Laboratorium Podstaw Pomiarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Podstaw Pomiarów"

Transkrypt

1 Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 6 Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Instrukcja Opracował: dr inż. Tomasz Osuch Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa 2017 v. 4.3

2 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru napięć przemiennych, w szczególności z wykorzystaniem przetworników wartości średniej wyprostowanej. 2. Tematyka ćwiczenia badanie właściwości przetworników wartości średniej wyprostowanej, w szczególności układów prostowniczych: jednopołówkowego i dwupołówkowego, projekt i realizacja woltomierza z przetwornikiem wartości średniej wyprostowanej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego, badanie właściwości zrealizowanego woltomierza. 3. Umiejętności zdobywane przez studentów umiejętność wykorzystania podstawowej aparatury pomiarowej do obserwacji działania prostowników jedno- i dwupołówkowych, umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników i porównania ich z wartościami teoretycznymi, umiejętność zaprojektowania i wzorcowania woltomierza z przetwornikiem wartości średniej wyprostowanej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego. 4. Teoria Tematyka ćwiczenia jest związana z metodami pomiaru parametrów pewnej klasy sygnałów przemiennych sygnałów okresowych, w szczególności harmonicznych (sinusoidalnych). W ogólnym przypadku tego typu sygnały składają się ze składowej przemiennej oraz składowej stałej. Składowa stała sygnału jest to jego wartość średnia za okres, którą najprościej można zmierzyć stosując analogowy woltomierz napięcia stałego (np. magnetoelektryczny, który reaguje na wartość średnią sygnału) lub cyfrowy w trybie DC. Do pełnego opisu właściwości energetycznych sygnału niezbędne jest zapoznanie się z kilkoma ważnymi pojęciami, do których należy zaliczyć: wartość średnią, wartość średnią wyprostowaną, wartość skuteczną oraz wartość szczytową i międzyszczytową. Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 2

3 Wartość średnia U0 sygnału okresowego u(t) określona jest następującą zależnością: U 0 = 1 t 0 +T T u(t)dt (6-1) t 0 gdzie T jest okresem sygnału. Zatem U0 jest wartością średnią za okres sygnału u(t). Może przyjmować wartości dodatnie oraz ujemne. Wartość średnia wyprostowana U0w sygnału o okresie T wyraża się w następujący sposób: U 0w = 1 t 0 +T T u(t) dt (6-2) t 0 Wartość skuteczną U przebiegu okresowego określa zależność t 0 +T U = 1 T [u(t)]2 dt (6-3) t 0 Wartość skuteczna napięcia zmiennego jest równa wartości napięcia stałego, przy której wydzieli się (w postaci ciepła) tyle samo energii, co dla danego napięcia zmiennego u(t) w tym samym czasie i na takiej samej rezystancji. Wartość szczytowa UM sygnału okresowego to największa jego wartość chwilowa U M = max <t 0,t 0 +T> u(t) (6-4) Wartość międzyszczytowa UMM to różnica pomiędzy maksymalną i minimalną wartością sygnału zdefiniowana jako max <t 0,t 0 +T> min U MM = u(t) u(t) <t 0,t 0 +T> (6-5) Na podstawie tych parametrów definiowane są następujące współczynniki: współczynnik kształtu współczynnik amplitudy k = U U 0w (6-6) współczynnik uśrednienia k a = U M U (6-7) k u = U M U 0w (6-8) Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 3

4 Znajomość tych współczynników pozwala na wzorcowanie przyrządów pomiarowych czyli przypisanie wskazaniom wartości odpowiednich parametrów, np. zdefiniowanych wzorami (6-1) (6-4). Wartości współczynników zależą od kształtu sygnału. Dla sygnału sinusoidalnego są one odpowiednio równe k = π 2 2 1,11 k a = 2 1,41 k u = π 2 1,57 (6-9) W przypadku, gdy sygnał poza składowymi sinusoidalnymi (Un) posiada składową stałą (U0), tj. u(t) = U 0 + N n=1 U n sin(nωt), wówczas wartość skuteczna całego sygnału wyrażona jest wzorem N U = U U n 2 n=1 (6-10) gdzie U0 jest składową stałą, a Un amplitudą n-tej składowej sinusoidalnej. Dla przykładu, gdy sygnał składa się ze składowej stałej U0 i jednej składowej sinusoidalnej o amplitudzie U1, to wartość skuteczna wyrażona jest wzorem U = U U 1 2 (6-11) Pomiar parametrów napięć przemiennych polega w istocie na zastosowaniu odpowiedniego przetwornika, na wyjściu którego otrzymujemy sygnał o wartości średniej proporcjonalnej do jednego z trzech parametrów: wartości szczytowej, skutecznej lub średniej wyprostowanej. Zatem w konstrukcji woltomierza napięcia zmiennego można wyróżnić trzy podstawowe bloki funkcjonalne: układ wejściowy służący zapewnieniu odpowiednio dużej impedancji wejściowej woltomierza (aby zminimalizować błąd metody) oraz umożliwiający zmianę zakresu pomiarowego, przetwornik zamieniający wejściowe napięcie zmienne na sygnał o niezerowej wartości średniej, proporcjonalnej do wartości średniej wyprostowanej, skutecznej lub szczytowej napięcia wejściowego, zależnie od konstrukcji przetwornika, wskaźnik odpowiedzialny za pomiar napięcia lub prądu wyjściowego oraz wizualizację wyniku. Jest to zwykle miliamperomierz lub woltomierz napięcia stałego (reagujące na wartość średnią sygnału). Bez względu na rodzaj zastosowanego przetwornika (np. szczytowy, wartości średniej wyprostowanej) istnieje możliwość wywzorcowania woltomierza tak, aby wielkością wskazywaną była wartość średnia wyprostowana, szczytowa lub skuteczna napięcia Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 4

5 wejściowego. W tym celu wykorzystuje się współczynniki: kształtu, amplitudy oraz uśrednienia. Przeważająca większość woltomierzy jest wywzorcowana w wartościach skutecznych dla przebiegu sinusoidalnego. Jeśli woltomierz jest tak skonstruowany, że reaguje na wartość skuteczną, czyli wskazanie jest niezależne od kształtu przebiegu, to w opisie przyrządu jest zawarte określenie TRUE RMS Przetwornik wartości średniej wyprostowanej Przetwornik wartości średniej wyprostowanej jest jednym z najprostszych rodzajów przetworników, w którym wykorzystuje się własności prostownicze diody półprzewodnikowej. Podstawowe właściwości diody idealnej, to zerowa rezystancja w kierunku przewodzenia RP oraz nieskończenie duża w kierunku zaporowym RZ. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa takiej diody została przedstawiona na Rys. 6.1a. a) i [ma] b) i [ma] UD = 0 V, RP = 0 RZ= u [V] u [V] U D c) i [ma] UD = 0 V, RP = ctg() UD > 0 V, RP = ctg() u [V] U D Rys Charakterystyki prądowo-napięciowe diody: a) idealnej, b) rzeczywistej, c) rzeczywistej z aproksymacją odcinkowo-liniową Dioda idealna przewodzi, gdy wartość chwilowa napięcia jest większa od zera. W rzeczywistości jednak dioda posiada pewną niewielką rezystancję w kierunku przewodzenia RP oraz bardzo dużą (ale skończoną) w kierunku zaporowym RZ. Ponadto dioda rzeczywista charakteryzuje się tzw. napięciem przewodzenia UD, które wynosi ok. 0,6 V 0,7 V w przypadku popularnych diod krzemowych oraz ok. 0,2 V 0,3 V w przypadku diod germanowych. Zatem dioda rzeczywista przewodzi, gdy wartość Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 5

6 chwilowa napięcia jest większa od jej napięcia przewodzenia UD. Należy zauważyć, że w zakresie niewielkich wartości napięcia charakterystyka prądowo-napięciowa diody jest nieliniowa (Rys. 6.1b). Często wygodne jest przybliżenie rzeczywistej charakterystyki prądowo-napięciowej diody charakterystyką odcinkowo-liniową (Rys. 6.1c). W tym przypadku wartość rezystancji w kierunku przewodzenia RP określa nachylenie charakterystyki prądowo-napięciowej dla napięć większych niż UD. Dwa podstawowe badane w ćwiczeniu układy przetworników wartości średniej wyprostowanej, to układ jednopołówkowy oraz dwupołówkowy (tzw. układ Graetza), które przedstawiono na Rys a) b) R d u(t) ma u(t) R d ma Rys Układy wykorzystujące przetworniki diodowe wartości średniej wyprostowanej: a) jednopołówkowy, b) dwupołówkowy (układ Graetza) Rezystor Rd służy do linearyzacji charakterystyki diody, a jednocześnie do ograniczenia prądu. Miliamperomierz magnetoelektryczny (lub cyfrowy miliamperomierz prądu stałego) reaguje na wartość średnią (składową stałą) przepływającego przez niego prądu, a więc na wartość średnią wyprostowaną sygnału wejściowego. W przypadku przetwornika dwupołówkowego zależność pomiędzy prądem wyjściowym a wejściowym napięciem przemiennym u(t) przy założeniu idealnych diod (UD = 0 V oraz RP = 0 Ω) można zapisać w postaci wzoru i(t) = u(t) R d (6-12) Zatem w zapisie matematycznym przetwornik ten realizuje funkcję moduł. Dołączony do wyjścia miliamperomierz mierzy wartość średnią prądu i(t). Dla wejściowego napięcia sinusoidalnego u(t) = UM sin(t) o amplitudzie UM w układzie płynie prąd zmienny jednokierunkowy i(t), którego wartość średnią I0 wyznacza się korzystając z definicji wartości średniej t 0 +T I 0 = 1 T i(t)dt (6-13) t 0 Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 6

7 Wstawiając zależność (6-12) do równania (6-13) otrzymamy t 0 +T I 0 = 1 T t 0 T u(t) 1 dt = R d T U Msin(t) 1 U M dt = sin(x) dx = R d 2π R d = 1 U M π 0 π 1 sin(x)dx = R d π 0 2π 0 U M [cos(x)] π R 0 = 2 U M = 2 d π R d π I M 0,64 I M (6-14) Analizę pracy przetwornika dwupołówkowego zilustrowano na Rys Założono, że diody zastosowane w układzie charakteryzują się zerową wartością napięcia przewodzenia (UD = 0 V) oraz niezerową wartością rezystancji w kierunku przewodzenia (RP > 0 ). Rys Przebiegi czasowe prądu i napięcia w obwodzie dwupołówkowego przetwornika wartości średniej wyprostowanej (układ Graetza) W przypadku przetwornika jednopołówkowego z diodą idealną odpowiednikiem równania (6-12) jest zależność u(t) i(t) = { R d dla u(t) 0 0 dla u(t) < 0 (6-15) A zatem stosując definicję wartości średniej i podobne obliczenia, jak w (6-14), uzyskujemy zależność Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 7

8 I 0 = 1 U M 0,32 I π R M (6-16) d z której wynika, że miliamperomierz wskaże (dla sygnałów przemiennych) wartość średnią prądu wyjściowego dwukrotnie mniejszą niż w przypadku przetwornika dwupołówkowego. W przedstawionych rozważaniach przyjęto założenie, że wartość rezystancji miliamperomierza RA jest pomijalnie mała. Natomiast w warunkach rzeczywistych, np. przy projektowaniu woltomierza, należy ją uwzględnić. 5. Opis modułu pomiarowego P02 W skład modułu pomiarowego P02 wchodzą dwa pasywne przetworniki wartości średniej wyprostowanej: jednopołówkowy PJ i dwupołówkowy PD, wybierane za pomocą zamontowanego na płycie czołowej przełącznika. Studenci będą dysponowali diodą półprzewodnikową umieszczoną na podstawce. Będzie ona wykorzystywana w przetworniku jednopołówkowym. W ćwiczeniu przewidziane jest badanie przetwornika jednopołówkowego (PJ) dla dwóch kierunków polaryzacji diody. Z kolei przetwornik dwupołówkowy, to klasyczny układ Graetza umieszczony wewnątrz modułu pomiarowego. W układzie przewidziano miejsce na dołączenie rezystora dekadowego, redukującego prąd w obwodzie (zaciski Rd). Zaciski R0/mA służą do dołączenia opornika stanowiącego obciążenie przetwornika (jego dołączenie jest wymagane w przypadku obserwacji oscyloskopowej przebiegów), bądź miliamperomierza w przypadku budowy woltomierza wartości średniej wyprostowanej. Przetwornik dwupołówkowy wyposażony jest w transformatorowy układ separujący. Dzięki temu możliwa jest jednoczesna obserwacja przebiegów czasowych na wejściu i wyjściu przetwornika mimo wspólnej masy obu kanałów oscyloskopu. Rys Moduł P02 Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 8

9 W części ćwiczenia dotyczącej realizacji woltomierza wartości średniej wyprostowanej zaciski Rd należy wykorzystać do dołączenia rezystora dekadowego. Do zacisków R0/mA należy dołączyć miliamperomierz LM-3, stanowiący element projektowanego woltomierza. Gniazdo BNC oznaczone V umożliwia dołączenie woltomierza napięcia zmiennego 34450A, wykorzystywanego do pomiaru wzorcowego wartości skutecznej napięcia z generatora. 6. Przykładowy projekt woltomierza wartości średniej wyprostowanej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego Zadanie: Zaprojektować woltomierz wartości średniej wyprostowanej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym Uz. Użyć prostownika dwupołówkowego PD i miliamperomierza LM-3 o prądzie zakresowym Iz i rezystancji RA. Założyć model diody idealnej. Dane projektowe: Uz = 3,5 V (wartość skuteczna) Iz = 3 ma RA =20 Ω Schemat woltomierza: Wzory i obliczenia: Parametr Uz oznacza napięcie zakresowe czyli maksymalną wartość skuteczną napięcia możliwą do zmierzenia za pomocą projektowanego woltomierza. Jeżeli diody są idealne, to przetwornik dwupołówkowy realizuje funkcję moduł: u wy (t) = u we (t) a więc na podstawie definicji (6-1) i (6-2) wartość średnia napięcia na wyjściu przetwornika jest równa wartości średniej wyprostowanej napięcia wejściowego: U wy0 = U we0w Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 9

10 Dla wartości skutecznej napięcia wejściowego równej Uz można korzystając z definicji (6-6) współczynnika kształtu k wartość średnią wyprostowaną Uwe0w wyrazić wzorem skąd U we0w = U z k U wy0 = U z k Napięcie to powinno spowodować przepływ przez miliamperomierz LM-3 prądu I0, powodującego wychylenie wskazówki do końca podziałki, a więc równego prądowi zakresowemu Iz. Korzystając z prawa Ohma otrzymujemy skąd U wy0 I z = R d + R A R d = U wy0 I z R A = U z k I z R A Współczynnik kształtu k dla sygnału sinusoidalnego jest równy k = Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy R d = π 2 2 1,11 3,5 V 20 Ω 1031,1 Ω 1,11 3 ma (liczba cyfr odpowiada rozdzielczości opornika dekadowego) Wartość Rd została obliczona przy założeniu, że diody użyte w przetworniku mają charakterystykę idealną. W przypadku charakterystyki rzeczywistej wartość średnia napięcia na wyjściu przetwornika będzie mniejsza niż wartość średnia wyprostowana napięcia wejściowego, a tym samym wychylenie wskazówki miernika nie osiągnie wartości zakresowej. Aby spełnić warunki projektu trzeba dobrać doświadczalnie wartość rezystancji Rd. Będzie ona mniejsza od wartości obliczonej. Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 10

11 7. Badania i pomiary Przed przystąpieniem do pracy należy ustawić parametr Output Load generatora: Channel Output Load Set To High Z oraz przywrócić ustawienia fabryczne oscyloskopu: (MENU) Storage Waveform Factory Load Zadanie 1. Obserwacje przebiegów czasowych na wyjściu i wejściu prostownika jednopołówkowego i dwupołówkowego. Obiektem badań są diodowe prostowniki: jednopołówkowy PJ oraz dwupołówkowy PD. Podczas obserwacji przebiegów czasowych na wyjściu należy dołączyć oprócz oscyloskopu rezystor R0 10 k stanowiący obciążenie prostownika, a zaciski Rd, służące do dołączenia rezystora dekadowego, powinny zostać zwarte. Istnieje możliwość zmiany konfiguracji przetwornika jednopołówkowego PJ poprzez wybór kierunku polaryzacji diody półprzewodnikowej D (katodą lub anodą od strony wejścia). Podczas obserwacji przebiegów należy ustawić sprzężenie DC oraz takie same stałe Cy oraz poziomy odniesienia (0 V) w obu kanałach oscyloskopu.!! Zad Badanie właściwości prostownika jednopołówkowego. a) Zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi na wejściu i wyjściu prostownika jednopołówkowego dla obu kierunków polaryzacji diody półprzewodnikowej D. Na generatorze 33500B ustawić następujące wartości parametrów sygnału sinusoidalnego bez składowej stałej: Upp = 6 V i f = 1 khz. Oscylogramy zamieścić w protokole. Porównać otrzymane oscylogramy z przebiegami czasowymi dla przypadku idealnego prostownika. W jaki sposób polaryzacja diody wpływa na kształt sygnału wyjściowego? b) Zbadać wpływ amplitudy sygnału wejściowego na kształt przebiegów czasowych na wyjściu prostownika. W tym celu zaobserwować przebiegi na wejściu i wyjściu prostownika (dla jednej wybranej polaryzacji diody) przy ustawionej na generatorze 33500B wartości międzyszczytowej Upp sygnału sinusoidalnego równej: 6 V, 2 V oraz 1 V (brak składowej stałej, częstotliwość f = 1 khz). Zmierzyć i zanotować różnicę U między wartością maksymalną sygnału wejściowego i wyjściowego dla każdego przypadku. Oscylogramy zamieścić w protokole. Z czego wynikają różnice między wartością maksymalną sygnału wejściowego i wyjściowego? Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 11

12 !! Zad Badanie właściwości prostownika dwupołówkowego. a) Zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi na wejściu i wyjściu prostownika dwupołówkowego. Na generatorze ustawić parametry sygnału jak w zadaniu 1.1a. Oscylogram zamieścić w protokole. Porównać otrzymany oscylogram z przebiegami czasowymi dla przypadku idealnego prostownika. b) Zbadać wpływ amplitudy sygnału wejściowego na kształt przebiegów czasowych na wyjściu prostownika. W tym celu zaobserwować przebiegi na wejściu i wyjściu prostownika przy ustawionej na generatorze 33500B wartości międzyszczytowej Upp sygnału sinusoidalnego równej: 6 V, 2 V oraz 1 V (brak składowej stałej, częstotliwość f = 1 khz). Zmierzyć i zanotować różnicę U między wartością maksymalną sygnału wejściowego i wyjściowego dla każdego przypadku. Oscylogramy zamieścić w protokole. Uzyskane w zadaniach 1.1b i 1.2b wartości U zestawić w tabeli i porównać. Dlaczego wartości uzyskane w zadaniu 1.2b różnią się od wartości uzyskanych w zadaniu 1.1b? Zadanie 2. Projekt, realizacja i badanie właściwości woltomierza wartości średniej wyprostowanej wywzorcowanego w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego. a) Zaprojektować woltomierz wartości średniej wyprostowanej wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego o napięciu zakresowym Uz (wartość skuteczna). Użyć prostownika dwupołówkowego PD i miliamperomierza LM-3. Wartości napięcia zakresowego Uz projektowanego woltomierza oraz prądu zakresowego Iz i rezystancji RA miliamperomierza LM-3 zostaną podane przez Prowadzącego. Założyć model diody idealnej. Dane do projektu, schemat woltomierza oraz wyprowadzenie wzorów i obliczenia zamieścić w protokole. b) Zbudować zaprojektowany woltomierz. c) Ustawić napięcie z generatora o wartości takiej, aby uzyskać wskazanie woltomierza cyfrowego 34450A równe wartości zakresowej Uz projektowanego miernika. W protokole podać wychylenie (w działkach) wskazówki miernika LM-3. Skorygować wartość rezystancji opornika dekadowego w celu uzyskania maksymalnego wychylenia wskazówki miernika LM-3. Sprawdzić, czy wskazanie woltomierza 34450A nie uległo zmianie i w razie potrzeby skorygować ustawienie napięcia z generatora. W protokole podać skorygowaną wartość rezystancji Rd. Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 12

13 ! d) Wyznaczyć charakterystykę przetwarzania zaprojektowanego woltomierza = f (Uwe), gdzie jest wskazaniem miliamperomierza LM-3 (w działkach), a Uwe jest wartością skuteczną napięcia wejściowego zmierzoną za pomocą multimetru 34450A. Wyniki zamieścić w tabeli. Narysować otrzymaną charakterystykę na tle charakterystyki teoretycznej i porównać ją z charakterystyką uzyskaną za pomocą aplikacji Demo_06 (zakładka Budowa woltomierza), dostępnej na pulpicie komputera. Wyjaśnić przyczyny nieliniowości charakterystyki przetwarzania = f (Uwe) zrealizowanego woltomierza. Badanie właściwości zaprojektowanego woltomierza (zadanie 2c i 2d) należy przeprowadzić w układzie przedstawionym na Rys Woltomierz V (multimetr 34450A) służy do pomiaru wzorcowego wartości skutecznej napięcia z generatora. R d G V P ma Rys Schemat układu pomiarowego do badania właściwości zaprojektowanego woltomierza (P przetwornik)? Pytania kontrolne 1. Podaj definicję wartości średniej sygnału przemiennego i zbiór wartości tej funkcji. 2. Podaj definicję wartości średniej wyprostowanej sygnału przemiennego. 3. Podaj definicję wartości skutecznej sygnału przemiennego. 4. Podaj definicję współczynnika amplitudy oraz jego wartość dla sygnału sinusoidalnego. 5. Podaj definicję współczynnika kształtu oraz jego wartość dla sygnału sinusoidalnego. 6. Podaj definicję współczynnika uśrednienia. 7. Podaj zależność na wartość skuteczną sygnału składającego się z trzech harmonicznych i nie posiadającego składowej stałej. 8. W jakim celu wykorzystuje się współczynniki kształtu, amplitudy i uśrednienia? Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 13

14 9. Co oznacza określenie TRUE RMS w specyfikacji technicznej woltomierza napięcia przemiennego? 10. Jakie są funkcje poszczególnych bloków woltomierza napięcia zmiennego? 11. Jaka jest wartość średnia sygnału opisanego równaniem: u(t) = 2 4 sin(200πt)? 12. Jaka jest wartość skuteczna sygnału opisanego równaniem: u(t) = 2 + sin(10πt)? 13. Narysuj charakterystykę prądowo-napięciową idealnej oraz rzeczywistej diody krzemowej. Zaznacz charakterystyczne punkty na charakterystyce. 14. Przy ustawionym współczynniku odchylenia toru Y oscyloskopu równym 1 V/dz na ekranie obserwowany jest sygnał jak na rysunku. Wyznacz wartość średnią sygnału. 15. Jaką wartość wskaże woltomierz napięcia stałego, jeśli do jego wejścia doprowadzono sygnał, którego oscylogram pokazano na rysunku? 16. Narysuj przebieg napięcia na wejściu i wyjściu jednopołówkowego przetwornika diodowego zakładając, że dioda ma charakterystykę idealną, a sygnał wejściowy określony jest zależnością u(t) = sin (ωt). 17. Zilustruj działanie układu jednopołówkowego przetwornika wartości średniej wyprostowanej przedstawionego na Rys. 6.2a poprzez naszkicowanie przebiegów czasowych prądu i napięcia w obwodzie. Przyjmij napięcie przewodzenia diody UD = 0 V, oraz rezystancję diody w kierunku przewodzenia RP > 0. Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 14

15 18. Do wyjścia prostownika dwupołówkowego dołączono miliamperomierz prądu stałego o niewielkiej rezystancji Ra. Do wejścia prostownika doprowadzono sygnał sinusoidalny o zerowej składowej stałej i amplitudzie UM = 5,000 V. Jaka będzie zależność między wskazaniami amperomierza, gdy zostaną zastosowane w prostowniku diody: a) idealna, b) rzeczywista krzemowa, c) rzeczywista germanowa? Załóż, że w przypadku diod rzeczywistych ich rezystancja w kierunku przewodzenia RP jest identyczna. 19. Jakie będzie wskazanie miliamperomierza prądu stałego dołączonego do wyjścia prostownika jednopołówkowego w przypadku, gdy do wejścia prostownika doprowadzono sygnał sinusoidalny o zerowej składowej stałej i amplitudzie 10,000 V? Załóż, że wartość rezystancji miliamperomierza jest pomijalnie mała, dioda jest idealna, a rezystor dekadowy o wartości 200,0 jest połączony szeregowo z diodą. 20. Czy zmiana polaryzacji diod w układach przetwornika: a) jednopołówkowego, b) dwupołówkowego, będzie miała wpływ na kształt sygnału na wyjściu danego przetwornika w przypadku sygnału sinusoidalnego o zerowej składowej stałej? Odpowiedź uzasadnij. 21. Narysuj przebiegi czasowe prądu na wyjściu prostownika jednopołówkowego diodowego dla parametrów diody: a) UD = 0 V, RP > 0, b) UD > 0 V, RP > 0, gdy do jego wejścia doprowadzono sygnał sinusoidalny o amplitudzie UM większej od napięcia przewodzenia diody. W obu przypadkach przyjmij identyczne RP. Jaka jest podstawowa różnica w kształcie przebiegów wyjściowych względem wejściowego sygnału sinusoidalnego oraz przebiegów wyjściowych względem siebie? UD jest napięciem przewodzenia diody, a RP rezystancją diody w kierunku przewodzenia. 22. Wyprowadź wzór na wartość średnią prądu wyjściowego przetwornika jednopołówkowego o charakterystyce prądowo-napięciowej opisanej zależnością (6-15). 23. Co to znaczy, że woltomierz napięcia zmiennego, zbudowany w oparciu o projekt z ćwiczenia, jest wywzorcowany w wartościach skutecznych napięcia sinusoidalnego? Jak można to doświadczalnie sprawdzić? Ćw.6. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki wartości średniej wyprostowanej Strona 15

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 7 Pomiary napięć zmiennych, przetworniki wartości szczytowej Instrukcja Opracował: dr inż. Paweł Gąsior Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ćw. III. Dioda Zenera

Ćw. III. Dioda Zenera Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,

Bardziej szczegółowo

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3 SEIA V ĆWIZENIE 5_ Temat ćwiczenia: Badanie prostowników. Wiadomości do powtórzenia: Prostowniki są to układy, w których z przebiegów sinusoidalnych otrzymuje się jednokierunkowy lub stały przebieg tych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Temat: Własności diody p-n Cel ćwiczenia Ćwiczenie 30 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p-n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 5 Pomiary rezystancji Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Instytut Fizyki oświadczalnej UG Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż

Bardziej szczegółowo

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy. Ćwiczenie 2. 1. Czym się różni rzeczywiste źródło napięcia od źródła idealnego? Źródło rzeczywiste nie posiada rezystancji wewnętrznej ( wew = 0 Ω). Źródło idealne posiada pewną rezystancję własną ( wew

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów pomiarowych

Projektowanie systemów pomiarowych Projektowanie systemów pomiarowych 03 Konstrukcja mierników analogowych Zasada działania mierników cyfrowych Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych 1 Analogowe przyrządy pomiarowe Podział ze względu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych PRACOWNIA SPECJALIZACJI Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu Cel ćwiczenia: Str. Poznanie budowy, działania i

Bardziej szczegółowo

Badanie układów prostowniczych

Badanie układów prostowniczych Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego.

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego. I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego. II Badanie charakterystyk statycznych elementów nieliniowych za pomocą oscyloskopu (realizacja tematyki na życzenie prowadzącego laboratorium)

Bardziej szczegółowo

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie diody półprzewodnikowej Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 2 Pracownia Elektroniki Badanie diody półprzewodnikowej Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: (Oprac dr Radosław Gąsowski) półprzewodniki samoistne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych własności tranzystora. Wyznaczenie prądów tranzystorów typu n-p-n i p-n-p. Czytanie schematów

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Uśrednianie napięć zakłóconych

Uśrednianie napięć zakłóconych Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIK ENS1C300 022 WYBRNE ZSTOSOWNI DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BIŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2018 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięć i prądów zmiennych

Pomiary napięć i prądów zmiennych Ćwiczenie 1 Pomiary napięć i prądów zmiennych Instrukcja do ćwiczenia opracował: Wojciech Słowik 03.2015 ver. 03.2018 (LS, WS, LB, K) 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami pomiarowymi napięć oraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY. Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ELEMENTY ELEKTRONICZNE KATEA ELEKTONIKI AGH L A B O A T O I U M ELEMENTY ELEKTONICZNE ZASTOSOWANIE IO EV. 1.2 Laboratorium Elementów Elektronicznych: ZASTOSOWANIE IO 1. CEL ĆWICZENIA - praktyczna weryfikacja działania diodowych:

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Ćwiczenie 5 Temat: Pomiar napięcia i prądu stałego. Cel ćwiczenia Poznanie zasady pomiaru napięcia stałego. Zapoznanie się z działaniem modułu KL-22001. Obsługa przyrządów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe

Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe VI. Prostownik jedno i dwupołówkowy Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania układu prostownika jedno i dwupołówkowego. A) Wstęp teoretyczny Prostownik jest układem elektrycznym stosowanym do zamiany prądu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu: TS1C 200 008 MULTIMETR CYFROWY

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2 Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH L B O R T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRMETRY MŁOSYGNŁOWE TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENI - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru i wyznaczania parametrów małosygnałowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ELEMENTY ELEKTRONICZNE KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODY REV. 1.2 1. CEL ĆWICZENIA - pomiary charakterystyk stałoprądowych diod prostowniczych, świecących oraz stabilizacyjnych - praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 51 POMIARY OSCYLOSKOPOWE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów a. Oscyloskop dwukanałowy b. Dwa generatory funkcyjne (jednym z nich może być generator zintegrowany z oscyloskopem) c. Przesuwnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia Ćwiczenie 01 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 1 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM służącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ELEMENTY ELEKTRONICZNE KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODY REV. 2.0 1. CEL ĆWICZENIA - pomiary charakterystyk stałoprądowych diod prostowniczych, świecących oraz stabilizacyjnych - praktyczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI LABOATOIM ELEKTONIKI ĆWICENIE 1 DIODY STABILIACYJNE K A T E D A S Y S T E M Ó W M I K O E L E K T O N I C N Y C H 21 CEL ĆWICENIA Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z charakterystykami statycznymi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 2 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia ĆWICZEIE 5 I. Cel ćwiczenia POMIAY APIĘĆ I PĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban Celem ćwiczenia jest zaznajomienie z przyrządami do pomiaru napięcia i prądu stałego: poznanie budowy woltomierza i amperomierza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiIB Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH LABORATORIUM ELEKTRONIKI Ćwiczenie 3 Wybór i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnego el ćwiczenia elem ćwiczenia jest poznanie wpływu ustawienia punktu pracy tranzystora na pracę wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 5 Pomiary rezystancji Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Laboratorium Podstaw Miernictwa Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego Przykład PROTOKÓŁU POMIAROWEGO Opracowali : dr inż. Jacek Dusza mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

(a) Układ prostownika mostkowego

(a) Układ prostownika mostkowego Ćwiczenie 06 Temat: Prostownik mostkowy. Cel ćwiczenia Zrozumienie zasady działania prostownika mostkowego. Pomiar napięcia wyjściowego i napięcia tętnień prostownika mostkowego. Czytanie schematów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 13 Poznanie zasady pracy wzmacniacza w układzie OB. Wyznaczenie charakterystyk wzmacniacza w układzie OB. Czytanie schematów elektronicznych.

Bardziej szczegółowo

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia ĆWICZENIE 12 BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO 12.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania, budowy oraz podstawowych właściwości różnych typów stabilizatorów półprzewodnikowych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ZASILACZE. L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2. Zakład EMiP I M i I B

ĆWICZENIE ZASILACZE. L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2. Zakład EMiP I M i I B Zakład EMiP I M i I B L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2 ĆWICZENIE ZASILACZE TEMATYKA ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości źródeł zasilających: zasilacza niestabilizowanego,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 2 Pomiary napięć i prądów stałych Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego Szablon sprawozdania na przykładzie ćwiczenia badanie dokładności multimetru..... ================================================================== Stronę tytułową można wydrukować jak podano niżej lub

Bardziej szczegółowo