"infiltracja nagród"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""infiltracja nagród""

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "infiltracja nagród" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna zwana dalej Loterią jest prowadzona pod nazwą infiltracja nagród. 2) Organizatorem Loterii jest PZL Sędziszów S.A. ul. Fabryczna 4, Sędziszów Młp. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr Kapitał zł, zwana dalej Organizatorem. 3) Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540) oraz Ustawy z dnia 26 maja 2011r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. 4) Loteria rozpoczyna się w dniu 1 marca 2015 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2015 roku. 5) Sprzedaż promocyjna, zwana dalej Sprzedażą Promocyjną rozpoczyna się w dniu 2 marca 2015 roku i trwa do dnia 30 listopada 2015 roku lub do wyczerpania zapasu kodów promocyjnych (e-zdrapek) określonych w pkt. 2 ust. 4 Regulaminu. 6) Loteria promocyjna prowadzona jest na terenie całego kraju. 7) Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem. Osoba biorąca udział w Loterii, która spełnia postanowienia i warunki Regulaminu zwana jest dalej Uczestnikiem. 8) Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączeni są: Pracownicy Organizatora Loterii, Członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru. Przez pracowników Organizatora Loterii rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy (zgodnie z art K.p.) z Organizatorem. 9) Celem Loterii jest promowanie wszystkich produktów (zwane dalej Produktem lub Produktami ) oferowanych na rynku krajowym przez Organizatora w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 1. ust. 10 Regulaminu. 10) Sprzedażą Premiową objęte są wyłącznie Produkty nabyte przez warsztaty samochodowe, sklepy motoryzacyjne, hurtownie motoryzacyjne, łącznie dalej zwane Firmą. Nabycie Produktu lub Produktów musi być potwierdzone dowodem zakupu w postaci faktury (wystawionej Firmie) zwanej dalej Fakturą. 11) Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Miejsce pracy Komisji: ul. Gilarska 86D, Warszawa. Organizator wydał regulamin działania Komisji. 12) Udział w Loterii jest nieodpłatny, informacje na temat Loterii są dostępne na stronie zwanej dalej Stroną. 1

2 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1) W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem pkt. 1 ust. 8 Regulaminu, która spełni łącznie następujące warunki: a) zarejestruje się w Loterii na Stronie, określając przynależność do grupy: Hurtownia lub Sklep/Warsztat i podając dane: nr telefonu komórkowego Uczestnika (login), imię i nazwisko Uczestnika, Uczestnika oraz nazwa Firmy nabywającej Produkty, NIP Firmy nabywającej Produkty, Miejscowość (Firmy nabywającej Produkty), Kod pocztowy (Firmy nabywającej Produkty), ulica (Firmy nabywającej Produkty), nr lokalu (Firmy nabywającej Produkty) oraz województwo (Firmy nabywającej Produkty), b) wyrazi zgodę na udział w Loterii, c) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z obsługą Loterii, d) wyrazi zgodę na komunikację elektroniczną w zakresie związanym z obsługą Loterii, e) zaloguje się na Stronie używając loginu (numer telefonu komórkowego podany w trakcie rejestracji) oraz swojego hasła (ustalonego w trakcie rejestracji), f) po zalogowaniu się, w okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona zgodnie z pkt 2 ust. 2 Regulaminu rejestracji minimum jednej Faktury, z zastrzeżeniem że dana Faktura musi być wystawiona w okresie Sprzedaży Promocyjnej, g) bezpośrednio po rejestracji Faktury na Stronie aktywuje przycisk GRAM co umożliwi wyświetlenie danych z bazy zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4. Regulaminu. Wyświetlone dane określają status wygrana/przegrana; w przypadku wygranej określana jest ilość i rodzaj wygranej), wirtualna grafika ukazująca omawiane dane zwana jest dalej ezdrapką. 2) Rejestracja Faktury polega na łącznym spełnieniu poniższych warunków: a) wpisaniu (w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, po zalogowaniu się na Stronie) na Stronie numeru Faktury z zakupionym Produktem lub Produktami, wystawionej Firmie, b) Wpisaniu daty wystawienia Faktury, z zastrzeżeniem, że: Uczestnik może rejestrować wyłącznie Faktury wystawione w okresie Sprzedaży Promocyjnej, rejestracja Faktur jest możliwa wyłącznie w okresie Sprzedaży Promocyjnej, c) określenie wartości netto Produktów, d) Wskazaniu lub wpisanie NIP-u firmy która wystawiła Fakturę i potwierdzenie lub wpisanie nazwy danej firmy, e) aktywowanie przycisku wyślij dane. 3) Dostęp do e-zdrapek jest możliwy wyłącznie według procedury opisanej w ustępie powyżej, przy czym Organizator nie będzie umożliwiał dostępu w innym miejscu i czasie niż jest to opisane w omawianym ustępie powyżej. 4) Ilość e-zdrapek jest ograniczona i wynosi sztuk. 2

3 5) Dowodem udziału w grze jest czynność poprawnej rejestracji Faktury (zgodnie z Regulaminem). Po rejestracji jednej Faktury Uczestnik może otrzymać dostęp tylko do jednej e-zdrapki, nawet jeżeli na zarejestrowanej fakturze jest więcej niż jeden Produkt. 3. NAGRODY 1) Określenie rodzaju i wartości nagród dalej zwanych Nagrodami : a) Nagroda I stopnia: 1 nagroda pieniężna w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), zwana Nagrodą I stopnia, b) Nagrody II stopnia: 3 nagrody w postaci zasilenia kart Prepaid kwotą ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda, zwana Nagrodą II stopnia, c) Nagrody III stopnia: 3 nagrody, każda w postaci karty Prepaid zasilonej kwotą 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zwana Nagrodą III stopnia, d) Nagrody IV stopnia: 10 nagród, każda w postaci karty Prepaid zasilonej kwotą 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) zwana Nagrodą IV stopnia, e) Nagrody V stopnia: 100 nagród, każda w postaci karty Prepaid zasilonej kwotą 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) zwana Nagrodą V stopnia, f) Nagrody VI stopnia: 1000 nagród, każda w postaci karty Prepaid zasilonej kwotą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) zwana Nagrodą VI stopnia, 2) Łączna wartość puli nagród wynosi ,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 4. TERMINY I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 1) W dniu 1 marca 2015r. w miejscu pracy Komisji odbędzie się losowanie (pod nadzorem Komisji), którego zadaniem jest losowe przypisanie Nagród do poszczególnych e-zdrapek. Losowanie odbywa się w trybie ręcznym. Zestaw e-zdrapek tworzy bazę danych (zwaną dalej Bazą ), gdzie każdy rekord to jedna e-zdrapka. Rekordy w Bazie są ułożone według numerów kolejnych e-zdrapek. 2) Uczestnikom Loterii, którzy uzyskują dostęp (zgodnie z Regulaminem) do e-zdrapek zostają wyświetlone e-zdrapki według kolejności w Bazie. Medium internetowe służy jedynie do wyświetlenia kolejnych e-zdrapek według kolejności w Bazie (zamkniętej pod kątem modyfikacji danych i podlegającej nadzorowi Komisji). 3) Każda e-zdrapka ma przypisaną w Bazie ilość szans (zwanych dalej Szansą lub Szansami ) biorących udział w losowaniu Nagrody I stopnia. Konkretne Szanse (po wyświetleniu przez Uczestnika danej e-zdrapki i przypisanej do niej Szansy lub Szans) są przypisywane do danego Uczestnika. 3

4 4) Po wyświetleniu przez Uczestnika e-zdrapki widoczne są następujące pola: a) Pole oznaczające status wygrana/przegrana, gdzie: tekst spróbuj ponownie oznacza brak wygranej, tekst wygrana zł oznacza wygraną w postaci jednej Nagrody II stopnia, tekst wygrana zł oznacza wygraną w postaci jednej Nagrody III stopnia, tekst wygrana zł oznacza wygraną w postaci jednej Nagrody IV stopnia, tekst wygrana 100 zł oznacza wygraną w postaci jednej Nagrody V stopnia, tekst wygrana 20 zł oznacza wygraną w postaci jednej Nagrody VI stopnia. Wszystkie inne teksty nie wymienione w niniejszym ustępie oznaczają brak wygranej. b) Ilość Szans w losowaniu Nagrody I stopnia. 5) Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem mają prawo do Nagrody i jednocześnie spełnili wszystkie wymagania i postanowienia Regulaminu są dalej zwani Laureatami. 6) W dniu 2 grudnia 2015 roku nastąpi losowanie Nagrody I stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Szanse z wyświetlonych (w okresie Sprzedaży Promocyjnej) przez Uczestników e-zdrapek. Losowanie odbędzie się w miejscu pracy Komisji powołanej przez Organizatora, o której mowa w pkt. 1. ust. 11 Regulaminu. Losowanie odbywa się w trybie ręcznym. W losowaniu w pierwszej kolejności wyłaniana jest jedna Szansa (Szansa do której jest przypisany Laureat Nagrody I stopnia) oraz dwie Szanse (Szanse do których są przypisani Uczestnicy stanowiący listę rezerwową laureatów Nagrody I stopnia). Laureat Nagrody I stopnia (wylosowanej pierwotnie Szansy) nie może być na liście rezerwowej laureatów Nagrody I stopnia. Jeden Uczestnik nie może być więcej niż jeden raz na liście rezerwowej laureatów Nagrody I stopnia. 7) Nagrodę I stopnia otrzymuje Uczestnik, którego Szansa została wylosowana zgodnie z regulaminem losowania opracowanym przez Organizatora i który jednocześnie spełnił wszystkie warunki i postanowienia Regulaminu. 8) Nagrody (z wyłączeniem Nagrody I stopnia) są wydawane Uczestnikom, którzy odsłonili e-zdrapkę z oznaczeniem wygranej, którzy jednocześnie spełnili wszystkie warunki i postanowienia Regulaminu. 9) Kwoty wygranych zostaną pomniejszone o należny podatek, który Organizator odprowadzi w formie zryczałtowanej do należnych Instytucji Państwowych. 10) Procedura wydania Nagrody I stopnia: a) Organizator podejmie próby powiadomienia Laureata Nagrody I stopnia o wygranej w terminie do 3 grudnia 2015 roku (zapis ten dotyczy Laureata, którego Szansa była wylosowana w pierwszej kolejności). b) Powiadomienie nastąpi poprzez: wysłanie wiadomości SMS o treści Gratulujemy wygranej w loterii infiltracja nagród, szczegóły po zalogowaniu się na stronie na numer telefonu komórkowego Laureata podany w trakcie rejestracji, 4

5 wysłanie wiadomości (jeżeli adres został podany w trakcie rejestracji) o treści Gratulujemy wygranej w loterii infiltracja nagród, szczegóły po zalogowaniu się na stronie rozmowę telefoniczną na numer telefonu komórkowego podany w trakcie rejestracji, gdzie Organizator podejmie co najmniej 3 próby dodzwonienia się do Laureata (nie częściej niż raz na godzinę), w celu poinformowania go o wygranej oraz ustalenia szczegółów związanych z odebraniem przez Laureata nagrody. Każda próba dodzwonienia się polega na oczekiwaniu zgłoszenia się Laureata aż do chwili rozłączenia połączenia przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub zgłoszenia się skrzynki pocztowej. Zgłoszenie się skrzynki pocztowej jest uważane za nieudaną próbę połączenia. Za udaną próbę nawiązania połączenia uważa się kontakt telefoniczny w trakcie, którego Laureat zgodzi się na nagrywanie rozmowy, potwierdzi udział w Loterii, potwierdzi chęć odbioru nagrody, poda imię i nazwisko zgodne z danymi rejestracyjnymi Laureata. c) Laureat jest zobligowany do dnia 4 grudnia 2015 roku włącznie zalogować się na Stronie i podać numer konta bankowego na który zostanie przelana należna kwota Nagrody I stopnia. d) W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, niewyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy, odmowy przez laureata odebrania nagrody, niezgodności podanych danych uzyskanych w trakcie rozmowy telefonicznej lub braku danych wymaganych zgodnie z ustępem powyżej Laureat traci prawo do nagrody i nagroda ta przechodzi na pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej do Nagrody. e) Do Uczestników z listy rezerwowej do Nagrody postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 4 ust.10 f oraz ust. 10 g, przy czym jeżeli ostatni Uczestnik z listy rezerwowej utraci prawo do nagrody, wówczas nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. f) Dla pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej ustalone są następujące terminy: Organizator podejmie próby poinformowania pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej do dnia 7 grudnia 2015 roku Pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej jest zobligowany do dnia 8 grudnia 2015 roku włącznie zalogować się na Stronie i podać numer omawianego konta bankowego. g) Dla drugiego Uczestnika z listy rezerwowej ustalone są następujące terminy: Organizator podejmie próby poinformowania drugiego Uczestnika z listy rezerwowej do dnia 9 grudnia 2015 roku Drugi Uczestnik z listy rezerwowej jest zobligowany do dnia 10 grudnia 2015 roku włącznie zalogować się na Stronie i podać numer omawianego konta bankowego. h) Realizacja wydania Nagrody I stopnia nastąpi poprzez zasilenie konta bankowego (wskazanego przez danego Laureata) do dnia 14 grudnia 2015 roku (liczy się data zlecenia realizacji przelewu przez Organizatora). 11) Procedura wydania Nagrody z wyłączeniem Nagrody I stopnia: a) Laureat opisywanych Nagród otrzymuje informację (zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu) niezwłocznie po aktywowaniu przycisku GRAM. 5

6 b) Laureat ten ma obowiązek wpisania danych adresowych do wysyłki karty PrePaid na Stronie (po uprzednim zalogowaniu się) do dnia 2 grudnia 2015 roku. Niedotrzymanie niniejszego warunku powoduje utratę prawa do Nagrody, a Nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora. c) Karty Prepaid zostaną wysłane do Laureatów do dnia 7 grudnia 2015 roku, pocztą kurierską, na adres wskazany przez Laureata d) Zasilenie (wymaganą kwotą pieniędzy) wysłanych kart Prepaid nastąpi do dnia 14 grudnia 2015 roku. 12) Uczestnik jest zobligowany do zapoznania się z regulaminem dostarczonej karty Prepaid (dołączonym do karty). 13) Wypłata pieniędzy z bankomatów (z wykorzystaniem karty Prepaid) jest obciążona opłatą zgodną z regulaminem dostarczonej karty Prepaid. 14) Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia na każdym etapie Loterii poprawności wprowadzonych przez Uczestnika Faktur ze stanem faktycznym. W przypadku wykrycia niezgodności Uczestnik może być wykluczony z Loterii, a Laureat traci prawo do Nagrody. W przypadku, kiedy Organizator wystąpi o przedstawienie kopii Faktury, Uczestnik/Laureat ma obowiązek w ciągu dwóch dni roboczych przesłać na koszt Organizatora kopię wymaganej Faktury (na adres miejsca pracy Komisji) lub okazać kopię Faktury w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób (skan, faks, zdjęcie itp.). 15) Jeden Laureat może wygrać dowolną ilość Nagród. 16) W przypadku, kiedy Laureat jest osobą niepełnoletnią wydanie Nagród może nastąpić jedynie prawnemu opiekunowi Laureata. 17) Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 14 grudnia 2015 roku, po tym terminie Nagrody niewydane oraz niepodjęte przez Laureatów przepadają na rzecz Organizatora. 18) Laureat nie może cedować prawa do Nagród w Loterii na osoby trzecie. 19) Organizator na życzenie Laureata wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej. 20) Organizator zamieści w Stronie, w terminie od 11 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 listę Laureatów wszystkich Nagród. Na liście znajdą się następujące dane Laureatów: imię, pierwsza litera nazwiska oraz pierwsza i ostatnia cyfra numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego przez Laureata w Loterii. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres miejsca pracy Komisji tj. G3, ul. Gilarska 86D, Warszawa w czasie trwania Loterii, jednakże nie później niż do 16 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Reklamacja Loterii "infiltracja nagród". Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem 21 grudnia 2015 roku, reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii promocyjnej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy 6

7 udziału w Loterii promocyjnej infiltracja nagród, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 3) Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1 ust. 11 Regulaminu, w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do reklamującego) z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem okresu reklamacyjnego jest dzień 31 grudnia 2015 roku. O decyzji Komisji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. 4) Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Udział w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii określone niniejszym Regulaminem. 2) Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) dla celów prowadzonej przez Organizatora Loterii. 3) Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r., Nr 144, poz z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do obsługi Loterii. 4) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 5) Wszelkie kontakty z Uczestnikami/Laureatami są realizowane wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii. 6) Pełna treść Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Loterii w siedzibie Organizatora (w dni robocze, od godziny 8:00 do 15:00) oraz na stronie internetowej 7) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8) Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sądy powszechne. 7

REGULAMIN PROMOCJI "infiltracja nagród"

REGULAMIN PROMOCJI infiltracja nagród REGULAMIN PROMOCJI "infiltracja nagród" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Promocja zwana dalej Promocją lub Konkursem jest prowadzona pod nazwą infiltracja nagród. 2) Organizatorem Promocji jest PZL Sędziszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Dziecku odmówisz?

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Dziecku odmówisz? REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Dziecku odmówisz? I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Dziecku odmówisz?. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw są w Tatrach edycja 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw są w Tatrach edycja 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw są w Tatrach edycja 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw są w Tatrach edycja 2017.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI

REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest firma Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. z siedzibą w Łodzi (93-531), ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Jesienny Konkurs Warki Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki.

REGULAMIN PROMOCJI. Jesienny Konkurs Warki Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki. REGULAMIN PROMOCJI Jesienny Konkurs Warki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki. 1.2. Organizatorem Promocji jest G3 Group

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017

REGULAMIN PROMOCJI. Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017 REGULAMIN PROMOCJI Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Legendarna Promocja Specjal 2017

REGULAMIN PROMOCJI. Legendarna Promocja Specjal 2017 REGULAMIN PROMOCJI Legendarna Promocja Specjal 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Legendarna Promocja Specjal 2017. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Tymczasem Promocja EB Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017.

REGULAMIN PROMOCJI. Tymczasem Promocja EB Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017. REGULAMIN PROMOCJI Tymczasem Promocja EB 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017. 1.2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. " Miliony dla ekipy" 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Miliony dla ekipy".

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ.  Miliony dla ekipy 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony dla ekipy. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ " Miliony dla ekipy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Miliony dla ekipy". 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Ambasador Platinum Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum.

REGULAMIN KONKURSU. Ambasador Platinum Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum. REGULAMIN KONKURSU Ambasador Platinum 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum. 1.2. Organizatorem Promocji są: Wojciech Koprowski i Przemysław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Jesienna Loteria Warki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Jesienna Loteria Warki REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Jesienna Loteria Warki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Jesienna Loteria Warki. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Loteria Żywiec

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Loteria Żywiec REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Żywiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Loteria Żywiec. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą Polecany Dekarz ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Graj o bilety z Warką

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Graj o bilety z Warką REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o bilety z Warką I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Graj o bilety z Warką. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Targowa ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy Lokata. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, będzie prowadzona pod nazwą

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy Lokata. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, będzie prowadzona pod nazwą REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy Lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy Lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo