INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dotyczący działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) w ramach RPO WO maja 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO zatwierdził część Raportu z przeprowadzonych w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015 r. konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS. Fragment Raportu zawiera wyłącznie uwagi dotyczące działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO więcej: Aktualizacja Szczegółowego osi priorytetowych RPO WO maja 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 625/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] wersja nr 67. więcej: Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2014, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2014, Priorytet VI PO KL więcej:

2 Zatwierdzona lista projektów w ramach 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) projekty pozakonkursowe, województwo opolskie 5 maja 2015 r. została zatwierdzona lista projektów PUP wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER. więcej: Wybór obserwatorów i zastępców obserwatorów w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Zapraszamy zainteresowane podmioty reprezentujące partnerów gospodarczych i społecznych oraz/lub społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie edukacja i ochrona środowiska do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w charakterze obserwatora w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 29 maja 2015 r. więcej: Materiały dotyczące Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaktualizowało ulotkę na temat Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa oraz przedstawiło zestawienie podstawowych pojęć używanych w programie. więcej: POWER - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 8 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. więcej:

3 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata więcej: Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata kwietnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej więcej: Informacja dotycząca Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata (PO IR ) W odpowiedzi na postulaty podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie 1/1.1.1/2015 dotyczące możliwości przedstawiania grafik we wniosku, uprzejmie informujemy, że w polach Cel projektu, Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, Charakterystyka rynku docelowego, Konkurencja, Nowość rezultatów projektu, Zagadnienie technologiczne wprowadzono możliwość dodawania załączników zawierających wyłącznie grafiki, ryciny, wykresy, wzory, tabele, itp., które należy traktować jedynie jako uzupełnienie informacji zawartych w danym polu opisowym. Jednocześnie informujemy, że umieszczenie w załączonym pliku opisu stanowiącego rozszerzenie opisu zawartego w danym polu tekstowym będzie potraktowane jako próba ominięcia limitu znaków dla danego pola, tym samym jako błąd formalny, skutkujący odrzuceniem wniosku na ocenie formalnej. więcej:

4 Wydłużenie terminu kwalifikowania wydatków dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr 7 i 8 dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/ 2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015 r. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich SĄ BEZPŁATNE. więcej: Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej:

5 E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej bardziej szczegółowej wiedzy na temat współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej:

6 Centrum kompetencji uniwersytetu opolskiego już działa! Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego. więcej: Zatwierdzony wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wraz z załącznikami do umowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło minimalny zakres wzoru umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy wraz z załącznikami w ramach PO WER więcej: programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wraz-z-zalacznikami-do-umowy.html Wyjaśnienia dotyczące zapisów art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy więcej: Komisja uruchamia platformę wymiany wiedzy z zakresu polityki regionalnej Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej przedstawiła nowe narzędzie przeznaczone dla urzędników publicznych zajmujących się wdrażaniem programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Platforma ma służyć do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu polityki regionalnej i wzmacniać zdolność administracji publicznej. więcej: Władze miasta Touluza poszukują partnera do współpracy w projekcie: International summer job Władze Miasta Tuluza poszukują partnera do współpracy przy projekcie dotyczącym organizacji i wymiany wakacyjnych staży w administracji miejskiej/regionalnej dla

7 młodych ludzi w wieku lat. Obowiązki partnerów w ramach projektu związane są z rekrutacją studentów w wieku od 18 do 30 lat. więcej: Neulogy firma z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Neulogy firma consultingowa specjalizująca się w obszarze badań, rozwoju i innowacji z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Projekt dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: Program COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej:

8 Poziom realizacji programów - stan na 17 maja 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 17 maja 2015 r. złożono 301,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 613,2 mld zł. więcej: Roczny Plan Działania na rok 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej PO WER informuje, iż w dniu 8 maja 2015 r. IZ PO WER, zatwierdziła Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej POWER więcej: Uczelnie przyszłości nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Uczelnie przyszłości to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych ze środków unijnych w ramach PO WER. W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld zł. W sumie w ramach Uczelni przyszłości w 2015 r. odbędą się cztery konkursy i zrealizowane zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów otrzymają specjalny status Uczelni przyszłości. Uczelnie te będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej. W 2016 r. przewiduje się uruchomienie dwóch kolejnych konkursów - na Nowe Programy Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. więcej:

9 Informacja dotycząca Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, , Działanie 1.1 Poddziałanie oraz Poddziałanie Nastąpiła korekta zapisu w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego sekcji 5. Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu w części wniosku pn. Cel i uzasadnienie biznesowe projektu, określającego okres, dla którego należy podać dane wykazywane w tabeli. Więcej: Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował broszurę informacyjną pn. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Broszura w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: Więcej: Bank Gospodarstwa Krajowego instytucją wdrażającą w PO IR 21 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie w sprawie powierzenia realizacji poddziałania Kredyt na innowacje technologiczne" PO IR więcej: Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej:

10 Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Lista Funduszy Poręczeniowych, które poręczają wadia Informujemy, iż na stronie KSU została zamieszczona informacja nt. funduszy poręczeniowych, które poręczają wadia. więcej: Baza projektów obywatelskich Uruchomiona została baza projektów obywatelskich, realizowanych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z różnorodnością przeprowadzonych inicjatyw. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx

11 KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Konkurs Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki, edukacji oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r. więcej: Konkurs Laur Innowacyjności 2015 Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2015 zwanego dalej Konkursem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 5 listopada 2015 r. więcej: Green Talents konkurs dla studentów i doktorantów Zrównoważony rozwój to temat przewodni konkursu Green Talents dla studentów i doktorantów. Laureaci wezmą udział w 2-tygodniowym forum naukowym w Niemczech oraz dostaną możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego, również w Niemczech. Zgłoszenia trwają do 2 czerwca 2015 r. więcej:

12 L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2015 W ramach konkursu L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2015 zostanie przyznanych 5 stypendiów dla badaczek z obszaru nauk o życiu. Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają stypendium w wysokości zł. Laureatki konkursu dla habilitantek otrzymają stypendium w wysokości zł. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2015 r. więcej: Gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe? Konkursy dla firm studenckich, stypendia na badania we Francji, zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców lub konkurs dla młodych projektantów. To zaledwie wycinek z możliwości rozwoju dla studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców. Od 30 marca do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. więcej: Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek Jeśli jesteś założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie! Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Zgłoszenia można składać do 20 października 2015 r. więcej: Wybieramy najlepszych pracodawców: konkurs Kreator miejsc pracy Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy". Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł Kreatora miejsc pracy 2015, przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 29 maja 2015 r. więcej:

13 Ruszyła 5. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia W tym roku już po raz piąty Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje jedyny ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia wyróżniający przedsiębiorstwa społeczne działające najsprawniej pod względem ekonomicznym i społecznym. Czas na zgłoszenia od przedsiębiorstw społecznych działających co najmniej 24 miesiące to 31 maja 2015 r. więcej: Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego Ministerstwo Gospodarki informuje, że nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego rozpoczął się 12 maja 2015 r. Nabór zakończy się 19 czerwca 2015 r. o godz więcej: Rusza pierwszy konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wprowadza do swojej oferty nową propozycję Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. więcej: NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach działania 1.3 PO WER Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłasza nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER. Wnioski można składać w terminie od 8 do 15 czerwca 2015 r. więcej:

14 Nabór wniosków w ramach działania 3.1 PO WER NCBR ogłasza nabór wniosków w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER. Wnioski można składać w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r. więcej: ogloszenie_o_konkursie.pdf Nabór wniosków w ramach działania 3.4 PO WER NCBR ogłasza nabór wniosków w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER. Wnioski można składać w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r. więcej: temy_antyplagiatowe_ogloszenie_o_konkursie.pdf Nabór wniosków w ramach działania 4.2 PO WER Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER. Wnioski można składać w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) NCBR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO IR. Wnioski można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. więcej: ogloszenie_o _konkursie_1.1.1.pdf

15 Nabór wniosków w ramach poddziałania PO IR NCBR ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej PO IR. Wnioski można składać w terminie od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania 1.2 PO IR NCBR ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOLOT innowacyjne lotnictwo, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R PO IR. Wnioski można składać w terminie od 18 maja do 17 lipca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania 321 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) ZWO ogłasza nabór wniosków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW , w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Wnioski można składać w terminie od 15 maja do 1 czerwca 2015 r. więcej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła nabór wniosków o płatności obszarowe za 2015 r. Jak informuje ARiMR aktywny rolnik w ramach płatności obszarowych za 2015 r. może otrzymać nawet 500 euro dopłat do hektara upraw. Aby sięgnąć po te pieniądze rolnicy muszą złożyć wnioski o przyznanie takich płatności. Prezes Andrzej Gross przypomniał, że kto złoży swój wniosek w terminie od 15 marca do 15 czerwca 2015 r. może liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości. więcej: r.html

16 Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 r. Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. więcej: Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. więcej: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki czas na małe granty Projekty dofinansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Programu Małe Granty mają przede wszystkim rozwijać współpracę między Czechami, Węgrami, Polską i Słowacją. Działania objęte grantem to współpraca kulturalna, naukowa i badawcza, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja transgraniczna i edukacja. Termin składania wniosków mija 1 czerwca 2015 r. więcej: Granty na badania, stypendia i staże znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staże, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 r. więcej:

17 Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Nabór wniosków trwa od 22 kwietnia do 22 czerwca 2015 r. więcej: Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w terminie: od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę - to kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: 1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcej: Konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) NCN przedstawia wstępny Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. m.in. na projekty badawcze. więcej:http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Uprzejmie informujemy, że w okresie od 15 do 19 czerwca 2015 r. odbędzie się nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach tego naboru Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

18 przyzna 32 refundacje. Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy wynosi zł. więcej: Projekt pn. DOBRY START NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Dobry start na rynku pracy realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole/Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym CZAS REALIZACJI PROJEKTU: CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, mieszkających na terenie jednej z gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Murów, Ozimek, Prószków, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Niemodlin, Tułowice. Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie został przedłużony do dnia r. więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa.

19 Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. więcej: Nabory w ramach programu Europa dla obywateli Program "Europa dla obywateli" ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: "Pamięć europejska oraz "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie", które są uzupełnione przez granty operacyjne oraz działanie horyzontalne: Waloryzacja, mające na celu analizę, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z programu Europa dla obywateli. Najbliższy termin składania wniosków w komponencie 2., w działaniach 2.1. Sieci miast oraz 2.2. Partnerstwo miast, upływa 1 września 2015 r. więcej: Pierwszy nabór do Sieci Planowania Działań URBACT III otwarty! Pierwszy nabór wniosków dotyczący Sieci Planowania Działań w programie URBACT III jest już otwarty (zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z 11 marca 2015 r.). Głównym celem Sieci Planowania Działań jest poprawa zdolności europejskich miast do zarządzania zrównoważoną polityką miejską i przede wszystkim

20 wzmocnienie ich zdolności do projektowania zintegrowanych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 czerwca 2015 r. więcej: Współfinansowanie projektów LIFE 2015 ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach którego wnioski będzie można składać w okresie od 1 do 22 czerwca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach programu BOCIAN NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii. Wnioski należy składać w terminie od 17 kwietnia do 29 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania alokacji środków. więcej: NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2 NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej. Wnioski należy składać w terminie od 25 lutego do 30 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania dostępnej alokacji środków. więcej:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo