urządzenia na miękkich powierzchniach jak łóŝko, sofa lub podobne. Nie naleŝy równieŝ umieszczać urządzenia w otoczeniu grzejników, kaloryferów lub innych źródeł ciepła. Przewód zasilający: Przewód zasilający naleŝy umiejscowić w taki sposób, aby niemoŝliwe było chodzenie po nim. NaleŜy zwracać uwagę na stan przewodu w miejscu przy połączeniu do wtyczki, gniazda i w miejscu w którym wychodzi z urządzenia. Ciała obce w urządzeniu: Nigdy nie wkładaj Ŝadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory, gdyŝ mogą one zetknąć się z elementami pod groźnym napięciem, lub mogą zewrzeć je elektrycznie, co moŝe doprowadzić do wzniecenia ognia lub poraŝenia prądem elektrycznym. Nigdy nie rozpylaj i nie wylewaj Ŝadnych cieczy na urządzenie. Notatka: Na urządzeniu moŝe nastąpić kondensacja wilgoci w następujących sytuacjach: Kiedy urządzenie zostało nagle przemieszczone z zimnego otoczenia lub wentylowanego pomieszczenia do ciepłego miejsca. Po uruchomieniu ogrzewania. W zaparowanym lub wilgotnym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć skondensuje się wewnątrz urządzenia, moŝe ono nie działać poprawnie. W celu wyeliminowania tego problemu, naleŝy rozłączyć zasilanie i odczekać około dwóch godzin w celu odparowania wilgoci. Części zamienne: Jeśli części urządzenia wymagają wymiany, uŝytkownik powinien upewnić się, czy serwis techniczny uŝywa części zalecanych przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieautoryzowana wymiana moŝe spowodować powstanie ryzyka poŝaru, poraŝenie prądem elektrycznym lub inne zagroŝenia. Kontrola bezpieczeństwa: Po wszelkich konserwacjach i naprawach, uŝytkownik powinien zaŝądać od serwisu technicznego przeprowadzenia ogólnej kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się czy urządzenie jest w odpowiedniej kondycji. OstrzeŜenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj Ŝadnej części we wnętrzu urządzenia. Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub serwisem technicznym. Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego uŝytkowania produktu, naleŝy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji obsługi i zachować ją w celu odniesienia się do niej w przyszłości. 4

5 2. Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zuŝytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Informacje dla uŝytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji - usunięcia odpadów. ZuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie naleŝy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zuŝyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaŝy detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat naleŝy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposaŝenia sprzętu w baterie, naleŝy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, naleŝy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości moŝna udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu naleŝy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 5

6 3. Pilot zdalnego sterowania Pilotem zdalnego sterowania moŝna włączyć odbiornik, sterować jego funkcjami lub zmieniać ustawienia w menu ekranowym. POWER Włączanie tunera lub przełączanie go w stan czuwania. UHF JeŜeli Państwa telewizor jest podłączony do tunera satelitarnego kablem antenowym przez modulator UHF moŝecie wybrać tym klawiszem kanał UHF (od CH21 do CH69) TYLKO DLA WERSJI Z MODULATOREM. MUTE Włączanie lub wyłączanie dźwięku. KLAWISZE NUMERYCZNE (0-9) Wybór kanału lub wprowadzanie parametrów liczbowych w Menu odbiornika. 0 / (Zoom) Po wciśnięciu innego klawisza numerycznego (1-9) działa jako wybranie numeru 0. W innym wypadku powoduje powiększenie fragmentu obrazu XXX x1, x4, x9, x16 (Pauza) Zatrzymanie obrazu Przełączenie na poprzednio wyświetlany kanał MENU wyświetlanie Menu na ekranie lub powrót do poprzedniego ekranu menu lub funkcji menu. INFO Pierwsze wciśnięcie powoduje wyświetlenie bieŝącej informacji EPG, ponowne wciśnięcie spowoduje wyświetlenie informacji o ustawieniach tunera i parametrów danego programu. EPG Uruchamia Elektroniczny Przewodnik po kanałach. EXIT Anulowanie wyboru w Menu lub całkowite wyjście z Menu., Zmiana kanałów radiowych lub telewizyjnych lub w Menu ekranowym przesuwanie kursora w górę i dół., Zwiększanie lub zmniejszanie siły głosu lub w Menu zmiana połoŝenia kursora w lewo lub w prawo. OK. Zatwierdzanie zmian Menu lub wyświetlenie listy kanałów. Przełączenie pomiędzy listą programów telewizyjnych 6

7 lub radiowych. Wyszukiwanie kanałów według nazwy. Przesunięcie kursora do poprzedniej lub następnej strony menu ekranowym lub listy ulubionych kanałów. FAV Zmiana list ulubionych kanałów. SAT Przełączanie między przeskanowanymi wcześniej satelitami P/N Przełączanie między trybem PAL, NTSC i AUTO TV/SAT Przełączenie pomiędzy trybem pracy tunera i telewizora. Ponowne wciśnięcie powoduje powrót do pracy tunera. (biały przycisk) W trybie pełnoekranowym, w przypadku gdy kanał transmituje napisy, funkcja ta powoduje włączenie wyświetlania napisów. ( czerwony przycisk) W trybie pełnoekranowym, funkcja umoŝliwia zmianę ustawień dźwiękowych między trybami Stereo/Mono/ Lewy kanał/prawy kanał oraz na zmianę języka audio, jeśli w transmitowanym kanale będzie dostępna więcej niŝ jedna ścieŝka audio. ( zielony przycisk) W trybie pełnoekranowym, Powoduje wyświetlenie kilku okien programów. Aktywny w danej chwili moŝe być tylko jeden program. ( Ŝółty przycisk) W trybie pełnoekranowym, pozwala na szybkie wyłączenie odbiornika do trybu Standby. ( niebieski przycisk) Pokazuje informację Teletext dostępną przez bieŝący kanał. 7

8 4. Akcesoria Po zakupie urządzenia, rozpakuj je i sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie przedstawione poniŝej elementy. Instrukcja obsługi 2x Pilot wraz z bateriami Rozdzielacz z czujnikiem drugiego pilota 5. Panel przedni Obsługa w pomieszczeniu 1 (Room 1): POWER: W pomieszczeniu 1 przełącza odbiornik pomiędzy trybami włączenia i czuwania. CH +/- (, ): Zmienia kanał lub przesuwa kursor w menu w dół lub w górę. Display: (4-cyfrowy, 7-segmentowy LED) pokazuje bieŝący kanał lub czas. VOL +/- (, ): Reguluje głośność lub przesuwa kursor w menu w lewo lub w prawo. MENU: Uaktywnia menu główne. OK: Wyświetla listę kanałów TV/Radio lub potwierdza wybór w menu. Exit: Anuluje wybór opcji lub będąc w menu głównym, wraca do trybu oglądania. Power Led 1: Świeci się gdy moduł pomieszczenia 1 jest w trybie czuwania. Signal Led 1: Świeci się gdy moduł pomieszczenia 1 odbiera stabilny sygnał. Remote Sensor: Odbiera komendy z pilota dla pomieszczenia 1. 8

9 Obsługa w pomieszczeniu 2 (Room 2): Power Led 2: Signal Led 2: Świeci się gdy moduł pomieszczenia 2 jest w trybie czuwania. Świeci się gdy moduł pomieszczenia 2 odbiera stabilny sygnał. Card Slot: Jeden slot dostępu warunkowego dla kart Conax. (Wspólny dla obu pomieszczeń) Wkładaj kartę układem scalonym do góry! 6. Panel tylny Zapoznaj się dokładnie z poniŝszym rysunkiem, przedstawia on wszystkie moŝliwe wyjścia odbiornika. Przed dokonywaniem podłączeń wyłącz odbiornik z zasilania. Złącza pomieszczenia 1 (Room 1): LNB IN: LOOP: TV: VIDEO OUT: AUDIO R/L: S/PDIF: Gniazdo wejściowe słuŝące do podłączenia przewodu osiowego z konwertera anteny satelitarnej. Gniazdo wyjściowe umoŝliwiające podłączenie sygnału z konwertera do innego odbiornika. Gniazdo wyjściowe słuŝące do podłączenia telewizora za pomocą przewodu typu SCART. Gniazdo wyjściowe typu chinch słuŝące do podłączenia telewizora. Gniazda wyjściowe typu chinch słuŝące do podłączenia zestawu audio. Gniazdo wyjściowe typu chinch COAXIAL słuŝące do podłączenia cyfrowego zestawu audio. Złącza pomieszczenia 2 (Room 2): LNB IN: Gniazdo wejściowe słuŝące do podłączenia przewodu osiowego z konwertera anteny satelitarnej. LOOP: Gniazdo wyjściowe umoŝliwiające podłączenie sygnału z konwertera do innego odbiornika. TV OUT: Gniazdo umoŝliwiające podłączenie telewizora za pomocą przewodu RF. Wykorzystywane równieŝ do komunikacji zwrotnej z rozdzielaczem i czujnikiem pilota dla modułu pomieszczenia 2. VIDEO OUT: Gniazdo wyjściowe typu chinch słuŝące do podłączenia telewizora. 0-12V 50mA: Gniazdo do podłączenia zewnętrznego przełącznika typu 0V/12V. AUDIO R/L: Gniazda wyjściowe typu chinch słuŝące do podłączenia zestawu audio. 9

10 RS 232C: Port uŝywany do podłączenia odbiornika z komputerem przez przewód szeregowy w celu uaktualnienia oprogramowania. UPGRADE MODE: Konfiguracja operacji uaktualnienia oprogramowania: Tryb uaktualniania oprogramowania modułu pomieszczenia Tryb uaktualniania oprogramowania modułu pomieszczenia Tryb normalnego funkcjonowania. 4. Kombinacja nie wykorzystywana. Podłączanie Istnieje kilka sposobów podłączenia odbiornika do telewizora lub systemu Hi-Fi. Połączenia w pomieszczeniu 1 (Room1): Podłączenie odbiornika do telewizora: Podłącz odbiornik do telewizora za pomocą przewodu SCART. Jeśli telewizor nie jest wyposaŝony w złącze SCART alternatywnie uŝyj złącz RCA chinch. Podłączenie odbiornika do systemu audio Hi-Fi: 1. Podłącz odbiornik za pomocą cyfrowego wyjścia audio z odpowiednim wejściem we wzmacniaczu. 2. Jeśli wzmacniacz nie posiada wejścia cyfrowego, wykorzystaj złącza RCA chinch w odbiorniku, podłączając je za pomocą przewodu chinch do złącza we wzmacniaczu oznaczonego jako np. LINE, AUX, SPARE lub EXTRA. Wykorzystanie pętli Loop Through W przypadku posiadania drugiego cyfrowego lub analogowego odbiornika satelitarnego, moŝliwe jest wykorzystanie sygnału z uŝywanego juŝ konwertera satelitarnego poprzez połączenie się do gniazda Loop Through odbiornika pierwszego. Podłącz za pomocą przewodu osiowego gniazdo Loop Through w odbiorniku pierwszym z gniazdem LNB IN w odbiorniku drugim. Połączenia w pomieszczeniu 2 (Room2): 1. Połącz przewodem RF gniazdo TV OUT w odbiorniku z gniazdem FROM TV OUT rozdzielacza. W pomieszczeniu drugim połącz przewodem RF gniazdo TO TV ANT IN rozdzielacza z gniazdem antenowym telewizora. WłóŜ wtyczkę czujnika drugiego pilota do gniazda REMOTE SENSOR INPUT w rozdzielaczu. 2. Podłącz bezprzewodowy transmiter video do gniazd RCA chinch video i audio w odbiorniku. Podłącz rozdzielacz z czujnikiem drugiego pilota do odbiornika oraz podłącz zewnętrzny nadajnik zdalnego sterowania do bezprzewodowego transmitera video. Nakieruj rozdzielacz z czujnikiem drugiego pilota i nadajnik zdalnego sterowania na siebie tak, aby moŝliwa była komunikacja między nimi. W pomieszczeniu drugim podłącz odbiornik bezprzewodowy video do telewizora. 10

11 Schemat połączeń poszczególnych akcesoriów do odbiornika: Szczegółowe schematy połączeń systemu sterowania odbiorem w pomieszczeniu 2: 1. Za pomocą rozdzielacza z czujnikiem drugiego pilota. 11

12 2. Za pomocą systemu transmisji bezprzewodowej. 12

13 7. Podstawowe funkcje 7.1. Włączenie odbiornika Po pierwsze naleŝy sprawdzić prawidłowość podłączenia kabla zasilającego do sieci oraz główny przycisk zasilający z tyłu odbiornika i przycisk na panelu przednim. Często zadawane pytania Pytanie: Zasilanie zostało podłączone do odbiornika i nie jest on w trybie czuwania (Standby), ale nic nie widać na ekranie telewizora. Odpowiedź: Upewnij się czy zestaw jest podłączony do prawidłowego wejścia wideo, Na przykład, jeśli podłączyłeś odbiornik do wejścia video1 w telewizorze, telewizor musi być przełączony na video1. Pytanie: Zasilanie zostało podłączone do odbiornika i nie jest on w trybie czuwania (Standby), ale na ekranie jest tylko okno z opisem Brak lub słaby sygnał. Odpowiedź: Oznacza to Ŝe na tym kanale nie ma sygnału. MoŜe być kilka tego przyczyn: 1. Wybrany kanał nie jest z satelity na którego skierowana jest podłączona antena. Rozwiązaniem jest wybranie kanału który jest z odbieranego satelity. 2. Sygnał oglądanego kanału jest za słaby. Spróbuj przełączyć na inny kanał. W razie konieczności ustaw odpowiednio antenę lub skonsultuj się z Dealerem lokalnym lub obsługą techniczną Tryb czuwania Standby 1. Wciśnięcie przycisku na panelu przednim spowoduje wejście odbiornika w tryb czuwania. 2. W trybie czuwania wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie odbiornika na ostatnio wyświetlony kanał Następny / Poprzedni kanał W trybie pełnoekranowym zmiany kanałów dokonuje się za pomocą klawiszy przednim., na pilocie lub panelu 7.4. Regulacja głośności W trybie pełnoekranowym regulacji głośności dokonuje się za pomocą klawiszy panelu przednim., na pilocie lub 7.5. Klawiatura numeryczna W trybie pełnoekranowym zmiany kanałów moŝna dokonać za pomocą klawiatury numerycznej, wprowadzając numer Ŝądanego kanału. Wciśnięcie klawisza OK po wprowadzeniu Ŝądanego numeru kanału spowoduje natychmiastowe przełączenie na wybrany kanał Wyciszenie 1. Wciśnij klawisz na pilocie zdalnego sterowania by wyłączyć dźwięk. Na ekranie pojawi się znak. 2. Wciśnij klawisz ponownie by przywrócić dźwięk Zatrzymanie obrazu 1. Podczas oglądania kanału wciśnij przycisk (Pauza) na pilocie by zatrzymać obraz. W tym czasie dźwięk będzie odtwarzany normalnie. 2. Wciśnij przycisk ponownie by przywrócić normalne odtwarzanie obrazu Poprzednio odtwarzany kanał Wciśnij przycisk na pilocie by przełączyć na poprzednio oglądany kanał Listy kanałów ulubionych 1. Lista kanałów ulubionych to grupy kanałów wybrane w menu Organizacja Ulubionych. Proszę zobaczyć opis menu Organizacja Ulubionych w celu dokładniejszego poznania tej funkcji. 2. Podczas oglądania kanału wciśnij przycisk FAV, zostanie wyświetlone na ekranie okno z kanałami ulubionymi. 3. W oknie Ulubione moŝna przesunąć podświetlenie na dowolny kanał za pomocą klawiszy, następnie by wyświetlić wybrany kanał naleŝy wcisnąć OK. 13

14 4. By wyjść z menu ulubione, wciśnij EXIT Często zadawane pytania Pytanie: Dlaczego na ekranie wyświetla się napis Brak ulubionych kanałów, po wciśnięciu przycisku FAV? Odpowiedź: PoniewaŜ nie ma ustawionych Ŝadnych kanałów ulubionych EPG - Elektroniczny Przewodnik po kanałach Zoom 1. Przycisk zoom pozwala na powiększenie pewnego obszaru bieŝąco wyświetlanego obrazu. 1. Odbiornik posiada funkcję Elektroniczny Przewodnik po kanałach ( ang. Electronic Program Guide EPG) Odbiornik posiada funkcję EPG pozwalającą na dostęp do przewodnika po programach telewizyjnych (lub radiowych jeśli odbiornik znajduje się w trybie Radio). Funkcja ta pozwala na pokazanie tytułów I innych informacji bieŝących jak I następnych programów. Informacja są dostępne tylko w kanałach transmitujących EPG. Wciśnij klawisz 2. Wciśnij klawisz kilkukrotnie, obraz będzie odpowiednio powiększany x1, x4, x9, x Przy powiększeniu od x4 do x16, za pomocą klawiszy, /, moŝna zmieniać wyświetlany obszar powiększenia, przesuwając ramkę w górę/ w dół/ wprawo/ w lewo. 4. By wyjść z menu zoom, wciśnij EXIT Ustawienia dźwięku 1. W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie z prawej strony ekranu okna Ustawienia Dźwięku dla danego kanału. 2. W trybie pełnoekranowym, funkcja umoŝliwia zmianę ustawień dźwiękowych między trybami Stereo/Mono/ Lewy kanał/prawy kanał oraz na zmianę języka audio, jeśli w transmitowanym kanale będzie dostępna więcej niŝ jedna ścieŝka audio. 3. Za pomocą klawiszy, moŝna przesuwać podświetlenie a za pomocą, dokonać zmiany Informacje W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie okna informacyjnego. To okno powoduje wyświetlenie parametrów bieŝącego kanału. EPG by wyświetlić okno EPG. 2. Wciskając klawisz OK moŝna uzyskać szczegółowe informacje o informacje programie emitowanym w tej chwili przez kanał. By wyjść naleŝy nacisnąć OK lub MENU 3. Wciskając klawisz i następnie OK moŝna uzyskać szczegółowe informacje o programie następnym emitowanym programie przez kanał. By wyjść naleŝy nacisnąć OK, lub MENU 4. EPG posiada równieŝ inne, zaawansowane, sposoby wyświetlania, dostępne pod przyciskiem Opcje. 5. By wyjść z EPG naleŝy wcisnąć przycisk EXIT. UWAGA: Jeśli aktualny czas lub data są niewłaściwe, przejdź do menu Ustawienia Czasu i ustaw właściwy czas Tryb TV / RADIO W trybie telewizji wciśnięcie przycisku przełącza w tryb radio. W trybie radio wciśnięcie przycisku przełącza w tryb telewizji Lista kanałów 1. W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza OK spowoduje wyświetlenie okna z Listą kanałów. Więcej informacji znajduję się w opisie do Listy Kanałów TV. 14

15 2. W menu Lista Kanałów TV, naciśnięcie klawisza OK spowoduje przełączenie powrotem do trybu pełnoekranowego TV Zmiana Satelity W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza SAT spowoduje wyświetlenie listy zainstalowanych satelitów i umoŝliwi przełączenie satelity Teletekst W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza (niebieski) spowoduje wyświetlenie okna z dostępnymi wersjami językowymi teletekstu. JeŜeli dany kanał nie posiada dostępnego teletekstu, zostanie wyświetlona informacja Brak informacji Teletekst. Obsługa teletekstu odbywa się za pomocą klawiszy numerycznych lub za pomocą klawiszy, /, Podgląd wielu obrazów W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie menu z moŝliwością wyboru liczby kanałów. MoŜliwe jest wyświetlenie 4, 9, 13, 16 kanałów w jednym oknie. 1. W trybie podglądu wielu okien, na ekranie wyświetlanych jest 4, 9, 13 lub 16 kanałów, jeden podświetlony kanał jest odtwarzany normalnie natomiast pozostałe kanały są wyświetlane statycznie 2. za pomocą klawiszy, /, moŝna przesuwać podświetlenie i w ten sposób zmieniać aktualnie wyświetlany kanał. Kanał poprzednio wyświetlany normalnie zatrzyma się na ostatnio wyświetlanej klatce obrazu. Tylko jeden kanał moŝe być wyświetlany normalnie. 3. Przełączenie na wyświetlanie kolejnych/poprzednich kanałów w tym samym trybie odbywa się za pomocą klawiszy 4. Kiedy podświetlenie okna wskazuje program który chcemy oglądać w trybie pełnoekranowym, naleŝy wcisnąć klawisz OK, spowoduje to wyjście z menu i wyświetlenie wybranego kanału na całym ekranie. przygotowanie odbiornika do pracy zgodnie z Państwa wymaganiami. Język Wybierz język w którym chcesz oglądać menu i wciśnij OK Ustawienia czasu. Ustaw czas ręcznie, lub ustaw strefę GMT i wciśnij OK. Blokada Rodzicielska Jeśli chcesz, ustaw hasło, blokadę odbiornika i wciśnij OK. Ustawienia Instalacyjne Wybierz jedną z następujących funkcji: - Przewodnik po instalacji Anteny Satelitarnej - Automatycznie rozpoznaj podłączonego Satelitę i wyszukaj kanały - Ręcznie zainstaluj Satelitę i wyszukaj kanały 8. Ustawienia początkowe Łatwa instalacja Po włączeniu odbiornika, jeŝeli wcześniej nie była przeprowadzona, zostanie wyświetlone menu Łatwa Instalacja. Zawiera ona kilka okien które pozwolą na 15

16 Przewodnik po instalacji Anteny Satelitarnej a. Wybierz Satelitę którego chcesz zainstalować. Wciśnij czerwony klawisz, by edytować ustawienia konwertera. MoŜna w tym oknie równieŝ dokonać obliczenia kąta elewacji i azymutu. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź w stopniach długość i szerokość miejsca w którym się znajdujesz, Orientacja: oznacza kąt między północą (poprzez wschód, zgodnie z ruchem wskazówek zegara) a satelitą. Elewacja: oznacza kąt wzniesienia satelity od poziomu. By wyjść z okna wciśnij klawisz MENU jeszcze raz powtórzony proces instalacji anteny, zobacz punkty a, b, c powyŝej; Zakończ instalację Anteny i wyszukaj kanały. Zostanie wyświetlone okno instalacji ręcznej z parametrami wyszukiwania. By rozpocząć wyszukiwanie, wciśnij OK. Automatyczne rozpoznaj podłączonego satelitę i wyszukaj kanały. Automatyczne rozpoznaj podłączonego satelitę i wyszukaj kanały. b. Ustaw Antenę satelitarną w taki sposób, by paski sygnałów Intensywność i Jakość miały jak największą wartość. Za pomocą klawiszy, jak i OK moŝna dokonać zmiany Transpondera. Odbiornik automatycznie wykryje ustawienia konwertera i ustawionego satelitę i rozpocznie wyszukiwanie kanałów. Opcja pozwala na znalezienie zarówno pojedynczego satelity, jak i kilku satelit połączonych poprzez przełącznik DiSEqC. W przypadku uŝywania obrotnicy lub pozycjonera, zostanie odnaleziona bieŝąco ustawiony satelita, by przeszukać wszystkie satelity dostępne za pomocą obrotnicy lub pozycjonera, naleŝy przejść do rozdziału na temat instalacji obrotnicy DiSEqC. Ręcznie zainstaluj Satelitę i wyszukaj kanały. Wybierz satelitę którego chcesz przeszukać, ustaw właściwe parametry konwertera. Wciśnij czerwony klawisz, by wyświetlić okno wyszukiwania I po wybraniu opcji wyszukiwania nacisnąć OK. Więcej informacji w rozdziale Instalacja. c. Dostrój Antenę. W tym oknie zostały uwidocznione zaawansowane parametry sygnału jak SNR (stosunek sygnału do szumu) oraz BER (ilość błędów). Przesuń delikatnie antenę, aby parametr SNR był jak największy lub a BER jak najmniejszy. Wciśnij klawisz by kontynuować. 9. Menu główne Wciśnięcie klawisza MENU na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyświetlenie menu jak poniŝej: d. Wybierz jedną z opcji: Zainstaluj kolejnego Satelitę, zostanie wtedy 16

17 Ogólne zasady obsługi Menu Proszę uwaŝnie przeczytać poniŝsze informacje w celu zapoznania się z zasadami poruszania się po Menu. 1. Wciśnij klawisz, by przełączać między podmenu Kanał, Instalacja, Ustawienia, System, Gry. 2. Wciśnij klawisz, by wchodzić i wychodzić z poszczególnego podmenu. 3. Wciśnij klawisz OK by wybrać poszczególną funkcję w podmenu. 4. By opuścić całkowicie menu moŝna w kaŝdej chwili wcisnąć klawisz EXIT 5. By cofnąć się o jeden poziom w menu naleŝy wcisnąć klawisz MENU 6. Po wejściu w ustawienia dowolnej funkcji dalsza obsługa odbywa się za pomocą klawiszy,,, lub klawiszy numerycznych 0~9 7. Wciśnięcie OK. powoduje wybranie podświetlonej funkcji lub rozwinięcie dodatkowego okna, jeśli takie jest dostępne. 8. U dołu ekranu znajdują się dodatkowe funkcje dostępne za pomocą klawiszy kolorowych czerwony, zielony, Ŝółty, niebieski, które mają róŝne zastosowanie, oraz podstawowe informacje o nawigacji w menu. 9. Po dokonaniu zmian w ustawieniach, przed wyjściem wyświetlane są komunikaty z zapytaniem czy na pewno zapisać zmiany. Wciśnij TAK by zapisać zmiany lub wciśnij NIE by anulować. 10. Kanał Menu kanał zawiera opcje Organizacja Kanałów oraz Organizacja ulubionych Organizacja kanałów Wejście w ustawienia Listy kanałów TV spowoduje wyświetlenie ekranu jak poniŝej: 3. Wciśnięcie klawiszy, spowoduje przełączenie aktywnej ramki z listy kanałów na opcje edycji. Dostępne są funkcje: Przesuń, Zablokuj, Usuń, Zmień nazwę, Pomiń. 4. Wciśnij klawisz OK. by zaznaczyć kanał. Wciśnij ponownie OK na zaznaczonym kanale, a zostanie on odznaczony. MoŜna zaznaczyć jednocześnie dowolną ilość kanałów. 5. Grupuj. Pozwala na wybranie określonej grupy z całej listy kanałów. Dostępne opcje grupowania: wg. Satelity, Ulubionych (jeŝeli zostały wcześniej ustawione), Dostawcy (operatora), oraz systemu kodowania. 6. Opcje. Pozwala na szybsze zaznaczenie grupy kanałów. Dostępne są opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Wybierz inne (niŝ zaznaczone), oraz Wybierz Transponder, (co pozwala na jednoczesne zaznaczenie wszystkich kanałów naleŝących do danego transpondera). 7. Przesuń. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Przesuń. Następnie wciśnij OK. W tym momencie za pomocą klawiszy,,,0~9 moŝesz przesunąć zaznaczony kanał (kanały) na nową pozycję. 8. Zablokuj. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji 1. Zmiany podświetlonego kanału moŝna dokonać poprzez wciskanie, 2. Wciśnięcie klawiszy spowoduje wyświetlenie poprzedniej/następnej strony z listy Zablokuj. Następnie wciśnij OK. Obok nazw kanałów pojawi się symbol kłódki oznaczający zablokowanie kanałów. Po ustawieniu hasła, w menu Blokada Rodzicielska, przed wyświetleniem zablokowanych kanałów pojawi się komunikat z zapytaniem o Hasło. Proszę zobaczyć rozdział Blokada rodzicielska. 17

18 9. Usuń. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Usuń. Następnie wciśnij OK. i potwierdź usunięcie. 10. Zmień nazwę. 12. Inne dostępne przyciski w oknie Organizacja Ulubionych to: (Info), (Znajdź), (Przełączanie między TV/Radio) 13. Wciśnięcie klawisza MENU lub EXIT na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyjście z edycji kanałów Organizacja Ulubionych Istnieje 8 grup kanałów ulubionych oznaczonych jako FAV1 do FAV8. Zmiana Grupy kanałów ulubionych odbywa się za pomocą klawisza FAV na pilocie zdalnego sterowania. Okno Organizacji ulubionych składa się z 3 części: Listy kanałów po lewej stronie, Ikon do zarządzania ulubionymi po środku ekranu ( Dodaj, Usuń, Przesuń, Zmień nazwę), Listy kanałów ulubionych po prawej stronie. Wybierz jeden kanał, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Usuń. Następnie wciśnij OK. Zostanie wyświetlona klawiatura umoŝliwiająca wpisanie nowej nazwy. Po wpisaniu nowej nazwy wciśnij czerwony przycisk na pilocie Potwierdź. 11. Pomiń. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Pomiń. Następnie wciśnij OK. Obok nazw kanałów pojawi się symbol oznaczający pominięcie kanałów. Po przejściu w tryb pełnoekranowy, przy przełączaniu kanałów, kanały oznaczone jako pominięte nie będą wyświetlane. 1. Zmiany podświetlonego kanału moŝna dokonać poprzez wciskanie,. Wciśnij klawisz OK. by zaznaczyć kanał. Wciśnij ponownie OK na zaznaczonym kanale, a zostanie on odznaczony. MoŜna zaznaczyć jednocześnie dowolną ilość kanałów. 2. Wciśnięcie klawiszy spowoduje wyświetlenie poprzedniej/następnej strony z listy 3. Wciśnięcie klawiszy, spowoduje przełączenie aktywnej ramki z ogólnej listy kanałów na ikony zarządzania oraz listę ulubionych. Dostępne są funkcje zarządzania: Dodaj, Usuń, Przesuń, Zmień nazwę. 4. By dodać do listy ulubionych, zaznacz jeden lub kilka kanałów z listy ogólnej z lewej strony, wciśnij klawisz, wybierz Dodaj i potwierdź wciskając OK. 5. By usunąć z listy ulubionych, zaznacz jeden lub kilka kanałów z listy ulubionych z prawej strony, wciśnij klawisz, wybierz Usuń i potwierdź wciskając OK. Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych natomiast pozostanie na liście głównej 6. By zmienić kolejność na liście kanałów ulubionych, za pomocą klawisza ustaw prawe okno, okno ulubionych jako aktywne i zaznacz kanał lub kilka kanałów. Następnie wciśnij i wybierz ikonę Przesuń. Automatycznie zostanie aktywowane prawe okno, gdzie za pomocą klawiszy, moŝna dokonać wyboru 18

19 nowej pozycji, po przesunięciu na nową pozycję wciśnij OK. 7. Zmiana nazwy ulubionych. Przenieś aktywne pole na pozycję zmiana nazwy i wciśnij OK. zostanie wyświetlona klawiatura umoŝliwiająca wpisanie nowej nazwy ulubionych. Po wpisaniu nazwy wciśnij czerwony klawisz na pilocie by zapisać. 11. Instalacja Po wejściu do menu Instalacja, zostanie wyświetlone okno jak poniŝej: Okno główne Okno główne wyświetla listę satelit oraz bieŝące ustawienia jak typ konwertera, 12V, 22kHz, DiSEqC, DiSEqC Motor. Znajdź właściwego Satelitę za pomocą, Wciśnij OK. by zaznaczyć satelitę, którego chcesz przeskanować. MoŜna zaznaczyć więcej niŝ jednego Satelitę jednocześnie Skanuj W oknie Instalacja ręczna, wciśnij czerwony klawisz, zostanie wyświetlone okno umoŝliwiające wybranie szczegółowych parametrów skanowania Kanały Satelitarne Tryb skanowania. Dostępne opcje to: ALL wszystkie FTA niekodowane ALL_TV wszystkie TV FTA_TV niekodowane TV ALL_RADIO wszystkie Radiowe FTA_RADIO niekodowane Radiowe Sieć. Funkcja umoŝliwia znalezienie nowych transponderów w sygnale. Zaleca się jej włączenie, dla zwiększenia liczby znajdowanych kanałów. Wciśnij OK. by rozpocząć skanowanie. Po skutecznym zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony komunikat pytający o potwierdzenie zapisania nowych kanałów. Instalacja ręczna 19

20 Ruch krokowy. UmoŜliwia krokowe przesuwanie obrotnicy na wschód lub zachód. UŜyj tej opcji gdy chcesz delikatnie zmienić pozycję. Zachowaj pozycję. Wciśnięcie OK. powoduje zapisanie bieŝącej pozycji satelity w pamięci odbiornika. Ustaw limit. Pozwala na ustawienie limitu przesunięcia obrotnicy jeśli np. jej ruch jest ograniczony przeszkodą. Wybierz opcję limitu: Wschód, Zachód lub Dezaktywuj i naciśnij OK by ustawić dany limit. Edytuj Idź do punktu odniesienia. Wciśnięcie OK spowoduje przesunięcie obrotnicy do punktu odniesienia. Po dokonaniu ustawień moŝna uŝyć czerwonego klawisza by rozpocząć skanowanie. USALS. To menu pozwala na modyfikację ustawień konwertera, przełączników DiSEqC oraz obrotnicy DiSEqC1.2. Opcje dostępne za pomocą kolorowych klawiszy: Skanuj. UmoŜliwia skanowanie. Patrz opis w poprzednim punkcie. Zmień nazwę. UmoŜliwia dokonanie zmiany nazwy satelity. Motor. Pozwala na ustawienie obrotnicy DiSEqC 1.2 lub USALS. Po wciśnięciu Ŝółtego klawisza zostanie wyświetlone menu ustawień obrotnicy. MoŜliwe ustawienia: Typ obrotnicy. W pierwszej kolejności naleŝy dokonać wyboru rodzaju obrotnicy, obsługiwane są 2 typy: DiSEqC 1.2 i USALS. Obrotnica DiSEqC 1.2 Jest to bardzo uŝyteczny system DiSEqC, kompatybilny z DiSEqC 1.3, pozwala na automatyczne ustawienie się na danego satelitę, jeśli znamy swoje połoŝenie geograficzne. Twoja Obrotnica USALS ma wbudowaną listę satelit, na których pozycję moŝesz się automatycznie ustawić po wpisaniu swojego połoŝenie geograficznego. MoŜliwe ustawienia: Satelita. Wybierz satelitę którego chcesz ustawić. TP transponder. UmoŜliwia zmienienie transpondera z wybranego wcześniej Satelity. Moja Długość. Wpisz swoją bieŝącą długość geograficzną. Moja Szerokość. Wpisz swoją bieŝącą szerokość geograficzną. Idź do punktu odniesienia. Wciśnięcie OK. spowoduje przesunięcie obrotnicy do punktu odniesienia. Przesuń. Wciśnij OK. by przestawić obrotnicę na wybranego wcześniej satelitę. Zapisz. Wciśnięcie OK. powoduje zapisanie bieŝącej pozycji satelity w pamięci odbiornika. TP (Transponder) MoŜliwe ustawienia: Satelita. Wybierz satelitę którego chcesz ustawić. TP transponder. UmoŜliwia zmienienie transpondera z wybranego wcześniej Satelity. Ruch ciągły. UmoŜliwia przesuwanie obrotnicy na wschód lub zachód. Okno zawiera następujące informacje: - listę transponderów - informacje o bieŝących ustawieniach dla danego satelity. Skanuj (czerwony klawisz). Wybierz dowolny transponder i wciśnij czerwony klawisz by go przeskanować. Zostanie wyświetlone okno z opcjami skanowania. 20

21 Tryb skanowania. Dostępne opcje to: ALL wszystkie FTA niekodowane ALL_TV wszystkie TV FTA_TV niekodowane TV ALL_RADIO wszystkie Radiowe FTA_RADIO niekodowane Radiowe Sieć. Funkcja pozwala na wyszukiwanie nowych transponderów i kanałów na podstawie informacji w sygnale satelitarnym. Zaleca się jej włączenie by pozwolić na znalezienie jak największej liczby kanałów. VidPID, AudPID i PcrPID Funkcja dla zaawansowanych uŝytkowników, umoŝliwia ręczne ustawienie tych parametrów Ustawienia CA (tylko dla pomieszczenia 1) Wciśnij OK. by rozpocząć skanowanie. Dodaj / Edytuj Wciśnij zielony klawisz by dodać nowy transponder, Ŝółty klawisz by edytować istniejący transponder. Freq (częstotliwość). Podaj wartość częstotliwości transpondera za pomocą klawiszy 0~9. H/V. Ustaw polaryzację poziomą lub pionową za pomocą klawiszy, Symbol Rate. Wpisz wartość Symbol Rate. FEC. Zaleca się pozostawienie w pozycji AUTO. Wciśnij czerwony klawisz. by rozpocząć skanowanie. Usuń. Wybierz jeden lub więcej transponder i wciśnij niebieski przycisk. Potwierdź usunięcie wciskając OK. Uwaga, jeśli na danym transponderze znajdują się kanały, to one równieŝ zostaną usunięte. Kanały. Wybierając klawisz INFO, moŝna zobaczyć, czy na danym transponderze znajdują się kanały. Instalacja Automatyczna. Odbiornik posiada wbudowany moduł dostępu warunkowego z systemem Conax. UŜywając kart w tym systemie dostarczonych przez operatorów, moŝna oglądać wiele kanałów kodowanych w tym systemie. Menu to pokazuje szczegółowe informacje o kartach włoŝonych do czytnika modułu. UmoŜliwia ono sprawdzenie wszelkich dostępnych informacji o włoŝonej karcie, zgodnie z informacjami pomocy widocznymi u dołu ekranu. UWAGA: Wszystkie informacje pokazane w tym menu są zapisane na karcie. W wypadku problemów z wyświetlaniem informacji, moŝe to być problem karty. Po włoŝeniu karty do odbiornika po chwili na ekranie odbiornika pojawi się informacja o wykryciu karty a w menu Ustawienia CA" zostaną wyświetlone dostępne informacje. Instalacja Automatyczna to nowa, bardzo uŝyteczna funkcja. Pozwala na automatyczne wykrycie podłączonych satelit i rozpoczęcie wyszukiwania kanałów na znalezionych satelitach. JeŜeli nie wiesz jakiego masz podłączonego satelitę i nie znasz jego ustawień, po prostu uruchom tą funkcję Ustawienia Domyślne wciskając OK. Przewodnik po instalacji Anteny. Zobacz opis tej funkcji w punkcie Łatwa Instalacja. 21

22 Ustawienia Fabryczne Funkcja pozwala na przywrócenie ustawień odbiornika do ustawień początkowych, jakie miał w momencie Język zakupu. Wciśnij OK. by załadować ustawienia fabryczne. Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych i ustawień wprowadzonych przez uŝytkownika. Reset Fabryczny. Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych i ustawień wprowadzonych przez uŝytkownika. Ustaw dane jako ustawienia fabryczne. Pozwala na zapisanie bieŝących danych uŝytkownika jako ustawień fabrycznych. Po wykonaniu dokonaniu zapisu jako ustawienia fabryczne a następnie modyfikacji w ustawieniach odbiornika i w liście kanałów, za pomocą funkcji Ustawienia Domyślne (patrz pis w poprzednim podpunkcie) moŝna odzyskać zapisane ustawienia odbiornika. Usuń wszystkie kanały Pozwala na usunięcie wszystkich kanałów z listy uŝytkownika. 12. Ustawienia Pozwala na dokonanie ustawień Języka, Blokady rodzicielskiej, ustawień czasu, Ustawień Audio/Video, Ustawień UHF, i innych. Funkcja pozwala ustawić dowolny dostępny język menu oraz domyślny język Audio, Teletekstu, EPG, napisów. Dostępne ustawienia: Język zmiana domyślnego języka menu Język Audio zmiana domyślnego języka audio, jeŝeli dostępnych jest kilka ścieŝek audio, wybrany język audio jest odtwarzany jako pierwszy Priorytet Audio - niektóre kanały posiadają dźwięk audio 5.1. Jeśli opcja zostanie ustawiona na Dolby, w pierwszej kolejności zostanie odtwarzany dźwięk w systemie Dolby. przy wybraniu opcji Język - w pierwszej kolejności zostanie odtwarzany dźwięk w języku ustawionym jako język audio. Język EPG. Pozwala na ustawienie języka Elektronicznego przewodnika po kanałach. Jeśli będzie dostępnych kilka języków EPG, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Język Teletext. Jeśli będzie dostępnych kilka wersji językowych Teletext, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Język napisów. Jeśli będzie dostępnych kilka wersji językowych Teletext, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Wyświetlanie napisów. W przypadku gdy kanał transmituje napisy, włączenie trybu AUTO, spowoduje zawsze ich pokazywanie, jeśli będą dostępne Blokada Rodzicielska Ustaw blokadę rodzicielską w celu ochrony dzieci przed oglądaniem treści niedozwolonych. Blokada. Ustaw w pozycji włączone, aby uruchomić blokadę. Domyślne hasło to Klasyfikacja cenzorska. Niektóre programy zawierają w sobie informacje o wieku od jakiego program jest dozwolony. Uwaga! Działanie tej usługi jest w pełni uzaleŝnione od oglądanego kanału i jeśli dany kanał nie 22

23 zawiera informacji o wieku, pomimo ustawienia blokady będzie on wyświetlany. Pozwól na kontrolę czasu. Funkcja pozwala na ustawienie czasu dozwolonego. JeŜeli czas będzie poza tym okresem, odbiornik przy kaŝdej zmianie kanałów będzie Ŝądał podania hasła. Podaj czas w którym oglądanie będzie dozwolone. Nowe hasło. Opcja pozwala na zmianę hasła domyślnego. Domyślne hasło to Wpisz swoje nowe hasło i zweryfikuj je, wpisując ponownie Ustawienia czasu 16:9 Letter Box or 4:3 Letter Box. Funkcja działa w zaleŝności od moŝliwych formatów obrazu podłączonego telewizora. Standard TV. Pozwala na ustawienie standardu odbioru TV. Dostępne tryby to: AUTO, PAL, NTSC, or SECAM. W trybie AUTO odbiornik sam przełączy się w odpowiedni tryb. Jasność. Pozwala na ustawienie jasności obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów jasności. Kontrast. Pozwala na ustawienie kontrastu obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów kontrastu. Nasycenie. Pozwala na ustawienie nasycenia obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów nasycenia. Ustawienia UHF. (Opcja dla odbiorników z modulatorem UHF) Aktualizacja Automatyczna. Włącz tą funkcję aby pobierać czas i datę z sygnału satelitarnego. W przypadku wyłączenia funkcji istnieje moŝliwość ustawienia czasu i daty ręcznie. Strefa GMT. Opcja dostępna gdy włączona jest Aktualizacja Automatyczna. Pozwala na ustawienie strefy GMT. Za pomocą klawiszy, moŝna dokonać zmiany. Kanał UHF. Pozwala na zmianę kanału UHF. Dostępne są kanały od 21 do 69 Format PAL. Pozwala na ustawienie systemu PAL. Dostępne są opcje: B/G, I, M, D/K. Offset UHF. Pozwala na dostrojenie kanału UHF Inne ustawienia. Automatyczne wyłączenie. Pozwala na wyłączenie odbiornika o określonej porze. Czas wyłączenia. Ustaw czas dla automatycznego wyłączenia Ustawienia Obrazu Wyjście TV-SCART. Opcja pozwala na ustawienie rodzaju sygnału na wyjściu SCART. Dostępne opcje to CVBS, RGB i YUV (wymagany specjalny kabel do podłączenia sygnału YUV do TV). Wyjście VCR-SCART. Na wyjściu VCR-SCART dostępny jest sygnał CVBS. Rodzaj obrazu. Pozwala na ustawienie formatu obrazu. Dostępne opcje to: Auto, 16:9 Full, 4:3 Full, Czas wyświetlania informacji. Pozwala na regulowanie czasu wyświetlania paska informacyjnego, widocznego podczas zmiany kanałów. Przeźroczystość menu. UmoŜliwia wybranie jednego z kilku poziomów przeźroczystości. Sposób zmiany kanałów. Pozwala na ustawienie sposobu przejścia z jednego kanału na inny przy przełączaniu kanałów. Dostępne opcje to Przejście płynne z jednego obrazu w drugi oraz Pauza krótkie zatrzymanie obrazu przed przełączeniem. Pokazuj na wyświetlaczu. Opcja pozwala na zmianę ustawień wyświetlacza. MoŜliwe jest wyświetlanie numeru kanału lub bieŝącego czasu. 23

24 13. System MoŜesz uŝyć tych opcji gdy zachodzi potrzeba przeniesienia oprogramowania lub danych z lub do innego odbiornika za pomocą przewodu RS232. W tym menu moŝesz sprawdzić informacje na temat aktualności oprogramowania oraz dokonać jego aktualizacji lub aktualizacji danych Informacje o systemie W tym menu moŝesz sprawdzić informacje o odbiorniku t.j. Identyfikator modelu, wersja oprogramowania i sprzętu, wersja loadera, data utworzenia bieŝącego oprogramowania Aktualizacja oprogramowania 14. Gra Odbiornik posiada równieŝ prostą, zintegrowaną grę komputerową. Uwaga!: Wszystkie funkcje menu i operacje dokonywane za pomocą pilota są identyczne dla pomieszczenia 1 i 2, za wyjątkiem Ustawień CA, które są dostępne wyłącznie dla pomieszczenia 1. Uwaga!: Przed rozpoczęciem procedury aktualizacji oprogramowania zapoznaj się z konfiguracją przełączników w rozdziale 6: Po odpowiednim ustawieniu przełączników, podłącz odbiornik do komputera PC za pomocą przewodu typu null-modem RS232. Na komputerze PC uruchom program do aktualizacji - AVUpgrade.exe i za jego pomocą wskaŝ odpowiedni pakiet oprogramowania lub danych w pliku z rozszerzeniem *.dld. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami programu do aktualizacji. Uwaga!: UŜywaj wyłącznie odpowiedniego oprogramowania dedykowanego do odbiornika Multiroom. UŜywanie innego oprogramowania moŝe uszkodzić odbiornik i spowoduje uniewaŝnienie gwarancji. Uwaga!: Dla poprawnej i kompletnej procedury aktualizacji, naleŝy przeprowadzić aktualizację dla obu modułów pomieszczenia 1 oraz pomieszczenia 2. Po zakończeniu obu procedur naleŝy powrócić pozycje przełączników do pozycji normalnej pracy. W przeciwnym wypadku moduł pomieszczenia 2 nie będzie funkcjonował. W menu aktualizacji moŝliwe jest dokonanie wybiórczej aktualizacji danych: Aktualizuj Oprogramowanie Aktualizuj Listę UŜytkownika Aktualizuj Listę Domyślną Aktualizuj Obie Listy Aktualizuj Wszystko Aktualizuj OTA (opcjonalnie) 24

25 15. Problemy techniczne i sposoby ich rozwiązania Jeśli mają Państwo problem z odbiornikiem prosimy o przeczytanie poniŝszych informacji i sprawdzenie zaproponowanych wskazówek pomocy zanim skontaktują się państwo z autoryzowanym serwisem lub pomocą techniczną. UWAGA! W Ŝadnym wypadku nie naleŝy dokonywać napraw odbiornika samodzielnie, gdyŝ moŝe to grozić poraŝeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem odbiornika i utratą gwarancji. Problem MoŜliwa przyczyna Rozwiązanie Brak zasilania Wyświetlacz nic nie pokazuje, odbiornik nie reaguje na pilota Odbiornik w stanie czuwania(standby) Źle podłączony odbiornik z telewizorem Połączenie z telewizorem przez kabel SCART, ale telewizor nie jest w trybie AV. Sprawdź wszystkie podłączenia zwłaszcza kabel zasilający odbiornik oraz przycisk z tyłu obudowy Wciśnij przycisk Power na pilocie bądź odbiorniku. Sprawdź czy prawidłowo połączyłeś odbiornik TV z tunerem oraz kabel połączeniowy Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś telewizor Brak dźwięku Złe podłączenie kabli audio Sprawdź poprawność podłączenia kabli audio Odbiornik TV lub tuner wyciszony lub wciśnięty przycisk MUTE Sprawdź poziom głośności w TV i odbiorniku sat. oraz przycisk MUTE Odbiornik maksymalnie wyciszony za pomocą klawisza Zwiększ siłę głosu za pomocą klawisza Brak dźwięku i obrazu Źle podłączona antena Sprawdź podłączenie anteny Uszkodzony konwerter Sprawdź konwerter, jeśli konieczne wymień go Źle ustawiona antena Ustaw prawidłowe połoŝenie anteny Przewód RF z rozdzielaczem jest źle podłączony Sprawdź i skoryguj połączenie przewodu RF i rozdzielacza. Przełączniki do aktualizacji są w złej pozycji. Sprawdź i skoryguj pozycję przełączników do aktualizacji Zły obraz, błędy w Źle ustawiona antena Skoryguj połoŝenie anteny obrazie Sygnał jest za silny Zastosuj tłumik sygnału na kablu antenowym Za mała powierzchnia anteny Skoryguj połoŝenie anteny Uszkodzony konwerter Sprawdź konwerter, jeśli konieczne wymień go Zakłócenia obrazu podczas oglądania Telewizor podłączony jest przez modulator UHF i kanały Zmień kanał UHF modulatora w menu odbiornika programów z anteny naziemnej poprzez modulator RF(Tylko dla odbiorników z modulatorem RF) telewizji analogowej nadawane są na tym samym kanale, na którym ustawiony jest modulator odbiornika Nie działa pilot Wyczerpane baterie Wymień baterie Pilot źle skierowany lub zasłonięty czujnik pilota w odbiorniku Rozdzielacz z czujnikiem drugiego pilota jest źle podłączony (tylko dla drugiego pilota) Zawsze kieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na odbiornik Sprawdź podłączenie rozdzielacza i czujnika. Gdy czujnik działa, pali się na nim czerwona lampka. 25

26 UWAGA! Szanowni Państwo, jeŝeli porady zamieszczone powyŝej nie dały efektu w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem tunera, prosimy o kontakt telefoniczny z firmą, która montowała Państwu zestaw lub z dystrybutorem. PomoŜe to zdiagnozować usterkę i być moŝe ją wyeliminuje. Krokiem ostatecznym jest odnoszenie tunera do reklamacji, poniewaŝ większość problemów z funkcjonowaniem sprzętu satelitarnego, są to sprawy związane z ustawieniem czaszy anteny satelitarnej, ustawieniem tunera lub jego oprogramowania. 26

27 16. Specyfikacja techniczna Część Satelitarna Standard Systemu W pełni kompatybilny z MPEGII/DVB Liczba Kanałów Max.4000 kanałów TV i Radio Częstotliwość wejściowa 950~2150Mhz Poziom wejściowy modulatora RF (opcja) -65~-25dBm (opcja) Kontrola Konwertera DiSEqC1.0/1.2, USALS Zasilanie Konwertera 13V/18V (Max, 500mA) Przełączanie Konwertera 22kHz Modulacja QPSK (SCPC, MCPC ) Symbol Rate 2~45Mbps Audio/Video Format Video MPEG-II Main profile/main level Format Audio MPEG-II layer I&II Aspect Ratio 16:9, 4:3 Częstotliwość próbkowania Audio 32,44.1, 48kHz Typ Dźwięku Mono, Dual Mono, Stereo, Joint stereo Format obrazu 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Mikroprocesor i Pamięć Procesor SDRAM FLASH Zasilanie i Warunki pracy Napięcie zasilające Moc pobierana Temperatura pracy 5 ~45 Specyfikacja fizyczna Wyświetlacz LED Waga Wymiary Złącza Pomieszczenie 1: Wejście anteny satelitarnej Wyjście anteny satelitarnej loop out Scart Video Audio Cyfrowe Audio 200 MHZ Enhanced 32bit VL-RISC CPU 64Mbits 16Mbits 100~250V AC, 50/60Hz Max.30W 4 Cyfrowy, 7-segmentowy 2.0Kg 300(W) x 235(D) x 65(H)mm typu F (cyfrowe) MHz TV (RGB, CVBS, YPb,Pr) RCA Composite Video, (CVBS) Audio lewy, Audio prawy Cyfrowe wyjście typu Coaxial Pomieszczenie 2: Wejście anteny satelitarnej typu F (cyfrowe) Wyjście anteny satelitarnej loop out MHz Video RCA Composite Video, (CVBS) Audio Audio lewy, Audio prawy Wyjście sterujące 0/12V Wyjście RF Modulatora UHF CH przestrajalny, typu F zintegrowane wejście czujnika zdalnego sterowania RS232 port szeregowy 9 pin D Rs232 DCE Mając na względzie nieustanne podnoszenie funkcjonalności i jakości producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia. 27

28 17. Deklaracja zgodności Producent deklaruje zgodność niniejszego produktu z następującymi dyrektywami i standardami: Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/EG EN :2002+A1:2006 Dyrektywa EMC 2004/108/EG EN :2001+A1:2003+A2:2006 EN :2007 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Model: Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S 28

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX 5119 POLSKI Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 2.1 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX W celu prawidłowego korzystania z odbiornika, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny Pl SSD-540 FTA / 550 CX / 560 CX RF SSD-549 FTA / CX / CX RF www.amikostb.com 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS.

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS. Instrukcja obsługi tunera Echolite DSB 791 Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS www.satfans.com.pl Spis treści 1. Parametry techniczne 1.1 Panel przedni 1.2 Panel tylni

Bardziej szczegółowo

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi Przyciski i wskaźniki... 2 Jak dokonywać pomiarów?... 3 Menu pomiaru... 3 Menu Główne... 4 Ustawienia konwertera... 4 Edycja satelity... 6 Zakres widma... 7 Konstelacja...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi CX. mod. Polish 1/2010 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi CX. mod. Polish 1/2010 jp Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: ALi CX mod. Polish 1/2010 jp SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA... 5 4. OPIS PANELA PRZEDNIEGO...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR www.amikostb.com 2 SSD-570/SSD-580 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 5 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MDM-2200

INSTRUKCJA OBSŁUGI MDM-2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI miernika poziomu sygnału cyfrowej telewizji satelitarnej z wbudowanym monitorem TV. MDM-2200 importer MIXPOL K.CHAT ul. Długa 36 41-300 Dąbrowa Górmnicza tel. +48 32 2616700 mixpol@mixpol.pl

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi 3329E. mod. Polish 3/2009 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi 3329E. mod. Polish 3/2009 jp Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: ALi 3329E mod. Polish 3/2009 jp SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA... 5 4. PANEL PRZEDNI... 8 5. PANEL

Bardziej szczegółowo

1.6. Pilot zdalnego sterowania

1.6. Pilot zdalnego sterowania Spis 1. 2. 3. 4. INFORMACJE PODŁĄCZENIA MENU treści 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. GŁÓWNE Dane Bezpieczeństwo Informacja Zawartość Podstawowe Pilot Panel Podłączenie zdalnego

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD

Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Jeden czytnik kart dostępu w systemie Conax Jedno gniazdo na moduł dostępu warunkowego Obsługa systemów SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2 Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 SPIS TREŚCI OPIS... 9 OBSŁUGA DEKODERA DSI 50 PO... 15 MENU GŁÓWNE... 15 1. INSTALACJA... 15 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW... 22 3. BLOKADA RODZICIELSKA... 23 4.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści 1. Przedstawienie produktu Funkcje ogólne 2. Opis produktu Panel przedni Panel tylni Pilot zdalnego sterowania 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.1.1. Ustawienia dla anteny satelity 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika Cyfrowy Digitálny odbiornik terestriálny satelitarny MPEG4- HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII Picture similar Podręcznik użytkownika Spis Treści 1.0 WprowadzenIE 6 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0 CYFROWY POLSAT INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0 OPEN TV EN2 & NAGRA VISION SPIS TREŚCI 1. Ogólne parametry techniczne... 2 2. Instrukcja bezpieczeństwa... 3 3. Instalacja dekodera DSR-7000...

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. - 2004 www.skymax.pl SPIS TREŚCI 1. DANE TECHNICZNE. 3 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. 4 3. OPIS ODBIORNIKA. 5

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD

Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Jeden czytnik kart dostępu w systemie Conax Obsługa systemów SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2, DVB-T Wyjście video wysokiej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik sygnału satelitarnego DIGITAL SATELLITE FINDER SF4

Cyfrowy miernik sygnału satelitarnego DIGITAL SATELLITE FINDER SF4 Cyfrowy miernik sygnału satelitarnego DIGITAL SATELLITE FINDER SF4 SPIS TREŚCI: BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE FUNKCJE OPIS PANELA MENU GŁÓWNE SZUKANIE SATELITY LISTA SATELIT DODAJ SATELITĘ EDYTUJ SATELITĘ DODAJ

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FX-6600CR, FX-7600UCI Polski

Instrukcja obsługi FX-6600CR, FX-7600UCI Polski FX6600CR, Instrukcja FX7600UCI obsługi Polski ŚRODKI OPROGRAMOWANIE INSTRUKCJA OZNACZENIA PODSTAWOWE II OBSŁUGA 4. 5. 6. 7. 1. 2. Główne Zawartość WaŜne BEZPIECZEŃSTWA...3 Pilot OBSłUGI...3 WYKORZYSTANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK

SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK... 1 1.1 Istotne Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa... 1 1.2 Rozpakowywanie... 2 1.3 PRZEGLĄD PRODUKTU I ILUSTRACJA...2 2. ZALETY URZĄDZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV

Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV Szybka instrukcja obsługi - Poniższa instrukcja obsługi pozwoli lepiej zrozumieć uzytkownikowi zasadę działania. Aby otrzymać więcej informacji dot.specyfikacji i obslugi proszę skorzystać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Środki Bezpieczeństwa

Środki Bezpieczeństwa Środki Bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji! Wstęp 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo