Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych"

Transkrypt

1 Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zestaw testów EQTB (European Question and Test Base) z modułu 7 zawiera 10 testów. Każdy z testów składa się z 30 zadań. Test Test jest losowo przydzielany każdemu ze zdających. Numer testu dla każdego zdającego musi być odnotowany w protokole. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, w czasie ponownego egzaminu, zdający nie powinien otrzymać powtórnie tego samego testu. Egzaminator nie może opuszczać sali w czasie trwania egzaminu, aby zapewnić prawidłowość przebiegu egzaminu i samodzielną pracę kandydatów. Każdy ze zdających zapisuje wyniki pracy w pliku odpowiedź.doc na dyskietce oznaczonej swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem EKUK lub na wskazanym przez egzaminatora dysku. Po zakończeniu egzaminu, wszystkie arkusze testowe z zadaniami i dyskietki muszą zostać zwrócone egzaminatorowi. Ponadto wszystkie materiały i dokumentacja egzaminu muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator zobowiązany jest sprawdzić tożsamość kandydatów i przekazać im następujące informacje: Żaden arkusz testowy czy dyskietka nie mogą zostać wyniesione z sali egzaminacyjnej po zakończeniu testu lub w czasie jego trwania. Przed wyjściem z sali, każdy zdający musi oddać wszystkie materiały (arkusz testowy, dyskietka) egzaminatorowi. W czasie egzaminu zdający może używać tylko dyskietek lub ostemplowanych arkuszy testowych otrzymanych od egzaminatora. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych podręczników, notatek i innych pomocy. W czasie trwania egzaminu zabronione jest porozumiewanie się zdających między sobą lub z egzaminatorem. Zdający nie może samowolnie wychodzić z sali w czasie trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu 45 minut. W przypadku naruszenia powyższych zasad przez zdającego, egzamin musi być przerwany i uznany za niezdany.

2 Zasady oceny testu Każdy test składa się z dwóch części, z których każda zawiera 15 zadań. W sumie kandydat ma do wykonania 30 zadań, za które można uzyskać łącznie 32 punkty. Wynik testu oparty jest na ocenie wykonania zadań związanych z użytkowaniem poczty elektronicznej i pozyskiwaniem informacji z sieci WWW oraz ocenie odpowiedzi na pytania testowe. Aby zaliczyć test, kandydat musi uzyskać 24 punkty na 32 możliwe (75%). Kryteria oceny odpowiedzi muszą być jednakowe dla wszystkich zdających. Drobne pomyłki, takie jak błędy literowe lub ortograficzne nie powinny wpływać negatywnie na wynik testu. Konwencja nazewnictwa i oznaczeń W testach do modułów 2 7 zastosowano dla większej czytelności czcionkę pogrubioną i pochyloną dla oznaczenia nazw plików, rozszerzeń nazw, nazw folderów, katalogów, adresów URL, hiperłączy, stron Web, adresów poczty elektronicznej i wiadomości , nazw pól, itp. Inne nazwy lub czynności opisane w tekście muszą być podawane w domyślnym formacie akapitu, bez wyróżniania, chyba że wyróżnienie tekstu jest częścią zadania. Zasady te powinny być przekazane przez egzaminatora każdemu zdającemu. Dysk egzaminacyjny Testy z modułów 2 7 wymagają użycia dyskietki/dysku egzaminacyjnego. W zadaniach, do wykonania których niezbędne są pliki lub foldery, lub wynikiem pracy jest plik roboczy (także plik odpowiedzi), wszystkie niezbędne pliki mają znajdować się na dyskietce/dysku egzaminacyjnym. Przed rozpoczęciem testu kandydat musi oznaczyć otrzymaną dyskietkę swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem identyfikacyjnym EKUK (lub upewnić się czy jest ona poprawnie oznaczona). Dyskietka egzaminacyjna i wszystkie materiały drukowane (arkusze testów) są własnością egzaminatora i po egzaminie muszą być bezwzględnie zwrócone. Zawartość dysku: katalog Odpowiedź (z zawartością). Przygotowanie środowiska do Modułu 7 Egzaminator przed egzaminem powinien: 1) skonfigurować program pocztowy dla kandydata, określając jego adres owy (AdresK) własny kandydata lub lepiej egzaminatora; 2) podać kandydatom dwa adresy owe, na które będą wysyłane listy w trakcie trwania testu: Adres1 i Adres2 (można wykorzystać formularz z pliku adresy.doc); 3) wysłać przed egzaminem z konta Adres1 na konto AdresK dwa listy: a. pierwszy o temacie: Oferta <nn>, gdzie <nn> nr testu, np. Oferta 08, o treści z pliku tekst listu 1.txt zawierający dwa załączniki: wycieczka<nn>.doc i ankieta.txt b. drugi o temacie: Potwierdzenie udziału w wycieczce, o treści pobranej z pliku tekst listu 2.txt zawierający załącznik: wycieczka<nn>.doc wysyłane pliki znajdują się w katalogu DlaEgzaminatora

3 Egzaminator powinien mieć możliwość odebrania listów wysłanych przez zdającego na oba adresy: Adres1 i Adres2. Część zadań związanych z serwisem WWW i realizacją transakcji elektronicznych jest wspomagana przez serwer W zakresie transakcji elektronicznych formularz Księgarni lub Piekarni zamówienia zwraca w wyniku wciśnięcia klawisza Zamawiam specjalny Numer potwierdzenia zamówienia, który umożliwia szybką kontrolę poprawności wykonanego zadania. Numer ten zawiera kod o strukturze K9999 lub P9999 umieszczony jako ostatnia grupa znaków przed znakiem myślnika (-). Kody K0000 (dla Księgarni) i P0000 (dla Piekarni) oznaczają niepoprawnie wykonane zadanie. Kody K0<nn>0 i P0<nn>0 (gdzie <nn> - numer testu, np. K0040 lub P0080) wskazują na poprawnie wypełnione formularze w poszczególnych testach. Ostatnia liczba w numerze (po przypadkowej literze) oznacza liczbę wciśnięć klawisza Zamawiam w trakcie realizacji testu. Wewnątrz numeru ukryte są również liczby zamawianych artykułów w układzie: przypadkowy znak, numer artykułu (od 1 do 7), przypadkowy znak, dwuznakowa liczba zamawianych artykułów,... Przed rozpoczęciem egzaminu z modułu 7, egzaminator musi sprawdzić, czy konta, wskazane w arkuszach testów jako docelowe adresy nadsyłania korespondencji elektronicznej, są aktywne oraz czy dostępny jest serwer Procedura awaryjna na wypadek awarii serwera: Serwer powinien funkcjonować bezawaryjnie, ale na wszelki wypadek każdy egzaminator powinien znać procedurę awaryjną przeprowadzenia egzaminu z zakresu modułu 7 w sytuacji braku dostępności do niego. W przypadku braku dostępu do serwera należy skopiować pliki z podkatalogu egzamin katalogu Egzamin website do dowolnego foldera i zmienić URL w pytaniach testu modułu 7 z na odpowiedni.

4 Test 7.1 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, tj [3 pkt.] 2. Co oznacza skrót FTP? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie dpowiedź.doc (pole nr 2). a. Fast Transfer Provision (zapewnienie szybkiej transmisji). b. False Transmission Prevention (metoda zapobiegania błędom transmisji). c. File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). d. File Transfer Procedure (procedura przesyłania plików). 3. to adres witryny internetowej Polskiego Biura ECDL. Jak nazywamy elementy oraz ecdl.com.pl? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Protokół i nazwa domeny. b. Serwer i adres. c. Zasób i wskaźnik. d. Nazwa domeny i serwer. 4. Co to jest wyszukiwarka sieciowa? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Program wykrywający podłączenie komputera do sieci komputerowej. b. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych. c. Program aktualizujący zawartość stron WWW. d. Program wyszukujący wirusy komputerowe na stronach WWW. 5. Co to jest certyfikat cyfrowy? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Dokument elektroniczny potwierdzający kwalifikacje do budowy serwisów WWW. b. Świadectwo cyfrowe stwierdzające brak wirusów komputerowych w pliku. c. Karta chipowa lub dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby lub podmiotu składającego podpis elektroniczny. d. Zapis cyfrowy zawierający adres i rozmiar serwisu WWW.

5 6. W trakcie zawierania transakcji kupna w sklepie internetowym wykonujemy kilka operacji. Która z niżej wymienionych czynności wykazuje potencjalną możliwość utraty bezpieczeństwa ważnych danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Wyszukiwanie sklepów internetowych przy wykorzystaniu szperacza sieciowego. b. Przesyłanie cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela) nieszyfrowanym kanałem. c. Przeglądanie katalogu produktów w sklepie wirtualnym. d. Pobieranie bezpłatnych wersji oprogramowania (ang. freeware). 7. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem dodania strony do ulubionych lub zapisania zakładki do strony (ang. bookmarking)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Zapisanie zawartości strony WWW w pliku tekstowym. b. Wyłączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej. c. Podgląd i edycja kodu źródłowego strony WWW. d. Zapisanie w przeglądarce hiperłącza do zasobu (np. strony WWW). 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.1. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając następujące pozycje: o 3 egz. książki Podstawy technik informatycznych o 1 egz. książki Przetwarzanie tekstów o 2 egz. książki Usługi w sieciach informatycznych oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Płatne gotówką przy odbiorze od kuriera o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy skopiować do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12).

6 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej wyszukiwarkę sieciową (wybraną w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem kolei wąskotorowych w Polsce. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę (wystarczy pierwsza strona) zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_01.prn w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Z jakich elementów zbudowany jest typowy adres poczty elektronicznej postaci: Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. b. c. d. 17. Które z poniższych zdań jest całkowicie prawdziwe w odniesieniu do poczty elektronicznej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Poczta elektroniczna wyeliminowała potrzebę korzystania z poczty konwencjonalnej. b. Przesyłanie poufnej korespondencji pocztą elektroniczną jest zawsze w pełni bezpieczne. c. Poczta elektroniczna jest tanim medium komunikacyjnym dla przesyłania dokumentów elektronicznych. d. Usługa poczty elektronicznej jest dostępna z każdego miejsca na Ziemi. 18. Co to jest podpis elektroniczny? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Stopka załączana do listów elektronicznych zawierająca nazwisko i adres nadawcy. b. Dane w postaci elektronicznej służące (przy wymianie informacji drogą elektroniczną) do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i do potwierdzania autentyczności dokumentu. c. Cyfrowy zapis wartości iloczynu PESEL x NIP. d. Elektroniczna postać skanowanego obrazu podpisu autora wiadomości, włączanego w formie załącznika do korespondencji elektronicznej.

7 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 1, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Do wiadomości (DW lub CC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka01.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 01, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 01 korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 01 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Monit. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_01.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomości z polecenia 28 słowa: Do Twojej wiadomości i korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2

8 Test 7.2 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, kandydat powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, tj [3 pkt.] 2. W jaki sposób można zmienić stronę startową przeglądarki internetowej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Wysyłając a do dostawcy usług internetowych z poleceniem zmiany. b. Zapisując łącze (zakładkę) do wybranej strony w zbiorze Ulubione. c. Zmieniając zapis w ustawieniach opcji internetowych przeglądarki. d. Realizując odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce stron startowych. 3. to adres witryny internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jak nazywamy elementy oraz pti.org.pl? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Protokół i nazwa domeny. b. Serwer i adres. c. Zasób i wskaźnik. d. Nazwa domeny i serwer. 4. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. 5. Wskaż sytuację potencjalnego zagrożenia zainfekowania komputera wirusem. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Przeglądanie serwisów WWW, w trybie tzw. bezpiecznego połączenia. b. Wykonywanie zapytań w wyszukiwarce internetowej. c. Transfer plików i programów wykonywalnych z nieznanego źródła. d. Dodanie do zbioru Ulubione hiperłącza (zakładki) skryptu CGI.

9 6. Na czym polega i jaki jest cel szyfrowania danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Bezpieczny zapis zakodowanych danych zapobiegający przypadkowemu ich usunięciu. b. Zapis zaszyfrowanych danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. c. Kodowanie danych zapobiega ich utracie na skutek zaniku zasilania. d. Szyfrowanie danych zapobiega infekowaniu przez wirusy komputerowe. 7. Jakie dane są gromadzone przez przeglądarki internetowe w zbiorze zakładek (w IE: folder Ulubione)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Zawartość dokumentów HTML przechowywana w plikach tekstowych. b. Ilustracje ze stron WWW odwiedzonych w okresie ostatnich 7 dni. c. Tematy wysyłanych i odbieranych listów elektronicznych. d. Hiperłącza do zasobów dostępnych w sieci Internet (np. stron WWW). 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.2. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając następujące pozycje: o 2 egz. książki Użytkowanie komputerów o 1 egz. książki Arkusze kalkulacyjne o 2 egz. książki Grafika menedżerska i prezentacyjna oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Płatne gotówką przy odbiorze od kuriera o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy skopiować do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej wyszukiwarkę sieciową (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem Parków

10 Narodowych w Polsce. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę (wystarczy pierwsza strona) zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_02.prn w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Co to jest podpis elektroniczny? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Stopka załączana do listów elektronicznych zawierająca nazwisko i adres nadawcy. b. Dane w postaci elektronicznej służące (przy wymianie informacji drogą elektroniczną) do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i do potwierdzania autentyczności dokumentu. c. Cyfrowy zapis wartości iloczynu PESEL x NIP. d. Elektroniczna postać skanowanego obrazu podpisu autora wiadomości, włączanego w formie załącznika do korespondencji elektronicznej. 17. Które z poniższych zachowań pozostaje w zgodzie z sieciową etyką (netykietą)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy wpisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Odpowiadanie wyłącznie na wiadomości oznaczone wysokim priorytetem ważności. b. Wysyłanie ofert handlowych na grupy Nowości Sieciowych. c. Jasne i zrozumiałe formułowanie treści wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną i opisywanie ich tematem stanowiącym zapowiedź zawartości. d. Szybkie odpowiadanie na listy elektroniczne, bez baczenia na ortografię i zasady gramatyki. 18. Które z poniższych zachowań stanowi potencjalne ryzyko zainfekowania komputera wirusem? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać polu nr 17 w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Usunięcie nie przeczytanej wiadomości. b. Przeniesienie nie czytanej wiadomości do innego katalogu. c. Pobranie oprogramowania z serwisu FTP renomowanego producenta oprogramowania. d. Otwarcie załącznika do wiadomości odebranej od nieznanego nadawcy.

11 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 2, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na niski. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka02.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 02, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 02, korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 02 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Odpowiedz. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_02.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2.

12 Test 7.3 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Wskaż różnicę pomiędzy pojęciami Internet i World Wide Web (WWW)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Sieć World Wide Web stanowi podzbiór zasobów dostępnych w Internecie poprzez aplikacje zwane przeglądarkami internetowymi. b. Nie ma różnicy. Pojęcia: Internet i World Wide Web są synonimami. c. Internetem zarządzają agendy rządowe, a World Wide Web jest platformą komercyjną. d. Dostęp do serwisów World Wide Web jest darmowy, a usługi dostępu do sieci Internet są płatne. 3. Co to jest przeglądarka internetowa i do czego jej używamy? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Narzędzie wyszukujące informacje w sieci Internet według zadanych słów kluczowych. b. Program do tworzenia i edycji stron WWW. c. Program do obsługi poczty elektronicznej. d. Aplikacja umożliwiająca wizualny dostęp do zasobów World Wide Web (WWW). 4. Co to jest cache (pamięć podręczna przeglądarki internetowej)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Urządzenie wspomagające transmisję informacji za pośrednictwem linii telefonicznych. b. Folder lub plik, w którym przeglądarka internetowa zapisuje dokumenty ostatnio pobierane z sieci, w celu skrócenia czasu wczytywania tych dokumentów w przyszłości. c. Pamięć RAM wykorzystywana w czasie pracy przeglądarki internetowej. d. Bardzo szybki procesor.

13 5. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. 6. Wskaż operację stanowiącą potencjalne zagrożenie dla zainfekowania komputera wirusem. Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. Wyłączenie zapisywania tzw. cookies. b. Dodawanie hiperłącza do przeglądanej strony WWW do zbioru zakładek Ulubione. c. Czyszczenie historii przeglądanych dokumentów. d. Pobieranie oprogramowania z nieznanych serwerów. 7. Kto lub co to jest dostawca usług internetowych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7) a. Hiperłącze do interaktywnego serwisu WWW. b. Program-agent indeksujący zasoby sieci Internet. c. Oprogramowanie stanowiące sterownik do modemu lub karty sieciowej. d. Organizacja (firma) oferująca usługi dostępu do sieci Internet. 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.3. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację (obraz) z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie z poleceniem 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając: o 1 egz. książki Użytkowanie komputerów o 1 egz. książki Przetwarzanie tekstów o 2 egz. książki Usługi w sieciach informatycznych oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Karta kredytowa, nr karty: o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje numer identyfikacyjny, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11).

14 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranego systemu wyszukującego należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej system wyszukujący (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem polskich bibliotek internetowych. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej (ang. landscape). 15. Wydrukuj stronę zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_03.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Które z poniższych zdań jest prawdziwe w odniesieniu do poczty elektronicznej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Poczta elektroniczna wyeliminowała potrzebę korzystania z poczty konwencjonalnej. b. Przesyłanie poufnej korespondencji pocztą elektroniczną jest zawsze w pełni bezpieczne. c. Poczta elektroniczna jest tanim medium komunikacyjnym dla przesyłania dokumentów elektronicznych. d. Usługa poczty elektronicznej jest dostępna z każdego miejsca na Ziemii. 17. Które z poniższych zachowań stanowi potencjalne ryzyko zainfekowania komputera wirusem? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać polu nr 17 w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Usunięcie nie przeczytanej wiadomości. b. Przeniesienie nie czytanej wiadomości do innego katalogu. c. Pobranie oprogramowania z serwisu FTP renomowanego producenta oprogramowania. d. Otwarcie załącznika do wiadomości odebranej od nieznanego nadawcy. 18. Z jakich elementów zbudowany jest typowy adres poczty elektronicznej postaci: Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. b. c. d.

15 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 3, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do innego odbiorcy. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka03.doc, który jest w załączniku odebranej wiadomości o temacie: Oferta 03, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 03, korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 03. WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Zadzwoń. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_03.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2.

16 Test 7.4 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Co to jest wyszukiwarka sieciowa? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Program wykrywający podłączenie komputera do sieci komputerowej. b. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych. c. Program aktualizujący zawartość stron WWW. d. Program wyszukujący wirusy komputerowe na stronach WWW. 3. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności kartą kredytową za zakupy w sklepie internetowym? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Korzystając z serwisów, w których płatności dokonuje się na zasadzie abonamentu. b. Nie podawać cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela). c. Dokonując zakupów sklepach wyposażonych w mechanizmy bezpiecznych płatności, gdzie autoryzacji transakcji dokonuje tzw. zaufana trzecia strona, a do sprzedającego zamiast cech karty kredytowej dociera potwierdzenie autoryzacji transakcji. d. Płacąc za zakupione produkty w momencie ich dostarczenia. 4. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem dodania strony do ulubionych lub zapisania zakładki do strony (ang. bookmarking)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4) a. Zapisanie zawartości strony WWW w pliku tekstowym. b. Wyłączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej. c. Podgląd i edycja kodu źródłowego strony WWW. d. Zapisanie w przeglądarce hiperłącza do zasobu (np. strony WWW).

17 5. Co to jest firewall (zapora ogniowa, rozumiana jako pojęcie z zakresu systemów informatycznych)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 5). a. Urządzenie zabezpieczające system komputerowy przed skokami napięcia w sieci energetycznej. b. System telekomunikacyjny opracowany dla zwiększenia przepustowości sieci komputerowej. c. Sieć komputerowa, w której niedostępna jest funkcja współdzielenia plików. d. System bezpieczeństwa zabezpieczający sieć komputerową przed, włamaniami intruzów, np. hackerów i wykradaniem informacji. 6. Co to jest strona startowa w przeglądarce internetowej? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 6). a. System pomocy dostępny w przeglądarce internetowej. b. Strona wejściowa do złożonego serwisu WWW. c. Strona WWW wczytywana domyślnie po uruchomieniu przeglądarki internetowej. d. Hiperłącze do dokumentu. 7. Na czym polega i jaki jest cel szyfrowania danych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 7). a. Bezpieczny zapis zakodowanych danych zapobiegający przypadkowemu ich usunięciu. b. Zapis zaszyfrowanych danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. c. Kodowanie danych zapobiega ich utracie na skutek zaniku zasilania. d. Szyfrowanie danych zapobiega infekowaniu przez wirusy komputerowe. 8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) kliknij hiperłącze Test 7.4. Po tej operacji w głównej części okna powinien zostać wczytany nowy dokument. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku odpowiedź.doc (pole nr 8). 9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora ilustrację z zegarem. 10. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod adresem W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię i otwórz formularz składania zamówień. Nazwę księgarni zapisz do pliku odpowiedź.doc (pole nr 10). 11. Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 10) należy zapoznać się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnić formularz zamawiając: o 3 egz. książki Podstawy technik informatycznych o 1 egz. książki Bazy danych o 1 egz. książki Grafika menedżerska i prezentacyjna oraz określić następujące warunki realizacji zamówienia: o forma płatności: Karta kredytowa, nr karty: o rabat: 25%, podać numer swojej karty EKUK

18 o podać imię, nazwisko i adres zamawiającego i wysłać formularz klikając klawisz Zamawiam. W odpowiedzi system sklepu internetowego podaje Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane. Numer ten należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 11). 12. Do przeglądarki internetowej wczytaj wybraną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL wybranej wyszukiwarki należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 12). 13. Mając w oknie przeglądarki internetowej system wyszukujący (wybrany w poleceniu 12) wykonaj zapytanie o dokumenty, związane z tematem kamieni szlachetnych. Adres jednego z poprawnie wskazanych dokumentów należy zapisać do pliku odpowiedź.doc (pole nr 13). 14. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby górny i dolny margines drukowanych dokumentów miały rozmiar 2 cale (50,8mm). 15. Wydrukuj stronę zgodnie z ustawieniami wydruku określonym w poleceniu 14. Jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie wydruk_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. Sekcja Poczta elektroniczna 16. Dany jest adres poczty elektronicznej: Jakim składnikiem adresu jest biuro? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 16). a. Domena. b. Poddomena. c. Konto użytkownika. d. Serwer. 17. Które z poniższych zachowań pozostaje w zgodzie z sieciową etyką (netykietą)? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy wpisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 17). a. Wysyłanie wielomegabajtowych załączników blokujących konto adresata. b. Wysyłanie ofert handlowych na grupy nowości sieciowych (ang. Usenet News) c. Jasne i zrozumiałe formułowanie treści wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną i opisywanie ich tematem stanowiącym zapowiedź zawartości. d. Odpowiadanie wyłącznie na listy elektroniczne, oznaczone wysokim priorytetem. 18. Co to jest lista dystrybucyjna? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 18). a. Lista wiadomości przesłanych do innych użytkowników poczty elektronicznej. b. Lista wiadomości w folderze odebranych listów. c. Zbiór adresów, pod które rozsyłana jest korespondencja elektroniczna nadsyłana na adres listy. d. Lista wiadomości z załącznikami.

19 19. W celu sprawdzenia przygotowania środowiska do realizacji poleceń z zakresu korzystania z poczty elektronicznej należy uruchomić i sprawdzić (lub poprawnie skonfigurować) wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 19). 20. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres Adres1. W temacie wpisz: Wycieczka 4, a w treści wpisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej wiadomości trafiła również do egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 21. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 22. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 23. Upewnij się, że wskazówki z poleceń zostały uwzględnione w redagowanym liście i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 24. Zapisz w katalogu Plecak na dysku wskazanym przez egzaminatora plik wycieczka04.doc, który jest w załączniku wiadomości o temacie: Oferta 04, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej. 25. Załóżmy, że odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz zarejestrować swój udział w wycieczce. Rejestracji udziału w wycieczce dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy odpowiedzieć na wiadomość Oferta 04 korzystając z funkcji Odpowiedz (ang. Reply). NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 26. W redagowanej odpowiedzi należy określić własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu należy skopiować do wiadomości treść ankiety otrzymanej jako załącznik ankieta.txt, a następnie wypełnić ją wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! 27. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu Oferta 04 i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 28. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej wiadomość zatytułowaną: Potwierdzenie udziału w wycieczce, otwórz ją i oznacz flagą Monit. 29. Wydrukuj odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce na drukarce, a jeśli na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 30. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomości z polecenia 28 słowa: Otrzymałem już potwierdzenie. Zapoznaj się i korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij odebrane potwierdzenie rejestracji udziału w wycieczce do egzaminatora, kierując je na adres Adres2

20 Test 7.5 Test poniższy dotyczy zagadnień z zakresu 7 modułu ECDL Usługi w sieciach informatycznych. Jest on podzielony na dwie sekcje. W pierwszej sekcji pytania i ćwiczenia praktyczne związane są z usługami dostępnymi w sieciach informatycznych i wyszukiwaniem informacji w zasobach sieci Internet. W drugiej sekcji kandydat musi wykazać się umiejętnością korzystania z poczty elektronicznej. We własnym interesie, po dopisaniu nowych informacji, zdający powinien systematycznie zapisywać na dysku plik odpowiedzi. Polecenia (zwłaszcza w drugiej sekcji testu) powinny być wykonywane w kolejności ich występowania. Podstawę zaliczenia testu stanowi przekazany egzaminatorowi plik odpowiedź.doc, inne zapisane na dysku/dyskietce pliki oraz wysłane listy elektroniczne. Sekcja Usługi sieciowe i wyszukiwanie informacji 1. Na dysku wskazanym przez egzaminatora należy odszukać folder Odpowiedź, a w nim plik odpowiedź.doc. Należy otworzyć ten plik w edytorze i w pierwszym wierszu tabeli, po słowie Identyfikator należy wpisać numer własnej karty EKUK, a po słowach Numer testu należy wpisać numer zdawanego testu, np [3 pkt.] 2. Czym jest hiperłącze w strukturze dokumentu hipertekstowego? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 2). a. Jest to obiekt (tekst, grafika, klawisz), którego wybranie (kliknięcie) powoduje przejście, zwykle połączone z wczytaniem, do nowego dokumentu wskazanego we własnościach hiperłącza. b. Fragment tekstu, który zmienia styl wyświetlania w momencie pojawienia się nad nim kursora myszy. c. Adres URL do arkusza stylów, w którym zdefiniowane są własności prezentacji dokumentu. d. W strukturze hipertekstu nie występują hiperłącza. 3. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności kartą kredytową za zakupy w sklepie internetowym? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 3). a. Korzystając z serwisów, w których płatności dokonuje się na zasadzie abonamentu. b. Nie podawać cech karty kredytowej (numer, data ważności, nazwisko właściciela). c. Dokonując zakupów sklepach wyposażonych w mechanizmy bezpiecznych płatności, gdzie autoryzacji transakcji dokonuje tzw. zaufana trzecia strona, a do sprzedającego zamiast cech karty kredytowej dociera potwierdzenie autoryzacji transakcji. d. Płacąc za zakupione produkty w momencie ich dostarczenia. 4. Wskaż najistotniejszą cechę serwisów WWW z autoryzacją dostępu? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) należy zapisać w dokumencie odpowiedź.doc (pole nr 4). a. Dostęp do serwisu jest możliwy wyłącznie po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. b. Serwis WWW posiada zabezpieczenie antywirusowe. c. Dostęp do serwisu jest możliwy po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu. d. Serwis WWW jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo