Laboratorium Podstaw Pomiarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Podstaw Pomiarów"

Transkrypt

1 Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 7 Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Instrukcja Opracował: dr inż. Paweł Gąsior Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa 2017 v. 4.4

2 Ćwiczenie 7 Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru napięć zmiennych przy zastosowaniu przetworników wartości szczytowej. 2. Tematyka ćwiczenia badanie właściwości przetworników wartości szczytowej: szeregowego i równoległego, projekt i realizacja woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego, badanie właściwości zrealizowanego woltomierza. 3. Umiejętności zdobywane przez studentów umiejętność wykorzystania podstawowej aparatury pomiarowej do obserwacji działania przetwornika szeregowego i równoległego, umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników i porównania ich z wartościami teoretycznymi, umiejętność zaprojektowania i wzorcowania woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego. 4. Teoria W porównaniu z pomiarami napięć stałych, napięcia zmienne niosą ze sobą znacznie większe wyzwania. Oczywistą różnicą jest konieczność opisania zmienności napięcia w czasie. W przypadku sygnałów zmiennych w celu odtworzenia informacji niesionej przez sygnał potrzebna jest rejestracja wartości chwilowej sygnału w kolejnych momentach (z wymaganą rozdzielczością czasową i w odpowiednim przedziale czasu). W wielu przypadkach interesują nas tylko parametry energetyczne sygnału. W szczególności odnosi się to do klasy sygnałów przemiennych (takich, w których chwilowe wartości napięcia podlegają okresowym zmianom a wartość średnia wynosi zero). W przypadku, kiedy wartość średnia sygnału jest różna od zera (jest ona nazywana składową stałą) sygnał nazywany jest przebiegiem zmiennym. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 2

3 4.1. Parametry sygnałów okresowych Podstawowymi parametrami sygnałów zmiennych i przemiennych są: wartość skuteczna napięcia U, wartość średnia wyprostowana Uow, wartość szczytowa UM i wartość międzyszczytowa UMM., zdefiniowane w sposób następujący: wartość skuteczna wartość średnia wyprostowana wartość szczytowa t 0 +T U = 1 T [u(t)]2 dt (7-1) t 0 U 0w = 1 t 0 +T T u(t) dt (7-2) t 0 U M = max <t 0,t 0 +T> u(t) (7-3) wartość międzyszczytowa max <t 0,t 0 +T> min U MM = u(t) u(t) <t 0,t 0 +T> (7-4) Na podstawie tych parametrów zdefiniowane są następujące współczynniki: współczynnik kształtu k = U U 0w (7-5) współczynnik amplitudy współczynnik uśrednienia k a = U M U (7-6) k u = U M U 0w (7-7) Znajomość tych współczynników pozwala na wzorcowanie przyrządów pomiarowych (przypisanie wskazaniom wartości odpowiednich parametrów, np. zdefiniowanych wzorami (7-1) (7-3)). Wartości tych współczynników zależą od kształtu sygnału. Dla sygnału sinusoidalnego są one odpowiednio równe k = π 2 2 1,11 k a = 2 1,41 k u = π 2 1,57 (7-8) Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 3

4 W przypadku, gdy sygnał poza składową sinusoidalną o amplitudzie U1 posiada składową stałą U0, wartość skuteczna wyrażona jest wzorem U = U U 1 2 (7-9) 4.2. Woltomierze napięć zmiennych Woltomierze napięć zmiennych zazwyczaj wykorzystują przetworniki napięć zmiennych na napięcia stałe. Pomiar na wyjściu przetworników dokonywany jest miernikiem napięcia lub prądu stałego. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku podania na jego zaciski sygnału zmiennego będzie on reagował na wartość średnią. W woltomierzach napięć zmiennych stosuje się różne rodzaje przetworników. Do najpopularniejszych należą: przetworniki wartości średniej wyprostowanej (tzw. prostowniki napięć zmiennych) i przetworniki wartości szczytowej. Różnią się one zasadą działania oraz przede wszystkim parametrem sygnału zmiennego, na jaki reagują Przetworniki wartości szczytowej Przy znajomości poziomu składowej stałej wartość szczytowa napięcia pozwala na pełne scharakteryzowanie przebiegu napięcia zmiennego o określonym kształcie. Pomiar tej wartości można wykonać w dwóch prostych układach przetwornika równoległym i szeregowym (Rys. 7.1). Każda z tych konfiguracji może być zrealizowana w dwóch wariantach w zależności od polaryzacji diody. a) b) D C C D Rys. 7.1 Przetworniki wartości szczytowej: a) szeregowy, b) równoległy W przypadku idealnym zakłada się, że diody mają zerowe napięcie przewodzenia i zerową rezystancję przewodzenia, a wyjście przetwornika nie jest obciążone (rozwarte zaciski wyjściowe). W idealnym przetworniku szeregowym (Rys. 7.1a) dioda przewodzi, gdy wartość chwilowa napięcia wejściowego u(t), wymuszonego przez źródło sygnału, jest większa od napięcia na kondensatorze. Wtedy przez diodę przepływa prąd ładujący kondensator, który zostaje naładowany do wartości maksymalnej napięcia wejściowego. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 4

5 Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (przypadek idealny) napięcie na kondensatorze ma stałą wartość dodatnią UC = max u(t). Przy odwrotnej polaryzacji diody kondensator zostanie naładowany do wartości minimalnej napięcia wejściowego UC = min u(t). Przetwornik równoległy posiada identyczną strukturę jak przetwornik szeregowy od strony wejścia jest to szeregowe połączenie diody i kondensatora. Podobnie jak w opisanym wcześniej przetworniku szeregowym, napięcie na kondensatorze ma stałą wartość UC = max u(t) lub UC = min u(t) zależnie od polaryzacji diody. Jednak w przetworniku równoległym napięciem wyjściowym jest napięcie na diodzie. Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa napięcie to jest równe ud(t) = u(t) UC. Tak więc w przetworniku równoległym napięcie wyjściowe ma taki sam kształt, jak napięcie u(t) wymuszone przez źródło sygnału, lecz jest przesunięte o wartość UC. Oznacza to, że jego wykres zawsze dotyka swym maksimum lub minimum osi odciętych (U = 0) niezależnie od wartości składowej stałej sygnału u(t). Wartość średnia napięcia wyjściowego jest równa wartości szczytowej składowej przemiennej sygnału u(t). Potocznie mówi się, że przetwornik równoległy nie reaguje na składową stałą. C D Rys Układ przetworników wartości szczytowej oraz przebiegi czasowe napięć występujących na jego elementach Rzeczywista dioda charakteryzuje się różnym od zera napięciem przewodzenia Up. Oznacza to, że zacznie ona przewodzić dopiero wtedy, gdy wartość chwilowa napięcia wejściowego u(t) będzie większa o Up od napięcia na kondensatorze. Napięcie, do którego naładuje się kondensator w układach przedstawionych na Rys. 7.1 i 7.2, będzie więc mniejsze o wartość Up od wartości szczytowej napięcia wejściowego. W przetworniku równoległym wykres napięcia wyjściowego ud(t) będzie przekraczał oś odciętych o wartość Up (w dół lub w górę zależnie od polaryzacji diody). Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 5

6 Dołączenie do wyjścia przetwornika rezystancji R powoduje rozładowywanie się kondensatora w czasie, kiedy dioda nie przewodzi. Napięcie na kondensatorze nie jest więc niezmienne w czasie. Jego przebieg można scharakteryzować za pomocą stałej czasowej rozładowania kondensatora wyrażonej wzorem τ = R C (7-10) gdzie C jest pojemnością kondensatora, a R rezystancją obciążenia. Stała czasowa rozładowania jest to czas, po którym wartość napięcia na kondensatorze zmniejsza się e-krotnie (czyli do wartości równej 0,368 wartości maksymalnej). Im stała czasowa rozładowania będzie większa w stosunku do okresu mierzonego sygnału, tym mniej kondensator zdąży się rozładować. Można przyjąć, że dla częstotliwości f > 10 / pulsacje napięcia na kondensatorze są pomijalnie małe, dzięki czemu wskazania woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej praktycznie nie zależą od częstotliwości. Reguła ta obowiązuje dla obu układów przetwornika. Częstotliwość wyrażoną wzorem f d10 = 10/τ (7-11) można traktować jako dolną częstotliwość poprawnej pracy woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej (nie mylić z 3-decybelową dolną częstotliwością graniczną filtrów RC). Wpływ różnych czynników na pracę przetworników wartości szczytowej można prześledzić, korzystając z programu demonstracyjnego Demo 07 (zakładka Przetworniki wartości szczytowej). 5. Opis modułu pomiarowego P01 Moduł P01 umożliwia skonstruowanie przetwornika wartości szczytowej w układzie równoległym i szeregowym poprzez odpowiednie dołączenie diody oraz kondensatora. Dostępne kondensatory mają następujące wartości: 1,5 nf, 0,22 F, 0,33 F 0,47 F 0,68 F, 1 F, 2,2 F, 3,3 F. Przy dołączaniu diody należy zwrócić uwagę na oznaczenia jej końcówek według Rys Rys Oznaczenia końcówek diod Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 6

7 Moduł P01 przedstawiono na Rys Rys Moduł P01 Do wejścia układu (gniazdo GEN) należy dołączyć generator funkcyjny. Sygnał doprowadzony z generatora może być obserwowany za pomocą oscyloskopu, a jego wartość skuteczna mierzona za pomocą woltomierza napięcia zmiennego. Na wyjściu przetwornika można dołączyć opornik dekadowy (zaciski Rd), służący do wywzorcowania zaprojektowanego w ćwiczeniu woltomierza w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego. Do zacisków oznaczonych V/R0 można dołączyć miernik LM-3, stanowiący element projektowanego woltomierza W przypadku obserwacji oscyloskopowej sygnału na wyjściu przetwornika zaciski Rd powinny być zwarte. Moduł P01 umożliwia również obserwację wpływu rezystancji obciążenia na sygnał wyjściowy, co można zrealizować, dołączając do zacisków V/R0 rezystor dekadowy. 6. Przykładowy projekt woltomierza wartości szczytowej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego Zadanie: Zaprojektować woltomierz wartości szczytowej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym Uz i dolnej częstotliwości poprawnej pracy fd10. Wykorzystać przetwornik szeregowy oraz woltomierz LM-3 o współczynniku ϰ = 1 kω/v i dostępnych zakresach: 0,15 V, 0,3 V, 0,75 V, 1,5 V, 3 V, Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 7

8 7,5 V, 15 V, 30 V, 75 V, 150 V, 300 V i 750 V. Założyć idealną charakterystykę diody. Obliczyć wartość rezystancji Rd i pojemności C. Dane projektowe: Uz = 3,5 V (wartość skuteczna) fd10 = 1,5 khz Schemat woltomierza: Wzory i obliczenia: Parametr Uz oznacza napięcie zakresowe czyli maksymalną wartość skuteczną napięcia możliwą do zmierzenia za pomocą projektowanego woltomierza. Wartość szczytową UM tego napięcia możemy obliczyć, korzystając z definicji (7-6) współczynnika amplitudy ka, który dla sygnału sinusoidalnego ma wartość 2: U M = k a U z = 2 U z Jeżeli charakterystyka diody jest idealna, to napięcie na wyjściu przetwornika jest równe wartości szczytowej napięcia na jego wejściu: U wy0 = U M = 2 U z Napięcie to powinno wywołać spadek napięcia Uv0 na mierniku LM-3, powodujący wychylenie wskazówki do końca podziałki, a więc równy jego napięciu zakresowemu Uz0. Spośród dostępnych zakresów woltomierza LM-3 wybieramy Uz0 = 3 V. Napięcie Uz0 na zaciskach miernika LM-3 można korzystając z prawa Ohma i drugiego prawa Kirchhoffa wyrazić wzorem R V U z0 = U wy0 R d + R V Po przekształceniu otrzymujemy wzór na rezystancję Rd R d = U wy0 R V U z0 R V = 2 U z R V U z0 R V Rezystancja RV woltomierza magnetoelektrycznego LM-3 zależy od jego zakresu i wyraża się wzorem R V = κ U z0 Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 8

9 Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy R d = R V = 1 kω/v 3 V = 3 kω 2 3,5 V 3 kω 3 V 3 kω 1,9497 kω (liczba cyfr odpowiada rozdzielczości opornika dekadowego) Teraz możemy przystąpić do obliczenia pojemności C. Dolna częstotliwość poprawnej pracy woltomierza fd10 wyrażona jest wzorem f d10 = 10 τ = 10 RC gdzie R = Rd + RV oznacza rezystancję, przez którą rozładowuje się kondensator w czasie, gdy dioda nie przewodzi. Stąd C = 10 f d10 (R d + R V ) Po podstawieniu wartości liczbowych C = 10 1,35 μf 1,5 khz (1,9497 kω + 3 kω) Pośród kondensatorów dostępnych w laboratorium nie ma kondensatora o takiej pojemności. Aby nie zwiększać dolnej częstotliwości poprawnej pracy woltomierza, wybieramy kondensator o pojemności nieco większej, czyli 2,2 μf. Wartość Rd została obliczona przy założeniu, że dioda użyta w przetworniku ma charakterystykę idealną. W przypadku charakterystyki rzeczywistej napięcie na wyjściu przetwornika będzie mniejsze niż wartość szczytowa napięcia wejściowego, a tym samym wychylenie wskazówki miernika nie osiągnie wartości zakresowej. Aby spełnić warunki projektu trzeba dobrać doświadczalnie wartość rezystancji Rd. Będzie ona mniejsza od wartości obliczonej. Uwaga: Częstotliwość sygnału podczas korekcji powinna być większa od fd10, aby zapewnić poprawną pracę woltomierza. Zmniejszenie wartości Rd spowoduje wzrost dolnej częstotliwości poprawnej pracy woltomierza fd10. Aby zachować wartość tego parametru zgodną z danymi projektowymi, trzeba ponownie obliczyć wartość pojemności C, uwzględniając wartość Rd dobraną doświadczalnie. Jeżeli nowa wartość C będzie większa od pojemności wybranego wcześniej kondensatora (w naszym przypadku 2,2 μf), trzeba będzie zmienić kondensator. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 9

10 7. Badania i pomiary Przed przystąpieniem do pracy należy ustawić parametr Output Load generatora: Channel Output Load Set To High Z oraz przywrócić ustawienia fabryczne oscyloskopu: (MENU) Storage Waveform Factory Load Zadanie 1. Obserwacja działania szeregowego przetwornika wartości szczytowej. Korzystając z modułu P01, zestawić układ z przetwornikiem szeregowym. Wykorzystać kondensator wskazany przez Prowadzącego. a) Na generatorze 33500B ustawić następujące wartości parametrów sygnału sinusoidalnego: Upp = 5 V i f = 1 khz. Sygnał ten należy doprowadzić do wejścia przetwornika. Dla obu kierunków polaryzacji diody zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi: wejściowy i wyjściowy. Ustawić sprzężenie DC oraz jednakową wartość stałej Cy oscyloskopu i poziomu odniesienia w obu kanałach. Oscylogramy zamieścić w protokole. Porównać otrzymane oscylogramy z przebiegami czasowymi dla przypadku idealnego przetwornika i wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych różnic. b) Dla jednej polaryzacji diody zbadać wpływ rezystancji obciążenia na kształt sygnału wyjściowego. W tym celu należy do zacisków V/R0 dołączyć opornik dekadowy, a zaciski Rd zewrzeć. Oscylogramy dla kilku wartości rezystancji obciążenia zamieścić w protokole. Porównać otrzymane oscylogramy z przebiegami czasowymi dla przypadku idealnego przetwornika i wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych różnic. c) Dla jednej polaryzacji diody zbadać wpływ składowej stałej (dodatniej i ujemnej). Opornik dekadowy należy odłączyć. Oscylogramy dla różnych wartości składowej stałej (np. równej 0,2 Upp, Upp, 0,2 Upp, Upp, gdzie Upp jest wartością międzyszczytową sygnału) zamieścić w protokole. Omówić przeprowadzone obserwacje. Zadanie 2. Obserwacja działania równoległego przetwornika wartości szczytowej. Do wejścia układu przetwornika równoległego doprowadzić sygnał z generatora o parametrach jak w zadaniu 1. Ustawić sprzężenie DC oraz jednakową wartość stałej Cy oscyloskopu i poziomu odniesienia w obu kanałach. Dla obu kierunków polaryzacji diody zaobserwować przebiegi: wejściowy i wyjściowy. Sprawdzić (podobnie jak w zadaniu 1c) wpływ dodania składowej stałej do sygnału. Oscylogramy zamieścić w protokole. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 10

11 Porównać otrzymane oscylogramy z przebiegami czasowymi dla przypadku idealnego przetwornika i wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych różnic. Na podstawie otrzymanych oscylogramów omówić różnice między przebiegami na wyjściu przetwornika szeregowego i równoległego. Zadanie 3. Projekt, realizacja i badanie właściwości woltomierza wartości szczytowej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego. a) Zaprojektować woltomierz wartości szczytowej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym Uz i dolnej częstotliwości poprawnej pracy fd10. Dane do projektu zostaną podane przez Prowadzącego. Wykorzystać woltomierz LM-3 o współczynniku ϰ = 1 kω/v. Wybrać zakres Uz0 woltomierza LM-3 nie większy od Uz. Założyć idealną charakterystykę diody. Obliczyć wartość rezystancji Rd i pojemności C. Dane do projektu, schemat woltomierza oraz wyprowadzenie wzorów i obliczenia zamieścić w protokole. b) Zbudować zaprojektowany woltomierz. c) Ustawić napięcie z generatora o wartości takiej, aby uzyskać wskazanie woltomierza cyfrowego 34450A równe wartości zakresowej Uz projektowanego miernika. Częstotliwość sygnału powinna mieć wartość 2 do 5 razy większą od fd10. W protokole podać wychylenie (w działkach) wskazówki miernika LM-3. Skorygować wartość rezystancji opornika dekadowego w celu uzyskania maksymalnego wychylenia wskazówki miernika LM-3. Sprawdzić, czy wskazanie woltomierza 34450A nie uległo zmianie i w razie potrzeby skorygować ustawienie napięcia z generatora. W protokole podać skorygowaną wartość rezystancji Rd. Obliczyć wartość pojemności C, przy której częstotliwość fd10 po dokonaniu korekcji rezystancji Rd będzie równa wartości założonej w projekcie. W razie konieczności wymienić kondensator C w przetworniku. Jak zmieniłaby się wartość fd10, gdyby nie dokonano korekcji pojemności C? W jaki sposób należy wybrać kondensator C z dostępnych elementów, jeśli nie posiadamy elementu o obliczonej pojemności? d) Wyznaczyć rzeczywistą charakterystykę przetwarzania = f (Uwe) zrealizowanego woltomierza, gdzie jest wskazaniem miernika LM-3 (w działkach), a Uwe jest wartością skuteczną napięcia wejściowego, zmierzoną za pomocą multimetru 34450A. Częstotliwość sygnału powinna mieć wartość taką, jak w punkcie c). Wyniki zamieścić w tabeli. Narysować otrzymaną charakterystykę na tle charakterystyki teoretycznej i porównać ją z charakterystyką uzyskaną za pomocą Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 11

12 aplikacji Demo_07 (zakładka Budowa woltomierza), dostępnej na pulpicie komputera. Wyjaśnić przyczyny nieliniowości charakterystyki przetwarzania = f (Uwe). e) Obliczyć wartość fd10 po dokonaniu korekcji rezystancji Rd i pojemności C. Ustawić wartość skuteczną napięcia wejściowego równą Uz / 2. Zmieniając częstotliwość sygnału z generatora w zakresie od 0,2 fd10 do 2 fd10, wyznaczyć charakterystykę częstotliwościową = φ(f) woltomierza. Wyniki zamieścić w tabeli i sporządzić stosowny wykres. Skomentować otrzymaną charakterystykę.? Pytania kontrolne 1. Czym się różni przebieg zmienny od przemiennego? 2. Co to jest współczynnik amplitudy? Jaką przyjmuje wartość dla przebiegu sinusoidalnego? 3. Który z przetworników wartości szczytowej reaguje na składową stałą sygnału? Wyjaśnij dlaczego. 4. Który z przetworników wartości szczytowej nie reaguje na składową stałą sygnału? Wyjaśnij dlaczego. 5. W jaki sposób napięcie przewodzenia diody wpływa na napięcie wyjściowe przetwornika szeregowego? 6. W jaki sposób napięcie przewodzenia diody wpływa na napięcie wyjściowe przetwornika równoległego? 7. Jak nazywają się końcówki diody półprzewodnikowej? W jaki sposób oznacza się diodę na schemacie elektrycznym? 8. Jaki wpływ na pracę woltomierza zbudowanego przy użyciu przetwornika wartości szczytowej będzie mieć zmniejszenie rezystancji dołączonej szeregowo do woltomierza. 9. Czy przy wykorzystaniu zakresu 7,5 V woltomierza magnetoelektrycznego można skonstruować woltomierz wartości szczytowej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym 5 V? Uzasadnij odpowiedź w przypadku diody idealnej i rzeczywistej. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 12

13 10. Czy przy wykorzystaniu zakresu 3 V woltomierza magnetoelektrycznego można skonstruować woltomierz wartości szczytowej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym 2,5 V? Uzasadnij odpowiedź w przypadku diody idealnej i rzeczywistej. 11. Jakie powinno być minimalne napięcie przebicia diody wykorzystanej do konstrukcji przetwornika wartości szczytowej względem maksymalnej wartości mierzonego napięcia? 12. Dlaczego w woltomierzu wartości szczytowej dołączamy rezystor szeregowo z miernikiem LM-3? 13. Jaką rolę pełni dioda w układach przetworników wartości szczytowej? 14. Jaką rolę pełni kondensator w układach przetworników wartości szczytowej? 15. Jak jest zdefiniowana stała czasowa rozładowania kondensatora i jak się ją oblicza? 16. Oblicz stosunek stałej czasowej rozładowania kondensatora o pojemności 1 μf do okresu sygnału dla częstotliwości: a) 100 Hz b) 500 Hz, c) 1 khz, d) 10 khz, jeżeli układ obciążony jest woltomierzem o rezystancji 10 kω. 17. Oblicz stosunek okresu sygnału do stałej czasowej rozładowania kondensatora o pojemności 100 nf dla częstotliwości: a) 100 Hz b) 500 Hz, c) 1 khz, d) 10 khz, jeżeli układ obciążony jest odbiornikiem o rezystancji 100 Ω. 18. Do wejścia szeregowego przetwornika wartości szczytowej doprowadzono sygnał sinusoidalny o amplitudzie 8 V i składowej stałej: a) 2 V, b) 2 V. Narysuj sygnały na wyjściu układu dla obu polaryzacji diody. Przyjmij idealną charakterystykę diody i stan rozwarcia na wyjściu. 19. Do wejścia równoległego przetwornika wartości szczytowej doprowadzono sygnał sinusoidalny o amplitudzie 8 V i składowej stałej: a) 2 V, b) 2 V. Narysuj sygnały na wyjściu układu dla obu polaryzacji diody. Przyjmij idealną charakterystykę diody i stan rozwarcia na wyjściu. 20. Do wejścia szeregowego przetwornika wartości szczytowej doprowadzono napięcie u(t) = sin(ωt) [V]. Jakie będzie wskazanie woltomierza napięcia stałego dołączonego do jego wyjścia? Jakie będzie wskazanie, jeśli tak zrealizowany woltomierz napięcia zmiennego został wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego? 21. Do wejścia równoległego przetwornika wartości szczytowej doprowadzono napięcie u(t) = sin(ωt) [V]. Jakie będzie wskazanie woltomierza napięcia stałego dołączonego do jego wyjścia? Jakie będzie wskazanie, jeśli tak zrealizowany woltomierz napięcia zmiennego został wywzorcowany w wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego? Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 13

14 22. Narysuj przebiegi na wyjściach przetwornika szeregowego i równoległego, jeśli do ich wejść doprowadzono sygnał u(t) = sin(ωt) [V]. 23. Co to znaczy, że woltomierz napięcia zmiennego, zbudowany w oparciu o projekt z ćwiczenia, jest wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego? Jak można to doświadczalnie sprawdzić? 24. Z czego wynika błędne wskazanie woltomierza skonstruowanego przy pomocy przetwornika wartości szczytowej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego, jeżeli użyjemy go do pomiaru przebiegu o innym kształcie? 25. Jakiej wartości opornik należy dołączyć szeregowo do woltomierza magnetoelektrycznego o rezystancji wewnętrznej 10 kω i napięciu zakresowym 10 V aby otrzymać miernik wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o takim samym zakresie (10 V), jeżeli wykorzystano szeregowy przetwornik wartości szczytowej? 26. W jaki sposób częstotliwość sygnału wpływa na wskazania woltomierza wartości szczytowej? Odpowiedź uzasadnij. 27. Dlaczego badanie woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej należy wykonać przy częstotliwości sygnału większej od fd10? 28. Do zacisków woltomierza wartości szczytowej o dolnej częstotliwości poprawnej pracy fd10 = 750 Hz wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego doprowadzono sygnał o częstotliwości 2 khz. Woltomierz wskazał wartość U1. Jak zmieni się wskazanie tego woltomierza, jeżeli częstotliwość sygnału zostanie obniżona do 200 Hz? Odpowiedź uzasadnij. 29. Jakie problemy mogą wystąpić przy pomiarach małych napięć za pomocą woltomierza z przetwornikiem wartości szczytowej? 30. Jak wpływa współczynnik wypełnienia napięcia prostokątnego na sygnał wyjściowy w przetworniku wartości szczytowej? Narysuj przykładowe przebiegi dla przetwornika szeregowego. Ćw. 7. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Strona 14

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 6 Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Instrukcja Opracował: dr inż. Tomasz Osuch Instytut Systemów Elektronicznych Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 17 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego -

Bardziej szczegółowo

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie diody półprzewodnikowej Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 2 Pracownia Elektroniki Badanie diody półprzewodnikowej Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: (Oprac dr Radosław Gąsowski) półprzewodniki samoistne

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia

Bardziej szczegółowo

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego: Ćwiczenie 27 Temat: Prąd przemienny jednofazowy Cel ćwiczenia: Rozróżnić parametry charakteryzujące przebieg prądu przemiennego, oszacować oraz obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach prądu

Bardziej szczegółowo

Uśrednianie napięć zakłóconych

Uśrednianie napięć zakłóconych Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy. Ćwiczenie 2. 1. Czym się różni rzeczywiste źródło napięcia od źródła idealnego? Źródło rzeczywiste nie posiada rezystancji wewnętrznej ( wew = 0 Ω). Źródło idealne posiada pewną rezystancję własną ( wew

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 5 Pomiary rezystancji Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia Poznanie konfiguracji zasady pracy wzmacniacza w układzie OE. Wyznaczenie charakterystyk wzmacniacza w układzie OE. Czytanie schematów

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu 1 ĆWICZENIE 7. CEL ĆWICZENIA. Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu Celem ćwiczenia jest poznanie własności dynamicznych przetworników pierwszego rzędu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 3 Wzmacniacz operacyjny Grupa 6 Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 18 BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH A. Cel ćwiczenia. - Zapoznanie z działaniem i przeznaczeniem przerzutników

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) Jacek Grela, Radosław Strzałka 17 maja 9 1 Wstęp Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiIB Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego Szablon sprawozdania na przykładzie ćwiczenia badanie dokładności multimetru..... ================================================================== Stronę tytułową można wydrukować jak podano niżej lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 2 Pomiary napięć i prądów stałych Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 10 Pomiary parametrów i charakterystyk obiektów Instrukcja Opracował: dr inż. Paweł Gąsior Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Instytut Fizyki oświadczalnej UG Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2 Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym 4. PRZEBIE ĆWICZENIA 4.1. Wyznaczanie parametrów wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym złączowym w

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięć i prądów zmiennych

Pomiary napięć i prądów zmiennych Ćwiczenie 1 Pomiary napięć i prądów zmiennych Instrukcja do ćwiczenia opracował: Wojciech Słowik 03.2015 ver. 03.2018 (LS, WS, LB, K) 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami pomiarowymi napięć oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Ćw. III. Dioda Zenera

Ćw. III. Dioda Zenera Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika 1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym 1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Laboratorium Podstaw Miernictwa Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Przykład PROTOKÓŁU POMIAROWEGO Opracowali : dr inż. Jacek Dusza mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Vgs. Vds Vds Vds. Vgs

Vgs. Vds Vds Vds. Vgs Ćwiczenie 18 Temat: Wzmacniacz JFET i MOSFET w układzie ze wspólnym źródłem. Cel ćwiczenia: Wzmacniacz JFET w układzie ze wspólnym źródłem. Zapoznanie się z konfiguracją polaryzowania tranzystora JFET.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2018 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia Zrozumienie znaczenia stałej czasu w obwodzie RL. Poznanie zjawiska ładowania rozładowania w obwodzie RL Zrozumienie znaczenia

Bardziej szczegółowo

CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem diod i wzmacniacza operacyjnego

CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem diod i wzmacniacza operacyjnego WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1.. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH L B O R T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRMETRY MŁOSYGNŁOWE TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENI - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru i wyznaczania parametrów małosygnałowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz. 1. Parametr Vpp zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza mocy małej częstotliwości oznacza wartość: A. średnią sygnału, B. skuteczną sygnału, C. maksymalną sygnału, D. międzyszczytową sygnału. 2.

Bardziej szczegółowo

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika. Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika

Bardziej szczegółowo

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) I. Zakres ćwiczenia 1. Zastosowanie diod i wzmacniacza operacyjnego µa741 w następujących układach nieliniowych: a) generator funkcyjny b) wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ELEMENTY ELEKTRONICZNE KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODY REV. 2.0 1. CEL ĆWICZENIA - pomiary charakterystyk stałoprądowych diod prostowniczych, świecących oraz stabilizacyjnych - praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 1 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM służącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ELEMENTY ELEKTRONICZNE KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODY REV. 1.2 1. CEL ĆWICZENIA - pomiary charakterystyk stałoprądowych diod prostowniczych, świecących oraz stabilizacyjnych - praktyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia statycznego obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy . el ćwiczenia. Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy elem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości filtrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów filtru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 1 Pracownia Elektroniki. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym Ćwiczenie 1 Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki w obwodach prądu stałego. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia Ćwiczenie 01 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Temat: Własności diody p-n Cel ćwiczenia Ćwiczenie 30 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p-n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych

Bardziej szczegółowo

(a) Układ prostownika mostkowego

(a) Układ prostownika mostkowego Ćwiczenie 06 Temat: Prostownik mostkowy. Cel ćwiczenia Zrozumienie zasady działania prostownika mostkowego. Pomiar napięcia wyjściowego i napięcia tętnień prostownika mostkowego. Czytanie schematów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2015 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 5 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. Ćwiczenie nr 10 Pomiar rezystancji metodą techniczną. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. 2. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM AKADEMIA MORSKA Katedra Telekomunikacji Morskiej ĆWICZENIE 7 BADANIE ODPOWIEDZI USTALONEJ NA OKRESOWY CIĄG IMPULSÓW 1. Cel ćwiczenia Obserwacja przebiegów wyjściowych

Bardziej szczegółowo