Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank"

Transkrypt

1 Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki wydawania przez Raiffeisen Bank Polska S.A. kart kredytowych osobom fizycznym oraz zasady korzystania z tych kart. Niniejszy Regulamin wraz z Umową o Kartę Kredytową stanowi Umowę Ramową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175). 1 Definicje 1) Agent Rozliczeniowy - Bank lub inny podmiot, który świadczy usługi związane z rozliczaniem transakcji płatniczych 2) Antena Zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w Minikartę T-Mobile PayPass z funkcją zbliżeniową komunikujące się z Czytnikiem Zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie Transakcji Zbliżeniowej; 3) Autoryzacja - zgoda wyrażona przez Posiadacza (Płatnika) na wykonanie Transakcji płatniczej udzielona w formie i procedurze przewidzianej w Regulaminie ; 4) Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. (prowadzący działalność pod nazwą Raiffeisen Polbank ) z siedzibą w Warszawie; 5) Bankowość Internetowa Polbank24 funkcjonalność umożliwiająca dostęp do Rachunku Karty przez Internet; 6) Cegiełka dobrowolna darowizna na rzecz i działalność statutową Fundacji, dokonywana za pośrednictwem Banku przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom w ciężar Rachunku Karty, w wysokości Cegiełki Małej, Średniej lub Dużej, określonej w Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej i zadeklarowanej w odpowiednim Wniosku lub dyspozycji; 7) Certyfikat Cyfrowy zapisana w formie elektronicznej na komputerze użytkownika porcja danych, które umożliwiają identyfikację Posiadacza i bezpieczne wykonywanie Transakcji w ramach Bankowości Internetowej Polbank24; 8) Czytnik Zbliżeniowy elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania Transakcji Zbliżeniowych lub Transakcji NFC, odczytujące dane z Anteny Zbliżeniowej; 9) Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Kredytowy; 10) Data Wydania Karty data wydania Karty Posiadaczowi w placówce Banku, a w przypadku przesłania Karty pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny jest to data pisma przewodniego, wraz z którym przesyłana jest Karta;; 11) Dostawca Usług Płatniczych Bank albo inny podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175); 12) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank lub Dostawca Usług Płatniczych Płatnika/Odbiorcy uczestniczący w wykonaniu Transakcji płatniczej prowadzi działalność wymaganą do wykonania Transakcji; 13) Dzień Wykonania dzień przypadający w Dniu Roboczym, w którym Bank wykonuje Transakcję płatniczą powodującą zmianę wysokości wykorzystania Dostępnego Limitu Kredytowego; 14) Fundacja Fundacja Spełnionych Marzeń z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana na listę organizacji pożytku publicznego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej; 15) Funkcjonalność Debetowa funkcjonalność Karty Głównej umożliwiająca, po jej aktywowaniu, używanie jej przez Posiadacza jako karty debetowej, to jest Karty w rozumieniu Regulaminu Konta i korzystanie ze środków pieniężnych do wysokości salda Rachunku Funkcjonalności Debetowej (pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość dokonania przez Posiadacza wyboru tej funkcjonalności w danym urządzeniu); 16) IBAN ang. International Bank Account Number, międzynarodowy numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku bankowego, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number, pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju (IBAN dla rachunków prowadzonych w Banku składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB); 17) Karta karta kredytowa wydawana przez Bank (magnetyczna lub/i z mikroprocesorem, w zależności od technologii możliwej do obsługi przez Bank w dacie wydania karty na podstawie Umowy przy rozliczeniu Transakcji dokonanych kartą), upoważniająca Posiadacza lub Użytkownika do korzystania z przyznanego Limitu Kredytowego, z zastrzeżeniem Funkcjonalności Debetowej; odpowiednio Karta Główna lub Karta Dodatkowa, chyba że Regulamin stanowi inaczej; 18) Karta Dodatkowa Karta wydawana osobie wskazanej przez Posiadacza tj. Użytkownikowi, rozliczana w ramach Limitu Kredytowego Posiadacza; Karta Dodatkowa nie jest wydawana do Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile; 19) Karta Główna Karta wydawana osobie, którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej (Posiadaczowi); 20) Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom Karta umożliwiająca przekazywanie przez jej Posiadacza Cegiełek na rzecz Fundacji za pośrednictwem Banku; 21) Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank T-Mobile Karta wydawana przez Bank wyłącznie w systemie płatniczym MasterCard we współpracy z PTC, której dodatkowe funkcjonalności opisane są w Rozdziale VI Regulaminu; 22) Karta Kredytowa Uniq - Karta umożliwiająca uczestniczenie w programie Uniq dla Posiadacza lub Użytkownika tej karty organizowanym przez Ultimate Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa oraz Fashion Look Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa; 23) Karta SIM karta mikroprocesorowa przeznaczona do korzystania z usług sieci komórkowej wydana przez PTC umożliwiająca korzystanie z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass; 24) Klient PTC osoba fizyczna, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (abonentem), zawartej z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie, ( PTC ), lub użytkownikiem końcowym usługi przedpłaconej, posiadającym aktywny numer w sieci PTC; 25) Limit Kredytowy wyrażona w złotych kwota odnawialnego limitu kredytowego, która została przyznana przez Bank Posiadaczowi, stanowiąca maksymalne dopuszczalne Zadłużenie; 26) Minimalna Kwota kwota wskazana na Wyciągu, którą Bank wymaga jako minimalną kwotę spłaty z tytułu Zadłużenia. Minimalną Kwotę należy wpłacić do Banku najpóźniej w dniu wskazanym na Wyciągu. Zasady obliczania i spłaty Minimalnej Kwoty określone są w Umowie oraz w 32 poniżej. Sposób obliczenia Minimalnej Kwoty może ulec zmianie zgodnie z 5 ust. 4 Umowy; 27) Nagroda Zwrot Kwot nagroda pieniężna przyznawana przez Bank Posiadaczowi (nie dotyczy Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom) w ramach organizowanej przez Bank sprzedaży 1

2 premiowej usług finansowych, w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej; 28) Minikarta T-Mobile PayPass minikarta kredytowa wydawana Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank T-Mobile, umożliwiająca korzystanie z przyznanego Limitu Kredytowego, posiadająca stosowne oznaczenie o brzmieniu PayPass oraz wbudowaną Antenę Zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; 29) mpin - indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji Mobilnych; 30) NRB numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr, tj. dwóch cyfr kontrolnych, po których następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego banku i szesnaście cyfr numeru rachunku bankowego; 31) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej; 32) Okres Rozliczeniowy miesięczny okres, za który Bank wystawia Wyciąg; 33) Organizacja Płatnicza - organizacja rozliczająca Transakcje dokonywane przy użyciu Karty; informacja o Organizacjach Płatniczych, z którymi Bank współpracuje przy wydawaniu i obsłudze Kart dostępna jest na Stronie Internetowej Banku; 34) Osłonka przesyłane w komplecie wraz z pierwszą Minikartą T- Mobile PayPass przezroczyste etui przeznaczone do przechowywania w środku Minikarty T-Mobile PayPass, które można przykleić na przykład na telefon komórkowy lub inne wybrane przez Posiadacza miejsce; Posiadacz może zamówić w Banku dodatkową Osłonkę za opłatą przewidzianą w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej; 35) Pakiet Assistance świadczenia przysługujące Posiadaczowi Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom z tytułu umowy ubezpieczenia grupowego Assistance na rzecz Posiadaczy Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom zawartej przez Bank z Europ Assistance Holding S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ASSISTANCE dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank z dnia 15 czerwca 2009 r.; 36) PIN indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi lub Użytkownikowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji w urządzeniach, które wymagają tego typu identyfikacji. Do Karty może być ustanowiony tylko jeden kod PIN; 37) PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 indywidualny, poufny kod identyfikacyjny Posiadacza służący do weryfikacji jego tożsamości oraz realizacji Transakcji przy użyciu Serwisu Polbank24; 38) Płatności Mobilne usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji Mobilnych, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VII; 39) Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji NFC, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VIII; 40) PLN polski złoty; 41) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze; 42) Posiadacz osoba, z którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej; 43) Posiadacz MC Posiadacza, któremu została wydana Karta MasterCard; 44) PTC Polska Telefonia Cyfrowa S.A. działająca pod marką T-Mobile; 45) Rachunek Karty rachunek techniczny Banku otwarty w walucie krajowej, na którym rozliczane są wszelkie Transakcje dokonane Kartą, powiększone o prowizje i odsetki naliczone przez Bank wynikające z postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, służący do obsługi Limitu Kredytowego i rozliczania Transakcji dokonanych Kartą oraz do spłaty Zadłużenia; 46) Rachunek Funkcjonalności Debetowej wskazany/e przez Posiadacza Karty Głównej rachunek/rachunki gotówkowy/e lub rachunek/rachunki oszczędzający/e prowadzony/e przez Bank w PLN na rzecz Posiadacza na podstawie zawartej przez Bank i Posiadacza Umowy Konta; 47) Serwis Telefoniczny Polbank24 serwis bankowości telefonicznej Banku; umożliwiający dostęp do Rachunku Karty przez telefon; 48) Serwis SMS funkcjonalność składająca się z dwóch serwisów: 1) powiadomienia w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS o każdej Transakcji niezwłocznie po jej dokonaniu, 2) powiadomienie w postaci krótkiej wiadomości SMS o wysokości Kwoty Minimalnej i terminie jej płatności oraz o wysokości Zadłużenia otrzymywane na 5 dni przed datą wymaganej płatności należności z Umowy. Posiadacz będzie otrzymywał wyżej wymienione powiadomienia na podany Bankowi we Wniosku numer telefonu komórkowego; 49) Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, któremu Bank nie mógł zapobiec lub którego Bank nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej przez Bank, takie jak: (1) powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu, lub inne podobne zjawiska atmosferyczne; (2) wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem Banku; postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowy międzynarodowej, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały uprawnionego organu władzy / administracji), na mocy którego dana Transakcja płatnicza lub Transakcje płatnicze określonego typu / rodzaju lub z określonymi podmiotami, lub Transakcje płatnicze w określonym czasie nie mogą być wykonywane przez Bank; Bank poda do wiadomości publicznej fakt wystąpienia siły wyższej i o ile jest to możliwe przewidywany czas jej trwania; 50) Strona Internetowa Banku strona 51) Tabela Limitów Transakcji Karty Kredytowej Tabela Limitów Transakcji Karty Kredytowej stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu; 52) Tabela Opłat i Prowizji Karty Kredytowej Tabela Opłat i Prowizji Karty Kredytowej z uwzględnieniem segmentów i typów Kart oraz udostępnionych usług, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu; 53) Tabela Oprocentowania i Spłaty Karty Kredytowej Tabela Oprocentowania i Spłaty Karty Kredytowej z uwzględnieniem segmentów i typów Kart, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu; 54) Telefon T-Mobile aparat telefoniczny posiadający technologię NFC zakupiony w sieci sprzedaży PTC; 55) Transakcja dokonywane w ciężar Limitu Kredytowego każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią płatności za towary lub usługi, wypłaty gotówki lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Zbliżeniowych lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Mobilnej lub kwotą Transakcji NFC lub obciążenie Rachunku Karty wartością zadeklarowanej Cegiełki, zgodnie z Tabelą Limitów Transakcji Karty Kredytowej; 56) Transakcja Debetowa dokonywane w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią wypłaty gotówki; 57) Transakcja Mobilna - transakcja bezgotówkowa dokonana bez fizycznego użycia Karty, polegająca na realizacji płatności przy użyciu telefonu komórkowego. Transakcja każdorazowo jest potwierdzana mpin-em; 58) Transakcja NFC - transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Telefonu T-Mobile w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Telefonu T-Mobile do Czytnika Zbliżeniowego; 59) Transakcja Zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa maksymalnie do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych lub jej równowartości w innej walucie dokonana przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Minikarty T-Mobile PayPass do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza Karty za 2

3 pomocą numeru PIN lub złożenia podpisu na wydruku z terminala, zgodnie z Tabelą Limitów Transakcji Karty Kredytowej; 60) Trwały Nośnik Informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 61) Umowa Umowa Karty Kredytowej zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem z późniejszymi zmianami; 62) Umowa Konta zawarta przez Bank z Posiadaczem Karty Głównej Umowa Konta, do której zastosowanie ma Regulamin Konta wydawany przez Bank; 63) Unikatowy Identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Dostawcę Usług Płatniczych i przekazana Płatnikowi / Odbiorcy w celu jednoznacznej identyfikacji Płatnika / Odbiorcy lub jego rachunku bankowego; przy wykonaniu Transakcji płatniczych z wykorzystaniem Rachunku Kredytu unikatowym identyfikatorem jest IBAN lub NRB, a w przypadku Transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu Karty numer Karty, o ile strony nie uzgodniły w Regulaminie innego unikatowego identyfikatora; 64) Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji przy użyciu Karty Dodatkowej, rozliczanych w ciężar Rachunku Karty; 65) Wniosek stanowiący integralną część Umowy Wniosek o Kartę Kredytową i przyznanie Limitu Kredytowego lub Wniosek o Kartę Dodatkową lub Wniosek o udostępnienie Płatności Mobilnych lub Wniosek o udostępnienie Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass; 66) Wnioskodawca osoba składająca Wniosek; 67) Wyciąg zestawienie dokonanych Transakcji oraz naliczonych odsetek, prowizji i opłat, w danym Okresie Rozliczeniowym, które zawiera Minimalną Kwotę, z wyłączeniem Transakcji Debetowych; 68) Zadłużenie łączna kwota wszystkich zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu Transakcji dokonanych przy użyciu Karty i Minikarty T- Mobile PayPass (jeżeli dotyczy), powiększona o wszelkie należne Bankowi opłaty, prowizje oraz odsetki; 69) Zastrzeżenie unieważnienie Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 70) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Posiadacza (Płatnika) skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej Karta jest kartą płatniczą typu kredytowego i pozwala Posiadaczowi lub Użytkownikowi na korzystanie ze środków postawionych do dyspozycji przez Bank w ramach Limitu Kredytowego, z zastrzeżeniem Funkcjonalności Debetowej, w ramach i po aktywowaniu której Posiadacz Karty Głównej może również używać Karty, jako karty debetowej i korzystać ze środków pieniężnych do wysokości salda Rachunku Funkcjonalności Debetowej. 2. Posiadacz lub Użytkownik może dokonywać Kartą Transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą w bankomatach, terminalach a także na odległość (bez fizycznego przedstawiania Karty), z zastrzeżeniem 13 ust. 4 poniżej. W przypadku aktywowania Funkcjonalności Debetowej Posiadacz może dokonywać Kartą także Transakcji Debetowych do wysokości salda Rachunku Funkcjonalności Debetowej. 3. Dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych jest możliwe tylko przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass Karta i Minikarta T-Mobile PayPass jest własnością Banku. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass powinna zostać zwrócona na każde żądanie Banku w przypadku utraty ważności Karty lub rozwiązania Umowy. Rozdział II Wydawanie Kart i Minikarty T-Mobile PayPass 4 Posiadaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której sytuacja finansowa umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z korzystania z Karty Karta i Minikarta T-Mobile PayPass wydawana jest na podstawie Umowy, Wniosku, dokumentów określonych przez Bank i złożonych przez Wnioskodawcę oraz po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji kredowej dotyczącej Posiadacza (tj. decyzji o przyznaniu Posiadaczowi Limitu Kredytowego), o której Bank pisemnie poinformuje Posiadacza w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Bank zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku spraw skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 2. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych danych i dokumentów oraz odmowy wydania Karty bez podania przyczyny. 3. Bank może zażądać od Wnioskodawcy lub Posiadacza, odpowiednio przed zawarciem Umowy lub w trakcie jej obowiązywania, przedstawienia wyjaśnień i udostępnienia dodatkowych dokumentów w celu dokonania oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy lub Posiadacza Do celów związanych z obsługą Karty, w tym do spłaty Zadłużenia, Bank otworzy i będzie prowadził Rachunek Karty, którego numer zostanie przekazany Posiadaczowi na Wyciągu. 2. Do Rachunku Karty mogą zostać wydane: 1) Karta Główna, która jest wydawana Posiadaczowi; 2) do 6 Kart Dodatkowych, wydawanych osobom wskazanym przez Posiadacza (Użytkownikom) oraz 3) Minikarta T-Mobile PayPass wydawana Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank T-Mobile Podstawę wydania Karty stanowi zawarcie Umowy, której stronami są Posiadacz i Bank. 2. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia Umowy i podlega automatycznie przedłużeniu na kolejne okresy 12 miesięcy, chyba że: 1) Posiadacz poinformuje pisemnie Bank o nieprzedłużeniu Umowy, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta Umowa lub przed upływem kolejnego okresu 12 miesięcy, na jaki została przedłużona Umowa lub 2) Bank poinformuje pisemnie Posiadacza o odmowie przedłużenia Umowy oraz jej przyczynach, na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza adres do korespondencji, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta Umowa lub przed upływem kolejnego okresu 12 miesięcy, na jaki została przedłużona Umowa. 3. Data ważności Karty podana jest na Karcie, z tym że okres ważności Kart Dodatkowych lub Minikarty T-Mobile PayPass kończy się wraz z upływem okresu ważności Karty Głównej. Karta traci ważność z upływem ostatniego dnia miesiąca i roku wskazanego na Karcie lub z dniem wygaśnięcia Umowy, w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza. Jeżeli Umowa wygaśnie przed upływem daty ważności Karty podanej na Karcie, Bank dokona Zastrzeżenia Karty. 4. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia Umowy. 5. W trakcie trwania Umowy Posiadacz może zmienić segment/typ Karty na inny niż wskazany we Wniosku w ramach Limitu Kredytowego. Segmenty/typy Kart są wskazane w Tabeli Oprocentowania i Spłaty Karty Kredytowej oraz w Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej. 6. Bank wydaje/wznawia kolejne Karty i wysyła je pocztą na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza adres do korespondencji. 7. Jeżeli w trakcie trwania Umowy nie będzie możliwe wydanie/wznowienie kolejnej Karty Głównej takiego samego segmentu/typu co dotychczasowa z powodu jej wycofania z oferty Banku, Bank może wysłać Posiadaczowi, na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny, nową Kartę Główną o parametrach/cechach zbliżonych do dotychczasowej Karty Głównej wraz z nowym Regulaminem, którego treść dostosowana jest do charakteru i funkcjonalności tej nowej Karty Głównej, na co niniejszym Posiadacz wyraża zgodę. Posiadacz uprawniony jest wówczas do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania nowego Regulaminu. 3

4 8 1. Wydanie Karty oznacza przyznanie przez Bank Limitu Kredytowego, do wysokości którego Posiadacz oraz Użytkownik mogą dokonywać Transakcji. 2. Bank może podwyższyć wysokość Limitu Kredytowego, informując niezwłocznie Posiadacza o tym fakcie. Posiadacz może zrezygnować z podwyższonego Limitu Kredytowego informując o tym Bank poprzez Serwis Telefoniczny Polbank24 lub w Placówce Banku Podpis złożony przez Posiadacza lub Użytkownika pod Wnioskiem stanowi wzór podpisu odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika dla celów dokonywania Transakcji przy użyciu Karty. 2. Posiadacz oraz Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu Karty są zobowiązani do jej podpisania w sposób trwały i zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu oraz do stosowania tego podpisu do wszystkich Transakcji potwierdzanych podpisem odpowiednio przez Posiadacza lub Użytkownika. 3. Karta przesyłana pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza lub Użytkownika adres korespondencyjny jest nieaktywna. Posiadacz oraz Użytkownik po otrzymaniu Karty, lecz przed pierwszym jej użyciem, powinien dokonać jej aktywacji. Aktywacja Karty może być dokonana jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza (dotyczy Karty Głównej i Karty Dodatkowej) lub Użytkownika (dotyczy tylko Karty Dodatkowej). Posiadacz lub Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonania Transakcji Kartą, która nie zostanie aktywowana. Rozdział III Karty Dodatkowe Bank może wydać Kartę Dodatkową osobie wskazanej przez Posiadacza. 2. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Karty Dodatkowej we Wniosku w momencie ubiegania się o przyznanie Karty Głównej bądź po zawarciu Umowy w każdym czasie. 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 15. rok życia. 4. Pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania Użytkownika związane z wydaną mu Kartą Dodatkową, w szczególności za Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Dodatkowej oraz za przekroczenie Limitu Kredytowego, ponosi wobec Banku Posiadacz. 5. Transakcje oraz wszelkie opłaty, prowizje oraz odsetki z tytułu użycia Karty Dodatkowej obciążają Rachunek Karty. 6. Karta Dodatkowa działa w oparciu o Limit Kredytowy przyznany Posiadaczowi i nie umożliwia dokonywania przez Użytkownika Transakcji Debetowych. 7. Na pisemny wniosek Posiadacza lub Użytkownika, złożony w placówce Banku, może nastąpić w dowolnym momencie rezygnacja z Karty Dodatkowej. W przypadku rezygnacji z Karty Dodatkowej Posiadacz lub Użytkownik zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w placówce Banku. Rozdział IV Korzystanie z Karty i Minikarty T-Mobile PayPass Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass może być używana wyłącznie w okresie jej ważności, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, a w przypadku skorzystania z Funkcjonalności Debetowej, zgodnie z Umową Konta i Regulaminem Konta. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass nie może być używana niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass traci ważność z powodu: 1) upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na Karcie/Minikarcie T-Mobile PayPass); 2) zniszczenia lub uszkodzenia Karty/Minikarty T-Mobile PayPass; 3) Zastrzeżenia; 4) wymiany Karty/Minikarty T-Mobile PayPass na nową; 5) śmierci Posiadacza (dotyczy Karty Głównej oraz wszystkich Kart Dodatkowych i Minikarty T-Mobile PayPass) lub śmierci Użytkownika (dotyczy tylko Karty Dodatkowej wydanej danemu Użytkownikowi) - z chwilą otrzymania przez Bank informacji o śmierci Posiadacza/Użytkownika; 6) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Utrata ważności Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass nie zwalnia Posiadacza z obowiązku spłaty Zadłużenia. 5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 powyżej Karta lub Minikarta T- Mobile PayPass powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej dalsze używanie (chyba, że uległa zniszczeniu) lub zwrócona do Banku. 6. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie, natomiast Minikarta T-Mobile PayPass może być używana przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank T-Mobile, któremu została ona wydana Z zastrzeżeniem Transakcji Debetowych, Transakcje dokonane przy użyciu Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądź odsetkami. 2. Karta służy do dokonywania w ciężar Limitu Kredytu: 1) transakcji bezgotówkowych, tj. zapłaty za towary i usługi we wszystkich punktach akceptujacych Kartę oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji Płatniczej oraz w drodze Transakcji na odległość, 2) transakcji gotówkowych, tj. wypłat z Rachunku Kredytu w tym w bankomatach oraz wpłat na Rachunek Kredytu. 3. Transakcje lub Transakcje Debetowe dokonane przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Kartę lub Minikartę T-Mobile PayPass lub ujawnił kod PIN, obciążają odpowiednio Rachunek Karty lub Rachunek Funkcjonalności Debetowej (w przypadku jej aktywowania), w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną. 4. Bank wyjaśnia, że w razie aktywowania Funkcjonalności Debetowej Posiadacz ponosi ryzyko, że w razie udostępnienia Karty lub ujawnienia kodu PIN osobie nieuprawnionej, może ona dokonywać zarówno Transakcji w ciężar Rachunku Karty, jak i Transakcji Debetowych w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną. 5. Bank może zablokować dostęp do Limitu Kredytowego w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu terminowej spłaty Zadłużenia oraz w przypadkach określonych w 54 ust. 2. Zablokowanie dostępu do Limitu Kredytowego pozostaje bez wpływu na możliwość dalszego korzystania z Funkcjonalności Debetowej (w przypadku jej aktywowania) Do wypłat gotówki z bankomatu niezbędny jest PIN, który poprzez klawiaturę należy wprowadzić do bankomatu. Użycie przez Posiadacza/Użytkownika Karty Pin-u przy dokonywaniu wypłaty gotówki z bankomatu równoznaczne jest z dokonaniem przez niego Autoryzacji Transakcji. 2. Przy dokonaniu Transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty Posiadacz/Użytkownik przedstawia Kartę a następnie dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania Transakcji, zgodnego z podpisem na rewersie Karty albo poprzez wprowadzenie do terminala znajdującego się w punkcie, w którym dokonywania jest Transakcja - kodu PIN. 3. Przy dokonywaniu Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass Posiadacz/Użytkownik Karty dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez zbliżenia Karty do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN lub podpisem na potwierdzeniu Transakcji. 4. Przy dokonywaniu Transakcji NFC Posiadacz Karty dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez zbliżenia Karty do Czytnika 4

5 Zbliżeniowego (gdy kwota Transakcji jest mniejsza niż 50 PLN) lub poprzez zbliżenia Karty do Czytnika Zbliżeniowego oraz podanie PIN (w przypadku, gdy kwota Transakcji wynosi minimum 50 PLN). 5. Przy dokonywaniu Transakcji Mobilnych, tj. bez fizycznego użycia Karty, Posiadacz/Użytkownik dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez wprowadzenie każdorazowo mpin-u do telefonu komórkowego Posiadacza. 6. Bank dopuszcza możliwość dokonywania Transakcji na odległość, bez fizycznego przedstawiania Karty. W przypadku dokonywania Transakcji na odległość, w tym telefonicznie, przez Internet lub w inny sposób uzgodniony z usługodawcą/sprzedawcą a Posiadaczem lub Użytkownikiem podanie usługodawcy/sprzedawcy numeru i daty ważności Karty oznacza potwierdzenie przez Posiadacza lub Użytkownika zlecenia dokonania Transakcji. W przypadku Transakcji zawieranych na odległość, Bank zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu Transakcji z wykorzystaniem procedur organizacji akceptujących daną płatność Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych sprzedawca może zażądać od Posiadacza lub Użytkownika przedstawienia dokumentu tożsamości. 2. Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych z użyciem kodu PIN trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN może spowodować zablokowanie Karty, co oznacza uniemożliwienie dokonywania Transakcji lub Transakcji Debetowych przy użyciu Karty do czasu kontaktu z Bankiem w celu jej odblokowania. 3. Nie jest możliwe dokonywanie Transakcji Debetowych bez fizycznego przedstawienia Karty, jak również dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych bez fizycznego użycia Minikarty T-Mobile PayPass Odmowa wykonania Transakcji może wystąpić, jeżeli: 1) nie została ona należycie autoryzowana, zgodnie z zasadami określonymi w 13 powyżej, 2) kwota Transakcji przekracza wysokość Dostępnego Limitu Kredytowego w Dniu Wykonania, 3) Umowa uległa rozwiązaniu, 4) Karta została zablokowana, 5) w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, a w szczególności przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązującymi z mocy prawa przepisami unijnymi, a także przepisami wewnętrznymi Banku, a zwłaszcza gdy: a) Transakcja stanowi płatność za towary lub usługi pochodzące z krajów objętych embargiem, b) Transakcja dokonywana jest z osobą fizyczną lub innym podmiotem mającym miejsce zamieszkania/ siedzibę lub prowadzącym działalność na terytorium krajów zidentyfikowanych przez FATF (The Financial Action Task Force - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), 6) jeżeli przyczyna odmowy została uzgodniona odrębnie pomiędzy Posiadaczem a Bankiem. 16 W trakcie Transakcji Karta może zostać zatrzymana w przypadku: 1) w przypadku wykorzystywania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności, 2) odmowy okazania dokumentu tożsamości, 3) 3-krotnego błędnego wprowadzenia Kodu PIN, 4) otrzymania takiej dyspozycji z Banku Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty, dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej Polbank24 lub dostępu do Serwisu Telefonicznego Polbank24 w następujących przypadkach: 1) gdy blokada jest obiektywnie uzasadniona względami związanymi z bezpieczeństwem Karty, korzystania z Bankowości Internetowej Polbank24 lub Serwisu Telefonicznego Polbank24, 2) gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia Karty lub Bankowości Internetowej Polbank24 lub Serwisu Telefonicznego Polbank24 lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, 3) w przypadku braku terminowej spłaty Kwoty Minimalnej, istniejącego przekroczenia Dostępnego Limitu Kredytu lub stwierdzenia zagrożenia terminowości spłat 4) uzyskania od innego wydawcy karty informacji, iż Posiadacz/Użytkownik nienależycie wykonuje umowę o elektroniczny instrument płatniczy, 5) uzyskania od osoby trzeciej wiarygodnej informacji o zagubieniu Karty przez Posiadacza / Użytkownika. 2. Bank powiadamia Posiadacza o zablokowaniu Karty lub dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej Polbank24 lub Serwisu Telefonicznego Polbank24 i jego przyczynach przed zablokowaniem, o ile jest to możliwe, a najpóźniej niezwłocznie po ww. zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby niewskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy odrębnych ustaw. Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem SMS, Bankowości Internetowej Polbank24, Serwisu Telefonicznego Polbank24 oraz pocztą. 3. Bank odblokowuje Kartę lub dostęp Posiadacza do Bankowości Internetowej Polbank24 lub Serwisu Telefonicznego Polbank24 albo zastępuje Kartę nową, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Posiadacz powinien dysponować Limitem Kredytowym w taki sposób, aby łączna kwota Transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass oraz kwota Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych nie spowodowała przekroczenia dostępnego Limitu Kredytowego. 2. Limit Kredytowy jest odnawialny w oparciu o dokonane spłaty Zadłużenia. 3. W przypadku przekroczenia Limitu Kredytowego, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy aktualnym Zadłużeniem a Limitem Kredytowym. Z tytułu przekroczenia Limitu Kredytowego zostanie naliczona opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej. 4. Przekroczenie Limitu Kredytowego jest ustalane na podstawie wszystkich Transakcji dokonanych przy użyciu Karty Głównej, Kart Dodatkowych oraz Minikarty T-Mobile PayPass, oraz wszystkich Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych przy uwzględnieniu wszelkich opłat i prowizji wynikających z tego tytułu, określonych w Tabeli Opłat i Prowizji Karty Kredytowej oraz odsetek określonych w Tabeli Oprocentowania i Spłaty Karty Kredytowej. 5. Przekroczenie Limitu Kredytowego upoważnia Bank do czasowego zablokowania wszystkich Kart i Minikarty T-Mobile PayPass wydanych do Rachunku Karty. Odblokowanie Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass następuje po spłacie kwoty przewyższającej przyznany Limit Kredytowy. 6. Spłata przewyższająca Zadłużenie zwiększa środki dostępne na Rachunku Karty bez zwiększania przyznanego Limitu Kredytowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu. 7. Bank jest uprawniony do obniżenia, bez zgody Posiadacza, wysokości Limitu Kredytowego lub dziennych limitów Transakcji w przypadku braku spłaty wymagalnych należności wobec Banku z tytułu Umowy, ich nieterminowej spłaty lub uzasadnionego stwierdzenia przez Bank zagrożenia ich terminowej spłaty. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza o powyższej zmianie w formie pisemnego powiadomienia przesłanego pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny. 8. W przypadku złożenia wniosku o zwiększenie Limitu Kredytowego, Bank zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia Limitu Kredytowego bez podania przyczyny. 19 5