OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI"

Transkrypt

1 OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI Praca z grupą metodami aktywnymi niesie z sobą szczególne obciąŝenia i koszty dla trenera. Dotyczą one ryzyka wypalenia zawodowego, nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi, czy radzenia sobie ze stresem i napięciem. KaŜdy trener chce z pewnością pracować lepiej, jest to waŝne zarówno dla niego samego, jak i dla uczestników jego szkoleń. Superwizja ułatwia osiąganie tego celu, a co za tym idzie zwiększa prawdopodobieństwo skuteczności szkoleń. Superwizja jest teŝ elementem procedury rekomendacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbycie superwizji przybliŝa jej uczestnika do uzyskania certyfikatu rekomendacji PTP, która stanowi coraz częściej element istotny, a nawet decydujący przy wyborze trenerów przez Klientów poszukujących szkoleń. Odbycie superwizji jest więc krokiem w indywidualnym rozwoju trenera, a takŝe krokiem do formalnego potwierdzenia jakości jego pracy. MERYTORYKA I ORGANIZACJA SUPERWIZJI Superwizja skupia swą uwagę wokół poprowadzenia dwudniowego szkolenia przez osobę superwizowaną. KaŜdorazowo superwizor superwizuje pracę jednego trenera uczestnika kursu. Superwizja ma charakter bezpośredni i uczestniczący. Oznacza to, Ŝe trener uczestnik projektu prowadzi warsztat, superwizor zaś uczestniczy w tych zajęciach jako obserwator. Przed zajęciami odbywa się indywidualna rozmowa superwizora z prowadzącym zajęcia, w której dokreśla się kształt scenariusza i pomysł na realizację szkolenia. KaŜdy dzień warsztatu jest podsumowywany podczas rozmów, ukierunkowanych na analizę postaw trenera podczas zajęć w charakterze rozwojowej informacji zwrotnej. W ramach projektu zapewniamy dojazd i obecność wykwalifikowanego superwizora posiadającego II lub III stopień rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. To z jednej strony gwarantuje najwyŝszy poziom przeprowadzenia superwizji, a z drugiej strony jest jednym z wymaganych elementów w procesie certyfikacji PTP. Grupa szkoleniowa musi składać się z osób będących pracownikami przedsiębiorstw osób działających na rzecz biznesu lub samych będącymi przedsiębiorcami (prowadzącymi działalność gospodarczą). Temat superwizowanego szkolenia musi obejmować miękkie obszary biznesowe. 1

2 Organizacja grupy szkoleniowej oraz zapewnienie sali szkoleniowej leŝy po stronie Uczestnika. Uczestnik lub jego firma ponosi we własnym zakresie koszty tych aspektów superwizji własnej pracy. Przedmiotem dofinansowania w projekcie jest obecność i praca wykwalifikowanego superwizora wraz z noclegiem i wyŝywieniem dla niego. Grupa szkoleniowa ma liczyć od 10 do 14 osób. Szkolenia mają być organizowane w salach dostosowanych do prowadzenia szkoleń z grupą, posiadających odpowiedni metraŝ i konfigurację przestrzeni. Superwizja zaleŝnie od ustaleń pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem moŝe się odbywać w dni powszednie lub w weekendy. KaŜdy dzień zajęć superwizyjnych trwa od 8 do 10 godzin lekcyjnych efektywnej pracy szkoleniowej (z moŝliwością nie całkiem równomiernego podziału czasowego pomiędzy dwa dni zajęć). Całe dwudniowe szkolenie będzie prowadzone przez superwizowanego przez godzin lekcyjnych. Ta pula zostaje wzbogacona o indywidualne rozmowy superwizora z uczestnikiem, co łącznie składa się na 20 godzin zegarowych trwania całej superwizji. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są ustalane pomiędzy uczestnikiem a organizatorem superwizji w czasie wcześniejszych spotkań lub rozmów telefonicznych i konsultacji pracy. Superwizje mogą się odbywać na terenie całego kraju w miejscach, które zaproponuje uczestnik, przy akceptacji organizatora Uczestnik jest zobowiązany do przekazania na wzorze przekazanym przez organizatora superwizji na 30 dni przed przewidywanym terminem superwizji, z zachowaniem wcześniejszych wytycznych, następujących informacji: liczebność grupy, wiek, płeć uczestników, doświadczenie zawodowe i znajomość tematu z którego będzie prowadzone szkolenie, temat prowadzonych zajęć, scenariusz prowadzonych zajęć, dane teleadresowe miejsca superwizji (z metryczką dotyczącą warunków lokalowych i logistyki szkolenia), Uczestnik otrzyma certyfikat odbycia superwizji po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, prawidłowym logistycznie i terminowym zorganizowaniu zajęć oraz po ich przeprowadzeniu i uzyskaniu informacji zwrotnej, na podstawie której sformułuje osobisty plan rozwoju. PRZEBIEG SUPERWIZJI Superwizja, którą proponujemy uczestnikom naszego projektu ma charakter bezpośredni i uczestniczący. Oznacza to, Ŝe trener uczestnik projektu prowadzi dwudniowy warsztat 2

3 umiejętności psychospołecznych waŝnych w biznesie np. z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów lub tematów stricte biznesowych np. negocjacji, zarządzania, sprzedaŝy, superwizor zaś uczestniczy w tych zajęciach jako obserwator. Superwizja odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o rekomendację I i II stopnia. Prowadzącym Superwizję będzie trener posiadający rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia lub rekomendację III stopnia - superwizora, co jest zgodne z wytycznym PTP w zakresie procedury rekomendacyjnej. Istnieje teŝ moŝliwość superwizowania zajęć osób, które ubiegają się o rekomendację III stopnia przez superwizorów posiadających równieŝ rekomendację III stopnia PTP. Przed zajęciami, w trakcie i po zajęciach trener omawia swoją pracę razem z superwizorem. Omówienie to stanowi zasadniczy element rozwojowy dla uczestnika projektu. Zaliczenie superwizji odbywa się poprzez realizację warsztatu, który jest przedmiotem superwizji przez uczestnika oraz zrealizowanie przez niego swoich własnych planów rozwojowych, o czym informuje superwizora i organizatora superwizji. Warsztat ten musi być zgodny w swoim zakresie merytorycznym, metodach zastosowanych w nim przez trenera, czasie trwania, miejscu, wielkości i rodzaju grupy, jakości pomocy dydaktycznych z uzgodnionym wcześniej procesie uzgodnień z organizatorem superwizji i ustaleniach z superwizorem. Przekazanie informacji zwrotnej przez superwizora podsumowuje i wieńczy proces pracy bezpośredniej. W naszym projekcie będziemy następnie po kilku miesiącach dopytywali uczestników superwizji o jej efekty i realizację planów rozwojowych. WYMOGI FORMALNE Odbiorcami superwizji szkoleń mogą być osoby, które: są delegowanymi pracownikami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, przy czym pracownicy delegowani z mikro przedsiębiorstw (w tym samozatrudnieni) muszą stanowić co najmniej 80% uczestników projektu. jeśli są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, to muszą prowadzić tę działalność w zakresie szkoleń (weryfikacja na podstawie kodów PKD). nie mogą być pracownikami duŝych przedsiębiorstw; nie mogą być osobami zaangaŝowanymi w realizację projektu objętego wsparciem nie mogą być pracownikami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz osobami współpracującymi z PARP przy realizacji kursów finansowanych z poddziałania POKL (asesorzy i trenerzy prowadzący szkolenie dla asesorów), 3

4 nie mogły i nie mogą brać udziału jako Beneficjenci Ostateczni w projektach realizowanych przez inne podmioty a objętych wsparciem w ramach I, II, III i IV konkursu finansowanego z Poddziałania nie mogą być osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach, które delegowały pracowników w ramach I, II, III, IV konkursu; nie mogą być pracownikami przedsiębiorstw, które delegowały juŝ pracownika w ramach obecnego konkursu; nie mogą być osobami, które brały udział jako beneficjenci ostateczni w projektach objętych wsparciem w ramach niniejszego konkursu (V konkurs finansowany z Poddziałania PO KL) realizowanych przez inne Podmioty; nie aplikują i w efekcie nie biorą udziału w zajęciach superwizji realizowanych w ramach naszego projektu; mają określone doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych zrealizowanych dla przedsiębiorców i ich pracowników. FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Superwizja jest w 100% dofinansowana, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego jej uczestnicy lub firmy ich delegujące nie ponoszą kosztów uczestnictwa, poza kosztami związanymi z organizacją logistyczną sali lub grupy. Warunkiem udziału w kursie jest opłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł, która rozliczana będzie po zakończeniu superwizji. Realizacja formalności w projekcie sprowadza się przede wszystkim do przesłania formularza zgłoszeniowego, podpisania umowy wraz z kompletem załączników wymaganych w projekcie, oraz wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie. REKRUTACJA Dbamy o to, aby uczestnicy superiwzji dzięki udziale w niej znacząco rozwinęli swoje kompetencje trenerskie. Zajęcia superwizują doświadczeni trenerzy biznesu, rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dlatego zaleŝy nam, aby stwarzać szansę udziału w projekcie tym osobom, które maksymalnie efektywnie wykorzystają tę szansę. W tym celu prowadzimy rozbudowany proces rekrutacyjny. 1. Wstępna rozmowa telefoniczna; 4

5 2. Analiza Formularza zgłoszeniowego; 3. Analiza czynników motywacyjnych w Arkuszu Uzasadnienia Superwizji; 4. Analiza scenariusza dedykowanych do superwizji zajęć; 5. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. ZESPÓŁ SUPERWIZORÓW W PROJEKCIE Superwizorzy to Maria John-Borys, ElŜbieta Zawodniak, Ryszard Kulik i Bernadeta Grobelny trenerzy z odpowiednio III stopniem, III stopniem, II stopniem i II stopniem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oznacza to, Ŝe doświadczenie którym mogą się legitymować jest toŝsame ze spełnieniem wysokich kryteriów związanych z umiejętnościami prowadzenia oraz superwizowania zajęć szkoleniowych i rozwojowych z wykorzystaniem procesu grupowego, posiadaniem wieloletniego doświadczenia w szkoleniu trenerów i superwizowaniu ich pracy. To takŝe praktycy w edukacji trenerów biznesu. Stąd ich zaangaŝowanie w koordynowanie wielu edycji szkół trenerów i prowadzenie zajęć podczas nich - kaŝdy z superwizorów posiada udokumentowane doświadczenie średnio 2000 godzin prowadzenia zajęć dla trenerów szkolących pracowników przedsiębiorstw. Są oni równieŝ osobami doświadczonymi w superwizowaniu trenerów biznesu i swoje superwizje prowadzą z świadomością celów biznesowych realizowanych przez trenerów, którym pracy się przyglądają. Prowadzili oni i prowadzą superwizje dla trenerów realizujących warsztaty biznesowe dla największych polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, ukierunkowując ich na świadomą psychologicznie skuteczną realizację zadań biznesowych przy zachowaniu standardów procesowych zgodnych z optyką pracy PTP. ElŜbieta Zawodniak Pedagog, trener, superwizor, coach. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany superwizor oraz trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada ponad 20. letnie doświadczenie zawodowe. Od 2004 trener Szkoły Trenerów Metrum. Tworzy i realizuje projekty dla Klientów Biznesowych i innych zleceniodawców. Posiada niebagatelne doświadczenie w pracy szkoleniowej dla biznesu. Prowadzi równieŝ zajęcia w ramach studiów podyplomowych na: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Szkole WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie, WyŜszej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach, WyŜszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, WyŜszej Szkole Humanitas w Sosnowcu, i występuje tu w roli praktyka współpracującego ponadto z wyŝszymi uczelniami. 5

6 Maria John - Borys Przez wiele lat była nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi warsztaty, treningi oraz edukację psychologiczną - jest trenerem i superwizorem psychologicznego treningu grupowego PTP rekomendacja nr 13. Od wielu lat prowadzi superwizje indywidulane i grupowe w obszarze pomocy psychologicznej, a takŝe pracy z trenerami biznesu, superwizuje teŝ osoby ubiegające się o rekomendację trenerską PTP. Jako uznany superwizor PTP udziela teŝ rekomnendacji dla nowych superwizorów tego stowarzyszenia, jest ich opiekunem. W swojej działalności praktycznej zajmuje sie psychoterapią osób z problemami depresyjnymi i lękowymi oraz pomocą w rozwiązywaniu kryzysów egzystencjalnych. Prowadzi terapię rodzin i małŝeństw oraz poradnictwo i konsultacje w sprawach wychowawczych. Osobom w okresie wczesnej dorosłości udziela pomocy psychologicznej w określaniu własnej toŝsamości i podejmowaniu decyzji Ŝyciowych. Ma równieŝ doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla organizacji biznesowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia oraz superwizje w ramach Szkół Trenerskich. Ryszard Kulik Psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Felietonista miesięcznika Dzikie śycie, podróŝnik, trener psychologicznego treningu. Autor ksiąŝek dotyczących relacji człowiek przyroda, min. Odkrywanie natury. Od wielu lat zaangaŝowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współpracuje z licznymi organizacjami ekologicznymi. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii. Ma duŝe doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów interpersoanlnych i szkoleń z zakresu kompetencji trenerskich w ramach Szkół Trenerskich prowadzonych przez kilka firm szkoleniowych. Od wielu lat superwizuje pracę trenerów oraz prowadzi szkolenia i treningi w ramach Akademii Trenerów Biznesu. Bernardetta Grobelny Trener i superwizor, prezes Stowarzyszenia Promocji Kobiet Aktywnych, członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Certyfikowany Trener III stopnia STOP oraz trener z rekomendacją II stopnia, trenera treningu interpersonalnego PTP. Z wykształcenia geolog, ukończyła Studium Socjoterapii, kursy - Podstawy Terapii Ericksonowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Akademię Outplacementu, Intermentoring zarządzanie wiekiem w firmie. Prowadzi treningi dla pracowników i trenerów NGO, trenerów biznesu, pracowników przedsiębiorstw oraz administracji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych tworząc szkołę trenerów Meritum, WYG International, WyŜszą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Przedsiębiorczości S.A. Wola, Centrum Finansowo-Szkoleniowym Union Katowice, Polskim Klubem Ekologicznym. W pracy trenerskiej stosuje podejście interdyscyplinarne, łącząc wiedzę psychologiczną, doświadczenie i wiedzę trenerską, doświadczenie Ŝyciowe oraz wykształcenie przyrodnicze a przede wszystkim 6

7 postrzeganie człowieka jako część natury i otoczenia, jednocześnie niezaleŝnego, jak i współzaleŝnego. Specjalizuje się w treningach i warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, budowaniu zespołów, treningach motywacyjnych. Program działań superwizora z trenerem składa się z kilku etapów: Spotkanie poprzedzające zajęcia: Przed poprowadzeniem zajęć trener spotyka się z superwizorem i omawia z nim plan szkolenia. W tej części nacisk połoŝony jest z jednej strony na merytoryczną analizę zaplanowanego szkolenia (aspekt formacyjny), a z drugiej strony na sferę emocjonalną doświadczania przez trenera sytuacji przed rozpoczęciem warsztatu (aspekt wzmacniający). Spotkanie odbywa się bezpośrednio przed zajęciami, choć juŝ wcześniej superwizor zapoznaje się z załoŝeniami i programem warsztatu i ma moŝliwość przeprowadzenia telefonicznych konsultacji z trenerem. Celem spotkania jest wstępne omówienie tematu, celów i metod pracy trenera przez superwizora i ewentualne wprowadzenie niewielkich korekt w tym zakresie. Superwizor zwraca szczególną uwagę na przygotowanie merytoryczne zajęć, czyli rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, zaplanowane ćwiczenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych i ewaluacji. Spotkanie nie ma natomiast na celu gruntownej rewizji planu warsztatu, niezaleŝnie od tego, jakie uwagi formułuje superwizor. Trener jest odpowiedzialny w całości za plan warsztatu superwizor jedynie zapoznaje się z tym planem jednocześnie dzieląc się swoimi uwagami. Superwizja uczestnicząca Superwizor bierze udział w prowadzonych przez trenera zajęciach jako uwaŝny obserwator. W trakcie obserwacji pracy trenera superwizor analizuje funkcjonowanie trenera w aspekcie: wykorzystania procesu grupowego, autoprezentacji, określenia celu zajęć, zebrania oczekiwań, zawarcia kontraktu z grupą, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi; umiejętności nawiązywania kontaktu z grupą, jakości i skuteczności komunikowania się z uczestnikami; radzenia sobie z własnym napięciem i innymi reakcjami w obszarze emocjonalnym; dynamiki prowadzenia zajęć, czyli utrzymania odpowiedniego zaangaŝowania i energii uczestników. Spotkanie zamykające 1. dzień Po zakończeniu pierwszego dnia zajęć trener spotyka się z superwizorem, by omówić bieŝące kwestie związane z prowadzeniem grupy (ok1 godzina). Superwizor podczas tego spotkania zadaje trenerowi pytania dotyczące: 7

8 rozumienia przez trenera zjawisk występujących w grupie, szczególnie w odniesieniu do procesu grupowego, czyli zjawiska oporu, napięcia, energii oraz ról grupowych (struktury grupy); poziomu na jakim dokonywane jest omówienie przez trenera poszczególnych ćwiczeń, czyli odniesień do aspektu poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego; wykorzystania cyklu Kolba w planowaniu i realizowaniu warsztatu; trudności/łatwości radzenia sobie ze zjawiskami grupowymi ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej trenera; moŝliwych modyfikacji planu warsztatu w związku z charakterem grupy (z uwzględnieniem kontraktu ze zleceniodawcą szkolenia!). Spotkanie zamykające zajęcia Ten etap superwizji ma miejsce po zakończeniu warsztatu. Trener omawia z superwizorem swoją pracę w grupie w podobnym wymiarze, jak miało to miejsce po zakończeniu pierwszego dnia zajęć. Tym razem jednak oprócz pytań weryfikujących sposób rozumienia grupy i reagowania trenera w grupie, superwizor formułuje wobec trenera informacje zwrotne związane z obserwacjami, jakie poczynił w trakcie trwania warsztatu. Informacje te odnoszą się do trzech sfer funkcjonowania trenera: poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. WaŜną częścią tego etapu jest wspólna analiza informacji zwrotnych, jakie udzieliła grupa na koniec zajęć. Dotyczy to zarówno rundki podsumowującej, jak i ankiety ewaluacyjnej. 8

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo