Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 2 Miejscowość: Będzin Kod pocztowy: Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) , Faks: (0-32) Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia w zakresie: Obsługa kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych 1/14

2 II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi, w rozumieniu ustawy, organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie Obsługa kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych w ramach programu wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia. 2. We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, usługa oznaczona jest kodem: 1) o nazwie: Usługi szkolenia zawodowego, 2) o nazwie: Usługi szkolenia komputerowego. 3. Zakres usługi. 1) Przeprowadzenie szkolenia w formie kursu stacjonarnego w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego punktu Ogłoszenia. 2) Szkoleniem będzie objętych 15 osób bezrobotnych - skierowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 niniejszego punktu Ogłoszenia. 3) Usługa szkoleniowa przeprowadzona zostanie w jednej grupie liczącej 15 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 niniejszego punktu Ogłoszenia, w następującym terminie: 1) rozpoczęcie: październik 2012 roku, 2) zakończenie - nie później niż do roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) zmniejszenia liczby osób planowanych do objęcia szkoleniem o nie więcej niż 2 osoby w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. choroba uczestnika projektu, sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny, utrata statusu bezrobotnego, niezgłoszenie się po skierowanie na szkolenie, itp.), 2) zwiększenia liczby osób planowanych do objęcia szkoleniem o nie więcej niż 1 osobę. 4. Szkolenie musi obejmować 150 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 110 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. 5. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8 00 do z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych. 6. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o program szkolenia, który musi spełniać wymagania określone w 75 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz, 1193 ze zm.) oraz przepisami odrębnymi, w przypadku, gdy mają one zastosowanie. 7. Program szkolenia, o którym mowa w pkt III.5) niniejszego Ogłoszenia musi zawierać zagadnienia z zakresu: 1) przepisy bhp i p.poż. w obiekcie handlowym, a w tym: 1) bezpieczeństwo i higiena pracy w obiekcie handlowym, 2) bhp przy urządzeniach elektrycznych, 3) ochrona przeciwpożarowa, 4) udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku, 2) przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży, a w tym: 1) budowa i obsługa kasy, 2) programowanie kasy Posnet, 3) programowanie kasy Optimus IC, 4) programowanie kasy Elzab, 5) programowanie kasy Sharp, 3) sprzedaż kasami fiskalnymi POSNET, a w tym: 1) rozpoczęcie pracy na kasie Posnet, 2) sprzedaż towarów na kasie Posnet, 3) drukowanie raportów na kasie Posnet, 4) wystawianie faktur i rachunków. 4) sprzedaż kasami fiskalnymi OPTIMUS, a w tym: 1) rozpoczęcie pracy na kasie Optimus IC, 2/14

3 2) sprzedaż towarów na kasie Optimus IC, 3) drukowanie raportów na kasie Optimus IC, 4) wystawianie faktur i rachunków, 5) sprzedaż kasami fiskalnymi ELZAB, a w tym: a) rozpoczęcie pracy na kasie Elzab, b) sprzedaż towarów na kasie Elzab, c) drukowanie raportów na kasie Elzab, d) wystawianie faktur i rachunków, 6) sprzedaż kasami fiskalnymi SHARP, a w tym: a) rozpoczęcie pracy na kasie Sharp, b) sprzedaż towarów na kasie Sharp, c) drukowanie raportów na kasie Sharp, d) wystawianie faktur i rachunków, 7) przestrzeganie higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością oraz podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, a w tym: 1) bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej, 2) rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych i ich źródła, 3) zapobieganie zanieczyszczeń środków spożywczych, zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz chorobom przenoszonym na drodze pokarmowej oraz zasady dobrej praktyki higienicznej, 4) zasady wewnętrznej kontroli i jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością w zakładzie produkcyjnym oraz samokontrola pracowników w zakresie spełniania wymogów sanitarno-higienicznych, z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), 5) podstawowe zasady znakowania żywności, 6) zasady racjonalnego żywienia, 8) wykorzystanie programów komputerowych, w tym komputerowych programów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach: 1) obsługa edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz obsługa Internetu, 2) korzystanie z przeglądarek internetowych Internet Explorer i Mozilla Firefox, 3) obsługa programów pocztowych na przykładzie programu Microsoft Outlook Express, 4) obsługa komputera z wykorzystaniem programów wspomagających handel oraz finanse i księgowość - SYMFONIA moduł Handel i Symfonia moduł Finanse i Księgowość, 5) obsługa programu komputerowego Subiekt, 6) praca z programem komputerowym do zarządzania kontaktami z klientami, 7) zastosowanie Internetu w biznesie: jak reklamować swoją firmę w Internecie, jak pozyskiwać nowych klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej i sklepu internetowego. 8. Część praktyczna szkolenia będzie obejmować: 1) zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kas fiskalnych w łącznym wymiarze 20 godzin zegarowych, z których po 5 godzin zegarowych przypadać będzie na obsługę poszczególnych rodzajów kasy fiskalnej, to jest: obsługę kasy fiskalnej Posnet (5 godzin zegarowych), obsługę kasy fiskalnej Optimus (5 godzin zegarowych), obsługę kasy fiskalnej Elzab (5 godzin zegarowych) i obsługę kasy fiskalnej Sharp (5 godzin zegarowych), 2) zajęcia z zakresu wykorzystania programów komputerowych, w tym komputerowych programów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w łącznym wymiarze 90 godzin zegarowych. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia dokładny rozkład zajęć odpowiadający harmonogramowi szkolenia z podanymi tematami wynikającymi z programu szkolenia, który będzie wydany każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia. 10. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone na terenie Powiatu Będzińskiego, miasta Sosnowiec, miasta Dąbrowa Górnicza lub miasta Katowice z zastrzeżeniem, że czas dojazdu i powrotu uczestników szkolenia z siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca szkolenia, w którym zgodnie z programem szkolenia odbywać się będą zajęcia szkoleniowe nie może przekraczać łącznie 3 godzin dziennie. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia bezpłatne zaplecze socjalne obejmujące kawę, herbatę, wodę i napoje zimne w ilości zaspokajającej potrzeby uczestników. 12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić uczestnikom szkolenia w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Szkolenie powinno odbywać się w sali o wielkości dostosowanej do liczby 15 uczestników, odpowiednio wyposażonej w: 3/14

4 1) miejsca siedzące i stoliki lub biurka dla 15 uczestników oraz jedno krzesło lub fotel dla osoby monitorującej szkolenie z ramienia Zamawiającego lub instytucji kontrolujących, 2) 15 indywidualnych stanowisk wyposażonych w 15 kas fiskalnych, w tym - kasy fiskalne Posnet, Optimus IC, Elzab i Sharp, 3) 15 indywidualnych stanowisk komputerowych (bezpośredni dostęp do komputera dla każdego uczestnika) oraz odpowiednią ilość licencji na oprogramowanie, 4) okno (z możliwością otwarcia i zaciemnienia), 5) sztuczne oświetlenie, 6) dostęp do zaplecza sanitarnego, 7) rzutnik multimedialny, flipchart. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom konieczne materiały dydaktyczne - zgodne z tematyką szkolenia, w skład których wchodzą w szczególności: podręcznik lub inne niezbędne materiały szkoleniowe oraz notatnik (minimum format A5 60-kartkowy) i przybory do pisania, przekazywane każdemu uczestnikowi na własność. Materiały szkoleniowe powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia wraz z rozpoczęciem szkolenia, bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 15. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom wiedzy uczestników szkolenia. 16. Wykonawca zobowiązany jest wystawić każdemu uczestnikowi szkolenia po pozytywnym jego zakończeniu co najmniej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej zaświadczenie musi być zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012, poz. 186). 17. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin wewnętrzny, potwierdzający zdobytą wiedzę i na tej podstawie wydać każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt z Wykonawcą w dni robocze w godzinach od 7:00 do Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia szczegółowy harmonogram zajęć dostosowany do zakresu tematycznego szkolenia. 20. Harmonogram, o którym mowa w ust. 19 niniejszego punktu Ogłoszenia może ulec zmianie (po uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym i uzyskaniu zgody na zmianę przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego) w czasie trwania szkolenia (w terminie realizacji zamówienia) w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem do potrzeb uczestników pod warunkiem, że zmiany niniejsze nie będą wiązały się z obniżeniem standardu szkolenia w zakresie wyposażenia i komfortu sal oraz kompetencji, wykształcenia i doświadczenia kadry dydaktycznej. Po zatwierdzeniu zmian w harmonogramie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przekazać podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zmienioną wersję harmonogramu na następny dzień roboczy po zatwierdzeniu zmiany (faksem) oraz najpóźniej na 2 dni robocze po zatwierdzeniu zmiany - oryginał pocztą lub osobiście. 21. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu oryginałów list obecności wraz z podpisami uczestników szkolenia nie później niż 2 dni po zakończeniu miesiąca jeśli jego ukończenie nie przypada na koniec miesiąca oraz 2 dni po zakończeniu szkolenia, a po zakończeniu szkolenia dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności wraz z podpisami uczestników szkolenia, protokół z egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych, potwierdzenie dokonania uczestnikom szkolenia zwrotu kosztów przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego punktu Ogłoszenia oraz ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia służące do jego oceny. 22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą podpisy uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestr wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych oraz potwierdzenie dokonania uczestnikom szkolenia zwrotu kosztów przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego punktu Ogłoszenia. 23. Cena szkolenia nie powinna uwzględniać kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów przejazdu. 24. Koszty, o których mowa w ust. 23 niniejszego punktu Ogłoszenia zostaną zwrócone Wykonawcy po przedstawieniu Zamawiającemu odrębnych faktur VAT wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie tych kosztów, na zasadach określonych w umowie szkoleniowej zawartej z Wykonawcą szkolenia. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 4/14

5 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie 1) nie II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) Okres w miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: po zawarciu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 30/11/2012 (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I. 2) Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. III. 2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3) III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ten oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 5/14

6 1) Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat / * przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum jedno szkolenie w zakresie obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera, przy czym wymiar tego szkolenia wynosił co najmniej 70 godzin zajęć szkoleniowych, a przedmiotowym szkoleniem zostało objętych minimum 10 osób, z podaniem wartości szkolenia, jego przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że przedmiotowe szkolenie zostało wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywane należycie / **. / * okres ostatnich trzech lat lat kalendarzowych, przy obliczaniu tego terminu należy stosować art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zgodnie z którym termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. / ** należy wypełnić wszystkie pozycje formularza - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanych szkoleń w zakresie obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, podając w każdej wypełnionej pozycji formularza: a) nazwę - przedmiot szkolenia oraz wymiar godzin szkolenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, to jest szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera o wymiarze co najmniej 70 godzin zajęć szkoleniowych w ramach przedmiotowego szkolenia - należy podać wyłącznie szkolenia oznaczające pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, b) liczbę uczestników szkolenia, c) wartość szkolenia w PLN, d) datę wykonania szkolenia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - daty wykonywania poszczególnych szkoleń (od - dzień/miesiąc/rok... do... dzień/miesiąc/rok), e) odbiorcę usługi (nazwę zlecającego szkolenie, adres oraz telefon kontaktowy), f) nazwę dokumentu potwierdzającego, że szkolenie to zostało wykonane należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywane należycie - (należy nazwać ten dokument, np. referencja, rekomendacja, przy czym dokument powinien być wystawiony przez osobę trzecią - podmiot zlecający szkolenie i dotyczyć wyłącznie szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera o wymiarze co najmniej 70 godzin zajęć szkoleniowych w ramach wykazywanego szkolenia), dokument należy załączyć do oferty oraz podać numer strony, którym dokument jest oznaczony w ofercie). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeśli Wykonawca jeśli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia, to jest salą wyposażoną w co najmniej: 15 stanowisk wyposażonych w 15 kas fiskalnych, w tym - kasy fiskalne Posnet, Optimus IC, Elzab i Sharp, rzutnik multimedialny, flipchart, 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w komputery o minimalnej ilości pamięci operacyjnej 1 GB oraz procesor o częstotliwości minimum 1 GHz z zainstalowanym: pakietem biurowym Microsoft Office (edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel), programem SYMFONIA - Handel, programem Symfonia - Finanse i Księgowość, programem Subiekt oraz programem do zarządzania kontaktami z klientami, a także przeglądarką internetową Mozilla Firefox i programem do obsługi poczty elektronicznej Outlook Express,co wykaże w formularzu - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, wypełniając wszystkie jego pozycje, w tym również dotyczące informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 6/14

7 zamówienia, jeśli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą - wykładowcą zdolnym do wykonania zamówienia w celu zapewnienia właściwej realizacji programu szkolenia określonego w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II ust. 7 niniejszej SIWZ, przy czym osoba ta: 1) posiada wykształcenie co najmniej średnie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - przedmiotową informację należy zamieścić w pozycji kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia w formularzu Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 2) posiada doświadczenie polegające na przeszkoleniu w sumie co najmniej 10 uczestników w ostatnich 5 latach / * z zakresu tematycznego, z którego będzie szkoliła - przedmiotową informację należy zamieścić w pozycji - doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w formularzu Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, co wykaże w formularzu - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, wypełniając wszystkie jego pozycje, w tym również dotyczące informacji o podstawie do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. / * okres ostatnich pięciu lat lat kalendarzowych, przy obliczaniu tego terminu należy stosować art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zgodnie z którym termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli ten oświadczy, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składając oświadczenie wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć 4) : koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 4) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt III.3. 7/14

8 budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sprawozdanie finansowe w całości / w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata/ rok obrotowe/-y informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 8/14

9 udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć 5) : próbki, opisy lub fotografie opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 5) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. 9/14

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo