REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami""

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami Organizatorem Loterii jest: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, ul. Płocka 9/11 B, Warszawa, NIP , Regon zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , zwana dalej Organizatorem Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) Loteria rozpoczyna się w dniu 1 września 2010 roku i trwa do dnia 15 marca 2011 roku Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 września 2010 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2010 roku Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie całego kraju Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja, w składzie, której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wyda regulamin działania Komisji W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy placówek bankowych biorących udział w Loterii oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni, członkowie Komisji oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni. Określenie najbliżsi krewni odnosi się do wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników placówek bankowych biorących udział w Loterii i członków Komisji. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 2.1. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem pkt niniejszego regulaminu, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni łącznie następujące warunki: w okresie trwania sprzedaży promocyjnej zawrze umowę rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (konto osobiste) lub posiada umowę rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (konto osobiste) oferowanego w: zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. bankach spółdzielczych lub Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zawartą przed okresem trwania sprzedaży promocyjnej,

2 na dzień losowania nagród umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta osobistego) nie będzie rozwiązana (będzie trwać) oraz na rachunku nie będzie występował niedozwolony debet, zadeklaruje oraz wniesie w okresie, o którym mowa w pkt.1.5. niniejszego Regulaminu miesięczne wpłaty na rachunek min. 500,00 zł wyśle SMS-a pod numer 7036 z prawidłowym kodem uprawniającym do udziału w Loterii, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej lub wpisze kod na stronie koszt jednej wiadomości SMS wysłanej pod powyższy numer wynosi 0,50 zł netto (0,61 zł brutto); kody uprawniające do udziału w Loterii są dostępne w placówkach biorących udział w Loterii Każdy Uczestnik Loterii może zarejestrować w systemie tylko jeden kod uprawniający do udziału w Loterii. Uczestnik nie może zarejestrować tego samego kodu poprzez wysłanie go SMS-em oraz zarejestrowanie go na stronie Z jednego numeru telefonu GSM można zarejestrować tylko jeden kod uprawniający do udziału w Loterii; przy czym numer telefonu GSM może być przyporządkowany tylko do jednego Uczestnika Loterii Wysłanie SMS-a z kodem lub wpisanie kodu na stronie oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Loterią, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) Wysłanie SMS lub wpisanie kodu na stronie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu oraz oznacza udział w Loterii Lista placówek banków biorących udział w Loterii jest wyszczególniona w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu i jest udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej: 3 NAGRODY 3.1. Nagrodami w Loterii są: Nagrody I stopnia - 10 równorzędnych nagród w postaci samochodów osobowych marki Chevrolet Spark o wartości rynkowej ,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 3.555,20 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) brutto każda Nagrody II stopnia -120 nagród w postaci telewizorów LCD o wartości rynkowej 1.440,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100) brutto każdy Nagrody III stopnia nagród w postaci komputerów osobistych o wartości rynkowej 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto każdy Nagrody uzupełniające. Łączna wartość nagród uzupełniających, wynosi ,49 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 49/100) brutto.

3 Tabela: nagrody uzupełniające. Rodzaj nagrody ilość koszt jednostkowy koszt ogółem Samochody Spark ,00 zł ,00 zł Nagroda pieniężna ,20 zł ,80 zł Komputery Dell ,00 zł ,00 zł Komputery ,19 zł 1 695,19 zł Telewizory ,00 zł ,00 zł Aparat cyfrowy ,00 zł 6 600,00 zł Rower ,00 zł 6 000,00 zł MP ,00 zł 2 400,00 zł Nawigacja samochodowa 1 500,00 zł 500,00 zł Kuchenka mikrofalowa 1 500,00 zł 500,00 zł Nawigacja Naviroad 5 647,00 zł 3 235,00 zł Aparat fotograficzny Nikon 5 499,00 zł 2 495,00 zł Pendrive 8GB 50 75,93 zł 3 796,50 zł Rower 4 600,00 zł 2 400,00 zł Robot kuchenny 4 800,00 zł 3 200,00 zł Czajnik elektryczny ,00 zł 1 300,00 zł Pendrive 30 50,00 zł 1 500,00 zł Aparat fotograficzny Nikon 5 300,00 zł 1 500,00 zł Żelazko Zelmer 5 100,00 zł 500,00 zł Rower Unbike Trawers 17" 1 900,00 zł 900,00 zł Rower Unbike Mission 2 875,00 zł 1 750,00 zł Rower Nickle Silver 1 650,00 zł 650,00 zł Apartat fotograficzny Sony 5 350,00 zł 1 750,00 zł Piłki siatkowe 20 50,00 zł 1 000,00 zł Rower Crosswind 1 569,00 zł 569,00 zł RAZEM ,49 zł 3.2. Łączna wartość brutto nagród przeznaczonych na wygrane w Loterii wynosi ,49 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 49/100) Nagród rzeczowych w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 4 TERMINY I ZASADY LOSOWANIA 4.1. W dniu 06 stycznia 2011 roku, spośród Uczestników Loterii, którzy wyślą w okresie sprzedaży promocyjnej, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu SMS z kodem lub wpiszą kod na stronie zostaną wyłonieni laureaci Loterii, dalej zwani Laureatami. Laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowań, losowania te obejmują wszystkie nagrody wyszczególnione w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu W celu ułatwienia dostępu osobom zainteresowanym, losowanie odbędzie się w biurze firmy G3, ul. Gilarska 86D, Warszawa, przy udziale przedstawicieli Organizatora i pod nadzorem Komisji.

4 4.3. Losowanie nagród odbędzie się w następującej kolejności: nagrody I stopnia, nagrody II stopnia, nagrody III stopnia, nagrody uzupełniające Losowanie nagród I stopnia. Losowanie samochodów osobowych wraz z nagrodami pieniężnymi (punkt niniejszego regulaminu). W losowaniu biorą udział wszystkie kody prawidłowo zarejestrowane w systemie Organizatora w okresie sprzedaży promocyjnej z wyłączeniem już wylosowanych Laureatów nagród I stopnia. Kody wylosowane w losowaniu nagród I stopnia nie wracają do dalszego losowania tj. jeden Uczestnik może wylosować tylko jedną nagrodę I stopnia Losowanie nagród II stopnia. Losowanie TV LCD (punkt niniejszego regulaminu). W losowaniu biorą udział wszystkie kody prawidłowo zarejestrowane w systemie Organizatora w okresie sprzedaży promocyjnej, z wyłączeniem Laureatów nagród I stopnia. Kody wylosowane w losowaniu nagród II stopnia nie wracają do dalszego losowania tj. jeden Uczestnik może wylosować tylko jedną nagrodę II stopnia Losowanie nagród III stopnia. Losowanie komputerów osobistych (punkt niniejszego regulaminu). W losowaniu biorą udział wszystkie kody prawidłowo zarejestrowane w systemie Organizatora w okresie sprzedaży promocyjnej, z wyłączeniem Laureatów nagród I i II stopnia. Kody wylosowane w losowaniu nagród III stopnia nie wracają do dalszego losowania tj. jeden Uczestnik może wylosować tylko jedną nagrodę III stopnia. Kody biorące udział w losowaniu zostają podzielone na pule według miejsc zawarcia umowy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste) w podziale na poszczególne banki zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W każdej puli kodów zostanie wylosowany jeden Laureat Losowanie nagród uzupełniających (punkt niniejszego regulaminu). W losowaniu mogą brać udział laureaci z wcześniejszych losowań niniejszej Loterii, jeden Laureat może wylosować więcej niż jedną nagrodę uzupełniającą. Losowanie nagród odbywa się osobno dla każdej placówki banku, która zgodnie z Załącznikiem numer 2 do niniejszego Regulaminu ma przypisaną nagrodę lub nagrody uzupełniające. W losowaniu biorą udział jedynie kody uczestników przypisanych do danej placówki bankowej. Dla danej placówki bankowej losowane są tylko te nagrody, które przypisane są do danej placówki zgodnie z Załącznikiem numer 2 do niniejszego Regulaminu Przy losowaniu laureata każdej nagrody odbędzie się losowanie dodatkowych 3 kodów, które utworzą listy rezerwowe. Losowania list rezerwowych odbędą się w sposób analogiczny do losowania list zasadniczych. W przypadku niezgodności udziału Laureata z zasadami niniejszego Regulaminu lub braku możliwości przekazania nagrody Laureatowi (zgodnie z procedurami niniejszego Regulaminu), nagroda przysługująca danemu Laureatowi przechodzi na rzecz Uczestnika (Laureata) z listy rezerwowej. Wybór Laureata z listy rezerwowej następuje na podstawie kolejności losowania listy rezerwowej. Nagrody niepodjęte oraz nagrody, których zgodnie z procedurami niniejszego Regulaminu nie można było przydzielić Laureatom przepadają na rzecz Organizatora Losowanie nagród Loterii odbywać się będzie pod nadzorem Komisji powołanej przez Organizatora, o której mowa w punkcie 1.8 niniejszego regulaminu Po zakończeniu losowania Komisja sporządzi protokół z jego przebiegu.

5 5 OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA i ODBIÓR NAGRÓD 5.1. Zwycięzcy Loterii zostaną powiadomieni przez Organizatora o zdobyciu nagród w rozmowie telefonicznej nawiązanej z numerem telefonu, z którego został wysłany SMS z kodem lub numerem podanym w trakcie rejestracji na stronie Dodatkowo Organizator wyśle powiadomienia do zweryfikowanych Laureatów listem poleconym w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji W przypadku braku możliwości ustalenia lub potwierdzenia adresu Laureata, tj. jeżeli w ciągu 9 prób telefonicznego uzyskania danych adresowych (3 próby dziennie, przez 3 kolejne dni robocze) nie będzie możliwości ich uzyskania, nagroda przypada Laureatowi z listy rezerwowej losowanej dla danej nagrody Laureaci Loterii ponoszą wszystkie koszty związane z zapłatą należnych podatków z tytułu uzyskania nagrody na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Przekazanie nagród nastąpi w placówce banku, w której został otworzony rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub Centrali banku spółdzielczego, do którego należy placówka, w której otwarto rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste) Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika na każdym etapie Loterii złożenia pisemnego oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt Regulaminu. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem jest osoba, należąca do grona osób, o których mowa w pkt powyżej, osoba taka zostanie pominięta przy przydziale nagrody Organizator ma prawo żądać od Uczestnika na każdym etapie Loterii - okazania dowodu skorzystania przez Uczestnika z produktu bankowego objętego Loterią w postaci umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta osobistego). W przypadku, gdyby okazało się, iż Zwycięzca nie skorzystał z produktu bankowego objętego Loterią, zostanie on pominięty przy przydziale nagrody W przypadku, kiedy Laureat jest osobą niepełnoletnią wydanie nagrody może nastąpić jedynie prawnemu opiekunowi Laureata Wszystkie nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie do 15 lutego 2011 roku Pełna lista Laureatów Loterii zawierająca rodzaj nagrody oraz imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora w okresie do 25 stycznia 2011 roku. 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Bank BPS SA, Biuro Reklamy i Public Relations, ul. Płocka 9/11 B, Warszawa w czasie trwania Loterii, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wydawania nagród tj. do 1 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Reklamacja Loterii "Twoje konto z prezentami". Ostateczny termin doręczenia Organizatorowi reklamacji upływa z dniem 7 marca 2011 roku, reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, telefon, dokładny adres Reklamującego, jak również opis i powód reklamacji Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w punkcie 1.9, w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji Reklamujący zostanie powiadomiony

6 pisemnie, listem poleconym wysłanym najpóźniej następnego dnia roboczego po rozpatrzeniu reklamacji Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Udział w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii określone niniejszym Regulaminem Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami) w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r., Nr 144, poz z późn. zm.) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w promocji, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.