Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych"

Transkrypt

1 Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zestaw testów EQTB (European Question and Test Base) z modułu 7 zawiera 10 testów. Każdy z testów składa się z 30 zadań. Test Test jest losowo przydzielany każdemu ze zdających. Numer testu dla każdego zdającego musi być odnotowany w protokole. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, w czasie ponownego egzaminu, zdający nie powinien otrzymać powtórnie tego samego testu. Egzaminator nie może opuszczać sali w czasie trwania egzaminu, aby zapewnić prawidłowość przebiegu egzaminu i samodzielną pracę kandydatów. Każdy ze zdających zapisuje wyniki pracy w pliku odpowiedź.doc na dyskietce oznaczonej swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem EKUK lub na wskazanym przez egzaminatora dysku. Po zakończeniu egzaminu, wszystkie arkusze testowe z zadaniami i dyskietki muszą zostać zwrócone egzaminatorowi. Ponadto wszystkie materiały i dokumentacja egzaminu muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator zobowiązany jest sprawdzić tożsamość kandydatów i przekazać im następujące informacje: Żaden arkusz testowy czy dyskietka nie mogą zostać wyniesione z sali egzaminacyjnej po zakończeniu testu lub w czasie jego trwania. Przed wyjściem z sali, każdy zdający musi oddać wszystkie materiały (arkusz testowy, dyskietka) egzaminatorowi. W czasie egzaminu zdający może używać tylko dyskietek lub ostemplowanych arkuszy testowych otrzymanych od egzaminatora. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych podręczników, notatek i innych pomocy. W czasie trwania egzaminu zabronione jest porozumiewanie się zdających między sobą lub z egzaminatorem. Zdający nie może samowolnie wychodzić z sali w czasie trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu 45 minut. W przypadku naruszenia powyższych zasad przez zdającego, egzamin musi być przerwany i uznany za niezdany.

2 Zasady oceny testu Każdy test składa się z dwóch części, z których każda zawiera 15 zadań. W sumie kandydat ma do wykonania 30 zadań, za które można uzyskać łącznie 32 punkty. Wynik testu oparty jest na ocenie wykonania zadań związanych z użytkowaniem poczty elektronicznej i pozyskiwaniem informacji z sieci WWW oraz ocenie odpowiedzi na pytania testowe. Aby zaliczyć test, kandydat musi uzyskać 24 punkty na 32 możliwe (75%). Kryteria oceny odpowiedzi muszą być jednakowe dla wszystkich zdających. Drobne pomyłki, takie jak błędy literowe lub ortograficzne nie powinny wpływać negatywnie na wynik testu. Konwencja nazewnictwa i oznaczeń W testach do modułów 2 7 zastosowano dla większej czytelności czcionkę pogrubioną i pochyloną dla oznaczenia nazw plików, rozszerzeń nazw, nazw folderów, katalogów, adresów URL, hiperłączy, stron Web, adresów poczty elektronicznej i wiadomości , nazw pól, itp. Inne nazwy lub czynności opisane w tekście muszą być podawane w domyślnym formacie akapitu, bez wyróżniania, chyba że wyróżnienie tekstu jest częścią zadania. Zasady te powinny być przekazane przez egzaminatora każdemu zdającemu. Dysk egzaminacyjny Testy z modułów 2 7 wymagają użycia dyskietki/dysku egzaminacyjnego. W zadaniach, do wykonania których niezbędne są pliki lub foldery, lub wynikiem pracy jest plik roboczy (także plik odpowiedzi), wszystkie niezbędne pliki mają znajdować się na dyskietce/dysku egzaminacyjnym. Przed rozpoczęciem testu kandydat musi oznaczyć otrzymaną dyskietkę swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem identyfikacyjnym EKUK (lub upewnić się czy jest ona poprawnie oznaczona). Dyskietka egzaminacyjna i wszystkie materiały drukowane (arkusze testów) są własnością egzaminatora i po egzaminie muszą być bezwzględnie zwrócone. Zawartość dysku: katalog Odpowiedź (z zawartością). Przygotowanie środowiska do Modułu 7 Egzaminator przed egzaminem powinien: 1) skonfigurować program pocztowy dla kandydata, określając jego adres owy (AdresK) własny kandydata lub lepiej egzaminatora; 2) podać kandydatom dwa adresy owe, na które będą wysyłane listy w trakcie trwania testu: Adres1 i Adres2 (można wykorzystać formularz z pliku adresy.doc); 3) wysłać przed egzaminem z konta Adres1 na konto AdresK dwa listy: a. pierwszy o temacie: Oferta <nn>, gdzie <nn> nr testu, np. Oferta 08, o treści z pliku tekst listu 1.txt zawierający dwa załączniki: wycieczka<nn>.doc i ankieta.txt b. drugi o temacie: Potwierdzenie udziału w wycieczce, o treści pobranej z pliku tekst listu 2.txt zawierający załącznik: wycieczka<nn>.doc wysyłane pliki znajdują się w katalogu DlaEgzaminatora

3 Egzaminator powinien mieć możliwość odebrania listów wysłanych przez zdającego na oba adresy: Adres1 i Adres2. Część zadań związanych z serwisem WWW i realizacją transakcji elektronicznych jest wspomagana przez serwer W zakresie transakcji elektronicznych formularz Księgarni lub Piekarni zamówienia zwraca w wyniku wciśnięcia klawisza Zamawiam specjalny Numer potwierdzenia zamówienia, który umożliwia szybką kontrolę poprawności wykonanego zadania. Numer ten zawiera kod o strukturze K9999 lub P9999 umieszczony jako ostatnia grupa znaków przed znakiem myślnika (-). Kody K0000 (dla Księgarni) i P0000 (dla Piekarni) oznaczają niepoprawnie wykonane zadanie. Kody K0<nn>0 i P0<nn>0 (gdzie <nn> - numer testu, np. K0040 lub P0080) wskazują na poprawnie wypełnione formularze w poszczególnych testach. Ostatnia liczba w numerze (po przypadkowej literze) oznacza liczbę wciśnięć klawisza Zamawiam w trakcie realizacji testu. Wewnątrz numeru ukryte są również liczby zamawianych artykułów w układzie: przypadkowy znak, numer artykułu (od 1 do 7), przypadkowy znak, dwuznakowa liczba zamawianych artykułów,... Przed rozpoczęciem egzaminu z modułu 7, egzaminator musi sprawdzić, czy konta, wskazane w arkuszach testów jako docelowe adresy nadsyłania korespondencji elektronicznej, są aktywne oraz czy dostępny jest serwer Procedura awaryjna na wypadek awarii serwera: Serwer powinien funkcjonować bezawaryjnie, ale na wszelki wypadek każdy egzaminator powinien znać procedurę awaryjną przeprowadzenia egzaminu z zakresu modułu 7 w sytuacji braku dostępności do niego. W przypadku braku dostępu do serwera należy skopiować pliki z podkatalogu egzamin katalogu Egzamin website do dowolnego foldera i zmienić URL w pytaniach testu modułu 7 z na odpowiedni.

4 Test 7.1 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, tj [3 pkt.] 2. Co oznacza skrót FTP? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie dpowiedź.doc (pole nr 2). a. Fast Transfer Provision (zapewnienie szybkiej transmisji). b. False Transmission Prevention (metoda zapobiegania błędom transmisji). c. File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). d. File Transfer Procedure (procedura przesyłania plików). 3. to adres witryny internetowej Polskiego Biura ECDL. Jak nazywamy elementy oraz ecdl.com.pl? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Protokół i nazwa domeny. b. Serwer i adres. c. Zasób i wskaźnik. d. Nazwa domeny i serwer. 4. Co to jest wyszukiwarka sieciowa? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Program wykrywający podłączenie komputera do sieci komputerowej. b. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych. c. Program aktualizujący zawartość stron WWW. d. Program wyszukujący wirusy komputerowe na stronach WWW. 5. Co to jest certyfikat cyfrowy? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Dokument elektroniczny potwierdzający kwalifikacje do budowy serwisów WWW. b. Świadectwo cyfrowe stwierdzające brak wirusów komputerowych w pliku. c. Karta chipowa lub dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby lub podmiotu składającego podpis elektroniczny. d. Zapis cyfrowy zawierający adres i rozmiar serwisu WWW.

5 6. W trakcie zawierania transakcji kupna w sklepie internetowym wykonujemy kilka operacji. Która z niżej wymienionych czynności wykazuje potencjalną możliwość utraty bezpieczeństwa ważnych danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Wyszukiwanie sklepów internetowych przy wykorzystaniu szperacza sieciowego. b. Przesyłanie cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela) nieszyfrowanym kanałem. c. Przeglądanie katalogu produktów w sklepie wirtualnym. d. Pobieranie bezpłatnych wersji oprogramowania (ang. freeware). 7. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem dodania strony do ulubionych lub zapisania zakładki do strony (ang. bookmarking)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Zapisanie zawartości strony WWW w pliku tekstowym. b. Wyłączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej. c. Podgląd i edycja kodu źródłowego strony WWW. d. Zapisanie w przeglądarce hiperłącza do zasobu (np. strony WWW). 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.1. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając następujące pozycje: o 3 egz. książki Podstawy technik informatycznych o 1 egz. książki Przetwarzanie tekstów o 2 egz. książki Usługi w sieciach informatycznych oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Płatne gotówką przy odbiorze od kuriera o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy skopiować do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12).

6 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej wyszukiwarkę sieciową (wybraną w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem kolei wąskotorowych w Polsce. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę (wystarczy pierwsza strona) zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_01.prn w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Z jakich elementów zbudowany jest typowy adres poczty elektronicznej postaci: Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. b. c. d. 17. Które z poniższych zdań jest całkowicie prawdziwe w odniesieniu do poczty elektronicznej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Poczta elektroniczna wyeliminowała potrzebę korzystania z poczty konwencjonalnej. b. Przesyłanie poufnej korespondencji pocztą elektroniczną jest zawsze w pełni bezpieczne. c. Poczta elektroniczna jest tanim medium komunikacyjnym dla przesyłania dokumentów elektronicznych. d. Usługa poczty elektronicznej jest dostępna z każdego miejsca na Ziemi. 18. Co to jest podpis elektroniczny? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Stopka załączana do listów elektronicznych zawierająca nazwisko i adres nadawcy. b. Dane w postaci elektronicznej służące (przy wymianie informacji drogą elektroniczną) do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i do potwierdzania autentyczności dokumentu. c. Cyfrowy zapis wartości iloczynu PESEL x NIP. d. Elektroniczna postać skanowanego obrazu podpisu autora wiadomości, włączanego w formie załącznika do korespondencji elektronicznej.

7 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 1, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Do wiadomości (DW lub CC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka01.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 01, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 01 korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 01 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Monit. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_01.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomości z polecenia 28 słowa: Do Twojej wiadomości i korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2

8 Test 7.2 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, kandydat powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, tj [3 pkt.] 2. W jaki sposób można zmienić stronę startową przeglądarki internetowej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Wysyłając a do dostawcy usług internetowych z poleceniem zmiany. b. Zapisując łącze (zakładkę) do wybranej strony w zbiorze Ulubione. c. Zmieniając zapis w ustawieniach opcji internetowych przeglądarki. d. Realizując odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce stron startowych. 3. to adres witryny internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jak nazywamy elementy oraz pti.org.pl? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Protokół i nazwa domeny. b. Serwer i adres. c. Zasób i wskaźnik. d. Nazwa domeny i serwer. 4. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. 5. Wskaż sytuację potencjalnego zagrożenia zainfekowania komputera wirusem. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Przeglądanie serwisów WWW, w trybie tzw. bezpiecznego połączenia. b. Wykonywanie zapytań w wyszukiwarce internetowej. c. Transfer plików i programów wykonywalnych z nieznanego źródła. d. Dodanie do zbioru Ulubione hiperłącza (zakładki) skryptu CGI.

9 6. Na czym polega i jaki jest cel szyfrowania danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Bezpieczny zapis zakodowanych danych zapobiegający przypadkowemu ich usunięciu. b. Zapis zaszyfrowanych danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. c. Kodowanie danych zapobiega ich utracie na skutek zaniku zasilania. d. Szyfrowanie danych zapobiega infekowaniu przez wirusy komputerowe. 7. Jakie dane są gromadzone przez przeglądarki internetowe w zbiorze zakładek (w IE: folder Ulubione)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Zawartość dokumentów HTML przechowywana w plikach tekstowych. b. Ilustracje ze stron WWW odwiedzonych w okresie ostatnich 7 dni. c. Tematy wysyłanych i odbieranych listów elektronicznych. d. Hiperłącza do zasobów dostępnych w sieci Internet (np. stron WWW). 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.2. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając następujące pozycje: o 2 egz. książki Użytkowanie komputerów o 1 egz. książki Arkusze kalkulacyjne o 2 egz. książki Grafika menedżerska i prezentacyjna oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Płatne gotówką przy odbiorze od kuriera o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy skopiować do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej wyszukiwarkę sieciową (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem Parków

10 Narodowych w Polsce. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę (wystarczy pierwsza strona) zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_02.prn w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Co to jest podpis elektroniczny? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Stopka załączana do listów elektronicznych zawierająca nazwisko i adres nadawcy. b. Dane w postaci elektronicznej służące (przy wymianie informacji drogą elektroniczną) do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i do potwierdzania autentyczności dokumentu. c. Cyfrowy zapis wartości iloczynu PESEL x NIP. d. Elektroniczna postać skanowanego obrazu podpisu autora wiadomości, włączanego w formie załącznika do korespondencji elektronicznej. 17. Które z poniższych zachowań pozostaje w zgodzie z sieciową etyką (netykietą)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy wpisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Odpowiadanie wyłącznie na wiadomości oznaczone wysokim priorytetem ważności. b. Wysyłanie ofert handlowych na grupy Nowości Sieciowych. c. Jasne i zrozumiałe formułowanie treści wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną i opisywanie ich tematem stanowiącym zapowiedź zawartości. d. Szybkie odpowiadanie na listy elektroniczne, bez baczenia na ortografię i zasady gramatyki. 18. Które z poniższych zachowań stanowi potencjalne ryzyko zainfekowania komputera wirusem? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać polu nr 17 w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Usunięcie nie przeczytanej wiadomości. b. Przeniesienie nie czytanej wiadomości do innego katalogu. c. Pobranie oprogramowania z serwisu FTP renomowanego producenta oprogramowania. d. Otwarcie załącznika do wiadomości odebranej od nieznanego nadawcy.

11 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 2, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na niski. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka02.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 02, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 02, korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 02 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Odpowiedz. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_02.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2.

12 Test 7.3 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Wskaż różnicę pomiędzy pojęciami Internet i World Wide Web (WWW)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Sieć World Wide Web stanowi podzbiór zasobów dostępnych w Internecie poprzez aplikacje zwane przeglądarkami internetowymi. b. Nie ma różnicy. Pojęcia: Internet i World Wide Web są synonimami. c. Internetem zarządzają agendy rządowe, a World Wide Web jest platformą komercyjną. d. Dostęp do serwisów World Wide Web jest darmowy, a usługi dostępu do sieci Internet są płatne. 3. Co to jest przeglądarka internetowa i do czego jej używamy? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Narzędzie wyszukujące informacje w sieci Internet według zadanych słów kluczowych. b. Program do tworzenia i edycji stron WWW. c. Program do obsługi poczty elektronicznej. d. Aplikacja umożliwiająca wizualny dostęp do zasobów World Wide Web (WWW). 4. Co to jest cache (pamięć podręczna przeglądarki internetowej)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Urządzenie wspomagające transmisję informacji za pośrednictwem linii telefonicznych. b. Folder lub plik, w którym przeglądarka internetowa zapisuje dokumenty ostatnio pobierane z sieci, w celu skrócenia czasu wczytywania tych dokumentów w przyszłości. c. Pamięć RAM wykorzystywana w czasie pracy przeglądarki internetowej. d. Bardzo szybki procesor.

13 5. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. 6. Wskaż operację stanowiącą potencjalne zagrożenie dla zainfekowania komputera wirusem. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Wyłączenie zapisywania tzw. cookies. b. Dodawanie hiperłącza do przeglądanej strony WWW do zbioru zakładek Ulubione. c. Czyszczenie historii przeglądanych dokumentów. d. Pobieranie oprogramowania z nieznanych serwerów. 7. Kto lub co to jest dostawca usług internetowych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Hiperłącze do interaktywnego serwisu WWW. b. Program-agent indeksujący zasoby sieci Internet. c. Oprogramowanie stanowiące sterownik do modemu lub karty sieciowej. d. Organizacja (firma) oferująca usługi dostępu do sieci Internet. 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.3. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie z poleceniem 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając: o 1 egz. książki Użytkowanie komputerów o 1 egz. książki Przetwarzanie tekstów o 2 egz. książki Usługi w sieciach informatycznych oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Karta kredytowa, nr karty: o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje numer identyfikacyjny, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11).

14 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranego systemu wyszukującego należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej system wyszukujący (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem polskich bibliotek internetowych. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_03.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Które z poniższych zdań jest prawdziwe w odniesieniu do poczty elektronicznej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Poczta elektroniczna wyeliminowała potrzebę korzystania z poczty konwencjonalnej. b. Przesyłanie poufnej korespondencji pocztą elektroniczną jest zawsze w pełni bezpieczne. c. Poczta elektroniczna jest tanim medium komunikacyjnym dla przesyłania dokumentów elektronicznych. d. Usługa poczty elektronicznej jest dostępna z każdego miejsca na Ziemii. 17. Które z poniższych zachowań stanowi potencjalne ryzyko zainfekowania komputera wirusem? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać polu nr 17 w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Usunięcie nie przeczytanej wiadomości. b. Przeniesienie nie czytanej wiadomości do innego katalogu. c. Pobranie oprogramowania z serwisu FTP renomowanego producenta oprogramowania. d. Otwarcie załącznika do wiadomości odebranej od nieznanego nadawcy. 18. Z jakich elementów zbudowany jest typowy adres poczty elektronicznej postaci: Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. b. c. d.

15 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 3, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka03.doc, który jest w załączniku odebranej wiadomości o temacie: Oferta 03, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 03, korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 03. WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Zadzwoń. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_03.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2.

16 Test 7.4 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Co to jest wyszukiwarka sieciowa? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Program wykrywający podłączenie komputera do sieci komputerowej. b. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych. c. Program aktualizujący zawartość stron WWW. d. Program wyszukujący wirusy komputerowe na stronach WWW. 3. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności kartą kredytową za zakupy w sklepie internetowym? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Korzystając z serwisów, w których płatności dokonuje się na zasadzie abonamentu. b. Nie podawać cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela). c. Dokonując zakupów sklepach wyposażonych w mechanizmy bezpiecznych płatności, gdzie autoryzacji transakcji dokonuje tzw. zaufana trzecia strona, a do sprzedającego zamiast cech karty kredytowej dociera potwierdzenie autoryzacji transakcji. d. Płacąc za zakupione produkty w momencie ich dostarczenia. 4. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem dodania strony do ulubionych lub zapisania zakładki do strony (ang. bookmarking)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4) a. Zapisanie zawartości strony WWW w pliku tekstowym. b. Wyłączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej. c. Podgląd i edycja kodu źródłowego strony WWW. d. Zapisanie w przeglądarce hiperłącza do zasobu (np. strony WWW).

17 5. Co to jest firewall (zapora ogniowa, rozumiana jako pojęcie z zakresu systemów informatycznych)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Urządzenie zabezpieczające system komputerowy przed skokami napięcia w sieci energetycznej. b. System telekomunikacyjny opracowany dla zwiększenia przepustowości sieci komputerowej. c. Sieć komputerowa, w której niedostępna jest funkcja współdzielenia plików. d. System bezpieczeństwa zabezpieczający sieć komputerową przed, włamaniami intruzów, np. hackerów i wykradaniem informacji. 6. Co to jest strona startowa w przeglądarce internetowej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. System pomocy dostępny w przeglądarce internetowej. b. Strona wejściowa do złożonego serwisu WWW. c. Strona WWW wczytywana domyślnie po uruchomieniu przeglądarki internetowej. d. Hiperłącze do dokumentu. 7. Na czym polega i jaki jest cel szyfrowania danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7). a. Bezpieczny zapis zakodowanych danych zapobiegający przypadkowemu ich usunięciu. b. Zapis zaszyfrowanych danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. c. Kodowanie danych zapobiega ich utracie na skutek zaniku zasilania. d. Szyfrowanie danych zapobiega infekowaniu przez wirusy komputerowe. 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.4. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając: o 3 egz. książki Podstawy technik informatycznych o 1 egz. książki Bazy danych o 1 egz. książki Grafika menedżerska i prezentacyjna oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Karta kredytowa, nr karty: o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK

18 o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej system wyszukujący (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem kamieni szlachetnych. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby górny i dolny margines drukowanych dokumentów miały rozmiar 2 cale (50,8mm). 15. Wydrukuj stronę zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Dany jest adres poczty elektronicznej: Jakim składnikiem adresu jest biuro? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Domena. b. Poddomena. c. Konto użytkownika. d. Serwer. 17. Które z poniższych zachowań pozostaje w zgodzie z sieciową etyką (netykietą)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy wpisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Wysyłanie wielomegabajtowych załączników blokujących konto adresata. b. Wysyłanie ofert handlowych na grupy nowości sieciowych (ang. Usenet News) c. Jasne i zrozumiałe formułowanie treści wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną i opisywanie ich tematem stanowiącym zapowiedź zawartości. d. Odpowiadanie wyłącznie na listy elektroniczne, oznaczone wysokim priorytetem. 18. Co to jest lista dystrybucyjna? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Lista wiadomości przesłanych do innych użytkowników poczty elektronicznej. b. Lista wiadomości w folderze odebranych listów. c. Zbiór adresów, pod które rozsyłana jest korespondencja elektroniczna nadsyłana na adres listy. d. Lista wiadomości z załącznikami.

19 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 4, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka04.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 04, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 04 korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 04 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Monit. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomości z polecenia 28 słowa: Otrzymałem już potwierdzenie. Zapoznaj się i korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2

20 Test 7.5 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Czym jest hiperłącze w strukturze dokumentu hipertekstowego? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Jest to obiekt (tekst, grafika, klawisz), którego wybranie (kliknięcie) powoduje przejście, zwykle połączone z wczytaniem, do nowego dokumentu wskazanego we własnościach hiperłącza. b. Fragment tekstu, który zmienia styl wyświetlania w momencie pojawienia się nad nim kursora myszy. c. Adres URL do arkusza stylów, w którym zdefiniowane są własności prezentacji dokumentu. d. W strukturze hipertekstu nie występują hiperłącza. 3. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności kartą kredytową za zakupy w sklepie internetowym? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Korzystając z serwisów, w których płatności dokonuje się na zasadzie abonamentu. b. Nie podawać cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela). c. Dokonując zakupów sklepach wyposażonych w mechanizmy bezpiecznych płatności, gdzie autoryzacji transakcji dokonuje tzw. zaufana trzecia strona, a do sprzedającego zamiast cech karty kredytowej dociera potwierdzenie autoryzacji transakcji. d. Płacąc za zakupione produkty w momencie ich dostarczenia. 4. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich.

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku:

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: Test 2.5 Test poniższy należy do zestawu testów z modułu 2 Użytkowanie komputerów. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z obsługą komputera. Zdający będzie także proszony o utworzenie

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 2. Internet: a. składa się z wielu połączonych, samodzielnie administrowanych sieci komputerowych b. kilku potrzebujących

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY INTERNETOWE

PROTOKOŁY INTERNETOWE PROTOKOŁY INTERNETOWE 1 HTTP-Hypertext Transfer Protocol HTTP (protokół internetowy przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji natomiast

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL Autor : Krzysztof Jarecki Spis treści 1. Przeznaczenie systemu... 3 2. Instalacja systemu... 4 3. Konfiguracja archiwizatora... 5 3.1 Przykład archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów?

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? Matury Optivum Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono sposób przygotowywania deklaracji maturalnych przez uczniów. W związku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo