Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu"

Transkrypt

1 Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Dodaj pieniądze do pomysłu, realizowanego przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR S.A.) w Zielonej Górze. 2. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.. Rozdział 2. Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: Projekt projekt Dodaj pieniądze do pomysłu, realizowany przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. EFS Europejski Fundusz Społeczny, jest najstarszym Funduszem Strukturalnym. Utworzony został w 1957 roku na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). Po raz pierwszy fundusz zastosowano w praktyce w 1960 roku. Od momentu powstania jest on najważniejszym finansowym instrumentem polityki społecznej, wspierającym różnorodne programy i projekty związane z socjalnym aspektem integracji. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty 28 września 2007 roku decyzją Komisji Europejskiej, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Biuro projektu biuro Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Zielonej Górze, ul. Chopina 14, tel. 68/ oraz biuro projektu w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95/ Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Beneficjent Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. 1

2 Lubuskie, województwo lubuskie, teren lubuskiego rozumiane jak obszar aktualnego województwa lubuskiego. Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne. Uczestnik Projektu (UP) Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę. Przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą określoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr. 220 poz. 1447). Starter - osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. Osoby pracujące - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik naukowy specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w uczelni lub instytucie badawczym. Student osoba kształcąca się na studiach wyższych. Absolwent - osoba, która ukończyła edukację, nie później jak w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do Projektu i ma skończone 21 lat. Mikropożyczki - pożyczki udzielane na podstawie Regulaminu udzielania pożyczek w wysokości maksymalnej do 50 tys. złotych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Starterów). Stopa referencyjna stopa wyliczana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej, która dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Starterów) jest równa stopie bazowej dla Polski ogłaszanej przez Komisję Europejską powiększonej o minimum 400 p.b. Pomoc publiczna - zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE to wszelka pomoc przyznawana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów oraz jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Pomoc publiczna przyznawana w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest pomocą de minimis i jest przyznawana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r. Nr 239 poz. 1598) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Zasada de minimis - zgodnie z zasadą de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), ogólna kwota 2

3 pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć kwoty EUR w okresie ostatnich 3 lat budżetowych, natomiast dla podmiotu działającego w sektorze transportu nie może przekroczyć EUR (pomoc de minimis nie może być udzielana w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu). Z uwagi na pułapy dopuszczalności pomocy de minimis, pomoc ta nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i / lub nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 Traktatu. Rozdział 3. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, która: 1.1 zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, (zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) oraz zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, 1.2 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), 1.3 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie korzystała i nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, 1.4 nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 1.5 w stosunku do jej osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, 1.6 nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp ) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 1.7 nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 2. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn). Wsparcie finansowe w formie pożyczek zostanie udzielone min. 56 nowopowstałym przedsiębiorstwom, w tym 34 prowadzonym przez kobiety i 22 prowadzonym przez mężczyzn. 3

4 3. W przypadku gdy łączna wartość pożyczek wynikająca z zaakceptowanych wniosków o udzielenie pożyczki będzie niższa niż posiadane środki, dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania większej liczbie uczestników, z zastrzeżeniem iż ARR S.A. wprowadzi uproszczoną procedurę udzielania wsparcia dla tej grupy uczestników. 4. Uproszczona procedura obejmie Uczestników Projektu, którzy zgłoszą się do projektu po wystąpieniu sytuacji, w której ARR S.A. udzieli 56 pożyczek nowopowstałym przedsiębiorstwom a łączna wartość pożyczek wynikająca z zaakceptowanych wniosków o udzielenie pożyczki będzie niższa niż posiadane środki. W opisanym przypadku nie będzie możliwe udzielenie bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego. 5. W naborze do projektu mogą uczestniczyć Kandydaci, którzy zaliczeni zostaną do jednej z niżej wymienionej grup: 5.1 osoby pracujące, 5.2 pracownicy naukowi, 5.3 studenci, 5.4 absolwenci, 5.5 bezrobotni. 6. Kandydaci mają obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do jednej z grup wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 7. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 7.1 osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 7.2 osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, 7.3 osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, 7.4 osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 7.5 osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowopożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa, 7.6 osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty EUR, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość 4

5 w złotych kwoty EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 8. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej należących do działalności wykluczonych z otrzymania pomocy de minimis w ramach PO KL tj.: 8.1 w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000(10), 8.2 w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, 8.3 w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców, 8.4 w zakresie wywozu do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 8.5 uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 8.6 w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002, 8.7 w zakresie nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, 8.8 podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji, 8.9 podmiotom gospodarczym, u których przekroczony został pułap już uzyskanej pomocy de minimis. 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie dokumentów rejestracyjnych: 9.1 Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Projektu, jego pozytywna ocena formalna, 9.2 Deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w bloku szkoleniowo doradczym i oświadczeniem Uczestnika Projektu. 10. Formularz rekrutacyjny oceniany jest pod kątem spełnienia kryteriów dostępu oraz barier utrudniających podjęcie samozatrudnienia. 5

6 11. W ramach projektu udzielana jest Uczestnikom Projektu pomoc de minimis w następujących formach wsparcia: 11.1 przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł; pomoc de minimis dla UP stanowi różnica pomiędzy poziomem oprocentowania standardowego i preferencyjnego wyrażona w PLN; 11.2 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu; pomoc de minimis dla UP stanowią szkolenia i doradztwo ofertowane Pożyczkobiorcom po zarejestrowaniu przez niego działalności gospodarczej. 12. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w Biurze projektu Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu Projektu 13. W sytuacji udzielenia Uczestnikowi Projektu pomocy de minimis ARR S.A. wyda Pożyczkobiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Rozdział 4. Tryb aplikacji i oceny 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej polega na udzieleniu Uczestnikowi Projektu jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na jedną osobę (jeden podmiot gospodarczy). 2. Projekt obejmuje 3 rodzaje działań: 2.1 rekrutacja Kandydatów do projektu, 2.2 wsparcie szkoleniowo-doradcze, 2.3 wsparcie finansowe pożyczki. 3. W sytuacji zastosowania uproszczonej procedury wsparcia Projekt obejmie 2 rodzaje działań: 3.1 rekrutacja Kandydatów do Projektu, 3.2 wsparcie finansowe pożyczki. 4. Beneficjent Projektu w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do Projektu przeprowadzi rejestrację zgłoszeń kandydatów. 5. Nabór do Projektu jest naborem otwartym tzn. nie ma określonego terminu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w sposób ciągły, z tym że w razie wyczerpania środków finansowych nabór zgłoszeń może zostać czasowo zawieszony przez ARR S.A. 6. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu będą zobowiązane do zgłoszenia w Biurze Projektu chęci udziału drogą telefoniczną, mailową lub osobiście; wzór Zgłoszenia na szkolenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Projektu. 7. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń przy czym pierwszeństwo mają osoby z następujących grup: 6

7 7.1 kobiety, 7.2 osoby pracujące, 7.3 pracownicy naukowi, 7.4 studenci, 7.5 absolwenci. 8. Rejestracji dokumentów rekrutacyjnych można dokonać poprzez przekazanie ich w wersji papierowej ARR S.A. przed rozpoczęciem szkolenia ABC przedsiębiorczości lub dostarczenie do siedziby Beneficjenta Projektu. 9. Pożyczka zostanie przyznana Uczestnikom Projektu, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 9.1 złożą dokumenty rekrutacyjne, 9.2 wyrażą chęć udziału w teście psychologicznym sprawdzającym predyspozycje Uczestnika Projektu do prowadzenia własnej firmy, 9.3 przygotują i złożą kompletny wniosek o udzielenie pożyczki, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu Projektu, wraz z załącznikami, który zostanie pozytywnie oceniony przez Specjalistę pożyczkowego i otrzyma pozytywną decyzję Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki. 10. W przypadku uproszczonej procedury udzielania wsparcia pożyczka zostanie przyznana Uczestnikom Projektu, którzy spełnią następujące warunki: 10.1 złożą dokumenty rekrutacyjne, 10.2 przygotują i złożą kompletny wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, który zostanie pozytywnie oceniony przez Specjalistę pożyczkowego i otrzyma pozytywną decyzję Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki. 11. Beneficjent może w uzasadnionym przypadku uzależnić udzielenie pożyczki od skorzystania z usług szkoleniowych lub/i doradczych. Sytuacja taka może w szczególności wystąpić, gdy Beneficjent uzna, iż Pożyczkobiorca bez wsparcia szkoleniowego lub/i doradczego nie poradzi sobie z samodzielnym uruchomieniem firmy. 12. Ocena wniosków o udzielenie pożyczki dokonywana jest przez Zespół specjalistów pożyczkowych. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego. 13. Po pozytywnej decyzji Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki, Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem działalności w zakresie wymienionym w 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 października 2011 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 233, poz. 1383). 14. W ramach Projektu jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność indywidualna tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Wyklucza się tworzenie spółek cywilnych. 7

8 15. W terminie 30 dni od poinformowania Uczestników o zarekomendowaniu do finansowania, są oni zobligowani do dostarczenia ARR S.A. wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pożyczki. 16. Dokumenty, o których mowa w pkt. 15 niniejszego rozdziału są następujące: 16.1 kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, 16.2 kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu, 16.3 kopia dokumentu nadania numeru NIP, 16.4 kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA), 16.5 zaktualizowany wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji, 16.6 kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą, 16.7 oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe, wykorzystanie wizerunku), 16.8 inne dokumenty i informacje na życzenie Beneficjenta. 17. Przekazanie pożyczki na wskazany przez Uczestnika Projektu rachunek bankowy następuje po podpisaniu Umowy pożyczki, stanowiący Załącznik nr 7 niniejszego Regulaminu Projektu, oraz spełnieniu warunków uruchomienia pożyczki, w tym złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki. 18. Uczestnik Projektu, który po ocenie wniosku o udzielenie pożyczki nie otrzymał pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma możliwość ponownego wzięcia udziału w Projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL, o ile nie zarejestrował on działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 19. Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną opinię Doradcy Zawodowego w zakresie predyspozycji oraz pomysłu na działalność gospodarczą nie ma możliwości ponownego wzięcia udziału w Projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL. 20. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Uczestnika Projektu jak i ARR S.A. -realizatora projektu w związku z udzieleniem pożyczki określa Umowa pożyczki. 21. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy lub dotacja w ramach środków oferowanych w ramach EFS). 22. Jeżeli Uczestnik Projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania mu wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, chcąc je otrzymać, zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 8

9 Rozdział 5. Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo doradczego. Wsparcie to obejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w zakresie rejestracji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w postaci mikropożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL. 2. Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest zarówno na etapie przed rejestracją działalności gospodarczej i uzyskaniem wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki, jak również na etapie prowadzenia działalności gospodarczej i po uzyskaniu mikropożyczki. 3. Wsparcie szkoleniowo doradcze na etapie przed rejestracją działalności gospodarczej udzielane jest zgodnie z poniższym podziałem: 3.1 Spotkanie informacyjne ABC przedsiębiorczości : jest skierowane do osób planujących ubiegać się o mikropożyczkę w celu podjęcia działalności gospodarczej, zakres tematyczny spotkania obejmuje informację o projekcie oraz procedurze przyznawania i rozliczania pożyczek, aspekty związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej: wymogi formalno prawne, wybór formy opodatkowania, oraz zasady ubiegania się o zewnętrzne źródła wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem mikropożyczek. Przewidywany czas trwania spotkań to 6 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna wynosi 45 minut), spotkania są organizowane 2 razy w kwartale jedno w Gorzowie Wlkp. i jedno w Zielonej Górze; spotkania będą organizowane co najwyżej do końca czerwca 2015 r., przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości spotkań w zależności od poziomu zainteresowania ze strony Uczestników Projektu; harmonogram spotkań będzie opublikowany na plakatach (m.in. w Urzędach, Uczelniach Wyższych) oraz na stronie internetowej LFP w trakcie spotkania Uczestnicy otrzymają bezpłatny poczęstunek i materiały informacyjne, uczestnicy spotkania potwierdzają swój udział w spotkaniu oraz odbiór poczęstunku i materiałów informacyjnych własnoręcznym podpisem na liście obecności, udział w spotkaniu jest dobrowolny, po spotkaniu Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o udziale w spotkaniu. 3.2 Doradztwo zawodowe: każdy Uczestnik Projektu, po pozytywnej weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych, otrzymuje harmonogram dyżurów Doradcy Zawodowego w celu uzgodnienia terminu spotkania; celem doradztwa zawodowego jest analiza predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym ocena potencjału, 9

10 pomysłów i preferencji zawodowych; Doradca zawodowy w terminie 5 dni roboczych po przeprowadzeniu rozmowy z UP sporządza opinię na temat jego predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pomysłu na biznes, która stanowi o jego dalszym udziale w Projekcie - w sytuacji, gdy opinia jest negatywna, jest to równoznaczne z zakończeniem przez Uczestnika udziału w Projekcie; o wynikach opinii przeprowadzonej przez Doradcę Zawodowego Uczestnik Projektu jest informowany przez pracownika LFP drogą telefoniczną i mailową; czas trwania doradztwa zawodowego przypadający na jednego Uczestnika Projektu wynosi 1 godzinę zegarową; doradztwo jest realizowane w obu Biurach Projektu; usługa doradcza może zostać zrealizowana także w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednak wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się lub gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; doradztwo zawodowe jest realizowane przez dwóch Doradców Zawodowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego. 3.3 Doradztwo biznesowe: warunkiem skorzystania z doradztwa biznesowego jest uzyskanie pozytywnej opinii Doradcy Zawodowego; Uczestnik Projektu jako osoba planująca rozpocząć działalność gospodarczą może skorzystać z 4 godzin zegarowych doradztwa w zakresach: analiza planowanego przedsięwzięcia, ocena ryzyka, pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, aspekty formalno prawne związane z rejestracją działalności gospodarczej; doradztwo biznesowe jest realizowane przez dwóch trenerów biznesowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego; doradztwo biznesowe może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń osób chętnych; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu: 10

11 usługa doradcza będzie realizowana w Biurze Projektu lub w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez trenera biznesowego, będzie następowało poprzez wypełnienie Karty usług doradczych, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu Projektu, i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4. Wsparcie szkoleniowo doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowi dla Uczestnika Projektu pomoc de minimis, udzielane jest zgodnie z poniższym podziałem: 4.1 Warunkiem skorzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego na etapie prowadzenia działalności gospodarczej jest podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu Projektu. 4.2 Doradztwo biznesowe: Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z doradztwa biznesowego po uzyskaniu pożyczki, w trakcie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej, w wymiarze 12 godzin zegarowych; zakres doradztwa obejmie: bieżące aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc w rozliczeniu pożyczki, analiza potrzeb Uczestnika Projektu oraz określanie adekwatnego do jego potrzeb zakresu wsparcia szkoleniowego i zakresu doradztwa eksperckiego; doradztwo biznesowe jest realizowane przez dwóch trenerów biznesowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego; doradztwo biznesowe może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń osób chętnych; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; 11

12 spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu; usługa doradcza jest realizowana w Biurze Projektu lub innym uzgodnionym przez obydwie strony miejscu; usługa doradcza może być także zrealizowana w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez trenera biznesowego, będzie następowało poprzez wypełnienie Karty usług doradczych i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4.3 Doradztwo eksperckie: Uczestnik Projektu może skorzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej z bezpłatnego doradztwa eksperckiego w trzech obszarach: prawo, kadry i księgowość, marketing; łączny wymiar godzin doradztwa, dostępny dla jednego Uczestnika Projektu, wynosi 12 godzin zegarowych; doradztwo eksperckie jest realizowane przez trzech ekspertów zewnętrznych obsługujących Uczestników Projektu na terenie całego województwa lubuskiego; doradztwo eksperckie może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu; usługa doradcza jest realizowana w Biurze Projektu, usługa doradcza może także zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; 12

13 kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez eksperta, będzie następowało poprzez wypełnienie karty doradztwa i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4.4 Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej: Uczestnik Projektu może skorzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego w zakresie poszczególnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. prawo, kadry i księgowość, Public Relations i marketing, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania itp. Tematyka szkoleń jest dopasowywana do potrzeb Uczestników Projektu, zgłoszonych Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych przez trenerów biznesowych; szkolenia są realizowane nie rzadziej niż dwa razy w ciągu półrocza - w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Szkolenia będą organizowane co najwyżej do końca czerwca 2015r., przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości szkoleń w zależności od poziomu zainteresowania ze strony Uczestników Projektu. Harmonogram szkoleń będzie opublikowany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl); czas trwania jednego szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych; Uczestnicy szkoleń mają zapewniony bezpłatny poczęstunek i materiały szkoleniowe; Uczestnicy potwierdzają swój udział w szkoleniu oraz odbiór poczęstunku i materiałów szkoleniowych własnoręcznym podpisem na liście obecności; szkolenie jest współprowadzone przez specjalistę ds. szkoleń i doradztwa oraz eksperta z dziedziny będącej przedmiotem szkolenia; osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu będą zobowiązane do zgłoszenia w Biurze Projektu chęci udziału drogą mailową lub osobiście, po szkoleniu Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją wsparcia szkoleniowo doradczego jest Koordynator szkoleń i działań doradczych. Rozdział 6. Wsparcie finansowe-pożyczki 1. W ramach Projektu przyznawane będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Zasady udzielania pożyczek zostały szczegółowo opisane w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu. 13

14 Rozdział 7. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Projektu wymagają formy pisemnej oraz muszą być zatwierdzone przez WUP. 2. Niniejszy Regulamin Projektu jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu. Ponadto Fundusz zobowiązuje się do natychmiastowego wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Projektu w przypadku zmian realizacji Projektu, bądź zmian przepisów krajowych i wspólnotowych. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem Projektu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 4. Niniejszy Regulamin Projektu wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez WUP jednakże nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. Spis załączników: Załącznik nr 1. Zgłoszenie na szkolenie Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4. Karta usług doradczych Załącznik nr 5. Regulamin udzielania pożyczek Załącznik nr 6. Wniosek o pożyczkę Załącznik nr 7. Umowa pożyczki Załącznik nr 8. Umowa szkoleniowo-doradcza Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 14