Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu"

Transkrypt

1 Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Dodaj pieniądze do pomysłu, realizowanego przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ARR S.A.) w Zielonej Górze. 2. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.. Rozdział 2. Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: Projekt projekt Dodaj pieniądze do pomysłu, realizowany przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. EFS Europejski Fundusz Społeczny, jest najstarszym Funduszem Strukturalnym. Utworzony został w 1957 roku na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). Po raz pierwszy fundusz zastosowano w praktyce w 1960 roku. Od momentu powstania jest on najważniejszym finansowym instrumentem polityki społecznej, wspierającym różnorodne programy i projekty związane z socjalnym aspektem integracji. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty 28 września 2007 roku decyzją Komisji Europejskiej, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Biuro projektu biuro Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Zielonej Górze, ul. Chopina 14, tel. 68/ oraz biuro projektu w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95/ Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Beneficjent Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. 1

2 Lubuskie, województwo lubuskie, teren lubuskiego rozumiane jak obszar aktualnego województwa lubuskiego. Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne. Uczestnik Projektu (UP) Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę. Przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą określoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr. 220 poz. 1447). Starter - osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. Osoby pracujące - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik naukowy specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w uczelni lub instytucie badawczym. Student osoba kształcąca się na studiach wyższych. Absolwent - osoba, która ukończyła edukację, nie później jak w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do Projektu i ma skończone 21 lat. Mikropożyczki - pożyczki udzielane na podstawie Regulaminu udzielania pożyczek w wysokości maksymalnej do 50 tys. złotych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Starterów). Stopa referencyjna stopa wyliczana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej, która dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Starterów) jest równa stopie bazowej dla Polski ogłaszanej przez Komisję Europejską powiększonej o minimum 400 p.b. Pomoc publiczna - zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE to wszelka pomoc przyznawana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów oraz jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Pomoc publiczna przyznawana w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest pomocą de minimis i jest przyznawana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r. Nr 239 poz. 1598) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Zasada de minimis - zgodnie z zasadą de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), ogólna kwota 2

3 pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć kwoty EUR w okresie ostatnich 3 lat budżetowych, natomiast dla podmiotu działającego w sektorze transportu nie może przekroczyć EUR (pomoc de minimis nie może być udzielana w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu). Z uwagi na pułapy dopuszczalności pomocy de minimis, pomoc ta nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i / lub nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 Traktatu. Rozdział 3. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, która: 1.1 zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, (zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) oraz zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, 1.2 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), 1.3 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie korzystała i nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, 1.4 nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 1.5 w stosunku do jej osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, 1.6 nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp ) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 1.7 nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 2. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn). Wsparcie finansowe w formie pożyczek zostanie udzielone min. 56 nowopowstałym przedsiębiorstwom, w tym 34 prowadzonym przez kobiety i 22 prowadzonym przez mężczyzn. 3

4 3. W przypadku gdy łączna wartość pożyczek wynikająca z zaakceptowanych wniosków o udzielenie pożyczki będzie niższa niż posiadane środki, dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania większej liczbie uczestników, z zastrzeżeniem iż ARR S.A. wprowadzi uproszczoną procedurę udzielania wsparcia dla tej grupy uczestników. 4. Uproszczona procedura obejmie Uczestników Projektu, którzy zgłoszą się do projektu po wystąpieniu sytuacji, w której ARR S.A. udzieli 56 pożyczek nowopowstałym przedsiębiorstwom a łączna wartość pożyczek wynikająca z zaakceptowanych wniosków o udzielenie pożyczki będzie niższa niż posiadane środki. W opisanym przypadku nie będzie możliwe udzielenie bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego. 5. W naborze do projektu mogą uczestniczyć Kandydaci, którzy zaliczeni zostaną do jednej z niżej wymienionej grup: 5.1 osoby pracujące, 5.2 pracownicy naukowi, 5.3 studenci, 5.4 absolwenci, 5.5 bezrobotni. 6. Kandydaci mają obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do jednej z grup wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 7. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 7.1 osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 7.2 osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, 7.3 osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, 7.4 osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 7.5 osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowopożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa, 7.6 osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty EUR, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość 4

5 w złotych kwoty EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 8. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej należących do działalności wykluczonych z otrzymania pomocy de minimis w ramach PO KL tj.: 8.1 w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000(10), 8.2 w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, 8.3 w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców, 8.4 w zakresie wywozu do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 8.5 uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 8.6 w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002, 8.7 w zakresie nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, 8.8 podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji, 8.9 podmiotom gospodarczym, u których przekroczony został pułap już uzyskanej pomocy de minimis. 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie dokumentów rejestracyjnych: 9.1 Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Projektu, jego pozytywna ocena formalna, 9.2 Deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w bloku szkoleniowo doradczym i oświadczeniem Uczestnika Projektu. 10. Formularz rekrutacyjny oceniany jest pod kątem spełnienia kryteriów dostępu oraz barier utrudniających podjęcie samozatrudnienia. 5

6 11. W ramach projektu udzielana jest Uczestnikom Projektu pomoc de minimis w następujących formach wsparcia: 11.1 przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł; pomoc de minimis dla UP stanowi różnica pomiędzy poziomem oprocentowania standardowego i preferencyjnego wyrażona w PLN; 11.2 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu; pomoc de minimis dla UP stanowią szkolenia i doradztwo ofertowane Pożyczkobiorcom po zarejestrowaniu przez niego działalności gospodarczej. 12. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w Biurze projektu Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu Projektu 13. W sytuacji udzielenia Uczestnikowi Projektu pomocy de minimis ARR S.A. wyda Pożyczkobiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Rozdział 4. Tryb aplikacji i oceny 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej polega na udzieleniu Uczestnikowi Projektu jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na jedną osobę (jeden podmiot gospodarczy). 2. Projekt obejmuje 3 rodzaje działań: 2.1 rekrutacja Kandydatów do projektu, 2.2 wsparcie szkoleniowo-doradcze, 2.3 wsparcie finansowe pożyczki. 3. W sytuacji zastosowania uproszczonej procedury wsparcia Projekt obejmie 2 rodzaje działań: 3.1 rekrutacja Kandydatów do Projektu, 3.2 wsparcie finansowe pożyczki. 4. Beneficjent Projektu w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do Projektu przeprowadzi rejestrację zgłoszeń kandydatów. 5. Nabór do Projektu jest naborem otwartym tzn. nie ma określonego terminu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w sposób ciągły, z tym że w razie wyczerpania środków finansowych nabór zgłoszeń może zostać czasowo zawieszony przez ARR S.A. 6. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu będą zobowiązane do zgłoszenia w Biurze Projektu chęci udziału drogą telefoniczną, mailową lub osobiście; wzór Zgłoszenia na szkolenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Projektu. 7. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń przy czym pierwszeństwo mają osoby z następujących grup: 6

7 7.1 kobiety, 7.2 osoby pracujące, 7.3 pracownicy naukowi, 7.4 studenci, 7.5 absolwenci. 8. Rejestracji dokumentów rekrutacyjnych można dokonać poprzez przekazanie ich w wersji papierowej ARR S.A. przed rozpoczęciem szkolenia ABC przedsiębiorczości lub dostarczenie do siedziby Beneficjenta Projektu. 9. Pożyczka zostanie przyznana Uczestnikom Projektu, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 9.1 złożą dokumenty rekrutacyjne, 9.2 wyrażą chęć udziału w teście psychologicznym sprawdzającym predyspozycje Uczestnika Projektu do prowadzenia własnej firmy, 9.3 przygotują i złożą kompletny wniosek o udzielenie pożyczki, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu Projektu, wraz z załącznikami, który zostanie pozytywnie oceniony przez Specjalistę pożyczkowego i otrzyma pozytywną decyzję Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki. 10. W przypadku uproszczonej procedury udzielania wsparcia pożyczka zostanie przyznana Uczestnikom Projektu, którzy spełnią następujące warunki: 10.1 złożą dokumenty rekrutacyjne, 10.2 przygotują i złożą kompletny wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, który zostanie pozytywnie oceniony przez Specjalistę pożyczkowego i otrzyma pozytywną decyzję Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki. 11. Beneficjent może w uzasadnionym przypadku uzależnić udzielenie pożyczki od skorzystania z usług szkoleniowych lub/i doradczych. Sytuacja taka może w szczególności wystąpić, gdy Beneficjent uzna, iż Pożyczkobiorca bez wsparcia szkoleniowego lub/i doradczego nie poradzi sobie z samodzielnym uruchomieniem firmy. 12. Ocena wniosków o udzielenie pożyczki dokonywana jest przez Zespół specjalistów pożyczkowych. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego. 13. Po pozytywnej decyzji Rady Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego o przyznaniu pożyczki, Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem działalności w zakresie wymienionym w 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 października 2011 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 233, poz. 1383). 14. W ramach Projektu jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność indywidualna tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Wyklucza się tworzenie spółek cywilnych. 7

8 15. W terminie 30 dni od poinformowania Uczestników o zarekomendowaniu do finansowania, są oni zobligowani do dostarczenia ARR S.A. wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pożyczki. 16. Dokumenty, o których mowa w pkt. 15 niniejszego rozdziału są następujące: 16.1 kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, 16.2 kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu, 16.3 kopia dokumentu nadania numeru NIP, 16.4 kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA), 16.5 zaktualizowany wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji, 16.6 kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą, 16.7 oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe, wykorzystanie wizerunku), 16.8 inne dokumenty i informacje na życzenie Beneficjenta. 17. Przekazanie pożyczki na wskazany przez Uczestnika Projektu rachunek bankowy następuje po podpisaniu Umowy pożyczki, stanowiący Załącznik nr 7 niniejszego Regulaminu Projektu, oraz spełnieniu warunków uruchomienia pożyczki, w tym złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki. 18. Uczestnik Projektu, który po ocenie wniosku o udzielenie pożyczki nie otrzymał pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma możliwość ponownego wzięcia udziału w Projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL, o ile nie zarejestrował on działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 19. Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną opinię Doradcy Zawodowego w zakresie predyspozycji oraz pomysłu na działalność gospodarczą nie ma możliwości ponownego wzięcia udziału w Projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL. 20. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Uczestnika Projektu jak i ARR S.A. -realizatora projektu w związku z udzieleniem pożyczki określa Umowa pożyczki. 21. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy lub dotacja w ramach środków oferowanych w ramach EFS). 22. Jeżeli Uczestnik Projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania mu wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, chcąc je otrzymać, zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 8

9 Rozdział 5. Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo doradczego. Wsparcie to obejmuje szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w zakresie rejestracji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w postaci mikropożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL. 2. Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest zarówno na etapie przed rejestracją działalności gospodarczej i uzyskaniem wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki, jak również na etapie prowadzenia działalności gospodarczej i po uzyskaniu mikropożyczki. 3. Wsparcie szkoleniowo doradcze na etapie przed rejestracją działalności gospodarczej udzielane jest zgodnie z poniższym podziałem: 3.1 Spotkanie informacyjne ABC przedsiębiorczości : jest skierowane do osób planujących ubiegać się o mikropożyczkę w celu podjęcia działalności gospodarczej, zakres tematyczny spotkania obejmuje informację o projekcie oraz procedurze przyznawania i rozliczania pożyczek, aspekty związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej: wymogi formalno prawne, wybór formy opodatkowania, oraz zasady ubiegania się o zewnętrzne źródła wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem mikropożyczek. Przewidywany czas trwania spotkań to 6 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna wynosi 45 minut), spotkania są organizowane 2 razy w kwartale jedno w Gorzowie Wlkp. i jedno w Zielonej Górze; spotkania będą organizowane co najwyżej do końca czerwca 2015 r., przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości spotkań w zależności od poziomu zainteresowania ze strony Uczestników Projektu; harmonogram spotkań będzie opublikowany na plakatach (m.in. w Urzędach, Uczelniach Wyższych) oraz na stronie internetowej LFP w trakcie spotkania Uczestnicy otrzymają bezpłatny poczęstunek i materiały informacyjne, uczestnicy spotkania potwierdzają swój udział w spotkaniu oraz odbiór poczęstunku i materiałów informacyjnych własnoręcznym podpisem na liście obecności, udział w spotkaniu jest dobrowolny, po spotkaniu Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o udziale w spotkaniu. 3.2 Doradztwo zawodowe: każdy Uczestnik Projektu, po pozytywnej weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych, otrzymuje harmonogram dyżurów Doradcy Zawodowego w celu uzgodnienia terminu spotkania; celem doradztwa zawodowego jest analiza predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym ocena potencjału, 9

10 pomysłów i preferencji zawodowych; Doradca zawodowy w terminie 5 dni roboczych po przeprowadzeniu rozmowy z UP sporządza opinię na temat jego predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pomysłu na biznes, która stanowi o jego dalszym udziale w Projekcie - w sytuacji, gdy opinia jest negatywna, jest to równoznaczne z zakończeniem przez Uczestnika udziału w Projekcie; o wynikach opinii przeprowadzonej przez Doradcę Zawodowego Uczestnik Projektu jest informowany przez pracownika LFP drogą telefoniczną i mailową; czas trwania doradztwa zawodowego przypadający na jednego Uczestnika Projektu wynosi 1 godzinę zegarową; doradztwo jest realizowane w obu Biurach Projektu; usługa doradcza może zostać zrealizowana także w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednak wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się lub gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; doradztwo zawodowe jest realizowane przez dwóch Doradców Zawodowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego. 3.3 Doradztwo biznesowe: warunkiem skorzystania z doradztwa biznesowego jest uzyskanie pozytywnej opinii Doradcy Zawodowego; Uczestnik Projektu jako osoba planująca rozpocząć działalność gospodarczą może skorzystać z 4 godzin zegarowych doradztwa w zakresach: analiza planowanego przedsięwzięcia, ocena ryzyka, pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, aspekty formalno prawne związane z rejestracją działalności gospodarczej; doradztwo biznesowe jest realizowane przez dwóch trenerów biznesowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego; doradztwo biznesowe może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń osób chętnych; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu: 10

11 usługa doradcza będzie realizowana w Biurze Projektu lub w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez trenera biznesowego, będzie następowało poprzez wypełnienie Karty usług doradczych, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu Projektu, i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4. Wsparcie szkoleniowo doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowi dla Uczestnika Projektu pomoc de minimis, udzielane jest zgodnie z poniższym podziałem: 4.1 Warunkiem skorzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego na etapie prowadzenia działalności gospodarczej jest podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu Projektu. 4.2 Doradztwo biznesowe: Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z doradztwa biznesowego po uzyskaniu pożyczki, w trakcie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej, w wymiarze 12 godzin zegarowych; zakres doradztwa obejmie: bieżące aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc w rozliczeniu pożyczki, analiza potrzeb Uczestnika Projektu oraz określanie adekwatnego do jego potrzeb zakresu wsparcia szkoleniowego i zakresu doradztwa eksperckiego; doradztwo biznesowe jest realizowane przez dwóch trenerów biznesowych każdy z nich obsługuje Uczestników Projektu zamieszkujących na terenie jednego z subregionów: zielonogórskiego lub gorzowskiego; doradztwo biznesowe może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń osób chętnych; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; 11

12 spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu; usługa doradcza jest realizowana w Biurze Projektu lub innym uzgodnionym przez obydwie strony miejscu; usługa doradcza może być także zrealizowana w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez trenera biznesowego, będzie następowało poprzez wypełnienie Karty usług doradczych i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4.3 Doradztwo eksperckie: Uczestnik Projektu może skorzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej z bezpłatnego doradztwa eksperckiego w trzech obszarach: prawo, kadry i księgowość, marketing; łączny wymiar godzin doradztwa, dostępny dla jednego Uczestnika Projektu, wynosi 12 godzin zegarowych; doradztwo eksperckie jest realizowane przez trzech ekspertów zewnętrznych obsługujących Uczestników Projektu na terenie całego województwa lubuskiego; doradztwo eksperckie może być realizowane w następujących formach: spotkania indywidualne realizowane w ramach dyżurów; grafik aktualnych dyżurów będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl), a osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa będą zobowiązane zgłosić Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych chęć skorzystania ze wsparcia; dyżury będą realizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu w Zielonej Górze i nie rzadziej niż raz w miesiącu w Gorzowie Wlkp.; ARR S.A. ma prawo odwołać dyżur w sytuacji braku zgłoszeń; dyżury będą realizowane w Biurze Projektu; spotkania indywidualne realizowane na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony Uczestnika Projektu; usługa doradcza jest realizowana w Biurze Projektu, usługa doradcza może także zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu - dotyczy to jednakże wyjątkowych sytuacji: gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, gdy Uczestnik Projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi; kontakt drogą elektroniczną; 12

13 kontakt drogą telefoniczną potwierdzenie usługi doradczej, świadczonej przez eksperta, będzie następowało poprzez wypełnienie karty doradztwa i dodatkowo w zależności od formy kontaktu: sporządzenie i załączenie do karty wydruku z prowadzonej z Uczestnikiem Projektu korespondencji z poczty elektronicznej lub sporządzenie i załączenie do karty notatki z rozmowy telefonicznej. 4.4 Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej: Uczestnik Projektu może skorzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego w zakresie poszczególnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. prawo, kadry i księgowość, Public Relations i marketing, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania itp. Tematyka szkoleń jest dopasowywana do potrzeb Uczestników Projektu, zgłoszonych Koordynatorowi ds. szkoleń i działań doradczych przez trenerów biznesowych; szkolenia są realizowane nie rzadziej niż dwa razy w ciągu półrocza - w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Szkolenia będą organizowane co najwyżej do końca czerwca 2015r., przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości szkoleń w zależności od poziomu zainteresowania ze strony Uczestników Projektu. Harmonogram szkoleń będzie opublikowany na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (www.lfp.region.zgora.pl); czas trwania jednego szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych; Uczestnicy szkoleń mają zapewniony bezpłatny poczęstunek i materiały szkoleniowe; Uczestnicy potwierdzają swój udział w szkoleniu oraz odbiór poczęstunku i materiałów szkoleniowych własnoręcznym podpisem na liście obecności; szkolenie jest współprowadzone przez specjalistę ds. szkoleń i doradztwa oraz eksperta z dziedziny będącej przedmiotem szkolenia; osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu będą zobowiązane do zgłoszenia w Biurze Projektu chęci udziału drogą mailową lub osobiście, po szkoleniu Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją wsparcia szkoleniowo doradczego jest Koordynator szkoleń i działań doradczych. Rozdział 6. Wsparcie finansowe-pożyczki 1. W ramach Projektu przyznawane będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Zasady udzielania pożyczek zostały szczegółowo opisane w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu. 13

14 Rozdział 7. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Projektu wymagają formy pisemnej oraz muszą być zatwierdzone przez WUP. 2. Niniejszy Regulamin Projektu jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu. Ponadto Fundusz zobowiązuje się do natychmiastowego wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Projektu w przypadku zmian realizacji Projektu, bądź zmian przepisów krajowych i wspólnotowych. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem Projektu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 4. Niniejszy Regulamin Projektu wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez WUP jednakże nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. Spis załączników: Załącznik nr 1. Zgłoszenie na szkolenie Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4. Karta usług doradczych Załącznik nr 5. Regulamin udzielania pożyczek Załącznik nr 6. Wniosek o pożyczkę Załącznik nr 7. Umowa pożyczki Załącznik nr 8. Umowa szkoleniowo-doradcza Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 14

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Otwieramy własną firmę Edycja II 2014 rok Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR..

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. UMOWA SZKOLENIOWA NR.. Zawarta dnia..././2014 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WND-POKL.06.02.00-26-055/12

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WND-POKL.06.02.00-26-055/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WND-POKL.06.02.00-26-055/12

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew.

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew. Strona1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Przez edukację po nowe kwalifikacje Realizator projektu: Gmina Wąsewo Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo tel. 29 645 80 00 wew.25 Strona2 REGULAMIN realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY Nr POKL.08.01.02-14-142/13 projekt realizowany jest przez Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier 1 Definicje 1. Organizator: (Beneficjent projektu) Stowarzyszenie Humaneo, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Mikołaja Reja 20, wpisany do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w II edycji Projektu Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 II edycja Projektu "Gdyński Kupiec", zwanego dalej Projektem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

I - DANE PERSONALNE: NR W REJESTRZE. Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI oraz wstawić X w odpowiedniej rubryce 1. IMIĘ (IMIONA) 2.

I - DANE PERSONALNE: NR W REJESTRZE. Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI oraz wstawić X w odpowiedniej rubryce 1. IMIĘ (IMIONA) 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKTU FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS NR W REJESTRZE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 1. Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW 1. DEFINICJE 1 "ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJ REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Projekcie - należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes

Projekt Dojrzały biznes Załącznik nr 1 Ankieta Rekrutacyjna Numer referencyjny Ankiety Podpis osoby oceniającej Ankieta Rekrutacyjna Projekt Dojrzały biznes Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 24 lipca 2015 r. ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń realizowanych w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu. 1 Informacje o Projekcie

Regulamin szkoleń realizowanych w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu. 1 Informacje o Projekcie Regulamin szkoleń realizowanych w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Sieć Kreatywnego Biznesu realizowany jest przez: Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Lidera Projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek dla osób otwierających działalność gospodarczą w Projekcie pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 Lwówek Śl, dnia pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul Budowlanych 1 WNIOSEK o zawarcie umowy przewidującej jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo