15 lat międzynarodowych standardów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 lat międzynarodowych standardów"

Transkrypt

1 raport środowiskowy

2 15 lat międzynarodowych standardów Fundamentem naszej działalności jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie oddziaływań na otoczenie, efektywne wykorzystanie surowców, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz aktywność na rzecz edukacji ekologicznej. Dzięki temu wytwarzamy produkty najwyższej jakości, skutecznie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Od lat jednym z priorytetowych obszarów aktywności społecznej Azotów Tarnów są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Już w 1994 roku Azoty Tarnów, jako druga firma w Polsce, przystąpiły do Programu Odpowiedzialność i Troska, będącego dobrowolnym zobowiązaniem firm branży chemicznej do przestrzegania zasad ekoetyki, poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa instalacji technologicznych oraz stałego kontaktu z otoczeniem. Jak pokazuje kilkunastoletnie doświadczenie, realizacja Programu odgrywa istotną rolę w kształtowaniu globalnej świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska. Pozwala na rozwiązywanie problemów środowiskowych dzięki partnerskiemu dialogowi. Odpowiedzialność i Troska to w codziennej praktyce prowadzenie biznesu w oparciu o solidne i wiarygodne podstawy zrównoważonego rozwoju, takie jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie oddziaływań na otoczenie, efektywne wykorzystanie surowców, efektywność ekonomiczna, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz aktywność w zakresie edukacji ekologicznej. Co roku publicznie i dobrowolnie zobowiązujemy się do realizacji działań dotyczących poprawy swej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia pracowników.

3 Rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2008 w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska I. Działania w zakresie ochrony środowiska: 1. Modernizacja węzła odprowadzania ścieków z Wytwórni Tarnoformu: budowa i montaż nowego zbiornika formaliny, nowego wymiennika płaszczowo-rurowego do podgrzewania ścieków, zakup i montaż nowych pomp ścieków, wykorzystanie istniejącego zbiornika formaliny do gromadzenia ścieków formalinowych z Wytwórni Tarnoformu. 2. Obniżenie równoważnego poziomu dźwięku na zewnątrz Azotów Tarnów: zabudowa dwóch tłumików akustycznych na instalacji V Rozkładni Metanu, wykonanie i zabudowa tłumika refleksyjnego z orurowaniem. 3. Zagospodarowanie roztworu siarczanu amonu z utylizacji rafinatów: wykonanie Oceny przydatności odpadowego siarczanu amonowego do produkcji ciekłego nawozu wieloskładnikowego. 4. Realizacja wyburzeń obiektów i nieczynnych instalacji: likwidacja 9 obiektów budowlanych z 15 zaplanowanych do likwidacji (zadanie będzie kontynuowane), dodatkowo 7 wyburzeń: wiat magazynowych, budynku, rampy, przybudówek i fundamentów, w 2009 r. realizowany będzie kolejny etap wyburzeń wynikający z harmonogramu przyjętego na lata Obniżenie natężenia hałasu na stanowiskach pracy Instalacji V Rozkładni Metanu: planowaną wymianę 288 palników na piecu rozkładczym V Rozkładni Metanu, ze względu na wysoki koszt modernizacji, zastąpiono wdrożeniem komputerowego programu doboru ochronników słuchu. Ochronniki słuchu typu Peltor posiada 80 pracowników. 6. Modernizacja Instalacji Młynowni kamienia dolomitowego: budowa nowej linii mielenia i przygotowania mączki dolomitowej oraz nowego młyna o wydajności około 15 t/h, budowa nowego pieca podgrzewającego powietrze do młyna, instalacja układu odpylającego mączkę, zakres realizacji obejmował prace wyburzeniowo-budowlane oraz prace montażowe w branży mechanicznej, elektrycznej i pomiarowej. Zadanie jest w trakcie rozruchu technologicznego. 7. Redukcja emisji podtlenku azotu, emitowanego z instalacji KDC (zadanie zrealizowano w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń): budowa i montaż instalacji redukcji tlenku diazotu (N 2 O) łącznie z katalizatorem, opracowanie Dokumentu Projektowego Przedsięwzięcia, na podstawie którego dokonano wyboru i zakupu AMS do pomiaru stężenia N 2 O, przepływu gazów resztkowych do atmosfery, łącznie z bilansowym pomiarem produkcji kwasu azotowego oraz rejestracją potrzebnych danych zarówno dla potrzeb monitoringu bazowego, jak i stanów rzeczywistych. 8. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa: demontaż istniejącej izolacji i wykonanie nowej izolacji na długości 312 mb. kolektora pary 1,7 MPa (Ø 350) estakada ciąg I. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. II. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy: 1. Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001: podjęto decyzję dot. wdrażania systemu zarządzania BHP wg normy PN-N-18001/OHSAS Powołano Zespół Wdrożeniowy, który opracował harmonogram wdrażania systemu zarządzania BHP oraz przeanalizował istniejącą dokumentację pod kątem spełnienia wymagań normy. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. 2. Aktualizacja Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Azotów Tarnów : aktualizacja i wdrożenie (zarządzeniem wewnętrznym nr 53/2008) Wewnętrznego Operacyjnego Planu Ratowniczego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.. 3. Remont odcinka estakady c. XXX: wykonanie części prac związanych z przystosowaniem istniejących fundamentów do nowej konstrukcji estakady, zakup stali i wykonanie części konstrukcji nowej estakady. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. 4. Usprawnienie załadunku i rozładunku towarów w budynku Magazynu Głównego: zakup mostka rozładunkowego i montaż na rampie budynku Magazynu Głównego. III. Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: 1. Wprowadzenie systemu HACCP na instalacji wody pitnej: kontynuacja zadania z 2006 i 2007 r. Działania realizowane są zgodnie z Uchwałą nr 356/VI/2007 Zarządu Spółki z dn r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działań potrzebnych do certyfikacji HACCP na instalacji wody pitnej, realizacja szeregu prac branżowych, takich jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowa ścianki oddzielającej część produkcyjną od ciągów komunikacyjnych, remont posadzki w hali filtrów i klatki schodowej, remont posadzek na poziomie 0, malowanie ścian osadników i reaktora, malowanie ścian i sufitów na hali filtrów, malowanie rurociągów i barierek, przeprowadzenie r. przez firmę Det Norske Veritas audytu na zgodność z normą ISO 22000:2005. Wyniki audytu potwierdzają pełne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, spełniającego wymagania normy (certyfikat w zakresie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ważny do r.).

4 2. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów: przeprowadzenie programu profilaktyki chorób układu sercowo- -naczyniowego, w którym wzięło udział osób, w tym pracowników Azotów Tarnów, 955 emerytów i rencistów oraz 376 pracowników spółek córek, wykonanie dodatkowych szczepień pracowników Azotów Tarnów przeciw grypie. Akcją została objęta grupa 391 pracowników. IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. obszaru tematycznego Programu OiT : 1. Publikacja i dystrybucja Raportu Środowiskowego: publikacja Raportu Środowiskowego w nakładzie 1500 egz., zawierającego m.in. Deklarację działań na rok 2008 i Rozliczenie zadań za 2007 r., przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie publikacji Raportu (umieszczenie ogólnodostępnego dokumentu na stronie internetowej Azotów Tarnów, rozesłanie do jednostek wewnętrznych spółki oraz instytucji na zewnątrz Firmy). 2. Organizacja VI tarnowskiej edycji akcji Drzewko za butelkę : przeprowadzenie akcji w tarnowskich szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dokonanie nasadzeń drzew w szkołach uczestniczących w akcji, przekazanie informacji i materiałów prasowych do mediów lokalnych, publikacja materiałów prasowych w mediach należących do spółki (witryna internetowa, radiowęzeł, biuletyn Tarnowskie Azoty, radiowęzeł zakładowy), ufundowanie biletów do kina dla 100 dzieci. 3. Konkurs fotograficzny Złap Zająca : udział 8 pracowników Azotów Tarnów, którzy przekazali łącznie 94 fotografie, z czego do konkursu na szczeblu krajowym zakwalifikowano 5 zdjęć. 4. Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi: współpraca przy organizacji konkursu (udział w komisji, przygotowanie pytań, ufundowanie nagród dla zwycięzców). 5. Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu Tarnowskie Azoty : przygotowanie redakcyjne i publikacja w nakładzie 3150 egz., wydawnictwa poszerzającego wiedzę czytelników nt. działań proekologicznych. V. Inne: 1. Nowelizacja Polityki Zarządzania Azotów Tarnów: przygotowanie projektu Polityki Zarządzania, uwzględniającej zaktualizowaną strategię rozwoju Firmy, zasady ładu korporacyjnego, wnioski z analiz ryzyk oraz zasady wiodące Programu Odpowiedzialność i Troska, projekt znowelizowanej Polityki Zarządzania przedstawiono do akceptacji Zarządowi, który zatwierdził Politykę Zarządzania Uchwałą Zarządu nr 91/VII/2008 w październiku 2008 r. 2. Weryfikacja mapy procesów SZJ w Azotach Tarnów: przygotowanie projektu mapy procesów SZJ w Azotach Tarnów, obejmującej wszystkie procesy biznesowe, znowelizowaną mapę przedstawiono do akceptacji Zarządowi, który zatwierdził mapę procesów w październiku 2008 r. 3 Odpowiedzialność i Troska W 2008 roku Azoty Tarnów podpisały umowę z Mitsubishi Corporation w sprawie redukcji emisji podtlenku azotu (N 2 O) z instalacji kwasu azotowego. W Tarnowie powstała jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu (N 2 O) z instalacji kwasu azotowego. Projekt ten jest pierwszym polsko-japońskim Projektem Wspólnych Wdrożeń, będących realizacją zaleceń Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych, tzw. Protokołu z Kioto, przyjętego 10 listopada 2001 roku podczas Konferencji Stron UNFCCC. Azoty Tarnów to bardzo znana i ważna firma chemiczna. Dla Mitsubishi to ogromny zaszczyt móc z nią współpracować. Cieszę się, że Zarząd Azotów docenia rangę naszego projektu, który jest przykładem rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska. Takatoshi Misumi Dyrektor Generalny Mitsubishi Corporation Oddział Polska.

5 Deklaracja działań do realizacji w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska na rok 2009: I II III. 1. IV Działania w zakresie ochrony środowiska: Zabezpieczenie instalacji utleniania cykloheksanu w przypadku zani ku wody obiegowej, Realizacja wyburzeń obiektów i nieczynnych instalacji, Badanie składu frakcyjnego pyłu emitowanego z emitorów zlokalizowanych na instalacjach technologicznych, Przygotowanie węgla dla kotła K-4, Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy: Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001, Wizualizacja stanowiska obsługi pompowni stokażu na Wydziale Katalizatorów, Remont odcinka estakady c. XXX, Usprawnienie komunikacji wewnętrznej dla obsługi instalacji Plinke (stokaż kwasu azotowego, pompownia wody). Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. obszaru tematycznego Programu Odpowiedzialność i Troska : Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa firmowego: Raport Środowiskowy, Organizacja tarnowskiej edycji akcji Drzewko za butelkę (VII edycja), Konkurs fotograficzny Złap zająca, Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi, Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu Tarnowskie Azoty, Przeprowadzenie wśród pracowników Azotów Tarnów i spółek córek akcji zbierania nakrętek z plastikowych butelek, Organizacja inicjatywy prośrodowiskowej Odzyskujemy naturę. Azoty Tarnów, jako pierwsza firma chemiczna w Europie Środkowej i Wschodniej, są od 2009 roku uczestnikiem programu OPCW (Organizacji o Zakazie Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze) w zakresie szkolenia międzynarodowych ekspertów koordynujących wdrażanie Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej i promowanie pokojowego stosowania zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym. Wspólnie podejmujemy działania, by chemia była wykorzystywana w celach pokojowych i bez wyrządzania szkody środowisku naturalnemu. Do tego potrzeba jednak wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą postępować według precyzyjnych procedur. Takich, którzy posiadają znakomitą wiedzę chemiczną zarówno uniwersytecką, jak i praktyczną. Kalimi Mworia Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy i Pomocy OPCW

6 Kwestionariusz samooceny Pozio m zaawansowania naszej firmy w wypełnianie wymagań Ramowego Systemu Zarzą dzania Res pon sible Care wynosi 88%, co potwierdza proces ciągłego doskonalenia działań Azotów Tarnów w tym zakresie. Zasadniczym elementem Programu Odpowiedzialność i Troska jest kwestionariusz samooceny, oparty na wytycznych Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care. Firmy realizujące Program Odpowiedzialność i Troska określają stopień wdrożenia i realizacji poszcze gól nych elementów Programu zgodnie z wymaganiami. Oceniają także postęp i perspektywy działań mających na celu pełną implementację wytycznych systemu. Kwestionariusz składa się z dziewięciu bloków tematycznych, takich jak: 5 Odpowiedzialność i Troska wymagania prawne i zobowiązania przedsiębiorstwa; podstawowe parametry kluczowe wskaźniki oraz wdrażanie działań celem utrzymania wielkości wskaźników na możliwie jak najniższym poziomie; zarządzanie ryzykiem (m.in. sterowanie procesem produkcyjnym, zapewnienie bezpiecznego załadunku / rozładunku towarów, bezpieczne magazynowanie, oznakowanie opakowań wyrobów, kontrola dostępu na teren Azotów Tarnów, bezpieczeństwo procesu logistycznego, kontrola oddziaływań prowadzonych procesów na środowisko i zdrowie pracowników, rejestrowanie i analizowanie wypadków / incydentów, informowanie społeczności lokalnej o systemie alarmowania na wypadek awarii; polityka firmy i dokumentacja; szkolenia i wymiana doświadczeń; komunikacja (m.in. relacje ze społeczeństwem, nawiązywanie dialogu i wymiana informacji nt. poziomu bezpieczeństwa oraz oddziaływań na zdrowie i środowisko, działania o charakterze proekologicznym, zgłoszenia o uciążliwościach wynikających z oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie, publikacja Raportu Środowiskowego); nazwa i logo Programu (np. używanie logo Programu na nośnikach informacji, kontrola prawidłowości stosowania logo); zarządzanie Produktem (m.in. kontrola zakupu surowców, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, postępowanie z odpadami, kaucja na opakowania); transport (kryteria selekcji przewoźników, kontrola kwalifikacji kierowców i stanu technicznego pojazdów, przynależność do SPOT). Pierwszy audyt oceny zgod noś ci systemu funkcjonującego w firmie z wymaganiami RSZRC, odbył się w czerwcu 2009 roku. Dał on pozytywny wynik i stanowi podstawę przyznania Azotom Tarnów Certyfikatu wdro że nia Ra mo we go Systemu Zarządzania Responsible Care, zgod ne go z wytycznymi CEFIC.

7 Akcja Drzewko za butelkę Drzewko za butelkę to nazwa akcji, zainicjowanej w 2003 roku przez firmy chemiczne realizujące Program Odpowiedzialność i Troska z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Ideą akcji jest aktywne świętowanie tego dnia poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET. W zamian za zebrane butelki, przedszkolaki i uczniowie biorący udział w akcji otrzymują sadzonki drzew, które sadzą w wybranych przez siebie miejscach w swojej miejscowości. Dzięki temu nie tylko upiększamy własne otoczenie, ale dajemy wyraz wspólnego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Akcja zyskała uznanie i przychylność Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy objęli ją patronatem. Od pierwszej edycji akcji aktywnym jej organizatorem w Tarnowie są Azoty Tarnów i Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Angażując się w ochronę środowiska naturalnego, razem możemy poprawiać jakość własnego otoczenia. W akcji Drzewko za butelkę, organizowanej od 2003 roku przez Azoty Tarnów, wzięło udział prawie dzieci z Tarnowa i jego okolic, które zebrały sztuk butelek PET oraz posadziły drzewek. 2

8 Złap zająca Złap zająca to ogólnopolski konkurs fotograficzny, którego uczestnicy biorą udział w polowaniu na nietypowe, niespotykane i emanujące pięknem miejsca na Ziemi. Dokumentowanie fauny i flory za pomocą fotografii ma na celu zwrócenie uwagi na to, co pozornie nieuchwytne, piękne, często krótkotrwałe, interesujące, a niewidoczne gołym okiem. Akcja adresowana jest do pracowników firm będących realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska. Do tej pory Azoty Tarnów wzięły udział w dwóch jej edycjach. Laureatem I miejsca w II edycji w 2008 roku był pracownik naszej firmy. Najpiękniejszym dziełem sztuki jest Natura. Fotografia tylko wyraża odwieczne pragnienia człowieka związane z wyjaśnianiem jej istoty. Akcje / Konkursy 7

9 Inwestycje Mając na uwadze obniżkę kosztów i poprawę konkurencyjności, a także zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko, przez ostatnie 15 lat Azoty Tarnów stale unowocześniały i modernizowały stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne. Wybudowano pod koniec lat dziewięćdziesiątych instalację syntezy amoniaku o zdolności 500 ton/dobę, którą przekazano do eksploatacji w roku Zastąpiła ona osiem wyeksploatowanych istniejących jednostek amoniaku. W latach nastąpiło przekazanie do eksploatacji kolejnych etapów Wytwórni Polioksymetylenu, w całości opartej na polskiej technologii, której jesteśmy współwłaścicielem. Sukces pozwolił na wejście Azotów Tarnów w nowe obszary działalności w zakresie wytwarzania i eksportu myśli technicznej. Intensyfikowanie i modernizowanie instalacji kaprolaktamu umożliwiło spółce w roku 2000 osiągnięcie zdolności produkcyjnej ton/ rok, a w roku 2005 przekroczenie poziomu ton/rok. Następnie przygotowano realizację kolejnego celu, jakim jest osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie ton/rok. W latach zrealizowano prace modernizacyjne kotłów w Elektrociepłowni, polegające na zabudowie nowych palników niskoemisyjnych, przystosowaniu kotła Nr 1 do opalania gazem ziemnym oraz na zmianie systemu pracy kotła Nr 4 poprzez wprowadzenie hybrydowego, fluidalno-pyłowego systemu spalania. Równolegle prowadzona była modernizacja stacji uzdatniania wody zasilającej kotły (przejście na wodę zdemineralizowaną). Zintensyfikowano i rozbudowano do zdolności ton/rok istniejącą instalację Poliamidów. Obecnie instalacja ta znajduje się w fazie rozruchu technologicznego. W roku 2003 wdrożono nowy proces technologiczny Cyklopol-bis, co wpłynęło na poprawę jakości i znaczne obniżenie kosztu wytwarzania cyklohesanonu z benzenu, a w efekcie końcowym kaprolaktamu. W roku 1996 włączono do eksploatacji nowoczesną Wytwórnię Poliamidów o zdolności ton/rok. Przekazano do eksploatacji w roku 1997 nową instalację do produkcji kwasu azotowego stężonego Plinke, co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji stare instalacje kwasu azotowego bezciśnieniowego i stężonego. Zintensyfikowano produkcję polioksymetylenu do ton/rok. Zintensyfikowano do 900 ton/dobę instalację do produkcji kwasu azotowego technicznego metodą dwuciśnieniową (wybudowaną w latach dziewięćdziesiątych). Rozbudowano wytwórnię tworzyw modyfikowanych. Powstała nowa instalacja granulacji mechanicznej nawozów saletrosiarczanowych i saletrzanych.

10 Nauka otwiera człowiekowi drzwi, za którymi kryje się fantastyczny świat nowych, przyjaznych środowisku technologii. Tylko w roku 2008 Azoty Tarnów zrealizowały inwestycje o wartości 123,6 mln zł. Wartość inwestycji planowanych w latach wynosi 696 mln zł. Inwestycje 9

11 Osiągnięte efekty ekologiczne Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych Realizując Program Odpowiedzialność i Troska, śledzimy i ewidencjonujemy kluczowe wskaźniki, odnoszące się do następujących zasadniczych obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa w dystrybucji chemikaliów) oraz bezpieczeństwa pracy. Baza zawiera dane ogólne, np. wielkość produkcji, zatrudnienia; dane dotyczące poszczególnych grup wskaźników związane z bezpieczeństwem pracy, mianowicie: wypadki, choroby zawodowe; oddziaływania środowiskowe, jak: wytwarzanie i metody unieszkodliwiania odpadów, emisje zanieczyszczeń do powietrza (dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek węgla i inne gazy globalnego ocieplenia, lotne związki organiczne), ścieki (ładunki związków fosforu azotu w odprowadzanych ściekach), ChZT, odprowadzanie metali ciężkich, zużycie energii i wód; bezpieczeństw w dystrybucji chemikaliów. AZOTY Tarnów, jako przedsiębiorstwo branży chemicznej, zaliczają się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, na podstawie kryteriów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. W wykonaniu obowiązków, jakie nakładają na spółkę obowiązujące przepisy, opracowano i wdrożono Program Zapobiegania Awariom w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska sporządzono również Raport o bezpieczeństwie, który został zatwierdzony decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Na terenie spółki obowiązuje nowoczesny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Określone w nim zostały procedury i działania związane z kontrolą i oceną stanu bezpieczeństwa. Redukcja ilości odpadów wytwarzanych Pomiędzy 1994 a 2008 rokiem w wyniku szeregu działań osiągnęliśmy zmniejszenie głównych wskaźników środowiskowych: ilości pobranej wody 1,8 razy, ilości odprowadzonych ścieków 2,3 razy, ilości odprowadzanego ze ściekami ładunku ChZT 9,6 razy, ilości odprowadzanego ze ściekami ładunku azotu amonowego 24,9 razy, redukcja emisji NO 2 0,9 razy, redukcja emisji SO 2 1,4 razy, redukcja emisji pyłu 14,6 razy, redukcja emisji CO 15,0 razy, redukcja emisji węglowodorów alifatycznych 7,4 razy, redukcja emisji amoniaku 9,1 razy, redukcja emisji benzenu 12,2 razy, ilości odpadów wytwarzanych 1,2 razy.

12 Przedmiotem szczególnej troski wszystkich pracowników Azotów Tarnów jest odpowiedzialne przeciwdziałanie i zapobieganie awariom, które mogłyby doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu. Efekty ekologiczne 11

13 Systemy zarządzania AZOTY Tarnów są zarządzane w sposób systemowy, zintegrowany, Stosujemy certyfikowane systemy zarządzania: a rozwój i doskonalenie systemu zarządzania prowadzone jest zgodnie z uznanymi, międzynarodowymi standardami. Firma posiada udokumentowany i wdrożony zintegrowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO Co ważne, zintegrowany system zarządzania spółki oparty jest na podejściu procesowym. Przyjęta w firmie znowelizowana Polityka Zarządzania precyzuje ogół zamierzeń i kierunków naszych działań. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 ustanowiono dla zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnianie jego wymagań i oczekiwań. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005 ustanowiono dla zwiększenia zadowolenia klienta z wyrobu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego, przez spełnianie jego wymagań i oczekiwań. Misja: Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie. Wdrażamy kolejne systemy: System zarządzania BHP zgodny z normą PN-N-18001:2004 / BS OHSAS-18001, jako skuteczne narzędzie w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949:2002, jako rozwój systemu zarządzania jakością, zapobieganiu wadom i zmniejszeniu odstępstw i strat w łańcuchu dostaw. Certyfikacją ma być objęty Wydział Osłonek i Granulatów Modyfikowanych.

14

raport środowiskowy 2009

raport środowiskowy 2009 raport środowiskowy 2009 Od tysiącleci natura dostarczała człowiekowi zasoby niezbędne do życia i tworzenia nowych cywilizacji. Jednak w chwili, kiedy zachwyceni własną wiedzą stworzyliśmy nieznane surowej

Bardziej szczegółowo

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego 1984r. CEFIC 1992r. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

raport środowiskowy 2010

raport środowiskowy 2010 raport środowiskowy 2010 Szanowni Państwo, Z sukcesem zakończyliśmy 2010 rok. Był to okres wielu poważnych decyzji i zmian, dzięki którym nasza firma zwiększyła swoją wartość. Z uwagą obserwujemy europejskie

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności za bezpieczeństwo procesowe instalacji. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem w przezdsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko

Zarządzanie środowiskiem w przezdsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko Zarządzanie środowiskiem w przezdsiębiorstwie Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju modelu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie strategia czystszej produkcji strategia zarządzania obciążeniem strategia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna ul. Żelazna 7 26-600 Radom RADPEC jest firmą o ponad 45-letniej tradycji. Zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. Większościowym

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A.

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A. Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A. Bezpieczny w pracy RZESZÓW 6 listopada 2014r. PROFIL PRODUKCYJNY Grupa Chemiczna Ciech Najważniejsze grupy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek Najistotniejszym problemem programu poprawy jakości wód jest budowa oczyszczalni ścieków. W przemyśle konieczne jest zamknięcie technologicznych obiegów wody, zaś w elektroenergetyce - zaprzestanie zrzutu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna akcja ekologiczna. Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care

Edukacyjna akcja ekologiczna. Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care Edukacyjna akcja ekologiczna Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care Szanowni Państwo, Promocja ekologii to dla Programu Odpowiedzialność i Troska nie jednostkowa i przypadkowa akcyjność ść.. To misja,

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2011 rok. spółek należących do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Raport Środowiskowy za 2011 rok. spółek należących do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Raport Środowiskowy za 2011 rok spółek należących do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Szanowni Państwo, Z satysfakcją przekazuję Państwu Raport Środowiskowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok. Publikacja

Bardziej szczegółowo