Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r."

Transkrypt

1 Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia Numer aktu 3 Kadencja Kadencja III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Szlęk. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum, co oznacza, że podjęte na sesji uchwały będą prawomocne. Przewodniczący zaproponował, aby w pkt wycofać "podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok", a w miejsce to wprowadzić: - podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z autopoprawką za- 15 wstrzymało się - 0 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (przy 15 głosach "za"). Porządek obrad brzmi: 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Szaflary. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjecie Uchwały Budżetowej na 2007 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonej na rzecz Gminy Szaflary. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady Gminy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szaflary do Euroregionu Tatry. 13. Wolne wnioski. Ad.2 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Szaflary Rada jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniej sesji Rady Gminy (przy 15 głosach "za"). Ad.3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie miedzysesyjnym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad.4 i 13 Interpelacje i zapytania radnych. 1) Radny Andrzej Tylka - w jaki sposób gmina Szaflary promuje się? 2) Radny Jan Dziadzic - czy można dofinansować spółkę wodną? 3) Radna Bogusława Ochmańska - gdzie znajduje się najbliższe wysypisko śmieci? Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje: 1) promocja gminy: wywiady do Radia Alex, artykuły do Tygodnia Podhalańskiego, BIP, gmina nie wydała materiałów promocyjnych, 2) bezpośrednio nie można dofinansować spółki wodnej. Dla stałych mieszkańców starcza wody lecz dla turystów brakuje. OSP może zasilić w wodę za odpłatnością. Można dofinansować

2 wykonanie zbiornika p. poż. 3) Gmina ma wykaz firm, które wywożą śmieci lecz za odpłatnością.. Jest zarezerwowana w budżecie niewielka kwota na wywóz eternitu. Radny Marcin Dziadkowiec - w budżecie gminy jest na promocję kwota zł, na co? Skarbnik - są to środki na zadanie, które wymienił Wójt. Radny Andrzej Tylka- należałoby opracować i wydać folder o gminie. Wójt - proponuje opracować folder po uruchomieniu cieplic ok. czerwca br. Ad.5 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2007 rok. Przewodniczący Rady - na str.9 - kwota zł "pozostała działalność" gospodarka komunalna, na co są przeznaczone te środki? Skarbnik - opis znajduje się na str. 36 dz.900. Radna Barbara Chramiec -str.20 - kwota zł wywóz śmieci w Skrzypne, nie było takiej propozycji. Skarbnik - odczytała z projektu przeznaczenia środków sołeckich, jest zapis "wywóz śmieci". Radny Jan Dziadzic - w wydatkach jest kwota zł na zakup akcji PEC Geotermii Podhalańskiej, czy jest to celowy wydatek? Czy nadal jest konkurs ogródków przydomowych, brak zapisu w projekcie budżetu? Skarbnik - zakup akcji jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Szaflary uchwały, że w ramach programu będziemy kupować akcje w zamian za podatek od nieruchomości. Program ten był niezbędny, aby Geotermia uzyskała zwiększenie udziału z NFOŚriGW. Radny Andrzej Tylka - jakie jest zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy? Radny Andrzej Tylka zgłosił dwa wnioski: - zwiększyć pulę pieniędzy na sołectwa, - należy zadbać o sołtysów i płacić im ryczałt miesięczny w kwocie zł Skarbnik n a str prognoza długu poz.6 tj zł Wójt - dług gminy to kredyt na remont i modernizację remizy OSP w Zaskalu (preferencyjny), remont szkół w Bańaskiej Niżnej i Bór oraz końcówka kredytu z NFOŚriGW na wysypisko śmieci w Zaskalu. Skarbnik - środki sołeckie to kwota zł. Są one dzielone proporcjonalnie w stosunku do ilości mieszkańców. Radny Andrzej Tylka - proponuje w tym roku nie burzyć projektu budżetu lecz w roku przyszłym zwiększyć pulę środków sołeckich. Skarbnik - sołtysi otrzymywali ryczałt miesięczny w wysokości 300 zł. Ponieważ wpłynął wniosek o podwyższenie tego ryczałtu o 50 zł - Rada Gminy podjęła uchwałę, którą Wojewoda małopolski w Ramach nadzoru uchylił uchwałę. Wtedy Rada Gminy podwyższyła prowizję od podatku oraz uchwaliła diety sołtysom za udział w sesjach oraz spotkaniach. Ryczałt miesięczny, jaki otrzymywali sołtysi doliczono do prowizji i podwyższone je. Radny Marcin Dziadkowiec - wydatki się rozdrabniają, UE daje środki na zadania całościowe, należy ograniczyć wydatki inwestycyjne drobiazgowe. Proponuje podwyższyć diety dla sołtysów. Skarbnik - odczytała opinię RIO nt. projektu budżetu na 2007 rok. Opinia jest pozytywna. Środowiska pan Józef Walkosz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej na 2007 rok. wstrzymało się -3 Rada podjęła Uchwałę Budżetową na 2007 rok (przy 12 głosach "za, 3 głosach "wstrzymujących się"). Uchwała nr III/10/2007. Sołtys Zofia Jarząbek budżet wiejski jest rozdrobniony, instruktorów zespołów należałoby dofinansować ze środków gminny. Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna Wójt - nieruchomość ta będzie przeznaczona na urządzenie chodnika pieszego łączącego ul. Topory

3 z osiedlem Cieplice. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt wstrzymało się -3 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna (przy 15 głosach "za"). Uchwała nr III/11/2007. Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Skarbnik - przedłożony projekt uchwały zawiera kwoty wydatków, które były ujęte w budżecie na 2006 rok, a nie zostały zrealizowane. Na wykonanie tych zdań są zawarte umowy bądź porozumienia. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. za - 14 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (przy 14 głosach "za,"). Uchwała nr III/12/2007. Głosowało 14 radnych - pan Stanisław Wróbel był nieobecny. Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wójt - przepisy nakładają na nas obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (przy 15 głosach "za"). Uchwała nr III/13/2007. Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonej na rzecz Gminy Szaflary. Wójt - nabycie nieruchomości pozwoli na usankcjonowanie aktualnego przebiegu drogi dojazdowej do zrekultywowanego wysypiska śmieci w Zaskalu. Właściciel nieruchomości złożył pisemne oświadczenie o chęci przekazania tej działki nieodpłatnie na rzecz gminy w sprawie darowizny nieruchomości położonej na rzecz Gminy Szaflary. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości położonej na rzecz Gminy Szaflary (przy 15 głosach "za". Uchwała nr III/14/2007.

4 Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta. Środowiska pan Józef Walkosz poinformował, że komisja zaproponowała wynagrodzenie Wójta w następującej wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze zł - dodatek funkcyjny zł - dodatek specjalny 40% zł - dodatek za wysługę lat 20% zł Razem zł Radny Marcin Dziadkowiec - jest za zwiększeniem diet i uposażenia lecz po zmianach sposobu wydatkowania środków. wstrzymało się - 3 Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta (przy 12 głosach "za", 3 głosach "wstrzymujących się"). Uchwała nr III/15/2007. Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady Gminy. Środowiska pan Józef Walkosz poinformował, że komisja zaproponowała następujące wysokości diet: - dieta dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy zł - dieta dla przewodniczących komisji zł - dieta miesięczna dla przewodniczącego Rady Gminy zł wstrzymało się - 3 Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady Gminy (przy 12 głosach "za", 3 głosach "wstrzymujących się"). Uchwała nr III/16/2007. Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szaflary do Euroregionu Tatry. Przewodniczący odczytał pismo Euroregionu Tatry - prośba o zgłoszenie dwóch delegatów, którzy będą reprezentować gminę Szaflary podczas obrad Kongresu. Środowiska pan Józef Walkosz poinformował, że komisja zaproponowała pana Jana Antola oraz Wójta. Pan Antoł wyraził zgodę. Radny Andrzej Tylka - jakie zasługi ma pan Antoł, że Rada Gminy proponuje go jako przedstawiciela gminy do Euroregionu Tatry. Zasadnym byłoby, aby pan Jan Antoł był obecny na sesji. Jeśli Rada ma na niego głosować, należałoby najpierw z nim porozmawiać. Przewodniczący Rady - pan Antoł był radnym powiatowym i jest dobrze zorientowany w tym temacie. Radny Andrzej Tylka- wnioskuje, aby punkt ten przełożyć na następną sesję i zaprosić pana Jana Antoła. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska za - 10 przeciw - 1 wstrzymało się - 4 Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szaflary do Euroregionu Tatry (przy 10 głosach "za", 1 głosie "przeciw", 4 głosach "wstrzymującym się"). Uchwała nr III/17/2007. Ad.14 Wolne wnioski. Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący komisji winni przedłożyć plany pracy komisji na 2007 rok.

5 Radna Barbara Chramiec - kiedy zostanie zakończona wymiana lamp w Skrzypnem? Wójt - zakończono planowane wymiany lamp w całej gminie, również w Skrzypnem. Radny Andrzej Tylka - kiedy będą oznakowane drogi, Wójt obiecał zająć się tematem chodnika. Wójt - oznakowanie dróg zostanie wykonane w 2007 roku Radny Wacław Cetera - znaki "uwaga krowa" w Zaskalu należy przenieść do wsi, są umiejscowione na końcu wsi. Przewodniczący oraz Wójt złożyli życzenia noworoczne.. Przewodniczący podziękował za udział w sesji i zamknął obrady III sesji Rady Gminy Szaflary. Obrady sesji trwały od godz do godz Protokołowała: S. Sarnecka Na tym protokół zakończono. Liczba odwiedzin: 15 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Szaflary Anna Klocek Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :51:10 Czas publikacji: :51:10 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2014

Protokół Nr XXXIII/2014 Protokół Nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:16,00

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania PROJEKT STATUTU SOŁECTWA Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania 1. Ogól mieszkańców miejscowości.stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo zwany dalej Sołectwem. 2. Teren działania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 SE-PO.002.6.2011 Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 obecni stan radnych 21 obecnych - 20 Skład Rady Miejskiej: 1. Zofia Bazańska - obecna 2. Krystian Dąbrowski - obecny 3. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo