Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa"

Transkrypt

1 W-1_123 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR /pieczęć/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku, wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia dostępną m.in. na stronie internetowej ARiMR pod adresem nie wypełnienie pól o numerach : I - pkt: 1.1, 3.1, 3.2, 3.10; II - pkt: 13.1; IV - pkt: 23-25; V; VI - pkt: 1-6; VII skutkować będzie odmową przyznania pomocy bez wcześniejszego wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków. Wniosek o przyznanie pomocy składany jest przez wnioskodawcę będącego: Grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną organizacją producentów owoców i warzyw Spółką osobową lub kapitałową lub spółdzielnią, w której grupa producentów rolnych, wstępnie uznana grupa, uznana organizacja producentów owoców i warzyw dysponuje bezpośrednio odpowiednio wszystkimi głosami, wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy, wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu Innym podmiotem prowadzącym działalność wspieraną w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 1. NUMER IDENTYFIKACYJNY Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców w sytuacji gdy wnioskodawca posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy numer identyfikacyjny lub posługuje się numerem małżonka. Zgodnie z przepisem 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. Uwaga: w sytuacji gdy numer identyfikacyjny producenta został nadany innej osobie niż wnioskodawca, dane tej osoby należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta. 2. FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 2.1. Osoba fizyczna 2.3. Osoba prawna 2.2. Wspólnicy spółki cywilnej 2.4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Uwaga: w sytuacji gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej należy wypełnić część I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta w ilości odpowiadającej liczbie wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej. 3. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 3.1. Nazwisko/Nazwa PESEL 3.2. Pierwsze imię Drugie imię 3.8. REGON _ 3.9. Seria i numer dokumentu tożsamości 3.4. Obywatelstwo (kod kraju) 3.6. Data urodzenia dd-mm-rrrr 3.5. Płeć - dotyczy wyłącznie osób fizycznych: Kobieta Mężczyzna Numer NIP Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. 3 Pozycja wymagana dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie z przepisami 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. Uwaga: Wspólnicy spółki cywilnej wypełniają wyłącznie pola i W polu 3.1. należy wpisać nazwiska wszystkich wspólników spółki oraz nazwę spółki o ile posiada. Dane te powinny być zgodnie z danymi zawartymi w Umowie spółki cywilnej. W polu 3.8. i należy wpisać odpowiednio REGON i NIP nadany spółce. Dane dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólników spółki cywilnej/dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta. PROW_123/09/02 Strona 1 z 23

2 4. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY, ZGODNIE Z WPISEM DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W KRS LUB ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI CYWILNEJ/UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL 5. ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY/ SIEDZIBA I ADRES WNIOSKODAWCY 5.1. Województwo 5.2. Powiat 5.3. Gmina 5.4. Ulica 5.5. Nr domu 5.6. Nr lokalu 5.7. Miejscowość 5.8. Kod pocztowy 5.9. Poczta Nr telefonu Nr faksu Adres Adres www 6. ADRES DO KORESPONDENCJI 6.1. Województwo 6.2. Powiat 6.3. Gmina 6.4. Ulica 6.5. Nr domu 6.6. Nr lokalu 6.7. Miejscowość 6.8. Kod pocztowy 6.9. Poczta Nr telefonu Nr faksu Adres Adres www PROW_123/09/02 Strona 2 z 23

3 7. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 7.1. Nazwisko/Nazwa 7.2. Imię 7.3. Stanowisko/Funkcja 7.4. Województwo 7.5. Powiat 7.6. Gmina 7.7. Ulica 7.8. Nr domu 7.9. Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu Nr faksu Adres Adres www 8. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU 8.1. Nazwisko 8.2. Imię 8.3 Stanowisko/Funkcja 8.4 Województwo 8.5 Powiat 8.6 Gmina 8.7 Ulica 8.8 Nr domu 8.9 Nr lokalu 8.10 Miejscowość 8.11 Kod pocztowy 8.12 Poczta 8.13 Nr telefonu 8.14 Nr faksu 8.15 Adres Adres www PROW_123/09/02 Strona 3 z 23

4 I.A. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ/DANE POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTA Część wniosku wypełniana w sytuacji gdy o pomoc fiansową ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej lub gdy numer identyfikacyjny producenta został nadany innej osobie niż wnioskodawca. 1. NUMER IDENTYFIKACYJNY: Wpisany numer jest numerem osoby, której dane zawarto poniżej, co do której wyrażono zgodę dotyczącą uzyskania numeru/która posiada nadany numer identyfikacyjny 1.4. TAK NIE 2. FORMA PRAWNA 2.1. Osoba fizyczna 2.2 Osoba prawna 2.3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 3. DANE IDENTYFIKACYJNE 3.1. Nazwisko/Nazwa 3.7. PESEL 3.2. Pierwsze imię 3.3. Drugie imię 3.8. REGON Obywatelstwo (kod kraju) 3.9. Seria i numer dokumentu tożsamości 3.5. Płeć: Kobieta Mężczyzna 3.6. Data urodzenia (dd-mm-rr) Numer NIP Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS 4. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL Imię Nazwisko Stanowisko/Funkcja PESEL 5. ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY/ SIEDZIBA I ADRES 5.1. Województwo 5.2. Powiat 5.3. Gmina 5.4. Ulica 5.5. Nr domu 5.6. Nr lokalu 5.7. Miejscowość 5.8. Kod pocztowy 5.9. Poczta Nr telefonu Nr faksu Adres Adres www PROW_123/09/02 Strona 4 z 23

5 6. ADRES DO KORESPONDENCJI 6.1. Województwo 6.2. Powiat 6.3. Gmina 6.4. Ulica 6.5. Nr domu 6.6. Nr lokalu 6.7. Miejscowość 6.8. Kod pocztowy 6.9. Poczta Nr telefonu Nr faksu 7. DANE PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ/POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTA 7.1. Nazwisko/Nazwa 7.2. Imię 7.3. Stanowisko/Funkcja 7.4. Województwo 7.5. Powiat 7.6. Gmina 7.7. Ulica 7.8. Nr domu 7.9. Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu Nr faksu Adres Adres www (miejscowość i data) (podpis wspólnika spółki cywilnej/ posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta; osoby reprezentującej wspólnika spółki cywilnej; pełnomocnika wspólnika spółki cywilnej/posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta) PROW_123/09/02 Strona 5 z 23

6 II. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 9. KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA 9.1. Mikroprzedsiębiorstwo 9.2. Małe przedsiębiorstwo 9.3. Średnie przedsiębiorstwo 9.4. Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 milionów EUR 10. WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (DANE ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, W ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH) zł 11. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA (DANE ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, W %) % 12. ZAKŁAD PRZETWARZA PRODUKTY ROLNE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH TAK NIE 12.1 Procentowy udział produktów rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych w całości przetwarzanych surowców (w ujęciu ilościowym) % 13. KRYTERIA DOSTĘPU SEKTOR, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA A. SEKTOR, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA - WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA R. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Sektor TAK kod główny NIE kod dodatkowy A Z Z A Z Z A Uprawa zbóż - dotyczy wyłącznie przetwórstwa słomy na cele energetyczne Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego Produkcja mięsa drobiowego i króliczego Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. PROW_123/09/02 Strona 6 z 23

7 13.1.A SEKTOR, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA - WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA R. (C.D.) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z C Produkcja nieczyszczonych olejów i tłuszczów: na cele spożywcze na cele niespożywcze Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów na cele spożywcze na cele niespożywcze Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich Produkcja karmy dla zwierząt domowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu Produkcja alkoholu etylowego: na cele spożywcze na cele niespożywcze Produkcja jabłecznika i win owocowych, z wyłączeniem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przygotowania włókna lnianego i konopnego Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne PROW_123/09/02 Strona 7 z 23

8 13.1.B. SEKTOR, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA - WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA R. TAK NIE Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Z Sektor Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu kod główny kod dodatkowy Z Z Z Z Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych: na cele spożywcze na cele niespożywcze Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych PROW_123/09/02 Strona 8 z 23

9 13.1.B SEKTOR, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA - WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA R. (C.D.) D Z Z Z Z Z B Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne ZESTAWIENIE PRODUKTÓW ROLNYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI, O WSPARCIE KTÓREJ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA, WEDŁUG KODU WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ L.p. Nazwa produktu rolnego/kod Obecnie przetwarzane Planowane do przerobu Związane z prowadzoną działalnością Związane z operacją PROW_123/09/02 Strona 9 z 23

10 13.3. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW ROLNYCH PLANOWANYCH DO WYTWARZANIA W RAMACH OPERACJI, O WSPARCIE KTÓREJ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA, WEDŁUG KODU WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ L.p. Nazwa produktu rolnego Kod produktu rolnego ZAKŁAD: Zakład w pełnym zakresie spełnia wymagania higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt Zakład dostosowuje się do nowowprowadzonych norm w zakresie wymagań sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska oraz po realizacji operacji spełni te wymagania - dotyczy mikroprzedsiębiorstw Zakład nowobudowany OGÓŁEM ZAKUP PRODUKTÓW ROLNYCH W RAMACH UMÓW OBEJMUJĄCYCH CO NAJMNIEJ ROK (PROCENTOWO, W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) Obecnie (dane za ostatni rok obrachunkowy) Planowany po zakończeniu realizacji operacji od producentów rolnych/zakładów wstępnie przetwarzających produkty rolne od grup producentów rolnych 4 4 oraz wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw lub uznanych organizacji producentów owoców i warzyw PROW_123/09/02 Strona 10 z 23

11 III. OPIS OPERACJI 14. LOKALIZACJA OPERACJI (MIEJSCE REALIZACJI INWESTYCJI) Województwo Powiat Gmina Ulica/Nr działek* Nr lokalu Nr domu Miejscowość Kod pocztowy Poczta UWAGA : w sytuacji gdy realizowana operacja związana będzie na trwale z nieruchomością do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością * niepotrzebne skreślić 15. PLANOWANE CELE OPERACJI 16. ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI PROGRAMU OKREŚLONYMI DLA DZIAŁANIA "ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ" Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw uwarunkowana: wzrostem wartości dodanej wzrostem jakości produkcji obniżeniem kosztów wprowadzaniem nowych produktów, procesów i technologii produkcji Poprawa warunków ochrony środowiska Dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych dotyczy mikroprzedsiębiorstw 17. TYP REORGANIZACJI PRODUKCJI Wprowadzenie nowych produktów Wprowadzenie nowych technik (w tym technologii) 18. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V Etap VI Etap VII Etap VIII Etap IX Etap X - PROW_123/09/02 Strona 11 z 23

12 III.A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ Część wniosku wypełniana w sytuacji gdy realizowana operacja związana będzie na trwale z nieruchomością. Położenie działki ewidencyjnej Dane według ewidencji gruntów i budynków Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa obrębu ewidencyjnego Nr obrębu ewidencyjnego Nr arkusza mapy Nr działki ewidencyjnej Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej ha m2 Informacje szczegółowe PROW_123/09/02 Strona 12 z 23

13 III.A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ C.D. Położenie działki ewidencyjnej Dane według ewidencji gruntów i budynków Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa obrębu ewidencyjnego Nr obrębu ewidencyjnego Nr arkusza mapy Nr działki ewidencyjnej Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej ha m2 Informacje szczegółowe RAZEM PROW_123/09/02 Strona 13 z 23

14 IV. FINANSOWANIE OPERACJI 19. KOSZTY REALIZACJI OPERACJI Rodzaje kosztów Całkowity koszt operacji (w zł bez VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł bez VAT) Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją: - budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), - budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych w tym kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska, - pomieszczeń higienicznosanitarnych w rozumieniu przepisów w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów; Koszty zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania; Koszty zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych; Koszty zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży; Koszty zakupu lub instalacji aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji i magazynowania; Koszty zakupu lub instalacji oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania; Koszty zakupu środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; Koszty zakupu silosów, cystern, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach; 19.9 Koszty zakupu środków transportu służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju Koszty wdrażania systemów zarządzania jakością PROW_123/09/02 Strona 14 z 23

15 19. KOSZTY REALIZACJI OPERACJI (C.D.) Rodzaje kosztów Całkowity koszt operacji (w zł bez VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł bez VAT) Koszty ogólne Inne koszty niekwalifikowalne Suma pkt w tym: nakłady poniesione na spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska nakłady poniesione na wprowadzenie nowych produktów nakłady poniesione na wprowadzenie nowych technik (w tym technologii) 20. POMOC UZYSKANA UPRZEDNIO W ZAKRESIE DZIAŁANIA "ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ" (KWOTY POMOCY WYPŁACONE LUB OKREŚLONE W UMOWIE PRZYZNANIA POMOCY) W RAMACH PROW NA LATA Numer umowy Kwota (w zł) Suma pkt : 21. LIMIT POMOCY (W ZŁ) 20,000, KWOTA DO WYKORZYSTANIA PROW_123/09/02 Strona 15 z 23

16 23. KOSZT REALIZACJI OPERACJI KOSZT REALIZACJI OPERACJI (SUMA i 23.2.): Koszty kwalifikowalne realizacji operacji (suma ), w tym: koszty kwalifikowalne realizacji I etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji II etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji III etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji IV etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji V etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji VI etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji VII etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji VIII etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji IX etapu operacji koszty kwalifikowalne realizacji X etapu operacji Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. 24.POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA OPERACJI Maksymalny poziom pomocy (procentowo) 1 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. 25. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (SUMA ), W TYM: Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy III etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy IV etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy V etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy VI etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy VII etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy VIII etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy IX etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy X etapu operacji 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. PROW_123/09/02 Strona 16 z 23

17 V. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI 1 Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w tym: Lp. jednostk a miary ilość (liczba) ogółem I etap II etap III etap IV etap V etap VI etap VII etap VIII etap IX etap X etap I. Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki): A* 1** Suma A B* 1** Suma B PROW_123/09/02 Strona 17 z 23

18 V. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI 1 C.D Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w tym: Lp. jednostk a miary ilość (liczba) ogółem I etap II etap III etap IV etap V etap VI etap VII etap VIII etap IX etap X etap I. Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki): * 1** Suma II Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl) Suma II Suma poszczególnych sum zadań inwestycyjnych (Ki+Kl) PROW_123/09/02 Strona 18 z 23

19 V. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI 1 C.D Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w tym: Lp. jednostk ilość a miary (liczba) ogółem I etap II etap III etap IV etap V etap VI etap VII etap VIII etap IX etap X etap III Koszty ogólne (Ko) Suma Koszty ogólne (Ko) IV Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki + Kl + Ko) * Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji ** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisami 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. PROW_123/09/02 Strona 19 z 23

20 VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Lp. Nazwa załącznika Liczba załącznik ów Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych Tak ND UWAGA: Niedołączenie co najmniej jednego z wymienionych w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych dokumentów, skutkuje zgodnie z 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.(dz.u. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) nieprzyznaniem pomocy finansowej. I. Załączniki dotyczące wnioskodawcy I.A. Osoba fizyczna Dokument tożsamości - części dotyczące danych osobowych - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, z podaniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR I.B. Osoby prawne/jednostka nieposiadająca osobowości prawnej 3. Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji Umowa spółki cywilnej - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika ARiMR Wniosek o wpis do ewidencji producentów - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania, nie otrzymał wymaganego numeru. Biznes plan - oryginał Pozostałe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku II. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji Zaświadczenie o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, w/na której realizowana będzie operacja - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika ARiMR PROW_123/09/02 Strona 20 z 23

21 Oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, sporządzone na formularzu udostępnionym przez ARiMR - oryginał Uchwała wspólników spółki cywilnej upoważniająca wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników jeżeli taka uchwała została podjęta - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika ARiMR Zapytania ofertowe wysłane do co najmniej 3 dostawców - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, wraz z potwierdzeniem ich wysłania, oraz 3 odpowiadające im oferty, na zakup lub wykonanie zadań wraz uzasadnieniem wyboru oferty - w przypadku zadania, którego planowany koszt w kwocie netto przekracza złotych - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wystawił ofertę lub przez pracownika ARiMR Przyrzeczenie udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa kredytowa/umowa pożyczki - jeżeli wnioskodawca będzie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania operacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR Promesa leasingowa dotycząca planowanego zakupu wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej (równej wartości początkowej netto przedmiotu leasingu) i części odsetkowej (stanowiącej marżę finansującego) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument, lub pracownika ARiMR Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura), sporządzone na formularzu udostępnionym przez ARiMR - oryginał. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika ARiMR 16. Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - jeżeli wnioskodawca nabywa produkt rolny od gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi, sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR - oryginał. 17. Decyzje, w tym pozwolenia i zezwolenia, lub opinie organów jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania takich dokumentów: a) Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej b) Inspekcji Ochrony Środowiska c) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa -oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument, lub pracownika ARiMR PROW_123/09/02 Strona 21 z 23

22 III. Załączniki dotyczące robót budowlanych 18. Kosztorys inwestorski - oryginał 19. Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń - oryginał lub kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub pracownika ARiMR 20. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR wraz z: oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR PROW_123/09/02 Strona 22 z 23

23 VII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 1. Wnioskuję o przyznanie pomocy w wysokości: 1, zł słownie zł.: 1 Oświadczam, że znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.) oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w tym zasady refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku, poniesionych w związku z realizacją operacji. Oświadczam, że operacja określona w niniejszym wniosku nie była finansowana ze środków publicznych, a w przypadku przyznania pomocy na operację w ramach ww. wniosku nie wykorzystam na jej realizację innych żródeł środków publicznych. Oświadczam, iż jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń, Agencja wyklucza daną operację ze wsparcia EFRROW i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację wraz z należytymi odsetkami oraz że zostanę wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia w ramach tego samego działania w danym roku EFRROW oraz w następnym roku EFRROW *. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów. Oświadczam, iż znane mi są przepisy, z których wynika obowiązek podawania danych osobowych przy ubieganiu się o przyznanie pomocy w ramach niniejszego działania. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą: Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych oraz dobrowolności ich podawania. Przyjmuję do wiadomości, że dane zawarte we wniosku będą publikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U.L 209 z , str.1) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.L 76 z str. 28) oraz będą przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot. (miejscowość i data) 1 (podpis i pieczęć firmowa/imienna wnioskodawcy/osoby reprezentującej wnioskodawcę/pełnomocnika) 1 * art. 31 ust.2 i 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 07 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 368/74 z ) 1 Pozycja wymagana dla wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z przepisem 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200 poz.1444 z późn. zm.) niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej. PROW_123/09/02 Strona 23 z 23

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH" Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL

2.3. Osoba prawna 3.7. PESEL W-131 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR /pieczęć/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw...

Bardziej szczegółowo

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania

Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4./43 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-/PROW 007-0 Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/ Działanie : Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej..

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złoŝenia

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20

PROW_413_311/11/01 Strona 1 z 20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4.7 Ulica 4.8 Nr domu 4.9 Nr lokalu 4.10 Miejscowość Kod pocztowy 4.12 Poczta 4.13 Nr telefonu 4.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4.7 Ulica 4.8 Nr domu 4.9 Nr lokalu 4.10 Miejscowość Kod pocztowy 4.12 Poczta 4.13 Nr telefonu 4. W-_4./4_/08 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 4./4 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROW_4.2/15/01 Strona 1 z 20

PROW_4.2/15/01 Strona 1 z 20 Symbol formularza: W-1_4.2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.2 WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat W-_1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM). Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

Bardziej szczegółowo

W-2_4.1/413_312/208 RODZAJ PŁATNOŚCI. płatność pośrednia płatność ostateczna II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny

W-2_4.1/413_312/208 RODZAJ PŁATNOŚCI. płatność pośrednia płatność ostateczna II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny W-_4./4_/08 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 4./4 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Bardziej szczegółowo

... Data przyjęcia i podpis

... Data przyjęcia i podpis W-1312 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw... Znak sprawy Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział

Bardziej szczegółowo

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-/PROW 007-0 Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/ Działanie : Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej..

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa Załącznik nr 31 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów W-_41_MP Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Załącznik do zarządzenia nr/010 r. Prezesa ARiMR z dnia..kwietnia 010 r. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

EURO AGRO Consulting Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych. Rok założenia: 2000

EURO AGRO Consulting Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych. Rok założenia: 2000 Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych Rok założenia: 2000 Lublin, ul. Bursaki 6 DOTACJE 2014+ w praktyce na inwestycje bezpośrednie w obszarze przetwórstwa i handlu produktami rolnymi W PROW na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_431 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć)

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK NA POWIERZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 DZIAŁANIE 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 DZIAŁANIE 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Załącznik nr 1 do Zarządzenia... /2009 Prezesa ARiMR z dnia.....lipca 2009r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013 DZIAŁANIE 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna

4.2 Pierwsze imię 4.3 Drugie imię 4.8 Seria i nr dokumentu tożsamości. Mężczyzna Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 5. NUMER IDENTYFIKACYJNY 1 5.1 0 6 5 3 2 0 1 6 4 5.2 1 Pozycja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oraz sposobu udostępniania formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

... Znak sprawy. ... Data przyjęcia i podpis. w celu poprawnego wypełnienia wniosku Wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania.

... Znak sprawy. ... Data przyjęcia i podpis. w celu poprawnego wypełnienia wniosku Wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. W_3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Koszty bieżące i aktywizacja Wsparcie przygotowawcze na rok. W-1/4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na operacje w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 2020 w zakresie działania:

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY...

II. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY... Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego LGD Perła Jury WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU-wzór Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ Liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD)... Data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROW _7.2.1/1/z str. 1

PROW _7.2.1/1/z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-2/139 WNIOSEK o płatność z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW 2007-2013 Potwierdzenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów W-_41_MP WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów potwierdzenie przyjęcia przez SW (pieczęć) I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UM ` `- UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania

UM ` `- UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania WNIOSEK O PŁATNOŚĆ symbol formularza W-2_19.2_P na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 107/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 107/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r. Zarządzenie Nr 107/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie pomocy dla działania

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE w praktyce. na inwestycje bezpośrednie w obszarze przetwórstwa i handlu produktami rolnymi

DOTACJE w praktyce. na inwestycje bezpośrednie w obszarze przetwórstwa i handlu produktami rolnymi DOTACJE 2014+ w praktyce na inwestycje bezpośrednie w obszarze przetwórstwa i handlu produktami rolnymi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 ZAAKCEPTOWANY 12 GRUDNIA 2014 Dotacje na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia części I. wniosku, LGD powinna zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia części I. wniosku, LGD powinna zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3.

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W-1126/N Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR Procedura wyboru i oceny grantobiorców Wniosek o przyznanie grantu Nr konkursu (data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę WoZ -2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek Beneficjenta o zaliczkę Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis I. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA,

Bardziej szczegółowo

PROW _7.2.2/1z str. 1

PROW _7.2.2/1z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie projektów współpracy I. RODZAJ PŁATNOŚCI znak sprawy (wypełnia UM) W-_41 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/. Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM) a.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY Załącznik do Zarządzenia nr..prezesa ARiMR z dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321...

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

PROW_413_311/13/01 Strona 1 z 19

PROW_413_311/13/01 Strona 1 z 19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Strona1 Załącznik nr 7 WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia części I. wniosku, LGD powinna zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia części I. wniosku, LGD powinna zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4

DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PORADNIK DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.2 WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Załącznik nr 7 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU - Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD Nazwa LGD: Numer identyfikacyjny LGD: Adres LGD:

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD Nazwa LGD: Numer identyfikacyjny LGD: Adres LGD: Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

znak sprawy W celu poprawnego wypełnienia wniosku Beneficjent powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania.

znak sprawy W celu poprawnego wypełnienia wniosku Beneficjent powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ na operacje typu Scalanie gruntów w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/328 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY. "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE

Bardziej szczegółowo

UM UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania

UM UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania WNIOSEK O PŁATNOŚĆ symbol formularza W2_19.2_P na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

... Data przyjęcia i podpis

... Data przyjęcia i podpis W_32 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR /pieczęć/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 32 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw...

Bardziej szczegółowo