Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: Pleszew fax:

2 Spis treści Podstawy prawne działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie... 4 Sekcja instytucji pomocy społecznej... 5 Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie Sekcja do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej Narady, szkolenia, konferencje Realizacja projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej Akcja charytatywna na rzecz chorej Moniki Bieg dla zdrowia Moniki Współpraca zagraniczna Promocja powiatowego systemu pomocy społecznej Zestawienie pozyskanych środków w roku Realizacja założeń z 2012 roku Główne założenia na rok Podsumowanie Załączniki: 1. Sprawozdanie z Realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata w roku Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata realizacja w 2012 roku. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 roku 2

3 Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Szanowne Panie i Panowie Radni Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności na powiatowych centrach pomocy rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizując zadania w tym zakresie przedkłada Państwu sprawozdanie z realizacji zadań w roku Sprawozdanie obejmuje następujące bloki tematyczne: zadania poszczególnych sekcji Powiatowego Centrum, zadania realizowane przez Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Powiatową Świetlicę dla Młodzieży Dojeżdżającej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, doskonalenie kadr pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. Niniejszy dokument prezentuje dokonania Powiatowego Centrum w roku ubiegłym, jak również działania planowane do realizacji w 2013 roku. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałem. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek 3

4 Podstawy prawne działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i działa na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U ze zm.) 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U ze zm.). 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U ze zm.). 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U ze zm.). 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104). 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U ). 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 893). 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493). 10. Statut Powiatu Pleszewskiego, Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Regulamin Organizacyjny PCPR. 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458). 4

5 Sekcja instytucji pomocy społecznej Sekcja Promocji, Szkoleń i Instytucji Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku realizowała zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175 poz ze zmianami). Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na bieżąco realizowano sprawy dotyczące kierowania, ustalania odpłatności i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej, Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Filii Ośrodka Wsparcia. 1. Domy Pomocy Społecznej Na terenie Powiatu Pleszewskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego: - Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn, - Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie dla przewlekle psychicznie chorych kobiet. Trzeci dom pomocy społecznej funkcjonujący na terenie Powiatu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, który przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia, jest to Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Zgodnie z zarządzeniem nr 2/12 Starosty Pleszewskiego z dnia 3 stycznia 2012 roku koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej został ustalony na poziomie: 1) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie ,00 zł 2) w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie ,00 zł 3) w Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach ,00 zł 1.1. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla przewlekle psychicznie chorych. Posiada 240 miejsc 148 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 92 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przebywało łącznie 235 osób z czego 148 w domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych oraz 87 w domu pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych Dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w 2012 roku przedstawiał się następująco: 5

6 - wydano 45 decyzji umieszczających (26 do typu domu dla przewlekle somatycznie chorych oraz 19 dla typu domu dla przewlekle psychicznie chorych); - wydano 29 decyzji wygaszających ze względu na zgon (1 decyzja dotyczyła zgonu z poprzedniego roku kalendarzowego); - w 3 przypadkach została podjęta decyzja o rezygnacji z umieszczenia; - w 5 przypadkach została podjęta decyzja o odmowie przyjęcia; - w 7 przypadkach wycofano dokumenty; - wydano 107 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej; - przedłużono pobyty 2 mieszkańcom; - wydano 3 decyzje uchylające (w 2 przypadkach podstawą było przeniesienie do innego domu pomocy społecznej, w 1 przypadku osoba nie stawiła się do domu w wyznaczonym terminie); - wydano 1 decyzję zawieszającą przyznane świadczenie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przebywało 235 osób z czego 91 (38,72%) posiadało skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku oraz 144 (61,28%) posiadające skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 roku.. Na liście oczekujących na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na dzień 31 grudnia 2012 roku znajdowało się 11 osób. Ruch mieszkańców w 2012 roku przedstawiał się następująco: - przyjęto ogółem 38 osób (8 osób zmarło w tym samym roku); - zmarło 29 osób; - 3 osoby zrezygnowały z pobytu; - 2 osoby zostały przeniesione do innego domu pomocy społecznej; - 1 osobie zawieszono świadczenie pomocy społecznej w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej z uwagi na zastosowanie aresztu tymczasowego Nadzór merytoryczny nad placówką W dniu 24 stycznia 2012 roku została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zmianami), który określa, że starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres kontroli dotyczył: Prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie zapewnienia przechowywania: środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 6

7 Oceny sposobu prowadzenia depozytów pieniężnych oraz sposobu dokonywania zakupów dla mieszkańców domu pomocy społecznej. Analizy standardu świadczonych usług, w szczególności: współdziałanie pracowników z rodziną / opiekunami prawnymi podopiecznych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków Przedsięwzięcia realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Głównym zadaniem realizowanym było wyposażenie i dokonanie otwarcia Pododdziału Domu przeznaczonego dla osób uzależnionych od alkoholu. Ważnym zadaniem było wykonanie robót budowlanych mających na celu zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych Domu. Na wyposażenie Pododdziału wydatkowano kwotę ,00 zł z czego ,00 to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a 50.00,00 zł z Wielkopolskie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych to kwota ,23 zł, która pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach prac wykonano boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, do gry w bule wyremontowano kręgielnię plenerową oraz chodnik wraz z przylegającym oświetleniem, a także urządzono trawniki z ławkami ogrodowymi. Nowy budynek Pododdziału dla Osób Uzależnionych od Alkoholu W celu poprawy jakości świadczonych usług wykonywano bieżące prace remontowe, usuwanie awarii i uszkodzeń. Oprócz wymienionych czynności należy poczynić starania, aby pozyskać środki na istniejące potrzeby remontowe, takie jak: remont dachów, wymiana instalacji grzewczych, wodnych, przebudowę części pomieszczeń celem dostosowania do potrzeb zdrowotnych nowych mieszkańców. Ponadto duży nacisk kładziony jest na dostosowanie do potrzeb mieszkańców terapii zajęciowej i zajęć dodatkowych. Umożliwia się mieszkańcom uczestnictwo w wielu imprezach organizowanych zarówno na terenie Domu jak i poza nim. W dużym stopniu dla uroczystości organizowanych przez Dom wykorzystywana jest sala widowiskowa i sala terapii zajęciowej 7

8 znajdująca się przy ul. Podgórnej. W roku sprawozdawczym zorganizowano dla mieszkańców dwa wyjazdy rekreacyjno sportowe do Centralnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego TKKF w Sierakowie, wyjazd do Wielenia na Międzynarodową Ligę Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI CUP 2012, wyjazd na turnus rehabilitacyjny do miejscowości Rowy, różnego rodzaju turnieje, pikniki, spotkania, konkursy czy wyjazdy do innych jednostek o podobnym profilu działalności. Dom jest również otwarty na współpracę, w październiku goszczono Holendrów, którzy przekazali dary w postaci koców i ubrań, a także kontynuowano realizację projektu pn: Przegląd zespołów teatralno kabaretowych prezentacja twórczości osób starszych. Realizowano również projekty Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych - zajęcia na kręgielni, pływalni, hipoterapia, nordic walking; Projekt wrażliwy na wiek spotkanie z dietetykiem, spotkanie z lekarzem, zajęcia informatyczne, wycieczka do Częstochowy i Wrocławia, zajęcia biżuteryjne; Przyroda budzi nas do życia wyjazd do Kórnika, sadzenie drzewek, zajęcia plastyczne z surowców wtórnych, spotkanie z ekologiem; Pasja, rozwój, integracja. Warsztaty rękodzieła ceramicznego zwiedzanie Cegielni Cienia, zajęcia z psychologiem, zajęcia ceramiczne. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu zatrudnionych 178 pracowników (174,5 etatu). Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ramach współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem prowadzenia Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzono dwa dwudniowe spotkania superwizja grupowa dla grupy pracowników Domu, która wykonuje pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu. Pracownicy uczestniczyli także w szkoleniach pn: Archiwizacja akt w jednostce organizacyjnej zasady archiwizacji i procedura brakowania akt, warsztaty Zarządzanie zmianami, Dialog społeczny, Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej, seminarium: Zmiany od 9 maja 2012 roku w sprawie określenia powodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie przeznaczony jest dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Posiada 101 miejsc. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie przebywało łącznie 100 osób Dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie w 2012 roku przedstawiał się następująco: - wydano 7 decyzji umieszczających; 8

9 - wydano 1 decyzję wygaszającą ze względu na zgon; - w 1 przypadku nastąpiła decyzja o rezygnacji z umieszczenia; - w 3 przypadkach wycofano dokumenty; - wydano 76 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej; - przedłużono pobyty 1 mieszkance; - wydano 3 decyzje uchylające (w 1 przypadku podstawą było przeniesienie do innego domu pomocy społecznej, w 2 przypadkach osoby nie stawiły się do domu); Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie przebywało 100 osób z czego 76 (76%) posiadało skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku oraz 24 (24%) posiadające skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 roku. Na liście oczekujących na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie na dzień 31 grudnia 2012 roku znajdowały się 3 osoby. Ruch mieszkanek w 2012 roku przedstawiał się następująco: - przyjęto ogółem 5 osób - zmarły 2 osoby; - 1 osoba została przeniesiona do innego domu pomocy społecznej Nadzór merytoryczny nad placówką W dniu 25 stycznia 2012 roku została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zmianami), który określa, że starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres kontroli dotyczył: Prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie zapewnienia przechowywania: środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Oceny sposobu prowadzenia depozytów pieniężnych oraz sposobu dokonywania zakupów dla mieszkańców domu pomocy społecznej. Analizy standardu świadczonych usług, w szczególności: współdziałanie pracowników z rodziną / opiekunami prawnymi podopiecznych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków Przedsięwzięcia realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie W ramach opieki podstawowej dbano o: utrzymanie higieny i wyglądu zewnętrznego, pielęgnację osób leżących, karmienie i podawanie posiłków, pomoc w poruszaniu się osobom 9

10 niepełnosprawnym, współdziałanie w ramach realizacji indywidualnych planów wspierania, odpowiednie wypełnianie funkcji pracowników pierwszego kontaktu. Wykonywana praca socjalna w głównej mierze obejmowała: prowadzenie spraw socjalnych i dokumentacji mieszkanek, przyjmowanie mieszkanek zgodnie z procedurą, pomagano w adaptacji, wypłacanie depozytów, terapię indywidualną, informowanie mieszkanek o ich sytuacji socjalno bytowej, prowadzenie indywidualnych planów wpierani, pomoc w opiece nad mieszkankami oddziału Arkadia, sporządzanie sprawozdań i przypisów odpłatności, korespondencja i załatwienie spraw mieszkanek dotyczących ich funkcjonowania w Domu oraz kontaktu z rodzinami. Działania rehabilitacyjne polegały w głównej mierze na wykonywaniu 21 zabiegów fizykoterapeutycznych (magnetoterapia, laseroterapia, wirówka kończyn, masaż). Stałą rehabilitacją trzyłóżkową oraz indywidualną objęto 13 mieszkanek, w ramach usprawniania wykonywano pionizację, ćwiczenia czynno bierne, naukę chodzenia. Do programu aktywizacji ruchowej włączono 6 nowych mieszkanek. Na ćwiczenia ogólnousprawniające uczęszczało ok. 20 osób dziennie. Poza stałymi formami rehabilitacji organizowano dodatkowo zajęcia z choreoterapii, w których uczestniczyło 25 osób. W ramach działalności kulturalno oświatowej oraz integracji ze społecznością lokalną mieszkanki skorzystały z następujących wyjazdów oraz imprez: spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Lutyni, koncert kolęd w wykonaniu chóru Harmonia, zabawa karnawałowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie, zabawa walentynkowa z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, powitanie wiosny, wyjazd do Jemielnem na Wystawę Pisanek, Kraszanek i Palm, Biegi Przełajowe w Kobylej Górze, Święto Konwalii w Psarach, Dzień Dziecka w Broniszewicach, Zjazd Rodzin zorganizowany przez Dom, Wiosenny Koncert chóru Harmonia, Noc Świętojańska w Baszkowie, Integracja w Zakrzewie, Powitanie Lata s Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie, Festyn Integracyjny w Dobrzycy, Plener Plastyczny oraz biesiada z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, wycieczka do Gołuchowa, Bal Baśniowych Postaci w Kochłowach, Turniej warcabowy w Czerminie, Przegląd Kabaretów w Pleszewie, Dzień Chłopca zabawa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie, Wieczór Poezji i Prozy w Oleśnicy, Jesienne Bukiety (program Szalonych lat 60-tych), Dojrzały talent prezentacja w Kaliszu, koncert chóru Harmonia, Andrzejki, Zabawa Andrzejkowa w Pleszewie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie. W bibliotece Domu zarejestrowanych jest 36 stałych czytelniczek, w roku sprawozdawczym wypożyczono 158 pozycji książkowych. W roku sprawozdawczym w pracy terapeutycznej zastosowano następujące techniki: malarstwo, rysunek, masa solna, witraż, papieroplastyka (orgiami, kwiaty z bibuły, modelowanie z masy papierowej, obrazy wyklejane papierem o różnej strukturze, decoupage, collage, kartki świąteczne i okolicznościowe), robótki ręczne (serwetki haftowane, robótki na 10

11 drutach, robótki na szydełku, nawlekanie guzików i koralików na nitki), muzykoterapia, silwoterapia (w tym spacery, pikniki, plenery, spotkania integracyjne), biblioterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo (ikebana, stroiki świąteczne), gry i zabawy towarzyskie (puzzle, karaoke, kalambury, badminton, krzyżówki), małe formy teatralne, treningi (relaksacyjny, asertywności), formy plastyczne (ozdabianie butelek i świeczek, wyroby z siana, wytłaczanek, folii, styropianu, makaronu, drutu, szyszek, tworzenie pomponów). Pracownicy zespołu opiekuńczo terapeutycznego uczestniczyli w szkoleniach dotyczących praw i obowiązków mieszkanek oraz spotkaniach roboczych, na których omawiano metody pracy z mieszkankami oraz bieżące problemy wynikające z codziennej pracy. Najważniejszym z celów działania zespołu medycznego jest zatrzymanie procesu chorobowego, złagodzenie objawów choroby oraz wyeliminowanie ich przyczyn i wykonywanie profilaktycznych badań kontrolnych, prowadzenie gospodarki lekowej. W roku sprawozdawczym wykonano następujące badania kontrolne: badanie kontrolne krwi i moczu, szczepienia przeciwko grypie. Ponadto wykonywano: zastrzyki insuliny, zastrzyki domięśniowe, zastrzyki podskórne, wlewy dożylne, oznakowania poziomu cukru we krwi, kontrolę masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego. Wykonano również następujące konsultacje z lekarzami specjalistami: onkolog, ginekolog, neurolog, chirurg, stomatolog, pulmonolog, dermatolog, okulista, endokrynolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, laryngolog, ortopeda a także skorzystano z pomocy oddziału ratunkowego. Wizyty i polary lekarskie lekarzy internisty i psychiatry odbywają się w miejscu. Korzystano z hospitalizacji szpitala psychiatrycznego oraz Pleszewskiego Centrum Medycznego. Stałe zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane, takie jak: toalety, pielęgnacja przeciw odleżynowa oraz przeciw oparzeniom) a także inne zabiegi pielęgnacyjne, okłady, smarowania, nacierania, opatrunki, zakraplanie oczu. Ponadto prowadzona jest stała dokumentacja taka jak: historie choroby, zeszyty zaleceń lekarskich, zeszyty raportów pielęgniarskich, zeszyty iniekcji, zeszyty opatrunków, zeszyty pomiaru RR i masy ciała, zaszyty temperatur lodówek, zeszyty odwiedzin, zeszyty pracowników zaszczepionych szczepionką przeciw WZW typu B, teczki szkoleń średniego zespołu medycznego, zeszyty zaopatrzenia w środki czystości oraz opatrunki i środki medyczne, karty zaopatrzenia, karty przychodu i rozchodu leków. Do zadań kuchni należy dbanie o całodzienne wyżywienie wszystkich mieszkanek. Codziennie jest wydawanych 5 posiłków w określonych godzinach. Przygotowywane posiłki są zgodne z zaleceniami lekarskimi dieta wątrobowa, cukrzycowa czy też posiłki miksowane. Każdego dnia opracowywany jest jadłospis z uwzględnieniem planowanej stawki dziennego wyżywienia. Przestrzegane są procesy technologiczne, gramatury potraw, kolorystyka dań, stosowana jest sezonowość występowania warzyw i owoców w każdym posiłku. Średni koszt dziennego wyżywienia w roku sprawozdawczym wyniósł 9,50 zł. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną oraz kontrole wewnętrzne nie wykazały nieprawidłowości 11

12 w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych i BHP, przechowywania surowców i ogólnego stanu sanitarnego poszczególnych pomieszczeń i sprzętu. W 2012 roku w zakresie zadań remontowych wykonano wzmocnienie dachu na stołówce pawilonu poprzez zainstalowanie podciągu na 4 filarach w części środkowej sufitu. Z pozostałych prac remontowych należy wymienić: malowanie dna i obrzeża fontanny, malowanie ławek ogrodowych, prace malarskie łazienki pałacu i prysznicy oraz lamperii korytarzy i drzwi wewnętrznych pawilonu, wyprawki niektórych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń fizykoterapii, drobne prace dekarskie części połaci pawilonu i pałacu oraz pokrycie papą dachu przybudówki pałacu przy kotłowni, bieżące prace naprawcze urządzeń pralniczych i sprzętu kuchennego oraz instalacji elektrycznej. Ilość osób zatrudnionych w DPS wynosiła 68 osób, w tym 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy korzystają z opieki lekarskiej, poradni lekarskiej oraz ze specjalistycznych poradni. Badania wstępne i okresowe nadzoruje lekarz zatrudniony w DPS (każde badanie odnotowane jest w książeczce zdrowia pracownika) Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 56 miejsc. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przebywało łącznie 55 osób Dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach w 2012 roku przedstawiał się następująco: - wydano 6 decyzji wygaszających ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej małoletniego syna z uwagi na uzyskanie dochodu; - w 1 przypadku nastąpiła odmowa umieszczenia w domu pomocy społecznej; - w 1 przypadku wycofano dokumenty; - wydano 52 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej; - wydano 10 decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności za pobyt małoletniego w domu pomocy społecznej; Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przebywało 55 osób z czego 47 (85,45%) posiadało skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku oraz 8 (14,55%) posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 roku Nadzór merytoryczny nad placówką W dniu 23 stycznia 2012 roku została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zmianami), który określa, że starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 12

13 rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres kontroli dotyczył: Prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie zapewnienia przechowywania: środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Oceny sposobu prowadzenia depozytów pieniężnych oraz sposobu dokonywania zakupów dla mieszkańców domu pomocy społecznej. Analizy standardu świadczonych usług, w szczególności: współdziałanie pracowników z rodziną / opiekunami prawnymi podopiecznych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków Przedsięwzięcia realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach W Domu zapewniona jest różnorodność zabiegów rehabilitacyjnych oraz profilaktyki w tym zakresie, do których można zaliczyć: - rehabilitację indywidualną: profilaktyka przeciwodleżynowa, oklepywanie, pozycjonowanie, pionizacja, masaż suchy, hydromasaż, ćwiczenia bierne, czynne, czynno bierne, ćwiczenia w odciążaniu, ułożenie drenażowe, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, hipoterapia, ćwiczenia na wałku, piłce, gorset, łuski ortopedyczne; - zajęcia i ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych: rotor elektryczny, parapodium, wózek elektryczny z pionizacją, pionizator Dalmatyńczyk, UGUL, bieżnia, rowerki, materac, piłki, wałki, półwałki, trójkąty rehabilitacyjne, suchy basen (sala doświadczania świata); - hipoterapia; - zajęcia na świeżym powietrzu: spacery, jazda na rowerze, zabawy w piasku. Działania opiekuńczo lecznicze wykonywane przez wykwalifikowane osoby wspomagane wizytami u lekarzy specjalistów (na wezwanie oraz transportowanie), ponadto udzielana była pomoc przedlekarska w przypadkach nagłych zachorowań, urazów, zatruć, prowadzona była dokumentacji medycznej, podawane były leki i wykonywane zabiegi pielęgnacyjne i zlecone przez lekarzy. Analiza stanu zdrowia podopiecznych obserwacja, współpraca z przychodnią dotyczącą szczepień, bilansów, badania krwi i moczu. Zabezpieczanie odpadów medycznych celem przekazywania firmie zajmującej się utylizacją. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej mogą korzystać z terapii zajęciowej. W 2012 roku pracowano głównie poprzez: przygotowanie Misterium Bożonarodzeniowego, wykonywano maski, stroje i kreacje karnawałowe, pracowano techniką rysunku świecą, rysowania nitką, malowania farbą olejną, wyklejanki techniką decoupage. Ponadto wykonywano ozdobne ramki, pisanki różną techniką oraz inne okolicznościowe ozdoby różnymi technikami, pracowano techniką papierowej wykliny czy masy solnej oraz mozaiki 13

14 (z takich elementów jak: nasiona, ryż, styropian), tkactwa, haftu, a także formatowania przestrzennego z różnych materiałów wykonywano odlewy gipsowe. Podopieczni mogli uczestniczyć w pracach wiosennych w placówce oraz parku, a także w zajęciach plastycznych w plenerze. Dzięki aktywnemu wykonywaniu różnych prac można było zorganizować kiermasz prac podopiecznych. Odbywały się również zajęcia z hortikuloterapii na polance. Zorganizowano także wyjazdy poza teren placówki, m.in.: do Gołuchowa, na basen, na kręgle, do kina, do teatru. W roku sprawozdawczym odbyło się również szereg spotkań z pracownikami oraz mieszkańcami, odbywających się regularnie oraz w razie potrzeby. Spotkania dotyczyły bieżących spraw oraz a także przypomnieniu praw i obowiązków związanych z wykonywanymi zadaniami. W zakresie remontów zostało wykonane: remont zmywalni (po zalaniu), zagospodarowano pomieszczenie na salę relaksacyjną, wyremontowano podłogę na najwyższym strychu Pałacu, wykonano szatnię dla personelu, wymienione zostały odpływy kanalizacyjne w piwnicy. 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie posiada 65 miejsc. 60 miejsc dziennego pobytu oraz 5 miejsc całodobowego pobytu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Ośrodku przebywały łącznie 63. Wszystkie te osoby posiadały kontrakt zawarty na przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych świadczonych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie na pobyt dzienny Nadzór merytoryczny nad placówką W dniu 23 stycznia 2012 roku została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zmianami), który określa, że starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres kontroli dotyczył: Indywidualne plany postępowania wspierająco aktywizującego Praca zespołu wspierająco aktywizującego 2.2. Funkcjonowanie i realizacja zadań w Ośrodku Wsparcia Ośrodek Wsparcia jest placówką dziennego pobytu prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą i rehabilitacyjną dla osób w różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Celem nadrzędnym Ośrodka realizacja usług zawartych w ustawie o pomocy społecznej poprzez zapewnienie opieki, rehabilitacji społecznej, medycznej i zawodowej 14

15 podopiecznym bez konieczności oderwania ich od rodzin i naturalnego środowiska. Łącznie ośrodek posiada 60 miejsc w placówce dziennego pobytu i 5 miejsc całodobowego pobytu w filii Ośrodka przy ulicy Osiedlowej 1. Z usług placówki łącznie korzysta 65 podopiecznych. Funkcjonowanie Ośrodka obejmuje różnorodne typy zajęć terapeutycznorehabilitacyjnych, podczas których realizowane są treningi: - trening funkcjonowania w codziennym życiu - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - trening umiejętności spędzania czasu wolnego Proponowane działania realizowane są w grupach i podczas terapii indywidualnej. W placówce realizowane są następujące formy zajęć: - zajęcia arteterapeutyczno - plastyczne i terapeutyczne; - zajęcia w warsztacie stolarskim; - zajęcia krawieckie; - zajęcia muzyczne; - zajęcia komputerowe; - zajęcia kulinarne; - trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; - trening umiejętności spędzania czasu wolnego; - trening umiejętności społecznych; - rehabilitacja: zajęcia rehabilitacyjno - rekreacyjne indywidualne, zajęcia sportoworekreacyjne grupowe, zajęcia na kręgielni, zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe w terenie; - psychoterapia: zajęcia z psychologiem, zajęcia indywidualne z psychologiem, psychologiczne zajęcia grupowe; - aktywizacja zawodowa; - inne formy: zajęcia z pielęgniarką, poradnictwo pracownika socjalnego, zajęcia z zakresu przygotowywania małych form teatralnych. Oprócz zajęć programowych w grupach, prowadzona jest rewalidacja indywidualna. Na działalność Ośrodka składają się także zajęcia fakultatywne, których temat wyznacza życie wewnętrzne Ośrodka zgodnie z kalendarzem imprez. W 2012 roku w ramach pracy Ośrodka odbyły się imprezy okolicznościowe, do najważniejszych z nich należały: zabawa karnawałowa, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni sportu, Warsztaty teatralne, Andrzejki, imprezy integracyjne dla zaprzyjaźnionych ośrodków, Mikołajki, Wigilia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdego uczestnika skierowanego do ośrodka zostaje opracowany Indywidualny plan postępowania wspierająco- aktywizującego. 15

16 Plan obejmuje założenia i cele wyznaczone do realizacji w określonym przez kontrakt czasie oraz wyznacza podstawowe metody i formy pracy z uwzględnieniem predyspozycji psycho - fizycznych uczestnika. Wszystkie działania realizowane z podopiecznymi zostały skoordynowane i nastawione na wzmocnienie samodzielności uczestników, na poprawę ich możliwości psycho ruchowych oraz poprawę ogólnego funkcjonowania w środowisku. Bardzo istotny nacisk został położony na współpracę z rodzicami i ich udział w całym procesie usamodzielniania podopiecznych. Uczestnicy Ośrodka są systematycznie badani przez lekarza neurologa. W placówce zatrudniony są również psycholog, który przeprowadza zajęcia i konsultacje z osobami wymagającymi wsparcia w tym zakresie. W strukturze ośrodka funkcjonuje filia z miejscami całodobowymi, w której podopieczni realizują całodobowy trening samoobsługi i umiejętności społecznych. Filia mieści się w obiekcie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Osoby przebywające w mieszkaniu objęte są treningiem społecznym obejmującym m.in. samodzielne przygotowywanie posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych, wykonywanie wszystkich czynności porządkowych oraz gospodarowanie finansami. Niezwykle istotne w treningu społecznym jest wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego współżycia społecznego, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz umiejętność efektywnego spędzania wolnego czasu. Wszystkie działania realizowane są w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego opracowanego dla poszczególnych osób skierowanych do filii. Uczestnicy ośrodka przez cały rok biorą udział w licznych imprezach integracyjnych oraz sportowych, organizowanych przez placówki zaprzyjaźnione. Uczestniczyli również w wielu imprezach dla osób niepełnosprawnych, między innymi: w Turnieju Tańca w Czerminie, Dniu Dziecka w DPS w Broniszewicach, w obchodach Dniach Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Turnieju Gry w Warcaby, zabawach i spotkaniach integracyjnych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 9 szkoleniach, ze szkoleń skorzystało 8 osób Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie pobyt dzienny - dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch podopiecznych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie w 2012 roku przedstawiał się następująco: - wydano 91 decyzji kierujących do ośrodka oraz ustalających odpłatność za pobyt w ośrodku z czego 56 decyzji zwalniało z odpłatności; - wydano 25 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w ośrodku z czego 10 zwalniało z odpłatności; - wydano 7 decyzji kierujących po raz pierwszy do Ośrodka oraz ustalających odpłatność za pobyt z czego 4 zwalniało z odpłatności; 16

17 - wydano 28 decyzji uchylających z powodu wypowiedzenia kontraktu; - wygaszono 1 kontrakt z powodu zgonu podopiecznej Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie pobyt całodobowy - dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch podopiecznych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie w 2012 roku przedstawiał się następująco: - wydano 56 decyzji kierujących do ośrodka oraz ustalających odpłatność za pobyt w ośrodku z czego 56 decyzji zwalniało częściowo z odpłatności; - wydano 2 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w ośrodku z czego 2 zwalniały częściowo z odpłatności; Zwalnianie z odpłatności następuje w dwóch przypadkach, na podstawie: - art. 51b pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który określa, że odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2; - art. 51b pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który określa, że organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia, może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności. 17

18 Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie Na podstawie Zarządzenia Nr 41/2011 Starosty Pleszewskiego z dnia 21 października 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Zadania sekcji realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz.1362 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 292, poz ), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055). I. Piecza rodzinna. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 8 ) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 18

19 10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wyznacza koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2012 nie został zatrudniony koordynator wobec tego zadania koordynatora realizowali pracownicy sekcji. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 4. zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizujemy następujące zadania: 19

20 1. Pomoc dla rodzin zastępczych Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie jest realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną. W/w kwestię do r. regulowała ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U Nr 175, poz z późn. zm.), a od r. reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami). Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach. Wejście w życie od r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) wprowadziło zmiany dotyczące nowych form rodzin zastępczych. Do r. wyróżniało się następujące formy rodzin zastępczych: 1) spokrewnione z dzieckiem; 2) niespokrewnione z dzieckiem; 3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: a) wielodzietne, b) specjalistyczne, c) o charakterze pogotowia rodzinnego. Po zmianach, tj. od r., formami rodzinnej pieczy zastępczej są: a) rodzina zastępcza: - spokrewniona (osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), - niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) - zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. b) rodzinny dom dziecka. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie (art. 80 w/w ustawy): zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość powyższego świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, przez który rozumie się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 20

21 niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 wskazanej ustawy starosta może przyznać świadczenie na pokrycie: a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka jednorazowo, b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała możliwości rodzinom zastępczym skorzystanie z dodatkowych świadczeń tj. dofinansowanie do wypoczynku dzieci dla wszystkich rodzajów rodzin zastępczych, pokrycie wydatków na remont lokalu dla rodzin zawodowych, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem rodzin pomocowych (w razie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych).przyznanie oraz odmowa przyznania dla rodzin zastępczych świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, następuje w drodze decyzji. Informacja o rodzinach zastępczych funkcjonujących w powiecie pleszewskim Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało ogółem: 81 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 124 małoletnich w tym: - 46 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 62 dzieci - 33 rodziny niezawodowe, w których przebywało 53 dzieci - 1 rodzina zastępcza zawodowa, w których umieszczonych było 5 dzieci - 1 rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych było 5 dzieci. Ponadto 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuowało naukę w szkole. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymywało 14 wychowanków z rodzin zastępczych w wysokości 30% kwoty podstawy, która aktualnie wynosi zł, tj. w kwocie 494,10 zł miesięcznie natomiast 2 osoby otrzymały pomoc w wysokości po 500 zł miesięcznie. Rodziny Zastępcze podział na gminy Lp. NAZWA GMINY Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodzina zawodowa Rodzinny Dom Dziecka Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci 1. Miasto i Gmina Pleszew Gizałki Chocz Gołuchów

22 5. Czermin Dobrzyca W roku 2012 kwota wydatków na świadczenie społeczne w rozdziale Rodziny Zastępcze wyniosła ,81 zł. Nazwa świadczenia Kwota wypłaconej pomocy pieniężnej Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej ,79 zł ,06 zł. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej , 00 zł. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej ,28 zł. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka ,53 zł. Świadczenie na kontynuację nauki 1.300,00 zł. Niezbędne koszty związane z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo ,00 zł. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych 4.941,00 zł. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych ,15 zł. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 22

23 Na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonowała 1 rodzina zastępcza zawodowa i 1 Rodzinny Dom Dziecka, osoby prowadzące otrzymywały wynagrodzenie z tytułu wykonywanej umowy. W rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej zostały zatrudnione osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i wykonywaniu prac gospodarskich. W roku 2012 wydatki na powyższe wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wyniosły ,19 zł. Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm. ) Powiat, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4 porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. W 2012 roku podpisano łącznie 53 porozumienia dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Liczba dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień przedstawia się następująco Powiat/Miasto Liczba dzieci Kwota Kalisz Miasto ,01 Poznań ,00 Łęczna ,00 Grodzisk Wielkopolski ,16 Świebodzin ,80 Mława ,00 Zielona Góra ,40 Ostrów Wlkp ,00 Zgorzelec ,00 Jarocin ,12 Nowy Sącz ,16 Polkowice ,00 Legnica Września ,64 Złotów ,32 Nowy Tomyśl ,66 Kalisz-Powiat ,00 wynagrodzenie dla prowadzącego Rodzinny Legnica 8 607,60 23

24 Dom Dziecka 2/5 kwoty: 2391,00 wynagrodzenie dla prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka 2/5 kwoty: 2391,00 utrzymanie lokalu mieszkalnego Rodzinny Dom Dziecka 2/5 kwoty ogółu poniesionych wydatków utrzymanie lokalu mieszkalnego Rodzinny Dom Dziecka 2/5 kwoty ogółu poniesionych wydatków zatrudnienie osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka 2/5 kwoty wynagrodzenia: 1195,50 zatrudnienie osoby do pomocy w Rodzinny Dom Dziecka 2/5 kwoty wynagrodzenia: 1195,50 Kalisz Legnica Kalisz Legnica Kalisz 8 607, , ,98 860,76 860,76 wynagrodzenie dla rodziny zawodowej Kalisz-Miasto ,00 zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinie zawodowej utrzymanie lokalu mieszkalnego rodzina zawodowa Kalisz-Miasto Kalisz- Miasto 5 137, ,67 RAZEM ,19 Liczba dzieci pochodzących z powiatu pleszewskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień przedstawia się następująco Powiat/Miasto Liczba dzieci Kwota Kalisz- Miasto ,00 Kalisz Powiat ,00 Bytom ,00 Poznań ,40 Jarocin ,10 Ostrów Wlkp ,10 Krotoszyn ,71 24

25 Kalisz- Miasto ½ wynagrodzenia ,15 RAZEM ,46 Wejście w życie od r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) wprowadziło współfinansowanie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości: 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Zwrot przez gminy wydatków poniesionych przez Powiat Pleszewski na opiekę i wychowanie 10 dzieci umieszczonych w 2012 r. w rodzinach zastępczych wyniósł 6.334,63 zł. Lp. Nazwa Gminy Liczba dzieci Kwota 1. Pleszew ,33 zł. 2. Gołuchów ,30 zł. 3. Dobrzyca Gizałki Gołuchów Czermin - - Razem ,63 zł. W 2012 r. sekcja wydała ogółem 322 decyzji w tym : decyzji dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 14 decyzji na kontynuacje nauki - 4 decyzje na usamodzielnienie - 1 decyzje na zagospodarowanie - 86 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności rodzicom biologicznym - 29 decyzji umarzających postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności - 6 decyzji wygaszających w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej -1 decyzję odmawiającą pomoc pieniężną na wypoczynek letni 25

26 -1 decyzja odmawiającą pomocy jednorazowej na potrzeby przyjmowanego dziecka do rodziny W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeprowadziło 83 postępowań administracyjnych w sprawie dotyczącej ustalenia rodzicom biologicznym opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Szczegółowe przepisy w tym zakresie określała Uchwała Nr XV/86/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Ustalono i przeanalizowano sytuację rodzinną, dochodową i osobistą rodziców biologicznych. Wydano 86 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności rodzicom biologicznym za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 29 decyzji umarzających postępowanie w związku z nie nawiązaniem kontaktu z pracownikiem socjalnym przez rodziców biologicznych lub brakiem możliwości ustalenia aktualnych adresów pobytu rodziców biologicznych oraz 6 decyzji wygaszające w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej. W roku 2012 został opracowany Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata Program Rozwoju Pieczy Zastępczej został zrealizowany w zakresie: 1. Wielokierunkowej pracy z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W celu wspierania rodziców biologicznych w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez edukację w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych organizowane były grupy wsparcia celem spotkań grupy było przede wszystkim budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziców, stworzenie właściwych warunków do powstania trwałego podłoża odzyskania władzy rodzicielskiej, wzmocnienie poczucia wartości rodziców i pomoc w byciu odpowiedzialnym rodzicem, wymiana doświadczeń. W roku 2013 planowana jest kontynuacja spotkań grupy wsparcia oraz spotkania szkoleniowe dla rodziców biologicznych. Na bieżąco współpracowano z Sądami i innymi instytucjami w zakresie funkcjonowania rodzin biologicznych. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z gops-ami, kuratorami sadowymi, Sądem Rejonowym, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobą Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, Fundacją Św. Mikołaja, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, policją, Centrum Wolontariatu. Dokonano rozeznania w zakresie kadry asystentów rodzinnych w poszczególnych gminach celem zapoczątkowania współpracy. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej umożliwiał pomoc w kontaktach dzieci umieszczonych pieczy zastępczej z rodzinami naturalnymi monitorując proces na bieżąco w razie potrzeby udzielano wsparcia w indywidualnych przypadkach. Liczba rodzin korzystających z grup wsparcia dla rodzin biologicznych -10 Liczba osób korzystających z konsultacji psychologicznych Rozwoju i wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej. Organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 26

27 3 rodziny zastępcze niezawodowe zgłosiły się na szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych. Przeprowadzono 1 szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe Przeprowadzono 2 szkolenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej Przeprowadzono 1 szkolenie dla rodziny zastępczej niezawodowej Utworzono 1 rodzinny dom dziecka Złożono 2 aplikacje do Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej Resortowy Program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 projekt pn. Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wartość wniosku: 9.400,00) Resortowy Program Wsparcia Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka projekt pn. Wsparcie rodziny i dziecka (wartość wniosku: ,00) "Razem łatwiej - program aktywności zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim" włączenie 19 wychowanków do projektu wszechstronnej aktywizacji zawodowej i społecznej (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) koszt przypadający na 1 uczestnika: 7.290,00 zł Uzyskanie dotacji celowych : Dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych (5.750,00) Pomoc finansowa na kontynuację nauki oraz na finansowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (9.250,00) Włączenie 20 dzieci z rodzin zastępczych do realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. Więcej niż wolontariat program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży w Powiecie Pleszewskim (udział w kursie wolontariatu oraz 7-dniowym obozie turystycznym z elementami programu profilaktycznego) Realizacja projektu pn. Letnia akademia familijna (umowa podpisana w ubiegłym roku) warsztaty umiejętności wychowawczych, piknik rodzinny, indywidualne wsparcie psychologa Pomoc dla rodziców pomoc merytoryczna w aplikowaniu o środki zewnętrzne (Ernst & Young, Fundacja im. św. Mikołaja) Informowanie o możliwościach pozyskania środków poprzez stronę www. pcpr-pleszew.pl Objęcie 18 rodzin pomocą żywnościową w ramach programu pn. Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012 Rodziny zastępcze wspieramy w wypełnianiu swojej funkcji poprzez warsztaty i treningi rozwijające kompetencje rodzicielskie wsparcie w ramach projektu pn. Letnia akademia familijna warsztaty umiejętności wychowawczych, piknik rodzinny, indywidualne wsparcie psychologa. Liczba osób biorących udział w grupie wsparcia dla rodziców zastępczych - 18 rodzin Liczba rodzin zastępczych korzystających z pomocy specjalistycznej - 11 rodzin 4 - spotkania grupy wsparcia i zatrudnienie na jej potrzeby psychologa. Na bieżąco rozwiązywano problemy poprzez umożliwienie rodzinom zastępczym i dzieciom dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej - uruchomienie psychologa w ramach Letniej akademii familijnej - warsztaty oraz indywidualne poradnictwo. Rodziny zastępcze i rodziny biologiczne mają również zapewnioną pomoc prawną w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 27

28 Dla rodzin zastępczych organizowana jest również pomoc wolontariuszy poprzez współpracę z Centrum Wolontariatu. Rodziny mogły skorzystać z pomocy wolontariuszy głównie pomoc w edukacji szkolnej, odrabianie lekcji, nauka języków obcych. Pracownicy sekcji brali udział w szkoleniach: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w świetle nowych rozwiązań ustawowych i przepisów prawa rodzinnego (Edi Centrum Szkolenia, Starostwo Powiatowe w Kaliszu) Piecza zastępcza. Wydawane decyzje i problemy orzecznicze (MB Center) Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce (ROPS) Kodeks postępowania administracyjnego (FRDL, ROPS) 3. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Wychowankowie w ciągu roku sprawozdawczego otrzymali wsparcie materialne (pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie), wsparcie specjalistyczne w ramach grup wsparcia, pomocy psychologicznej, udziału w projekcie systemowym Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystanie z form aktywizujących poprzez udział w: - kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe (kurs komputerowy, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy kat. B i C, kurs kosmetyczny), - warsztatach psychologicznych, indywidualnym wsparciu psychologa podczas obozu, - indywidualnym doradztwie zawodowym, - rozwoju kompetencji społecznych podczas wyjazdowego obozu we Władysławowie, - edukacji finansowej, - pikniku rodzinnym. Liczba osób realizujących programy usamodzielnienia: 40 osób, w tym w rodzinnej pieczy zastępczej - 15 osób kontynuuje naukę w szkole, 16 pełnoletnich wychowanków pozostaje nadal w rodzinie zastępczej natomiast w pieczy instytucjonalnej 9 osób kontynuuje naukę w szkole 15 wychowanków brało udział w grupie wsparcia 5 wychowanków skorzystało z poradnictwa prawnego oraz pozostałych rodzajów poradnictwa specjalistycznego 19 wychowanków brało udział w realizacji projektów w ramach środków pozyskanych z EFS (realizacja programu systemowego) 8 osób otrzymało usamodzielnienie w kwocie: zł. 4 osoby otrzymały pomoc na zagospodarowanie w kwocie: zł. 24 osoby kontynuują naukę w szkole łączna kwota pomocy pieniężnej na kontynuacje nauki w roku 2012 wyniosła ,97 zł. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych miały możliwość skorzystania z bezpłatnego wyjazdu wakacyjnego na obóz do Karpacza. Wyjazd organizowany był dzięki pozyskanym środkom przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą. Na obóz wyjechało 21 małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Pleszewie oraz 2 dzieci przebywających w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym powiat nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci. 28

29 Rodziny zastępcze spokrewnione korzystają z Wielkopolskiego Banku Żywności realizującego program PEAD. Dzięki programowi otrzymują darmowe paczki z żywnością. W bieżącym roku rodziny otrzymała 2 x paczki. Grupy wsparcia: - Rodzinny Dom Dziecka i Rodzina Zastępcza Zawodowa korzystały z bezpłatnych warsztatów psychologicznych dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu Letnia Akademia Familijna, - 16 dzieci skorzystało z terapii psychologicznej, - 19 rodzin zastępczych uczestniczyło w grupach wsparcia prowadzonych przez pracowników sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie, - Rodziny zastępcze miały również możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z Fundacji Przyjaciółka z programu A-KU- KU na zakup podręczników, przyborów szkolnych dofinansowania na rozwój zajęć pozalekcyjnych w tym między innymi nauka języków obcych i rozwój zainteresowań. Z dofinansowania do podręczników i przyborów szkolnych skorzystało ok. 15 dzieci. Szkolenia: Na terenie powiatu pleszewskiego odbywają się szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych. Od 2002 roku zostało przeszkolonych 37 rodzin, w których umieszczono 63 dzieci w tym przysposobiono 8 dzieci. W roku 2012 szkolenie na rodziny zastępcze zawodowe rozpoczęły 3 rodziny z terenu Powiatu Pleszewskiego. Ponadto 2 rodziny zastępcze spokrewnione i 1 rodzina zastępcza niezawodowa odbyły szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. II. Piecza instytucjonalna. Placówka opiekuńczo wychowawcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm. ): - zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, - realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, - umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej, - podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, - zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, - obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, - zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Placówka opiekuńczo wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo wychowawcza typu: 29

30 - socjalizacyjnego, - interwencyjnego, - specjalistyczno terapeutycznego, - rodzinnego. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo wychowawcze: 1) Dom Dziecka w Pleszewie placówka typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków, 2) Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie placówka typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 3) Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie placówka typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, 4) Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach placówka typu rodzinnego dla 10 wychowanków. W 2012 r. na bieżąco rejestrowano ruch wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Pleszewie poprzez comiesięczne listy obecności wychowanków oraz informacje telefoniczne. Pracownicy Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej regularnie brali udział w posiedzeniach Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dzieci, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące umieszczonych w placówkach wychowanków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dziecko do placówki opiekuńczo wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo wychowawczej. W roku sprawozdawczym do placówek opiekuńczo wychowawczych wydano razem 57 skierowań. Typ placówki Liczba wydanych skierowań Dom Dziecka w Pleszewie 20 Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie 30 Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie 7 30

31 Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach 0 Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm. ) Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4 porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. W 2012 roku podpisano łącznie 83 porozumienia. Dzieci umieszczone z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu pleszewskiego 1) Dom Dziecka w Pleszewie Finansowanie Pobytu POWIAT Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r. Dochody w ciągu 2012 r. Kępiński ,00 zł. 6971,10 zł. Jarociński ,00 zł ,00 zł. Kaliski ,00 zł ,68 zł. Miasto Kalisz ,00 zł ,17 zł. Ostrowski ,00 zł ,04 zł. Kolski ,00 zł. 2310,00 zł. Szamotuły ,00 zł ,00 zł. Obornicki ,00 zł ,81 zł. 31

32 Zgorzelec ,00 zł ,52 zł. RAZEM ,32 zł. 2) Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie Finansowanie Pobytu POWIAT Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r. Dochody w ciągu 2012 r. Miasto Kalisz ,00 zł , 05 zł. Kaliski ,00 zł ,70 zł. Obornicki ,00 zł ,31 zł. Ostrowski ,00 zł ,37 zł. Krotoszyński ,00 zł ,28 zł. Poznański ,00 zł ,57 zł. Wolsztyński ,00 zł. 2909,90 zł. Obornicki ,00 zł ,81 zł. RAZEM ,18 zł. 32

33 3) Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie. Finansowanie Pobytu POWIAT Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r. Dochody w ciągu 2012 r. Gorzów Wlkp ,00 zł ,62 zł. Krotoszyn ,00 zł ,89 zł. Wrocław ,00 zł ,04 zł. Żyrardów ,00 zł ,45 zł. Poznań ,00 zł ,62 zł. Oborniki ,00 zł ,20 zł. Bydgoszcz ,00 zł ,34 zł. RAZEM ,16 zł. 4) Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach Finansowanie Pobytu POWIAT Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r. Dochody w ciągu 2012 r. Gorzów Wlkp ,00 zł ,00 zł. Trzebnicki ,00 zł ,00 zł. Jarociński ,00 zł ,00 zł. 33

34 Miasto Kalisz ,00 zł ,00 zł. Ostrowski ,00 zł ,00 zł. Razem ,00 zł. W 2012 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego. Finansowanie Pobytu Powiat Nazwa Placówki Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r. Koszty w ciągu 2012 r. Miasto Kalisz Dom Dziecka w Kaliszu ,89 zł ,56 zł. Jarociński Dom Dziecka w Górze ,80 zł ,32 zł. Razem ,88 zł. 5) Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie W ramach pracy świetlicy organizowane są spotkania, pogadanki, uroczystości okolicznościowe, które są przygotowywane przez młodzież przy pomocy wychowawców placówki. W świetlicy można otrzymać pomoc przy odrabianiu lekcji; można skorzystać z biblioteczki podręcznej, internetu i kuchni. Młodzież samodzielnie dba o porządek w świetlicy. Wykaz młodzieży uczęszczającej do świetlicy w 2012 r. Gmina Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień Październik Listopad Grudzień Pleszew Gołuchów Dobrzyca

35 Czermin Gizałki Chocz Pozostałe W świetlicy funkcjonuje Centrum Wolontariatu, aktywizujące młodzież do działań społecznych i wolontariackich. W bazie CW funkcjonuje 50 aktywnych wolontariuszy. Pracują oni w lokalnych placówkach: DP Pleszew, DPS Broniszewice, ZPO im. Św. Józefa, Dom Dziecka w Pleszewie, Ośrodek Wsparcia w Pleszewie, Przedszkole Bajka. Ponadto angażują się w realizacje projektów i działań podejmowanych przez PŚŚ. Dodatkowe środki pozyskane przez świetlice w 2012 r.: 1. Środki pozyskane na zajęcia: szkolenia i warsztaty w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu - program PROJEKTOR WOLONTARIAT STUDENCKI: - zorganizowano 33 warsztaty, pozyskano 4350,00 zł 2. Projekt Ja Pleszew Europa, którego celem była organizacja cotygodniowych zajęć dla dzieci i aktywizacja młodzieży. - projekt realizowany był w okresie wrzesień 2011r.- czerwiec 2012r. - pozyskano ,00 zł - we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą - ze środków Komisji Europejskiej z programu Młodzież w Działaniu 3. Projekt Waria(n)t Wolonatriat- aktywizacja młodzieży na rzecz działalności społecznej, szczególnie wolontariatu. - projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2012r.- czerwiec 2013r. - pozyskano 20000,00 zł - we współpracy z Pleszewskim Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Narkomanii - ze środków Komisji Europejskiej z programu Młodzież w Działaniu Ponadto od kwietnia 2012r. w świetlicy działa Centrum Informacyjno-Doradcze dla Organizacji Pozarządowych z terenu powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego. - projekt realizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą oraz ze Stowarzyszeniem PISOP z Poznania. - dzięki temu działaniu placówka pozyskała dodatkowe wyposażenie: drukarkę, fax, komputer 35

36 ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeprowadziło 14 postępowań administracyjnych w sprawie dotyczącej ustalenia rodzicom biologicznym opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Szczegółowe przepisy w tym zakresie określała Uchwała Nr XV/86/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Pracownicy Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy we wszystkich przypadkach przeprowadzili wnikliwe i rzetelne postępowania, analizując sytuację socjalno bytową i osobistą rodziców biologicznych. W związku z powyższym wydano 16 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności rodzicom biologicznym za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, 6 decyzji umarzających postępowanie związanych z brakiem możliwości ustalenia aktualnych adresów pobytu rodziców biologicznych, gdyż nie informowali oni o jego zmianie, nie nawiązali kontaktu z pracownikiem socjalnym (dokonywano prób ustalenia adresów przy pomocy urzędów gmin, pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych) oraz 1 decyzję wygaszającą w związku ze skreśleniem wychowanki z placówki opiekuńczo wychowawczej. USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W 2012 r. wydano: - 8 decyzji przyznających pomoc pieniężną z tytułu kontynuacji nauki, - 2 decyzje odmawiające przyznania pomocy pieniężnej z tytułu kontynuacji nauki, - 3 decyzje dotyczące przyznania pomocy na zagospodarowanie, - 3 decyzje dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Nazwa świadczenia Kwota wypłaconej pomocy pieniężnej wychowankom w 2012 r. Kontynuacja nauki ,44 zł. Usamodzielnienie 9882,00 zł. Zagospodarowanie ,00 zł. Razem ,44 zł. 36

37 Sekcja do Spraw Osób Niepełnosprawnych W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich sekcja realizowała zadania zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.). Podejmowała także działania mające na celu podniesienia poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim. Limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku pozwolił na rozpatrzenie większości wniosków niepełnosprawnych mieszkańców powiatu pleszewskiego. W roku 2012 powiat dysponował kwotą ,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Szczegółową analizę środków PFRON za lata pokazuje poniższa tabela. Analiza środków PFRON za lata Lp. Nazwa zadania 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 1. Przystosowanie tworzonych bądź istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych 7 stanowisk - 4 stanowiska 4 stanowiska 5 stanowisk Od 2008 roku zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy Zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art Finansowanie szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 1 osoba osoba osoba Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej Od 2008 roku jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 2 dotacje dotacje dotacje dotacje Rehabilitacja zawodowa razem: Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 262 osoby 192 osoby 119 osób 64 osoby 181 osób 37

38 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 17 wniosków wniosków wniosków wniosków wniosków Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 357 wniosków wniosków wniosków wniosków wniosków Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 3 wtz wtz wtz wtz wtz Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 188 wniosków wniosków wniosków wniosków wnioski Rehabilitacja społeczna razem: Ogółem środki wydatkowane: Z zakresu rehabilitacji zawodowej sekcja realizowała następujące zadania: 1) Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy W 2012 roku wpłynęło 6 wniosków na kwotę ,00 zł. Zatwierdzony limit środków PFRON pozwolił na pozytywne rozpatrzenie 5 wniosków na kwotę ,00 zł. Wszystkie stanowiska pracy zostały uruchomione na terenie wiejskim. Na utworzonych stanowiskach zatrudniono: 3 kobiety i 2 mężczyzn. 2) Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej O dofinansowanie wymienionego zadania wpłynęło 5 wniosków na kwotę ,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę ,00 zł, z tego: 3 wnioski kobiet i 1 wniosek mężczyzny. Z zakresu rehabilitacji społecznej sekcja realizowała zadania wymienione poniżej : 1) Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 38

39 W 2012 roku zadanie związane z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych realizowane było w ograniczonym zakresie z uwagi na zmniejszone środki finansowe. Do Centrum wpłynęło 286 wniosków, a z dofinansowania skorzystało 181 osób, na łączną kwotę ,00 zł, w tym : 91 osób dorosłych kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł 29 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna kwota dofinansowania ,00 zł 26 osób, jako opiekunowie dzieci i młodzieży kwota dofinansowania ,00 zł 35 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych kwota dofinansowania ,00 zł Negatywnie rozpatrzono 105 wniosków z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. 2) Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych W 2012 roku na realizację wymienionego zadania wpłynęło 320 wniosków na kwotę ,00 zł. Zrealizowano 104 wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę ,00 zł w tym : - 22 wnioski dzieci i młodzieży w kwocie ,00 zł - 82 wnioski osób dorosłych w kwocie ,00 zł Odpowiedzi negatywne otrzymało 216 wnioskodawców. 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej Sekcja sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej. Są to : - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,, Klaudiusz dla 30 uczestników, - Warsztat Terapii Zajęciowej w Gizałkach prowadzony przez Wiejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,, Pomocna Dłoń dla 25 uczestników, - Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach prowadzony przez Stowarzyszenie,, Mieszkańcom Gminy Gołuchów dla 20 uczestników. Na dofinansowanie działalności Warsztatów w 2011 roku wydana została kwota ,00 zł. Środki PFRON ( 90 % )- kwota Środki Powiatu Pleszewskiego( 10% )- kwota Powiat Kaliski ( 4 uczestników) - kwota ,00 zł ,00 zł 4.932,00 zł 39

40 Powiat Ostrowski ( 2 uczestników)- kwota Powiat Wrzesiński( 1 uczestnik)- kwota Powiat Jarociński ( 1 uczestnik)- kwota 3.288,00 zł 1.644,00 zł 1.644,00 zł Rozliczenie finansowe wtz za 2012 rok Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Lp. Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie Powiat Pleszewski Rozliczenie Powiat Kaliski Rozliczenie Wydatki ogółem 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3. Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , ,26 4. Fundusz Pracy 7 193, , ,59 5. ZFŚS , , ,78 6. Wyposażenie Materiały Materiały do terapii , ,99 9. Energia , , Usługi niematerialne , , Usługi materialne 5 535, , , Eksploatacja samochodu , , , , , Trening ekonomiczny Szkolenia i podróże służbowe Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie uczestników ,96 462, , Wycieczki 3 242, , ,58 Razem: , ,51 40

41 Stan konta na dzień: r. 143,04 zł Stan kasy na dzień: r. 0 Odsetki za IV kwartał 2012 rok Środki niewykorzystane za 2011 rok 1,55 zł 130,00 zł Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach według stanu na dzień 31 grudnia 2012r Lp. Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie Powiat Pleszewski Rozliczenie Powiat Jarociński Rozliczenie Powiat Wrzesiński Rozliczenie Wydatki ogółem 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3. Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , ,29 4. Fundusz Pracy 5 430,62 5. ZFŚS ,69 6. Materiały 3 165, , , , , , ,10 7. Materiały do terapii 8 862, Wyposażenie 3 585,15 9. Energia , , , , , Usługi niematerialne , , Usługi materialne 12. Eksploatacja samochodu 13. Trening ekonomiczny 2 854, , , , , , , , ,40 41

42 14. Szkolenia i podróże służbowe 15. Ubezpieczenie mienia 16. Ubezpieczenie uczestników ,90 499, , Wycieczki 989,87 989, ,87 Razem: , ,13 Stan konta na dzień: r. 20,29 zł Stan kasy na dzień: r. 0 Odsetki IV kwartał 2012 rok 18,42 zł Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Lp Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie Powiat Pleszewski Rozliczenie Powiat Ostrowski Rozliczenie Wydatki ogółem 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3. Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,41 4. Fundusz Pracy 3 086, , ,08 5. ZFŚS Materiały Materiały do terapii 7 295, , ,44 8. Wyposażenie Energia 6 902, , , Usługi niematerialne 2 174, , , Usługi materialne 7 940, , , Eksploatacja samochodu , , , Trening ekonomiczny Szkolenia i podróże służbowe

43 15. Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie uczestników Wycieczki Razem: Stan konta na dzień: r. 44,67 zł Stan kasy na dzień: r. 0 Odsetki za IV kwartał 2012r. 44,67 zł Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia warsztatów terapii zajęciowej 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku - udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, warsztatach: Tłusty Czwartek w Gizałkach, Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie, warsztaty carvingu, Andrzejki i Bitwa na Głosy w Pleszewie, Dzień Dziecka w Broniszewicach. - wystawa prac, konkursy: IX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Jarocinie, Przegląd Teatralno Kabaretowy w Pleszewie, Ogólnopolskie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dobrzycy,,,20 lat Państwowej Straży Pożarnej - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym. - udział w zawodach sportowych: Turniej Piłki Nożnej w Ostrowie Wielkopolskim, Turniej Tańca w Czerminie, Turniej Warcabowy w Czerminie, Spartakiada Lekkoatletyczna w Kaliszu, Ambilimpiada w Koninie. - wycieczki: Wioska Indiańska w Józefowie, wycieczka krajoznawcza do Poznania, Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie. - dodatkowe akcje:,, Uszyj lalkę dla Elizy oraz,, Bieg dla zdrowia Moniki 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gizałkach - udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, warsztatach: Tłusty czwartek w Gizałkachorganizatorzy, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie, Regionalna Impreza,,Spotkanie Przyjaciół w Wieruszowie, warsztaty terapeutyczne,,przystań w Dubiu, Andrzejki w Pleszewie - wystawa prac, konkursy: IX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, IX Prezentacje Plastyczne w Jarocinie, IV Festiwal Piosenki Turystycznej we Wrześni, XIX Konkurs Biblioteczny w Kaliszu, Konkurs na najpiękniejszy latawiec w Fabianowie, XII Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Nowych Skalmierzycach, Przegląd Zespołów Teatralno-Kabaretowych w Pleszewie. - udział w zawodach sportowych: IV Turniej Tańca w Czerminie, XIII Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach, AMIBILIMPIADA w Kole i Koninie, XVI Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Kiszkowie, III Turniej Gry w Warcaby, IX Integracyjne 43

44 Zmagania Sportowe w Jarocinie, Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna,,Razem Łatwiej o Sukces w Kaliszu. - wycieczki: Aquapark w Jarocinie, Sanktuarium Maryjne w Licheniu. - szkolenia: Seminarium dotyczące ubezpieczeń społecznych, Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem, Ekonomia solidarności- Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnych 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach - udział w imprezach integracyjnych: przedstawienie,,lech, Czech i Rus Teatr Art.-Re. z Krakowa, obchody,,dnia Ziemi w Gołuchowie,,,Rajski ogród w Odolanowie, etiuda teatralna w Odolanowie, Tłusty Czwartek w Gizałkach,,,Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie, Dzień Matki. - wystawa prac, konkursy: Przegląd Dorobku Artystycznego osób Niepełnosprawnych w Nowych Skalmierzycach. - udział w zawodach sportowych: XVI Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych,,AMBILIMPIADA w Koninie, Spartakiada Sportowo Rekreacyjna,, Razem łatwiej o sukces - Wielkopolski Związek Kolarski. - wycieczki:. Kalisz- zwiedzanie starówki, spacer po parku, wycieczka turystyczno edukacyjna Gostyń Cichowo. - szkolenia: Nowa zasady prowadzenia dokumentacji leczniczej zgodnie z nową ustawą o działalności leczniczej. 4) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W 2012 roku wypłacono dofinansowanie 512 osobom niepełnosprawnym na kwotę zł, w tym : - zrealizowano 94 wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę ,00 zł - zrealizowano 418 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych, na kwotę ,00 zł 5) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych W 2012 roku wpłynęło 9 wniosków, na kwotę 8.500,00 zł. Zatwierdzone środki PFRON pozwoliły na pozytywne rozpatrzenie 8 wniosków na kwotę 5.000,00 zł. Podsumowując w 2012 roku sekcja nasza kontynuowała działalność w zakresie usamodzielniania, rehabilitacji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim. Każde działanie jest krokiem do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 44

45 Działania podjęte w 2012 roku - opracowano projekt w ramach programu pn,,program Wyrównywania Różnic Między Regionami II w ramach którego Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu przyznał dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budynku Pleszewskiego Centrum Medycznego dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych na oddziale wewnętrznym i kardiologicznym. Kwota dofinansowania projektu ,18 zł. Projekt zostanie rozliczony do kwietnia 2013 r. - realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. - w 2012 roku Powiat Pleszewski przystąpił do realizacji pilotażowego programu pn.,,aktywny Samorząd. Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program realizowany był w następujących obszarach: Obszar A pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Obszar B2 pomoc w zakupie urządzeń lektorskich Obszar B3 pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich Obszar B4 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich Obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Obszar D pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Obszar F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej W 2012 roku przyznano dofinansowania w kwocie ogółem: ,71 zł, w tym: Obszar B1 1 osoba kwota dofinansowania Obszar B2 1 osoba kwota dofinansowania Obszar C - 6 osób kwota dofinansowania Obszar D 1 osoba kwota dofinansowania Obszar E - 1 osoba kwota dofinansowania Obszar F 1 osoba kwota dofinansowania 1.538,10 zł 3.595,50 zł ,00 zł 1.535,80 zł 1.125,00 zł 422,31 zł 45

46 Działania planowane do realizacji w 2013 roku - dalsza realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, - podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach, - podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie projektów, programów oraz udział w konkursach, - ponowne przystąpienie do realizacji Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.,,wyrównywanie Różnic Między Regionami II, - ponowne przystąpienie do realizacji programu,, Aktywny Samorząd. 46

47 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przekazuje sprawozdanie z działalności Zespołu za rok 2012 r. 1. W 2012 roku Zespół wydał 2083 orzeczeń, w tym: a) orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności 1777, w tym: - znaczny stopień niepełnosprawności 568, - umiarkowanym stopień niepełnosprawności 980, - leki stopień niepełnosprawności 229, b) orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawnych 16; c) orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 51. d) orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci) 219: e) orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci) 18, f) orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności (dzieci) 2, 2. Z podziałem na kategorie wiekowe liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wynosiła: a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1777, w tym: lat 153, lat 266, lat 747, - 61 i więcej 611; b) orzeczenia o niepełnosprawności 219, w tym: lat 53, lat 72, lat Podział ze względu na płeć: a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1777: - kobiety 990, - mężczyźni 787; b) orzeczenia o niepełnosprawności 219: - kobiety 89, - mężczyźni

48 4. Wśród osób, którym wydano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zatrudnionych było 355, a pozostałe to 1422 osób pozostających bez zatrudnienia. 5. W ubiegłym roku PZON wydał 318 legitymacji osób niepełnosprawnych. 6. W skład Powiatowego Zespołu są powołane osoby o następujących specjalnościach: - lek. med. Paweł Przybył (specjalista chirurg) - Przewodniczący Zespołu - mgr Magdalena Dziatkiewicz - Sekretarz Zespołu - lek. med. Leszek Kaczmarek (chirurg) - Członek Zespołu - dr n. med. Janusz Rataj (specjalista pediatra i nefrolog) - Członek Zespołu - lek. med. Tamara Szwedowicz Matuszczak (okulista - Członek Zespołu - lek. med. Izabella Półtorak (psychiatra) - Członek Zespołu - lek. med. Elżbieta Matuszczak (neurolog) - Członek Zespołu - lek. Med. Piotr Matyjaszczyk (internista) - Członek Zespołu - mgr Krystyna Kozak (psycholog kliniczny) - Członek Zespołu - mgr Małgorzata Szeląg (pracownik socjalny) - Członek Zespołu - mgr Grażyna Kaczmarek (pedagog) - Członek Zespołu - mgr Agnieszka Lech (pedagog) - Członek Zespołu - mgr Mariusz Barański (doradca zawodowy) - Członek Zespołu - mgr Urszula Szymoniak (doradca zawodowy) - Członek Zespołu - mgr Marta Deutsch (pedagog) - Członek Zespołu 48

49 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ośrodek Wsparcia funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Pomocy Społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586). I Formy i efekty prowadzonej działalności 1. Ośrodek Wsparcia jest placówką dziennego pobytu prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą i rehabilitacyjną dla osób w różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Celem nadrzędnym Ośrodka realizacja usług zawartych w ustawie o pomocy społecznej poprzez zapewnienie opieki, rehabilitacji społecznej, medycznej i zawodowej podopiecznym bez konieczności oderwania ich od rodzin i naturalnego środowiska. 2. Łącznie ośrodek posiada 60 miejsc w placówce dziennego pobytu i 5 miejsc całodobowego pobytu w filii Ośrodka przy ulicy Osiedlowej1. Z usług placówki łącznie korzysta 65 podopiecznych. 3. Funkcjonowanie Ośrodka obejmuje różnorodne typy zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, podczas których realizowane są treningi: - trening funkcjonowania w codziennym życiu - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - trening umiejętności spędzania czasu wolnego Proponowane działania realizowane są w grupach i podczas terapii indywidualnej 4. W placówce realizowane są następujące formy zajęć: LP Formy zajęć Efekty prowadzonej działalności 1. Terapie 1. Zajęcia arteterapeutyczno - plastyczne i terapeutyczne 1. Uczestnicy potrafią przygotować proste prace plastyczne w różnej technice ( kartki okolicznościowe, ozdoby, plakaty, itp.), wzmocnili swoje umiejętności w zakresie czytania, liczenia, pisania i komunikowania się. Nabyli umiejętności: poprawnego zachowania się w grupie, w instytucji, w środowisku, współdziałania w rodzinie, przeprowadzania rozmowy na zadany temat i formułowania własnych myśli. Potrafią nazywać czynności, przedmioty, wiedzą do czego służą i jak się należy nimi posługiwać np. telefon, ksero, domofon. Dzięki wykonywaniu zadań z zakresu pedagogiki specjalnej, rozwinęli zdolność logicznego myślenia, naśladowania czynności i późniejszego samodzielnego ich wykonywania, nauczyli się korzystać z gier planszowych i logicznych, pisać po śladzie, rysować kontury, wypełniać szablony, co wzmocniło ich zdolności 49

50 manualne. 2.Zajęcia w warsztacie stolarskim 3. Zajęcia krawieckie 4.Zajęcia muzyczne 5.Zajęcia komputerowe 6.Zajęcia kulinarne 2. Uczestnicy nauczyli się posługiwać urządzeniami zgodnie z zasadami bhp, wykonali różnego rodzaju prace w drewnie z wykorzystaniem narzędzi i maszyn, np. puzzle, kaczka, żółw, wieszak, karmnik, itp. Potrafią wycinać, lakierować, ścierać i obrabiać drewno. Ponadto uczestnicy pod opieką instruktora przeprowadzali drobne naprawy w placówce. W ramach zajęć opiekowali się również akwarium znajdującym się w placówce i wykonali wszelkie czynności związane z jego prawidłowym utrzymaniem 3.Podczas zajęć uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu: szycia ściegiem podstawowym, przecinania tkaniny, podszywania, przyszywania guzików, wyszywanie ściegiem krzyżykowym, prasowanie ściereczek, tkanin itp. Wykonali również prace z wykorzystaniem techniki haftowania, czynności związane z naprawianiem, obszywaniem ręczników, fartuszków i rzeczy potrzebnych w ośrodku. Potrafią wyprasować i przygotować materiały niezbędne do organizacji do imprez okolicznościowych. 4. Uczestnicy potrafią wykonać ćwiczenia rytmiczne, muzyczne, nauczyli się do czego służą poszczególne instrumenty, nauczyli się piosenek, przygotowali występy okolicznościowe, uczestniczyli w imprezach integracyjnych, podczas których prezentowali swoje umiejętności. 5. Umiejętność obsługi komputera, myszki, internetu, drukowania dokumentu. Uczestnicy potrafią korzystać z komputerowych gier logicznych i puzzli. Zajęcia te wymagają ciągłych ćwiczeń i doskonalenia. 6. Uczestnicy wykonali proste czynności związane z przygotowaniem posiłków, tj: obieranie, krojenie warzyw i owoców, dobór produktów i przygotowanie ich do gotowania, a także mycie i wycieranie naczyń, układanie ich w przeznaczonych do tego miejscach, itp. Potrafią z pomocą opiekuna ugotować prosty posiłek a także wykonać czynności związane z nakrywaniem do stołu, prawidłowym i estetycznym podaniem posiłków, umiejętnością sporządzenia listy produktów potrzebnych do 50

51 wykonania danej potrawy. W ramach zajęć kulinarnych przygotowali ciepłe posiłki dla uczestników ośrodka. 2. Treningi - realizowane podczas zajęć terapeutycznych. 1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym - trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny - trening kulinarny - trening umiejętności praktycznych - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi 2.Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 3.Trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 1. Uczestnicy nabyli umiejętności związane z wykonywaniem czynności samoobsługowych, codzienną toaletą, znają zasady dbania o higienę i wygląd zewnętrzny oraz potrafią wykonywać czynności z tym związane. Działania w ramach tego treningu odbywają się codziennie -Zadania obejmujące ten trening są realizowane podczas zajęć kulinarnych, Uczestnicy nauczyli się wykonywać czynności związane z przygotowaniem i estetycznym podawaniem posiłków. -Nauczyli się wykonywać czynności związane z wypełnianiem codziennych obowiązków, tj: myciem naczyń, utrzymywaniem porządków w szafkach, w lodówce, przygotowywaniem posiłków, obsługą urządzeń gospodarstwa domowego, segregacją brudnej odzieży, nabyli umiejętność rozwieszania i składania prania, itp. -Uczestnicy potrafili sporządzać listę zakupów, robili zakupy, nauczyli się rozpoznawać wartości pieniądza i poszczególnych nominałów. Efekty prowadzonych zajęć wskazują na konieczność ciągłego, dalszego kształcenia tych umiejętności. 2.Uczestnicy znają zasady prawidłowego kształtowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, bliskimi, osobami z otoczenia, wiedza jak się prawidłowo zachować w miejscach publicznych: urzędach, sklepach, instytucjach kultury itp. Uczyli się w jaki sposób okazywać swoje emocje i uczucia, jak sobie z nimi radzić. 3. Uczestnicy brali udział w zajęciach kulturalnych, różnego rodzaju imprezach integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, przeglądach i warsztatach, podczas których nawiązali nowe przyjaźnie, spotkali się z osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, nauczyli się funkcjonowania w środowisku społecznym, komunikowania się z otoczeniem. 51

52 Rozwijali zainteresowania literaturą (czytanie bajek książek, rozmowy na temat poznanego tekstu, wykonywanie ilustracji itp.). Oglądali audycje telewizyjne i filmy, na podstawie których prowadzono różnego rodzaju zajęcia. Potrafią zorganizować sobie czas wolny oraz korzystać z możliwości i propozycji instytucji kulturalnych, oświatowych itp. 4. Trening umiejętności społecznych 3. Rehabilitacja - zajęcia rehabilitacyjno- rekreacyjne indywidualne - zajęcia sportowo- rekreacyjne grupowe - zajęcia na kręgielni - zajęcia rehabilitacyjno- ruchowe w terenie 4. Psychoterapia Zajęcia z psychologiem - zajęcia indywidualne z psychologiem - psychologiczne zajęcia grupowe 4. Uczestnicy potrafią poprawnie się zachować i funkcjonować w środowisku lokalnym, wiedzą jak motywować swoje działania, rozwiązywać konflikty w grupie, jak prawidłowo budować relacje w grupie, jak rozmawiać i słuchać innych osób. Działalność z zakresu rehabilitacji odbywała się na kilka sposobów: indywidualne zajęcia rehabilitacyjne zgodnie ustalonymi wskazaniami, zajęcia grupowe oraz zajęcia rekreacyjne. Uczestnicy podnieśli swoją sprawność ruchową i fizyczną, wzmocnili układy ruchowo- mięśniowo- oddechowe, potrafią wykonywać proste ćwiczenia, grać w kręgle, uni-hokeja, proste gry zespołowe. Brali udział w turniejach organizowanych przez placówki na terenie powiatu, uczestniczyli także w zajęcia Nordic Wallking, podczas których nauczyli się prawidłowej techniki chodzenia. Korzystali również ze spacerów i ćwiczeń rekreacyjnych. Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących podopiecznych, nauka radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, wpływającymi niekorzystnie na ogólny poziom funkcjonowania w środowisku i ośrodku. Uczestnicy potrafią rozładować swoje emocje, rozmawiać na temat dotyczący ich problemów. Zajęcia grupowe miały charakter terapeutyczny i warsztatowy. Rodzice i opiekunowie mieli również możliwość skorzystania z porad psychologa, ale niewiele osób się zgłosiło. 5. Aktywizacja zawodowa Uczestnicy podczas zajęć zostali zapoznani z charakterem pracy w poszczególnych zawodach. Nauczyli się pisać CV, poszukiwać pracy, rozmawiać z pracodawcą. Jeden uczestnik podjął zatrudnienie w Zakładzie Pracy Chronionej w Pleszewie Dla pozostałych 52

53 uczestników naszego ośrodka osób z niepełnosprawnością intelektualną nie było możliwości znalezienia zatrudnienia. 6. Inne formy 1.Zajęcia z pielęgniarką 1. Poznali zasady prawidłowego dbania o zdrowie i higienę osobistą, odżywiania się, ubierania i dbania o otoczenie. Prowadzono również zajęcia z tematyki ochrony środowiska- segregacji śmieci i odpadów oraz nauczono uczestników segregowania śmieci do przygotowanych pojemników. Przez cały rok kontrolowano wagę i ciśnienie i stan zdrowia uczestników. 2. Poradnictwo pracownika socjalnego. 3. Zajęcia z zakresu przygotowywania małych form teatralnych (zajęcia nie odbywają się systematycznie, są realizowane wg potrzeb) 2. Pracownik socjalny w Ośrodku Wsparcia udzielał pomocy z zakresu systemu pomocy społecznej. Rodzice i opiekunowie podopiecznych korzystali ze wsparcia w tym zakresie. 3.Uczestnicy wykonali zadania z zakresu teatroterapii, przygotowali małe etiudy teatralne: Pan Tadeusz trochę współcześnie oraz Mój świat. Rola światła i dźwięku w kreowaniu rzeczywistości, dzięki którym poszerzyli swoje umiejętności w tym zakresie, udoskonalili techniki wyrażania swoich emocji i uczuć, a także prezentowania umiejętności. W październiku zorganizowano kolejną edycję warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych, podczas których przygotowano przedstawienie wspólnie z uczniami Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali potrzebne rekwizyty i scenografię potrzebne do realizacji przedstawienia. 5. Oprócz zajęć programowych w grupach, prowadzona jest rewalidacja indywidualna. Na działalność Ośrodka składają się także zajęcia fakultatywne, których temat wyznacza życie wewnętrzne Ośrodka zgodnie z kalendarzem imprez. W 2012 r. w ramach pracy Ośrodka odbyły się imprezy okolicznościowe, do najważniejszych z nich należały: zabawa karnawałowa, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni sportu, Warsztaty teatralne, Andrzejki, imprezy integracyjne dla zaprzyjaźnionych ośrodków, Mikołajki, Wigilia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdego uczestnika skierowanego do ośrodka zostaje opracowany Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego. Plan obejmuje założenia i 53

54 cele wyznaczone do realizacji w określonym przez kontrakt czasie oraz wyznacza podstawowe metody i formy pracy z uwzględnieniem predyspozycji psycho-fizycznych uczestnika. Wszystkie działania realizowane z podopiecznymi zostały skoordynowane i nastawione na wzmocnienie samodzielności uczestników, na poprawę ich możliwości psycho-ruchowych oraz poprawę ogólnego funkcjonowania w środowisku. Bardzo istotny nacisk został położony na współpracę z rodzicami i ich udział w całym procesie usamodzielniania podopiecznych. Zespół wspierająco - aktywizujacy, składający się z pracowników ośrodka omawia na bieżąco efekty prowadzonych zajęć i sposób realizacji indywidualnych planów uczestników. Obywają się również indywidualne spotkania z rodzicami i opiekunami, na których omawiane są postępy podopiecznych w ośrodku. 7. Uczestnicy Ośrodka są systematycznie badani przez lekarza neurologa. W placówce zatrudniony są również psycholog, którzy przeprowadza zajęcia i konsultacje z osobami wymagającymi wsparcia w tym zakresie. 8. W strukturze ośrodka funkcjonuje filia z miejscami całodobowymi, w której podopieczni realizują całodobowy trening samoobsługi i umiejętności społecznych. Filia mieści się w obiekcie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Osoby przebywające w mieszkaniu objęte są treningiem społecznym obejmującym m.in. samodzielne przygotowywanie posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych, wykonywanie wszystkich czynności porządkowych oraz gospodarowanie finansami. Niezwykle istotne w treningu społecznym jest wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego współżycia społecznego, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz umiejętność efektywnego spędzania wolnego czasu. Wszystkie działania realizowane są w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego opracowanego dla poszczególnych osób skierowanych do filii. Pan Tadeusz trochę inaczej spektakl z udziałem podopiecznych Ośrodka Wsparcia 54

55 9. Szkolenia pracowników Lp. Imię i nazwisko Temat szkolenia Termin szkolenia Podmiot realizujący 1. Jolanta Korcz Karolina Polak- Zięciak Rehabilitacja w zespołach bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz fizjoterapii funkcjonalnej r.. PHU Technomex 2. Magdalena Kersz Małgorzata Rejek Fundacja wzajemnej pomocy Barka Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - warsztaty szkoleniowe z zakresu administracji publicznej Lipiec- sierpień 2012r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, Fundacją Forum Nowoczesnych Technologii 3. Monika Reślińska Kamila Jankowska Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w Wielkopolsce- Dobre praktyki w Wielkopolsce - 2 osoby r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 4. Katarzyna Krawczyk Szkolenie organizowane przez Centrum PISOP - Funkcjonowanie organizacji pozarządowej, Wolontariat, Współpraca z samorządem, Źródła finansowania Centrum PISOP w Poznaniu 5. Katarzyna Krawczyk Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego r. Centrum PISOP w Poznaniu 6. Katarzyna Krawczyk Forum Inicjatyw Pozarządowych Aktywni w r Centrum Informacyjno- 55

56 każdym wieku Doradcze PISOP 7. Ewelina Brocka Uzdrawiająca moc sztuki r. Wielkopolskie Centrum Onkologiczne w Poznaniu 8. Małgorzata Rejek Regionalny Ośrodek EFS Kalisz Niepełnosprawny - pełnoprawny w twojej instytucji 9. Katarzyna Krawczyk Ekonomia Społeczna Szansa na Rozwój Organizacji Pozarządowych po 2013r r. ROPS w Poznaniu, Centrum PISOP II Uczestnictwo w imprezach i osiągnięcia podopiecznych Uczestnicy ośrodka przez cały rok biorą udział w licznych imprezach integracyjnych oraz sportowych, organizowanych przez placówki zaprzyjaźnione. Uczestniczyli również w wielu imprezach dla osób niepełnosprawnych, między innymi: w Turnieju Tańca w Czerminie, Dniu Dziecka w DPS w Broniszewicach, w obchodach Dniach Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Turnieju Gry w Warcaby, zabawach i spotkaniach integracyjnych. III Współpraca z instytucjami i podmiotami Lp. Podmiot współpracy Efekty prowadzonej współpracy 1. Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu. 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 3. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie Przekazywanie dokumentacji osób skierowanych do placówki. Aktualizowanie informacji z zakresu sytuacji bytowej i rodzinnej uczestników. Powiatowe Centrum wydaje skierowania w formie decyzji administracyjnej dla osób ubiegających się o umieszczenie w ośrodku. Ponadto PCRP prowadzi nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem placówki, organizuje szkolenia dla kadr pomocy społecznej. Zorganizowanie Integracyjnej Imprezy Andrzejkowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu. 56

57 4. Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie Zorganizowano kolejną edycje Warsztatów Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych. Współpraca w zakresie organizowania wspólnych imprez kulturalno- integracyjnych, udział w imprezach sportowych i zajęciach warsztatowych. 5. Powiatowa Świetlica dla Młodzieży Dojeżdżającej i Centrum Wolontariatu w Pleszewie 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach, Nowolipsku i Gizałkach, 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, Fabianowie i Czerminie Współpraca z Centrum Wolontariatu. Uczestnicy w młodzież szkół średnich wspólnie realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Spotkania integracyjne i udział w turniejach sportowych. Udział w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych, organizowanie wspólnych projektów związanych z Walentynkami, karnawałem, powitaniem lata, turniejów kręglarskich, gry w warcaby. 8. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Występ grupy teatralnej podczas obchodów 150-lecia istnienia banku. Przekazanie przez BS paczek świątecznych podczas spotkania opłatkowego. 9. Rodzice i opiekunowie Organizowanie spotkań i zebrań dla opiekunów i rodziców uczestników, podczas których omawiane są najważniejsze sprawy dotyczące ośrodka i podopiecznych, a także spotkań okolicznościowych. Zorganizowano również szkolenie z zakresu zdrowego żywienia osób niepełnosprawnych. 10. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Pozyskiwanie informacji dotyczących ofert pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 11. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie Organizowanie pomocy rzeczowej dla uczestników. - Udział uczestników i prezentacja programu wokalno- muzycznego podczas Dnia Sponsora - Udział uczestników w spotkaniu opłatkowym 12. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - udział uczestników Turnieju Rowerowym - udział podopiecznych w turnieju kręglarskim 13. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie Występ podopiecznych podczas Spotkania opłatkowego stowarzyszenia. Współpraca z członkami stowarzyszenia. 57

58 IV. Środki finansowe a) środki przekazane z budżetu Wojewody ,00 zł. b) Środki przekazane z budżetu samorządu powiatowego ,63 zł Razem ,63 zł. V Ocena realizacji zadań i wnioski W roku 2012 Ośrodek zrealizował zadania zaplanowane w planie pracy placówki w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podejmował również działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów w zakresie aktywizacji uczestników i podnoszenia ich poziomu funkcjonowania w środowisku. Niestety z przyczyn niezależnych od placówki nie udało się pozyskać dotacji na ich zrealizowanie. Wszyscy uczestnicy realizują indywidualne plany postępowania wspierająco- aktywizującego, których założenia obejmują zarówno zainteresowania uczestników, jak i ich możliwości psycho-fizyczne. Podejmowane w roku 2012r. działania pozwoliły na większą aktywizację osób niepełnosprawnych, dały im możliwość rozwoju i podniesienia własnych umiejętności. Staraliśmy się wykorzystywać potencjał uczestników, ich zainteresowania: sportem, teatrem, plastyką, ale przede wszystkim nacisk został położony na wzmacnianie poziomu ich samodzielności i funkcjonowania w środowisku. Dzięki realizacji założeń zawartych w indywidualnym planie oraz uczestnictwu w zajęciach jeden uczestnik ośrodka znalazł zatrudnienie Zakładzie Pracy Chronionej. Ocena realizacji zadań w roku 2012 wskazała konieczność ciągłego poszukiwania nowych propozycji i form pracy, modyfikowania i rozwijania metod pracy. Istnieje konieczność udziału w szkoleniach zawodowych kadry placówki, a także potrzeba bieżącego doposażenia ośrodka w materiały edukacyjne, gry logiczne, planszowe, gry komputerowe i inne materiały dydaktyczne, które pozwolą na poszerzanie oferty. Ośrodek Wsparcia będzie w dalszym ciągu współpracował z instytucjami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami, których działalność wzmocni i poszerzy możliwości naszych uczestników, a co za tym idzie podniesie ogólny poziom ich funkcjonowania. VI Informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania ośrodka W roku 2013 będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe działania dotyczące realizacji zadań nałożonych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu, a główny nacisk zostanie położony na utrzymywanie i podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także na wprowadzanie nowych, atrakcyjnych metod pracy z podopiecznymi. Jednym z głównych zadań będzie ciągłe podnoszenie poziomu samodzielności uczestników poprzez zaplanowane zadania i uczestnictwo w treningach. Planujemy udział pracowników w szkoleniach organizowanych dla kadr pomocy społecznej. Ze względu na wolne miejsca konieczne jest również przyjęcie do placówki 2 uczestników. 58

59 W związku z koniecznością dostosowania placówki do wymaganych ustawowo standardów planujemy w przyszłości zmniejszyć liczbę miejsc w filii z miejscami całodobowymi do 4 ( rok 2014). W ciągu roku będziemy realizować także poszczególne zadania z zakresu indywidualnych planów wspierająco- terapeutycznych podopiecznych, poszerzane o nowe formy i metody pracy. Cele i zadania do realizacji będą modyfikowane na bieżąco w ramach zaistniałych potrzeb. Ponadto planujemy zorganizowanie imprez, które corocznie są przeprowadzane dla podopiecznych placówki, tj. imprezy okolicznościowe, Mikołajki, Walentynki, Wielkanoc, Wigilia, bal karnawałowy, itp. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi planujemy kontynuację projektów: Warsztaty Teatralne, turnieje sportowy i kręglarski, Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia oraz Integracyjna Zabawa Andrzejkowa. Nasze starania będą również skierowane na organizacjami działającymi na terenie powiatu. poszerzanie współpracy z instytucjami i 59

60 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tutejszy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego udziela pomocy osobom dotkniętym kryzysem tj. przemocą domową, alkoholizmem lub innym uzależnieniem. Pomoc, o której wyżej mowa udzielana jest w następujących formach : -pomoc interwenta w POIK -interwencje w miejscu zamieszkania ofiar przemocy -pomoc psychologiczna -pomoc prawna -pomoc w znalezieniu schronienia -realizacja programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej Monitoring realizacji w/w Programu Lp. Narzędzie monitoringu realizacji celów Programu wskaźnik 1. Liczba osób biorących udział w spotkaniach Liczba organizowanych spotkań Liczba szkoleń 1 4. Liczba superwizji 0 5. Liczba pracowników przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania 65 przemocy w rodzinie 6. Liczba osób korzystających z pomocy poradni pedagogiczno - 0 psychologicznej 7. Liczba dzieci korzystających z pomocy zawodowych rodzin 0 zastępczych 8. Liczba osób korzystających z bezpłatnego poradnictwa 95 prawnego oraz pozostałych rodzajów poradnictwa specjalistycznego. 9. Liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno 6 edukacyjnym. 10. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, którzy znaleźli 0 zatrudnienie po zakończeniu programu 11. Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi Liczba wydanych informatorów, biuletynów, ulotek itp Liczba informacji medialnych o możliwości uzyskania pomocy Liczba przeprowadzonych kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz pozytywnego wizerunku rodzin 0 60

61 15. Liczba spotkań Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego Liczba porad metodycznych Liczba uruchomionych procedur Niebieska Karta Liczba osób korzystających ze schronienia w całodobowym 3 ośrodku interwencji kryzysowej 19. Liczba porad telefonicznych Liczba godzin dyżurów specjalistów. 69 h psycholog 48 h prawnik 21. Liczba mediacji rodzinnych Liczba świadczeń Banku Pomocy Rzeczowej 5 Pracownik OIK wyznaczony do pracy w grupach roboczych powołanych w Gminnych Zespołach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pleszewie i Gołuchowie odbył łącznie 15 spotkań w grupie roboczej w Pleszewie oraz 2 spotkania w grupie roboczej w Gołuchowie. POMOC INTERWENTA Pomoc interwenta pracującego w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej polega na wsparciu osoby będącej w jakimkolwiek kryzysie, dostarczenie jej informacji na temat możliwości jego rozwiązania, bądź skontaktowania ze specjalistami (prawnikiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym lub lekarzem), którzy udziela jej pomocy odpowiedniej do posiadanych kompetencji oraz pomoże znaleźć schronienie osobom będącym ofiarami tzw. przemocy gorącej. W roku 2012 udzielono 141 porad. Pod opiekę Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie trafiło 95 nowych rodzin, z których 8 pochodzi spoza powiatu pleszewskiego. Ogółem udzielono pomocy 102 osobom GMINA Liczba rodzin korzystająca z pomocy POIK po raz pierwszy Pleszew 48 Gołuchów 10 Gizałki 4 Czermin 10 Chocz 4 Dobrzyca 11 Porady, o których wyżej mowa dotyczyły takich problemów jak: Przemoc w rodzinie - 34 porad Rozwód - 17 porad Diagnoza i Informacja - 7 porad Alkoholizm - 29 porad 61

62 Problemy socjalne - 6 porad Konflikty - 29 porad Kryzys emocjonalny - 11 porad Zadłużenie - 2 porady Niepełnosprawność - 6 porad 12 rodzin zostały zgłoszone przez poszczególne Posterunki Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Do tych rodzin interwenci z tutejszego odbywali wizyty w poszczególnych domach i rozmawiając z zastanymi członkami rodzin udzielali wsparcia ofiarom przemocy domowej oraz wielokrotnie wykonywali pracę socjalną. Ponadto pracownik tutejszego Ośrodka wytypowany do pracy w grupach roboczych Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pleszewie oraz Gołuchowie brał udział w 15 posiedzeniach gryp roboczych w Pleszewie oraz 2 posiedzeniach grupy roboczej w Gołuchowie. POMOC PSYCHOLOGICZNA W tutejszym POIK w każdy I i III czwartek miesiąca w godzinach od osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy psychologa Pani Hanny Rozbickiej-Winieckiej. W roku 2012 psycholog udzielił 50 konsultacji. POMOC PRAWNA Pomocy prawnej udziela radca prawny Pan Marian Szamburski, który dyżuruje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do SCHRONIENIE Interwent pracujący w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej może pomóc w znalezieniu schronienia osobie będącej w kryzysie. Korzysta on wówczas z bazy noclegowej posiadanej przez powiaty ościenne. Interwent będąc w kontakcie telefonicznym z pracownikami socjalnymi gminy, z której pochodzi ofiara przemocy pomaga tym pracownikom zabezpieczyć schronienie. Koszty pobytu ofiary przemocy domowej w całodobowym Ośrodku ponosi zawsze gmina. W 2012 roku udzielono pomocy w usamodzielnieniu 1 rodziny (matki z trójką dzieci) powracającej z całodobowego Specjalistycznego Ośrodka Interwencji kryzysowej w Zdunach. ZREALIZOWANE PROGRAMY: REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO KOREKCYJNEGO dla sprawców przemocy domowej PARTNER Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w roku realizował pogram edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej PARTNER. Pięciu uczestników wytypowanych przez OHP Pleszew. Jednego uczestnika programu skierował Sąd Rejonowy w 62

63 Pleszewie. W efekcie spośród 18 zaproszonych sprawców przemocy domowej w programie uczestniczyło 6 uczestników, program ukończył 1 uczestnik. Program PARTNER realizowany był w terminie od do Zajęcia odbywały się w każdą sobotę od i poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi. TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Ponadto Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej po raz kolejny włączył się w realizację akcji ogólnopolskiej, którą jest m.in. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi a odbył się on w dniach lutego Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie społecznej uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw m.in. w sądach i prokuraturach, jednostkach policji organizowane będą dyżury, podczas których pokrzywdzeni będą mogli bezpłatnie uzyskać informacje o przysługujących im uprawnieniach. Pracownicy OIK dyżurowali w godzinach popołudniowych w Sądzie Rejonowym w Pleszewie udzielając porad zgłaszającym się poszkodowanym. DOBRY RODZIC - Program realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie, które wystąpiło w otwartym konkursie ofert z wnioskiem o dotację na jego realizację. W ramach programu: 1.Utworzono Punkt Pomocy Rodzicom, z którego korzystali rodzice będący w sytuacji konfliktu lub rozpadu. Punkt dostępny dla rodziców był od 28 maja do 27 czerwca. 2.W ramach programu zrealizowano także warsztaty dla dzieci z rodzin skonfliktowanych lub w sytuacji rozpadu ( 8 spotkań 2-godzinnych -15 uczestników) oraz warsztaty dla rodziców ( 8 spotkań 2-godzinnych -10 uczestników) 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET 25 LISTOPAD - 10 GRUDNIA grudnia zakończyły się obchody międzynarodowej kampanii będącej protestem przeciw przemocy wobec kobiet. 63

64 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women s Global Leadership Institute. Zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Na terenie naszego powiatu w obchody 16 dni włączył się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, który przez 6 dni w tygodniu (wyłączając niedzielę) zorganizował Drzwi otwarte dla wszystkich chcących przyjrzeć się pracy tutejszego Ośrodka. W trakcie trwających otwartych drzwi można było dowiedzieć jak Ośrodek pomaga ofiarom przemocy w rodzinie, zobaczyć weneckie lustro pomocne podczas przesłuchań w niebieskim pokoju, pobrać ulotkę informującą kiedy można skorzystać z pomocy psychologa lub prawnika oraz podającą numery telefonów pod które należy dzwonić w sytuacji przemocy w rodzinie. Inauguracją obchodów Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet była zorganizowana Konferencja pn. Na przeciw Przemocy, która była jednocześnie podsumowaniem programu realizowanego przez Ośrodek o tej samej nazwie oraz współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program NA PRZECIW PRZEMOCY - wrzesień grudzień realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dzięki pozyskanej w ramach otwartego konkursu dotacji zrealizowaliśmy program, w którym: 1. Utworzono Punkt Pomocy Rodzicom, dzięki któremu: - zwiększono dostępność rodziców do specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej, doradztwa, konsultacji oraz pomocy w wykonywaniu władzy rodzicielskiej - udzielono pomocy rodzicom w rozwijaniu kompetencji wychowawczych - umożliwiono zdobycie wiedzy nt. przeciwdziałania przemocy wobec dziecka w grupie rówieśniczej oraz zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu - rodzice mieli możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy doradczej, edukacyjnej i terapeutycznej (konsultanta, psychologa i prawnika) Punkt działał raz w tygodniu w każdy czwartek w godzinach 8.30 do z uwagi na możliwość udostępnienia rodzicom pomocy psychologicznej i był kontynuacją działań podjętych wcześniej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom, Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie. O możliwości skorzystania z poradnictwa w Punkcie Pomocy Rodzicom mieszkańcy mogli dowiedzieć się z ogłoszenia zamieszczonego w lokalnej prasie oraz plakatach zamieszczonych na drzwiach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz szkół działających na terenie Pleszewa i ulotek informacyjnych udostępnianych w Poradniach Zdrowia, Domu Kultury, Poradni Odwykowej i innych instytucjach publicznych. Ogółem z działalności Punktu skorzystało 33 rodziców 2. Zrealizowano cykl pogadanek nt. Co z tą przemocą? w klasach I szkół średnich oraz I klas Gimnazjów na terenie Pleszewa. Na terenie Pleszewa funkcjonuje sześć Gimnazjów oraz cztery szkoły ponadgimnazjalne spośród których pięć wyraziło chęć podjęcia współpracy i umówiło się na przeprowadzenie pogadanek. W efekcie przeprowadzono pogadanki na temat 64

65 Co z tą przemocą wśród około 600 uczniów. Uczestnicy pogadanek otrzymali ulotki informujące o działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie Pogadankę przeprowadzała Agnieszka Kusiak specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Pogadance towarzyszyła każdorazowo prezentacja multimedialna a trwała ona 45 min. W trakcie pogadanki: przedstawiono definicję przemocy, omówiono rodzaje przemocy, zapoznano uczniów z cyklami przemocy, przeprowadzono anonimowe ćwiczenie na formularzu diagnozującym doświadczenia uczniów w zakresie bycia świadkiem, ofiara i sprawca przemocy w rodzinie. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z działalnością Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz instytucjami pomagającymi ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 3. Zrealizowano warsztaty terapeutyczno edukacyjne dla kobiet- ofiar przemocy w rodzinie pn. Jak radzić sobie z przemocą. Warsztat obejmował sześć dwugodzinnych spotkań i odbywał się w każdą pierwszą i druga środę miesiąca począwszy od 26 września 2012 o godz w pomieszczeniach tutejszego Ośrodka. Grupa kobiet prowadzona przez specjalistę pomocy ofiarom przemocy w rodzinie realizowała program wg następujących zagadnień - Diagnoza problemowa - praca na kwestionariuszach - Zjawisko przemocy domowej- co to jest przemoc? - Katalog zachowań agresywnych (rodzaje przemocy) praca na kwestionariuszach. - Cechy charakterystyczne przemocy domowej, informacja na temat najważniejszych kroków podjętych w celu zatrzymania przemocy - scenki prośba o pomoc inne osoby, unikanie prowokacji, korzystanie z telefonu (wezwanie Policji), przygotowanie zaplecza do opuszczenia domu- praca własna omawiana na forum - zachowania ofiary przemocy domowej dostarczenie wiedzy i odniesienie do sprawcy przemocy, uświadomienie faz przemocy (rozpoznawanie zachowań sprawcy przemocy) - Świat uczuć praca z grupą czynniki zniewalające i wyzwalające przemoc domową. Uczestniczki warsztatów otrzymały materiały szkoleniowe. 4. Zorganizowano konferencję szkoleniową dla członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracowników samorządowych zajmujących się tematyką przemocową NA PRZECIW PRZEMOCY. Konferencja odbyła się 23 listopada 2012 roku w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Oficjalnie konferencję rozpoczęło wystąpienie Pani Grażyny Kaczmarek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Podczas wystąpienia Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom pomocy społecznej najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który był obchodzony dwa dni wcześniej. Podziękowała wszystkim za oddanie oraz ogromne poświęcenie w wykonywanie swojej niełatwej pracy. Drugim punktem konferencji było wyświetlenie odcinka pt. Niebieska karta serialu obyczajowego Głęboka woda. Serial ukazuję pracę pracowników pomocy społecznej, który zyskał dość kontrowersyjne recenzje, tym bardziej chcieliśmy wzbudzić wokół tego tematu dyskusję, co sądzą o nim sami praktycy. 65

66 Swój udział w konferencji mieli również zaproszeni prelegenci. Pierwsze wystąpienie merytoryczne dotyczyło podziału zadań a także ich realizacji przez samorządy gminne i powiatowe w praktyce oraz w świetle założeń ustawodawcy, które wygłosiła Pani Marzena Bartosiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Teorię o skalę zjawiska przemocy i sposobach jej zwalczania w powiecie uzupełnił Pan podins. Artur Wieczorek Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie. Na koniec zabrała głos Pani Agnieszka Kusiak Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie podsumowując realizację programu Na przeciw przemocy. Program adresowany był do mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, obejmując przede wszystkim takie obszary działania jak: rodziców mających trudności wychowawcze, kobiety, będące ofiarami przemocy w rodzinie, uczniów klas I pleszewskich szkół gimnazjalnych i ponadgiznazjalnych oraz grupy, jednostki i zespoły zajmujące się problematyką przemocy relacjonuje Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Podkreśliła także, że chodzi przede wszystkim o pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszy Policji oraz lokalne władze. Dalej zaznaczyła, że w ramach realizacji programu utworzono punk pomocy rodzinie, z którego skorzystały 33 rodziny, powstała grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz przeprowadzono cykl pogadanek z młodzieżą pt. Co z tą przemocą?, które cieszyły się zainteresowaniem, bo uczestniczyło w nich ponad 600 uczniów. W konferencji oprócz wystąpień zaproszonych ekspertów swój udział mieli również gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych numer 3 im. Powstańców Wielkopolskich, działających w Klubie Mediatora. Pod okiem pleszewskiej nauczycielki - Pani Agnieszki Witkowskiej wystawili sztukę zatytułowaną Mediacja kiedyś i dziś. Na scenie zaprezentowano także pokaz pn. Co zamiast? Pleszewskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWONDOO. Organizatorami konferencji było: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Honorowy Patronat objął Pan Michał Karalus Starosta Pleszewski, natomiast patronat medialny nad konferencją objęło Życie Pleszewa. 66

67 Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej, zwana dalej świetlicą działa od stycznia 2001 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Celem działalności świetlicy jest zabezpieczenie czasu młodzieży z wiosek, z terenu powiatu pleszewskiego, dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym swoje cele świetlica realizowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W tym czasie młodzież mogła korzystać z 4 stanowisk komputerowych, z dostępem do Internetu, skanera oraz drukarki. Młodzież wykorzystuje te pomoce do odrabiania zadań domowych, a pracownicy świetlicy zawsze służą pomocą i wsparciem. W świetlicy młodzież korzystała również z gier edukacyjnych oraz planszowych, z telewizora z magnetowidem oraz odtwarzaczem DVD. Od 2004 roku udostępniony został młodzieży stół tenisowy, cieszący się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród chłopców. Od września 2008 r. świetlica realizuje program CENTRUM WOLONTARIATU, który jest jedna z form zagospodarowania czasu wolnego. Centrum Wolontariatu w Pleszewie Centrum Wolontariatu w Pleszewie jest programem realizowanym przez Powiatową Świetlicę Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej. Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk we WRZEŚNIU 2008 r. powstało Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Centrum Wolontariatu podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacji. Centrum Wolontariatu w Pleszewie należy do ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Ideę wolontariatu można najprościej ująć jako bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, które dodatkowo wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. W ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Wolontariatu, uruchomiona została strona internetowa poświęcona prowadzonemu przez świetlicę Centrum. W ramach swojej działalności prowadzimy: - biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, 67

68 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , szkolenia dla osób zainteresowanych pracą wolontariacką, - szkolenia dla instytucji/organizacji, które chcą przyjmować wolontariuszy, - projekty nastawione na promocje wolontariatu, - projekty wolontariacie. W tym roku kalendarzowym uruchomiliśmy w ramach wolontariatu nowa stronę internetową poświęconą wolontariatowi JA PLESZEW ERUROPA Od stycznia w świetlicy realizowany jest projekt JA PLESZEW EUROPA. Główne założenia projektu: Projekt skierowany był do 35 dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat z Pleszewa i okolic. W ramach projektu dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych. Na zajęciach tych otrzymali pomoc w lekcjach i uczestniczyli w edukacji nieformalnej. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia: integracyjne, artystyczne/plastyczne, sportowe, fotograficzne. Ponadto zrealizowany został program o charakterze kulturowym i europejskim, podczas którego dzieci sfotografowały swoje najbliższe otoczenie. Na cotygodniowych zajęcia dzieci miały szansę: rozwinąć swoje umiejętności, nauczyć się pracy w grupie, zarazić sie pasją od starszych kolegów; jak również poznać swoje miasto, w kontekście jego położenia na mapie Europy, której jesteśmy integralną częścią. Chcieliśmy pokazać dzieciakom, ze jesteśmy równi we współczesnym świecie a także uczyć ich poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Projekt zakończył się wydaniem kalendarza ze zdjęciami uczestników projektu oraz spotkaniem podsumowującym- wernisażem zdjęć. Projekt trwał od stycznia do września 2012r. Udział w projekcie był całkowicie BEZPŁATNY. przy realizacji projektu świetlica współpracowała z: Pleszewskim Klubem Wolontariusza Patroni projektu: Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą i Życia Pleszewa Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież w Działaniu Zapraszamy na stronę projektu: https://sites.google.com/site/japleszewieuropa/ 68

69 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . PROJEKTOR WOLONTARIAT STUDENCKI Pod koniec listopada 2010r. świetlica dołączyła do ogólnopolskiego programu PROJEKTOR- WOLONTARIAT STUDENCKI. KUBKI ręcznie malowane 27 stycznia Przy wsparciu programu PROJEKTOR- WOLONTARIAT STUDENCKI odbyły sie warsztaty malowania kubków i dekorowania porcelany. Specjalistyczne farby i mazaki pozwoliły stworzyć ciekawe naczynia, które swoje miejsce znalazły w świetlicowej kuchni. ale cyrk 8 marca 2012r. Tematem przewodnim spotkania były warsztaty cyrkowe. Dzieci w trzech grupach uczyły się sztuki kuglarstwa. Przede wszystkim żonglować talerzami, diabelskimi kijami oraz chustami. 8 marca 2012r. Trinny i Susannah znowu w akcji Warsztat odbył sie z okazji Dnia Kobiet. Dziewczęta pracowały nad tym jak poprawić sobie samopoczucie, szczególnie uczyły sie dbać o swoje dłonie i paznokcie. Hiszpański na wesoło Warsztaty odbywały sie w marciu i maju w świetlicy. Celem spotkań było poznanie języka i kultury Hiszpanii. Kurs był opary o podstawowe zwroty, liczebniki, kolory itp. Kryminalistyka 22 marca 2012r. Uczestnicy na własne oczy mogli się przekonać jak wygląda profesjonalny sprzęt, który widzieli w serialach typu CSI oraz dowiedzieć się w jaki nauki ścisłe przyczyniają się do schwytania przestępców. Pisanki wielkanocne 29 marca 2012r. Na warsztatach w wielkanocnej atmosferze uczestnicy mieli okazje przystroić pisanki dwoma technikami- malując je farbkami, oraz przystrajając bibułą. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak trzecia technika- oklejanie muliną, którą poznały tylko te dzieci, które jako pierwsze przystroiły swoje wielkanocne jajka. Makrama 11 maja 2012r. Młodzież dowiedziała się co to jest makrama i jak starym jest rękodziełem. Zajęcia przeprowadzone przez wolontariuszy skupiły sie na wyplataniu bransoletek zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. 69

70 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Pierwsza pomoc kwiecień 2012r. Zajęcia z pierwszej pomocy odbyły się przy wsparciu Pawła Onyszkiewicza (ratownika medycznego), który przeprowadził je wolontariacko. Duża wiedza i ciekawe przypadki opowiedziane przez prowadzącego wpłynęły na atmosferę i działania w trakcie warsztatów. uczestnicy ćwiczyli resuscytację. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA OD ZARAZ! maj 2012r. Technologia informacyjna to projekt, który pozwolił dowiedzieć się kursantom od praktycznej strony, czym różni się technologia informacyjna od informatyki. Zostały przeprowadzone ćwiczenia z wyszukiwania informacji zarówno komputerowo (dokumenty elektroniczne), jak i za pomocą słowników, książek (dokumentów tradycyjnych). Makrama Czerwiec 2012r. Młodzież dowiedziała się co to jest makrama i jak starym jest rękodziełem. Zajęcia przeprowadzone przez wolontariuszy skupiły sie na wyplataniu bransoletek zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Malowanie twarzy Czerwiec 2012r. Warsztat objął naukę malowania twarzy profesjonalnymi farbami. Każdy z uczestników mógł spróbować pomalować kolegę lub koleżankę. Włoska kuchnia Czerwiec 2012r. Warsztat z Włoskiej kuchni oparty został o wspólne gotowanie i poznawanie tradycyjnej kuchni włoskiej. Młodzież przygotowała lazanię, pasty (makarony), sałatki. Najważniejsza była celebracja wspólnego posiłku. Język francuski w podróży Wrzesień 2012r. Cel: zapoznanie z podstawową terminologią francuską i strukturami przydatnymi w komunikacji w krajach francuskojęzycznych, przyswojenie podstaw gramatyki francuskiej, podstaw fonetyki, zapoznanie z kulturą Francji. Grupa docelowa(wiek, liczba uczestników): wiek: 15-19,liczba uczestników: 20. Biżuteria dla każdego Wrzesień 2012 Cel: nauka tworzenia biżuterii do każdej okazji zarówno dla dziewczyn jak i dla chłopców. Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ok uczestników. 70

71 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Ramowy plan zajęć: pokazanie materiałów - ich wykorzystanie. Zostań artystą Wrzesień 2012r. Cele: uwrażliwianie na muzykę i rytm, pobudzenie kreatywności i twórcze działanie (wykonywanie instrumentów wykorzystując przedmioty codziennego użytku), nauka słuchania siebie nawzajem, ćwiczenie współpracy pobudzanie ekspresji, integracja z grupą, poznawanie możliwości swojego ciała, nauka kroków tanecznych, ćwiczenie koordynacji, relaksacja, przełamywanie schematów, rozwijanie talentów Grupa docelowa: Dzieci z klas podstawowych (7-12,lat, do 20 osób) Hiszpański na wesoło Październik 2012 Cel: przysposobienie nowych zwrotów, gramatyki, związanych z językiem hiszpańskim. Poznanie geografii i kultury regionów hiszpańskojęzycznych. Grupa docelowa: wiek: (15 osób). Kuchnia francuska Październik 2012r. Cel: poznanie smaków kuchni francuskiej Grupa docelowa: 15 uczestników (ok lat) Biżuteria jak marzenie Listopad 2012r. Cel: zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia kolczyków, bransoletek, breloczków i innych wyrobów z użytkiem biżuterii. Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 r.ż., grupa ok. 25 osób. Cyrkowy zawrót głowy Listopad 2012r. Cel: poznanie technik kuglarskich przez dzieci. Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych, grupa ok. 20 osób. Decupage krok po kroku Listopad 2012r. Cel: poznanie techniki zdobienia przedmiotów metodą decoupage. Grupa docelowa: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, grupa ok. 25 osób. Informatyka dla każdego Listopad 2012r. Cel: zastosowanie informatyki w praktyce Grupa docelowa: lata, 15 uczestników 71

72 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Kreatywne święta Grudzień 2012r. Cel: zrobienie własnoręcznie ozdób świątecznych. Grupa docelowa: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 20 osób. Inne działania: Targi Edukacyjne Zwyczajem lat kilku Targi Edukacyjne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie odbyły sie w pierwszy dzień wiosny czy raczej DZIEŃ WAGAROWICZA czyli 21 marca 2012r. W tym roku gościny udzieliła szkoła w Marszewie. Można więc było nauczyć sie żonglować powerstic i flowerstic oraz talerzami. Wyrób biżuterii pokazywały dziewczyny. Najnowsze i najciekawsze gry planszowe były do wglądu i wypróbowania. Najatrakcyjniejsza okazała się zabawa chustą animacyjną KLANZY. Warsztat z samorozwoju Gdyby nie było możliwości porażki - Kim chciałbyś być? - to pytanie towarzyszyło uczestnikom spotkania 11 kwietnia 2012 w świetlicy. 4 godzinny warsztat dla wolontariuszy z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej przeprowadził Cyprian Gwóźdź - trener i właściciel firmy Real School z Poznania ( - oczywiście BEZPŁATNIE! WIELKOPOLSKIE DNI STOP UZALEŻNIENIOM DanceMOb to akcja zorganizowana w ramach XII Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom (WDSU). Do akacji włączyły się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja nr 2 i 3 w Pleszewie. Prawie 150 osób zatańczyło wspólnie Waka-waka oraz Taniec belgijski. Pleszewska Gra Miejska Pleszewska Gra Miejska odbyła się pod honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisława Marciniaka 28 czerwca na pleszewskim Rynku, a właściwie w Ratuszu rozpoczęła się Pleszewska Gra Miejska. Gra powstała w ramach wolontariackiego projektu Ja- Pleszew Europa trwającego od stycznia w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie., realizowanego w ramach programu Młodzież w działaniu ze środków Komisji Europejskiej. Pleszewska Gra Miejska to wydarzenie organizowane przez: Powiatową Świetlicę Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii Hufiec ZHP Pleszew 72

73 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Partnerzy: Dom Kultury w Pleszewie Państwowa Straż Pożarna w Pleszewie Muzeum Regionalne w Pleszewie Muzeum Piekarstwa w Pleszewie- Tomasz Vogt Pleszewskie Muzeum Pożarnictwa- Leszek i Robert Rajs STOISKO PROMOCYJNE ŚWIETLICY- DNI PLESZEWA 2012R. Podczas obchodów Dni Pleszewa, w niedzielę 1 lipca świetlica wystawiał stoisko promocyjne dotyczące wolontariatu i działalności świetlicy. Miejscem promocji był Rynek w Pleszewie. 12 wolontariuszy udzielało informacji o wolontariacie. Ponadto odwiedzający Pleszew mogli otrzymać balonowe zwierzątko, zrobić gigantyczne bańki, wziąć udział w quizie o wolontariacie. Zdecydowanie największą atrakcja dla dzieci było malowanie twarzy. WOLONTARIUSZE na szlakach TATR Po całorocznej pracy i działaniach społecznych grupa 10 wolontariuszy z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, z dwoma opiekunami wypoczywała w Białym Dunajcu. Punktem docelowym grupy młodych ludzi były Tatry. Grupie zapaleńców udało się zdobyć Kasprowy Wierch i wejść na Przełęcz Świnicką. Kopa Kondracka przywitała uczestników obozu cudowna pogoda i pustakami na szlakach. Szczególnie ważne okazało się wspólne spędzanie czasu o fotografowie gór, ponieważ podczas obozu realizowany był m.in. warsztat fotograficzny. Wystawa zdjęć z obozu odbyła się 20 września 2012r. w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej. Obóz zorganizowany został w dniach od 30 lipca do 6 sierpnia w Białym Dunajcu w ramach projektu WAKACJE Z GÓRAMI. Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym oraz Współpracy z Zagranicą. Do zorganizowania wyjazdu przyczynili się również prywatni darczyńcy. Wolontariusze na Dniu Pomidora w Kotlinie NOWY PROJEKT Waria(n)t wolontariat w Świetlicy To kolejny, po JA PLESZEW EUROPA projekt realizowany w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej w ramach programu Młodzież w działaniu. Waria(n)t wolontariat skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Główną ideą projektu jest aktywizowanie młodych ludzi do działań społecznych. Planowane działanie: 1. 3 dniowe szkolenie wprowadzające- już zrealizowane w Białobłotach (9-11 listopada) 73

74 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , SZKOŁA WOLONTARIATU- odbędzie się 5 spotkań/warsztatów (jednodniowych) trwających 6 godzin lekcyjnych w Świetlicy. 3. Tematyka warsztatów/spotkań: 4. Do wyboru: kreatywne myślenia, warsztaty plastyczne, rozwój osobisty, promowanie działań w środowisku lokalnym, redagowanie gazety, redagowanie notatki prasowej, dokumentacja fotograficzna naszych działań 5. PRAKTYKA CZYNI MISTRZA- warsztaty praktyczne- Starsi wolontariusze prowadzący projekt przeprowadza w szkołach/miejscowościach uczestników warsztaty np.: biżuteryjne, decupagu, cyrkowe, tańce integracyjne dla klasy, grupy rówieśników itp. 6. FILM PROMOCYJNY- Chcemy udokumentować nasz projekt, tak aby powstał film promujący aktywność społeczną- WOLONTARIAT 7. Gazeta WARIA(N)T WOLONTARIAT- Wspólnie wydamy: napiszemy artykuły i zredagujemy 5 numerów gazety lokalnej 8. Spotkanie promujące wolontariat - do zorganizowania lokalnie w klasie lub w grupie przyjaciół 9. Poszukanie wsparcia dorosłego opiekuna 10. PODAJ DALEJ Akcja społeczna do realizacji lokalnie MŁODZIEŻOWY FESTIWAL WOLONTARIATU- Dwudniowa impreza promująca ideę wolontariatu dla młodzież z opiekunami ok. 50 osób. W ramach festiwalu planujemy: szkolenia i warsztaty, akcje społeczne na terenie Pleszew Czas realizacji: wrzesień czerwiec Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne! Projekt Waria(n)t Wolontariat współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej z programu Młodzież w działaniu. Realizuje go grupa DOM WARIA(N)TÓW przy wsparciu Pleszewskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Narkomanii w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie. Wolontariusze na 4 RAJDZIE WRC Pleszew Wielkopolska Gra Miejska Spotkanie podsumowujące projekt Warsztaty z Savoir-Vivre Warsztaty z pierwszej pomocy Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu Szkolenie dla wolontariuszy Dlaczego warto być wolontariuszem? Warsztaty Waria(n)t wolontariat w Białobłotach Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 5 grudnia 2012r. Spotkanie opłatkowe dla wolontariuszy SPOTKANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Coroczne spotkania promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyły się w miesiącach październik- listopad. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Na spotkaniu przedstawiona została oferta świetlicy. Młodzież poznała możliwość zaangażowania się w działanie profilaktyczne jakim jest wolontariat. Zagospodarowanie czasu dla młodzieży, w formie wolontariatu, które promuje świetlica zaowocowało spotkaniem dla nowych wolontariuszy. 74

75 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . SPOTKANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU PROFILAKTYCZNEGO W ramach funkcjonującego przy świetlicy zespołu profilaktycznego odbyły się 4spotkania w świetlicy. Miały one na celu organizacje XI WDSU oraz omówienie bieżących problemów wychowawczych, jak również planów działań profilaktycznych, m.in. wolontariackich. Nowa strona internetowa świetlicy Dzięki współpracy z firmą BOOKLET zajmującą się drukiem i promocja internetową w październiku ruszyła nowa strona internetowa świetlicy Strona ta promuje szczególnie funkcjonujące w świetlicy Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Wyposażenie świetlicy Z końcem roku 2012 świetlica została doposażona w nowy sprzęt: komputer, kanapę, regały na książki. Akcje i działania, w których udział wzięła Powiatowa Świetlica Środowiskowa zapewniając wsparcie wolontariuszy: Dzień Dziecka w DPS Broniszewice- 31 maja 2012r. Turniej Taekwondo- 27 maja 2012r. Turniej Euro Junior- 30 czerwca 2012r. Dzień Pomidora w Kotlinie- 1 września 2012r. 4 Rajd WRC- 1-2 września 2012r. Piknik Rodzinny organizowany przez Towarzystwo Miłośników Pleszewa - 23 września 2012r. Projekty, w których brała udział świetlica: - Wolontariat 50+ o zasięgu regionalnym (woj. Wielkopolskie), który został zrealizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną - Standaryzacja Wolontariatu- projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Informacje na temat działalności świetlicy mogą Państwo przeczytać na stronach internetowych: Zapraszamy również do galerii zdjęć: Wykaz młodzieży uczęszczającej do świetlicy: styczeń osób Luty osoby marzec osoby kwiecień osób maj osoby czerwiec osób 75

76 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . wrzesień osób październik osób listopad osób grudzień osób Gmina Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień Październik Listopad grudzień Pleszew Gołuchów Dobrzyca Czermin Gizałki Chocz Pozostałe

77 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Narady, szkolenia, konferencje W 2012 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie brali udział w różnych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach merytorycznych mających na celu doskonalenie zawodowe. SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE w 2012 roku Lp. NAZWA SZKOLENIA Termin realizacji Organizator szkolenia 1. Dobre praktyki w Wielkopolsce wizyta studyjna 2. Spotkanie doradcze z zakresu realizacji projektów systemowych 3. Spotkanie nt. aplikowania o dotacje z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 4. Ocena zasobów pomocy społecznej spotkanie dla kadr OPS i PCPR 5. Jak działać, aby zyskać? konferencja nt. przedsiębiorczości społecznej 6. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w świetle nowych rozwiązań ustawowych i przepisów prawa rodzinnego 7. Konferencja promująca projekt systemowy pn Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Edi Centrum Szkolenia, Starostwo Powiatowe w Kaliszu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 77

78 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce 8. Modelowy system na rzecz integracji społecznej 9. Superwizja w pracy socjalnej 10. Warsztat uzupełniający dla trenerów edukacji finansowej z zakresu komunikacji i umiejętności trenerskich 11. Planowanie strategiczne 12. Wolontariat 50+ Jestem na tak wsparcie działań wolontaryjnych seniorów Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Fundacja Wspomagania Wsi Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 13. Dobre praktyki w Wielkopolsce wizyta studyjna (klub seniora Jaśki w Międzychodziu, DPS w Łężeczkach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 14. Tworzenie oferty wolontariackiej adekwatnej dla osób 50+, predyspozycje grupy wiekowej Piecza zastępcza. Wydawane decyzje i problemy orzecznicze 16. Jak pozyskać i utrzymać wolontariusza 50+? 17. Jak stworzyć dobry event? Centrum Inicjatyw Senioralnych MB Center Centrum Inicjatyw Senioralnych Concordia Design 78

79 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej 19. VII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR-ów 20. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady rachunkowości oraz wybrane zagadnienia budżetu zadaniowego 21. Dobre praktyki z terenu Miasta Poznania (targi przedsiębiorczości społecznej, KIS w Poznaniu, PUP w Poznaniu) 22. Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce Fundacja Kształcenia Ustawicznego Peritia oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 23. Kodeks postępowania administracyjnego 24. Istota zasady równości szans kobiet i mężczyzn i walka z dyskryminacją wiekową na rynku pracy konferencja z panelem dyskusyjnym 25. Czy senior może być medialny? dyskusja wokół wizerunku osoby starszej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ROPS Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta i Gminy Pleszew Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 79

80 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , Niepełnosprawny pełnoprawny w Twojej instytucji - seminarium Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało szkolenia i spotkania merytoryczne, które adresowane były dla kadry pomocy społecznej, placówek wsparcia z teren powiatu (DPS, WTZ, GOPS, OW). SZKOLENIA WEWNĘTRZNE w 2012 roku Lp. Temat Data realizacji Realizator/osoba prowadząca Uczestnicy 1. Udzielanie pierwszej pomocy MAC-PAW Paweł Szczepaniak, Ludwina 22, Pleszew Kadra PCPR i OW 2. Dialog społeczny warsztat komunikacji w środowisku pracy 3. Aktywizacja uczestników WTZ w kontekście programów zewnętrznych Wielkopolski Związek Pracodawców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (prowadzenie: E. Grygiel, M. Szeląg) E. Grygiel, D. Olejniczak, A. Przybył, A. Dziatkiewicz, W. Borkowska, J. Majewska WTZ Gizałki WTZ Nowolipsk 4. Ochrona przeciwpożarowa 15, Marek Biadała Kadra PCPR, OW, OIK 5. Finansowanie , M. Szeląg WTZ Gizałki, 80

81 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . warsztatów terapii zajęciowej Nowolipsk, Kuchary 6. Naprzeciw przemocy - konferencja Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kadra Pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego, KPP, szkoły Realizacja projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W roku 2012 po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przystąpiło do realizacji projektu systemowego pn. Razem łatwiej program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej), Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). W edycji projektu w 2012 roku wzięło udział 69 osób: 19 wychowanków pieczy zastępczej w trakcie procesu usamodzielnienia oraz 50 podopiecznych Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum. Realizowane formy wsparcia wzmacniające uczestników w kontekście społecznego i zawodowego funkcjonowania to: warsztaty spółdzielczości socjalnej (ekonomia społeczna) realizowane przez Konsorcjum Firm SEW oraz Neo Consulting & Investment z Poznania, kursy komputerowe (Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie), kursy obsługi kas fiskalnych, kursy prawa jazdy kat. B i C (Ośrodek Kształcenia Liga Obrony Kraju), kursy obsługi wózka widłowego (Ośrodek Kształcenia Liga Obrony Kraju),), kursy fryzjerstwa, masażu I stopnia, kosmetyczne (Szkoła Awangarda z Kalisza), kurs carvingu (dekorowania potraw) firma Edukator z Lęborka, warsztaty stylizacji (Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie) warsztaty nt. organizacji pozarządowych, wykład nt. uprawnień osób niepełnosprawnych, treningi rozwijające kompetencje społeczne (w tym wyjazdowe). Poza tym osoby uczestniczące miały możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa (Salutaris Centrum Pomocy Psychologicznej i Logopedycznej z Poznania, firma 2b Dariusz Bronowski), doradcy zawodowego (Urszula Szymoniak), rehabilitanta (Marta Okoniewska, Jolanta Korcz), a nawet usług 81

82 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . rekreacji ruchowej (basen) i kulturalnej (kino/teatr). W projekcie organizowane były także turnusy rehabilitacyjne (Jarosławiec). Warsztaty psychologiczne podczas wyjazdowego treningu w Poznaniu osoby z dysfunkcją słuchu Rehabilitacja w formie aquaaerobiku Park Wodny Planty w Pleszewie 82

83 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. K. Wielkiego 7a, Pleszew, tel./fax.: 062/ , . Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej W Powiecie Pleszewskim o obszarze pomocy społecznej działa 25 organizacji pozarządowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspierało w różnych formach działalność trzeciego sektora w Powiecie Pleszewskim (szkolenia, poradnictwo, współpraca w realizacji zadań zleconych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów). W ramach aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum zrealizowano projekty adresowane do różnych kategorii klientów Pomocy Społecznej. Zestawienie wszystkich działań organizowanych w partnerstwie przedstawia załączona tabela: 83

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R.

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R. FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 014 R. DO 30 WRZEŚNIA 014 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizuje zarówno zadania powiatu jak i organizatora

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego pn. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Szanowne Panie i Panowie Radni

Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Szanowne Panie i Panowie Radni 1 Spis treści Podstawy prawne działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie... 4 Sekcja Promocji, Szkoleń i Instytucji Pomocy Społecznej... 5 Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Zespół ds. Pieczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2012-2014 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień 25.10.2011r. 12 dziadkowie (w tym

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 roku Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 1 Spis treści: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014.

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Załącznik nr 2 Raport z w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa INSTYTUCJE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Załącznik do Uchwały Nr.... Rady Powiatu Rawickiego z dnia..... SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem życia człowieka i ma istotny wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Białystok, dn. 23.01.2013 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2012 Zarządzeniem Nr 1588/11 z dnia 7 grudnia 2011r. Prezydent Miasta Białegostoku wyznaczył

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Na podstawie 6 pkt. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Kisielice,

Kisielice, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW KISIELICACH ZA 2015 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZGIERSKIM NA LATA 2015-2017 OPRACOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Zgierz 2015 r. SPIS TREŚCI: Wstęp 5 I. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO Załącznik nr 2 Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Powiat : Adres: WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/293/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/293/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/293/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA Załącznik do uchwały Nr XVIII/206/2015 Rady Miejskiej Kalisza Z dnia 29 grudnia 2015 r. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA 2016-2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP1 2. DIAGNOZA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo