Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank"

Transkrypt

1 Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin obowiązuje od dnia r.

2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki wydawania przez Raiffeisen Bank Polska S.A. kart kredytowych osobom fizycznym oraz zasady korzystania z tych kart. Niniejszy Regulamin wraz z Umową o Kartę Kredytową stanowi Umowę Ramową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175). 1 Definicje Antena Zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w Minikartę T-Mobile PayPass z funkcją zbliżeniową komunikujące się z Czytnikiem Zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie Transakcji Zbliżeniowej; Autoryzacja zgoda wyrażona przez Posiadacza (Płatnika) na wykonanie Transakcji płatniczej udzielona w formie i procedurze przewidzianej w Regulaminie; Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. (prowadzący działalność pod nazwą Raiffeisen Polbank ) z siedzibą w Warszawie; Bankowość Internetowa Polbank24 funkcjonalność umożliwiająca dostęp do Rachunku Karty przez Internet; Cegiełka dobrowolna darowizna na rzecz i działalność statutową Fundacji, dokonywana za pośrednictwem Banku przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom w ciężar Rachunku Karty, w wysokości Cegiełki Małej, Średniej lub Dużej, określonej w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej i zadeklarowanej w odpowiednim Wniosku lub dyspozycji; Certyfikat Cyfrowy dane zapisane w formie elektronicznej na komputerze Użytkownika lub na Karcie Chipowej, które umożliwiają identyfikację Posiadacza i bezpieczne wykonywanie Transakcji w ramach Bankowości Internetowej Polbank24; Czytnik Zbliżeniowy elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania Transakcji Zbliżeniowych lub Transakcji NFC, odczytujące dane z Anteny Zbliżeniowej; Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Karty; Data Wydania Karty data wydania Karty Posiadaczowi w placówce Banku, a w przypadku przesłania Karty pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny jest to data pisma przewodniego, wraz z którym przesyłana jest Karta; Dostawca Usług Płatniczych Bank albo inny podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175); Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank lub Dostawca Usług Płatniczych Płatnika/Odbiorcy uczestniczący w wykonaniu Transakcji płatniczej prowadzi działalność wymaganą do wykonania Transakcji płatniczej; Dzień Wykonania dzień przypadający w Dniu Roboczym, w którym Bank wykonuje Transakcję płatniczą powodującą zmianę wysokości wykorzystania Dostępnego Limitu Kredytu Fundacja Fundacja Spełnionych Marzeń z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana na listę organizacji pożytku publicznego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej; Funkcjonalność Debetowa funkcjonalność Karty Głównej umożliwiająca, po jej aktywowaniu, używanie jej przez Posiadacza jako karty debetowej, to jest Karty w rozumieniu Regulaminu Konta i korzystanie ze środków pieniężnych do wysokości salda Rachunku Funkcjonalności Debetowej (pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość dokonania przez Posiadacza wyboru tej funkcjonalności w danym urządzeniu); Hasło 2 hasło służące do wydania Certyfikatu Cyfrowego; IBAN ang. International Bank Account Number, międzynarodowy numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku bankowego, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number, pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju (IBAN dla rachunków prowadzonych w Banku składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB); Karta karta kredytowa wydawana przez Bank (magnetyczna lub/i z mikroprocesorem, w zależności od technologii możliwej do obsługi przez Bank w dacie wydania karty na podstawie Umowy przy rozliczeniu Transakcji dokonanych kartą), upoważniająca Posiadacza lub Użytkownika do korzystania z przyznanego Limitu Kredytowego, z zastrzeżeniem Funkcjonalności Debetowej; odpowiednio Karta Główna lub Karta Dodatkowa, chyba że Regulamin stanowi inaczej; Karta Chipowa cyfrowy nośnik danych, na którym został zapisany Certyfikat Cyfrowy. Zarówno zapisanie Certyfikatu Cyfrowego na Karcie Chipowej, jak i dostęp do niego możliwy jest za pośrednictwem czytnika udostępnianego Posiadaczowi lub Użytkownikowi przez Bank; Karta Dodatkowa Karta wydawana osobie wskazanej przez Posiadacza tj. Użytkownikowi, rozliczana w ramach Limitu Kredytowego Posiadacza; Karta Dodatkowa nie jest wydawana do Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile; Karta Główna Karta wydawana osobie, z którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej (Posiadaczowi); Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom Karta umożliwiająca przekazywanie przez jej Posiadacza Cegiełek na rzecz Fundacji za pośrednictwem Banku; Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile Karta wydawana przez Bank wyłącznie w systemie płatniczym MasterCard we współpracy z PTC, której dodatkowe funkcjonalności opisane są w Rozdziale VI Regulaminu; Karta SIM karta mikroprocesorowa przeznaczona do korzystania z usług sieci komórkowej wydana przez PTC umożliwiająca korzystanie z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass; Klient PTC osoba fizyczna, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (abonentem), zawartej z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie, ( PTC ), lub użytkownikiem końcowym usługi przedpłaconej, posiadającym aktywny numer w sieci PTC; Kod Aktywacyjny do Płatności Mobilnych kod identyfikacyjny Posiadacza MC umożliwiający aktywowanie Płatności Mobilnych; Limit Kredytowy wyrażona w złotych kwota odnawialnego limitu kredytowego, która została przyznana przez Bank Posiadaczowi, stanowiąca maksymalne dopuszczalne Zadłużenie; Minimalna Kwota kwota wskazana na Wyciągu, którą Bank wymaga jako minimalną kwotę spłaty z tytułu Zadłużenia. Minimalną Kwotę należy wpłacić do Banku najpóźniej w dniu wskazanym na Wyciągu. Zasady obliczania i spłaty Minimalnej Kwoty określone są w Umowie oraz w 27 poniżej; Nagroda Zwrot Kwot nagroda pieniężna przyznawana przez Bank Posiadaczowi (nie dotyczy Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom) w ramach organizowanej przez Bank sprzedaży premiowej usług finansowych, w wysokości wskazanej w Umowie, jako odpowiedni procent wartości Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć wartości maksymalnej również wskazanej w Umowie; Minikarta T-Mobile PayPass minikarta kredytowa wydawana Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile, umożliwiająca korzystanie z przyznanego Limitu Kredytowego, posiadająca stosowne oznaczenie o brzmieniu PayPass oraz wbudowaną Antenę Zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; mpin indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji Mobilnych; Nazwa Użytkownika Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Hasło 1 dane służące identyfikacji Posiadacza, weryfikacji jego tożsamości i uzyskaniu dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24; NRB numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr, tj. dwóch cyfr kontrolnych, po których następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego banku i szesnaście cyfr numeru rachunku bankowego; Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej; Okres Rozliczeniowy miesięczny okres, za który Bank wystawia Wyciąg; Organizacja Płatnicza organizacja rozliczająca Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu Karty; informacja o Organizacjach Płatniczych, z którymi Bank współpracuje przy wydawaniu i obsłudze Kart dostępna jest na Stronie Internetowej Banku; Osłonka przesyłane w komplecie wraz z pierwszą Minikartą T-Mobile PayPass przezroczyste etui przeznaczone do przechowywania w środku Minikarty T-Mobile PayPass, które można przykleić na przykład na telefon komórkowy lub inne wybrane przez Posiadacza miejsce; Posiadacz może zamówić w Banku dodatkową Osłonkę za opłatą przewidzianą w aktualnej Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Pakiet Assistance świadczenia przysługujące Posiadaczowi Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom z tytułu umowy ubezpieczenia grupowego Assistance na rzecz Posiadaczy Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom zawartej przez Bank z Europ Assistance Holding S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ASSISTANCE dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank z dnia 15 czerwca 2009 r.; PIN indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi lub Użytkownikowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji w urządzeniach, które wymagają tego typu identyfikacji. Do Karty może być ustanowiony tylko jeden kod PIN; PIN do Bankowości Internetowej Polbank24 kod identyfikacyjny Posiadacza służący weryfikacji jego tożsamości oraz realizacji Transakcji przy użyciu Bankowości Internetowej Polbank24; PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 indywidualny, poufny kod identyfikacyjny Posiadacza służący do weryfikacji jego tożsamości oraz realizacji Transakcji przy użyciu Serwisu Polbank24; PLN polski złoty; Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze; Płatności Mobilne usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji Mobilnych, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VII; Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji NFC, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VIII; Posiadacz osoba fizyczna, z którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej; Posiadacz MC Posiadacz, któremu została wydana Karta MasterCard; PTC Polska Telefonia Cyfrowa S.A. działająca pod marką T-Mobile; Rachunek Karty rachunek techniczny Banku otwarty w walucie krajowej, na którym rozliczane są wszelkie Transakcje dokonane Kartą, powiększone o prowizje i odsetki naliczone przez Bank wynikające z postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, służący do obsługi Limitu Kredytowego i rozliczania Transakcji dokonanych Kartą oraz do spłaty Zadłużenia; Rachunek Funkcjonalności Debetowej wskazany/e przez Posiadacza Karty Głównej rachunek/ rachunki gotówkowy/e lub rachunek/rachunki oszczędzający/e prowadzony/e przez Bank w PLN na rzecz Posiadacza na podstawie zawartej przez Bank i Posiadacza Umowy Konta; Serwis Telefoniczny Polbank24 serwis bankowości telefonicznej Banku; umożliwiający dostęp do Rachunku Karty przez telefon; Serwis SMS funkcjonalność składająca się z dwóch serwisów: 1) powiadomienia w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS o każdej Transakcji niezwłocznie po jej dokonaniu, 2) powiadomienie w postaci krótkiej wiadomości SMS o wysokości Kwoty Minimalnej i terminie jej płatności oraz o wysokości Zadłużenia otrzymywane na 5 dni przed datą wymaganej płatności należności z Umowy. Posiadacz będzie otrzymywał wyżej wymienione powiadomienia na podany Bankowi we Wniosku numer telefonu komórkowego; Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, któremu Bank nie mógł zapobiec lub którego Bank nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej przez Bank, takie jak: 1) powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu, lub inne podobne zjawiska atmosferyczne; 2) wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem Banku; postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowy międzynarodowej, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego dana Transakcja płatnicza lub Transakcje Płatnicze określonego typu/rodzaju lub z określonymi podmiotami, lub Transakcje płatnicze w określonym czasie nie mogą być wykonywane przez Bank; Bank poda do wiadomości publicznej fakt wystąpienia Siły Wyższej i o ile jest to możliwe przewidywany czas jej trwania; Strona Internetowa Banku strona Tabela Opłat i Limitów Karty Kredytowej Tabela Opłat Limitów Karty Kredytowej z uwzględnieniem segmentów i typów Kart oraz udostępnionych usług, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy; Telefon T-Mobile aparat telefoniczny posiadający technologię NFC zakupiony w sieci sprzedaży PTC; Transakcja dokonywane w ciężar Limitu Kredytowego każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią płatności za towary lub usługi, wypłaty gotówki lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Zbliżeniowych lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Mobilnej lub kwotą Transakcji NFC lub obciążenie Rachunku Karty wartością zadeklarowanej Cegiełki, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Transakcja Debetowa dokonywane w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią wypłaty gotówki; Transakcja Mobilna transakcja bezgotówkowa dokonana bez fizycznego użycia Karty, transakcja polegająca na realizacji płatności przy użyciu telefonu komórkowego. Transakcja każdorazowo jest potwierdzana mpin-em; Transakcja NFC transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Telefonu T-Mobile w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Telefonu T-Mobile do Czytnika Zbliżeniowego; 3

4 Transakcja Zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa maksymalnie do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych dokonana przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Minikarty T-Mobile PayPass do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza Karty za pomocą numeru PIN lub złożenia podpisu na wydruku z terminala, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Trwały Nośnik Informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; Umowa Umowa Karty Kredytowej zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem z późniejszymi zmianami; Umowa Konta zawarta przez Bank z Posiadaczem Karty Głównej Umowa Konta, do której zastosowanie ma Regulamin Konta wydawany przez Bank; Unikatowy Identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Dostawcę Usług Płatniczych i przekazana Płatnikowi/Odbiorcy w celu jednoznacznej identyfikacji Płatnika/ Odbiorcy lub jego rachunku bankowego; przy wykonaniu Transakcji płatniczych z wykorzystaniem Rachunku Kredytu unikatowym identyfikatorem jest IBAN lub NRB, a w przypadku Transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu Karty numer Karty, o ile strony nie uzgodniły w Regulaminie innego unikatowego identyfikatora; Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji przy użyciu Karty Dodatkowej, rozliczanych w ciężar Rachunku Karty; Wniosek stanowiący integralną część Umowy Wniosek o Kartę Kredytową i przyznanie Limitu Kredytowego lub Wniosek o Kartę Dodatkową lub Wniosek o udostępnienie Płatności Mobilnych lub Wniosek o udostępnienie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass; Wnioskodawca osoba składająca Wniosek; Wyciąg zestawienie dokonanych Transakcji oraz naliczonych odsetek, prowizji i opłat, w danym Okresie Rozliczeniowym, które zawiera Minimalną Kwotę, z wyłączeniem Transakcji Debetowych; Zadłużenie łączna kwota wszystkich zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu Transakcji dokonanych przy użyciu Karty i Minikarty T-Mobile PayPass (jeżeli dotyczy), powiększona o wszelkie należne Bankowi opłaty, prowizje oraz odsetki; Zastrzeżenie unieważnienie Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Posiadacza (Płatnika) skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej Karta i Minikarta T-Mobile PayPass jest własnością Banku. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass powinna zostać zwrócona na każde żądanie Banku w przypadku utraty ważności Karty lub rozwiązania Umowy. Rozdział II Wydawanie Kart i Minikarty T-Mobile PayPass 3 1. Podpis złożony przez Posiadacza lub Użytkownika pod Wnioskiem stanowi wzór podpisu odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika dla celów dokonywania Transakcji przy użyciu Karty. 2. Posiadacz oraz Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu Karty są zobowiązani do jej podpisania w sposób trwały i zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu oraz do stosowania tego podpisu do wszystkich Transakcji potwierdzanych podpisem odpowiednio przez Posiadacza lub Użytkownika. 3. Karta przesyłana pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza lub Użytkownika adres korespondencyjny jest nieaktywna. Posiadacz po otrzymaniu Karty, lecz przed pierwszym jej użyciem, powinien dokonać jej aktywacji. Aktywacja Karty może być dokonana jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza (dotyczy Karty Głównej i Karty Dodatkowej). Posiadacz lub Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonania Transakcji Kartą, która nie zostanie aktywowana. Rozdział III Karty Dodatkowe 4 1. Bank może wydać Kartę Dodatkową osobie wskazanej przez Posiadacza. 2. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Karty Dodatkowej we Wniosku w momencie ubiegania się o przyznanie Karty Głównej bądź po zawarciu Umowy w każdym czasie. 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 15. rok życia. 4. Pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania Użytkownika związane z wydaną mu Kartą Dodatkową, w szczególności za Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Dodatkowej oraz za przekroczenie Limitu Kredytowego, ponosi wobec Banku Posiadacz. 5. Transakcje oraz wszelkie opłaty, prowizje oraz odsetki z tytułu użycia Karty Dodatkowej obciążają Rachunek Karty. 6. Karta Dodatkowa działa w oparciu o Limit Kredytowy przyznany Posiadaczowi i nie umożliwia dokonywania przez Użytkownika Transakcji Debetowych. 7. Na pisemny wniosek Posiadacza lub Użytkownika, złożony w placówce Banku, może nastąpić w dowolnym momencie rezygnacja z Karty Dodatkowej. W przypadku rezygnacji z Karty Dodatkowej Posiadacz lub Użytkownik zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w placówce Banku. Rozdział IV Korzystanie z Karty i Minikarty T-Mobile PayPass 5 1. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass może być używana wyłącznie w okresie jej ważności, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, a w przypadku skorzystania z Funkcjonalności Debetowej, zgodnie z Umową Konta i Regulaminem Konta. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass nie może być używana niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass traci ważność z powodu: 1) upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na Karcie/ Minikarcie T-Mobile PayPass); 2) zniszczenia lub uszkodzenia Karty/Minikarty T-Mobile PayPass; 3) Zastrzeżenia; 4) wymiany Karty/Minikarty T-Mobile PayPass na nową; 5) śmierci Posiadacza (dotyczy Karty Głównej oraz wszystkich Kart Dodatkowych i Minikarty T-Mobile PayPass) lub śmierci Użytkownika (dotyczy tylko Karty Dodatkowej wydanej danemu Użytkownikowi); 6) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Utrata ważności Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass nie zwalnia Posiadacza z obowiązku spłaty Zadłużenia. 5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 powyżej Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej dalsze używanie (chyba że uległa zniszczeniu) lub zwrócona do Banku. 6. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie, natomiast Minikarta T-Mobile PayPass może być używana przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile, któremu została ona wydana Z zastrzeżeniem Transakcji Debetowych, Transakcje dokonane przy użyciu Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego 4 Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądź odsetkami. 2. Karta służy do dokonywania w ciężar Limitu Kredytowego: 1) transakcji bezgotówkowych, tj. zapłaty za towary i usługi we wszystkich punktach akceptujacych Kartę oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji Płatniczej oraz w drodze Transakcji na Odległość, 2) transakcji gotówkowych, tj. wypłat z Rachunku Kredytu w tym w bankomatach oraz wpłat na Rachunek Kredytu. 3. Transakcje lub Transakcje Debetowe dokonane przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Kartę lub Minikartę T-Mobile PayPass lub ujawnił kod PIN, obciążają odpowiednio Rachunek Karty lub Rachunek Funkcjonalności Debetowej (w przypadku jej aktywowania), w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną. 4. Bank wyjaśnia, że w razie aktywowania Funkcjonalności Debetowej Posiadacz ponosi ryzyko, że w razie udostępnienia Karty lub ujawnienia kodu PIN osobie nieuprawnionej, może ona dokonywać zarówno Transakcji w ciężar Rachunku Karty jak i Transakcji Debetowych w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną Do wypłat gotówki z bankomatu niezbędny jest PIN, który poprzez klawiaturę należy wprowadzić do bankomatu. Użycie przez Posiadacza/Użytkownika Karty PIN-u przy dokonywaniu wypłaty gotówki z bankomatu równoznaczne jest z dokonaniem przez niego Autoryzacji Transakcji. 2. Przy dokonaniu Transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty Posiadacz/ Użytkownik przedstawia Kartę a następnie dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania Transakcji zgodnego z podpisem na rewersie Karty albo poprzez wprowadzenie do terminala znajdującego się w punkcie, w którym dokonywania jest Transakcja kodu PIN. 3. Przy dokonywaniu Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass i Transakcji NFC Posiadacz/Użytkownik Karty dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez zbliżenia Karty do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN lub podpisem na potwierdzeniu Transakcji. 4. Przy dokonywaniu Transakcji Mobilnych tj. bez fizycznego użycia Karty Posiadacz/Użytkownik dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez wprowadzenie każdorazowo mpin-u w telefonie komórkowym Posiadacza. 5. Bank dopuszcza możliwość dokonywania Transakcji na odległość, bez fizycznego przedstawiania Karty. W przypadku dokonywania Transakcji na odległość, w tym telefonicznie, przez Internet lub w inny sposób uzgodniony z usługodawcą/sprzedawcą a Posiadaczem lub Użytkownikiem podanie usługodawcy/sprzedawcy numeru i daty ważności Karty oznacza potwierdzenie przez Posiadacza lub Użytkownika zlecenia dokonania Transakcji. W przypadku Transakcji zawieranych na odległość, Bank zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu Transakcji z wykorzystaniem procedur organizacji akceptujących daną płatność Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych sprzedawca może zażądać od Posiadacza lub Użytkownika przedstawienia dokumentu tożsamości. 2. Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych z użyciem kodu PIN trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN może spowodować zablokowanie Karty, co oznacza uniemożliwienie dokonywania Transakcji lub Transakcji Debetowych przy użyciu Karty do czasu kontaktu z Bankiem w celu jej odblokowania. 3. Nie jest możliwe dokonywanie Transakcji Debetowych bez fizycznego przedstawienia Karty jak również dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych bez fizycznego użycia Minikarty T-Mobile PayPass Odmowa wykonania Transakcji może wystąpić, jeżeli: 1) nie została ona należycie autoryzowana, zgodnie z zasadami określonymi w 7 powyżej, 2) kwota Transakcji przekracza wysokość Dostępnego Limitu Kredytowego w Dniu Wykonania; 3) Umowa uległa rozwiązaniu; 4) Karta została zablokowana; 5) w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, a w szczególności przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, obowiązującymi z mocy prawa przepisami unijnymi, a także przepisami wewnętrznymi Banku, a zwłaszcza gdy: Transakcja stanowi płatność za towary lub usługi pochodzące z krajów objętych embargiem, Transakcja dokonywana jest z osobą fizyczną lub innym podmiotem mającym miejsce zamieszkania/ siedzibę lub prowadzącym działalność na terytorium krajów zidentyfikowanych przez FATF (The Financial Action Task Force Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy); 6) jeżeli przyczyna odmowy została uzgodniona odrębnie pomiędzy Posiadaczem a Bankiem. 10 W trakcie Transakcji Karta może zostać zatrzymana w przypadku: 1) wykorzystywania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności; 2) odmowy okazania dokumentu tożsamości; 3) 3-krotnego błędnego wprowadzenia Kodu PIN; 4) otrzymania takiej dyspozycji z Banku Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty, dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub dostępu do Serwisu Telefonicznego Banku w następujących przypadkach: 1) gdy blokada jest obiektywnie uzasadniona względami związanymi z bezpieczeństwem Karty, korzystania z Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku; 2) gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia Karty lub Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej; 3) w przypadku braku terminowej spłaty Kwoty Minimalnej, istniejącego przekroczenia Dostępnego Limitu Kredytu lub stwierdzenia zagrożenia terminowości spłat. 2. Bank powiadamia Posiadacza o zablokowaniu Karty lub dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku i jego przyczynach przed zablokowaniem Karty lub dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku, o ile jest to możliwe, a najpóźniej niezwłocznie po ww. zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby niewskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy odrębnych ustaw. 3. Bank odblokowuje Kartę lub dostęp Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku albo zastępuje Kartę nową, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Posiadacz powinien dysponować Limitem Kredytowym w taki sposób, aby łączna kwota Transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass oraz kwota Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych nie spowodowała przekroczenia dostępnego Limitu Kredytowego. 2. Limit Kredytowy jest odnawialny w oparciu o dokonane spłaty Zadłużenia. 3. W przypadku przekroczenia Limitu Kredytowego, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy aktualnym Zadłużeniem a Limitem Kredytowym. Z tytułu przekroczenia Limitu Kredytowego zostanie naliczona opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 4. Przekroczenie Limitu Kredytowego jest ustalane na podstawie wszystkich Transakcji dokonanych przy użyciu Karty Głównej, Kart Dodatkowych oraz Minikarty T-Mobile PayPass,

5 oraz wszystkich Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych przy uwzględnieniu wszelkich opłat i prowizji wynikających z tego tytułu, oraz odsetek określonych w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 5. Przekroczenie Limitu Kredytowego upoważnia Bank do czasowego zablokowania wszystkich Kart i Minikarty T-Mobile PayPass wydanych do Rachunku Karty. Odblokowanie Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass następuje po spłacie kwoty przewyższającej przyznany Limit Kredytowy. 6. Spłata przewyższająca Zadłużenie zwiększa środki dostępne na Rachunku Karty bez zwiększania przyznanego Limitu Kredytowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu. 7. W przypadku złożenia wniosku o zwiększenie Limitu Kredytowego, Bank zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia Limitu Kredytowego bez podania przyczyny Wszelkie rozliczenia Transakcji dokonywane są w walucie Rachunku Karty, do którego została wydana Karta. 2. Transakcje realizowane są do wysokości dostępnego Limitu Kredytowego, z uwzględnieniem dziennych limitów wartościowych i ilościowych dla transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych określonych w Tabeli Opłat Limitów Karty Kredytowej. Posiadacz może zmieniać wysokość limitów w granicach określonych przez Bank. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, momentem otrzymania przez Bank Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji jest Dzień Roboczy, w którym Bank otrzymał z Organizacji Płatniczej informację o Transakcji do rozliczenia (pełnego pliku rozliczeniowego). Termin otrzymania z Organizacji Płatniczej informacji o Transakcji Kartowej jest niezależny od Banku. Obciążenie Rachunku kredytu kwotą wykonanych Transakcji oraz odpowiednimi opłatami i/lub prowizjami, dokonane wskutek rozliczenia Transakcji przez Bank (Dzień obciążenia), nastąpi najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu, w którym Bank otrzymał informację o obciążeniu Transakcjami z Organizacji Płatniczej. 4. W przypadku dokonywania Transakcji w postaci wypłaty gotówki z bankomatu, momentem otrzymania przez Bank Zlecenia Płatniczego jest dzień, w którym Transakcja została dokonana, a w przypadku dokonania Transakcji po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy jest to najbliższy Dzień Roboczy. 5. Transakcje dokonane w innej walucie niż waluta rozliczeniowa przewalutowane są przez Organizację Płatniczą z tej waluty na walutę rozliczeniową z zastosowaniem kursu obowiązującego w tej organizacji, w dniu przewalutowania Transakcji. Opis sposobu przewalutowania Transakcji na walutę Rachunku Karty Bank podaje na Stronie Internetowej Banku. 6. Transakcje Debetowe są przeliczane na walutę rozliczeniową, rozliczane i księgowane na zasadach określonych w Regulaminie Konta Bank przyjmuje wpłaty gotówki na Rachunek Karty w placówkach Banku lub w bankomatach Banku z funkcją wpłaty przy jednoczesnym użyciu Karty, z tym że lista takich bankomatów dostępna jest na Stronie Internetowej Banku oraz w placówkach Banku na wniosek Posiadacza. 2. W przypadku wpłat gotówki dokonywanych w bankomacie: 1) wpłaty mogą być przyjmowane wyłącznie w banknotach w PLN, zgodnie z instrukcjami bankomatu; 2) bankomat dokonuje sprawdzenia autentyczności banknotów i zwraca banknoty uznane za niespełniające warunków skupu, a następnie przelicza pozostałą kwotę wpłaty. 3. W odniesieniu do wpłat gotówki na Rachunek Karty Bank udostępnia Posiadaczowi środki pieniężne niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego i środków pieniężnych. 4. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia: 1) zniszczonych banknotów i monet, 2) banknotów innych walut niż PLN, 3) monet innych niż PLN Wypłaty gotówki w placówkach Banku wykonywane są przez Bank w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank. Rozdział V Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom może zlecić Bankowi przekazywanie na rzecz Fundacji Cegiełek o stałej miesięcznej wartości, której wysokość Posiadacz zadeklaruje we Wniosku lub w dyspozycji złożonej w Serwisie Telefonicznym Polbank24 lub w placówce Banku. 2. Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom może zadeklarować przekazywanie wyłącznie Cegiełek Małych, Średnich albo Dużych, których wysokość określona jest każdorazowo w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 3. Bank będzie obciążał Rachunek Karty i przekazywał Cegiełki na rzecz Fundacji począwszy od trzeciego Dnia Roboczego od dnia, w którym Posiadacz złożył w Banku odpowiedni Wniosek lub dyspozycję dotyczącą przekazywania Cegiełek. 4. Rachunek Karty będzie obciążany kwotą Cegiełki w każdym kolejnym miesiącu w dniu odpowiadającym dacie pierwszego obciążenia Rachunku Karty kwotą Cegiełki. 5. Cegiełki są traktowane jako Transakcje o charakterze bezgotówkowym, obciążają Rachunek Karty w ramach dostępnego Limitu Kredytowego i powiększają wysokość Zadłużenia. 6. Potwierdzenie przekazania Cegiełki na rzecz Fundacji zostanie uwzględnione na Wyciągu. 7. Cegiełki będą przekazywane przez Bank bezpośrednio ze środków dostępnych na Rachunku Karty na rachunek bankowy Fundacji w okresach miesięcznych. 8. Posiadacz może w każdym czasie zrezygnować z przekazywania miesięcznych Cegiełek na rzecz Fundacji, składając odpowiednią dyspozycję w Serwisie Telefonicznym Polbank24 lub w placówce Banku. W takim przypadku Bank zaprzestanie obciążania Rachunku Karty zadeklarowanymi Cegiełkami od pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dniu, w którym Posiadacz złożył w Banku dyspozycję rezygnacji. Rozdział VI Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile Na zasadach określonych w Regulaminie, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile może być wydana jedynie osobie fizycznej będącej Klientem PTC. Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile może zostać wydana jedna Minikarta T-Mobile PayPass. 2. Każdego ostatniego Dnia Roboczego danego Okresu Rozliczeniowego, Bank będzie uznawał Rachunek Karty Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile kwotą Nagrody Zwrot Kwot, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Kwoty Transakcji anulowanych albo zwróconych na Rachunek Karty lub dokonanych w związku z popełnieniem przestępstwa przy użyciu Karty nie będą stanowiły podstawy do naliczania Nagrody Zwrot Kwot na rzecz Posiadacza Karty. Kwota Nagrody Zwrot Kwot, która została już naliczona na Rachunku Karty w odniesieniu do takich Transakcji zanim zostały one anulowane lub w inny sposób zwrócone na Rachunek Karty zmniejszy odpowiednio Nagrodę Zwrot Kwot za Okres Rozliczeniowy, w którym dokonano zwrotu lub anulowania kwoty Transakcji. Posiadacz traci całkowicie uprawnienie do naliczania Nagrody Zwrot Kwot w przypadku: 1) rozwiązania Umowy lub 2) braku spłaty Zadłużenia za co najmniej 2 pełne Okresy Rozliczeniowe lub 3) stwierdzenia przez Bank popełnienia przez Posiadacza przestępstwa związanego z użytkowaniem Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass. 4. Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile mogą przysługiwać dodatkowe korzyści określone w Regulaminie Promocji Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile wydanym przez PTC w porozumieniu z Bankiem. 5. Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile będzie otrzymywał na podany Bankowi numer telefonu w sieci telekomunikacyjnej, której operatorem jest PTC, powiadomienia w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS o każdej Transakcji niezwłocznie po jej dokonaniu, z zastrzeżeniem zdania następnego. 6. Posiadacz może w każdej chwili zrezygnować z funkcjonalności, o której mowa w ust. 5 powyżej poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie Telefonicznym Polbank Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji bezgotówkowych opiewających na kwotę co najmniej 500 PLN (słownie: pięćset złotych). 8. W razie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub w przypadku rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile, Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile utraci uprawnienia, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 powyżej od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dacie, w której przestał być Klientem PTC lub, w której ww. umowa o współpracy uległa rozwiązaniu. 9. Od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dacie, w której Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile utracił status Klienta PTC, przedmiotowa Karta pozostaje nadal ważna do upływu daty jej ważności, z tym, że ulega przekształceniu w Kartę z segmentu Kart Komfortowych zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do sytuacji rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile. 10. W razie wymiany Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile z jakichkolwiek przyczyn po dacie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub po dacie rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile, Bank wymieni ją wyłącznie na inną Kartę z segmentu Kart Komfortowych zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej, chyba że Bank oraz Posiadacz uzgodnią wydanie Karty z innego segmentu Kart. Rozdział VII Płatności Mobilne Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie usługa Płatności Mobilnych może być dostarczona przez Bank jedynie Posiadaczowi MC. 2. Po podpisaniu Wniosku lub dyspozycji o udostępnienie usługi Płatności Mobilnych przez Posiadacza MC, Bank przesyła listownie na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza MC adres korespondencyjny Kod Aktywacyjny. 3. Posiadacz MC przed dokonaniem pierwszej Transakcji Mobilnej powinien aktywować usługę Płatności Mobilnych. 4. Aktywacja usługi Płatności mobilnych następuje jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza MC Płatności Mobilne są dostępne wyłącznie w okresie ważności Karty, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Posiadacz MC może zrezygnować z Płatności Mobilnych w każdym czasie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku. 3. Rezygnacja z Płatności Mobilnych nie zwalnia Posiadacza MC ze spłaty Zadłużenia. 4. Dokonane Transakcje Mobilne w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji Mobilnej wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądż odsetkami. 5. Transakcje Mobilne dokonane przez osoby, którym Posiadacz MC udostępnił telefon obciążają odpowiednio Rachunek Karty. 6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz MC ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji Mobilnych opiewających na kwotę co najmnie 500 PLN. 7. Usługa wygasa w przypadku utraty ważności Karty, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Karty Rozdział VIII Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie usługa Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass może być dostarczona przez Bank jedynie Posiadaczowi MC, będącemu Klientem PTC i posiadającemu Telefon T-Mobile. 2. Po podpisaniu Wniosku lub dyspozycji o udostępnienie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass przez Posiadacza MC, Bank przesyła listownie na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza MC adres korespondencyjny PIN do Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass. 3. Posiadacz MC przed dokonaniem pierwszej Transakcji NFC powinien aktywować usługę. 4. Aktywacja Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass następuje jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza MC Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass są dostępna wyłącznie w okresie ważności Karty, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Posiadacz MC może zrezygnować z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass w każdym czasie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku. 3. Rezygnacja z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass nie zwalnia Posiadacza MC ze spłaty Zadłużenia. 4. Dokonane Transakcje NFC w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji NFC wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądź odsetkami. 5. Transakcje NFC dokonane przez osoby, którym Posiadacz MC udostępnił Telefon T-Mobile obciążają odpowiednio Rachunek Karty. 6. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz MC ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji NFC opiewających na kwotę co najmnie 500 PLN lub odroczenia terminów spłaty. 7. W razie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub w przypadku rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy funkcjonowanie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass zostanie zakończone. Funkcjonalność Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass wygasa również w przypadku utraty ważności Karty, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Karty. 5

6 Rozdział IX Nagroda Zwrot Kwot Umowa określa wysokość i maksymalną wartość Nagrody Zwrot Kwot odpowiednią dla konkretnego segmentu Karty oraz warunki jednostronnej zmiany przez Bank wysokości i maksymalnej wartości Nagrody Zwrot Kwot. 2. Każdego ostatniego Dnia Roboczego danego Okresu Rozliczeniowego, w którym została zaksięgowana Transakcja bezgotówkowa dokonana Kartą lub Minikartą T-Mobile PayPass, Bank będzie uznawał Rachunek Karty kwotą Nagrody Zwrot Kwot, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Kwoty Transakcji anulowanych albo zwróconych na Rachunek Karty lub dokonanych w związku z popełnieniem przestępstwa przy użyciu Karty nie będą stanowiły podstawy do naliczania Nagrody Zwrot Kwot na rzecz Posiadacza Karty. Kwota Nagrody Zwrot Kwot, która została już naliczona na Rachunku Karty w odniesieniu do takich Transakcji zanim zostały one anulowane lub w inny sposób zwrócone na Rachunek Karty zmniejszy odpowiednio kwotę Nagrody Zwrot Kwot za Okres Rozliczeniowy, w którym dokonano zwrotu lub anulowania kwoty Transakcji. Posiadacz traci całkowicie uprawnienie do naliczania Nagrody Zwrot Kwot w przypadku: 1) rozwiązania Umowy lub 2) braku spłaty Zadłużenia, za co najmniej 2 pełne Okresy Rozliczeniowe lub 3) stwierdzenia przez Bank popełnienia przez Posiadacza przestępstwa związanego z użytkowaniem Karty. Rozdział X Funkcjonalność Debetowa Funkcjonalność Debetowa obejmuje wszystkie właściwości Karty w rozumieniu Regulaminu Konta. Oznacza to, że po aktywowaniu Funkcjonalności Debetowej, Posiadacz może również korzystać z Karty Głównej jak z karty debetowej ( Karty w rozumieniu Regulaminu Konta), pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość dokonania przez Posiadacza wyboru Funkcjonalności Debetowej w danym urządzeniu. 2. Warunkiem aktywowania Funkcjonalności Debetowej Karty jest obowiązywanie Umowy Konta zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem oraz zaznaczenie wyboru tej funkcjonalności we Wniosku lub złożenie dyspozycji ze wskazaniem właściwego Rachunku Funkcjonalności Debetowej. 3. Co do zasady dokonywane przez Posiadacza operacje przy użyciu Karty lub Minikartą T-Mobile PayPass są traktowane jako Transakcje i będą obciążały Rachunek Karty, chyba, że Posiadacz aktywował Funkcjonalność Debetową i istnieje techniczna możliwość dokonania przez Posiadacza wyboru czy dana operacja ma obciążyć Rachunek Karty (Transakcja) czy Rachunek Funkcjonalności Debetowej (Transakcja Debetowa). W przypadku dokonania przez Posiadacza wyboru Transakcji Debetowej obciąży ona wskazany przez Posiadacza Rachunek Funkcjonalności Debetowej. 4. Funkcjonalność Debetowa może być aktywowana tylko w ramach Karty Głównej i nie może być aktywowana w odniesieniu do Karty Dodatkowej. 5. W ramach Funkcjonalności Debetowej, nie ma możliwości dokonywania Transakcji Debetowych na odległość tj. bez fizycznego przedstawiania Karty. 6. Rozwiązanie/wygaśnięcie Umowy jest równoznaczne z dezaktywacją Funkcjonalności Debetowej i brakiem możliwości dokonywania przez Posiadacza Transakcji Debetowych w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej. W przypadku chęci korzystania z Karty w rozumieniu Regulaminu Konta niezbędne jest zawarcie z Bankiem odrębnej Umowy Karty w rozumieniu Regulaminu Konta. 7. Bank będzie informował Posiadacza na stronie internetowej Banku (pod adresem w zakładce Karty Kredytowe ) o aktualnym zakresie technicznej dostępności Funkcjonalności Debetowej w urządzeniach i punktach akceptujących Karty. Rozdział XI Bankowość Internetowa Polbank Posiadacz może korzystać z Bankowości Internetowej Polbank24 w zakresie zgodnym z aktualną ofertą Banku po aktywowaniu dostępu do wyżej wymienionej funkcjonalności w placówce Banku, Serwisie Telefonicznym Polbank24 lub w inny sposób wskazany przez Bank. 2. Udostępnienie Bankowości Internetowej Polbank24 następuje poprzez wprowadzenie Nazwy Użytkownika Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Hasła Nazwę Użytkownika Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Hasło 1 i Hasło 2 Posiadacz otrzymuje w placówce Banku lub w inny sposób wskazany przez Bank. Posiadacz może zmieniać Hasło 1 i Hasło 2 za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank Funkcjonalność Bankowości Internetowej Polbank24 umożliwia uzyskiwanie informacji o stanie rachunku Karty, które odbywa się zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Bank i udostępnionymi na stronie internetowej Banku. 5. Łączne użycie Nazwy Użytkownika oraz Hasła 1 stanowi dla Banku potwierdzenie tożsamości Posiadacza przy korzystaniu z Bankowości Internetowej Polbank Posiadacz jest zobowiązany do: 1) używania Nazwy Użytkownika, Hasła 1, Hasła 2 oraz Certyfikatu Cyfrowego wyłącznie w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Bankowości Internetowej Polbank24 oferowanej przez Bank i zobowiązuje się nie korzystać z tych samych haseł w innych celach; 2) przechowywania Nazwy Użytkownika, Hasła 1, Hasła 2 oraz Certyfikatu Cyfrowego z zachowaniem należytej staranności. 7. Dostęp do Bankowości Internetowej Polbank24 jest możliwy pod warunkiem konfiguracji sprzętu i oprogramowania użytkowanego przez Posiadacza zgodnie z zaleceniami Banku umieszczonymi na stronie internetowej Banku. 8. Liczba Certyfikatów Cyfrowych wydawanych Posiadaczowi jest określana przez Bank. Każdy Certyfikat Cyfrowy jest ważny przez okres jednego (1) roku od daty jego wydania. 9. Posiadacz niniejszym zobowiązuje się do: 1) wyposażenia komputera w odpowiednie wersje oprogramowania, w tym w szczególności programów antywirusowych, programu operacyjnego oraz 2) nieumieszczania na komputerze programów nieoryginalnych. 10. Na wniosek Posiadacza złożony w placówce Banku lub Serwisie Telefonicznym Polbank24, Bank może zablokować dostęp do Bankowości Internetowej Polbank24. Dostęp do Bankowości Internetowej Polbank24 może zostać automatycznie zablokowany w przypadku 3-krotnego błędnego wprowadzenia Hasła 1 lub Hasła Odblokowanie dostępu jest możliwe po złożeniu przez Posiadacza dyspozycji w placówce Banku lub Serwisie Telefonicznym Polbank24. Posiadacz może zostać zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących odblokowania dostępu do funkcjonalności Bankowości Internetowej Polbank Posiadacz jest zobowiązany do zwrotu Karty Chipowej i czytnika na każde żądanie Banku, w przypadku rezygnacji z Bankowości Internetowej Polbank24 lub ważnych przyczyn technicznych bądź bezpieczeństwa. 13. Ze względów bezpieczeństwa, konieczności zapewnienia konserwacji systemu Banku oraz przyczyn, które mogłyby narazić Bank lub Posiadacza na szkodę, Bank ma prawo zaprzestać wykonywania czynności w ramach udostępnienia Bankowości Internetowej Polbank24 lub zablokować dostęp do Bankowości Internetowej Polbank24 na czas określony przez Bank i niezbędny do usunięcia zaistniałych zagrożeń. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24 z przyczyn niezależnych od Banku. 14. Ze względów bezpieczeństwa Bank zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Posiadaczem po upływie 15 minut od momentu dokonania przez niego ostatniej czynności Bank zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Bankowości Internetowej Polbank24 z ważnych przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa. 16. Posiadacz zobowiązuje się korzystać z Bankowości Internetowej Polbank24 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: 1) przestrzegać przepisów kraju, w którym wykonuje transakcje finansowe; 2) nie wykonywać żadnych niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku; 3) powstrzymywać się od wszelkich działań mających na celu uzyskanie kodów dostępu innych Posiadaczy Banku, skopiowanie jakiejkolwiek części strony lub spowodowanie nadmiernego obciążenia lub awarii systemu Banku. 17. Informacje o zmianach w zakresie Bankowości Internetowej Polbank24 oraz o terminie ich wprowadzenia będą dostępne po zalogowaniu się do Serwisu Bankowości Internetowej Polbank24 lub przesłane do Posiadacza pocztą elektroniczną na podany adres konta Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Posiadacza wynikające z niezastosowania się Posiadacza do procedur postępowania wydanych przez Bank i dostępnych na stronie internetowej Banku, a w szczególności dotyczących zasad logowania się do Bankowości Internetowej Polbank24. Bank nie ponosi również odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niepełnej dostępności do Bankowości Internetowej Polbank Posiadacz ma prawo korzystać ze stron internetowych Banku wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją Umowy. Posiadacz nie ma prawa zmieniać zawartości tych stron. 20. Posiadacz jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Posiadaczy Banku, jeżeli takie uzyska w trakcie wykonywania operacji przez Bankowość Internetową Polbank Ponoszone przez Posiadacza koszty uzyskania dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24 oraz korzystania z niej nie są zwracane przez Bank. 22. Zasady korzystania z Bankowości Internetowej Polbank24 w ramach Funkcjonalności Debetowej określone są w Regulaminie Konta oraz w Tabeli Opłat i Prowizji mającej zastosowanie do Umowy Konta. Rozdział XII Serwis Telefoniczny Polbank Bank udostępnia Posiadaczowi możliwość korzystania z Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez całą dobę. 2. Za pomocą Serwisu Telefonicznego Polbank24 Posiadacz może uzyskiwać informacje o stanach i operacjach na posiadanych rachunkach. 3. Korzystanie przez Posiadacza z Serwisu Telefonicznego Polbank24 wymaga użycia telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego oraz uzyskania połączenia z odpowiednim numerem wskazanym przez Bank. 4. Posiadacz uzyskuje i zmienia kod PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Serwis Telefoniczny Polbank24. Dopuszcza się możliwość wydania pierwszego kodu PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 w Placówce Banku lub wysłania pocztą na podany Bankowi adres korespondencyjny. 5. Posiadacz jest zobowiązany utrzymywać swój kod PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 w tajemnicy. 6. Korzystając z Serwisu Telefonicznego Polbank24 Posiadacz potwierdza swoją tożsamość przy pomocy kodu PIN Serwisu Telefonicznego Polbank24 lub w trakcie ustnej weryfikacji. 7. Użycie numeru Karty i kodu PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 lub podanie wymaganych przez Bank danych potwierdza tożsamość Posiadacza w telefonicznym kontakcie z Bankiem. 8. Bank realizuje zlecenie Posiadacza najpóźniej w następnym Dniu Roboczym od daty złożenia zlecenia. 9. W przypadku sporów dotyczących prawidłowości ustnej weryfikacji Posiadacza dokonanej w ramach funkcjonalności Serwisu Telefonicznego Polbank24, dowodem rozstrzygającym będzie zapis przedmiotowej rozmowy na nośniku elektronicznym. 10. Zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu Telefonicznego Polbank24 w ramach Funkcjonalności Debetowej określone są w Regulaminie Konta oraz w Tabeli Opłat i Prowizji mającej zastosowanie do Umowy Konta. Rozdział XIII Serwis SMS Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Posiadacz Karty od momentu wydania Karty zgodnie z Regulaminem objęty jest Serwisem SMS bez opłat przez pierwsze trzy miesiące kalendarzowe liczone od Daty Wydania Karty, przy czym za pierwszy miesiąc kalendarzowy uważa się okres od Daty Wydania Karty do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiła Data Wydania Karty. Jeżeli Posiadacz nie zrezygnuje z Serwisu SMS, przed upływem wyżej wymienionego okresu wówczas Posiadacz będzie nadal objęty Serwisem SMS, a Bank będzie naliczał i pobierał w ciężar Limitu Kredytowego opłatę za Serwis SMS zgodnie z ust. 4 poniżej. 2. Posiadacze Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile objęci są Serwisem SMS bez opłat w całym okresie obowiązywania Umowy. 3. Posiadacz może zrezygnować z Serwisu SMS w każdej chwili poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie Telefonicznym Polbank24, z zastrzeżeniem, że opłata należna za miesiąc kalendarzowy, w którym została złożona ww. dyspozycja, zostanie pobrana zgodnie z ust. 4 poniżej. W tej samej formie Posiadacz może ponownie aktywować Serwis SMS. 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej, za miesiąc kalendarzowy, w którym Posiadacz objęty jest płatnym Serwisem SMS, naliczana jest i pobierana przez Bank w ciężar Limitu Kredytowego w dniu odpowiadającym dacie aktywowania Serwisu SMS, w wysokości określonej w obowiązującej w tym dniu Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z uzyskania dostępu do telefonu komórkowego Posiadacza przez osoby trzecie. Rozdział XIV Wyciągi bankowe Wyciąg z Rachunku Karty jest przekazywany Posiadaczowi w formie pisemnej na wskazany adres lub na wniosek Posiadacza w innej dopuszczonej przez Bank formie. 2. Wyciągi są generowane i wysyłane do Posiadacza po zakończeniu miesięcznego Okresu Rozliczeniowego. Zgodnie z postanowieniami art. 728 kc Bank wysyła Posiadaczowi Wyciąg, w przypadku, gdy w Okresie Rozliczeniowym doszło do zmiany stanu Rachunku Karty, m.in. doszło do dokonania Transakcji, spłaty Zadłużenia bądź naliczenia odsetek, prowizji lub opłat. 3. W przypadku nieotrzymania Wyciągu, Posiadacz niezwłocznie zgłasza ten fakt w Banku. Nieotrzymanie Wyciągu nie zwalnia Posiadacza od dokonania spłaty Minimalnej Kwoty. Informację o wysokości Minimalnej Kwoty Posiadacz może uzyskać każdorazowo za pomocą Serwisu Telefonicznego Polbank24 lub w placówkach Banku. 4. Stwierdzenie nieprawidłowości w przedstawionym na Wyciągu saldzie nie zwalnia Posiadacza z konieczności dokonania spłaty Minimalnej Kwoty. 5. Zasady i terminy dostarczania Posiadaczowi Karty Głównej wyciągu z Rachunku Funkcjonalności Debetowej określone są w Regulaminie Konta. Rozdział XV Ochrona Karty i Minikarty T-Mobile PayPass, zakres odpowiedzialności Posiadacz oraz Użytkownik są zobowiązani do: 1) przechowywania Minikarty T-Mobile PayPass lub Karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności;

7 2) nieprzechowywania Karty razem z kodem PIN; 3) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass; 4) nieudostępniania Minikarty T-Mobile PayPass lub Karty i kodu PIN osobom nieuprawnionym. 2. Zniszczenie Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass bądź jej utrata powinny być niezwłocznie zgłoszone do Serwisu Telefonicznego Polbank24. Dopuszcza się zgłoszenie utraty Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass w Placówce Banku bądź w inny sposób określony przez Bank. 3. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass jest zastrzegana przez Bank niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia utraty bądź nieuprawnionego użycia Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass, bądź ujawnienia kodu PIN osobie nieuprawnionej. 4. Bank wydaje nową Kartę lub Minikartę T-Mobile PayPass w miejsce Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass zastrzeżonej. Posiadacz może zdecydować o niewydawaniu nowej Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass. 5. Posiadacza obciążają Transakcje lub Transakcje Debetowe dokonane przez osoby, którym udostępnił Minikartę T-Mobile PayPass lub Kartę lub ujawnił kod PIN. 6. Do czasu zgłoszenia utraty Karty, Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą przez Posiadacza Kartą albo skradzioną Posiadaczowi Kartą. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku korzystania z Karty zgodnie z Umową m.in., gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w ust. 1 powyżej lub w 21 ust Zasady i zakres odpowiedzialności za Transakcje Debetowe określa Regulamin Konta Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach. 2. Jeżeli Posiadacz nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Kredytu albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza względem Banku z tytułu nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. W przypadku gdy Posiadacz nie korzysta z Rachunku Kredytu termin, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia wykonania nieuautoryzowanych lub nienależycie autoryzowanych Transakcji albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana. 3. Strony uzgadniają następujący tryb zgłaszania przez Posiadacza stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji: 1) poprzez zgłoszenie w placówce Banku; 2) za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 lub Bankowości Internetowej Polbank24 (jeśli zostałsy udostępnione Posiadaczowi); 3) korespondencyjnie na adres siedziby Banku. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Bank jest zobowiązany niezwłocznie przywrócić obciążony Rachunek Kredytu do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja płatnicza. 5. Posiadacza (Płatnika) obciążają w pełnej kwocie nieautoryzowane Transakcje płatnicze, do których Płatnik doprowadził umyślnie albo w wyniku naruszenia umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania co najmniej jednego z obowiązków przewidzianych w Regulaminie. 6. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 3 powyżej, Posiadacz (Płatnik) nie ponosi konsekwencji finansowych posłużenia się utraconą, skradzioną albo sprzeniewierzoną Kartą/utraconym, skradzionym albo sprzeniewierzonym Instrumentem Płatniczym, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 7. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania korekty błędnie zaksięgowanej kwoty na Rachunku Kredytu i niezwłocznie powiadamia posiadacza Rachunku Kredytu o dokonanej korekcie na Wyciągu. Rozdział XVI. Odpowiedzialność za wykonanie Transakcji płatniczych Zlecenie Płatnicze uznaje się za wykonane prawidłowo na rzecz właściwego Odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy wskazanym w treści Zlecenia Płatniczego, bez względu na dostarczone przez Posiadacza (Płatnika) inne informacje dodatkowe. 2. Jeżeli Unikatowy Identyfikator Odbiorcy podany przez Posiadacza (Płatnika) jest nieprawidłowy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. W takiej sytuacji Bank jest jednak zobowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty Transakcji. 31 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji (Zlecenia Płatniczego) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji płatniczej (Zlecenia Płatniczego) wynika z innych przepisów prawa (np. z przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł) Z zastrzeżeniem 30 i 31 powyżej, w przypadku gdy Zlecenie Płatnicze zostało zainicjowane przez Posiadacza (Płatnika), Bank ponosi wobec Posiadacza (Płatnika) odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Transakcji, chyba że udowodni, że rachunek Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy został uznany kwotą Transakcji w terminie określonym w Regulaminie. 2. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 1 powyżej, wówczas Bank bez zbędnej zwłoki zwraca Posiadaczowi (Płatnikowi) kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji oraz przywraca obciążony Rachunek kredytu do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji płatniczej. Odpowiedzialność Banku obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Posiadacz (Płatnik) w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. 3. W przypadku każdej niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Posiadacza (Płatnika), Bank bez względu na odpowiedzialność ponoszoną zgodnie z ust. 1 powyżej, na wniosek Posiadacza (Płatnika) podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Transakcji i powiadamia Posiadacza (Płatnika) o ich wyniku Z zastrzeżeniem 30 i 31 powyżej, w przypadku Przelewu przychodzącego (gdy Posiadacz jest Odbiorcą Transakcji), po uznaniu rachunku Banku kwotą Transakcji Bank ponosi wobec Posiadacza (Odbiorcy) odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji płatniczej zgodnie z 29 powyżej. 2. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1 powyżej, wówczas Bank niezwłocznie uznaje Rachunek Kredytu Posiadacza (Odbiorcy) odpowiednia kwotą w celu doprowadzenia Rachunku Kredytu do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. 34 Odpowiedzialność Banku określona powyżej nie wyłącza roszczeń Posiadacza wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy Ramowej. Prestiżowych Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank bez dodatkowych opłat w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykaz świadczeń objętych tym ubezpieczeniem, zasady korzystania z ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Prestiżowych Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank stosowane do umowy ubezpieczenia z dnia 26 stycznia 2011 r. zawartej przez Bank z Europ Assistance Holding SA z siedzibą we Francji, 7 boulevard Haussmann Paris ( Europ Assistance ) Posiadacz Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej lub Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom objęty jest Pakietem Assistance bez dodatkowych opłat przez pierwsze trzy miesiące kalendarzowe liczone od Daty Wydania Karty, przy czym za pierwszy miesiąc kalendarzowy uważa się okres od Daty Wydania Karty do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiła Data Wydania Karty. Jeżeli Posiadacz nie zrezygnuje z Pakietu Assistance przed upływem wyżej wymienionego okresu, wówczas Posiadacz będzie nadal objęty Pakietem Assistance, a Bank będzie naliczał i pobierał w ciężar Limitu Kredytowego opłatę za Pakiet Assistance zgodnie z ust. 3 poniżej. 2. Posiadacz może zrezygnować z Pakietu Assistance w każdej chwili składając Bankowi na piśmie lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 oświadczenie o rezygnacji z Pakietu Assistance, które wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone Bankowi. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej, za miesiąc kalendarzowy, w którym Posiadacz objęty jest płatnym Pakietem Assistance, naliczana jest i pobierana przez Bank w ciężar Limitu Kredytowego w dniu odpowiadającym dacie objęcia Pakietem Assistance, w wysokości określonej w obowiązującej w tym dniu Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 4. Wykaz świadczeń objętych Pakietem Assistance, obowiązków ciążących na Posiadaczu Karty w celu zachowania świadczeń objętych Pakietem Assistance oraz zasady korzystania z Pakietu Assistance znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ASSISTANCE dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank z dnia 15 czerwca 2009 r. Rozdział XVIII. Zmiany Regulaminu Z uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej, Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Regulaminu, z ważnych następujących powodów: 1) wprowadzenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Banku w zakresie czynności związanych z Umową, z których wynika dla Banku obowiązek zmiany Umowy lub 2) zmiany sposobu lub formy dostarczania usług świadczonych Posiadaczowi na podstawie Umowy, w związku ze zmianami dotyczącymi systemu informatycznego Banku, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza; lub 3) zmiany sposobu lub formy dostarczania usług świadczonych Posiadaczowi na podstawie Umowy w związku z wdrażaniem przez Bank nowego rozwiązania technicznego lub technologicznego, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza lub 4) w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy nadzoru bankowego lub organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla Banku obowiązek zmiany Umowy lub 5) zmiany postanowień umów łączących Bank z firmami zewnętrznymi mające wpływ na niniejszy Regulamin za wyjątkiem parametrów cenowych oraz nienaruszające interesu Posiadacza. 2. Bank informuje Posiadacza o proponowanych zmianach postanowień Regulaminu dokonywanych na podstawie ust. 1 3 powyżej, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę; 2) Posiadacz ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat; 3) w przypadku gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw zgodnie z pkt 1 powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. Zmiany dokonywane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie wymagają dla swej ważności zawarcia aneksu do Umowy. Rozdział XIX Postanowienia końcowe Posiadacz oraz Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego każdorazowego informowania Banku o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych przekazanych Bankowi, utracie dokumentu tożsamości, a Posiadacz dodatkowo o każdej zmianie sytuacji finansowej, w szczególności w przypadku jej pogorszenia, oraz o zmianie swojej rezydencji podatkowej. Dodatkowo, w trakcie trwania Umowy Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o złożeniu przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu wobec niego upadłości. 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Bankiem oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych. 3. Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem lub Użytkownikiem bez uprzedniego powiadamiania go o takim zamiarze. 4. Bank zastrzega sobie prawo wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS na podany Bankowi przez Posiadacza numer telefonu komórkowego, w tym zawierających informacje objęte tajemnicą bankową. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z uzyskania dostępu do telefonu komórkowego Posiadacza przez osoby trzecie. 5. Bank przesyła korespondencję na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny, stanowiący adres do doręczeń pism kierowanych do Posiadacza. 6. W przypadku wysłania korespondencji listem poleconym, korespondencję uważa się za doręczoną po upływie 21 dni od daty jej wysłania na ostatni podany przez Posiadacza adres korespondencyjny, chyba, że Posiadacz wykaże, iż w ww. terminie nie miał możliwości zapoznania się z treścią korespondencji W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 2. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 Prawa bankowego ma charakter wiążący Bank oraz Posiadacza. 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewiążące, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu oraz Umowy. Rozdział XVII Pakiet Assistance 35 Posiadacz Prestiżowej Karty Kredytowej objęty jest ubezpieczeniem w zakresie określonym Umową Ubezpieczenia Grupowego Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Regulamin obowiązuje od dnia r. 7 Pol Reg-KK_Os Fizyczna od

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r.: która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o kartę kredytową od dnia 12 października 2015r.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o kartę kredytową od dnia 12 października 2015r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o kartę kredytową od dnia 12 października 2015r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej od dnia 01.01.2015r.) Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo