P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r."

Transkrypt

1 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław Waszak - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Danuta Dąbrowska - Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie Dariusz Zasada - Pracownik Biura Powiatowego ARiMR Iwona Waszak - Pracownicy obsługujący sesję. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Żbikowski dokonał otwarcia obrad XIII Sesji Rady Gminy witając wszystkich przybyłych na jej obrady. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne a) Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum b) Przyjęcie porządku obrad sesji c) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 2. Przedstawienie informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia rolników przez Dyrektora Inspektoratu PZU w Radziejowie Pana Bronisława Waszaka. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Radziejów 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2002 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6. Projekt uchwały w sprawie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów

2 2 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10. Przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem a) Przedstawienie opinii Komisji Rady b) Przedstawienie przez Wójta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej c) Dyskusja d) Głosowanie nad poprawkami do budżetu e) Podjęcie uchwały 11. Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 12. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady na 2004r. i przyjęcie planów. 13. Dyskusja 14. Składanie wniosków i interpelacji 15. Zakończenie obrad sesji. Pan Stanisław Żbikowski Przewodniczący Rady Gminy poinformował wszystkich obecnych, że przedstawiony program obrad Sesji będzie poszerzony o wystąpienie Pani Danuty Dąbrowskiej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz Pana Dariusza Zasadę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie, na temat klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Ad.1a) Wg listy obecności w sesji udział wzięło 15 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad. 1b) Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Andrzej Pawlak 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. Za przyjęciem przedstawionego programu obrad sesji głosowało 15 radnych. Ad. 1c) Protokół z obrad ostatniej sesji został wyłożony do wglądu bez odczytania. Ad.2) Dyrektor PZU Bronisław Waszak przedstawił zmiany jakie nastąpiły w ubezpieczeniach w związku z planowanym wejściem do Unii Europejskiej. Ubezpieczeń obowiązkowych jest 24 rodzaje. Nas interesować będą przede wszystkim 3 rodzaje: - ubezpieczenie budynków - o.c. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - o.c. z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych.

3 3 Ubezpieczenie budynków wszyscy którzy płacą podatek rolny są zobowiązani do ubezpieczenia budynków w gospodarstwie. Zgodnie z ustawą są to osoby posiadające minimum 1 ha (fizyczny) ziemi. Okres ubezpieczenia trwa rok (od daty do daty). Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają budynki których powierzchnia zabudowy wynosi więcej niż 20 m 2 Do końca 2003r. Zakłady Ubezpieczeniowe wypłacały szkodę wynoszącą minimum wartość 5 kwintali żyta, natomiast od tego roku za szkodę uważa się każdą szkodę. Każdy ma prawo zmienić sobie ubezpieczyciela, ale musi na piśmie powiadomić zakład ubezpieczający w ostatnim dniu trwania ubezpieczenia. Umowa wygasa samoczynnie, jeżeli ubezpieczający nie wpłaci II raty lub wcale nie uiści opłaty. O.C. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do końca 2003r. PZU wypłacało szkody wynoszące minimum 50% najniższego wynagrodzenia, obecnie (od r.) wszystkie szkody są wypłacane. Szkody są wypłacane osobom z tytułu prowadzenia gospodarstwa, a nie wyrządzone osobom bliskim lub obcym (nie ubezpieczonym w tym gospodarstwie). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. O.C. z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych. Przy kupnie samochodu najpierw musi być ubezpieczenie pojazdu a następnie dopiero w Starostwie zostanie wydany dowód rejestracyjny pojazdu. Z chwilą sprzedaży pojazdu zbywca musi przekazać dowód ubezpieczenia nabywcy i jest on ważny do końca terminu ważności. Należność dla zbywcy przysługuje wówczas, jeżeli nabywca napisze oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Następnie Radni zadawali pytania Dyrektorowi PZU związane szczególnie z ubezpieczeniem maszyn i pojazdów, na które Pan Waszak udzielał odpowiedzi, powołując się na przepisy zawarte w Dz.U.Nr 124 poz z 2003r. W dalszej części obrad głos zabrała Pani Danuta Dąbrowska Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poinformowała wszystkich obecnych o pracy Biura polegającej na realizacji płatności w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Biuro prowadzi szeroką akcję informacyjno-promocyjną związaną z przygotowaniem beneficjentów a szczególnie producentów rolnych, jednostki prowadzące działalność, jednostki prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Są to podmioty, które w przyszłości będą się ubiegały o fundusze Unii Europejskiej. Pierwszą rzeczą jaką należy spełnić przy ubieganiu się o płatności to wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji producentów. Następnym etapem to jest wniosek o płatności obszarowe (dot. to rolników). Pani Dąbrowska podziękowała sołtysom i radnym za aktywne włączenie się do akcji informacyjno-promocyjnej poruszonego wyżej tematu. Uważa również, że jest możliwość kontynuowania spotkań ale to już zależy od sołtysów i mieszkańców gminy Średnia frekwencja udziału w spotkaniach wynosiła około 85%. W biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje Pani Ilona Waszak, która pilotuje sprawę informacyjno-promocyjną, ponieważ w tej akcji jest szereg spraw związanych z przygotowaniem do płatności obszarowych. Pani Ilona Waszak jakie dokumenty są potrzebne rolnikom do wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji producentów przede wszystkim dane osobowe, PESEL, NIP oraz Nr konta zat

4 4 bankowego (należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisywanie Nr konta gdyż występuje tutaj bardzo dużo błędów winno być zawsze 26 cyfr). Przy płatnościach obszarowych ten wniosek jest trochę trudniejszy i na pewno będzie więcej problemów jego wypełnieniem. Do wniosku tego musi być wypis z rejestru gruntów. Agencja wykupiła te wypisy dla rolników i były one rozdawane nieodpłatnie na zebraniach z rolnikami. Także nie ma potrzeby kupowania map przez rolników. Dopłaty nie są uzależnione od klasyfikacji gruntów tylko od powierzchni gruntu utrzymanego w dobrej kulturze rolnej. Każdy rolnik musi pomierzyć dokładnie swoje uprawy. Niektóre uprawy mają jeszcze dopłaty uzupełniające, ale o tym było dokładnie omawiane na zebraniach sołeckich. Liczy się stan faktyczny na gruncie wypisy z rejestru gruntów niekiedy nie zgadzają się z rzeczywistością. Rolnik nie musi aktualizować tych wypisów z rejestrów gruntów ażeby ubiegać się o dopłaty. Najważniejsze z wypisu jest Nr działki i powierzchnia działki, powierzchnie użytków mogą być pomocne Dopuszczalny błąd w pomiarach 3% (można zaniżyć, nie można zawyżyć). Małe drogi i rowiki o szerokości do 2 m mogą być wliczane do powierzchni upraw. Szersze rowy i drogi oraz siedliska muszą być odliczone od powierzchni upraw. Przy dopłatach bezpośrednich nie jest wymagany dowód własności gruntów, dzierżawy też nie muszą być potwierdzane notarialnie. Rolnik użytkując grunt ma podstawę ubiegania się o dopłatę. Są przypadki, że jedną działkę dzierżawi 3 rolników i tych 3 rolników po podziale geodezyjnym może otrzymać dopłaty. Działka rolna musi wynosić minimum 10 arów. Wnioski winny być wypełnione długopisem (nie koniecznie czarnym), pismem drukowanym (czytelnie). Pan Dariusz Zasada klasyfikacja gruntów jest wykonywana z urzędu. Koszty ponosi Skarb Państwa. W przypadku złożenia wniosku przez rolnika o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów, które były nieużytkami, opłatę ponosi zainteresowany. Radny Jan Odważny mapy wyciągnięte z geodezji są nieaktualne i nie odzwierciedlają stanu faktycznego na działce. Pan Dariusz Zasada aktualizacja mapki może być wykonana na wniosek zainteresowanego, który pokrywa koszty z tym związane. Pan Wójt uzgodniono z Panią Danutą Dąbrowską Kierownikiem ARiMR, iż dodatkowe spotkanie z rolnikami i sołtysami którzy nie brali jeszcze udziału w takim szkoleniu, nastąpi w dniu 10 marca 2004r. w sali Nr 27. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o powiadomienie mieszkańców swoich sołectw. Ad. 3 a i b) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Rady Irena Walkowiak. Wywołanie takiej uchwały było spowodowane odejściem na emeryturę Pani Krystyny Sawińskiej, która była w składzie powyższej Komisji. Propozycja nowego składu Komisji, to: - Józef Jędrzejowski - Leszek Rosół - Janusz Karczmarek

5 5 Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie j.w. głosowało 15 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Ad. 4 a i b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziejów przedstawiła Pani Irena Walkowiak. Pan Wójt wyjaśnił, iż kwota najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu dla GOPS-u oraz SAPO była już uchwalana za poprzedniej kadencji, w uchwale tej nie byli ujęci pracownicy biblioteki a konkretnie chodzi tutaj o Panią Atletę Matuszewską, która jest zatrudniona w filii Biblioteki w Czołowie. W związku z tym postanowiono wywołać uchwałę, ażeby wszystkie jednostki organizacyjne gminy były w niej wyszczególnione. Najniższe wynagrodzenie w tabeli zaproponowano w wysokości 400,zł, natomiast wartość 1 punktu 4,50 zł. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 5 a i b) Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr IV/24/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe Warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, przedstawiła Irena Walkowiak Z-ca Przewodniczącego Rady. Pan Dionizy Wojciechowski powyższa uchwała obejmuje dodatki dla nauczycieli które nie były wyszczególnione w uchwale Nr IV/24/2002, a mianowicie: 1) za nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Wynagrodzenie winno być liczone jak za godziny ponad wymiarowe, od wynagrodzenia zasadniczego zwiększonego o 10%. Dodatek przysługuje za godziny faktycznie przepracowane 2) Dodatek za posiadanie stopnia specjalizacji zawodowej. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Wójt Gminy, natomiast nauczycielowi Dyrektor Szkoły. Przysługuje on do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przewodniczący Komisji oświaty i kultury poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany. Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 6 a i b) Pan Wójt przed sesją zebrali się Przewodniczący Komisji Rady i upoważnili Pana Wójta do przedstawienia propozycji nowych stawek diet dla radnych i sołtysów oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady; - przewodniczący - 750,zł - radni - 130,zł - sołtysi - 90,zł - członkowie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi - 90,zł. Głos w sprawie podwyżek zabrał Radny Jerzy Rogacki, wnioskując ażeby podwyżka diet dla wszystkich wynosiła 30%.

6 6 Projekt uchwały w sprawie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów przedstawiła Pani Irena Walkowiak. Pod głosowanie poddano pierwszą propozycję tj. stawkę 750 zł jaką zaproponowali Przewodniczący Komisji Rady. Za powyższą stawką ryczałtu dla Przewodniczącego Rady głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Większością głosów został uchwalony ryczałt dla Przewodniczącego Rady w wysokości 750,zł miesięcznie. Głosowanie nad wnioskiem wysuniętym przez Radnego Jerzego Rogackiego było bezzasadne. Ad. 7 a i b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Rady Irena Walkowiak. Wysokość diet dla radnych przyjęto 130,zł (propozycja Przewodniczących Komisji) za udział w posiedzeniach Sesji lub Komisjach Rady. Podczas głosowania za przyjęciem powyższej uchwały było 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta większością głosów. Ad. 8 a i b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów przedstawiła Radna Irena Walkowiak. Poddano pod głosowanie projekt uchwały, gdzie wysokość diet wynosi 90,zł (propozycja Przewodniczących Komisji Rady). Uchwałę podjęto jednogłośnie. Ad. 9 a i b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Piotr Moraczewski. Wysokość diety dla Komisji zaproponowano 90,zł za udział w posiedzeniu. Podczas głosowania powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami. Ad. 10 a i b) Zastępca Przewodniczącego Rady Irena Walkowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2004r.. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę ,zł. Wydatki kształtują się w takiej samej wysokości tj ,zł. Przewodniczący Komisji finansowo-budżetowej poparł wcześniejsze ustalenia na posiedzeniu Komisji, które są zawarte w przedstawionym budżecie. Przewodniczący Komisji rolnictwa i spraw socjalnych nie wniósł żadnych uwag do przedstawionego budżetu. Radny Marian Bandyszewski Przewodniczący Komisji oświaty i kultury stwierdził, iż jest to budżet optymalny i realny do wykonania. Radny Jan Odważny sprawa budżetu była stawiana na posiedzeniach Komisji, gdzie dyskusja była dość ostra i z początku nie była tak jednomyślna jak w tej chwili (na sesji). Budżet został tak zaplanowany, ażeby był realny do wykonania. O ile znajdą się dodatkowe dochody wówczas można je przeznaczyć na cele społeczne, jak oświetlenie czy drogi. Pan Wójt w 2004r. będzie wybudowanych nowych dróg ok. 3,5 km tj. tyle co w roku ubiegłym. Ażeby korzystać z pieniędzy SAPARDU musi być opracowana kompletna dokumentacja, w naszym przypadku jest to nieopłacalne, gdyż długość odcinków dróg wynosi ok., 0,5 km. Sprawa siłowni wiatrowych jest w dalszym ciągu aktualna, na bieżąco jest kontakt z przedstawicielami z RFN w tym temacie.

7 7 Sołtys Krzysztof Nowowiejski zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta, czy w budżecie jest Przewidziane dofinansowanie zakupu kamienia na drogi. Pan Wójt na zakup kamienia w budżecie na 2004r. przeznaczono ,zł. Pani Irena Walkowiak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2004r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uchwała Nr 15/2004 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia r. opiniująca pozytywnie projekt budżetu Gminy na 2004r. Opracowany przez Wójta projekt budżetu, jest budżetem zrównoważonym. Dochody i wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie ,zł. Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia wskazują, że budżet gminy po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych a przede wszystkim dochody z tytułu pobieranych podatków i opłat lokalnych, a także dochody pochodzące z gospodarki majątkiem gminy. Uwzględniono w tym również otrzymane z budżetu Wojewody dotacje celowe na realizacje zadań zleconych ustawowo gminie, zostały one ujęte tak po stronie dochodów jak i wydatków. Ponadto Skład Orzekający zauważa, że przyjęte do projektu budżetu kwoty subwencji ogólnej w tym oświatowej i wyrównawczej są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów. Finansów planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono realizację zadań własnych gminy w szczególności w zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej i infrastruktury gminnej. Zabezpieczono również realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie równej dochodom przewidywanym do uzyskania z tyt. Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto w wydatkach zabezpieczono 2% na rzecz Izb Rolniczych. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej. Do przedstawionego projektu budżetu na 2004r. Pani Skarbnik wniosła autopoprawkę, spowodowana ona jest zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 2.703,zł (decyzja Ministra Finansów dnia r.). Kwota powyższa została zapisana po stronie dochodów, po stronie wydatków jest umieszczona w dz.oświata i wychowanie, wycofujemy natomiast nasze własne środki które będą przeznaczone na oświetlenie. Pani Skarbnik zwróciła się do radnych z prośbą o naniesienie w swoich materiałach tej poprawki i zagłosowanie za tą autopoprawką. Subwencja oświatowa po zmianie wynosiłaby ,zł. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych (jeden radny był nieobecny na sali podczas głosowania). Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu budżetu na 2004r.: za - głosowało 14 radnych, jeden radny był nieobecny na sali obrad podczas głosowania. Przedstawiona uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 11 a i b) Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Radna Irena Walkowiak Zastępca Przewodniczącego Rady.

8 8 W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bolesław Kaźmierczak, który jest Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Omówił w skrócie zadania jakie spoczywają na Komisji. Stwierdził m.in., że jest to projekt nietypowy, jest to przede wszystkim walka z patologia. Nie ma sołectwa gdzie by nie było problemów alkoholowych. Choroba alkoholowa jest choroba śmiertelną nie wyleczalną. W wielu przypadkach, w wielu sołectwach są ludzie, którzy powinni być leczeni. Wysoka Rada też się włącza do walki z patologią, chociaż anonimowo, ale do niektórych Radnych, Sekretarz zwrócił się ze słowami podziękowania za duży wkład, jaki wnoszą w zwalczaniu tego zgubnego nałogu. Za przyjęciem przedstawionej uchwały głosowało 13 radnych (2 radnych nieobecnych na sali podczas głosowania). Ad. 12) Przewodniczący Komisji Rady: Panowie Czesław Witkowski, Kazimierz Skupniewicz, Marian Bandyszewski oraz Pani Mieczysława Ignasiak przedstawili Programy pracy swoich Komisji na r Zaplanowano 12 posiedzeń w ciągu roku, średnio jeden raz w miesiącu. Natomiast Komisja kontrolno-rewizyjna zaplanowała tylko 10 spotkań w ciągu roku. Ad. 13 i 14) Pan Sekretarz przedstawił Komunikat w związku z padnięciem zwierząt. Zbiór padłych sztuk hodowlanych na terenie gminy Radziejów prowadzi Punkt Zbiórki Padliny Marianna Adamowicz z siedzibą Broniszewo Służewo, z którą to osobą gmina ma podpisaną umowę. Innych rachunków przypadku świadczenia w/w usług gmina nie będzie regulowała. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za wzięcie udziału w obradach XIII Sesji i dokonał jej zamknięcia..