C e n t r u m E d u k a c j i N a u c z y c i e l i w K o s z a l i n i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C e n t r u m E d u k a c j i N a u c z y c i e l i w K o s z a l i n i e"

Transkrypt

1 C e n t r u m E d u k a c j i N a u c z y c i e l i w K o s z a l i n i e P r o p o z y c j a p r z y k ł a d o w e g o r o z w iązania u c z n i o w s k i e g o z a d a n i a e g z a m i n a c y j n e g o n a e t a p p r a k t y c z n y z b r a nŝy mechanicznej Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311[20] Poradnik metodyczny z serii: Jak przygotować ucznia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe? Zeszyt nr 9 (do uŝytku wewnętrznego) Jan Diaczuk Mirosław Stachnik 1

2 WYDAWNICTWO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Autorzy: dr. inŝ. Jan Diaczuk i mgr inŝ. Mirosław Stachnik Opinia wydawnicza: mgr inŝ. Wiesław Kotlęga doradca metodyczny CEN w Koszalinie Praca przygotowana w Pracowni Szkolnictwa Zawodowego CEN, jako zeszyt nr 9 z serii Nowe metody i treści w przedmiotach zawodowych 2

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Co powinno zawierać zadanie egzaminacyjne na etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 3. Przykład zadania egzaminacyjnego na etap praktyczny 4. Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. III. IV. ZałoŜenia (dane do projektu realizacji prac, które odnaleźć naleŝy w treści zadania i ewentualnie w dokumentacji, która stanowi jej uzupełnienie) Rozwiązanie konstrukcyjne dla wskazanego połączenia Wykaz maszyn, urządzeń i narzędzi do wytwarzania ściągacza dwuramiennego w warunkach produkcji jednostkowej V. Wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych VI. VII. VIII. Przebieg procesu wytwarzania ściągacza dwuramiennego do kół zębatych i łoŝysk Przebieg montaŝu ściągacza dwuramiennego Harmonogram prac związanych z wytworzeniem ściągacza dwuramiennego 5. Przykładowy klucz oceniania projektu egzaminacyjnego z etapu praktycznego 6. Literatura 1. Procedury i instrukcje dotyczące przygotowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe OKE Poznań, Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik mechanik. CKE Warszawa Przykładowe rozwiązania uczniowskie zadań egzaminacyjnych dla techników. 3

4 1. WSTĘP Osiąganie sukcesów edukacyjnych młodzieŝy jest nierozerwalnie związane z motywacją. Motywacja do działania musi być powiązana z systematycznym zdobywaniem nowej wiedzy i nabywaniem umiejętności. Motywacje do działania, w zakresie sprawnego zdawania i osiągania wysokich wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwiększają pozytywne przykłady rozwiązań przykładowych zadań egzaminacyjnych zawartych w materiałach metodycznych czy teŝ w informatorach wydawanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Właściwa motywacja uczniów winna uwzględniać równieŝ poŝądane efekty szkolne takie jak: - pełna i wnikliwa analiza podstaw programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych, - konsekwentne przestrzeganie zasad oceniania kryterialnego, - realizacja zasad monitoringu międzyprzedmiotowego, - wnikliwa analiza wyników holistycznych testów sprawdzających, próbnych egzaminów i wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzana corocznie w szkołach oraz w raportach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Nauczyciel przygotowujący do egzaminu zawodowego winien równieŝ pamiętać o tym, Ŝe egzamin sprawdza nie tylko wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, ale takŝe odporność ucznia na stres oraz obycie testowe (w tym: spryt testowy, kompetencje punktującego, intuicję, szczęście itp.). Przedstawiony poniŝej przykład ma za zadanie udzielenie uczniowi pomocy w zakresie lepszego przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na etapie kształcenia na poziomie technikum. 4

5 2. CO POWINNO ZAWIERAĆ ZADANIE EGZAMINACYJNE NA ETAPIE PRAKTYCZNYM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zadania egzaminacyjne są opracowywane na podstawie zadania o treści ogólnej sformułowanego w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Treść ogólna umoŝliwia przygotowanie wielu róŝnorodnych zadań egzaminacyjnych, wynikających z róŝnorodności technologii, metod i technik wytwarzania określonych zespołów i podzespołów mechanicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych o róŝnych warunkach organizacyjnych i technicznych. W treści zadania egzaminacyjnego mogą być przedstawione wymagania związane z wytwarzaniem określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w przedsiębiorstwie mechanicznym o określonej strukturze organizacyjnej i wyposaŝeniu technicznym. Informacje o zespole lub podzespole mechanicznym znajdą się w treści zadania, dokumentacji technicznej lub jej elementach. Dokumentacja ta moŝe występować w formie załączników. Z treści zadania i dokumentacji będą wynikać teŝ prace związane z wytwarzaniem określonego zespołu lub podzespołu oraz ich zakres. Propozycję sposobów wykonania tych prac powinien zawierać projekt realizacji. Rozwiązanie zadania będzie obejmować opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z wytworzeniem zespołów i podzespołów mechanicznych w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. Projekt realizacji prac powinien zawierać w swojej strukturze; 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowany do zakresu realizowanych prac. 2. ZałoŜenia (dane do projektu realizacji prac, które odnaleźć naleŝy w treści zadania i ewentualnie dokumentacji, która stanowi jej uzupełnienie). 5

6 3. Wykaz materiałów konstrukcyjnych do wytworzenia określonego podzespołu lub zespołu mechanicznego, opracowanego na podstawie dokumentacji. 4. Propozycję rozwiązania konstrukcyjnego określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego wraz z technologią wytwarzania w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych, opracowaną na podstawie załoŝeń i dokumentacji. 5. Wykaz narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego z uwzględnieniem technologii wytwarzania, opracowany na podstawie załoŝeń i dokumentacji technicznej. 6. Wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych do kontroli wielkości parametrów właściwych dla określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego opracowany na podstawie dokumentacji technicznej. 7. Propozycję procesu wytwarzania określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego z uwzględnieniem kolejności obróbki technologicznej, opracowaną na podstawie dokumentacji technicznej, przedstawioną w formie schematu blokowego. 8. Propozycję przebiegu montaŝu określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego, z uwzględnieniem kolejności operacji montaŝowych, opracowaną na podstawie dokumentacji, przedstawioną w formie schematu blokowego. 9. Harmonogram prac realizowanych w procesie wytwarzania i montaŝu określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych wykonawstwa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska obowiązujących w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych. Struktura projektu realizacji prac, w zaleŝności od zakresu dokumentacji oraz załoŝeń (danych określonych w zadaniu) moŝe być róŝna od przedstawionej, powyŝej co do liczby elementów struktury i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwiązania zadania. Projekt realizacji prac lub jego elementy mogą być opracowane z wykorzystaniem komputera i oprogramowania wskazanego w standardzie wymagań egzaminacyjnych. 6

7 Komputer z właściwym oprogramowaniem będzie dostępny na stanowisku egzaminacyjnym. Kryteria oceniania projektu realizacji prac będą uwzględniać: - poprawność sformułowania załoŝeń do projektu w odniesieniu do treści zadania i ewentualnej dokumentacji, - poprawność doboru materiałów konstrukcyjnych do wytworzenia określonego podzespołu lub zespołu mechanicznego w odniesieniu do załoŝeń i dokumentacji technicznej, - poprawność rozwiązania konstrukcyjnego określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do załoŝeń i dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem technologii wytwarzania, - poprawność wykazu narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do załoŝeń i dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem technologii, metod i technik wytwarzania, - poprawność wykazu urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych do kontroli wielkości parametrów właściwych dla określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do załoŝeń i dokumentacji technicznej, - poprawność procesu wytwarzania określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do kolejności obróbki technologicznej i dokumentacji technicznej, - poprawność przebiegu montaŝu określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do kolejności operacji montaŝowych i dokumentacji technicznej, - poprawność harmonogramu prac realizowanych w procesie wytwarzania i montaŝu określonego zespołu lub podzespołu mechanicznego w odniesieniu do ich zakresu, kolejności, warunków technicznych i organizacyjnych wykonawstwa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska obowiązujących w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych, - przejrzystość struktury projektu, - logikę układu przedstawionych treści, 7

8 - poprawność terminologiczną i merytoryczną, właściwą dla zawodu lub branŝy, - formę i sposób przedstawienia treści w projekcie. 8

9 PRZYKŁAD ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NA ETAP PRAKTYCZNY Zakład mechaniczny otrzymał zlecenie na wykonanie małej serii ściągacza dwuramiennego do kół zębatych i łoŝysk tocznych. Maksymalna siła wzdłuŝna (obciąŝenie śruby) potrzebna przy ściąganiu np. łoŝyska wynosi Q = 30 kn; maksymalna odległość łoŝyska od końca wału l = 320 mm; maksymalna średnica ściąganych łoŝysk D = 220 mm. Siła ręki pracownika nie moŝe przekroczyć F r = 200N. ObciąŜenie ściągacza przyjąć jako statyczne. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wytworzeniem ściągacza dwuramiennego w zakładzie mechanicznym dla małej produkcji. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowany do zakresu realizowanych prac. 2. ZałoŜenia, (dane do projektu realizacji prac), które odnaleźć naleŝy w treści zadania i ewentualnie dokumentacji, która stanowi jej uzupełnienie). 3. Propozycję rozwiązania konstrukcyjnego połączenia gwintowego śruby i belki ściągacza obejmującą dobór materiału śruby, szkic połączenia śruba-belka, obliczenie wstępne przekroju rdzenia śruby wraz z ustaleniem parametrów gwintu śruby. 4. Wykaz narzędzi, maszyn i urządzeń do wytworzenia ściągacza z uwzględnieniem technologii wytwarzania. 5. Wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych do kontroli parametrów w procesie wytwarzania ściągacza. 6. Przebieg procesu wytwarzania wszystkich elementów ściągacza z uwzględnieniem technologii w formie schematu blokowego. 7. Przebieg montaŝu ściągacza z uwzględnieniem kolejności operacji montaŝowych w formie schematu blokowego. 9

10 8. Harmonogram prac związanych z wytworzeniem ściągacza. Do wykonania zadania dołączono następującą dokumentację: 1. Tablica gwintów trapezowych niesymetrycznych - załącznik Tablica wartości napręŝeń dopuszczalnych niektórych gatunków stali - załącznik Rysunek ściągacza dwuramiennego - załącznik 3. C z a s n a w y k o n a n i e z a d a n i a w y n o s i m i n u t. 10

11 Załącznik 1 Gwinty trapezowe niesymetryczne d=d szereg drobno - zwojny P gwint zwykły grubozwojny 11 d 2 = D 2 d 1 D 1 2 π d 1 4 mm ,50 6, ,50 8, ,50 10, ,50 12, ,50 14, ,50 16, ,50 18, ,25 13,322 14, ,00 8, ,50 20, ,25 15,322 16, ,00 10, ,50 22, ,25 17,322 18, ,00 12, ,50 24, ,25 19,322 20, ,00 14, ,75 24,794 25, ,50 19, ,50 12, ,75 26,794 27, ,50 21, ,50 14, ,75 28,794 29, ,50 23, ,50 16, ,75 30,794 31, ,50 25, ,50 18, ,75 32,794 33, ,50 27, ,50 20, ,75 34,794 35, ,50 29, ,50 22,

12 Załącznik 2 ORIENTACYJNE WARTOŚCI NAPRĘśEŃ DOPUSZCZLNYCH NIEKTÓRYCH GATUNKÓW STALI (w Mpa) Tablica M a t e r i a ł Z n a k k r k rj k rc k g k gj k go k s k sj k so Stal węglowa zwykłej jakości Stal węglowa wyŝszej jakości PN-75 H Stale stopowe PN-72 H do nawęglania (do ulepszania cieplnego) ST 0S ST 2S ST 3S ST 4S ST ST ST N N N T T T T H H H H HG H HG H M 30G2 T G2 T H T H T H T HM T HG T S k c = k r ; k cj = k rj ; Stan obróbki cieplnej: N- normalizowany, H -hartowany i odpuszczany, T ulepszony (hartowany i wysoko odpuszczony). 12

13 13

14 ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO I. Tytuł pracy egzaminacyjnej P R O P O Z Y C J A R O Z W IĄZANIA K O N S T R U K C Y J N E G O Ś R U B A - B E L K A W ŚCIĄGACZU D W U R A M I E N N Y M D O K Ó Ł ZĘBATYCH I ŁOśYSK TOCZNYCH O R A Z P R O J E K T R E A L I Z A C J I P R A C Z W IĄZANYCH Z JEGO WYTWORZENIEM W Z A K Ł A D Z I E M E C H A N I C Z N Y M D L A M A Ł E J P R O D U K C J I. 14

15 II. ZałoŜenia (dane do projektu realizacji prac, które odnaleźć naleŝy w treści zadania i ewentualnie w dokumentacji, która stanowi jej uzupełnienie). - zakład mechaniczny ma wykonać małą serię ściągaczy dwuramiennych do kół zębatych i łoŝysk; - wyposaŝenie zakładu pozwala na wykonanie tego ściągacza; - rysunek ściągacza znajduje się w załączniku nr 3; - wartości napręŝeń dopuszczalnych dla materiału śruby dobieram z tablic w załączniku nr 2; - parametry gwintu śruby podane są w tablicy w załączniku nr 1; - siła wzdłuŝna obciąŝająca śrubę wynosi 30 kn; - maksymalna odległość łoŝyska od końca wału wynosi L = 320 mm; - maksymalna średnica ściąganych łoŝysk wynosi D = 220 mm; - ściągacz przenosi obciąŝenia statyczne; - naleŝy: a) dobrać z tablic materiał śruby; b) wykonać szkic połączenia śruba-belka; c) wykonać obliczenia wstępne przekroju śruby; d) dobrać z tablic parametry gwintu śruby; e) sporządzić wykaz narzędzi, maszyn i urządzeń do wytworzenia ściągacza; f) sporządzić wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych do kontroli parametrów w procesie wytwarzania ściągacza; g) opracować proces wytwarzania wszystkich elementów ściągacza w formie schematu blokowego; h) opracować przebieg montaŝu ściągacza z uwzględnieniem kolejności operacji montaŝowych w formie schematu blokowego; i) opracować harmonogram prac związanych z wytworzeniem ściągacza. 15

16 III. Propozycja rozwiązania konstrukcyjnego połączenia gwintowego śruby i belki ściągacza Dane Obliczenia Wynik Dobór materiału śruby: W budowie maszyn jako materiału na śruby stosuje się najczęściej stal konstrukcyjną węglową zwykłej jakości St5 lub stal konstrukcyjną węglową wyŝszej jakości 35 lub 45. Dla części bardziej odpowiedzialnych uŝywa się stali wytrzymalszych. Na materiał śruby wybieram stal konstrukcyjną wyŝszej jakości 45. stal 45 Szkic połączenia śruba-belka: Obliczenie wstępne przekroju rdzenia śruby: Śruba w przypadku ściągacza dwuramiennego do kół zębatych i łoŝysk tocznych naraŝona jest jednocześnie na ściskanie, skręcanie i na wyboczenie. Aby ściągacz działał poprawnie połączenie gwintowe powinno być samohamowne. Wstępne obliczenia przekroju śruby pozwolą ustalić średnicę rdzenia śruby z warunku na dopuszczalne napręŝenia na ściskanie. 16

17 Dane Obliczenia Wynik Po określeniu parametrów gwintu śruby i jej długości sprawdzamy: a) samohamowność śruby, b) wytrzymałość śruby na napręŝenia zastępcze, c) śrubę na wyboczenie. ObciąŜenie ściągacza, jak wynika z treści zadania, przyjmujemy jako statyczne. Dla tego rodzaju obciąŝeń z tablic (załącznik 2) przyjmujemy wartości napręŝeń dopuszczalnych na ściskanie k c, które są równe napręŝeniom dopuszczalnym na rozciąganie: k c = 200 Mpa k c = 200 MPa Obliczamy średnicę rdzenia śruby z warunku wytrzymałościowego na ściskanie; Q σ = z kc S r 2 πd S r = 1 pole przekroju rdzenia śruby 4 Do wstępnych obliczeń siłę oporu ściąganego łoŝyska zwiększamy o 30%, Q z = 1,3Q. Po przekształceniach poniŝszych wzorów: M a t. s t a l 4 5 k r = 200 x 10 6 Pa Q = 30 x 10 3 N Q = k Q σ = k ; Q z = 1,3Q, σ z z c ; c Sr Sr otrzymujemy wzór na średnicę rdzenia śruby: 1,3 Q d 1,13 1 k c Podstawiając dane otrzymujemy: 3 1, N d1 1,13 = 0,01577 m 16 mm Pa Ustalenie parametrów gwintu śruby Z tablic gwintów (załącznik 1) przyjmujemy wstępnie najbliŝszy gwint trapezowy niesymetryczny S26 x 5 o następujących parametrach: d = 26 mm, d 1 = 17,32 mm, d 2 = 22,25 mm, P = 5 mm, S r = 236 mm 2. d 1 = 16 mm S26 x 5 d 1 = 17,32 mm d 2 = 22,25 mm d = 26 mm P = 5 mm S r = 236 mm 2 17

18 I V. Wykaz maszyn,urządzeń i narzędzi do wytwarzania ściągacza dwuramiennego w warunkach produkcji jednostkowej WYKAZ MASZYN WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ NARZĘDZI piła ramowa imadło maszynowe brzeszczot tokarka uniwersalna wiertarka kadłubowa uchwyt tokarski 3-szczękowy samocentrujący, kły stałe i obrotowe, tuleje redukcyjne, podtrzymka, uchwyt tokarski 4-szczękowy tuleje redukcyjne, imadło maszynowe noŝe tokarskie imakowe do toczenia powierzchni zewnętrznych, nóŝ do gwintów trapezowych zewnętrznych, nóŝ do gwintów trapezowych wewnętrznych, nawiertak, wiertło, pogłębiacz, nóŝ kształtowy, nóŝ tokarski przecinak wiertła, pogłębiacz frezarka pozioma imadło maszynowe frez walcowy frezarka pionowa imadło maszynowe, stół obrotowy poziomy z napędem ręcznym frez trzpieniowy walcowo- -czołowy dłutownica imadło maszynowe nóŝ dłutowniczy imakowy wiertarka stołowa uchwyt wiertarski 3-szczękowy samocentrujący wiertła, nawiertak gwinciarka imadło maszynowe gwintownik maszynowy piec muflowy wanna hartownicza 18

19 V. Wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych Do kontroli wielkości parametrów w procesie wytwarzania elementów ściągacza dwuramiennego niezbędne są następujące urządzenia i narzędzia kontrolno-pomiarowe. WYKAZ URZĄDZEŃ KONTROLNO- POMIAROWYCH WYKAZ NARZĘDZI KONTROLNO-POMIAROWYCH - twardościomierz Vickersa - suwmiarka mm, - suwmiarka mm, - przymiar kreskowy mm, - sprawdzian do gwintów trapezowych zewnętrznych, - sprawdzian do gwintów trapezowych wewnętrznych 19

20 VI. Przebieg procesu wytwarzania ściągacza dwuramiennego do kół zębatych i łoŝysk Proces technologiczny wytwarzania belki i łapy ściągacza dwuramiennego będzie przebiegał w oparciu o obróbkę wiórową i cieplną. PROCES TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA BELKI ŚCIĄGACZA PROCES TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ŁAPY ŚCIĄGACZA Cięcie pręta stalowego płaskiego Cięcie pręta stalowego kwadratowego Frezowanie górnej i dolnej powierzchni belki Frezowanie przedniej i tylnej powierzchni łapy Frezowanie ramion belki i jej końców Wiercenie otworu Wiercenie otworu pod gwint Dłutowanie otworu prostokątnego Frezowanie zaokrągleń belki wokół otworu Frezowanie kształtu zewnętrznego łapy Toczenie gwintu Frezowanie pazura Obróbka cieplna Wiercenie otworu pod gwint M8 Kontrola techniczna Gwintowanie otworu M8 Obróbka cieplna Kontrola techniczna 20

21 Proces technologiczny wytwarzania śruby ściągacza dwuramiennego będzie przebiegał w oparciu o obróbkę wiórową i cieplną. PROCES TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ŚRUBY ŚCIĄGACZA Cięcie pręta na wymiar Zabielanie czół i wykonanie nakiełków Toczenie zgrubne i wykańczające wałka Toczenie gwintu Wiercenie gniazda na kulkę Wiercenie otworu na drąŝek Obróbka cieplna Kontrola techniczna 21

22 Proces technologiczny wytwarzania drąŝka i podkładki ściągacza dwuramiennego będzie przebiegał w oparciu o obróbkę wiórową. PROCES TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA DRĄśKA ŚCIĄGACZA PROCES TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA PODKŁADKI ŚCIĄGACZA Cięcie pręta na wymiar Wykonanie podkładki Obróbka końców drąŝka na gotowo Kontrola techniczna Kontrola techniczna 22

23 V I I. P r z e b i e g m o n t aŝu ś c iągacza d w u r a m i e n n e g o śruba podkładka zanitować drąŝek przełoŝyć przez otwór śruby kulka Ø 12 zacisnąć w gnieździe śruby wkręt (2 szt) wkręcić w otwór podkładka zanitować łapa (2 szt) nałoŝyć na belkę belka wkręcić śrubę kontrola techniczna ściągacz dwuramienny konserwacja 23

24 V I I I. H a r m o n o g r a m p r a c z w iązanych z w y t w o r z e n i e m ściągacza dwuramiennego 1. Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej (uproszczonej). - rysunek złoŝeniowy ściągacza dwuramiennego, - rysunki wykonawcze elementów ściągacza, - dobór materiałów konstrukcyjnych, - wyodrębnienie elementów znormalizowanych, - instrukcja uŝytkowania ściągacza. 2. Przygotowanie dokumentacji technologicznej. - procesy technologiczne obróbki elementów ściągacza (określenie stanowisk roboczych, ustalenie kolejności wykonywania operacji, ustalenie norm czasowych wykonywanych operacji), - instrukcje obróbki (szczegółowy opis operacji, warunki i parametry procesu wytwarzania, spis narzędzi, przyrządów, uchwytów i narzędzi kontrolno-pomiarowych, szkice obróbki elementów), - instrukcje kontroli (określenie punktów kontroli, oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego) - instrukcja montaŝu ściągacza dwuramiennego (ustalenie kolejności operacji montaŝu, wykaz części i materiałów pomocniczych do montaŝu). 3. Wytwarzanie elementów zespołu. - przygotowanie obrabiarek, - przygotowanie materiałów, - operacje wstępne, - operacje kształtowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, - operacje obróbki cieplnej, - transport wewnętrzny, - zachowanie warunków bhp w procesie wytwarzania, - zachowanie warunków ochrony środowiska w procesie wytwarzania. 4. MontaŜ elementów. - przygotowanie oprzyrządowania i materiałów pomocniczych, - operacje przygotowawcze, - operacje montaŝowe. 5. Kontrola techniczna i jakości wykonania. 6. Konserwowanie, pakowanie i magazynowanie ściągacza. 24

25 K l u c z o c e n i a n i a Element pracy egzaminacyjnej Kryteria oceniania Liczba punktów moŝliwych do uzyskania I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wskazuje pełny zakres opracowania projektu: 4 1 Informacje dotyczące wykonania ściągacza 2 2 Informacje dotyczące rozwiązania konstrukcyjnego połączenia śruby z belką 2 II. ZałoŜenia do projektu 6 3 Podanie siły obciąŝającej śrubę 2 4 Zapisanie danych i warunków do obliczeń 2 5 Wykorzystanie załączonej dokumentacji 2 III. Rozwiązanie konstrukcyjne dla wskazanego połączenia śruba-belka 10 6 Wykonanie szkicu połączenia śruba-belka 2 7 Określenie nazwy gatunku stali do wykonania śruby 2 8 Dobór wartości dopuszczalnych napręŝeń dla zastosowanego materiału śruby 2 9 Zapisanie wzoru na obliczenie minimalnej średnicy rdzenia śruby 2 10 Dobór parametrów śruby z tablic gwintów 2 IV. Wykaz maszyn, urządzeń i narzędzi do wytwarzania ściągacza w warunkach produkcji jednostkowej Piła ramowa lub tarczowa lub piła taśmowa 1 12 Tokarka uniwersalna, kłowa lub tokarka 1 13 Wiertarka stołowa, kadłubowa lub wiertarka 1 14 Frezarka 1 15 Dłutownica 1 16 Gwinciarka 1 17 Piec muflowy lub piec do obróbki cieplnej 1 18 Uchwyt tokarski 1 19 Uchwyt wiertarski 1 20 Podtrzymka 1 21 Kieł obrotowy lub stały 1 22 Imadło maszynowe 1 23 Tuleja redukcyjna 1 24 Frez walcowy 1 25 Frez trzpieniowy 1 26 Nawiertak 1 27 Wiertła 1 28 Pogłębiacz stoŝkowy lub pogłębiacz 1 29 NoŜe tokarskie 1 30 NóŜ do gwintów trapezowych 1 31 NóŜ dłutowniczy 1 32 Gwintownik maszynowy lub gwintownik 1 33 Stół obrotowy 1 V. Wykaz urządzeń i narzędzi kontrolno-pomiarowych 7 34 Twardościomierz 2 25

26 35 Suwmiarka 1 36 Przymiar kreskowy 2 37 Sprawdzian do gwintów trapezowych lub sprawdzian do gwintów 2 VI. Przebieg procesu wytwarzania ściągacza dwuramiennego do łoŝysk i kół zębatych 26 VIa Proces technologiczny wytwarzania belki ściągacza 38 Cięcie pręta (materiału) lub przecinanie materiału 1 39 Frezowanie górnej i dolnej powierzchni belki 1 40 Frezowanie ramion belki 1 41 Wiercenie otworu pod gwint lub wiercenie otworu 1 42 Frezowanie zaokrągleń (łuków) 1 43 Toczenie gwintu 1 44 Obróbka cieplna 1 45 Kontrola techniczna lub kontrola ostateczna 1 VIb Proces technologiczny wytwarzania łapy ściągacza 46 Cięcie pręta (materiału) lub przecinanie materiału 1 47 Frezowanie przedniej i tylnej powierzchni łapy 1 48 Wiercenie otworu 1 49 Dłutowanie otworu prostokątnego lub dłutowanie otworu 1 50 Frezowanie kształtu zewnętrznego łapy 1 51 Frezowanie pazura 1 52 Wiercenie otworu pod gwint M Gwintowanie otworu 1 54 Obróbka cieplna 1 55 Kontrola techniczna lub kontrola ostateczna 1 VIc Proces technologiczny wytwarzania śruby ściągacza 56 Cięcie pręta (materiału) lub przecinanie materiału 1 57 Wykonanie nakiełków 1 58 Toczenie zgrubne i wykańczające wałka 1 59 Toczenie gwintu 1 60 Wiercenie gniazda (na kulkę) 1 61 Wiercenie otworu (na drąŝek) 1 62 Obróbka cieplna 1 63 Kontrola techniczna lub kontrola ostateczna 1 VII. Przebieg montaŝu ściągacza Kulka - zacisnąć 2 65 Podkładka - zanitować 2 66 DrąŜek przełoŝyć przez otwór 2 67 Wkręt wkręcić w otwór 2 68 Łapa nałoŝyć na belkę 2 69 Belka wkręcić śrubę 2 70 Kontrola techniczna (kontrola ostateczna, sprawdzenie działania) 2 VIII. Harmonogram prac 9 71 Przygotowanie dokumentacji (technologicznej konstrukcyjnej) 1 72 Przygotowanie maszyn i urządzeń (obrabiarek) 1 73 Transport wewnętrzny 1 74 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 1 26

27 75 Warunki ochrony środowiska 1 76 Proces wytwarzania elementów zespołu (operacje) 1 77 MontaŜ elementów lub montaŝ ściągacza 1 78 Kontrola techniczna lub kontrola ostateczna 1 79 Konserwacja ściągacza 1 IX. Praca jako całość 5 80 Przejrzystość i forma przedstawienia treści w pracy 1 81 Logika układu przedstawionych treści 2 82 Poprawność terminologiczna i merytoryczna

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie Jan Jucha Semestr 4 MUZ PRACA KONTROLNA PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń NAUCZYCIEL: W. Abramowski Temat: Opracować proces

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[20]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] 311[20]-01-072 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 10 minut EGZAMINU ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[20]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dział Utrzymania Ruchu przyjął wewnętrzne zlecenie na wykonanie naprawy zespołu napędowego wchodzącego w skład sprężarki pracującej w wydziale produkcyjnym zakładu. W czasie eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 z 26 3 z 26 4 z 26 5 z 26 6 z 26 7 z 26 8 z 26 W

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Gugała Damian Kępa Marek Gr 401 Rok akademicki 2007/2008 Zakład Procesów Wytwarzania i Systemów Jakości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] 311 [20]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO.

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. TEMAT: PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. Przebieg projektowania procesu technologicznego: 1. Analiza danych wejściowych 2. Dobór metod i sposobów obróbki 3. Ustalenie postaci i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2009

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2009 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311 [20] 311 [20]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY - TECHNIK CZERWIEC 2007 TECHNIK MECHANIK. Symbol cyfrowy 311[20]

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY - TECHNIK CZERWIEC 2007 TECHNIK MECHANIK. Symbol cyfrowy 311[20] EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY - TECHNIK CZERWIEC 2007 TECHNIK MECHANIK Symbol cyfrowy 311[20] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Wydział Egzaminów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Pracownik pomocniczy ślusarza 932917 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2011 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[20]-01-111 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2015 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji zawodowej

Test kompetencji zawodowej Test kompetencji zawodowej Test składa się z 24 pytań. Aby zaliczyć należy uzyskać co najmniej 17 pkt. Za każde rozwiązane zadanie jest 1 pkt. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Czas na rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH SYMBOL CYFROWY 722[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Materiały i półfabrykaty stosowane na narzędzia skrawające 11 1. Materiały narzędziowe 11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Zadanie egzaminacyjne Biuro technologiczne przygotowuje projekt instalacji balastowej dla serii

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2017/18 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie Technikum mechaniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie 2012 TECHNIKUM MECHANICZNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ REALIZUJĄCE KWALIFIKACJE M20 I M44 Technikum Mechaniczne to szkoła z wieloletoletnią

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających Oznaczenie kwalifikacji: M.19 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Obróbki Mechanicznej

Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne Semestr: II Kierunek: ZiIP Rok akad.:2016/17 Liczba godzin - 15 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE Laboratorium Obróbki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji: M.20 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ 4.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki rowka prostokątnego, wykonywanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1 Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 1 Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa okrętowego 311[05] 1 2 3 4 2. Informacje ogólne Zdający egzamin z zakresu zawodu technik budownictwa okrętowego wykonywali

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Pracownik pomocniczy mechanika 932916 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[20]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Opracował; Daniel Gugała

Opracował; Daniel Gugała Opracował; Daniel Gugała Obróbka skrawaniem rodzaj obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu (ścinaniu) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Obróbkę skrawaniem dzieli się na dwie grupy:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających Oznaczenie kwalifikacji: M.19 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA zawód: Technik mechatronik E3. KOMUTEROWE ROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN E3.01. rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych E3.02. rojektowanie podzespołów osi

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Kwalifikacja K1 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1. Wybrane umiejętności z kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wyrób W1. Montaż C1 i C38, wiercenie, rozwiercanie i kołkowanie, znakowanie wspólnym numerem

Wyrób W1. Montaż C1 i C38, wiercenie, rozwiercanie i kołkowanie, znakowanie wspólnym numerem C1 ZL200 P1: Odlew; Odlewnia Zawiercie; czas realizacji dostawy: 3 tyg.; partia dostawy: ## szt C1; Stanowisko traserskie S39 CP04 Wiertarka ze stołem WS17 CP06 WR06 WMP20 rasowanie do obróbki zgrubnej

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH RZESZÓW UL. MATUSZCZAKA 7 PLANOWANIE WYNIKOWE. Zawód: Technik mechanik 311[20] Przedmiot: Pracownia techniczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH RZESZÓW UL. MATUSZCZAKA 7 PLANOWANIE WYNIKOWE. Zawód: Technik mechanik 311[20] Przedmiot: Pracownia techniczna ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH RZESZÓW UL. MATUSZCZAKA 7 PLANOWANIE WYNIKOWE Zawód: Technik mechanik 11[20] Przedmiot: Pracownia techniczna Rzeszów 2010 ROZPIS PROGRAMU NAUCZANIA Nauczyciel: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA KOD UCZESTNIKA... ILOŚĆ PUNKTÓW ZA TEST... KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Na teście zaznacz poprawną odpowiedź! 1. Na rysunku nr 1 przedstawiono:

Bardziej szczegółowo

D wignia Produkcja seryjna (szt. 5000)

D wignia Produkcja seryjna (szt. 5000) Politechniki ńødzkiej 76 7.0.0r. INSTRUKCJA OBRÓBKI Nr Toczenie RD- 0 Arkusz nr: Arkuszy: 6 7 8 ToczyŁ zgrubnie 0, ToczyŁ ksztaśtujćco 0 ToczyŁ zgrubnie ą8 ToczyŁ ksztaśtujćco ą9, RozwiercaŁ wykaźczajćco

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NARZĘDZIOWY WYTWÓRNI FILTRÓW Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY

ZAKŁAD NARZĘDZIOWY WYTWÓRNI FILTRÓW Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Sędziszów Młp., Szanowni Państwo Przesyłamy do Państwa ofertę prezentująca nasze możliwości mając na uwadze podjęcie stałej współpracy między naszymi firmami, jak również jesteśmy gotowi

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011.

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011 Spis treści Przedmowa 6 Wstęp 7 1. Wiadomości ogólne dotyczące procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podtawy Kontrukcji azyn Wykład 4 Połączenia śrubowe Dr inŝ. Jacek Czarnigowki Połączenia w kontrukcji mazyn Połączenia Pośrednie Połączenie z elementem dodatkowym pomiędzy elementami łączonymi Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 15 Przedmowa do wydania pierwszego 15 1. Wiadomości ogólne 17 1.1. Proces produkcyjny i technologiczny oraz jego podział 17 1.2. Rodzaje obróbki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 7/207 Myślenice, dnia 28.06.207 r. Zmiana Załącznika nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu ogrodzenia w związku z budową

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonania (pomocy wzrokowej) okularów. Klient do zamówionych okularów wybrał soczewki mineralne i metalową oprawę. Opracuj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: optyk-mechanik; symbol 731104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311[20]

Technik mechanik 311[20] Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 18 669 Przystąpiło łącznie: 14 050 przystąpiło: 13 316 przystąpiło: 13 539 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 947 (82,2%) zdało: 7 666 (56,6%)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo