Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji"

Transkrypt

1 Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

2 Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej optymalnej dla uczestnika ścieżki rozwoju swoich kompetencji menedżerskich. Specjalizacja KOMERCJALIZACJA INNOWACJI skierowana jest do menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie nowych produktów i usług firmy. Uczestnicy przejdą cały proces komercjalizacji innowacji od przygotowania strategii i modelu biznesowego rozwoju technologicznego firmy przez ocenę potencjału komercyjnego pomysłu i wycenę wartości nowej technologii po skuteczną ochronę prawną wdrażanej innowacji. Idea Obecnie kluczem do sukcesu przedsiębiorstw jest nie tylko umiejętność tworzenia nowych technologii, ale również umiejętność formułowania odpowiednich strategii dzia ł ania, a nastę pnie sz ybkiego wprowadzania na r ynek towarów i usług, bazujących na osiągnięciach high-tech. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera zdolność dynamicznego dostosowania produktów i usług do ciągle zmieniających się warunków ekonomicznych oraz potrzeb i wymagań klientów. Jednak dziś już nie wystarczy poznać potrzeby klienta i dostosować do nich ofertę. W gospodarce opartej na wiedzy tempo zmian jest tak wielkie, że klienci często nie są w stanie lub nie mają czasu na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czego potrzebują. Budowa unikatowych zasobów wiedzy w organizacji, czerpanie wiedzy z uczelni zamiast bezrefleksyjnego kopiowania trendów rynkowych może się okazać strategią sukcesu. obszar Komercjalizacja KOMERCJALIZACJA INNOWACJI MODUŁ 4.1 Innowacje technologiczne MODUŁ 4.2 Audyt technologiczny i ocena rynkowa technologii Podczas szkoleń w ramach Specjalizacji KOMERCJALIZACJA INNOWACJI ćwiczone będą umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesem komercjalizacji innowacji. Wykorzystujemy najbardziej sprawdzone metody oceny rynkowej technologii (Quicklook TM), zrozumiałe narzędzia niezbędne do wyceny wartości technologii, dostarczamy gotowych wzorów pism i umów dotyczącej ochrony prawnej własności intelektualnej. MODUŁ 4.3 Skuteczna ochrona prawna MODUŁ 4.4 Metody wyceny wartości technologii Korzyści z uczestnictwa w specjalizacji - umiejętność oceny potencjału komercjalizacyjnego innowacji, - umiejętność doboru odpowiedniego modelu biznesowego do komercjalizacji innowacji, - umiejętność oszacowania potencjału rynkowego w tym wyceny technologii i ryzyka, jakie wiąże się z innowacją, - wiedza na temat skutecznych metod ochrony prawnej własności intelektualnej. Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej. [Henry Ford]

3 Program specjalizacji Komercjalizacja Innowacji MODUŁ 4.2 AUDYT TECHNOLOGICZNY I OCENA RYNKOWA TECHNOLOGII MODUŁ 4.1 INNOWACJE TECHNOLOGICZNE Cel szkolenia: Celem modułu jest przedstawienie charakterystyki i korzyści płynących z wdrażania oraz oferowania innowacyjnych produktów i usług, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu konkurencyjności organizacji. Ramowy program: 1. Wiedza na temat transferu technologii i komercjalizacji wiedzy elementy definicyjne, charakterystyka. 2. Przygotowanie procesu modelowania biznesowego i projektowania rozwoju technologicznego. 3. Z a r z ą d z a n i e p r o c e s e m t r a n s fe r u te c h n o l o g i i ś c i e ż k i i kanały komercjalizacji, sposoby wdrażania innowacyjnych rozwiązań, budowa strategii innowacji w oparciu o nowe technologie. 4. Budowa przedsiębiorstwa nowoczesnego / przedsiębiorstwa innowacyjnego / firma jako organizacja ucząca się. 5. Korzyści dla firmy płynące z komercjalizacji wiedzy, dobre przykłady współpracy nauka biznes i transferu innowacji do firmy. 6. Wiedza na temat rodzajów i modeli transferu technologii, metody komercjalizacji. 7. Planowanie procesu wdrożenia technologii oraz zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie, metody zarządzania projektem innowacyjnym. 8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. 9. Gdzie szukać nowych technologii? Jak je finansować? 10. Możliwości współpracy z sektorem nauki i biznesu. 11. Główne narzędzia efektywnego transferu technologii (audyt technologiczny, strategia komercjalizacji, ocena technologii, audyt ochrony praw własności intelektualnej, wycena technologii, umowy finansowania). 12. Strategia komercjalizacji jako wypadkowa możliwości i zapotrzebowania przedsiębiorstwa. 13. Warsztat: Strategia komercjalizacji i transferu technologii w przedsiębiorstwie. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu oceny potencjału technologicznego przedsiębiorstwa i zarządzania organizacją w oparciu o innowacyjne produkty, procesy i usługi. Tematyka obejmuje przedstawienie możliwości zarządzania projektem innowacyjnym, przeprowadzenie analizy technologicznej firmy, wykonanie audytu pod kątem zastosowania i oferowania nowych technologii w przedsiębiorstwie. Ramowy program: 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o rozwój innowacyjności i konkurencyjności produktów i usług. 2. Przeprowadzenie analizy technologicznej firmy. 3. Diagnoza kluczowych czynników potencjału rynkowego firmy, strategia zarządzania firmą, projektami i zasobami ludzkimi. 4. Elementy audytu technologicznego jako diagnozy potencjału i zapotrzebowania na nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie. 5. Warsztat: Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie. 6. W i e d z a n a te m a t p o d s t a w o w y c h e l e m e n tó w, f u n k c j i i metod oceny technologii produktu lub usługi. 7. Narzędzia oceny rynkowej projektu innowacyjnego. 8. Ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń dla projektu innowacyjnego. 9. Wykorzystanie analizy rynkowej do mierzenia potencjału innowacyjnego rozwiązania. 10. Warsztat: Ocena technologii metodą Quick Look. TRENER PROWADZĄCY: Kamil Bromski TRENER PROWADZĄCY: Katarzyna Sapa

4 MODUŁ 4.4 METODY WYCENY WARTOŚCI TECHNOLOGII MODUŁ 4.3 SKUTECZNA OCHRONA PRAWNA INNOWACJI Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie pogłębionej wiedzy o prawnych aspektach transferu technologii do przedsiębiorstwa. Przedmiot spotkania obejmuje poznanie form i procedur ochrony własności przemysłowej/intelektualnej oraz odpowiednie konstruowanie i stosowanie umów związanych z pozyskiwaniem i sprzedażą na rynku innowacyjnych rozwiązań. Ramowy program: 1. Wiedza na temat uwarunkowań prawnych procesu transferu technologii. 2. Przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, charakterystyka i rodzaje patentów. 3. Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej. 4. Zapoznanie się z umowami prawnymi i umowami o poufności jako narzędziami skutecznego zarządzania technologią. 5. Wa r s z t a t : P r z yg o to wa n i e u m o w y o p o u f n o ś c i i u m o w y o współpracy w procesie transferu technologii. 6. Rodzaje i metody ochrony własności materialnej i niematerialnej innowacyjnego rozwiązania. 7. Badanie czystości i zdolności patentowej wynalazku. 8. Procedura zgłoszenia patentowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 9. Audyt ochrony praw własności intelektualnej i czystości patentowej względem praw osób trzecich. 10. Warsztat: Audyt ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Cel szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności aplikowania procesu wyceny przedsiębiorstwa i technologii w procesie pozyskiwania kapitału ze środków publicznych i prywatnych w celu rozwijania procesów innowacyjnych i technologicznych. Szkolenie obejmuje również wprowadzenie do zasad i uwarunkowań wyceny technologii, przekazanie wiedzy z zakresu metod wyceny (kosztowych, dochodowych i rynkowych) oraz czynników warunkujących możliwych ich zastosowania dla poszczególnych kategorii składników kapitału intelektualnego. Ramowy program: 1. Podstawowe zasady i uwarunkowania procesu wyceny. 2. Kapitał intelektualny jako szczególny przedmiot wyceny. 3. Metody wyceny (kosztowe, dochodowe, rynkowe). 4. Studium przypadku. 5. Podstawowe etapy procesu komercjalizacji. 6. Elementy ryzyka procesu i zarządzanie nim. 7. Budowa wartości w procesie komercjalizacji. 8. Studium przypadku. TRENER PROWADZĄCY: Grzegorz Jajuga TRENER PROWADZĄCY: Jarosław Greser

5 Trenerzy Katarzyna Sapa trener / konsultant / coach Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA w WSB we Wrocławiu i Franklin University. Doradca w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii, tworzenia i realizacji projektów dotyczących wdrażania innowacji dla firm i uczelni wyższych. W latach kierowała rozwojem Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Obecnie jako Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji SA odpowiedzialna m.in. za kreowanie i wdrażanie innowacji produktowych. Od 2005 r. zaangażowana w realizację kilkunastu projektów współfinansowanych z EFS i EFRR, również jako trener i doradca biznesowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania procesem komercjalizacji technologii i wdrażania strategii komercjalizacji innowacji. Kamil Bromski trener / konsultant Absolwent studiów magisterskich, a obecnie doktorant i wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenie podyplomowe Broker Technologii w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletni specjalista ds. transferu technologii w Agencji Rozwoju Innowacji SA. Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT). Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji wiedzy. Prowadził procesy komercjalizacji technologii na zlecenie kilku uczelni wyższych i przedsiębiorstw w Polsce. Autor kilkunastu publikacji z tematyki innowacyjności oraz integracji europejskiej. Grzegorz Jajuga trener / konsultant Doświadczenie zdobywał jako analityk i manager inwestycyjny w funduszach venture capital i private equity, gdzie odpowiadał za selekcję projektów inwestycyjnych i nadzorowanie wejść kapitałowych oraz w domu maklerskim i spółkach doradczych, gdzie zajmował się projektami pozyskania kapitału. Zrealizował kilkadziesiąt wycen firm oraz kapitału intelektualnego oraz opracowań i biznes planów dla przedsiębiorstw. Współpracuje z agencjami rozwoju oraz centrami badań wyceniając finansowane przez nie projekty. Absolwent i doktorant UE we Wrocławiu. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, GPW, E&Y Academy of Business. Posiadacz certyfikatu Chartered Financial Analyst oraz Certyfikatu Doradcy w ASO. Jarosław Greser trener / konsultant Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 9 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, praw autorskich i prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji z tego zakresu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

6 Ceny + 23 % VAT Koszt uczestnictwa w specjalizacji Komercjalizacja innowacji wynosi: 4 890,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt + 23 % VAT) i obejmuje: udział w czterech dwudniowych modułach szkoleniowych razem 8 dni szkoleniowych, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, lunch w każdym dniu szkolenia, certyfikat ukończenia specjalizacji % VAT Koszt udziału w wybranym pojedynczym module specjalizacji wynosi: 1 480,00 PLN Skorzystaj z systemu rabatów! Udzielenie rabatu i jego wysokość uzależniona jest od: 1. Ilości osób uczestniczących w kursie KOMERCJALIZACJA INNOWACJI z danej firmy, 2. Ilości uczestników z danej firmy zgłoszonych na kilka pojedynczych modułów. Jeżeli z firmy zostanie skierowanych więcej niż jedna osoba, wówczas przysługuje uczestnikom rabat w wysokości: - za pierwszą osobę płatne 100%, - za drugą osobę rabat wynosić będzie 20% (uczestnik płaci 80% ceny szkolenia), - a każda kolejna osoba płaci 70% ceny szkolenia. Ad. 3.

7 Pakiet dodatkowych świadczeń Zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe Ideą specjalizacji KOMERCJALIZACJI IN- NOWACJI jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z obszaru zarządzania innowacjami, dostosowanej do potrzeb uczestników, jak i firmy, którą reprezentują. Dlatego każdemu uczestnikowi proponujemy przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zarówno w kontekście rozwoju indywidualnego, jak i celów organizacji. Przed rozpoczęciem kursu, każdy uczestnik otrzyma proponowaną przez nas ścieżkę rozwoju ze wskazaniem obszarów tematycznych, które należy doskonalić. Gotowe narzędzia i procedury do wdrożenia Wszystkie moduły szkoleniowe mają formę warsztatów, podczas których udostępniamy gotowe rozwiązania, wzory dokumentów, rozpisane procedury, które można wykorzystać w codziennej pracy, jak również przy planowaniu strategicznym zmiany. Konsultacje on-line Podczas szkoleń uczestnicy rozwiązywać będą realne problemy występujące w ich firmach przy wdrażaniu innowacji, szukając odpowiednich rozwiązań. Pomiędzy sesjami szkoleniowymi udostępniamy platformę do komunikacji on-line z naszymi doradcami, coachami i trenerami. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet 10 h konsultacji indywidualnych, które może wykorzystać przy implementacji innowacyjnych rozwiązań w firmie. Komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Wszystkie prezentacje i materiały szkoleniowe będą udostępniane uczestnikom w wersji elektronicznej, dzięki czemu będą oni mogli wykorzystać je przy powtarzaniu materiału i tworzeniu własnych dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy. Certyfikat Niezależnie od wybranego kursu, specjalizacji czy modułu szkoleniowego, otrzymują Państwo wartościowy dyplom ukończenia szkolenia w ramach Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking.

8 Inne Specjalizacje Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking, jest programem rozwojowym obejmującym najważniejsze obszary zarządzania innowacjami w firmie. Jeśli pewien obszar interesuje Państwa szczególnie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych specjalizacji. Obszar koncepcji Obszar rozwojowy dotyczący innowacyjnego i skutecznego budowania oraz realizacji strategii innowacyjności w firmie. Oparty na metodyce Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints). Po wyborze tej specjalizacji uczestnik wypracuje kluczowe elementy związane ze strategicznym zarządzaniem firmą, dowie się jak znaleźć źródłowe przyczyny uniemożliwiające aktualnie realizację celów strategicznych firmy, przygotuje plan wdrożenia skutecznych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji i zyska umiejętności, by skutecznie przeprowadzić proces zmian strategicznych. Obszar kreatywności Obszar rozwojowy dotyczący kreatywności własnej menedżera, otwarcia się na zmianę, twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pobudzania kreatywności w zespołach i całej firmie, jak również zarządzania energią własną i stresem. obszar Kreatywność OSOBOWOŚĆ INNOWATORA obszar Koncepcja STRATEGIA INNOWACJI MODUŁ 2.1 Strategiczne cele innowacyjnej firmy MODUŁ 2.2 Dlaczego firmy nie realizują swoich celów strategicznych Każdy pakiet specjalizacyjny składa się z 4 dwudniowych modułów szkoleniowych. Każdy moduł jest zamkniętą całością, dotyka innych obszarów pracy, dlatego można skorzystać zarówno z całego pakietu, jak i pojedynczych modułów. Program każdej specjalizacji jest tak ułożony, że poziom zaawansowania wzrasta od góry do dołu. MODUŁ 1.1 Trening Kreatywności MODUŁ 1.2 Techniki twórczego rozwiązywania problemów MODUŁ 1.3 Innowacyjny menedżer MODUŁ 2.3 Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy MODUŁ 2.4 Przełamywanie oporów przed strategiczną zmianą MODUŁ 1.4 Zarządzenie stresem i energią własną

9 obszar Kultura INNOWACYJNA ORGANIZACJA MODUŁ 3.1 Obszar kultury Obszar rozwojowy dotyczący budowania kultury innowacji w firmie. Przygotowuje uczestnika do stworzenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która wspiera proces generowania i wdrażania innowacji a także pozwala dostrzec nowe możliwości rozwoju biznesu poprzez wprowadzanie zrównoważonych innowacji. Pokazuje, jak skutecznie znajdować talenty i nimi zarządzać, jak budować zespół innowacyjny, jak tworzyć wartość dla Klienta w oparciu o otwarte innowacje i w końcu jak tworzyć organizację społecznie odpowiedzialną. Kultura innowacji MODUŁ 3.2 Zarządzanie innowacyjnym zespołem i talentami MODUŁ 3.3 Nowe źródła innowacji MODUŁ 3.4 CSR katalizatorem innowacji obszar Komunikacja Spacjalizacja: INNOWACYJNA KOMUNIKACJA MODUŁ 5.1 Kreowanie i zarządzanie nową marką MODUŁ 5.2 E-marketing i e-pr Obszar komunikacji Obszar rozwojowy dotyczący nowoczesnej komunikacji z klientami, inwestorami i interesariuszami z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii i mediów. Wybierając ten pakiet specjalizacyjny uczestnik dowie się jak kreować i zarządzać nową marką, jak prowadzić e-marketing i e-pr, jak budować wizerunek własny i firmy. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne kanały komunikacji marketingowej, tworzyć skuteczne programy lojalnościowe, występować publicznie i przekonywać do siebie innych. Zobaczy, jak wygrać na rynku i odnieść sukces w biznesie. MODUŁ 5.3 Budowanie wizerunku własnego i firmy MODUŁ 5.4 Trening medialny a nowe media

10 Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się? Czy jestem innowatorem? Czy moja firma jest innowacyjna? Jakie są 3 najważniejsze źródła innowacyjnych pomysłów w mojej firmie? Kto w mojej firmie odpowiada za innowacyjność? Jak mierzyć i monitorować innowacyjną działalność firmy? Czy potrafimy efektywnie korzystać z nowych metod komunikacji z klientem?

11 Akademia Arinova to idealne rozwiązanie dla osób, które wiedzą, że ich firma powinna być innowacyjna, ale cały czas szukają sposobu, jak to zrobić. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego stopnia oraz właścicieli firm poszukujących nowych impulsów dla rozwoju swoich firm. Program rozwoju ukierunkowany na pozyskiwanie, wdrażanie i zarządzanie innowacjami w firmie. Oparty o polskie realia, prowadzony przez praktyków biznesu znających uwarunkowania zarówno dużych firm z kapitałem zagranicznym oraz możliwości i potrzeby firm z sektora MŚP. Cykl szkoleń obejmujący wszystkie wymiary innowacji, od strategicznego (innowacje w zakresie modelu biznesowego - innowacje organizacyjne), poprzez innowacje produktowe i usługowe oraz innowacje procesowe i marketingowe. Elastyczna struktura macierzowa, pozwalająca na doskonalenie umiejętności menedżerskich we wszystkich obszarach kluczowych dla rozwoju innowacji, wybranych ze względu na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczestników.

12 Cele i założenia Akademii Arinova Skorzystaj z programu szkoleniowego Akademii Arinova. Do wyboru masz 20 modułów, 5 pakietów specjalizacyjnych i jeden 10 dniowy kurs: Menedżer Innowacji. Celem Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking jest przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przekształcenia zwykłej organizacji w firmę innowacyjną. Nasz program kierujemy do prezesów firm, dyrektorów oddziałów, specjalistów B+R, specjalistów ds. marketingu oraz menedżerów ds. nowych produktów i innowacji, jak również wszystkich menedżerów liniowych, którzy chcą podnieść poziom kreatywności i innowacyjnego myślenia w swoich zespołach. Akademia Arinova oparta jest o autorski model 5 x K, wypracowany przez specjalistów Agencji Rozwoju Innowacji, podczas doradztwa przy implementowaniu innowacji w firmach, głównie z sektora MŚP. Założenia te są zgodne z modelem innowacyjności od A do F zaproponowanym przez P. Kotlera i F. Trias de Bes. Model 5 x K zakłada, że aby było możliwe przekształcenie zwykłej organizacji w innowacyjną, niezbędna jest praca w 5 obszarach: K - kreatywność. Każdy menedżer, wymagając kreatywności od swoich pracowników, czy zespołów musi najpierw sam zdiagnozować swoją otwartość na zmiany i wiedzieć jak znajdować przewagi konkurencyjne, tam gdzie inni widzą tylko przeszkody. K- koncepcja. Najważniejszym obszarem jest strategiczne planowanie na rzecz innowacyjności, w ramach którego definiuje się priorytety i cele oraz zapewnia spójność z ogólną strategią, misją i celami. K- kultura innowacji. Zaprojektowanie organizacji tak, aby innowacje pojawiały się na każdym poziomie firmy, a nie tylko w wydzielonych strefach, oraz korzystanie z otwartych innowacji, by poprzez innowacje móc oferować zwiększoną wartość dla klienta. K- komercjalizacja. Obszar związany z wprowadzaniem innowacji produktowych i usługowych w firmach. Poznanie korzyści płynących z wdrażania oraz oferowania innowacyjnych produktów i usług, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu konkurencyjności organizacji. K- komunikacja. Obszar dotyczący innowacji marketingowych. Mając już innowacyjną firmę i produkt, czy usługę należy w odpowiedni sposób zakomunikować to klientom, potencjalnym inwestorom i innym ważnym interesariuszom. Nowa marka musi być nowocześnie zarządzana. Twórczych ludzi nie brakuje, dziś biznes bardziej potrzebuje menedżerów innowacyjności. [Philip Kotler]

13 Macierz Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking. obszar Kreatywność obszar Koncepcja OSOBOWOŚĆ INNOWATORA STRATEGIA INNOWACJI MODUŁ 1.1 TRENING KREATYWNOŚCI MODUŁ 2.1 STRATEGICZNE CELE INNOWACYJNEJ FIRMY MODUŁ 1.2 MODUŁ 2.2 Techniki twórczego rozwiązywania problemów Dlaczego firmy nie realizują swoich celów strategicznych MODUŁ 1.3 MODUŁ 2.3 Innowacyjny menedżer Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy MODUŁ 1.4 MODUŁ 2.4 Zarządzenie stresem i energią własną Przełamywanie oporów przed strategiczną zmianą

14 obszar Kultura obszar Komercjalizacja obszar Komunikacja INNOWACYJNA ORGANIZACJA KOMERCJALIZACJA INNOWACJI INNOWACYJNA KOMUNIKACJA MODUŁ 3.1 KULTURA INNOWACJI MODUŁ 4.1 INNOWACJE TECHNOLOGICZNE MODUŁ 5.1 KREOWANIE I ZARZĄDZANIE NOWĄ MARKĄ MODUŁ 3.2 MODUŁ 4.2 MODUŁ 5.2 Zarządzanie Audyt innowacyjnym technologiczny E-marketing zespołem i ocena rynkowa i e-pr i talentami technologii MODUŁ 3.3 MODUŁ 4.3 MODUŁ 5.3 Nowe źródła innowacji Skuteczna ochrona prawna innowacji Budowanie wizerunku własnego i firmy MODUŁ 3.4 MODUŁ 4.4 MODUŁ 5.4 CSR katalizatorem innowacji Metody wyceny wartości technologii Trening medialny a nowe media

15 Opiekun merytoryczny Akademii Arinova. Innovation Leader Thinking Tadeusz Plewa Kierownik Działu Szkoleń tel tel. kom

16 W IMIENIU FIRMY Szczegóły organizacyjne / Formularz zgłoszeniowy Możesz również skorzystać z elektronicznej formy zgłoszenia przez stronę NAZWA: ADRES: ulica kod miasto NIP: TELEFON: FAX: ZGŁASZAM DO UDZIAŁU W MODUŁACH SZKOLENIOWYCH AKADEMII ARINOVA NASTĘPUJĄCYCH PRACOWNIKÓW: IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań IMIĘ: NAZWISKO: TEL.: M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4 Wrocław Warszawa Poznań CENA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Imię, nazwisko, tytuł i podpis osoby podejmującej decyzje w imieniu firmy Prosimy o odesłanie formularza faksem: lub na adres Przesłanie formularza zgłoszenia zapewnia rezerwację miejsca. Warunkiem ostatecznym przyjęcia zgłoszenia jest złożenie zlecenia przez klienta i jego przyjęcie przez organizatora, zgodnie z regulaminem. Agencja Rozwoju Innowacji SA ul. Sokolnicza 5/ Wrocław tel

17

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo