Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank"

Transkrypt

1 Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin obowiązuje od dnia r.

2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki wydawania przez Raiffeisen Bank Polska S.A. kart kredytowych osobom fizycznym oraz zasady korzystania z tych kart. Niniejszy Regulamin wraz z Umową o Kartę Kredytową stanowi Umowę Ramową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175). 1 Definicje Antena Zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w Minikartę T-Mobile PayPass z funkcją zbliżeniową komunikujące się z Czytnikiem Zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie Transakcji Zbliżeniowej; Autoryzacja zgoda wyrażona przez Posiadacza (Płatnika) na wykonanie Transakcji płatniczej udzielona w formie i procedurze przewidzianej w Regulaminie; Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. (prowadzący działalność pod nazwą Raiffeisen Polbank ) z siedzibą w Warszawie; Bankowość Internetowa Polbank24 funkcjonalność umożliwiająca dostęp do Rachunku Karty przez Internet; Cegiełka dobrowolna darowizna na rzecz i działalność statutową Fundacji, dokonywana za pośrednictwem Banku przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom w ciężar Rachunku Karty, w wysokości Cegiełki Małej, Średniej lub Dużej, określonej w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej i zadeklarowanej w odpowiednim Wniosku lub dyspozycji; Certyfikat Cyfrowy dane zapisane w formie elektronicznej na komputerze Użytkownika lub na Karcie Chipowej, które umożliwiają identyfikację Posiadacza i bezpieczne wykonywanie Transakcji w ramach Bankowości Internetowej Polbank24; Czytnik Zbliżeniowy elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania Transakcji Zbliżeniowych lub Transakcji NFC, odczytujące dane z Anteny Zbliżeniowej; Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Karty; Data Wydania Karty data wydania Karty Posiadaczowi w placówce Banku, a w przypadku przesłania Karty pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza adres korespondencyjny jest to data pisma przewodniego, wraz z którym przesyłana jest Karta; Dostawca Usług Płatniczych Bank albo inny podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175); Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank lub Dostawca Usług Płatniczych Płatnika/Odbiorcy uczestniczący w wykonaniu Transakcji płatniczej prowadzi działalność wymaganą do wykonania Transakcji płatniczej; Dzień Wykonania dzień przypadający w Dniu Roboczym, w którym Bank wykonuje Transakcję płatniczą powodującą zmianę wysokości wykorzystania Dostępnego Limitu Kredytu Fundacja Fundacja Spełnionych Marzeń z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana na listę organizacji pożytku publicznego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej; Funkcjonalność Debetowa funkcjonalność Karty Głównej umożliwiająca, po jej aktywowaniu, używanie jej przez Posiadacza jako karty debetowej, to jest Karty w rozumieniu Regulaminu Konta i korzystanie ze środków pieniężnych do wysokości salda Rachunku Funkcjonalności Debetowej (pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość dokonania przez Posiadacza wyboru tej funkcjonalności w danym urządzeniu); Hasło 2 hasło służące do wydania Certyfikatu Cyfrowego; IBAN ang. International Bank Account Number, międzynarodowy numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku bankowego, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number, pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju (IBAN dla rachunków prowadzonych w Banku składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB); Karta karta kredytowa wydawana przez Bank (magnetyczna lub/i z mikroprocesorem, w zależności od technologii możliwej do obsługi przez Bank w dacie wydania karty na podstawie Umowy przy rozliczeniu Transakcji dokonanych kartą), upoważniająca Posiadacza lub Użytkownika do korzystania z przyznanego Limitu Kredytowego, z zastrzeżeniem Funkcjonalności Debetowej; odpowiednio Karta Główna lub Karta Dodatkowa, chyba że Regulamin stanowi inaczej; Karta Chipowa cyfrowy nośnik danych, na którym został zapisany Certyfikat Cyfrowy. Zarówno zapisanie Certyfikatu Cyfrowego na Karcie Chipowej, jak i dostęp do niego możliwy jest za pośrednictwem czytnika udostępnianego Posiadaczowi lub Użytkownikowi przez Bank; Karta Dodatkowa Karta wydawana osobie wskazanej przez Posiadacza tj. Użytkownikowi, rozliczana w ramach Limitu Kredytowego Posiadacza; Karta Dodatkowa nie jest wydawana do Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile; Karta Główna Karta wydawana osobie, z którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej (Posiadaczowi); Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom Karta umożliwiająca przekazywanie przez jej Posiadacza Cegiełek na rzecz Fundacji za pośrednictwem Banku; Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile Karta wydawana przez Bank wyłącznie w systemie płatniczym MasterCard we współpracy z PTC, której dodatkowe funkcjonalności opisane są w Rozdziale VI Regulaminu; Karta SIM karta mikroprocesorowa przeznaczona do korzystania z usług sieci komórkowej wydana przez PTC umożliwiająca korzystanie z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass; Klient PTC osoba fizyczna, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (abonentem), zawartej z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie, ( PTC ), lub użytkownikiem końcowym usługi przedpłaconej, posiadającym aktywny numer w sieci PTC; Kod Aktywacyjny do Płatności Mobilnych kod identyfikacyjny Posiadacza MC umożliwiający aktywowanie Płatności Mobilnych; Limit Kredytowy wyrażona w złotych kwota odnawialnego limitu kredytowego, która została przyznana przez Bank Posiadaczowi, stanowiąca maksymalne dopuszczalne Zadłużenie; Minimalna Kwota kwota wskazana na Wyciągu, którą Bank wymaga jako minimalną kwotę spłaty z tytułu Zadłużenia. Minimalną Kwotę należy wpłacić do Banku najpóźniej w dniu wskazanym na Wyciągu. Zasady obliczania i spłaty Minimalnej Kwoty określone są w Umowie oraz w 27 poniżej; Nagroda Zwrot Kwot nagroda pieniężna przyznawana przez Bank Posiadaczowi (nie dotyczy Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom) w ramach organizowanej przez Bank sprzedaży premiowej usług finansowych, w wysokości wskazanej w Umowie, jako odpowiedni procent wartości Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć wartości maksymalnej również wskazanej w Umowie; Minikarta T-Mobile PayPass minikarta kredytowa wydawana Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile, umożliwiająca korzystanie z przyznanego Limitu Kredytowego, posiadająca stosowne oznaczenie o brzmieniu PayPass oraz wbudowaną Antenę Zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; mpin indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji Mobilnych; Nazwa Użytkownika Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Hasło 1 dane służące identyfikacji Posiadacza, weryfikacji jego tożsamości i uzyskaniu dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24; NRB numer rachunku bankowego służący do identyfikacji rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; numer rachunku bankowego zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr, tj. dwóch cyfr kontrolnych, po których następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego banku i szesnaście cyfr numeru rachunku bankowego; Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej; Okres Rozliczeniowy miesięczny okres, za który Bank wystawia Wyciąg; Organizacja Płatnicza organizacja rozliczająca Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu Karty; informacja o Organizacjach Płatniczych, z którymi Bank współpracuje przy wydawaniu i obsłudze Kart dostępna jest na Stronie Internetowej Banku; Osłonka przesyłane w komplecie wraz z pierwszą Minikartą T-Mobile PayPass przezroczyste etui przeznaczone do przechowywania w środku Minikarty T-Mobile PayPass, które można przykleić na przykład na telefon komórkowy lub inne wybrane przez Posiadacza miejsce; Posiadacz może zamówić w Banku dodatkową Osłonkę za opłatą przewidzianą w aktualnej Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Pakiet Assistance świadczenia przysługujące Posiadaczowi Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom z tytułu umowy ubezpieczenia grupowego Assistance na rzecz Posiadaczy Komfortowej Karty Kredytowej, Praktycznej Karty Kredytowej oraz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom zawartej przez Bank z Europ Assistance Holding S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ASSISTANCE dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Polbank z dnia 15 czerwca 2009 r.; PIN indywidualny, poufny kod, znany tylko Posiadaczowi lub Użytkownikowi, umożliwiający potwierdzenie Transakcji w urządzeniach, które wymagają tego typu identyfikacji. Do Karty może być ustanowiony tylko jeden kod PIN; PIN do Bankowości Internetowej Polbank24 kod identyfikacyjny Posiadacza służący weryfikacji jego tożsamości oraz realizacji Transakcji przy użyciu Bankowości Internetowej Polbank24; PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 indywidualny, poufny kod identyfikacyjny Posiadacza służący do weryfikacji jego tożsamości oraz realizacji Transakcji przy użyciu Serwisu Polbank24; PLN polski złoty; Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze; Płatności Mobilne usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji Mobilnych, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VII; Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass usługa dostarczana przez Bank Posiadaczom MC pozwalająca na dokonywanie Transakcji NFC, której funkcjonalność została opisana w Rozdziale VIII; Posiadacz osoba fizyczna, z którą Bank podpisał Umowę Karty Kredytowej; Posiadacz MC Posiadacz, któremu została wydana Karta MasterCard; PTC Polska Telefonia Cyfrowa S.A. działająca pod marką T-Mobile; Rachunek Karty rachunek techniczny Banku otwarty w walucie krajowej, na którym rozliczane są wszelkie Transakcje dokonane Kartą, powiększone o prowizje i odsetki naliczone przez Bank wynikające z postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, służący do obsługi Limitu Kredytowego i rozliczania Transakcji dokonanych Kartą oraz do spłaty Zadłużenia; Rachunek Funkcjonalności Debetowej wskazany/e przez Posiadacza Karty Głównej rachunek/ rachunki gotówkowy/e lub rachunek/rachunki oszczędzający/e prowadzony/e przez Bank w PLN na rzecz Posiadacza na podstawie zawartej przez Bank i Posiadacza Umowy Konta; Serwis Telefoniczny Polbank24 serwis bankowości telefonicznej Banku; umożliwiający dostęp do Rachunku Karty przez telefon; Serwis SMS funkcjonalność składająca się z dwóch serwisów: 1) powiadomienia w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS o każdej Transakcji niezwłocznie po jej dokonaniu, 2) powiadomienie w postaci krótkiej wiadomości SMS o wysokości Kwoty Minimalnej i terminie jej płatności oraz o wysokości Zadłużenia otrzymywane na 5 dni przed datą wymaganej płatności należności z Umowy. Posiadacz będzie otrzymywał wyżej wymienione powiadomienia na podany Bankowi we Wniosku numer telefonu komórkowego; Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, któremu Bank nie mógł zapobiec lub którego Bank nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej przez Bank, takie jak: 1) powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu, lub inne podobne zjawiska atmosferyczne; 2) wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem Banku; postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowy międzynarodowej, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego dana Transakcja płatnicza lub Transakcje Płatnicze określonego typu/rodzaju lub z określonymi podmiotami, lub Transakcje płatnicze w określonym czasie nie mogą być wykonywane przez Bank; Bank poda do wiadomości publicznej fakt wystąpienia Siły Wyższej i o ile jest to możliwe przewidywany czas jej trwania; Strona Internetowa Banku strona Tabela Opłat i Limitów Karty Kredytowej Tabela Opłat Limitów Karty Kredytowej z uwzględnieniem segmentów i typów Kart oraz udostępnionych usług, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy; Telefon T-Mobile aparat telefoniczny posiadający technologię NFC zakupiony w sieci sprzedaży PTC; Transakcja dokonywane w ciężar Limitu Kredytowego każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią płatności za towary lub usługi, wypłaty gotówki lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Zbliżeniowych lub obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji Mobilnej lub kwotą Transakcji NFC lub obciążenie Rachunku Karty wartością zadeklarowanej Cegiełki, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Transakcja Debetowa dokonywane w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią wypłaty gotówki; Transakcja Mobilna transakcja bezgotówkowa dokonana bez fizycznego użycia Karty, transakcja polegająca na realizacji płatności przy użyciu telefonu komórkowego. Transakcja każdorazowo jest potwierdzana mpin-em; Transakcja NFC transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Telefonu T-Mobile w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Telefonu T-Mobile do Czytnika Zbliżeniowego; 3

4 Transakcja Zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa maksymalnie do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych dokonana przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z Czytnikiem Zbliżeniowym; transakcja ta polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Minikarty T-Mobile PayPass do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza Karty za pomocą numeru PIN lub złożenia podpisu na wydruku z terminala, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej; Trwały Nośnik Informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; Umowa Umowa Karty Kredytowej zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem z późniejszymi zmianami; Umowa Konta zawarta przez Bank z Posiadaczem Karty Głównej Umowa Konta, do której zastosowanie ma Regulamin Konta wydawany przez Bank; Unikatowy Identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Dostawcę Usług Płatniczych i przekazana Płatnikowi/Odbiorcy w celu jednoznacznej identyfikacji Płatnika/ Odbiorcy lub jego rachunku bankowego; przy wykonaniu Transakcji płatniczych z wykorzystaniem Rachunku Kredytu unikatowym identyfikatorem jest IBAN lub NRB, a w przypadku Transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu Karty numer Karty, o ile strony nie uzgodniły w Regulaminie innego unikatowego identyfikatora; Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji przy użyciu Karty Dodatkowej, rozliczanych w ciężar Rachunku Karty; Wniosek stanowiący integralną część Umowy Wniosek o Kartę Kredytową i przyznanie Limitu Kredytowego lub Wniosek o Kartę Dodatkową lub Wniosek o udostępnienie Płatności Mobilnych lub Wniosek o udostępnienie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass; Wnioskodawca osoba składająca Wniosek; Wyciąg zestawienie dokonanych Transakcji oraz naliczonych odsetek, prowizji i opłat, w danym Okresie Rozliczeniowym, które zawiera Minimalną Kwotę, z wyłączeniem Transakcji Debetowych; Zadłużenie łączna kwota wszystkich zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu Transakcji dokonanych przy użyciu Karty i Minikarty T-Mobile PayPass (jeżeli dotyczy), powiększona o wszelkie należne Bankowi opłaty, prowizje oraz odsetki; Zastrzeżenie unieważnienie Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Posiadacza (Płatnika) skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej Karta i Minikarta T-Mobile PayPass jest własnością Banku. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass powinna zostać zwrócona na każde żądanie Banku w przypadku utraty ważności Karty lub rozwiązania Umowy. Rozdział II Wydawanie Kart i Minikarty T-Mobile PayPass 3 1. Podpis złożony przez Posiadacza lub Użytkownika pod Wnioskiem stanowi wzór podpisu odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika dla celów dokonywania Transakcji przy użyciu Karty. 2. Posiadacz oraz Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu Karty są zobowiązani do jej podpisania w sposób trwały i zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu oraz do stosowania tego podpisu do wszystkich Transakcji potwierdzanych podpisem odpowiednio przez Posiadacza lub Użytkownika. 3. Karta przesyłana pocztą na podany Bankowi przez Posiadacza lub Użytkownika adres korespondencyjny jest nieaktywna. Posiadacz po otrzymaniu Karty, lecz przed pierwszym jej użyciem, powinien dokonać jej aktywacji. Aktywacja Karty może być dokonana jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza (dotyczy Karty Głównej i Karty Dodatkowej). Posiadacz lub Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonania Transakcji Kartą, która nie zostanie aktywowana. Rozdział III Karty Dodatkowe 4 1. Bank może wydać Kartę Dodatkową osobie wskazanej przez Posiadacza. 2. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Karty Dodatkowej we Wniosku w momencie ubiegania się o przyznanie Karty Głównej bądź po zawarciu Umowy w każdym czasie. 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 15. rok życia. 4. Pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania Użytkownika związane z wydaną mu Kartą Dodatkową, w szczególności za Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Dodatkowej oraz za przekroczenie Limitu Kredytowego, ponosi wobec Banku Posiadacz. 5. Transakcje oraz wszelkie opłaty, prowizje oraz odsetki z tytułu użycia Karty Dodatkowej obciążają Rachunek Karty. 6. Karta Dodatkowa działa w oparciu o Limit Kredytowy przyznany Posiadaczowi i nie umożliwia dokonywania przez Użytkownika Transakcji Debetowych. 7. Na pisemny wniosek Posiadacza lub Użytkownika, złożony w placówce Banku, może nastąpić w dowolnym momencie rezygnacja z Karty Dodatkowej. W przypadku rezygnacji z Karty Dodatkowej Posiadacz lub Użytkownik zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w placówce Banku. Rozdział IV Korzystanie z Karty i Minikarty T-Mobile PayPass 5 1. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass może być używana wyłącznie w okresie jej ważności, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, a w przypadku skorzystania z Funkcjonalności Debetowej, zgodnie z Umową Konta i Regulaminem Konta. 2. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass nie może być używana niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass traci ważność z powodu: 1) upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na Karcie/ Minikarcie T-Mobile PayPass); 2) zniszczenia lub uszkodzenia Karty/Minikarty T-Mobile PayPass; 3) Zastrzeżenia; 4) wymiany Karty/Minikarty T-Mobile PayPass na nową; 5) śmierci Posiadacza (dotyczy Karty Głównej oraz wszystkich Kart Dodatkowych i Minikarty T-Mobile PayPass) lub śmierci Użytkownika (dotyczy tylko Karty Dodatkowej wydanej danemu Użytkownikowi); 6) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Utrata ważności Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass nie zwalnia Posiadacza z obowiązku spłaty Zadłużenia. 5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 powyżej Karta lub Minikarta T-Mobile PayPass powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej dalsze używanie (chyba że uległa zniszczeniu) lub zwrócona do Banku. 6. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie, natomiast Minikarta T-Mobile PayPass może być używana przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile, któremu została ona wydana Z zastrzeżeniem Transakcji Debetowych, Transakcje dokonane przy użyciu Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego 4 Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądź odsetkami. 2. Karta służy do dokonywania w ciężar Limitu Kredytowego: 1) transakcji bezgotówkowych, tj. zapłaty za towary i usługi we wszystkich punktach akceptujacych Kartę oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji Płatniczej oraz w drodze Transakcji na Odległość, 2) transakcji gotówkowych, tj. wypłat z Rachunku Kredytu w tym w bankomatach oraz wpłat na Rachunek Kredytu. 3. Transakcje lub Transakcje Debetowe dokonane przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Kartę lub Minikartę T-Mobile PayPass lub ujawnił kod PIN, obciążają odpowiednio Rachunek Karty lub Rachunek Funkcjonalności Debetowej (w przypadku jej aktywowania), w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną. 4. Bank wyjaśnia, że w razie aktywowania Funkcjonalności Debetowej Posiadacz ponosi ryzyko, że w razie udostępnienia Karty lub ujawnienia kodu PIN osobie nieuprawnionej, może ona dokonywać zarówno Transakcji w ciężar Rachunku Karty jak i Transakcji Debetowych w ciężar Rachunku Funkcjonalności Debetowej w zależności od konkretnego stanu faktycznego, w tym wyboru danej funkcjonalności dokonanego przez osobę nieuprawnioną Do wypłat gotówki z bankomatu niezbędny jest PIN, który poprzez klawiaturę należy wprowadzić do bankomatu. Użycie przez Posiadacza/Użytkownika Karty PIN-u przy dokonywaniu wypłaty gotówki z bankomatu równoznaczne jest z dokonaniem przez niego Autoryzacji Transakcji. 2. Przy dokonaniu Transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty Posiadacz/ Użytkownik przedstawia Kartę a następnie dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania Transakcji zgodnego z podpisem na rewersie Karty albo poprzez wprowadzenie do terminala znajdującego się w punkcie, w którym dokonywania jest Transakcja kodu PIN. 3. Przy dokonywaniu Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Minikarty T-Mobile PayPass i Transakcji NFC Posiadacz/Użytkownik Karty dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez zbliżenia Karty do Czytnika Zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN lub podpisem na potwierdzeniu Transakcji. 4. Przy dokonywaniu Transakcji Mobilnych tj. bez fizycznego użycia Karty Posiadacz/Użytkownik dokonuje Autoryzacji Transakcji poprzez wprowadzenie każdorazowo mpin-u w telefonie komórkowym Posiadacza. 5. Bank dopuszcza możliwość dokonywania Transakcji na odległość, bez fizycznego przedstawiania Karty. W przypadku dokonywania Transakcji na odległość, w tym telefonicznie, przez Internet lub w inny sposób uzgodniony z usługodawcą/sprzedawcą a Posiadaczem lub Użytkownikiem podanie usługodawcy/sprzedawcy numeru i daty ważności Karty oznacza potwierdzenie przez Posiadacza lub Użytkownika zlecenia dokonania Transakcji. W przypadku Transakcji zawieranych na odległość, Bank zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu Transakcji z wykorzystaniem procedur organizacji akceptujących daną płatność Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych sprzedawca może zażądać od Posiadacza lub Użytkownika przedstawienia dokumentu tożsamości. 2. Przy dokonywaniu Transakcji lub Transakcji Debetowych z użyciem kodu PIN trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN może spowodować zablokowanie Karty, co oznacza uniemożliwienie dokonywania Transakcji lub Transakcji Debetowych przy użyciu Karty do czasu kontaktu z Bankiem w celu jej odblokowania. 3. Nie jest możliwe dokonywanie Transakcji Debetowych bez fizycznego przedstawienia Karty jak również dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych bez fizycznego użycia Minikarty T-Mobile PayPass Odmowa wykonania Transakcji może wystąpić, jeżeli: 1) nie została ona należycie autoryzowana, zgodnie z zasadami określonymi w 7 powyżej, 2) kwota Transakcji przekracza wysokość Dostępnego Limitu Kredytowego w Dniu Wykonania; 3) Umowa uległa rozwiązaniu; 4) Karta została zablokowana; 5) w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, a w szczególności przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, obowiązującymi z mocy prawa przepisami unijnymi, a także przepisami wewnętrznymi Banku, a zwłaszcza gdy: Transakcja stanowi płatność za towary lub usługi pochodzące z krajów objętych embargiem, Transakcja dokonywana jest z osobą fizyczną lub innym podmiotem mającym miejsce zamieszkania/ siedzibę lub prowadzącym działalność na terytorium krajów zidentyfikowanych przez FATF (The Financial Action Task Force Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy); 6) jeżeli przyczyna odmowy została uzgodniona odrębnie pomiędzy Posiadaczem a Bankiem. 10 W trakcie Transakcji Karta może zostać zatrzymana w przypadku: 1) wykorzystywania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności; 2) odmowy okazania dokumentu tożsamości; 3) 3-krotnego błędnego wprowadzenia Kodu PIN; 4) otrzymania takiej dyspozycji z Banku Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty, dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub dostępu do Serwisu Telefonicznego Banku w następujących przypadkach: 1) gdy blokada jest obiektywnie uzasadniona względami związanymi z bezpieczeństwem Karty, korzystania z Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku; 2) gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia Karty lub Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej; 3) w przypadku braku terminowej spłaty Kwoty Minimalnej, istniejącego przekroczenia Dostępnego Limitu Kredytu lub stwierdzenia zagrożenia terminowości spłat. 2. Bank powiadamia Posiadacza o zablokowaniu Karty lub dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku i jego przyczynach przed zablokowaniem Karty lub dostępu Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku, o ile jest to możliwe, a najpóźniej niezwłocznie po ww. zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby niewskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy odrębnych ustaw. 3. Bank odblokowuje Kartę lub dostęp Posiadacza do Bankowości Internetowej lub Serwisu Telefonicznego Banku albo zastępuje Kartę nową, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Posiadacz powinien dysponować Limitem Kredytowym w taki sposób, aby łączna kwota Transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass oraz kwota Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych nie spowodowała przekroczenia dostępnego Limitu Kredytowego. 2. Limit Kredytowy jest odnawialny w oparciu o dokonane spłaty Zadłużenia. 3. W przypadku przekroczenia Limitu Kredytowego, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy aktualnym Zadłużeniem a Limitem Kredytowym. Z tytułu przekroczenia Limitu Kredytowego zostanie naliczona opłata w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 4. Przekroczenie Limitu Kredytowego jest ustalane na podstawie wszystkich Transakcji dokonanych przy użyciu Karty Głównej, Kart Dodatkowych oraz Minikarty T-Mobile PayPass,

5 oraz wszystkich Transakcji NFC i Transakcji Mobilnych przy uwzględnieniu wszelkich opłat i prowizji wynikających z tego tytułu, oraz odsetek określonych w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 5. Przekroczenie Limitu Kredytowego upoważnia Bank do czasowego zablokowania wszystkich Kart i Minikarty T-Mobile PayPass wydanych do Rachunku Karty. Odblokowanie Kart lub Minikarty T-Mobile PayPass następuje po spłacie kwoty przewyższającej przyznany Limit Kredytowy. 6. Spłata przewyższająca Zadłużenie zwiększa środki dostępne na Rachunku Karty bez zwiększania przyznanego Limitu Kredytowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu. 7. W przypadku złożenia wniosku o zwiększenie Limitu Kredytowego, Bank zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia Limitu Kredytowego bez podania przyczyny Wszelkie rozliczenia Transakcji dokonywane są w walucie Rachunku Karty, do którego została wydana Karta. 2. Transakcje realizowane są do wysokości dostępnego Limitu Kredytowego, z uwzględnieniem dziennych limitów wartościowych i ilościowych dla transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych określonych w Tabeli Opłat Limitów Karty Kredytowej. Posiadacz może zmieniać wysokość limitów w granicach określonych przez Bank. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, momentem otrzymania przez Bank Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji jest Dzień Roboczy, w którym Bank otrzymał z Organizacji Płatniczej informację o Transakcji do rozliczenia (pełnego pliku rozliczeniowego). Termin otrzymania z Organizacji Płatniczej informacji o Transakcji Kartowej jest niezależny od Banku. Obciążenie Rachunku kredytu kwotą wykonanych Transakcji oraz odpowiednimi opłatami i/lub prowizjami, dokonane wskutek rozliczenia Transakcji przez Bank (Dzień obciążenia), nastąpi najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu, w którym Bank otrzymał informację o obciążeniu Transakcjami z Organizacji Płatniczej. 4. W przypadku dokonywania Transakcji w postaci wypłaty gotówki z bankomatu, momentem otrzymania przez Bank Zlecenia Płatniczego jest dzień, w którym Transakcja została dokonana, a w przypadku dokonania Transakcji po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy jest to najbliższy Dzień Roboczy. 5. Transakcje dokonane w innej walucie niż waluta rozliczeniowa przewalutowane są przez Organizację Płatniczą z tej waluty na walutę rozliczeniową z zastosowaniem kursu obowiązującego w tej organizacji, w dniu przewalutowania Transakcji. Opis sposobu przewalutowania Transakcji na walutę Rachunku Karty Bank podaje na Stronie Internetowej Banku. 6. Transakcje Debetowe są przeliczane na walutę rozliczeniową, rozliczane i księgowane na zasadach określonych w Regulaminie Konta Bank przyjmuje wpłaty gotówki na Rachunek Karty w placówkach Banku lub w bankomatach Banku z funkcją wpłaty przy jednoczesnym użyciu Karty, z tym że lista takich bankomatów dostępna jest na Stronie Internetowej Banku oraz w placówkach Banku na wniosek Posiadacza. 2. W przypadku wpłat gotówki dokonywanych w bankomacie: 1) wpłaty mogą być przyjmowane wyłącznie w banknotach w PLN, zgodnie z instrukcjami bankomatu; 2) bankomat dokonuje sprawdzenia autentyczności banknotów i zwraca banknoty uznane za niespełniające warunków skupu, a następnie przelicza pozostałą kwotę wpłaty. 3. W odniesieniu do wpłat gotówki na Rachunek Karty Bank udostępnia Posiadaczowi środki pieniężne niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego i środków pieniężnych. 4. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia: 1) zniszczonych banknotów i monet, 2) banknotów innych walut niż PLN, 3) monet innych niż PLN Wypłaty gotówki w placówkach Banku wykonywane są przez Bank w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank. Rozdział V Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom może zlecić Bankowi przekazywanie na rzecz Fundacji Cegiełek o stałej miesięcznej wartości, której wysokość Posiadacz zadeklaruje we Wniosku lub w dyspozycji złożonej w Serwisie Telefonicznym Polbank24 lub w placówce Banku. 2. Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank Dzieciom może zadeklarować przekazywanie wyłącznie Cegiełek Małych, Średnich albo Dużych, których wysokość określona jest każdorazowo w Tabeli Opłat i Limitów Karty Kredytowej. 3. Bank będzie obciążał Rachunek Karty i przekazywał Cegiełki na rzecz Fundacji począwszy od trzeciego Dnia Roboczego od dnia, w którym Posiadacz złożył w Banku odpowiedni Wniosek lub dyspozycję dotyczącą przekazywania Cegiełek. 4. Rachunek Karty będzie obciążany kwotą Cegiełki w każdym kolejnym miesiącu w dniu odpowiadającym dacie pierwszego obciążenia Rachunku Karty kwotą Cegiełki. 5. Cegiełki są traktowane jako Transakcje o charakterze bezgotówkowym, obciążają Rachunek Karty w ramach dostępnego Limitu Kredytowego i powiększają wysokość Zadłużenia. 6. Potwierdzenie przekazania Cegiełki na rzecz Fundacji zostanie uwzględnione na Wyciągu. 7. Cegiełki będą przekazywane przez Bank bezpośrednio ze środków dostępnych na Rachunku Karty na rachunek bankowy Fundacji w okresach miesięcznych. 8. Posiadacz może w każdym czasie zrezygnować z przekazywania miesięcznych Cegiełek na rzecz Fundacji, składając odpowiednią dyspozycję w Serwisie Telefonicznym Polbank24 lub w placówce Banku. W takim przypadku Bank zaprzestanie obciążania Rachunku Karty zadeklarowanymi Cegiełkami od pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dniu, w którym Posiadacz złożył w Banku dyspozycję rezygnacji. Rozdział VI Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile Na zasadach określonych w Regulaminie, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank-T-Mobile może być wydana jedynie osobie fizycznej będącej Klientem PTC. Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile może zostać wydana jedna Minikarta T-Mobile PayPass. 2. Każdego ostatniego Dnia Roboczego danego Okresu Rozliczeniowego, Bank będzie uznawał Rachunek Karty Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile kwotą Nagrody Zwrot Kwot, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Kwoty Transakcji anulowanych albo zwróconych na Rachunek Karty lub dokonanych w związku z popełnieniem przestępstwa przy użyciu Karty nie będą stanowiły podstawy do naliczania Nagrody Zwrot Kwot na rzecz Posiadacza Karty. Kwota Nagrody Zwrot Kwot, która została już naliczona na Rachunku Karty w odniesieniu do takich Transakcji zanim zostały one anulowane lub w inny sposób zwrócone na Rachunek Karty zmniejszy odpowiednio Nagrodę Zwrot Kwot za Okres Rozliczeniowy, w którym dokonano zwrotu lub anulowania kwoty Transakcji. Posiadacz traci całkowicie uprawnienie do naliczania Nagrody Zwrot Kwot w przypadku: 1) rozwiązania Umowy lub 2) braku spłaty Zadłużenia za co najmniej 2 pełne Okresy Rozliczeniowe lub 3) stwierdzenia przez Bank popełnienia przez Posiadacza przestępstwa związanego z użytkowaniem Karty lub Minikarty T-Mobile PayPass. 4. Posiadaczowi Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile mogą przysługiwać dodatkowe korzyści określone w Regulaminie Promocji Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile wydanym przez PTC w porozumieniu z Bankiem. 5. Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile będzie otrzymywał na podany Bankowi numer telefonu w sieci telekomunikacyjnej, której operatorem jest PTC, powiadomienia w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS o każdej Transakcji niezwłocznie po jej dokonaniu, z zastrzeżeniem zdania następnego. 6. Posiadacz może w każdej chwili zrezygnować z funkcjonalności, o której mowa w ust. 5 powyżej poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie Telefonicznym Polbank Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji bezgotówkowych opiewających na kwotę co najmniej 500 PLN (słownie: pięćset złotych). 8. W razie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub w przypadku rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile, Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile utraci uprawnienia, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 powyżej od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dacie, w której przestał być Klientem PTC lub, w której ww. umowa o współpracy uległa rozwiązaniu. 9. Od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dacie, w której Posiadacz Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile utracił status Klienta PTC, przedmiotowa Karta pozostaje nadal ważna do upływu daty jej ważności, z tym, że ulega przekształceniu w Kartę z segmentu Kart Komfortowych zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do sytuacji rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile. 10. W razie wymiany Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile z jakichkolwiek przyczyn po dacie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub po dacie rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy, dotyczącej wydawania Kart Kredytowych Raiffeisen Polbank-T-Mobile, Bank wymieni ją wyłącznie na inną Kartę z segmentu Kart Komfortowych zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty Kredytowej, chyba że Bank oraz Posiadacz uzgodnią wydanie Karty z innego segmentu Kart. Rozdział VII Płatności Mobilne Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie usługa Płatności Mobilnych może być dostarczona przez Bank jedynie Posiadaczowi MC. 2. Po podpisaniu Wniosku lub dyspozycji o udostępnienie usługi Płatności Mobilnych przez Posiadacza MC, Bank przesyła listownie na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza MC adres korespondencyjny Kod Aktywacyjny. 3. Posiadacz MC przed dokonaniem pierwszej Transakcji Mobilnej powinien aktywować usługę Płatności Mobilnych. 4. Aktywacja usługi Płatności mobilnych następuje jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza MC Płatności Mobilne są dostępne wyłącznie w okresie ważności Karty, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Posiadacz MC może zrezygnować z Płatności Mobilnych w każdym czasie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku. 3. Rezygnacja z Płatności Mobilnych nie zwalnia Posiadacza MC ze spłaty Zadłużenia. 4. Dokonane Transakcje Mobilne w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji Mobilnej wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądż odsetkami. 5. Transakcje Mobilne dokonane przez osoby, którym Posiadacz MC udostępnił telefon obciążają odpowiednio Rachunek Karty. 6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz MC ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji Mobilnych opiewających na kwotę co najmnie 500 PLN. 7. Usługa wygasa w przypadku utraty ważności Karty, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Karty Rozdział VIII Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie usługa Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass może być dostarczona przez Bank jedynie Posiadaczowi MC, będącemu Klientem PTC i posiadającemu Telefon T-Mobile. 2. Po podpisaniu Wniosku lub dyspozycji o udostępnienie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass przez Posiadacza MC, Bank przesyła listownie na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza MC adres korespondencyjny PIN do Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass. 3. Posiadacz MC przed dokonaniem pierwszej Transakcji NFC powinien aktywować usługę. 4. Aktywacja Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass następuje jedynie telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Polbank24 przez Posiadacza MC Płatności Zbliżeniowe NFC PayPass są dostępna wyłącznie w okresie ważności Karty, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Posiadacz MC może zrezygnować z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass w każdym czasie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku. 3. Rezygnacja z Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass nie zwalnia Posiadacza MC ze spłaty Zadłużenia. 4. Dokonane Transakcje NFC w całości obciążają Rachunek Karty, powodując pomniejszenie dostępnego Limitu Kredytowego kwotą będącą równowartością Transakcji NFC wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami bądź odsetkami. 5. Transakcje NFC dokonane przez osoby, którym Posiadacz MC udostępnił Telefon T-Mobile obciążają odpowiednio Rachunek Karty. 6. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu dotyczących Kredytu Ratalnego w Karcie, Posiadacz MC ma możliwość rozłożenia na raty sumy Transakcji NFC opiewających na kwotę co najmnie 500 PLN lub odroczenia terminów spłaty. 7. W razie utraty przez Posiadacza Karty Kredytowej Raiffeisen Polbank-T-Mobile statusu Klienta PTC lub w przypadku rozwiązania zawartej pomiędzy Bankiem a PTC umowy o współpracy funkcjonowanie Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass zostanie zakończone. Funkcjonalność Płatności Zbliżeniowych NFC PayPass wygasa również w przypadku utraty ważności Karty, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Karty. 5

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej od dnia 01.01.2015r.) Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania kart Visa Business dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013 r. SPIS TREŚCI Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II WARUNKI WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. mbank S.A. Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07.11.2014 Spis treści Spis treści..2 Dział I Postanowienia ogólne...3 Dział II Warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo