OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI"

Transkrypt

1 OPIS SUPEWIZJI ZAJĘĆ CELE SUPERWIZJI Praca z grupą metodami aktywnymi niesie z sobą szczególne obciąŝenia i koszty dla trenera. Dotyczą one ryzyka wypalenia zawodowego, nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi, czy radzenia sobie ze stresem i napięciem. KaŜdy trener chce z pewnością pracować lepiej, jest to waŝne zarówno dla niego samego, jak i dla uczestników jego szkoleń. Superwizja ułatwia osiąganie tego celu, a co za tym idzie zwiększa prawdopodobieństwo skuteczności szkoleń. Superwizja jest teŝ elementem procedury rekomendacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbycie superwizji przybliŝa jej uczestnika do uzyskania certyfikatu rekomendacji PTP, która stanowi coraz częściej element istotny, a nawet decydujący przy wyborze trenerów przez Klientów poszukujących szkoleń. Odbycie superwizji jest więc krokiem w indywidualnym rozwoju trenera, a takŝe krokiem do formalnego potwierdzenia jakości jego pracy. MERYTORYKA I ORGANIZACJA SUPERWIZJI Superwizja skupia swą uwagę wokół poprowadzenia dwudniowego szkolenia przez osobę superwizowaną. KaŜdorazowo superwizor superwizuje pracę jednego trenera uczestnika kursu. Superwizja ma charakter bezpośredni i uczestniczący. Oznacza to, Ŝe trener uczestnik projektu prowadzi warsztat, superwizor zaś uczestniczy w tych zajęciach jako obserwator. Przed zajęciami odbywa się indywidualna rozmowa superwizora z prowadzącym zajęcia, w której dokreśla się kształt scenariusza i pomysł na realizację szkolenia. KaŜdy dzień warsztatu jest podsumowywany podczas rozmów, ukierunkowanych na analizę postaw trenera podczas zajęć w charakterze rozwojowej informacji zwrotnej. W ramach projektu zapewniamy dojazd i obecność wykwalifikowanego superwizora posiadającego II lub III stopień rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. To z jednej strony gwarantuje najwyŝszy poziom przeprowadzenia superwizji, a z drugiej strony jest jednym z wymaganych elementów w procesie certyfikacji PTP. Grupa szkoleniowa musi składać się z osób będących pracownikami przedsiębiorstw osób działających na rzecz biznesu lub samych będącymi przedsiębiorcami (prowadzącymi działalność gospodarczą). Temat superwizowanego szkolenia musi obejmować miękkie obszary biznesowe. 1

2 Organizacja grupy szkoleniowej oraz zapewnienie sali szkoleniowej leŝy po stronie Uczestnika. Uczestnik lub jego firma ponosi we własnym zakresie koszty tych aspektów superwizji własnej pracy. Przedmiotem dofinansowania w projekcie jest obecność i praca wykwalifikowanego superwizora wraz z noclegiem i wyŝywieniem dla niego. Grupa szkoleniowa ma liczyć od 10 do 14 osób. Szkolenia mają być organizowane w salach dostosowanych do prowadzenia szkoleń z grupą, posiadających odpowiedni metraŝ i konfigurację przestrzeni. Superwizja zaleŝnie od ustaleń pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem moŝe się odbywać w dni powszednie lub w weekendy. KaŜdy dzień zajęć superwizyjnych trwa od 8 do 10 godzin lekcyjnych efektywnej pracy szkoleniowej (z moŝliwością nie całkiem równomiernego podziału czasowego pomiędzy dwa dni zajęć). Całe dwudniowe szkolenie będzie prowadzone przez superwizowanego przez godzin lekcyjnych. Ta pula zostaje wzbogacona o indywidualne rozmowy superwizora z uczestnikiem, co łącznie składa się na 20 godzin zegarowych trwania całej superwizji. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są ustalane pomiędzy uczestnikiem a organizatorem superwizji w czasie wcześniejszych spotkań lub rozmów telefonicznych i konsultacji pracy. Superwizje mogą się odbywać na terenie całego kraju w miejscach, które zaproponuje uczestnik, przy akceptacji organizatora Uczestnik jest zobowiązany do przekazania na wzorze przekazanym przez organizatora superwizji na 30 dni przed przewidywanym terminem superwizji, z zachowaniem wcześniejszych wytycznych, następujących informacji: liczebność grupy, wiek, płeć uczestników, doświadczenie zawodowe i znajomość tematu z którego będzie prowadzone szkolenie, temat prowadzonych zajęć, scenariusz prowadzonych zajęć, dane teleadresowe miejsca superwizji (z metryczką dotyczącą warunków lokalowych i logistyki szkolenia), Uczestnik otrzyma certyfikat odbycia superwizji po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, prawidłowym logistycznie i terminowym zorganizowaniu zajęć oraz po ich przeprowadzeniu i uzyskaniu informacji zwrotnej, na podstawie której sformułuje osobisty plan rozwoju. PRZEBIEG SUPERWIZJI Superwizja, którą proponujemy uczestnikom naszego projektu ma charakter bezpośredni i uczestniczący. Oznacza to, Ŝe trener uczestnik projektu prowadzi dwudniowy warsztat 2

3 umiejętności psychospołecznych waŝnych w biznesie np. z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów lub tematów stricte biznesowych np. negocjacji, zarządzania, sprzedaŝy, superwizor zaś uczestniczy w tych zajęciach jako obserwator. Superwizja odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o rekomendację I i II stopnia. Prowadzącym Superwizję będzie trener posiadający rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia lub rekomendację III stopnia - superwizora, co jest zgodne z wytycznym PTP w zakresie procedury rekomendacyjnej. Istnieje teŝ moŝliwość superwizowania zajęć osób, które ubiegają się o rekomendację III stopnia przez superwizorów posiadających równieŝ rekomendację III stopnia PTP. Przed zajęciami, w trakcie i po zajęciach trener omawia swoją pracę razem z superwizorem. Omówienie to stanowi zasadniczy element rozwojowy dla uczestnika projektu. Zaliczenie superwizji odbywa się poprzez realizację warsztatu, który jest przedmiotem superwizji przez uczestnika oraz zrealizowanie przez niego swoich własnych planów rozwojowych, o czym informuje superwizora i organizatora superwizji. Warsztat ten musi być zgodny w swoim zakresie merytorycznym, metodach zastosowanych w nim przez trenera, czasie trwania, miejscu, wielkości i rodzaju grupy, jakości pomocy dydaktycznych z uzgodnionym wcześniej procesie uzgodnień z organizatorem superwizji i ustaleniach z superwizorem. Przekazanie informacji zwrotnej przez superwizora podsumowuje i wieńczy proces pracy bezpośredniej. W naszym projekcie będziemy następnie po kilku miesiącach dopytywali uczestników superwizji o jej efekty i realizację planów rozwojowych. WYMOGI FORMALNE Odbiorcami superwizji szkoleń mogą być osoby, które: są delegowanymi pracownikami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, przy czym pracownicy delegowani z mikro przedsiębiorstw (w tym samozatrudnieni) muszą stanowić co najmniej 80% uczestników projektu. jeśli są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, to muszą prowadzić tę działalność w zakresie szkoleń (weryfikacja na podstawie kodów PKD). nie mogą być pracownikami duŝych przedsiębiorstw; nie mogą być osobami zaangaŝowanymi w realizację projektu objętego wsparciem nie mogą być pracownikami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz osobami współpracującymi z PARP przy realizacji kursów finansowanych z poddziałania POKL (asesorzy i trenerzy prowadzący szkolenie dla asesorów), 3

4 nie mogły i nie mogą brać udziału jako Beneficjenci Ostateczni w projektach realizowanych przez inne podmioty a objętych wsparciem w ramach I, II, III i IV konkursu finansowanego z Poddziałania nie mogą być osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach, które delegowały pracowników w ramach I, II, III, IV konkursu; nie mogą być pracownikami przedsiębiorstw, które delegowały juŝ pracownika w ramach obecnego konkursu; nie mogą być osobami, które brały udział jako beneficjenci ostateczni w projektach objętych wsparciem w ramach niniejszego konkursu (V konkurs finansowany z Poddziałania PO KL) realizowanych przez inne Podmioty; nie aplikują i w efekcie nie biorą udziału w zajęciach superwizji realizowanych w ramach naszego projektu; mają określone doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych zrealizowanych dla przedsiębiorców i ich pracowników. FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Superwizja jest w 100% dofinansowana, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego jej uczestnicy lub firmy ich delegujące nie ponoszą kosztów uczestnictwa, poza kosztami związanymi z organizacją logistyczną sali lub grupy. Warunkiem udziału w kursie jest opłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł, która rozliczana będzie po zakończeniu superwizji. Realizacja formalności w projekcie sprowadza się przede wszystkim do przesłania formularza zgłoszeniowego, podpisania umowy wraz z kompletem załączników wymaganych w projekcie, oraz wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie. REKRUTACJA Dbamy o to, aby uczestnicy superiwzji dzięki udziale w niej znacząco rozwinęli swoje kompetencje trenerskie. Zajęcia superwizują doświadczeni trenerzy biznesu, rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dlatego zaleŝy nam, aby stwarzać szansę udziału w projekcie tym osobom, które maksymalnie efektywnie wykorzystają tę szansę. W tym celu prowadzimy rozbudowany proces rekrutacyjny. 1. Wstępna rozmowa telefoniczna; 4

5 2. Analiza Formularza zgłoszeniowego; 3. Analiza czynników motywacyjnych w Arkuszu Uzasadnienia Superwizji; 4. Analiza scenariusza dedykowanych do superwizji zajęć; 5. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. ZESPÓŁ SUPERWIZORÓW W PROJEKCIE Superwizorzy to Maria John-Borys, ElŜbieta Zawodniak, Ryszard Kulik i Bernadeta Grobelny trenerzy z odpowiednio III stopniem, III stopniem, II stopniem i II stopniem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oznacza to, Ŝe doświadczenie którym mogą się legitymować jest toŝsame ze spełnieniem wysokich kryteriów związanych z umiejętnościami prowadzenia oraz superwizowania zajęć szkoleniowych i rozwojowych z wykorzystaniem procesu grupowego, posiadaniem wieloletniego doświadczenia w szkoleniu trenerów i superwizowaniu ich pracy. To takŝe praktycy w edukacji trenerów biznesu. Stąd ich zaangaŝowanie w koordynowanie wielu edycji szkół trenerów i prowadzenie zajęć podczas nich - kaŝdy z superwizorów posiada udokumentowane doświadczenie średnio 2000 godzin prowadzenia zajęć dla trenerów szkolących pracowników przedsiębiorstw. Są oni równieŝ osobami doświadczonymi w superwizowaniu trenerów biznesu i swoje superwizje prowadzą z świadomością celów biznesowych realizowanych przez trenerów, którym pracy się przyglądają. Prowadzili oni i prowadzą superwizje dla trenerów realizujących warsztaty biznesowe dla największych polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, ukierunkowując ich na świadomą psychologicznie skuteczną realizację zadań biznesowych przy zachowaniu standardów procesowych zgodnych z optyką pracy PTP. ElŜbieta Zawodniak Pedagog, trener, superwizor, coach. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany superwizor oraz trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada ponad 20. letnie doświadczenie zawodowe. Od 2004 trener Szkoły Trenerów Metrum. Tworzy i realizuje projekty dla Klientów Biznesowych i innych zleceniodawców. Posiada niebagatelne doświadczenie w pracy szkoleniowej dla biznesu. Prowadzi równieŝ zajęcia w ramach studiów podyplomowych na: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Szkole WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie, WyŜszej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach, WyŜszej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, WyŜszej Szkole Humanitas w Sosnowcu, i występuje tu w roli praktyka współpracującego ponadto z wyŝszymi uczelniami. 5

6 Maria John - Borys Przez wiele lat była nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi warsztaty, treningi oraz edukację psychologiczną - jest trenerem i superwizorem psychologicznego treningu grupowego PTP rekomendacja nr 13. Od wielu lat prowadzi superwizje indywidulane i grupowe w obszarze pomocy psychologicznej, a takŝe pracy z trenerami biznesu, superwizuje teŝ osoby ubiegające się o rekomendację trenerską PTP. Jako uznany superwizor PTP udziela teŝ rekomnendacji dla nowych superwizorów tego stowarzyszenia, jest ich opiekunem. W swojej działalności praktycznej zajmuje sie psychoterapią osób z problemami depresyjnymi i lękowymi oraz pomocą w rozwiązywaniu kryzysów egzystencjalnych. Prowadzi terapię rodzin i małŝeństw oraz poradnictwo i konsultacje w sprawach wychowawczych. Osobom w okresie wczesnej dorosłości udziela pomocy psychologicznej w określaniu własnej toŝsamości i podejmowaniu decyzji Ŝyciowych. Ma równieŝ doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla organizacji biznesowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia oraz superwizje w ramach Szkół Trenerskich. Ryszard Kulik Psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Felietonista miesięcznika Dzikie śycie, podróŝnik, trener psychologicznego treningu. Autor ksiąŝek dotyczących relacji człowiek przyroda, min. Odkrywanie natury. Od wielu lat zaangaŝowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współpracuje z licznymi organizacjami ekologicznymi. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii. Ma duŝe doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów interpersoanlnych i szkoleń z zakresu kompetencji trenerskich w ramach Szkół Trenerskich prowadzonych przez kilka firm szkoleniowych. Od wielu lat superwizuje pracę trenerów oraz prowadzi szkolenia i treningi w ramach Akademii Trenerów Biznesu. Bernardetta Grobelny Trener i superwizor, prezes Stowarzyszenia Promocji Kobiet Aktywnych, członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Certyfikowany Trener III stopnia STOP oraz trener z rekomendacją II stopnia, trenera treningu interpersonalnego PTP. Z wykształcenia geolog, ukończyła Studium Socjoterapii, kursy - Podstawy Terapii Ericksonowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Akademię Outplacementu, Intermentoring zarządzanie wiekiem w firmie. Prowadzi treningi dla pracowników i trenerów NGO, trenerów biznesu, pracowników przedsiębiorstw oraz administracji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych tworząc szkołę trenerów Meritum, WYG International, WyŜszą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Przedsiębiorczości S.A. Wola, Centrum Finansowo-Szkoleniowym Union Katowice, Polskim Klubem Ekologicznym. W pracy trenerskiej stosuje podejście interdyscyplinarne, łącząc wiedzę psychologiczną, doświadczenie i wiedzę trenerską, doświadczenie Ŝyciowe oraz wykształcenie przyrodnicze a przede wszystkim 6

7 postrzeganie człowieka jako część natury i otoczenia, jednocześnie niezaleŝnego, jak i współzaleŝnego. Specjalizuje się w treningach i warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, budowaniu zespołów, treningach motywacyjnych. Program działań superwizora z trenerem składa się z kilku etapów: Spotkanie poprzedzające zajęcia: Przed poprowadzeniem zajęć trener spotyka się z superwizorem i omawia z nim plan szkolenia. W tej części nacisk połoŝony jest z jednej strony na merytoryczną analizę zaplanowanego szkolenia (aspekt formacyjny), a z drugiej strony na sferę emocjonalną doświadczania przez trenera sytuacji przed rozpoczęciem warsztatu (aspekt wzmacniający). Spotkanie odbywa się bezpośrednio przed zajęciami, choć juŝ wcześniej superwizor zapoznaje się z załoŝeniami i programem warsztatu i ma moŝliwość przeprowadzenia telefonicznych konsultacji z trenerem. Celem spotkania jest wstępne omówienie tematu, celów i metod pracy trenera przez superwizora i ewentualne wprowadzenie niewielkich korekt w tym zakresie. Superwizor zwraca szczególną uwagę na przygotowanie merytoryczne zajęć, czyli rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, zaplanowane ćwiczenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych i ewaluacji. Spotkanie nie ma natomiast na celu gruntownej rewizji planu warsztatu, niezaleŝnie od tego, jakie uwagi formułuje superwizor. Trener jest odpowiedzialny w całości za plan warsztatu superwizor jedynie zapoznaje się z tym planem jednocześnie dzieląc się swoimi uwagami. Superwizja uczestnicząca Superwizor bierze udział w prowadzonych przez trenera zajęciach jako uwaŝny obserwator. W trakcie obserwacji pracy trenera superwizor analizuje funkcjonowanie trenera w aspekcie: wykorzystania procesu grupowego, autoprezentacji, określenia celu zajęć, zebrania oczekiwań, zawarcia kontraktu z grupą, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi; umiejętności nawiązywania kontaktu z grupą, jakości i skuteczności komunikowania się z uczestnikami; radzenia sobie z własnym napięciem i innymi reakcjami w obszarze emocjonalnym; dynamiki prowadzenia zajęć, czyli utrzymania odpowiedniego zaangaŝowania i energii uczestników. Spotkanie zamykające 1. dzień Po zakończeniu pierwszego dnia zajęć trener spotyka się z superwizorem, by omówić bieŝące kwestie związane z prowadzeniem grupy (ok1 godzina). Superwizor podczas tego spotkania zadaje trenerowi pytania dotyczące: 7

8 rozumienia przez trenera zjawisk występujących w grupie, szczególnie w odniesieniu do procesu grupowego, czyli zjawiska oporu, napięcia, energii oraz ról grupowych (struktury grupy); poziomu na jakim dokonywane jest omówienie przez trenera poszczególnych ćwiczeń, czyli odniesień do aspektu poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego; wykorzystania cyklu Kolba w planowaniu i realizowaniu warsztatu; trudności/łatwości radzenia sobie ze zjawiskami grupowymi ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej trenera; moŝliwych modyfikacji planu warsztatu w związku z charakterem grupy (z uwzględnieniem kontraktu ze zleceniodawcą szkolenia!). Spotkanie zamykające zajęcia Ten etap superwizji ma miejsce po zakończeniu warsztatu. Trener omawia z superwizorem swoją pracę w grupie w podobnym wymiarze, jak miało to miejsce po zakończeniu pierwszego dnia zajęć. Tym razem jednak oprócz pytań weryfikujących sposób rozumienia grupy i reagowania trenera w grupie, superwizor formułuje wobec trenera informacje zwrotne związane z obserwacjami, jakie poczynił w trakcie trwania warsztatu. Informacje te odnoszą się do trzech sfer funkcjonowania trenera: poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. WaŜną częścią tego etapu jest wspólna analiza informacji zwrotnych, jakie udzieliła grupa na koniec zajęć. Dotyczy to zarówno rundki podsumowującej, jak i ankiety ewaluacyjnej. 8

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

A) Określenie przedmiotu zamówienia: Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 16.04.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków

A) Określenie przedmiotu zamówienia: Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 16.04.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 16.04.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR OSÓB PRACUJĄCYCH W NURCIE PODEJŚCIA/TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR OSÓB PRACUJĄCYCH W NURCIE PODEJŚCIA/TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR OSÓB PRACUJĄCYCH W NURCIE PODEJŚCIA/TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH Rozdział I. Cele programu 1. Podstawowe cele Programu certyfikacji osób pracujących w nurcie Terapii

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych)

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) STER to kurs trenerski dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń w środowisku szkolnym. Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Projekt z dnia 21 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ0 z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Na podstawie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

MASTER TRAINER: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC

MASTER TRAINER: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC MASTER TRAINER PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TEMATYKA ZAJĘĆ

ORGANIZACJA I TEMATYKA ZAJĘĆ AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU studia podyplomowe ADRESACI Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć wykonywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r.

Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r. Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r. Szkoła Coachingu PRO to 5 zjazdów: 1 trzydniowy 4 dwudniowe

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UCZESTNICTWA W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU LAB SZKOŁA TRENERÓW I SUPERWIZJA ZAJ Zapraszamy Pa stwa do Superwizji własnych zaj LAB - szkoła trenerów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁĘ TRENERÓW BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO BCB

SZKOŁĘ TRENERÓW BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO BCB Centrum Szkoleniowe KLANZA wraz z BCB SZKOLENIA COACHING zapraszają na SZKOŁĘ TRENERÓW BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO BCB 2 trzydniowe i 4 dwudniowe warsztaty łącznie 136 godzin dydaktycznych możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 2087 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat odgrywa ogromną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieŝy. Rozwija

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH PROCES CERTYFIKACJI 22 MAJA 2015 TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH Warszawa Kurs poziom A 70 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERA BIZNESU

AKADEMIA TRENERA BIZNESU AKADEMIA TRENERA BIZNESU Edycja wiosna 2011 O NAS AKADEMIA TRENERA BIZNESU Istniejemy na rynku od 1999 roku. Organizujemy profesjonalne warsztaty i treningi wspierające wysiłki polskich firm w rozwijaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

1. W kursie trenerskim może wziąć udział osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1. W kursie trenerskim może wziąć udział osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: REGULAMIN REKRUTACJI na kurs trenerski w ramach projektu TRENER stop grupa średniozaawansowana 1 Niniejszy regulamin określa etapy i procedury wyboru uczestniczek i uczestników kursu trenerskiego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPS.0920.1.3.2014.BS Wołczyn, dnia 20.01.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 1 marca 2011 r. Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13 Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI na zaawansowane kursy trenerskie w ramach projektu Trener na wolnym rynku inspiracje, trendy, wsparcie w ramach II tury naboru

REGULAMIN REKRUTACJI na zaawansowane kursy trenerskie w ramach projektu Trener na wolnym rynku inspiracje, trendy, wsparcie w ramach II tury naboru REGULAMIN REKRUTACJI na zaawansowane kursy trenerskie w ramach projektu Trener na wolnym rynku inspiracje, trendy, wsparcie w ramach II tury naboru 1 Niniejszy Regulamin określa etapy i procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywne: podnosi zaangażowanie osób uczestniczących w zajęciach,

Prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywne: podnosi zaangażowanie osób uczestniczących w zajęciach, Zapraszamy do spojrzenia na zajęcia jako na proces edukacyjny: angażujący do pracy i nauki, oparty o zasoby i czyniący studentów współodpowiedzialnymi za swój rozwój. Prowadzenie zajęć w oparciu o metody

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Drogowskaz do kompetencji, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych przez Ośrodek Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo