Ministerstwo Edukacji Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008

2 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw Grodzicki mgr ini. Jacek Plaska Recenzenci: dr inz. Marian Cisak dr ini. Barbara Gilsowska Opracowanie redakcyjne: mgr int. Krystyna Elzbieta Hejlasz

3 Spis tresci I. Plany nauczania II. Programy nauczania przedrniotow zawodowych 1. Geodezja ogolna 2. Geodezja iniynieryjna 3. Geodezja w gospodarce nieruchomosciami 4. Fotogrametria 5. lnformatyka geodezyjna i kartograficzna 6. Jezyk obcy zawodowy 7. Cwiczenia geodezyjne 8. Praktyka zawodowa

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Czteroletnie technikum Zawod: technik geodeta 311[10] Podbudowa programowa: gimnazjum godzin Przedmioty nauczania letnim okresie Program wybranej przez szkole specjalizacji opracowuje szkolny zespm przedmiotowy wlasciwy dla zawodu. *' cwiczenia geodezyjne zaieca sit realizowab przez 4 tygodnie w klasie I, 4 tygodnie w kiasie I1 i 4 tygodnie w klasie Ill pod koniec kaidego roku szkolnego.

5 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Szkota policealna Zawod: technik geodeta 311[10] Podbudowa programowa: szkola dajqca wyksztalcenie Srednie LP / I> Przedmioty nauczania Geodezja og61na Geodezja intynielyjna Geodezja w go spodarce nieruchomo$ci;. )mi Cwiczenia geodezyjne"*- 47 IL +l'nn.l"i VJ1",,. Dla mlodzie~yl Dla I,,.. godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Semestly I - IV 6. 1 Jqzyk obcy zawodowy / Specjalizacja* Razem Praktyki zawodowe 14 tygodni, w tym: 2. Praktyka zawodowa w przedsiqbiorstwie geodezyjnym -2 tygodnie letnim okresie nauczania I.,.,, lnformatyka geoaezyjna t,-a*-y- I' <,.- / "a'l"y'alrlrl11~ I I Fotogrametria I I Program wybranej przez szkdoig specjalizacji opracowuje szkoiny zespbt plzedmiotowy wlasciwy dla zawodu. *" Cwiczenia geodezyjne zaleca siq realizowac przez 6 tygodnie w semestne II i 6 tygodni w semestne IV pod koniec kaidego roku szkolnego dwuletnim okresle nauczani a Semesty Forma stacjonarna 12 8 I - IV Forma zaoczna

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH GEODEZJA OGOLNA Szczegolowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczen (siuchacz) powinien umiec: - wyjasnie pojecie,,geodezjan, - scharakteryzowac giowne dzialy geodezji, - dobrat metody pozyskiwania danych o terenie w zaleinosci od rodzaju wykonywanych prac geodezyjnych, - posiuiyc sie pojeciami stosowanymi w geodezji i kartografii, - postuzyc sig podstawowymi pojqciami z metrologii geodezyjnej, - rozroznii: rodzaje map oraz wyjasnic zasady ich sporzqdzania, - wyjasnic budowe i zasade dziaiania instrumentbw geodezyjnych, - zorganizowac stanowisko do wykonywania pomiarow geodezyjnych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska, - dokonat sprawdzenia i rektyfikacji instrument6w geodezyjnych, - postuiyc sie instrumentami i sprzetem geodezyjnym zgodnie z zasadami uiytkowania, - sklasyfikowae i scharakteryzowal. rodzaje osnow geodezyjnych, - wykonac stabilizacje punktow geodezyjnych w terenie, - sporzqdzit opisy topograficzne punktow geodezyjnych, - dobra6 metody wykonywania pomiar6w liniowych oraz wyznaczania dtugosci odcinkow, - wytyczyt proste w terenie roinymi metodami, - wyznaczyc diugosci okreslonych odcinkow, - sklasyfikowae szczeg6ly terenowe, - dobrac metody pomiarow szczeg6l6w terenowych, - wyznaczyc pdoienie szczegoiow terenowych, - sporzqdzic szkice pomiarowe, - przetworzye wyniki pomiarow terenowych na dane numeryczne i graficzne, - sporzqdzie opracowanie geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem okreslonych technik komputerowych, - zastosowac zasady podziatu map na arkusze, - wykorzystac do sporzqdzania map oraz innych opracowari geodezyjno-kartograficznych dane o terenie, - zaktualizowac map? zasadniczq oraz sporzqdzic mapy pochodne,

7 - wykonat niwelacjg terenu rotnymi metodarni, - dobra6 metody i przyrzqdy do pomiaru kqtow poziomych i pionowych, - wykonac pomiary kqtow w terenie, - wykonac obliczenia geodezyjne z zastosowaniem regut rachunkowych Krytowa-Bradisa, - zastosowac symbole rachunkowe Hausbrandta w obliczeniach geodezyjnych, - zaprojektowac; zatotyc oraz wyrownat szczeg6lowe i pomiarowe osnowy geodezyjne, - rozroinit konstrukcje geodezyjnych osnow poziomych i wysokosciowych, - dokonac transformacji wspotrzgdnych punktow, - postutyc sig pojgciami rachunku wyrownawczego, - ocenic doktadnosc pomiar6w i obliczen, - wyrownac spostrzeienia geodezyjne roinymi metodami, - dokonac klasyfikacji osn6w geodezyjnych, - wykonak pomiary szczegotowych i pomiarowych osnow geodezyjnych, - zastosowac zasady rachunku wspotrzgdnych w uktadach geodezyjnych, - wyrownat szczeg6towe i pomiarowe osnowy geodezyjne, - zastosowac niwelacje trygonometryczn$ - wykonac pomiary sytuacyjno - wysokosciowe metodq tachimetrycznq, - sporzqdzic mapg sytuacyjnq i sytuacyjno-wysokosciow& - objasnic uktady wspotrzgdnych stosowane w geodezji, - postutyc sig pojgciami z geodezji wyzszej, - wykonac pomiary i obliczenia geodezyjne z wymaganqdokladnosciq, - okreslic wspotrzgdne punktbw wyznaczonych rotnymi metodami, - objasnic zasady dziatania globalnego systemu pozycyjnego GNSS (Global Navigation Satellite System), - rozroinic metody wyznaczania wspolrzgdnych punktow z wykorzystaniem techniki GNSS, - wykonac pomiary geodezyjne zgodnie z przepisarni bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpotarowej oraz ochrony srodowiska. Material nauczania 1. WiadomoSci podstawowe Zarys historii geodezji. Podziat i zadania geodezji. Rodzaje prac i opracowan geodezyjnych

8 Ksztalt Ziemi. Magnetyzm ziemski, deklinacja magnetyczna, zbietnos1. poludnikow, uchylenie magnetyczne. Zorientowanie kierunku prostej. Rodzaje azymutow i zaleznosci miedzy nimi. Sprzet geodezyjny. Miary stosowane w geodezji. Mapy i ich rodzaje. Znaki umowne stosowane w geodezji. Pojecie osnowy geodezyjnej i jej rodzaje. Wyznaczanie i stabilizacja punktow w terenie, opis topograficzny punktu. Pomiary geodezyjne i zasady ich wykonywania. Przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Cwiczenia: Przeliczanie jednostek miar kqta: miary stopniowej na gradowq i odwrotnie, miary stopniowej i gradowej na analitycznq i odwrotnie. Obliczanie azymutow: geograficznego, magnetycznego oraz kartograficznego okreslonego odcinka. 2. Pomiary liniowe i sytuacyjne Przyrzqdy do pomiar6w liniowych. Zasady tyczenia linii prostych. Pomiary dtugosci odcinkow. Tyczenie kqt6w prostych. Ogolne zasady zawadania poziomych osnow szczeg~towych i pomiarowych. Klasyfikacja szczegotow terenowych. Sposoby bezposredniego pomiaru szczego16w terenowych. Szkic polowy pomiaru sytuacyjnego. Organizacja pomiaru szczegotow.. ~wiczenia: Tyczenie linii prostych w terenie. Wykonywanie pomiarow dtugosci odcinkow tasmqgeodezyjnq Wykonywanie pomiarow dlugosci odcink6w dalmierzem optycznym. Sporzqdzanie szkicu pomiaru sytuacyjnego. Zaktadanie osnowy pomiarowej kqtowo-liniowej. Wykonywanie porniarow szczegot6w sytuacyjnych rotnymi metodami. Sporzqdzanie opisow topograficznych punktow osnowy pomiarowej. 3. Zasady sporzqdzania map sytuacyjnych Sporzqdzanie map sytuacyjnych na podstawie bezposrednich pomiarow terenowych. Mapa zasadnicza. Podziat mapy na arkusze.

9 Przyrzqdy do kartowania tresci mapy Kartowanie szczegotow terenowych. Opracowanie mapy sytuacyjnej. Cwiczenia: Sporzqdzanie mapy sytuacyjnej na podstawie wykonanych pomiarow terenowych. Opracowywanie mapy sytuacyjnej z zastosowaniem techniki komputerowej. 4. Elementy optyki w instrumentach geodezyjnych Prawa odbicia i zatamania Swiatla. Zwierciadla. Plytka plaskorownolegta i jej zastosowanie w instrumentach geodezyjnych. Klin optyczny i jego zastosowanie w instrumentach geodezyjnych. Pryzmaty i ich zastosowanie. Soczewki, graficzna konstrukcja obrazow, wady soczewek. Lupa, mikroskop, luneta. Cechy charakterystyczne lunety. Daimierze optyczne. Cwiczenia: Wyznaczanie odlegtosci migdzy dwoma punktami przy uiyciu dalmierzy optycznych. Wyznaczanie kqtow prostych przy uiyciu wegielnicy pryzmatycznej. 5. Niwelacja geometryczna Pomiary wysoko~ciowe, poziomy odniesienia. Sposoby prezentacji rzeiby na mapach. Znaki umowne. Rodzaje i metody niwelacji geometrycznej. lnstrumenty i przyrzqdy stosowane w niwelacji geometrycznej. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorow. Technika wykonywania niwelacji geometrycznej. Niwelacja techniczna reper6w. Niwelacja podluina i poprzeczna. Niwelacja powierzchniowa metodq: siatki, profili, oraz punktow rozproszonych. Warstwice. Kartowanie punktow wysokosciowych terenu. lnterpolacja warstwic. Kreslenie warstwic. Automatyczne generowanie warstwic. Zasady wykonywania niwelacji precyzyjnej. lnstrumenty i przyrzqdy do niwelacji precyzyjnej.

10 Cwiczenia: r Sprawdzanie warunkow geometrycznych niwelatora i jego rektyfikacja. r Wykonywanie niwelacji reperow w ciqgu zarnknigtym i obliczenie wysokosci reperow. r Wykonywanie niwelacji reperow ciqgu otwartego, dwustronnie dowiqzanego oraz obliczanie wysokosci reperow. Wykonywanie niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz sporzqdzanie profilow terenu.. Wykonywanie niwelacji powierzchniowej terenu rnetodq punktow rozproszonych oraz sporzqdzanie rnapy wysokosciowej. Sprawdzanie warunkow geometrycznych niwelatorow precyzyjnych. Dokonywanie odczytow na lacie do niwelacji precyzyjnej oraz wprowadzanie danych do dziennika niwelacyjnego. Wykonywanie pomiaru wysokosci reperow rnetodq niwelacji precyzyjnej. 6. lnstrumenty do pomiarow kqtow poziomych i pionowych Pojecie kqta poziornego i kqta pionowego. Geornetryczne zasady budowy instrumentow kqtornierczych. Budowa i zasady dziaiania teodolitu. Systerny i urzqdzenia odczytowe teodolitow optycznych i elektronicznych. Warunki geornetryczne i rektyfikacja teodolitu. Cwiczenia: Dokonywanie odczytow w rbinych systemach odczytowych teodolit6w. Sprawdzanie i rektyfikacja libelli alidadowej. Okreslenie bied6w kolimacji i inklinacji. Wyznaczanie miejsca zera kota pionowego. 7. Pomiar kqtow poziomych i pionowych Centrowanie i poziomowanie teodolitu. Zasady pomiaru kqtbw poziomych i pionowych Metody pomiaru kqtow poziomych. Dokladnosc porniaru kqtow poziomych. Porniar kqt6w pionowych. Cwiczenia:. Centrowanie i poziomowanie teodolitu. Wykonywanie pomiarow pojedynczego kqta metodq kqtowq,

11 prowadzenie dziennika obserwacji kqtowych oraz obliczanie Sredniej wartoici kqta. Wykonywanie pomiarow kqtow metodq kierunkow% prowadzenie dziennika obserwacji kqtowych oraz obliczanie Srednich wartosci kierunkow. Wykonywanie pomiar6w kqtow pionowych, prowadzenie dziennika obserwacji kqtowych oraz obliczanie wartosci kqtow. 8. Rachunek wspotrzgdnych Geodezyjny uklad wsp6trzgdnych prostokqtnych ptaskich. Obliczanie wspdtrzgdnych. Obliczenia geodezyjne na liczbach przyblizonych. Dokladnosc obiiczeri, reguty rachunkowe Krytowa - Bradisa. Symbole rachunkowe Hausbrandta. Obliczanie azymutow, kqtow i dlugosci odcinka ze wspotrzgdnych. Obliczanie wsp6trzgdnych punktow terenowych wyznaczonych metodq domiarow prostokqtnych i metodq biegunowq Obliczanie wspolrzgdnych punktow na podstawie kqtowego i liniowego wcigcia w przod, wcigcia wstecz oraz metodq Hansena. Rodzaje transformacji. Transformacja wsp6lrzgdnych punktow. Cwiczenia: Obliczanie dlugosci odcinka i jego azymutu na podstawie wso6lrzednvch. k, ~bliczanie wsp6lrzgdnych dowolnego punktu. Obliczanie wspotrzgdnych punkt6w na podstawie domiar6w prostokqtnych. Obliczanie wspmrzgdnych punktu metodq kqtowego wcigcia w przod, liniowego wcigcia w przod, wcigcia wstecz z zastosowaniem kalkulatorow i program6w komputerowych. Wyznaczanie wspmrzgdnych punktow metodq Hansena. Przeliczanie wspotrzgdnych biegunowych na prostokqtne oraz prostokqtnych na biegunowe. Wykonywanie transformacji wspdtrzgdnych punktow. 9. Elementy rachunku wyrownawczego Pochodne funkcji zlozonych. Rtriniczka funkcji wielu zmiennych. Rozwinigcie funkcji w szereg. Podstawowe wiadomosci o wyznacznikach, krakowianach i macierzach. Spostrzezenia jednakowo i niejednakowo doktadne.

12 Blgdy spostrzeieh, ich rodzaje i charakterystyka. Prawa i rodzaje b$dow przypadkowych. WtasnoSci btgd6w przypadkowych. Prawo przenoszenia sie btgd6w Srednich. Zadania rachunku wyrownawczego. Metoda najmniejszych kwadratow i jej zastosowanie. Wyrownanie spostrzeieh bezposrednich. Obliczenie Sredniego blgdu typowego spostrzetenia. Wagi spostrzeieh. Srednia arytmetyczna. 0g61ne zasady wyrownania obserwacji metodq posredniczqcq. Rownania poprawek i r6wnania normalne. Obliczanie Srednich blgdow obserwacji, Srednich btqd6w niewiadomych i ich funkcji. Metoda posredniczqca i jej zastosowanie. Ogolne zasady wyrownania obserwacji metodqzawarunkowanq Rownania warunkowe i rownania poprawek obserwacyjnych. Metoda korelacyjna i metoda warunkowa oraz ich zastosowanie. ewiczenia: Obliczanie pochodnych funkcji jednej i wielu zmiennych.. Wyrownywanie spostrzeieir bezposrednich oraz obliczanie Sredniego biqdu z wielokrotnych obserwacji jednakowo doktadnych. Obliczanie Sredniego btgdu typowego spostrzezenia w obserwacjach niejednakowo doktadnych. Obliczanie Sredniego btedu wyrownanej wartosci wielkosci mierzonej. Obliczanie srednich blgd6w na podstawie roinic spostrzezen jednej. pary. Wyrownywanie sieci niwelacyjnej metodq posredniczqcq. Wyrownywanie sieci kqtowej metodq posredniczqcq.. Wyrownywanie sieci kqtowo - liniowej metodq posredniczqcq, Wyrownywanie sieci niweiacyjnej metodqzawarunkowanq. Wyrownywanie sieci kqtowej w postaci czworoboku geodezyjnego rnetodq zawarunkowanq. 10. Elektroniczne instrumenty geodezyjne Ruch falowy. Charakterystyka fali elektromagnetycznej. Podzial dalmierzy elektronicznych. Budowa i zasady dzialania dalmierzy elektronicznych. Budowa i zasady dziatania tachimetrow elektronicznych i niwelatorow elektronicznych. Zasady pomiaru odleglosci za pomocqdalmierzy elektronicznych.

13 Cwiczenia: Sprawdzanie warunkow geometrycznych instrumentow elektronicznych. Wykonywanie pomiaru dalmierzami elektronicznymi oraz tachimetrami i niwelatorami elektronicznymi. I I. Osnowy geodezyjne Podziai osnow. Charakterystyka osnowy poziomej. Charakterystyka szczegotowej osnowy poziomej. Ogdlne zasady projektowania i zakiadania szczeg6lowych oraz pomiarowych osn6w poziomych. Pomiary kqtowe i liniowe w szczegoiowych oraz pomiarowych osnowach geodezyjnych. Obliczanie wsp6lrzgdnych punktow ciqgow poligonowych. Obliczanie i wyrownanie sieci poligonowych: niezaleinych, nawiqzanych z jednym punktem wedowym oraz wielowezlowych sieci nawiqzanych. Charakterystyka osnowy wysokosciowej. charakte&sty6a szczegolowej osnowy wyso60sciowe;. Projektowanie sleci nlwelac~i techn.cznej ]el stabilizac,a. pomar Obliczanie najbardziej prawdopodobnych wysokosci reperow wezlowych. DokladnosC niwelacji technicznej. Osnowy dwufunkcyjne. Pomiar osnow geodezyjnych z wykorzystaniem techniki GNSS Cwiczenia: Wykonywanie szkicu podstawowej i szczegotowej osnowy poziomej. Sporzqdzanie szkicu podstawowej i szczeg6lowej osnowy wysokosciowej. Wykonywanie pomiaru ciqgu dwustronnie nawiqzanego. Projektowanie wielowgziowej osnowy pomiarowej obejmujqcej dany obszar. Wykonywanie pomiarow zaprojektowanej osnowy. Obliczanie wspolrzednych punktow osnowy. Wyrownywanie sieci niwelacyjnej z jednym punktem weziowym Wyrownywanie wielowezlowej i nawiqzanej sieci niwelacyjnej. 12. Niwelacja trygonometryczna Zasady wykonywania niwelacji trygonometrycznej. Wptyw krzywizny Ziemi i refrakcji pionowej na trygonometryczny pomiar wysokosci. Pomiar i obliczenie wysokosci niedostepnego punktu. Zastosowanie niwelacji trygonometrycznej.

14 . Cwiczenia:. Wykonywanie pomiarow i obliczanie wysokosci niedostgpnego punktu. Obliczanie sredniego blgdu pomiaru polotenia wysokosciowego danego punktu. 13. Tachimetria Zasady wykonywania pomiarow tachimetrycznych. lnstrumenty tachimetryczne. Organizacja pracy zespolu pomiarowego. Opracowanie wynikow pomiarow terenowych. Zasady opracowywania map wysokosciowych. Kontrola prawidlowosci wykonania mapy wysokosciowej. Analiza doktadnosci pomiarow. Cwiczenia: Wykonywanie pomiarow sytuacyjno-wysoko~ciowych na danym terenie metodq tachimetrycznq. Opracowywanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej terenu. Wykonywanie pomiaru rzeiby terenu przy uiyciu tachimetru elektronicznego z automatycznq rejestracjqdanych. Opracowywanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w technologii numerycznej. 14. Podstawy geodezji wyiszej, satelitarnej i astronomii geodezyjnej Ksztalt i wymiary Ziemi. Elipsoida, geoida i sferoida. Powierzchnie ekwipotencjalne. Podstawowe wiadomosci z grawimetrii. Podstawowa osnowa grawimetryczna. Wsp6lrzqdne geodezyjne B, L, H. System odniesienia WGS-84. Globalny System Nawigacji Satelitarnej GNSS. Zasady zakladania osnowmetodami GNSS. Niwelacja satelitarna. Techniki pozycjonowania. Podstawowe wiadomosci z astronomii. Uklady wspolrzgdnych stosowanych w astronomii. Czas sloneczny i gwiazdowy. Czasy strefowe.

15 Cwiczenia: Przeliczanie sredniego czasu stonecznego w danej strefie czasowej na sredni miejscowy czas sloneczny, prawdziwy czas stoneczny i gwiazdowy. + Wyznaczanie wspotrzednych punktow z wykorzystaniem techniki GNSS. 15. Elementy kartografii Klasyfikacja map. Generaiizacja tresci map. Ogolne zasady redakcji map. Reprodukcja kartograficzna. Kartografia cyfrowa. Podstawy teorii odwzorowan kartograficznych. Og6lna charakterystyka odwzorowari. Charakterystyka odwzorowati Gaussa-Krugera i UTM. Zasady przeliczania wsp6trzgdnych elipsoidalnych punktu na wspotrzgdne prostokqtne ptaskie oraz wspolrzgdnych prostokqtnych na elipsoidalne. Cwiczenia: + Czytanie tresci map. Odczytywanie wspotrzednych punktow z map topograficznych w rotnych ukladach wspotrzgdnych. Sporzqdzenie matrycy fragmentu mapy. ~rodki dydaktyczne Komputery z geodezyjnym oprogramowaniem obliczeniowym i graficznym. Modele i przekroje instrumentow geodezyjnych. lnstrukcje obstugi przyrzqdow i instrumentow geodezyjnych. lnstrukcje i wytyczne techniczne do wykonywania prac geodezyjnych. Normy PN-ISO, IS0 oraz przepisy prawne z zakresu geodezji i kartografii. Dokumentacje opracowari geodezyjno-kartograficznych. Dzienniki pomiarowe, formularze szkicow i opisow topograficznych punktow oraz formularze obliczen. Arkusze mapy zasadniczej, map tematycznych, ewidencyjnych i topograficznych. Wzory, symbole, objasnienia znakow topograficznych. Kalkulatory elektroniczne. Tablice astronomiczne. Optyczne teodolity techniczne.

16 Elektroniczne teodolity techniczne. Tachimetry elektroniczne. Dalmierze elektrooptyczne. Pionowniki optyczne. Odbiorniki GNSS. Optyczne niwelatory automatyczne: techniczne i precyzyjne. Niwelatory kodowe z kompletem tat kodowych. Statywy geodezyjne. Lustra do instrumentow elektronicznych. Tasmy geodezyjne ze szpilkami. Ruletki geodezyjne. Tyczki geodezyjne ze stojakami. Szkicowniki. Wegielnice. Piony sznurkowe. Piony optyczne. Zabki niwelacyjne. Uwagi o realizacji Przedmiot Geodezja ogdlna jest podstawowym przedmiotem nauczania w zawodzie. Program nauczania przedmiotu integruje tresci z geodezji i kartografii, matematyki, fizyki oraz geografii. Obejmuje wiedze z zakresu: prowadzenia pomiarow liniowych i sytuacyjnych, sporzqdzania map sytuacyjnych i sytuacyjno - wysokosciowych, dobierania i przygotowywania instrumentow geodezyjnych do pomiaru kqtow poziomych i pionowych, wykonywania obliczeti geodezyjnych, projektowania i zaktadania osnbw geodezyjnych oraz prowadzenia pomiarow tachimetrycznych. Skutecznosc nauczania przedmiotu w znacznym stopniu zaleiy od wtasciwego doboru tresci i metod nauczania. Nalezy preferowac te metody, ktore zapewniajq: - wdrazanie ucznia do samodzielnego i logicznego myslenia, - aktywny udzial w rozwiqzywaniu zadati i problemow, - stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, - ksztattowanie u uczniow okreslonych umiejgtnosci i nawykow. Do realizacji programu zaleca sig stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wykladu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objasnieniem, pokazu z instruktazem, tekstu przewodniego, metody projektow oraz cwiczen praktycznych.

17 Geodezyjne Cwiczenia praktyczne stanowiq integralnq czgsc procesu dydaktycznego, umoiliwiajq uczniom zdobycie umiejgtnosci w zakresie wykonywania pomiarow geodezyjnych, opracowywania wynikow pomiarow oraz sporzqdzania map i innych opracowan geodezyjnych. Realizujqc program naleiy zwracac uwagg na koniecznosc stosowania obowiqzujqcej w geodezji zasady,,od ogotu do szczegolu". Zajgcia dydaktyczne naleiy prowadzic w odpowiednio wyposaionej w srodki dydaktyczne pracowni przedmiotowej, natomiast Cwiczenia pomiarowe bezposrednio w terenie na poligonie szkolnym lub innym miejscu, gdzie moiliwe jest wykonanie Cwiczen przewidzianych w programie nauczania. Cwiczenia pomiarowe w terenie uczniowie powinni wykonywac w zespotach 5 - osobowych. Przed przystapieniem do ich wykonywania nalezy przeprowadzic instruktaz wstepny w zakresie obslugi sprzgtu i instrumentow geodezyjnych, wykonywania pomiarow, zapisywania wynik6w w dziennikach pomiarowych, poinformowac uczniow o zasadach pracy w zespolach pomiarowych oraz zwr6cic uwagg na koniecznosc przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska podczas wykonywania Cwiczen. Cwiczenia dotyczqce ksztattowania umiejetnosci w zakresie wykonywania obliczeti geodezyjnych, sporzqdzania map i innych opracowan graficznych oraz dokumentowania prac geodezyjnych naleiy prowadzic w grupach osobowych, w pracowni przedmiotowej oraz komputerowej z wykorzystaniem dostepnych programow obliczeniowych i graficznych. Zamieszczone w programie Cwiczenia naleiy traktowac jako propozycjg, kt6rq moina wykorzystat w czasie zajec. Nauczyciel moie opracowac inne Cwiczenia o zroznicowanym stopniu trudnosci, moiliwych do wykonania w warunkach szkoly. Podczas realizacji programu nauczania naleiy wdraiac uczniow do samodzielnej pracy, studiowania czasopism i literatury zawodowej oraz korzystania z zasobow lnternetu. Wskazane jest r6wniei ksztattowanie cech niezbgdnych w zawodzie, takich jak: uczciwosc, odpowiedzialnosc za wyniki pomiarow i obliczen, poprawnos6 dokumentacji, dbatosc o wysokqjakosc Swiadczonych uslug oraz umiejgtnosc pracy w zespole. W procesie dydaktycznym wskazane jest rowniei organizowanie wycieczek dydaktycznych do firm geodezyjnych, na targi i wystawy sprzgtu geodezyjnego, pokazy nowych technologii, a takze zapraszanie specjalistow do prowadzenia prelekcji z zakresu nowoczesnych technologii pomiarow i opracowan geodezyjno-kartograficznych.

18 Proponuje sie nastgpujqcy podzial godzin na realizacje ooszczea6lnvch dzialow tematvcznvch: Dziaty tematyczne Orientacyjna /geodezyjnych 5. / Niwelacja geometryczna )lnstrumenty do pomiarow kqtow poziomych 1 31 Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczegolnych dziatow majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzie pewne zmiany, majqce na celu lepsze dostosowanie programu do specyfiki szkoty. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osianiqc uczniow powinno odbywat sig systematycznie przez caty czas realizacji programu nauczania na podstawie okreslonych kryteriow, zgodnie z obowiqzujqcqskalqocen. Proces oceniania powinien obejmowak diagnoze stanu wiedzy i umiejetnosci uczniow w odniesieniu do celow ksztatcenia, rejestrowanie postepow w toku realizacji programu nauczania oraz rozpoznawanie trudnosci w osiqganiu zalozonych celow. W trakcie oceniania naleiy informowac uczniow o poziomie ich osianigc w stosunku do wymagan programowych.

19 Osiqgnigcia uczniow moina oceniac na podstawie: - ustnych i pisemnych sprawdzianow, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania kwiczeri, - wykonanych projektow. Podczas oceniania osiqgnigf: edukacyjnych uczniow szczegolnq uwage naleiy zwrocie na: - organizowanie stanowiska pracy, - dobieranie metod pozyskiwania danych o terenie, - dobieranie instrumentow geodezyjnych i przyrzqdow pomiarowych, - poslugiwanie sie instrumentami geodezyjnymi, - wykonywanie pomiarow kqtow, dlugosci odcinkow i wysokosci punktow, - wykonywanie obliczen geodezyjnych, - sporzqdzanie map sytuacyjno-wysokosciowych, - opracowywanie dokumentacji pomiarowej, obliczeniowej i graficznej, - przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Podczas kontroli i oceny dokonywanej na podstawie wypowiedzi ustnej, naleiy zwracac uwage na operowanie zdobytq wiedzq, poprawnost merytorycznq wypowiedzi, poslugiwanie sie terminologiq zawodowq oraz poprawnose wnioskowania. Po zakoriczeniu realizacji programu, w celu zbadania poziomu osiqgniec uczniow, proponuje sig zastosowanie testu osiqgnigc szkolnych z zakresu poszczegolnych dzialow przedmiotowych. Ocena osiqgniec edukacyjnych powinna motywowat i aktywizowat.ucznia do nauki oraz wpiywac na ksztattowanie dyscypliny, pracowitokci i odpowiedzialnosci za wykonanq pracg. W ocenie koficowej naleiy uwzglednik wyniki wszystkich, stosowanych przez nauczyciela, metod sprawdzania osiqgnigt uczniow. Literatura Czarnecki K.: Geodezja wspoiczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Zycie, Warszawa,1995. Jagielski A.: Geodezja I. Wydawnictwo P.W.,,StabilU, Krakow, Jagielski A,: Geodezja 11. Wydawnictwo P.W.,,Stabiln, Krakow, Jarzebowski T.: Elementy astronomii. Podrgcznik dla technikum geodezyjnego. PPWK, Warszawa, Kamela Cz., Lipiriski M.: Geodezja. PPWK, Warszawa, Lazzarini T. i inni: Geodezja. PPCK, Warszawa, Platek A.: Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachimetiy elektroniczne. CzesC I. PPWK, Warszawa-Wroctaw, Piatek A.: Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachimetry

20 elektroniczne. CzeSC II. PPWK, Warszawa-Wroclaw, Skorczynski A,: Podstawy obliczen geodezyjnych. PPWK, Warszawa, Wojcik M., Wyczatek I.: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznahskiej, Poznari, Wysocki J., Geodezja i fotogrametria. Wyd. SGGW, Warszawa, Zqbek J.: Geodezja I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, lnstrukcje geodezyjne: 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 0-2 Ogolne zasady opracowania map do celow gospodarczych. 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kaitograficznej. G - I Geodezyjna osnowa pozioma. G - 2 Geodezyjna osnowa wysokosciowa. G - 3 Geodezyjna obstuga inwestycji. G - 5 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. K - 1 Mapa zasadnicza. Wytyczne techniczne: K -1.1, K -1.3, K Czasopisma: Przeglqd Geodezyjny, Geodeta, GPS World. Opisy obliczeniowych i graficznych programow komputerowych. Wykaz literatuiy nalezy aktualizowad w miare ukazywania sic nowych pozycji wydawniczych.

21 GEODEZJA INzYNIERYJNA Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeri (stuchacz) powinien umiek: - opracowac geodezyjnie projekty planow realizacyjnych obiektow budowlanych, - zastosowac roine metody geodezyjnego opracowania projektow obiektow budowlanych, - dobrat narzedzia i metody tyczenia w zaletnosci od wymaganej doktadnosci prac geodezyjnych, - zaprojektowac osnowy realizacyjne, - wytyczyt w terenie osnowg realizacyjnq do budowy i montaiu obiektow budowlanych, - zastosowac roine metody tyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego obiektdw budowlanych, - sporzqdzit szkice dokumentacyjne, - przeprowadzic geodezyjnq obsluge budowy obiektow budowlanych oraz skontrolowac ich przestrzenne usytuowanie, - opracowac geodezyjnie geometric prostych i krzywoliniowych odcinkow tras, - wytyczyt w terenie, na ptaszczyinie poziomej i pionowej proste i krzywoliniowe odcinki tras, - wykonac prace geodezyjne zwiqzane z tyczeniem tras drogowych i kolejowych, - wykonac pomiary realizacyjne podczas budowy tras komunikacyjnych, - wytyczyc w terenie obiekty budownictwa wodnego, - wykonac inwentaryzacje geodezyjnqsieci uzbrojenia terenu, - zatoiyc i zaktualizowac kataster obiektow uzbrojenia terenu, - zlokalizowat w terenie przewody uzbrojenia podziemnego terenu, - opracowac geodezyjnie projekt realizacji inwestycji na danym terenie, - przeprowadzic geodezyjnq obsluge budowy wysokich obiektow budowlanych, - wykonac geodezyjne pomiary przemieszczeri i odksztatceri budowli, - zatoiyc osnowy geodezyjne do tyczenia tuneli, - wykonac prace realizacyjne w budownictwie tunelowym, - zastosowac przepisy prawa, instrukcje i normy obowiqzujqce w geodezji iniynieryjnej, - zastosowac zasady bezpieczeiistwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska podczas wykonywania pomiarow geodezyjnych.

22 Material nauczania 1. Wiadomosci wstgpne Przedmiot i zadania geodezji iniynieryjnej. Specyfika pomiarow iniynieryjnych. Narzgdzia i techniki pomiarowe. Materialy geodezyjno - kartograficzne stosowane do celow projektowych oraz geodezyjnej obslugi inwestycji. Przepisy prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, wytyczne techniczne, normy i instrukcje stosowane w geodezji iniynieryjnej.. Cwiczenia: Czytanie i interpretowanie tresci map zgodnie z instrukcjarni i wytycznymi technicznymi GUGiK. Czytanie i interpretowanie opracowari geodezyjno - kartograficznych oraz projektow inwestycj/. 2. Geodezyjne osnowy realizacyjne Klasyfikacja geodezyjnych osnow realizacyjnych. Pozioma osnowa realizacyjna: przeznaczenie, projektowanie, zakladanie i utrwalanie punktow. Pomiar i wyrownanie poziomych osnow realizacvinvch. wysok&ibwa osnowa realizacyjna: przeznaczenie, projektowanie, zakladanie i utrwalanie punktow. Porniar i wyrownanie wysokosciowych osnow realizacyjnych. Cwiczenia: Wytyczanie w terenie punkow charakterystycznych, linii prostych lub uklabu prostych zgodnie ze wspolrzgdnymi punktow ustalonymi w projekcie. Zakladanie i utrwaianie w terenie roboczych punktow osnowy wysoko~ciowej. Wykonywanie pomiar6w roinic wysokosci punktow oraz obliczanie i wyrownanie punktow osnowy. 3. Pomiary realizacyjne Opracowania geodezyjne do projektu pojedynczego obiektu inwestycyjnego. Opracowania geodezyjne do projektu zespotu obiektow budowlanych. Szczeg6lowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu. Plany realizacyjne osiedli mieszkaniowych. Piany realizacyjne zakladow przemyslowych. Projekty szlakow kornunikacyjnych. Zasady tyczenia lokalizacyjnego. 22

23 Metody tyczenia. Tyczenie jedno- i dwuetapowe. Pomiary kontrolne. Pomiary liniowe, kqtowe i wysokosciowe. Tyczenie linii i plaszczyzn o okreslonym nachyleniu. Tyczenie prostych rownolegtych. Przenoszenie wysokosci punktow na roine poziomy. Metody pionowania. Zasady ustalania dokladnosci tyczenia. Zasady organizacji i wykonywania pomiarow realizacyjnych. Zasady prowadzenia geodezyjnej obslugi podczas montaiu budowli z prefabrykatow. Zasady ustalania doktadnosci montaiu elementow budowli. Cwiczenia: Opracowywanie geodezyjne projektu pojedynczego obiektu budowlanego metodq domiarow prostokqtnych oraz metodq biegunowq. Tyczenie lokalizacyjne pojedynczego obiektu budowlanego na podstawie opracowanego szkicu dokumentacyjnego. Projektowanie wciec liniowych i kqtowych oraz sporzqdzanie szkicow dokumentacyjnych tyczonego obiektu. Tyczenie w terenie prostej rownolegtej do ptaszczyzny pionowej, przechodzqcej przez wskainiki konstrukcyjne. Wtyczanie teodolitu w danq ptaszczyzne pionowq. Wyznaczanie w terenie potoienia punktow o okreslonych wysokosciach. Wyznaczanie w terenie przebiegu linii o okreslonym pochyleniu. Wytyczanie w terenie zaprojektowanej wartosci kqta i zaprojektowanej dtugosci odcinka. Sprawdzanie pionowosci danego elementu konstrukcyjnego budynku. 4. Metodyka tyczenia tras Definicja trasy. Zasady tyczenia tras. Metody tyczenia prostych odcinkow tras. Krzywoliniowe odcinki tras: luki kolowe, tuki koszowe, krzywe przejsciowe, luki kolowe z krzywymi przejsciowymi, luki odwrotne. Metody tyczenia krzywoliniowych odcinkow tras. Programy komputerowe do obliczania i kreslenia elementow geometrycznych trasy.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 311[10] /MENiS/2005. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 311[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr inż. Wanda Brześcińska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja Wstęp........................................................ 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.................................... 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014 Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta - zna i stosuje zasady BHP pracy geodety zarówno w terenie jak i w biurze, - zna warunki geometryczne

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEODEZJA I:

SPIS TREŚCI GEODEZJA I: SPIS TREŚCI GEODEZJA I: Przedmowa... 8 Rozdział 1: Wiadomości wstępne... 9 1.1. Definicja, zadania i podział geodezji...9 1.2. Powierzchnie odniesienia... 11 1.3. Geodezyjny system odniesień przestrzennych...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA GEODESY 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO... Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO....................... XI 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ..................... 1 Z historii geodezji........................................ 1 1.1. Kształt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1):

SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1): SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1): Przedmowa do wydania III... 8 Rozdział 1: Wiadomości wstępne... 9 1.1. Definicja, zadania i podział geodezji... 9 1.2. Rys historyczny geodezji i kartografii... 13 1.3. Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej!

Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej! Proponujemy naukę w 2-letniej, zaocznej Szkole Policealnej! Zawód Technik Geodeta jest bardzo atrakcyjny na rynku pracy w Polsce. Geodezja ma szczególne znaczenie w dobie modernizacji i rozwoju naszego

Bardziej szczegółowo

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi 1 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GEODEZJI... 10 1.1 FIGURA ZIEMI... 10 1.2 FIZYCZNA POWIERZCHNIA ZIEMI, ELIPSOIDA, GEOIDA... 13 1.3 GEOIDA A ŚREDNI POZIOM MORZA... 14 1.4 ELIPSOIDA... 16 1.5 KRÓTKA HISTORIA GEODEZJI...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania I

Przedmowa do wydania I Przedmowa do wydania I Podręcznik Geodezja I powstał na bazie skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji 1, którego dwa wydania ukazały się wcześniej w latach 1999-2002 i został napisany przede wszystkim dla

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 3/07 Kontrolą pomiarów realizacyjnych objęte są A. wszystkie etapy prac związane z tyczeniem obiektu. B. poziome

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

GEODEZJA INŻYNIERYJNA GEODEZJA INŻYNIERYJNA GEODEZJA INŻYNIERYJNA Dr inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji ul. Balicka 253A pokój 222 tel. (12) 662-45-13 e-mail: andrzej.kwinta@ur.krakow. pl Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Organizacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA, 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA, 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA, 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 23.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej Załącznik nr 1 Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej 6. Karta uzgodnień branżowych 7. Szkic polowy 8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie WIESŁAW PAWŁOWSKI

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie WIESŁAW PAWŁOWSKI Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie WIESŁAW PAWŁOWSKI Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) [1] projekt zagospodarowania działki lub

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[10]/T-4, SP-2/MEN/2010. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 311[10] Warszawa 2010 Autorzy: mgr inŝ. Julitta Rosa mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

TEST NR 1. 1. znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz

TEST NR 1. 1. znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz TEST NR 1 1. znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz 2. znak ten oznacza: A. Punkt nieodnaleziony B. Punkt zniszczony C. Punkt na budowli z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej

Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej naziemne trasy komunikacyjne: linie i stacje kolejowe, drogi i autostrady, ulice, place, lotniska, mosty, wiadukty, budownictwo podziemne:

Bardziej szczegółowo

Geodezja, Teoria i Praktyka, Tom 1, Edward Osada kod produktu: 3700 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Geodezja, Teoria i Praktyka, Tom 1, Edward Osada kod produktu: 3700 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy (zakres podstawowy)

Pytania na egzamin dyplomowy (zakres podstawowy) Pytania na egzamin dyplomowy (zakres podstawowy) 1. Jednostki miar stosowane w geodezji podaj definicje. 2. Systemy odniesień przestrzennych - poziomych i pionowych. 3. Podaj definicję azymutu i sposoby

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 4 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying 4 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Górski Dr Krzysztof Bojarowski TEMATYKA PRAC

Bardziej szczegółowo

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM

PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM GEODEZJA INŻYNIERYJNA PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM h b RK Str. 1 Budowa dróg kołowych etapy inwestycji Decyzja polityczna o konieczności zrealizowania inwestycji drogowej Wstępny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01 WYKONAWCA: FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik ZADANIE: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 35 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kod CPV 45000000-7 36 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH

GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH GEODEZJA W INWESTYCYJNYM PROCESIE BUDOWLANYM W ASPEKCIE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I TECHNICZNYCH Katedra Geodezji Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Wydział Budownictwa Architektury i

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja globalna i podstawy astronomii Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w Spis treœci Od redaktora naukowego... 9 1. Zadania dzia³u mierniczo-geologicznego i jego miejsce w strukturze zak³adu górniczego... 11 Jan Pielok 1.1. Zadania miernictwa górniczego w œwietle przepisów

Bardziej szczegółowo

Pomiary kątów WYKŁAD 4

Pomiary kątów WYKŁAD 4 Pomiary kątów WYKŁAD 4 POMIAR KĄTÓW W geodezji mierzy się: kąty poziome (horyzontalne) α =(0,360 o ) kąty pionowe (wertykalne) β =(0,90 o ;0,-90 o ) kąty zenitalne z = (0,180 o ) (w których kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt osnowy realizacyjnej dużego zakładu przemysłowego. Metody pomiaru przekrojów poprzecznych dolin rzecznych

Projekt osnowy realizacyjnej dużego zakładu przemysłowego. Metody pomiaru przekrojów poprzecznych dolin rzecznych Nr tematu 0. 0 0. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. 0 07. 0 08. 0 09. 0 0. 0. 0. 0 3. 0 4. 0 Promotor Tematy prac dyplomowych dla studentów na kierunku geodezja i kartografia Uczelni Warszawskiej im. Marii ej Curie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.01.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kontrakt 4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Strzelna - Lipowa 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Urządzanie lasu. Spis treści

Urządzanie lasu. Spis treści Urządzanie lasu Spis treści Przedmowa Część I GEODEZJA I. Wiadomości ogólne A. Geodezja jako nauka B. Działy geodezji C. Układy geodezyjne D. Jednostki miar i ich zamiana 1. Miara długości, powierzchni

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

8 1. Informacje wstępne

8 1. Informacje wstępne 8 1. Informacje wstępne Przedmowa Opracowanie Przewodnik do ćwiczeń z geodezji F, dostosowane do tematyki planowych ćwiczeń semestralnych i terenowych na kierunku geodezja i kartografia A.R. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY D.0 1.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą robót

Bardziej szczegółowo

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe... 2 1.4. Charakterystyka robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geodeta 311104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geodeta 311104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik geodeta 311104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 : Przedmowa...... 11 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ Z historii geodezji... 13 1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK GI-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK GI-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Geodezyjne pomiary specjalne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-207-GI-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY GEODEZYJNE 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne strona 26 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 28 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

GG POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

GG POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Grupa BD1 LP3 Środa ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie. Str.

Grupa BD1 LP3 Środa ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie. Str. Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie 1. Sprawozdanie techniczne 2 2. Niwelacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo