Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji"

Transkrypt

1 Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

2 Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej optymalnej dla uczestnika ścieżki rozwoju swoich kompetencji menedżerskich. Specjalizacja KOMERCJALIZACJA INNOWACJI skierowana jest do menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie nowych produktów i usług firmy. Uczestnicy przejdą cały proces komercjalizacji innowacji od przygotowania strategii i modelu biznesowego rozwoju technologicznego firmy przez ocenę potencjału komercyjnego pomysłu i wycenę wartości nowej technologii po skuteczną ochronę prawną wdrażanej innowacji. Idea Obecnie kluczem do sukcesu przedsiębiorstw jest nie tylko umiejętność tworzenia nowych technologii, ale również umiejętność formułowania odpowiednich strategii dzia ł ania, a nastę pnie sz ybkiego wprowadzania na r ynek towarów i usług, bazujących na osiągnięciach high-tech. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera zdolność dynamicznego dostosowania produktów i usług do ciągle zmieniających się warunków ekonomicznych oraz potrzeb i wymagań klientów. Jednak dziś już nie wystarczy poznać potrzeby klienta i dostosować do nich ofertę. W gospodarce opartej na wiedzy tempo zmian jest tak wielkie, że klienci często nie są w stanie lub nie mają czasu na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czego potrzebują. Budowa unikatowych zasobów wiedzy w organizacji, czerpanie wiedzy z uczelni zamiast bezrefleksyjnego kopiowania trendów rynkowych może się okazać strategią sukcesu. obszar Komercjalizacja KOMERCJALIZACJA INNOWACJI MODUŁ 4.1 Innowacje technologiczne MODUŁ 4.2 Audyt technologiczny i ocena rynkowa technologii Podczas szkoleń w ramach Specjalizacji KOMERCJALIZACJA INNOWACJI ćwiczone będą umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesem komercjalizacji innowacji. Wykorzystujemy najbardziej sprawdzone metody oceny rynkowej technologii (Quicklook TM), zrozumiałe narzędzia niezbędne do wyceny wartości technologii, dostarczamy gotowych wzorów pism i umów dotyczącej ochrony prawnej własności intelektualnej. MODUŁ 4.3 Skuteczna ochrona prawna MODUŁ 4.4 Metody wyceny wartości technologii Korzyści z uczestnictwa w specjalizacji - umiejętność oceny potencjału komercjalizacyjnego innowacji, - umiejętność doboru odpowiedniego modelu biznesowego do komercjalizacji innowacji, - umiejętność oszacowania potencjału rynkowego w tym wyceny technologii i ryzyka, jakie wiąże się z innowacją, - wiedza na temat skutecznych metod ochrony prawnej własności intelektualnej. Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej. [Henry Ford]

3 Program specjalizacji Komercjalizacja Innowacji MODUŁ 4.2 AUDYT TECHNOLOGICZNY I OCENA RYNKOWA TECHNOLOGII MODUŁ 4.1 INNOWACJE TECHNOLOGICZNE Cel szkolenia: Celem modułu jest przedstawienie charakterystyki i korzyści płynących z wdrażania oraz oferowania innowacyjnych produktów i usług, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu konkurencyjności organizacji. Ramowy program: 1. Wiedza na temat transferu technologii i komercjalizacji wiedzy elementy definicyjne, charakterystyka. 2. Przygotowanie procesu modelowania biznesowego i projektowania rozwoju technologicznego. 3. Z a r z ą d z a n i e p r o c e s e m t r a n s fe r u te c h n o l o g i i ś c i e ż k i i kanały komercjalizacji, sposoby wdrażania innowacyjnych rozwiązań, budowa strategii innowacji w oparciu o nowe technologie. 4. Budowa przedsiębiorstwa nowoczesnego / przedsiębiorstwa innowacyjnego / firma jako organizacja ucząca się. 5. Korzyści dla firmy płynące z komercjalizacji wiedzy, dobre przykłady współpracy nauka biznes i transferu innowacji do firmy. 6. Wiedza na temat rodzajów i modeli transferu technologii, metody komercjalizacji. 7. Planowanie procesu wdrożenia technologii oraz zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie, metody zarządzania projektem innowacyjnym. 8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. 9. Gdzie szukać nowych technologii? Jak je finansować? 10. Możliwości współpracy z sektorem nauki i biznesu. 11. Główne narzędzia efektywnego transferu technologii (audyt technologiczny, strategia komercjalizacji, ocena technologii, audyt ochrony praw własności intelektualnej, wycena technologii, umowy finansowania). 12. Strategia komercjalizacji jako wypadkowa możliwości i zapotrzebowania przedsiębiorstwa. 13. Warsztat: Strategia komercjalizacji i transferu technologii w przedsiębiorstwie. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu oceny potencjału technologicznego przedsiębiorstwa i zarządzania organizacją w oparciu o innowacyjne produkty, procesy i usługi. Tematyka obejmuje przedstawienie możliwości zarządzania projektem innowacyjnym, przeprowadzenie analizy technologicznej firmy, wykonanie audytu pod kątem zastosowania i oferowania nowych technologii w przedsiębiorstwie. Ramowy program: 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o rozwój innowacyjności i konkurencyjności produktów i usług. 2. Przeprowadzenie analizy technologicznej firmy. 3. Diagnoza kluczowych czynników potencjału rynkowego firmy, strategia zarządzania firmą, projektami i zasobami ludzkimi. 4. Elementy audytu technologicznego jako diagnozy potencjału i zapotrzebowania na nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie. 5. Warsztat: Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie. 6. W i e d z a n a te m a t p o d s t a w o w y c h e l e m e n tó w, f u n k c j i i metod oceny technologii produktu lub usługi. 7. Narzędzia oceny rynkowej projektu innowacyjnego. 8. Ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń dla projektu innowacyjnego. 9. Wykorzystanie analizy rynkowej do mierzenia potencjału innowacyjnego rozwiązania. 10. Warsztat: Ocena technologii metodą Quick Look. TRENER PROWADZĄCY: Kamil Bromski TRENER PROWADZĄCY: Katarzyna Sapa

4 MODUŁ 4.4 METODY WYCENY WARTOŚCI TECHNOLOGII MODUŁ 4.3 SKUTECZNA OCHRONA PRAWNA INNOWACJI Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie pogłębionej wiedzy o prawnych aspektach transferu technologii do przedsiębiorstwa. Przedmiot spotkania obejmuje poznanie form i procedur ochrony własności przemysłowej/intelektualnej oraz odpowiednie konstruowanie i stosowanie umów związanych z pozyskiwaniem i sprzedażą na rynku innowacyjnych rozwiązań. Ramowy program: 1. Wiedza na temat uwarunkowań prawnych procesu transferu technologii. 2. Przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, charakterystyka i rodzaje patentów. 3. Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej. 4. Zapoznanie się z umowami prawnymi i umowami o poufności jako narzędziami skutecznego zarządzania technologią. 5. Wa r s z t a t : P r z yg o to wa n i e u m o w y o p o u f n o ś c i i u m o w y o współpracy w procesie transferu technologii. 6. Rodzaje i metody ochrony własności materialnej i niematerialnej innowacyjnego rozwiązania. 7. Badanie czystości i zdolności patentowej wynalazku. 8. Procedura zgłoszenia patentowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 9. Audyt ochrony praw własności intelektualnej i czystości patentowej względem praw osób trzecich. 10. Warsztat: Audyt ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Cel szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności aplikowania procesu wyceny przedsiębiorstwa i technologii w procesie pozyskiwania kapitału ze środków publicznych i prywatnych w celu rozwijania procesów innowacyjnych i technologicznych. Szkolenie obejmuje również wprowadzenie do zasad i uwarunkowań wyceny technologii, przekazanie wiedzy z zakresu metod wyceny (kosztowych, dochodowych i rynkowych) oraz czynników warunkujących możliwych ich zastosowania dla poszczególnych kategorii składników kapitału intelektualnego. Ramowy program: 1. Podstawowe zasady i uwarunkowania procesu wyceny. 2. Kapitał intelektualny jako szczególny przedmiot wyceny. 3. Metody wyceny (kosztowe, dochodowe, rynkowe). 4. Studium przypadku. 5. Podstawowe etapy procesu komercjalizacji. 6. Elementy ryzyka procesu i zarządzanie nim. 7. Budowa wartości w procesie komercjalizacji. 8. Studium przypadku. TRENER PROWADZĄCY: Grzegorz Jajuga TRENER PROWADZĄCY: Jarosław Greser

5 Trenerzy Katarzyna Sapa trener / konsultant / coach Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA w WSB we Wrocławiu i Franklin University. Doradca w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii, tworzenia i realizacji projektów dotyczących wdrażania innowacji dla firm i uczelni wyższych. W latach kierowała rozwojem Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Obecnie jako Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji SA odpowiedzialna m.in. za kreowanie i wdrażanie innowacji produktowych. Od 2005 r. zaangażowana w realizację kilkunastu projektów współfinansowanych z EFS i EFRR, również jako trener i doradca biznesowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania procesem komercjalizacji technologii i wdrażania strategii komercjalizacji innowacji. Kamil Bromski trener / konsultant Absolwent studiów magisterskich, a obecnie doktorant i wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenie podyplomowe Broker Technologii w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletni specjalista ds. transferu technologii w Agencji Rozwoju Innowacji SA. Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT). Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji wiedzy. Prowadził procesy komercjalizacji technologii na zlecenie kilku uczelni wyższych i przedsiębiorstw w Polsce. Autor kilkunastu publikacji z tematyki innowacyjności oraz integracji europejskiej. Grzegorz Jajuga trener / konsultant Doświadczenie zdobywał jako analityk i manager inwestycyjny w funduszach venture capital i private equity, gdzie odpowiadał za selekcję projektów inwestycyjnych i nadzorowanie wejść kapitałowych oraz w domu maklerskim i spółkach doradczych, gdzie zajmował się projektami pozyskania kapitału. Zrealizował kilkadziesiąt wycen firm oraz kapitału intelektualnego oraz opracowań i biznes planów dla przedsiębiorstw. Współpracuje z agencjami rozwoju oraz centrami badań wyceniając finansowane przez nie projekty. Absolwent i doktorant UE we Wrocławiu. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, GPW, E&Y Academy of Business. Posiadacz certyfikatu Chartered Financial Analyst oraz Certyfikatu Doradcy w ASO. Jarosław Greser trener / konsultant Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 9 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, praw autorskich i prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji z tego zakresu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

6 Ceny + 23 % VAT Koszt uczestnictwa w specjalizacji Komercjalizacja innowacji wynosi: 4 890,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt + 23 % VAT) i obejmuje: udział w czterech dwudniowych modułach szkoleniowych razem 8 dni szkoleniowych, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, lunch w każdym dniu szkolenia, certyfikat ukończenia specjalizacji % VAT Koszt udziału w wybranym pojedynczym module specjalizacji wynosi: 1 480,00 PLN Skorzystaj z systemu rabatów! Udzielenie rabatu i jego wysokość uzależniona jest od: 1. Ilości osób uczestniczących w kursie KOMERCJALIZACJA INNOWACJI z danej firmy, 2. Ilości uczestników z danej firmy zgłoszonych na kilka pojedynczych modułów. Jeżeli z firmy zostanie skierowanych więcej niż jedna osoba, wówczas przysługuje uczestnikom rabat w wysokości: - za pierwszą osobę płatne 100%, - za drugą osobę rabat wynosić będzie 20% (uczestnik płaci 80% ceny szkolenia), - a każda kolejna osoba płaci 70% ceny szkolenia. Ad. 3.

7 Pakiet dodatkowych świadczeń Zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe Ideą specjalizacji KOMERCJALIZACJI IN- NOWACJI jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z obszaru zarządzania innowacjami, dostosowanej do potrzeb uczestników, jak i firmy, którą reprezentują. Dlatego każdemu uczestnikowi proponujemy przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zarówno w kontekście rozwoju indywidualnego, jak i celów organizacji. Przed rozpoczęciem kursu, każdy uczestnik otrzyma proponowaną przez nas ścieżkę rozwoju ze wskazaniem obszarów tematycznych, które należy doskonalić. Gotowe narzędzia i procedury do wdrożenia Wszystkie moduły szkoleniowe mają formę warsztatów, podczas których udostępniamy gotowe rozwiązania, wzory dokumentów, rozpisane procedury, które można wykorzystać w codziennej pracy, jak również przy planowaniu strategicznym zmiany. Konsultacje on-line Podczas szkoleń uczestnicy rozwiązywać będą realne problemy występujące w ich firmach przy wdrażaniu innowacji, szukając odpowiednich rozwiązań. Pomiędzy sesjami szkoleniowymi udostępniamy platformę do komunikacji on-line z naszymi doradcami, coachami i trenerami. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet 10 h konsultacji indywidualnych, które może wykorzystać przy implementacji innowacyjnych rozwiązań w firmie. Komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Wszystkie prezentacje i materiały szkoleniowe będą udostępniane uczestnikom w wersji elektronicznej, dzięki czemu będą oni mogli wykorzystać je przy powtarzaniu materiału i tworzeniu własnych dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy. Certyfikat Niezależnie od wybranego kursu, specjalizacji czy modułu szkoleniowego, otrzymują Państwo wartościowy dyplom ukończenia szkolenia w ramach Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking.

8 Inne Specjalizacje Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking, jest programem rozwojowym obejmującym najważniejsze obszary zarządzania innowacjami w firmie. Jeśli pewien obszar interesuje Państwa szczególnie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych specjalizacji. Obszar koncepcji Obszar rozwojowy dotyczący innowacyjnego i skutecznego budowania oraz realizacji strategii innowacyjności w firmie. Oparty na metodyce Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints). Po wyborze tej specjalizacji uczestnik wypracuje kluczowe elementy związane ze strategicznym zarządzaniem firmą, dowie się jak znaleźć źródłowe przyczyny uniemożliwiające aktualnie realizację celów strategicznych firmy, przygotuje plan wdrożenia skutecznych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji i zyska umiejętności, by skutecznie przeprowadzić proces zmian strategicznych. Obszar kreatywności Obszar rozwojowy dotyczący kreatywności własnej menedżera, otwarcia się na zmianę, twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pobudzania kreatywności w zespołach i całej firmie, jak również zarządzania energią własną i stresem. obszar Kreatywność OSOBOWOŚĆ INNOWATORA obszar Koncepcja STRATEGIA INNOWACJI MODUŁ 2.1 Strategiczne cele innowacyjnej firmy MODUŁ 2.2 Dlaczego firmy nie realizują swoich celów strategicznych Każdy pakiet specjalizacyjny składa się z 4 dwudniowych modułów szkoleniowych. Każdy moduł jest zamkniętą całością, dotyka innych obszarów pracy, dlatego można skorzystać zarówno z całego pakietu, jak i pojedynczych modułów. Program każdej specjalizacji jest tak ułożony, że poziom zaawansowania wzrasta od góry do dołu. MODUŁ 1.1 Trening Kreatywności MODUŁ 1.2 Techniki twórczego rozwiązywania problemów MODUŁ 1.3 Innowacyjny menedżer MODUŁ 2.3 Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy MODUŁ 2.4 Przełamywanie oporów przed strategiczną zmianą MODUŁ 1.4 Zarządzenie stresem i energią własną

9 obszar Kultura INNOWACYJNA ORGANIZACJA MODUŁ 3.1 Obszar kultury Obszar rozwojowy dotyczący budowania kultury innowacji w firmie. Przygotowuje uczestnika do stworzenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która wspiera proces generowania i wdrażania innowacji a także pozwala dostrzec nowe możliwości rozwoju biznesu poprzez wprowadzanie zrównoważonych innowacji. Pokazuje, jak skutecznie znajdować talenty i nimi zarządzać, jak budować zespół innowacyjny, jak tworzyć wartość dla Klienta w oparciu o otwarte innowacje i w końcu jak tworzyć organizację społecznie odpowiedzialną. Kultura innowacji MODUŁ 3.2 Zarządzanie innowacyjnym zespołem i talentami MODUŁ 3.3 Nowe źródła innowacji MODUŁ 3.4 CSR katalizatorem innowacji obszar Komunikacja Spacjalizacja: INNOWACYJNA KOMUNIKACJA MODUŁ 5.1 Kreowanie i zarządzanie nową marką MODUŁ 5.2 E-marketing i e-pr Obszar komunikacji Obszar rozwojowy dotyczący nowoczesnej komunikacji z klientami, inwestorami i interesariuszami z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii i mediów. Wybierając ten pakiet specjalizacyjny uczestnik dowie się jak kreować i zarządzać nową marką, jak prowadzić e-marketing i e-pr, jak budować wizerunek własny i firmy. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne kanały komunikacji marketingowej, tworzyć skuteczne programy lojalnościowe, występować publicznie i przekonywać do siebie innych. Zobaczy, jak wygrać na rynku i odnieść sukces w biznesie. MODUŁ 5.3 Budowanie wizerunku własnego i firmy MODUŁ 5.4 Trening medialny a nowe media

10 Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się? Czy jestem innowatorem? Czy moja firma jest innowacyjna? Jakie są 3 najważniejsze źródła innowacyjnych pomysłów w mojej firmie? Kto w mojej firmie odpowiada za innowacyjność? Jak mierzyć i monitorować innowacyjną działalność firmy? Czy potrafimy efektywnie korzystać z nowych metod komunikacji z klientem?

11 Akademia Arinova to idealne rozwiązanie dla osób, które wiedzą, że ich firma powinna być innowacyjna, ale cały czas szukają sposobu, jak to zrobić. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego stopnia oraz właścicieli firm poszukujących nowych impulsów dla rozwoju swoich firm. Program rozwoju ukierunkowany na pozyskiwanie, wdrażanie i zarządzanie innowacjami w firmie. Oparty o polskie realia, prowadzony przez praktyków biznesu znających uwarunkowania zarówno dużych firm z kapitałem zagranicznym oraz możliwości i potrzeby firm z sektora MŚP. Cykl szkoleń obejmujący wszystkie wymiary innowacji, od strategicznego (innowacje w zakresie modelu biznesowego - innowacje organizacyjne), poprzez innowacje produktowe i usługowe oraz innowacje procesowe i marketingowe. Elastyczna struktura macierzowa, pozwalająca na doskonalenie umiejętności menedżerskich we wszystkich obszarach kluczowych dla rozwoju innowacji, wybranych ze względu na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczestników.

12 Cele i założenia Akademii Arinova Skorzystaj z programu szkoleniowego Akademii Arinova. Do wyboru masz 20 modułów, 5 pakietów specjalizacyjnych i jeden 10 dniowy kurs: Menedżer Innowacji. Celem Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking jest przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przekształcenia zwykłej organizacji w firmę innowacyjną. Nasz program kierujemy do prezesów firm, dyrektorów oddziałów, specjalistów B+R, specjalistów ds. marketingu oraz menedżerów ds. nowych produktów i innowacji, jak również wszystkich menedżerów liniowych, którzy chcą podnieść poziom kreatywności i innowacyjnego myślenia w swoich zespołach. Akademia Arinova oparta jest o autorski model 5 x K, wypracowany przez specjalistów Agencji Rozwoju Innowacji, podczas doradztwa przy implementowaniu innowacji w firmach, głównie z sektora MŚP. Założenia te są zgodne z modelem innowacyjności od A do F zaproponowanym przez P. Kotlera i F. Trias de Bes. Model 5 x K zakłada, że aby było możliwe przekształcenie zwykłej organizacji w innowacyjną, niezbędna jest praca w 5 obszarach: K - kreatywność. Każdy menedżer, wymagając kreatywności od swoich pracowników, czy zespołów musi najpierw sam zdiagnozować swoją otwartość na zmiany i wiedzieć jak znajdować przewagi konkurencyjne, tam gdzie inni widzą tylko przeszkody. K- koncepcja. Najważniejszym obszarem jest strategiczne planowanie na rzecz innowacyjności, w ramach którego definiuje się priorytety i cele oraz zapewnia spójność z ogólną strategią, misją i celami. K- kultura innowacji. Zaprojektowanie organizacji tak, aby innowacje pojawiały się na każdym poziomie firmy, a nie tylko w wydzielonych strefach, oraz korzystanie z otwartych innowacji, by poprzez innowacje móc oferować zwiększoną wartość dla klienta. K- komercjalizacja. Obszar związany z wprowadzaniem innowacji produktowych i usługowych w firmach. Poznanie korzyści płynących z wdrażania oraz oferowania innowacyjnych produktów i usług, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu konkurencyjności organizacji. K- komunikacja. Obszar dotyczący innowacji marketingowych. Mając już innowacyjną firmę i produkt, czy usługę należy w odpowiedni sposób zakomunikować to klientom, potencjalnym inwestorom i innym ważnym interesariuszom. Nowa marka musi być nowocześnie zarządzana. Twórczych ludzi nie brakuje, dziś biznes bardziej potrzebuje menedżerów innowacyjności. [Philip Kotler]

13 Macierz Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking. obszar Kreatywność obszar Koncepcja OSOBOWOŚĆ INNOWATORA STRATEGIA INNOWACJI MODUŁ 1.1 TRENING KREATYWNOŚCI MODUŁ 2.1 STRATEGICZNE CELE INNOWACYJNEJ FIRMY MODUŁ 1.2 MODUŁ 2.2 Techniki twórczego rozwiązywania problemów Dlaczego firmy nie realizują swoich celów strategicznych MODUŁ 1.3 MODUŁ 2.3 Innowacyjny menedżer Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy MODUŁ 1.4 MODUŁ 2.4 Zarządzenie stresem i energią własną Przełamywanie oporów przed strategiczną zmianą

14 obszar Kultura obszar Komercjalizacja obszar Komunikacja INNOWACYJNA ORGANIZACJA KOMERCJALIZACJA INNOWACJI INNOWACYJNA KOMUNIKACJA MODUŁ 3.1 KULTURA INNOWACJI MODUŁ 4.1 INNOWACJE TECHNOLOGICZNE MODUŁ 5.1 KREOWANIE I ZARZĄDZANIE NOWĄ MARKĄ MODUŁ 3.2 MODUŁ 4.2 MODUŁ 5.2 Zarządzanie Audyt innowacyjnym technologiczny E-marketing zespołem i ocena rynkowa i e-pr i talentami technologii MODUŁ 3.3 MODUŁ 4.3 MODUŁ 5.3 Nowe źródła innowacji Skuteczna ochrona prawna innowacji Budowanie wizerunku własnego i firmy MODUŁ 3.4 MODUŁ 4.4 MODUŁ 5.4 CSR katalizatorem innowacji Metody wyceny wartości technologii Trening medialny a nowe media

15 Opiekun merytoryczny Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking Tadeusz Plewa Kierownik Działu Szkoleń tel tel. kom

16 W IMIENIU FIRMY Szczegóły organizacyjne / Formularz zgłoszeniowy Możesz również skorzystać z elektronicznej formy zgłoszenia przez stronę NAZWA: ADRES: ulica kod miasto NIP: TELEFON: FAX: ZGŁASZAM DO UDZIAŁU W MODUŁACH SZKOLENIOWYCH AKADEMII ARINOVA NASTĘPUJĄCYCH PRACOWNIKÓW: IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań CENA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Imię, nazwisko, tytuł i podpis osoby podejmującej decyzje w imieniu firmy Prosimy o odesłanie formularza faksem: lub na adres Przesłanie formularza zgłoszenia zapewnia rezerwację miejsca. Warunkiem ostatecznym przyjęcia zgłoszenia jest złożenie zlecenia przez klienta i jego przyjęcie przez organizatora, zgodnie z regulaminem. Agencja Rozwoju Innowacji SA ul. Sokolnicza 5/ Wrocław tel

17

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Osobowość Innowatora

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Osobowość Innowatora Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Osobowość Innowatora Program specjalizacji: Osobowość Innowatora Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej optymalnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Organizacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Organizacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Organizacja Program specjalizacji: Innowacyjna Organizacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRAKTYCZNY WARSZTAT GRUPY INVESTIN Termin: 8 grudnia 2016 roku. Miejsce: Warszawa Siedziba INVESTIN, ul. Sapieżyńska 10, I piętro POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 9 czerwca 1 lipca 2016, Miejsce: Kraków Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A Godziny warsztatów: 10:00 18:00 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania 1 WSTEPNE ZAKRESY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH MODUŁ 1 Jerzy Wołkowycki, Arkadiusz Niedźwiecki Definiowanie innowacyjności i sposoby jej finansowania Definicje innowacji i wpływ otoczenia na rozwój

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie pracowników w system KAIZEN. 16-17 kwietnia 2015 Jelcz - Laskowice

Zaangażowanie pracowników w system KAIZEN. 16-17 kwietnia 2015 Jelcz - Laskowice Zaangażowanie pracowników w system KAIZEN 16-17 kwietnia 2015 Jelcz - Laskowice Czy znajoma jest Ci taka sytuacja? Przeprowadziliśmy szkolenia z systemu KAIZEN, przygotowaliśmy procedurę zgłaszania pomysłów,

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Zostań ekspertem do spraw innowacji

Zostań ekspertem do spraw innowacji Zostań ekspertem do spraw innowacji oferta BEZPŁATNYCH szkoleń dla mikro i małych firm z małopolski Prowadzisz biznes w Małopolsce lub pracujesz w mikro, małej firmie? Chcesz być innowacyjny? Już teraz

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI Wprowadzenie W perspektywie 2014-2020 aspekt innowacji dotyczyć będzie większości programów operacyjnych oraz działań i konkursów. W nowej perspektywie budżetowej innowacje traktowane są jako czynnik wzrostu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej

3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej Innowacje w zarządzaniu strategicznym 3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA TEORII OGRANICZEŃ DO BUDOWANIA STRATEGII FIRMY I PRZEŁAMYWANIA BARIER W JEJ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Temat: Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Kod Pomysłodawcy Data

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo