REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata."

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Organizatorem Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zmianami) Loteria rozpoczyna się w dniu 28 października 2013 roku i trwa do dnia 31 października 2014 roku Sprzedaż promocyjna, zwana dalej Sprzedażą Promocyjną rozpoczyna się w dniu 28 października 2013 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie całego kraju Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu Art KC) o pełnej zdolności do czynności prawnych będących rezydentami bądź nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora Loterii i banków spółdzielczych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru. Przez pracowników Organizatora Loterii rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy (zgodnie z art K.p.) z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna. Przez pracowników banków spółdzielczych rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy (zgodnie z art K.p.) z bankiem spółdzielczym Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wydał regulamin działania Komisji. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 2.1. Sprzedażą Promocyjną (z uwzględnieniem punktu 1.5. Regulaminu) objęte są produkty i usługi bankowe (opisane w pkt ) oferowane przez SGB-Bank S. A. i banki spółdzielcze (zwane dalej Bank lub Banki ), łącznie wyszczególnione w załączniku nr 1 1

2 Regulaminu, z uwzględnieniem zakresu oferowanych produktów i usług przez SGB-Bank S.A. lub dany bank spółdzielczy Lokaty Terminowe SGB 6-miesięczne oraz Lokaty Terminowe SGB 3-miesięczne założone w Bankach, lub założone przez Internet (wyłącznie w Bankach, które świadczą taką usługę) łącznie zwane dalej Lokatą lub Lokatami Konsumenckie kredyty gotówkowe, na które umowy zostały podpisane w Bankach, zwane dalej Kredytem lub Kredytami Karty kredytowe z limitem kredytowym, na które umowy zostały podpisane w Bankach, i w ramach których wydano karty kredytowe Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych, zwane dalej Kartą Kredytową lub Kartami Kredytowymi. łącznie dalej zwane Produktami Bankowymi W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna spełniająca postanowienia i warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt Regulaminu, wyrażająca pisemną zgodę na udział w Loterii, nabywająca Produkty Bankowe, (zwana dalej Uczestnikiem ), przy czym do otrzymania nagród niezbędne jest spełnienie przez Uczestników dodatkowo następujących warunków: Uczestnicy mający założoną Lokatę lub Lokaty muszą spełnić łącznie następujące warunki: a. kwota Lokaty nie może być mniejsza niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), b.lokata została założona w okresie Sprzedaży Promocyjnej, c. Lokata nie została zlikwidowana przed upływem: 6 miesięcy dla Lokaty Terminowej SGB 6-miesięcznej 3 miesięcy dla Lokaty Terminowej SGB 3-miesięcznej liczonych od daty założenia Lokaty Uczestnicy mający podpisaną umowę lub umowy na Kredyt muszą spełnić łącznie następujące warunki: a. kwota Kredytu nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), b.wniosek o Kredyt został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, c. umowa o Kredyt została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej oraz jest aktywna na dzień przeprowadzenia losowania, d.umowa o Kredyt jest terminowo obsługiwana od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia przeprowadzenia losowania (spłata minimum trzech rat kapitałowoodsetkowych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu) Uczestnicy mający podpisaną umowę lub umowy o Kartę Kredytową i udzielenie limitu kredytowego muszą spełnić łącznie następujące warunki: a. minimalna kwota przyznanego limitu kredytowego nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 2

3 b.wniosek o wydanie karty kredytowej został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, c. umowa o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego (łącznie: Kredyt) została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej oraz jest aktywna na dzień przeprowadzenia losowania, d.limit kredytowy jest terminowo obsługiwany od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego (Kredyt) do dnia przeprowadzenia losowania, e. w pierwszym miesiącu od dnia wydania karty kredytowej przeprowadzono minimum 3 transakcje bezgotówkowe na rachunku karty kredytowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), 2.3. Jeden Uczestnik może nabyć Produkty Bankowe w więcej niż jednym Banku, z zastrzeżeniem, że znajdują się one na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu W Bankach objętych Loterią znajdują się materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii. Osoba nabywająca Produkty Bankowe jest informowana przez pracownika banku, że po spełnieniu wymagań związanych z nabyciem Produktu lub Produktów Bankowych, ma prawo do dobrowolnego uczestnictwa w Loterii (wymagana jest odrębna, pisemna zgoda na udział w Loterii). W przypadku udostępnienia przez Bank możliwości zakładania Lokat za pośrednictwem serwisu internetowego, Klient zakładając Lokatę potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej banku (www.sgb.pl), co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Loterii. Uczestnik może założyć Lokatę za pośrednictwem serwisu internetowego w okresie Sprzedaży Promocyjnej Osoba, która złożyła pisemną deklarację udziału w Loterii może z tego udziału zrezygnować. W takim przypadku Uczestnik zobligowany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora Loterii. Brak informacji o rezygnacji z udziału w Loterii oznacza dalszą zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Loterią, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). 3. NAGRODY 3.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Loterii, dalej zwanych Nagrodami : Nagroda I stopnia: 1 samochód osobowy marki Corsa Edition1.0 Twinport ECOTEC 3D (rok produkcji 2013) o wartości 41205,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 4578,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto, Nagrody II - A stopnia: 68 sztuk Ekspresu ciśnieniowego Dolce Gusto Krups Piccolo, o wartości 236,16 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 16/100) brutto każdy, Nagrody II - B stopnia: 138 sztuk Ekspresu ciśnieniowego Dolce Gusto Krups Piccolo, o wartości 236,16 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 16/100) brutto każdy, 3

4 Nagrody III - A stopnia: 68 sztuk zestawów Czajnika HEAN Amsterdam + filiżanki o wartości 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) brutto każdy, Nagrody III - B stopnia: 138 sztuk zestawów Czajnika HEAN Amsterdam + filiżanki o wartości 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) brutto każdy, 3.2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: ,36 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterdzieści złotych 36/100) Nagród rzeczowych w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 4. TERMINY I ZASADY LOSOWANIA 4.1. Losowanie odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 roku w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru. Losowania dokona członek Wewnętrznej Komisji Nadzoru przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej. Dedykowana do danej Loterii aplikacja komputerowa losuje laureatów ze zbioru wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Uczestników tj. tych którzy spełnią wymagania i postanowienia niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem poniższych zasad Uczestnik Loterii spełniający wymagania i postanowienia Regulaminu otrzymuje odpowiednią ilość szans w poszczególnych etapach losowania, zwanych dalej Udziałami. Udziały w losowaniu nagród przyznawane są w następujący sposób: w przypadku Lokaty Terminowej SGB 6-miesięcznej: dwa Udziały przypadają na każde pełne 500,00 zł tej lokaty. Uczestnik może mieć dowolną liczbę Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 500,00 zł tej lokaty, przy zachowaniu wymogów Regulaminu, w przypadku Lokaty Terminowej SGB 3-miesięcznej: jeden Udział przypada na każde pełne 500,00 zł tej lokaty. Uczestnik może mieć dowolną liczbę Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 500,00 zł tej lokaty, przy zachowaniu wymogów Regulaminu, w przypadku Kredytu: jeden Udział w losowaniu przypada na każde pełne 1.000,00 zł udzielonego kredytu. Uczestnik może mieć dowolną liczbę Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 1.000,00 zł udzielonego kredytu, przy zachowaniu wymogów Regulaminu W przypadku Karty Kredytowej: jeden Udział w losowaniu przypada na każde pełne 1.000,00 zł przyznanego limitu kredytowego dla danej karty kredytowej. Uczestnik może mieć dowolną liczbę Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 1.000,00 zł limitu kredytowego, przy zachowaniu wymogów Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo nabycia różnych Produktów Bankowych, w takim przypadku w losowaniu uwzględniona jest suma wszystkich Udziałów należnych danemu Uczestnikowi, przyznanych zgodnie z Regulaminem. 4

5 4.4. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone w następującej kolejności: Nagrody I stopnia, Nagrody II A stopnia, Nagrody III-A stopnia, Nagrody II-B stopnia. Nagrody III-B stopnia W losowaniu Nagrody I stopnia biorą udział wszyscy Uczestnicy, z przypadającą im sumą należnych Udziałów, spełniający wymogi i postanowienia Regulaminu W losowaniu Nagród II-A stopnia biorą udział wszyscy Uczestnicy (z zastrzeżeniem punktu Regulaminu), z przypadającą im sumą należnych Udziałów, spełniający wymogi i postanowienia Regulaminu W losowaniu Nagród III-A stopnia biorą udział wszyscy Uczestnicy (z zastrzeżeniem punktu Regulaminu), z przypadającą im sumą należnych Udziałów, spełniający wymogi i postanowienia Regulaminu W losowaniu Nagród II-B Uczestnicy zostaną przydzieleni do odpowiedniej grupy, grupy te są dalej zwane Grupami. Ilość Grup jest równa ilości Banków. Przydział Uczestnika do danej Grupy następuje na podstawie miejsca nabycia Produktów Bankowych. Ilość Udziałów dla danego Uczestnika jest równa ilości przypadających Udziałów naliczanych (zgodnie z Regulaminem) za nabyte Produkty Bankowe w danym Banku. Dla danego Banku należna jest tylko jedna Nagroda II-B stopnia, która zostanie wylosowana dla Uczestnika, który nabył Produkty Bankowe w tym Banku W losowaniu Nagród III-B Uczestnicy zostaną przydzieleni do Grupy. Przydział Uczestnika do danej Grupy następuje na podstawie miejsca nabycia Produktów Bankowych. Ilość Udziałów dla danego Uczestnika jest równa ilości przypadających Udziałów naliczanych (zgodnie z Regulaminem) za nabyte Produkty Bankowe w danym Banku. Dla danego Banku należna jest tylko jedna Nagroda II-B stopnia, która zostanie wylosowana dla Uczestnika, który nabył Produkty Bankowe w tym Banu Laureaci Nagród biorący udział w dalszym losowaniu podlegają poniższym zasadom uczestnictwa: Laureatowi, który wygrał Nagrodę I stopnia nie przysługują pozostałe nagrody Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej Nagrody z puli nagród: Nagrody II-A stopnia, Nagroda III-A stopnia (w przypadku wygrania Nagrody II-A stopnia nie bierze udziału w losowaniu Nagrody III-A stopnia) W danym Banku Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej z puli nagród: Nagrody II-B stopnia, Nagroda III-B stopnia (w przypadku wygrania Nagrody II-B stopnia nie bierze udziału w losowaniu Nagrody III-B stopnia) z zastrzeżeniem punktu Regulaminu Laureat Nagrody II-A stopnia lub Nagrody III-A stopnia może zostać Laureatem Nagrody II-B stopnia lub Nagrody III-B stopnia Laureat Nagrody II-B stopnia lub nagrody III-B stopnia może być Laureatem innej Nagrody II-B stopnia lub nagrody III-B stopnia o ile jest Laureatem w różnych Bankach W każdym losowaniu nagród najpierw zostanie wylosowany jeden Laureat oraz pięciu Uczestników tworzących listę rezerwową Laureatów. O kolejności na liście rezerwowej decyduje kolejność wylosowania. Przy losowaniu Uczestników tworzących listę rezerwową mają zastosowanie analogiczne zasady do losowań Laureatów Każdy Laureat podlega weryfikacji związanej z dotrzymaniem warunków określonych Regulaminem. W przypadku, kiedy Laureat nie spełnia warunków i postanowień zawartych w Regulaminie, należna mu Nagroda przypada Uczestnikowi z przypisanej do Laureata listy rezerwowej Laureatów. O wyborze danego Uczestnika z listy rezerwowej Laureatów stanowi jego miejsce na liści tj. wybór przypada na pierwszego Uczestnika z listy. Uczestnicy z listy 5

6 rezerwowej Laureatów muszą spełnić wszystkie warunki i postanowienia Regulaminu, w przypadku, kiedy taki Uczestnik nie spełnia wymaganych kryteriów zostaje usunięty z listy rezerwowej Laureatów i jego miejsce na liście zajmuje następny w kolejności (tej listy) Uczestnik Losowanie odbywa się pod nadzorem Komisji powołanej przez Organizatora, o której mowa w punkcie 1.9. Regulaminu Po zakończeniu losowania Wewnętrzna Komisja Nadzoru sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora, który będzie dostępny do zakończenia Loterii. 5. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA I ODBIÓR NAGRÓD 5.1. Laureaci Loterii zostaną powiadomieni o zdobyciu nagród listem poleconym, wydawanym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym w terminie do 8 sierpnia 2014 r. w którym zamieszczona będzie informacja na temat terminu oraz sposobu odbioru nagród Przekazanie nagród nastąpi w Banku, w których Laureat nabył Produkt Bankowy będący podstawą do uzyskania Nagrody, nie później niż do 12 września 2014 roku. W przypadku gdy Laureatem Loterii będzie osoba nabywająca Produkt Bankowy wspólnie z inną osobą ( np. w rozumieniu art. 51 Prawa bankowego), warunkiem wydania nagrody jest podpisanie protokołu przekazania nagrody przez wszystkie osoby nabywające dany Produkt Bankowy Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wydanie Nagrody I stopnia nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty nagrody pieniężnej, o którym mowa w pkt Regulaminu, do czego Laureat tej nagrody nieodwołalnie upoważnia Organizatora. 6. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika na każdym etapie Loterii złożenia pisemnego oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt Regulaminu. 7. Pełna lista Laureatów Loterii zawierająca rodzaj nagrody oraz imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w okresie do 31 grudnia 2014 r. 8. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 12 września 2014 roku, po tym terminie nagrody niepodjęte przez Laureatów przepadają na rzecz Organizatora. 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: SGB-Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, nie później niż do 26 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Reklamacja Loterii Kredyt czy lokata. Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem 17 października 2014 roku. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po tym terminie nie są rozpatrywane Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika loterii promocyjnej, 6

7 datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej Kredyt czy lokata, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w punkcie 1 ust.9, w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). Ostatecznym terminem rozpatrywania reklamacji jest 31 października 2014 roku. O decyzji Komisji Reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Udział w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii określone niniejszym Regulaminem Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych na potrzeby Loterii innym podmiotom. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii rozstrzygane są przez sądy powszechne. 7

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Załącznik do Decyzji nr 13/2014 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 02 września 2014 r. Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo