15 lat międzynarodowych standardów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 lat międzynarodowych standardów"

Transkrypt

1 raport środowiskowy

2 15 lat międzynarodowych standardów Fundamentem naszej działalności jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie oddziaływań na otoczenie, efektywne wykorzystanie surowców, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz aktywność na rzecz edukacji ekologicznej. Dzięki temu wytwarzamy produkty najwyższej jakości, skutecznie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Od lat jednym z priorytetowych obszarów aktywności społecznej Azotów Tarnów są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Już w 1994 roku Azoty Tarnów, jako druga firma w Polsce, przystąpiły do Programu Odpowiedzialność i Troska, będącego dobrowolnym zobowiązaniem firm branży chemicznej do przestrzegania zasad ekoetyki, poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa instalacji technologicznych oraz stałego kontaktu z otoczeniem. Jak pokazuje kilkunastoletnie doświadczenie, realizacja Programu odgrywa istotną rolę w kształtowaniu globalnej świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska. Pozwala na rozwiązywanie problemów środowiskowych dzięki partnerskiemu dialogowi. Odpowiedzialność i Troska to w codziennej praktyce prowadzenie biznesu w oparciu o solidne i wiarygodne podstawy zrównoważonego rozwoju, takie jak: ochrona zasobów naturalnych, systematyczne minimalizowanie oddziaływań na otoczenie, efektywne wykorzystanie surowców, efektywność ekonomiczna, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz aktywność w zakresie edukacji ekologicznej. Co roku publicznie i dobrowolnie zobowiązujemy się do realizacji działań dotyczących poprawy swej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia pracowników.

3 Rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2008 w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska I. Działania w zakresie ochrony środowiska: 1. Modernizacja węzła odprowadzania ścieków z Wytwórni Tarnoformu: budowa i montaż nowego zbiornika formaliny, nowego wymiennika płaszczowo-rurowego do podgrzewania ścieków, zakup i montaż nowych pomp ścieków, wykorzystanie istniejącego zbiornika formaliny do gromadzenia ścieków formalinowych z Wytwórni Tarnoformu. 2. Obniżenie równoważnego poziomu dźwięku na zewnątrz Azotów Tarnów: zabudowa dwóch tłumików akustycznych na instalacji V Rozkładni Metanu, wykonanie i zabudowa tłumika refleksyjnego z orurowaniem. 3. Zagospodarowanie roztworu siarczanu amonu z utylizacji rafinatów: wykonanie Oceny przydatności odpadowego siarczanu amonowego do produkcji ciekłego nawozu wieloskładnikowego. 4. Realizacja wyburzeń obiektów i nieczynnych instalacji: likwidacja 9 obiektów budowlanych z 15 zaplanowanych do likwidacji (zadanie będzie kontynuowane), dodatkowo 7 wyburzeń: wiat magazynowych, budynku, rampy, przybudówek i fundamentów, w 2009 r. realizowany będzie kolejny etap wyburzeń wynikający z harmonogramu przyjętego na lata Obniżenie natężenia hałasu na stanowiskach pracy Instalacji V Rozkładni Metanu: planowaną wymianę 288 palników na piecu rozkładczym V Rozkładni Metanu, ze względu na wysoki koszt modernizacji, zastąpiono wdrożeniem komputerowego programu doboru ochronników słuchu. Ochronniki słuchu typu Peltor posiada 80 pracowników. 6. Modernizacja Instalacji Młynowni kamienia dolomitowego: budowa nowej linii mielenia i przygotowania mączki dolomitowej oraz nowego młyna o wydajności około 15 t/h, budowa nowego pieca podgrzewającego powietrze do młyna, instalacja układu odpylającego mączkę, zakres realizacji obejmował prace wyburzeniowo-budowlane oraz prace montażowe w branży mechanicznej, elektrycznej i pomiarowej. Zadanie jest w trakcie rozruchu technologicznego. 7. Redukcja emisji podtlenku azotu, emitowanego z instalacji KDC (zadanie zrealizowano w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń): budowa i montaż instalacji redukcji tlenku diazotu (N 2 O) łącznie z katalizatorem, opracowanie Dokumentu Projektowego Przedsięwzięcia, na podstawie którego dokonano wyboru i zakupu AMS do pomiaru stężenia N 2 O, przepływu gazów resztkowych do atmosfery, łącznie z bilansowym pomiarem produkcji kwasu azotowego oraz rejestracją potrzebnych danych zarówno dla potrzeb monitoringu bazowego, jak i stanów rzeczywistych. 8. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa: demontaż istniejącej izolacji i wykonanie nowej izolacji na długości 312 mb. kolektora pary 1,7 MPa (Ø 350) estakada ciąg I. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. II. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy: 1. Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001: podjęto decyzję dot. wdrażania systemu zarządzania BHP wg normy PN-N-18001/OHSAS Powołano Zespół Wdrożeniowy, który opracował harmonogram wdrażania systemu zarządzania BHP oraz przeanalizował istniejącą dokumentację pod kątem spełnienia wymagań normy. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. 2. Aktualizacja Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Azotów Tarnów : aktualizacja i wdrożenie (zarządzeniem wewnętrznym nr 53/2008) Wewnętrznego Operacyjnego Planu Ratowniczego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.. 3. Remont odcinka estakady c. XXX: wykonanie części prac związanych z przystosowaniem istniejących fundamentów do nowej konstrukcji estakady, zakup stali i wykonanie części konstrukcji nowej estakady. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. 4. Usprawnienie załadunku i rozładunku towarów w budynku Magazynu Głównego: zakup mostka rozładunkowego i montaż na rampie budynku Magazynu Głównego. III. Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: 1. Wprowadzenie systemu HACCP na instalacji wody pitnej: kontynuacja zadania z 2006 i 2007 r. Działania realizowane są zgodnie z Uchwałą nr 356/VI/2007 Zarządu Spółki z dn r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działań potrzebnych do certyfikacji HACCP na instalacji wody pitnej, realizacja szeregu prac branżowych, takich jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowa ścianki oddzielającej część produkcyjną od ciągów komunikacyjnych, remont posadzki w hali filtrów i klatki schodowej, remont posadzek na poziomie 0, malowanie ścian osadników i reaktora, malowanie ścian i sufitów na hali filtrów, malowanie rurociągów i barierek, przeprowadzenie r. przez firmę Det Norske Veritas audytu na zgodność z normą ISO 22000:2005. Wyniki audytu potwierdzają pełne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, spełniającego wymagania normy (certyfikat w zakresie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ważny do r.).

4 2. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów: przeprowadzenie programu profilaktyki chorób układu sercowo- -naczyniowego, w którym wzięło udział osób, w tym pracowników Azotów Tarnów, 955 emerytów i rencistów oraz 376 pracowników spółek córek, wykonanie dodatkowych szczepień pracowników Azotów Tarnów przeciw grypie. Akcją została objęta grupa 391 pracowników. IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. obszaru tematycznego Programu OiT : 1. Publikacja i dystrybucja Raportu Środowiskowego: publikacja Raportu Środowiskowego w nakładzie 1500 egz., zawierającego m.in. Deklarację działań na rok 2008 i Rozliczenie zadań za 2007 r., przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie publikacji Raportu (umieszczenie ogólnodostępnego dokumentu na stronie internetowej Azotów Tarnów, rozesłanie do jednostek wewnętrznych spółki oraz instytucji na zewnątrz Firmy). 2. Organizacja VI tarnowskiej edycji akcji Drzewko za butelkę : przeprowadzenie akcji w tarnowskich szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dokonanie nasadzeń drzew w szkołach uczestniczących w akcji, przekazanie informacji i materiałów prasowych do mediów lokalnych, publikacja materiałów prasowych w mediach należących do spółki (witryna internetowa, radiowęzeł, biuletyn Tarnowskie Azoty, radiowęzeł zakładowy), ufundowanie biletów do kina dla 100 dzieci. 3. Konkurs fotograficzny Złap Zająca : udział 8 pracowników Azotów Tarnów, którzy przekazali łącznie 94 fotografie, z czego do konkursu na szczeblu krajowym zakwalifikowano 5 zdjęć. 4. Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi: współpraca przy organizacji konkursu (udział w komisji, przygotowanie pytań, ufundowanie nagród dla zwycięzców). 5. Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu Tarnowskie Azoty : przygotowanie redakcyjne i publikacja w nakładzie 3150 egz., wydawnictwa poszerzającego wiedzę czytelników nt. działań proekologicznych. V. Inne: 1. Nowelizacja Polityki Zarządzania Azotów Tarnów: przygotowanie projektu Polityki Zarządzania, uwzględniającej zaktualizowaną strategię rozwoju Firmy, zasady ładu korporacyjnego, wnioski z analiz ryzyk oraz zasady wiodące Programu Odpowiedzialność i Troska, projekt znowelizowanej Polityki Zarządzania przedstawiono do akceptacji Zarządowi, który zatwierdził Politykę Zarządzania Uchwałą Zarządu nr 91/VII/2008 w październiku 2008 r. 2. Weryfikacja mapy procesów SZJ w Azotach Tarnów: przygotowanie projektu mapy procesów SZJ w Azotach Tarnów, obejmującej wszystkie procesy biznesowe, znowelizowaną mapę przedstawiono do akceptacji Zarządowi, który zatwierdził mapę procesów w październiku 2008 r. 3 Odpowiedzialność i Troska W 2008 roku Azoty Tarnów podpisały umowę z Mitsubishi Corporation w sprawie redukcji emisji podtlenku azotu (N 2 O) z instalacji kwasu azotowego. W Tarnowie powstała jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu (N 2 O) z instalacji kwasu azotowego. Projekt ten jest pierwszym polsko-japońskim Projektem Wspólnych Wdrożeń, będących realizacją zaleceń Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych, tzw. Protokołu z Kioto, przyjętego 10 listopada 2001 roku podczas Konferencji Stron UNFCCC. Azoty Tarnów to bardzo znana i ważna firma chemiczna. Dla Mitsubishi to ogromny zaszczyt móc z nią współpracować. Cieszę się, że Zarząd Azotów docenia rangę naszego projektu, który jest przykładem rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska. Takatoshi Misumi Dyrektor Generalny Mitsubishi Corporation Oddział Polska.

5 Deklaracja działań do realizacji w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska na rok 2009: I II III. 1. IV Działania w zakresie ochrony środowiska: Zabezpieczenie instalacji utleniania cykloheksanu w przypadku zani ku wody obiegowej, Realizacja wyburzeń obiektów i nieczynnych instalacji, Badanie składu frakcyjnego pyłu emitowanego z emitorów zlokalizowanych na instalacjach technologicznych, Przygotowanie węgla dla kotła K-4, Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy: Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001, Wizualizacja stanowiska obsługi pompowni stokażu na Wydziale Katalizatorów, Remont odcinka estakady c. XXX, Usprawnienie komunikacji wewnętrznej dla obsługi instalacji Plinke (stokaż kwasu azotowego, pompownia wody). Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. obszaru tematycznego Programu Odpowiedzialność i Troska : Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa firmowego: Raport Środowiskowy, Organizacja tarnowskiej edycji akcji Drzewko za butelkę (VII edycja), Konkurs fotograficzny Złap zająca, Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi, Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu Tarnowskie Azoty, Przeprowadzenie wśród pracowników Azotów Tarnów i spółek córek akcji zbierania nakrętek z plastikowych butelek, Organizacja inicjatywy prośrodowiskowej Odzyskujemy naturę. Azoty Tarnów, jako pierwsza firma chemiczna w Europie Środkowej i Wschodniej, są od 2009 roku uczestnikiem programu OPCW (Organizacji o Zakazie Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze) w zakresie szkolenia międzynarodowych ekspertów koordynujących wdrażanie Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej i promowanie pokojowego stosowania zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym. Wspólnie podejmujemy działania, by chemia była wykorzystywana w celach pokojowych i bez wyrządzania szkody środowisku naturalnemu. Do tego potrzeba jednak wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą postępować według precyzyjnych procedur. Takich, którzy posiadają znakomitą wiedzę chemiczną zarówno uniwersytecką, jak i praktyczną. Kalimi Mworia Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy i Pomocy OPCW

6 Kwestionariusz samooceny Pozio m zaawansowania naszej firmy w wypełnianie wymagań Ramowego Systemu Zarzą dzania Res pon sible Care wynosi 88%, co potwierdza proces ciągłego doskonalenia działań Azotów Tarnów w tym zakresie. Zasadniczym elementem Programu Odpowiedzialność i Troska jest kwestionariusz samooceny, oparty na wytycznych Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care. Firmy realizujące Program Odpowiedzialność i Troska określają stopień wdrożenia i realizacji poszcze gól nych elementów Programu zgodnie z wymaganiami. Oceniają także postęp i perspektywy działań mających na celu pełną implementację wytycznych systemu. Kwestionariusz składa się z dziewięciu bloków tematycznych, takich jak: 5 Odpowiedzialność i Troska wymagania prawne i zobowiązania przedsiębiorstwa; podstawowe parametry kluczowe wskaźniki oraz wdrażanie działań celem utrzymania wielkości wskaźników na możliwie jak najniższym poziomie; zarządzanie ryzykiem (m.in. sterowanie procesem produkcyjnym, zapewnienie bezpiecznego załadunku / rozładunku towarów, bezpieczne magazynowanie, oznakowanie opakowań wyrobów, kontrola dostępu na teren Azotów Tarnów, bezpieczeństwo procesu logistycznego, kontrola oddziaływań prowadzonych procesów na środowisko i zdrowie pracowników, rejestrowanie i analizowanie wypadków / incydentów, informowanie społeczności lokalnej o systemie alarmowania na wypadek awarii; polityka firmy i dokumentacja; szkolenia i wymiana doświadczeń; komunikacja (m.in. relacje ze społeczeństwem, nawiązywanie dialogu i wymiana informacji nt. poziomu bezpieczeństwa oraz oddziaływań na zdrowie i środowisko, działania o charakterze proekologicznym, zgłoszenia o uciążliwościach wynikających z oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie, publikacja Raportu Środowiskowego); nazwa i logo Programu (np. używanie logo Programu na nośnikach informacji, kontrola prawidłowości stosowania logo); zarządzanie Produktem (m.in. kontrola zakupu surowców, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, postępowanie z odpadami, kaucja na opakowania); transport (kryteria selekcji przewoźników, kontrola kwalifikacji kierowców i stanu technicznego pojazdów, przynależność do SPOT). Pierwszy audyt oceny zgod noś ci systemu funkcjonującego w firmie z wymaganiami RSZRC, odbył się w czerwcu 2009 roku. Dał on pozytywny wynik i stanowi podstawę przyznania Azotom Tarnów Certyfikatu wdro że nia Ra mo we go Systemu Zarządzania Responsible Care, zgod ne go z wytycznymi CEFIC.

7 Akcja Drzewko za butelkę Drzewko za butelkę to nazwa akcji, zainicjowanej w 2003 roku przez firmy chemiczne realizujące Program Odpowiedzialność i Troska z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Ideą akcji jest aktywne świętowanie tego dnia poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET. W zamian za zebrane butelki, przedszkolaki i uczniowie biorący udział w akcji otrzymują sadzonki drzew, które sadzą w wybranych przez siebie miejscach w swojej miejscowości. Dzięki temu nie tylko upiększamy własne otoczenie, ale dajemy wyraz wspólnego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Akcja zyskała uznanie i przychylność Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy objęli ją patronatem. Od pierwszej edycji akcji aktywnym jej organizatorem w Tarnowie są Azoty Tarnów i Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Angażując się w ochronę środowiska naturalnego, razem możemy poprawiać jakość własnego otoczenia. W akcji Drzewko za butelkę, organizowanej od 2003 roku przez Azoty Tarnów, wzięło udział prawie dzieci z Tarnowa i jego okolic, które zebrały sztuk butelek PET oraz posadziły drzewek. 2

8 Złap zająca Złap zająca to ogólnopolski konkurs fotograficzny, którego uczestnicy biorą udział w polowaniu na nietypowe, niespotykane i emanujące pięknem miejsca na Ziemi. Dokumentowanie fauny i flory za pomocą fotografii ma na celu zwrócenie uwagi na to, co pozornie nieuchwytne, piękne, często krótkotrwałe, interesujące, a niewidoczne gołym okiem. Akcja adresowana jest do pracowników firm będących realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska. Do tej pory Azoty Tarnów wzięły udział w dwóch jej edycjach. Laureatem I miejsca w II edycji w 2008 roku był pracownik naszej firmy. Najpiękniejszym dziełem sztuki jest Natura. Fotografia tylko wyraża odwieczne pragnienia człowieka związane z wyjaśnianiem jej istoty. Akcje / Konkursy 7

9 Inwestycje Mając na uwadze obniżkę kosztów i poprawę konkurencyjności, a także zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko, przez ostatnie 15 lat Azoty Tarnów stale unowocześniały i modernizowały stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne. Wybudowano pod koniec lat dziewięćdziesiątych instalację syntezy amoniaku o zdolności 500 ton/dobę, którą przekazano do eksploatacji w roku Zastąpiła ona osiem wyeksploatowanych istniejących jednostek amoniaku. W latach nastąpiło przekazanie do eksploatacji kolejnych etapów Wytwórni Polioksymetylenu, w całości opartej na polskiej technologii, której jesteśmy współwłaścicielem. Sukces pozwolił na wejście Azotów Tarnów w nowe obszary działalności w zakresie wytwarzania i eksportu myśli technicznej. Intensyfikowanie i modernizowanie instalacji kaprolaktamu umożliwiło spółce w roku 2000 osiągnięcie zdolności produkcyjnej ton/ rok, a w roku 2005 przekroczenie poziomu ton/rok. Następnie przygotowano realizację kolejnego celu, jakim jest osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie ton/rok. W latach zrealizowano prace modernizacyjne kotłów w Elektrociepłowni, polegające na zabudowie nowych palników niskoemisyjnych, przystosowaniu kotła Nr 1 do opalania gazem ziemnym oraz na zmianie systemu pracy kotła Nr 4 poprzez wprowadzenie hybrydowego, fluidalno-pyłowego systemu spalania. Równolegle prowadzona była modernizacja stacji uzdatniania wody zasilającej kotły (przejście na wodę zdemineralizowaną). Zintensyfikowano i rozbudowano do zdolności ton/rok istniejącą instalację Poliamidów. Obecnie instalacja ta znajduje się w fazie rozruchu technologicznego. W roku 2003 wdrożono nowy proces technologiczny Cyklopol-bis, co wpłynęło na poprawę jakości i znaczne obniżenie kosztu wytwarzania cyklohesanonu z benzenu, a w efekcie końcowym kaprolaktamu. W roku 1996 włączono do eksploatacji nowoczesną Wytwórnię Poliamidów o zdolności ton/rok. Przekazano do eksploatacji w roku 1997 nową instalację do produkcji kwasu azotowego stężonego Plinke, co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji stare instalacje kwasu azotowego bezciśnieniowego i stężonego. Zintensyfikowano produkcję polioksymetylenu do ton/rok. Zintensyfikowano do 900 ton/dobę instalację do produkcji kwasu azotowego technicznego metodą dwuciśnieniową (wybudowaną w latach dziewięćdziesiątych). Rozbudowano wytwórnię tworzyw modyfikowanych. Powstała nowa instalacja granulacji mechanicznej nawozów saletrosiarczanowych i saletrzanych.

10 Nauka otwiera człowiekowi drzwi, za którymi kryje się fantastyczny świat nowych, przyjaznych środowisku technologii. Tylko w roku 2008 Azoty Tarnów zrealizowały inwestycje o wartości 123,6 mln zł. Wartość inwestycji planowanych w latach wynosi 696 mln zł. Inwestycje 9

11 Osiągnięte efekty ekologiczne Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych Realizując Program Odpowiedzialność i Troska, śledzimy i ewidencjonujemy kluczowe wskaźniki, odnoszące się do następujących zasadniczych obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa w dystrybucji chemikaliów) oraz bezpieczeństwa pracy. Baza zawiera dane ogólne, np. wielkość produkcji, zatrudnienia; dane dotyczące poszczególnych grup wskaźników związane z bezpieczeństwem pracy, mianowicie: wypadki, choroby zawodowe; oddziaływania środowiskowe, jak: wytwarzanie i metody unieszkodliwiania odpadów, emisje zanieczyszczeń do powietrza (dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek węgla i inne gazy globalnego ocieplenia, lotne związki organiczne), ścieki (ładunki związków fosforu azotu w odprowadzanych ściekach), ChZT, odprowadzanie metali ciężkich, zużycie energii i wód; bezpieczeństw w dystrybucji chemikaliów. AZOTY Tarnów, jako przedsiębiorstwo branży chemicznej, zaliczają się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, na podstawie kryteriów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. W wykonaniu obowiązków, jakie nakładają na spółkę obowiązujące przepisy, opracowano i wdrożono Program Zapobiegania Awariom w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska sporządzono również Raport o bezpieczeństwie, który został zatwierdzony decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Na terenie spółki obowiązuje nowoczesny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Określone w nim zostały procedury i działania związane z kontrolą i oceną stanu bezpieczeństwa. Redukcja ilości odpadów wytwarzanych Pomiędzy 1994 a 2008 rokiem w wyniku szeregu działań osiągnęliśmy zmniejszenie głównych wskaźników środowiskowych: ilości pobranej wody 1,8 razy, ilości odprowadzonych ścieków 2,3 razy, ilości odprowadzanego ze ściekami ładunku ChZT 9,6 razy, ilości odprowadzanego ze ściekami ładunku azotu amonowego 24,9 razy, redukcja emisji NO 2 0,9 razy, redukcja emisji SO 2 1,4 razy, redukcja emisji pyłu 14,6 razy, redukcja emisji CO 15,0 razy, redukcja emisji węglowodorów alifatycznych 7,4 razy, redukcja emisji amoniaku 9,1 razy, redukcja emisji benzenu 12,2 razy, ilości odpadów wytwarzanych 1,2 razy.

12 Przedmiotem szczególnej troski wszystkich pracowników Azotów Tarnów jest odpowiedzialne przeciwdziałanie i zapobieganie awariom, które mogłyby doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu. Efekty ekologiczne 11

13 Systemy zarządzania AZOTY Tarnów są zarządzane w sposób systemowy, zintegrowany, Stosujemy certyfikowane systemy zarządzania: a rozwój i doskonalenie systemu zarządzania prowadzone jest zgodnie z uznanymi, międzynarodowymi standardami. Firma posiada udokumentowany i wdrożony zintegrowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO Co ważne, zintegrowany system zarządzania spółki oparty jest na podejściu procesowym. Przyjęta w firmie znowelizowana Polityka Zarządzania precyzuje ogół zamierzeń i kierunków naszych działań. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 ustanowiono dla zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnianie jego wymagań i oczekiwań. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005 ustanowiono dla zwiększenia zadowolenia klienta z wyrobu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego, przez spełnianie jego wymagań i oczekiwań. Misja: Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie. Wdrażamy kolejne systemy: System zarządzania BHP zgodny z normą PN-N-18001:2004 / BS OHSAS-18001, jako skuteczne narzędzie w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949:2002, jako rozwój systemu zarządzania jakością, zapobieganiu wadom i zmniejszeniu odstępstw i strat w łańcuchu dostaw. Certyfikacją ma być objęty Wydział Osłonek i Granulatów Modyfikowanych.

14

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r. A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. informator Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Puławy stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Opis zakładu Koksownia Huty Stali Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z wydziałów Huty Stali Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo