Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu z moŝliwością ustawienia czułości oraz obszaru - tryb nagrywania: ciągły w zdefiniowanych przedziałach czasowym, po wykryciu ruchu - interfejs dysku twardego ATA Gniazdo USB pilot zdalnego sterowania, kieszeń ułatwiająca montaŝ dysku. Opis urządzenia Panel frontowy Kieszeń na dysk Zabezpieczenie dysku CH1 Kanał 1 Stop Stop CH2 Kanał 2 REC Nagraj CH3 Kanał 3 Menu/Esc Wejdź / wyjdź z menu CH4 Kanał 4 SEL/Edit Wybierz / zmień Quad Tryb quad Up Do góry / w lewo REW Przewiń w tył Down Do dołu / w prawo Pause Pauza PWR Kontrolka zasilania Play Odtwórz HDD Kontrolka dysku FWD Przewiń w przód

2 Panel tylni Wyjście sygnału Wejścia sygnału Gniazdo zasilania Uziemienie Wentylator Gniazdo USB znajduje się z boku urządzenia. Pilot CH1 Kanał 1 CH2 Kanał 2 CH3 Kanał 3 CH4 Kanał 4 Quad Tryb quad Przewiń w tył Odtwórz Przewiń w przód Nagraj Pauza Stop Menu Wejdź / wyjdź z menu Do góry / w lewo SEL Wybierz / zmień Do dołu / w prawo PTZ nie dostępne

3 Instalacja Podłączenie dysku 1. Odłącz urządzenie od zasilania. Nie instaluj dysku gdy urządzenie jest włączone. 2. Wysuń kieszeń na dysk 3. Podłącz kable do dysku Upewnij się czy dysk jest ustawiony w tryb master. Wtyk cztero-pinowy jest to zasilanie DC dysku. Szeroka taśma jest to kabel do transmisji danych w standardzie IDE. 4. Wsuń kieszeń dysku do urządzenia 5. Zablokuj kieszeń w urządzeniu. (Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Uwaga: 1. JeŜeli nie zablokujesz dysku kluczykiem, urządzenie moŝe nie działać prawidłowo. 2. Nie wyjmuj dysku z urządzenia gdy jest ono włączone do zasilania Podłączenie kamer i monitora. Urządzenie posiada 4 wejścia BNC do podłączenia kamer oraz jedno wyjście na monitor BNC. Zasilanie Do zasilenia urządzenia uŝyj dołączonego do zestawu zasilacza. Urządzenie wymaga zasilania DC 12V, 3A. Uruchomienie systemu. Dysk Checking HDD MASTER Po podłączeniu zasilania urządzenie uruchomi się. Urządzenie odnajdzie dysk i wyświetli informację o nim.

4 Odzyskiwanie utraconych danych. RECOVER HDD? (SELECT)YES/(MENU)NO Nagły zanik prądu moŝe być przyczyną utraty danych z dysku. Po przywróceniu zasilanie system automatycznie uruchomi procedurę odzyskania danych. Nagrywanie Power Error Detected Restore Hard Disk (Master) OK Restore REC Mode OK JeŜeli podczas nagrywania nastąpi zanik prądu, system automatycznie wznowi nagrywanie po przywróceniu zasilania. Ekran główny Gdy urządzenie jest uruchomione, na monitorze będzie widoczny obraz z czterech kamer jak na rysunku obok. Wartość w górnym lewym rogu pokazuje procent zajętego miejsca na dysku. Na środku ekranu są wyświetlone numery kamer. Na dole po prawej stronie jest wyświetlona data oraz czas. Na dole po lewej stronie jest wyświetlony tryb systemu Konfiguracja DVR

5 Menu ustawień MAIN MENU CAMERA SELECT RECORD SELECT RESOLUTION RECORD FRAME VIDEO QUALITY SCHEDULE SET MISCELLANEOUS MENU HARD DISK SET VIDEO MODE MOTION SET FACTORY RESET AUTO RECORD PASSWORD ENABLE PASSWORD CHANGE COLOR SET TIME SET MAIN MENU CAMERA SELECT RECORD SELECT RESOLUTION EACH RECORD FRAME 25 RECORD QUALITY HIGH SCHEDULE SET MISCELLANEOUS MENU HARD DISK SET VIDEO MODE PAL MOTION SET FACTORY RESET Wciśnij [menu] aby wejść do edycji ustawień Wciśnij [Up] lub [Down] aby podświetlić Ŝądaną pozycję Wciśnij [sel] aby wybrać, zmienić daną wartość Wciśnij [menu] aby wyjść z menu PRESS (UPDOWN), ENTER (SELECT) Wybór kamery Urządzenie moŝe wyświetlić obraz z czterech kamer jednocześnie. Wciśnij przycisk [CH1], [CH2], [CH3], [CH4], aby wyświetlić danych kanał na całym ekranie. JeŜeli kamera jest wyłączona na ekranie jest wyświetlany napis OFF, ten kanał nie będzie nagrywany. Nagrywanie: JeŜeli Ŝaden kanał nie zostanie wybrany, przy próbie nagrywania pojawi się błąd. Rozdzielczość Do nagrywania do wyboru są dwa tryby Tryb EACH W tym trybie urządzenie kompresuje kaŝdy kanał osobno, podczas odtwarzania poszczególny kanał moŝna przełączyć w tryb pełnoekranowy. MoŜna równieŝ nagrywać obraz tylko z

6 wybranych kanałów np. moŝna wyłączyć nagrywanie z kanałów 1 i 2 i nagrywać tylko obraz z kanałów 3 i 4. Wciśnij przycisk [CH1], [CH2], [CH3], [CH4], aby wyświetlić danych kanał na całym ekranie. W tym trybie moŝesz uŝyć funkcji Auto Switch. Funkcja Auto Switch Gdy system wyświetla obraz na Ŝywo lub jest w trybie nagrywania Wciśnij i przytrzymaj 3s przycisk [Quad] aby włączyć funkcję Auto Switch. Kanały będą wyświetlane na pełnym ekranie przez 3s oraz widok Quad. Funkcja będzie działać do momentu naciśnięcia dowolnego przycisku. Tryb QUAD W trybie Quad urządzenie kompresuje wszystkie 4 kanały do jednego pliku. W tym trybie nie moŝna przełączać pojedynczego kanału na pełny ekran. Auto Switch w tym trybie równieŝ nie działa. Klatek na sekundę FPS Ilość rejestrowanych klatek na sekundę wpływa na płynność rejestrowanego obrazu. Im większa wartość tym płynniejszy jest obraz ale nagranie zajmuje więcej przestrzeni dyskowej. Dla systemu NTSC wartością domyślną jest 30fps (klatek na sekundę), dla systemu PAL 25fps. Dla systemu NTSC parametr fps moŝe mieć następujące wartości: 30, 15, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Dla systemu PAL parametr fps moŝe mieć następujące wartości: 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Jakość nagrania Do wyboru są trzy tryby jakości nagrań: High, Normal, Low Im wyŝszy tryb tym więcej dane nagranie zajmuje przestrzeni dyskowej. Maksymalny czas nagrywania zaleŝy od pojemności dysku, jakości nagrania oraz parametru fps. Tworzenie harmonogramu System moŝe nagrywać materiał wideo zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem czasowym lub po wykryciu ruchu. SCHEDULE SET TTTMMMTTTTTTMMTTTTT-- MMT nie nagrywa T - nagrywanie ciągłe o ustalonej godzinie M - nagrywanie po wykryciu ruchu [Up], [Down] przesunięcie kursora [Sel] edycja trybu nagrywania. Liczby od 0 do 24 określają godziny dnia PRESS (UPDOWN), ENTER (SELECT) PRESS (MENU) TO EXIT Przykład JeŜeli chcesz ustawić nagrywanie video metodą detekcji ruchu w godzinach 3 do 6 ustaw w przedziale czasowym 3-6 parametr M.

7 JeŜeli chcesz ustawić nagrywanie video ciągłe godzinach 7 do 12 ustaw w przedziale czasowym 7-12 parametr T. Zawsze po zaprogramowaniu harmonogramu naleŝy go uruchomić wciskając przycisk [Rec]. Force Record JeŜeli jest uruchomione nagrywanie metodą detekcji ruchu, rejestrowanie materiału wideo nastąpi dopiero po wykryciu ruchu w kamerze. JeŜeli chcesz rozpocząć nagrywanie natychmiast wciśnij i przytrzyma 3-5s przycisk [Rec]. Auto-record Gdy funkcja jest włączona ON DVR rozpocznie nagrywanie automatycznie zgodnie z harmonogramem jeŝeli urządzenie nie będzie uŝywane przez 5 minut. Gdy funkcja jest wyłączona OFF DVR nie rozpocznie nagrywania aŝ nie naciśniesz przycisku [Rec]. Hasło - Password Gdy opcja jest włączona ON, przed wejściem do menu lub próbą zatrzymania nagrywania DVR będzie Ŝądał podania hasła. Domyślne hasło: Wciśnij 6 razy [CH1] Zmiana hasła Password change CURRENT NEW CONFIRM PASSWORD : PASSWORD : PASSWORD : Wszystkie przyciski mogą być uŝyte jako hasło z wyjątkiem przycisku [Menu], które słuŝy do wyjścia z menu. Ustawienie parametrów obrazu - color set Barwa: 0-99 Nasycenia: 0-99 Kontrast: 0-99 Jasność: 0-99 [Up], [Down] przesuń kursor [Rew] zwiększ wartość [FWD] zmniejsz wartość [CH1-CH4, Quad] wybierz kanał [Menu] wyjdź

8 Ustawienie czasu Time set TIME SET 2008/08/08 20:08:08 PRESS (UP,DOWN), ENTER (SELECT) PRESS (MENU) TO EXIT Ustaw datę i godzinę [Up], [Down] przesuń kursor [Sel] zmień wartość [Menu] wyjdź Ustawienia dysku Hard disk set HARD DISK SET OVERWRITE ENABLED [YES] MASTER HDD SIZ MB MASTER HDD USED 80865MB 77% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD SIZE N/A SLAVE HDD USED N/A SLAVE HDD FORMAT Nadpisanie danych overwrite enabled JeŜeli włączysz tą opcję - Yes, DVR nadpisze najstarsze nagrania w przypadku gdy dysk się zapełni. JeŜeli wyłączysz tą opcję - No, DVR zatrzyma nagrywanie gdy dysk się zapełni. PRESS (UP, DOWN), ENTER (SELECT) PRESS (MENU) TO EXIT HDD SIZE: - Wielkość zainstalowanego dysku HDD USED: - Ilość oraz procent zajętego miejsca na dysku. HDD format: Formatowanie dysku. JeŜeli wybierzesz tą opcję skasujesz wszystkie dane. Aby sformatować dysk naleŝy podać hasło dostępu. Uwaga: JeŜeli instalujesz nowy dysk w DVR uŝyj tej funkcji aby sformatować dysk. Detekcja ruchu MOTION SET MOTION RECORD TIME: 10 MOTION ALARM TIME: OFF MOTION SET PRESS (UP, DOWN), ENTER (SELECT) PRESS (MENU) TO EXIT MOTION DETECTION SET >CHANNEL 1 SENSITIVITY 4 CHANNEL 2 SENSITIVITY 4 CHANNEL 3 SENSITIVITY 4 CHANNEL 4 SENSITIVITY 4 CHANNEL 1 AREA SET CHANNEL 2 AREA SET CHANNEL 3 AREA SET CHANNEL 4 AREA SET Ustawienie czasu motion record time Opcja ta pozwala ustawić czas nagrania po wykryciu ruchu w kamerze. Alarm Liczba ta określa ile sekund wbudowany w DVR buzzer ma alarmować o fakcie wykrycia ruchu. Cont: alarm ciągły, aŝ naciśniesz dowolny przycisk OFF: alarm wyłączony Czułość sensitivity: Za pomocą przycisków [up], [down] wybierz kanał który chcesz modyfikować, wciśnij [sel] aby zmienić poziom czułości detekcji ruchu danej kamery. Wysoki poziom ( , Off) niski poziom. Off opcja detekcji ruchu wyłączona w danej kamerze. PRESS (UP, DOWN), ENTER (SELECT) PRESS (MENU) TO EXIT

9 Obszar detekcji area set Za pomocą przycisków [up], [down] wybierz kanał który chcesz modyfikować, wciśnij [sel] aby edytować obszar detekcji ruchu danej kamery. Obszar detekcji danej kamery jest podzielony na 144(12*12)bloki. Za pomocą przycisku [sel] ustaw blok aktywny lub nie aktywny. Gdy blok jest przezroczysty, jest oznaczony jako aktywny. Gdy blok jest zakryty przez cień jest nieaktywny ruch w tym bloku nie będzie wykrywany. Tryb wideo Wybierz system PAL lub NTSC. Ustawienia fabryczne. Factory reset Wciśnij [sel] aby przywrócić ustawienia fabryczne, DVR zresetuje się, wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Uwaga: Przy tej opcji nie ma okna potwierdzającego gdy wciśniesz juŝ przycisk [sel]. JeŜeli nie pamiętasz hasła, wyjdź do głównego ekranu, następnie wciśnij dziesięć razy przycisk [Pause], urządzenie zresetuje się. zostanie przywrócone domyślne hasło: [CH1] x 6. Podczas nagrywania odłącz urządzenie od nagrywania, wymontuj dysk, następnie podłącz zasilanie aby uruchomić system, wciśnij [pause ] dziesięć razy aby przywrócić domyślne hasło. Nagrywanie: Rozpoczęcie nagrywania Wciśnij [Rec] aby rozpocząć nagrywanie, na ekranie pojawią się informacje. 10% 1 2 R R R R EACH REC [M] (T) 2008/07/01 16:22:30 1. Procent zajętego dysku 2. Symbol nagrywania (przy kanałach które są aktualnie nagrywane) 3. Nazwa kanału 4. Rozdzielczość nagrywania (tryb Quad lub kaŝdy kanał oddzielnie) 5. Status (Rec, FF1, FF2, FF3, Rew, Pause) 6. Informacja o HDD M master

10 7. Harmonogram T nagrywanie ciągłe, M nagrywanie po wykryciu ruchu, - brak nagrywania. 8. Data i czas Stop Wciśnij [Stop] aby zatrzymać nagrywanie. JeŜeli jest włączona ochrona hasłem, naleŝy wpisać hasło. Czas nagrania PrzybliŜony czas nagrania w godzinach dla dysku 12GB w trybie quad. System Quality Frame Rate HIGH 20 K Bytes NTSC NORMAL 15 K Bytes LOW 12 K Bytes System Quality Frame Rate HIGH 20 K Bytes PAL NORMAL 15 K Bytes LOW 12 K Bytes MoŜesz wyliczyć przybliŝony czas nagrania ze wzoru 120(GB) x 1024(MB) x 1024(KB) dzielone przez 15(Kbyte/frame) x 7(frame/sec) x 60(sec) x 60(min) PrzybliŜony czas nagrania wyniesie 332 godziny. Odtwarzanie nagrań Wciśnij [play] aby odtworzyć ostatnie nagranie. Podczas odtwarzania nagrania wciśnij [menu] aby wyświetlić listę wszystkich nagrań znajdujących się na dysku. Nagrania najnowsze będą znajdować się na górze. Za pomocą przycisków [up], [down] wybierz nagranie, wciśnij [paly] aby odtworzyć wybrane nagranie.

11 1. Godzina zdarzenia 2. Nagranie ciągłe 3. Nagranie po wykryciu ruchu 4. Force 5. Oznaczenie nagrań nie przejrzanych MoŜesz równieŝ wyszukiwać nagrania po dacie i czasie. 1. Wciśnij [FWD] aby zmienić tryb. 2. Wciśnij [up], [down] aby wybrać tekst do edycji. 3. Wciśnij [sel] aby edytować wartość. 4. Wciśnij [play] aby odtworzyć wideo. USB Po podłączeniu DVR do PC moŝesz przeglądać i archiwizować nagrania na komputerze. PC viewer 1. WłóŜ płytę do napędu CD 2. Wyświetl zawartość CD 3. Uruchom PCViewerInstall.exe. 4. Uruchom program po instalacji. Program automatycznie wykryje dysk w DVR po podłączeniu urządzenia do PC. Interfejs programu

12 Funkcja Tryb DVR odtwarzanie nagrań z DVR Tryb PC odtwarzanie nagrań zgranych na PC Zgrywanie nagrań na PC Opis 1. DVR event list Lista nagrań 2. Capture picture Zapis aktualnej klatki jako obrazek 3. Save video clip Zgranie aktualnego nagrania na PC 5. Load video file saved in PC Odtworzenie nagrania z PC 6. DVR Mode* 7. PC Mode* Przełączenie trybu PC DVR 8. Channel selection keys Kanały CH1, CH2, CH3, CH4, QUAD 9. Playing scroll bar Suwak 10. Fast backward Przewijanie w tył 11. Previous frame Poprzednia klatka 12. Play backward Odtwarzanie 13. Pause Pauza 14. Play Odtwarzanie 15. Next frame Następna klatka 16. Fast forward Przewijanie w przód 17. Volume scroll bar Poziom dźwięku 18. Exit Wyjście Wyświetl listę nagrań, wybierz nagranie które chcesz zgrać na PC. Wciśnij przycisk Save video clip. Pliki mogą być zapisane w formacie avi lub mys.

13 Specyfikacja Format wideo System operacyjny Kanały wejściowe Wyjście wideo Wyświetlanie FPS Zapis FPS Zapis FPS (kaŝdy kanał oddzielnie) Tryby zapisu Opis NTSC / PAL 4 kanały BNC 1 kanał BNC Uwagi NTSC 120 klatek/s 4 30 klatek/s PAL 100 klatek/s 4 25 klatek/s NTSC Max.30 fps (Quad) Quad PAL Max.25 fps (Quad) Quad NTSC KaŜdy kanał = 30 fps liczba kamer Max. 30 klatek/s (Total) PAL KaŜdy kanał = 25 fps liczba kamer Max. 25 klatek/s (Total) Ciągły, harmonogram, detekcja ruchu Rozdzielczość wyświetlana NTSC: PAL: nagrania NTSC: , Quad: (total) PAL : , Each: Kompresja wideo Low : 12K Byte Motion-JPEG Normal: 15K Byte (12-20K bytes/frame) High : 20K Byte Obsługiwane dyski do 500GB ATA -100 Interface PrzybliŜony czas nagrania 120GB Hard 7 frames per Normal Quality ( Kbyte) ( ) = 332 godzin USB Do zapisu i podglądu nagrań z DVR USB 2.0 Pilot Dołączony Wyszukiwanie Metoda Czas / data / zdarzenie Pełny ekran Tak Wymiary ( L W H ) mm

14 Schemat podłączenia Zawartość opakowania Przewód zasilający Zasilacz Instrukcja CD-ROM Pilot Kabel USB