Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Ireneusz Kotela 1,2 Łukasz Kawik 3 Marcin Bednarenko 3 Jacek Lorkowski 1 Andrzej Kotela 1,4 Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG Influence on the results of surgical treatment of osteoarthritis of the hip using anatomical stem ABG 1 Klinika Ortopedii i Traumatologii - Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie Kierownik Kliniki: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela 2 Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kierownik Zakładu: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela 3 Oddział Ortopedyczno-Urazowy - Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Ordynator Oddziału: Dr n. med. Witold Zieńczuk (aktualnie) Prof. nadzw. dr hab. med. Ireneusz Kotela (- do )), 4 Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Rehabilitacji Mazowiecki Szpital Brudnowski w Warszawie Kierownik Kliniki: Prof. dr. hab. med. Jarosław Deszczyński Dodatkowe słowa kluczowe: aloplastyka staw biodrowy ABG dostęp operacyjny Additional key words: endoprothesoplastic hip joint ABG surgical approach Adres do korespondencji: Klinika Ortopedii i Traumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW ul. Wołoska 137, Warszawa Tel. (22) Celem pracy była ocena wyników klinicznych, radiologicznych i jakości życia oraz wpływu dostępu operacyjnego na końcowy wynik leczenia u chorych po aloplastyce z zastosowaniem trzpienia anatomicznego w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie z lat Grupę badaną stanowiło 68. chorych (34 operowanych z dojścia przedniobocznego i 34 z dojścia tylno-bocznego). Średnia wieku wyniosła 62,2 lata. Pacjenci przebywali w szpitalu średnio 8 dni. Termin badania kontrolnego wyznaczano po 6. tygodniach, 3. miesiącach a następnie raz w roku. Wyniki pooperacyjne oceniono za pomocą skali: Harrisa, i. Zdjęcia radiologiczne oceniono pod kątem ustawienia i migracji elementów endoprotezy. Oceniając pacjentów z zastosowaniem skali HHS uzyskano 73,5% wyników bardzo dobrych i dobrych. Po aloplace uzyskano znaczną poprawę ruchomości stawu biodrowego w stosunku do oceny przedoperacyjnej. Wg znormalizowanej poszerzonej skali średni wynik leczenia wyniósł 77,0 pkt. Uzyskano istotne zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych po operacji. Średni wynik chorych przed operacją wynosił 6,4 pkt, a po zabiegu 1,4 pkt. W badanym materiale stwierdzono u 51. osób operowanych osiowe ustawienie protezy, a u 17. nieosiowe. Nie stwierdzono wpływu ustawienia na wyniki kliniczne w skalach HHS i. Nie stwierdzono też wpływu dostępu operacyjnego na wyniki leczenia. Wstęp Przyjmuje się, że objawy choroby zwyrodnieniowej stawów stwierdza się u około 15-20% populacji światowej. W Polsce problem ten dotyczy około 2 mln osób. Niezależnie od etiologii choroby: artroza idiopatyczna, pourazowa, zapalna (rzs, gruźlica, tło bakteryjne), dysplastyczna, protruzyjna i wiele innych, w zaawansowanym stadium jej przebiegu zawsze prowadzi ona do utraty sprawności ogólnej i dysfunkcji narządu ruchu. Istotne znaczenie w zmniejszeniu The aim of this study was to evaluate the clinical and radiological results of treatment and quality of life, and impact of surgical approach in patients after arthroplasty using anatomical stem in the Department of Orthopaedics and Trauma Regional Hospital. St. Luke in Tarnów of years The material consisted of 68 patients operated using a Proxima stem (surgical approaches; anterolateral - 34 cases, posterior - lateral - 34 cases similarly). The average age was 62.2 years. Patients stayed in the hospital an average of 8 days. Term follow-up was determined after 6 weeks, 3 months and then once a year. Postoperative results were evaluated using the scale: Harris and. X-rays were evaluated for setting and migration of the prosthesis components. In assessing patients with HHS to scale achieved 73.5% of very good and good. Compared to the pre-operative assessment resulted in a significant improvement in mobility of the hip after arthroplasty. According to the standardized extended the average score of treatment was 77.0 points. During the study showed significant reduction in pain intensity after surgery. Average score before surgery was 6.4 points and 1.4 points after surgery. In the material appropriate settings were 51 and 17 axial axis of the prosthesis. No effect on clinical outcomes set in the HHS and scales. There was no effect on the results of surgical treatment. częstości zachorowań ma profilaktyka, jak np.; redukcja masy ciała, utrzymanie wysokiej świadomości i aktywności ruchowej w każdym wieku itp. Leczenie nieoperacyjne stosowane jest zwykle w początkowym etapie choroby i nie powinno opóźniać leczenia operacyjnego [1]. Endoprotezoplastyka to jedno z największych osiągnięć medycyny ubiegłego stulecia. John Charnley, uważany za ojca artroplastyki, jest założycielem Centrum Chirurgii Biodra w Wrightington w Anglii. 86 I. Kotela i wsp.

2 Pionierskie prace Johna Charnley a i jego następców pozwoliły rozwinąć tę metodę leczenia operacyjnego stawu biodrowego i dać wielu chorym możliwość życia bez bólu i cierpienia [2,3]. Aloplastyka jest wykorzystywana w leczeniu zmian zwyrodnieniowych pierwotnych, jak również wtórnych, tzn. wynikających z wcześniejszych zaburzeń mechaniki stawu na podłożu chorób wieku dziecięcego czy urazów narządu ruchu [4,5]. Łącznie na świecie wykonuje się każdego roku powyżej tego typu zabiegów. Trzpień protezy anatomicznej jest protezą oszczędzającą kość gąbczastą masywu krętarza. Prawidłowe osadzenie protezy również jest warunkowane odpowiednim przygotowaniem jamy szpikowej i ubiciem warstwy gąbczastej kości. Część trzpienia implantowana bezpośrednio do jamy szpikowej daje dodatkowe podparcie protezy i ułatwia jej prawidłowe osiowe osadzenie, jednakże wywołuje większą sztywność bliższej części kości udowej i mniej anatomiczny rozkład sił na nią działających [6,7]. Pomimo stosowania nowoczesnych materiałów i kształtów protez, do chwili obecnej nie udało się znaleźć idealnego rozwiązania i idealnej protezy. Wśród chirurgów specjalizujących się w chirurgii stawu biodrowego, trwa stale debata na temat najlepszego dostępu operacyjnego dla przeprowadzenia aloplastyki stawu biodrowego. Szeroka gama dostępów opisana w literaturze potwierdza, że dalecy jesteśmy od opracowania idealnego dostępu [8]. Przy implantacji endoprotez u chorych ocenianych w niniejszej pracy zastosowano dwa rodzaje dostępu operacyjnego i dlatego tylko te zostaną omówione. Dostęp, według Watson Jonesa zwany dostępem przedniobocznym, wykorzystuje przestrzeń pomiędzy napinaczem powięzi szerokiej, a mięśniem pośladkowym średnim. Dostęp ten spopularyzował Watson- Jones, a zmodyfikował Charnley, Harris i Müller. Podstawową cechą wszystkich dostępów przedniobocznych jest dobry wgląd Tabela I Wyniki w skali HHS. Results in HHS score. Wynik leczenia wg HHS Tabela II Wyniki skali. arthritis index. przed operacją po operacji do panewki stawu biodrowego [8,9]. Dostęp tylno-boczny jest modyfikacją dostępu tylnego. Prowadzi on pomiędzy mięśniem pośladkowym średnim a przednim brzegiem mięśnia pośladkowego wielkiego. Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych dostępów do stawu biodrowego. Popularyzację tego dostępu przypisuje się Moore wi. Wszystkie dostępy tylne pozwalają na szybki dostęp do stawu, który można wykonać przy pomocy jednego asystenta [8,9]. Celem pracy jest ocena wyników klinicznych i radiologicznych endoprotezoplastyki oraz jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych, po zastosowaniu anatomicznego trzpienia ABG II w zależności od rodzaju zastosowanego dostępu operacyjnego. Materiał i metodyka Materiał pochodzi z Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie z lat Grupę badaną stanowiło 68 osób, u których zaimplantowano anatomiczny trzpień. Przebadano 34 kobiety i 34 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 62,2 lat (od 22 do 77 lat). Czas obserwacji wyniósł od 13. do 49. miesięcy, średnio 34 miesiące. Przebadano 34 kobiety i 34. mężczyzn. Chorzy operowani byli z dostępu przednio-bocznego i tylno-bocznego, odpowiednio po 34 chorych w każdej grupie. Zarówno operację z dostępu przednio- bocznego, jak i tylno bocznego wykonywali dwaj różni doświadczeni chirurdzy. Chorzy w obydwu grupa mieli podobny przedoperacyjny wynik kliniczny w skali HHS. W grupie badanej u 9 chorych występowała resztkowa dysplazja stawu biodrowego, jako przyczyna wtórnej artrozy. W 15. przypadkach stwierdzono także występowanie jałowej martwicy głowy kości udowej (AVN). W pozostałych przypadkach przyczyną schorzenia były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego. Udział w badaniach był dobrowolny, Bardzo dobry 30 44,1 Dobry 20 29,4 Dostateczny 15 21,1 Zły 3 4,4 Razem ,0 n x ± s Me min max 68 29,7 ± 4,9 32, ,0 ± 18,2 79, połączony z zapewnieniem anonimowości zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883). Pacjenci przebywali w szpitalu od 7. do 10. dni, a średni czas pobytu wyniósł 8 dni. Przed wyjściem ze szpitala, osobom operowanym wyznaczono termin pierwszego badania kontrolnego po 6. tygodniach. Kolejne badania odbywały się po 3 miesiącach a następnie, raz w roku. Ocena obejmowała zarówno stan chorego, jakość życia przed zabiegiem operacyjnym jak i po aloplastyce stawu biodrowego, oraz występowanie powikłań pooperacyjnych. W analizie uwzględniono wiek chorych, występowanie schorzeń współistniejących, oraz aktywność zawodową. Wyniki pooperacyjne oceniono za pomocą skali: Harrisa (HHS), i. Zdjęcia RTG operowanych stawów oceniono pod kątem ustawienia i migracji elementów endoprotezy. Ustawienie endoprotezy mogło być koślawe, szpotawe, bądź centralne. Migracja trzpienia endoprotezy oceniana była w stosunku do ustawienia pierwotnego. W trakcie analizy danych cechy ilościowe opisane zostały przez średnią arytmetyczną ( x ), odchylenie standardowe (s), medianę (Me), wartość najmniejszą (min) i wartość największą (max). Cechy jakościowe przedstawiono przez liczbę przypadków w danej kategorii (n) oraz odsetek (%) i przedstawiono w tabelach wielodzielczych. Weryfikację różnic cech ilościowych między grupami przeprowadzono testem t-studenta lub testem Manna-Whitneya. Ocenę zmian przed i po leczeniu przeprowadzono testem Wilcoxona. Ocenę różnic cech jakościowych między dwoma grupami dokonano testem χ 2, a przy małych liczebnościach, dokładnym testem Fishera. Współzależność cech ilościowych takich jak wiek i wartości skali Harris, czy szacowano przez obliczenie współczynnika korelacji Spearmana(r s ). Wyniki Oceniając stan chorych po aloplastyce stawu biodrowego, uzyskano wyniki bardzo dobre i dobre u 50 chorych (Tab. I). Średni wynik w skali HHS przed operacją wynosił 38,2 pkt a po operacji 84,4 pkt (wzrost o 46,2 punktu). W stosunku do oceny przedoperacyjnej uzyskano w skali HHS znaczną poprawę ruchomości stawu biodrowego po aloplastyce. U 33. pacjentów wartość zgięcia stawu biodrowego po operacji wyniosła stopni, w 25. przypadkach mieściła się w zakresie stopni, u 10. operowanych zgięcie w stawie biodrowym nie przekroczyło 90 stopni. W zakresie odwiedzenia u 35. pacjentów po operacji uzyskano stopni, w 32. przypadkach wartość ta mieściła się w zakresie stopni. Odwiedzenie kończyny było mniejsze niż 15 stopni tylko u 1. pacjenta. Wg znormalizowanej poszerzonej skali po aloplastyce stawu biodrowego średni wynik wyniósł 77,0, a odchylenie standardowe 18,2 pkt. Stwierdzono wzrost wartości w skali po zabiegach operacyjnych średnio o 47,3 punktu (Tab. II). Do oceny dolegliwości bólowych zastosowano skalę (Numeric Rating Scale). Przegląd Lekarski 2014 / 71 / 2 87

3 W skali tej oceniono poziom bólu od 0 do 10, gdzie brak bólu to 0, a ból najsilniejszy to 10. W badanym materiale uzyskano istotne zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych po operacji z 6,5 do 1 punktu (p<0,001) (Tab. III). Liczba osób operowanych z dostępu przednio-bocznego wyniosła 34, i tyle samo z dostępu tylno-bocznego. W obu grupach badanych rodzaj dostępu operacyjnego nie miał wpływu na wynik leczenia (p>0,05) w żadnej z zastosowanych skali. Szczegółowy rozkład i analizę statystyczną przedstawiono w tabeli poniżej. Rozkład w badanej grupie był rozkładem normalnym. (Tab. IV). Ocenie radiologicznej poddano pierwotne pooperacyjne ustawienie trzpieni ABG oraz ich migrację w okresie obserwacji (Tab. V). W badanym materiale przy osiowym Tabela III Wyniki w skali. results. przed operacją po operacji Tabela IV Wpływ dostępu operacyjnego na wynik leczenia. Influence of surgical approach to the outcome of treatment. Cechy ustawieniu pierwotnym w 78,4% przypadkach, nie obserwowano migracji, w 21,6% przypadkach stwierdzono migrację osiową lub szpotawą. W przypadku nieosiowego pierwotnego ustawienia protezy w 23,5% przypadków stwierdzono jej dalszą migrację, natomiast w pozostałych 76,5% takiej migracji nie obserwowano. Nie stwierdzano istotnych różnic miedzy wynikami uzyskanych u chorych operowanych z dostępu przednio bocznego i tylno bocznego. W badanym materiale u osób z kątem szyjkowo-trzonowym równym 130 stopni lub większym, ustawienie osiowe trzpienia wystąpiło w 34. operowanych (50%), a pierwotnie szpotawe ustawienie endoprotezy u 1. chorego (1,5%). U chorych, u których kąt szyjkowo-trzonowy wynosił poniżej 125 stopni, ustawienie osiowe stwierdzono w 5. (7,4%) przypadkach, natomiast ustawienie pierwotnie szpotawe u 6. (8,8%) chorych n x ± s Me Min max 68 6,4 ± 2,3 6, ,4 ± 1, Przednio-boczny Dostęp operacyjny Tylno-boczny n x ± s Min - Max n x ± s Min - Max Wartość p Skala HHS 34 87,3 ± 10,6 26, ,4 ± 11,0 40, ,735 Skala 34 81,9 ± 13,6 27, ,5 ± 14,8 40, ,425 Skala 34 1,2 ± 1, ,2 ± 1, ,895 Tabela V Ocena radiologiczna po implantacji trzpienia. Radiological assessment after implantation of stem. Ustawienie trzpienia po operacji Migracja trzpienia Parametry Tabela VI Występowanie skostnień okołostawowych po implantacji trzpienia. Occurrence of periarticular ossifications after stem implantation. Parametry Występowanie skostnień okołostawowych Osiowe 51 75,0 Koślawe 8 11,8 Szpotawe 9 13,2 Brak migracji 53 77,9 Osiowa 13 19,1 Szpotawa 2 2,9 Grupa badana Tak 11 16,2 Nie 57 83,8 Suma ,0 (p=0,036). U chorych z szeroką jamą szpikową migrację osiową obserwowano u 9. (13%) pacjentów, szpotawą u 2. (3%), zaś brak migracji w 24. (35%) przypadkach. U pacjentów z wąską jamą szpikową migracja osiowa wystąpiła w 4. (6%) przypadkach, natomiast u 29. (43%) chorych migracji trzpienia nie zaobserwowano (p=0,045). U jednego chorego doszło śródoperacyjnie do jatrogennego powikłania tj. podłużnego złamania łuku Adamsa, które od razu zostało zaopatrzone pętlą drutu. Uzyskano zrost złamania okołoprotezowego, dobrą stabilizację trzpienia oraz dobry wynik końcowy leczenia. Infekcja powierzchowna rany chirurgicznej wystąpiła u jednego chorego (1,5%) i gojenie rany operacyjnej wydłużyło się do 27. dni. W badanym materiale nie stwierdzono powikłań obejmujących implant, natomiast wystąpiły skostnienia okołoprotezowe u 11. (16,2%) osób (Tab. VI). Miały one istotny wpływ na końcowy wynik leczenia. Niskim wartościom istotnie sprzyja występowanie skostnień okołostawowych. Obecność skostnień okołostawowych, aż 5-cio krotnie zwiększa ryzyko gorszego wyniku leczenia oceniane w skali HHS. Omówienie Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych jest przyczyną istotnej dysfunkcji narządu ruchu, a nasilenie dolegliwości bólowych i ograniczenie sprawności nierzadko uniemożliwia samodzielną egzystencję i funkcjonowanie w społeczeństwie [10,11,1]. Skutecznym sposobem leczenia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego jest aloplastyka. Choroba ta dotyka zwłaszcza osoby starsze, ale i ludzie młodzi coraz częściej wymagają leczenia chirurgicznego z tego powodu. Potwierdza to przedstawiony materiał, bowiem najmłodsza leczona operacyjnie osoba miała 22. lata, a najstarsza 77. lat. Dlatego też w opracowaniu zwrócono uwagę na ocenę jakości życia po aloplastyce. Wynikała ona bezpośrednio z odczuwanych dolegliwości, ruchomości stawu biodrowego, ale również z możliwości wykonywania codziennych czynności takich jak chociażby ubieranie skarpetek, schylanie się, siadanie, stanie i wiele innych. Ze względu na zastosowane dwa różne dostępy operacyjne, tzn. przednio-boczne i tylno-boczne, zwrócono uwagę na wpływ tego dostępu na wyniki leczenia. Własny materiał badawczy objął 68. osób operowanych z zastosowaniem trzpienia anatomicznego z dostępu zarówno przednio-bocznego jak i tylno-bocznego. Uzyskano przeważającą ilość wyników bardzo dobrych i dobrych (73,5%). Oceniono chorych przy pomocy skali HHS. W badaniu przedoperacyjnym średni wynik wyniósł 38,2 pkt. Średni wynik skali HHS uzyskany po 34. miesiącach od operacji wyniósł 84,4 pkt. Stwierdzono wzrost wartości skali HHS po zabiegach operacyjnych o 46,2 pkt. Oceniając jakość życia przy pomocy skali uzyskano w badaniu przedoperacyjnym średni wynik 29,7 pkt. a po 34 miesiącach od operacji wyniósł on 77 pkt. Stwierdzono wzrost wartości skali 88 I. Kotela i wsp.

4 Rycina 1 Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Radiogram w projekcji przednio tylnej przed implantacja endoprotezy (materiał własny). Hip joint osteoarthritis: antero posterior radiological projection radiograph before implantation of the prosthesis (own material). po zabiegach operacyjnych o 47,3 pkt. Wzrost wartości punktowej jest zbieżny z tym uzyskanym stosując skalę HHS. Oceniając wyniki badania z zastosowaniem skali okazało się, że znacznie zmniejszyły się dolegliwości bólowe w porównaniu z oceną przedoperacyjną. Przed operacją średni uzyskany wynik wyniósł 6,4 pkt. W ocenie pooperacyjnej średni wynik skali to 1,4 pkt. Wyniki skali korelują z oceną parametru bólu w skalach HHS i. Migracja trzpienia protezy miała związek z szerokością jamy szpikowej. Szersza jama szpikowa sprzyjała osiowej migracji trzpienia anatomicznego. Należy jednak podkreślić, iż wiele czynników wpływa zarówno na pierwotne osadzenie protezy jak i na jej migrację. Architektura i jakość kości gąbczastej zlokalizowanej przykorowo po stronie łuku Adamsa i przy bocznej korówce jest zgoła odmienna, znacznie więcej kości jest do ubicia po stronie obciążanej niż rozciąganej. Również w okresie stabilizacji implantu wypadkowa działających sił docisku poosiowego wynikającego z profilu trzpienia i naturalnej biomechaniki kości udowej może sprzyjać wolniejszej osteogenezie po stronie bocznej korówki [12,13]. Kim YH. i wsp. oceniając przeżywalność trzpienia anatomicznego u chorych w obserwacji 7. letniej, zwrócili uwagę na dobrą osteointegrację trzpienia endoprotezy niezależnie od jakości kości, a nawet na dobrą przebudowę w przypadku osteoporozy [14]. Nysted M., Benum P., Klaksvik J. i wsp. z Trondheim University Hospital w badaniu z 2011r., zaobserwowali utratę masy kostnej po zastosowaniu protezy o trzpieniu anatomicznym długim, jakim jest ABG. W obserwacji wykazali oni utratę masy kostnej wokół trzpienia protezy sięgającą, w zależności od strefy, od 15% w strefie 1. wg Gruen a do 28% w strefie 7. [13,15,16]. Oceniając dopasowanie biomechaniczne protezy, Panissello JJ. i wsp. zauważyli, że istnieje niewielkie dopuszczalne biomechaniczne niedopasowanie trzpienia do kształtu kości udowej [17]. Umiarkowane nieosiowe ustawienie trzpienia endoprotezy, szpotawe bądź koślawe, nie miało konsekwencji klinicznych i występowały minimalne różnice w przebudowie kości [5,17]. Kotela A. przedstawił wczesne wyniki leczenia po protezoplastyce bezcementowej u osób operowanych z dostępu przedniobocznego i tylno-bocznego. Ocenił, że dostęp operacyjny miał wpływ na wyniki operacji mierzony za pomocą skali Harris a, i. W badanym przez niego materiale, lepsze wyniki uzyskano przy dostępie przednio bocznym wg Watsona Johnnes a, aniżeli przy dojściu tylko bocznym [18]. Ciekawe wydają się obserwacje Lindnera V. i wsp., którzy dowodzą na materiale pacjentów zwiększone prawdopodobieństwo obluzowania aseptycznego protezy przy dostępie przednio bocznym, ale występującego wówczas jednocześnie zmniejszenia prawdopodobieństwa zwichnięcia protezy [19]. Ciekawa wydaje się obserwacja Kwona MS. i wsp, przedstawiającego jako preferowany dostęp tylny, ale pod warunkiem dobrej rekonstrukcji tkanek miękkich [20]. W naszej obserwacji dojście przednio boczne umożliwia optymalny wgląd do panewki stawu biodrowego, ułatwiający prawidłową implantację elementu panewkowego endoprotezy, natomiast dostęp tylno - boczny jest korzystniejszy do prawidłowego osadzenia trzpienia. Wydaje się, iż zastosowanie endoprotezy anatomicznej ABG jest rozwiązaniem dobrym w grupie osób młodszych. Jednoznaczne wskazanie rozwiązania idealnego nie jest takie oczywiste. Osteointegracja trzpieni protezy z kością udową jest dobra i już wcześniej udowodniono to badaniami klinicznymi [6,7]. Pacjenci byli zadowoleni z ruchomości stawu biodrowego z wyjątkiem tych sytuacji, w których wystąpiły skostnienia okołoprotezowe. W tych przypadkach obserwowano gorsze wyniki leczenia wynikające nie tylko z ograniczenia ruchomości, ale przede wszystkim z występowania dolegliwości bólowych. Podobne obserwacje były u innych chorych, w szczególności u Rycina 2 Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Radiogram w projekcji przednio tylnej po implantacji endoprotezy (materiał własny). Hip joint osteoarthritis: antero posterior radiological projection radiograph after implantation of the prosthesis (own material). osób z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia krwi [21,22]. W kwestii powikłań, w badanym materiale w jednym przypadku doszło w trakcie operacji do złamania okołoprotezowego. Wśród wszystkich operowanych stwierdzono jedną infekcję powierzchowną, obejmujące wyłącznie brzegi rany. Nie zaobserwowano infekcji głębokich. W Polsce nadal ze względu na czas oczekiwania, dostępność aloplastyki stawu biodrowego jest ograniczona. Często czas zgłoszenia się chorego do poradni, a następnie oczekiwania na endoprotezoplastykę nie pozwala na optymalne leczenie. Wpływa to na gorsze niż w krajach zamożniejszych funkcjonowanie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Doskonale wiadomo, że endoprotezoplastyka jest wynikiem naszej dotychczasowej bezradności w leczeniu biologicznym choroby zwyrodnieniowej. Zgromadzony i oceniony materiał potwierdza wysoką wartość endoprotezoplastyki bezcementowej z klasycznym trzpieniem anatomicznym. Pewnym jest fakt, że coraz to nowe doświadczenia i wnioski nasuwać się będą w kolejnych latach obserwacji pacjentów i zwiększania się liczby zoperowanych chorych. Konieczne jest dalsze kontynuowanie badań i poszerzanie analizy zwłaszcza radiologicznej. Wnioski Wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego za pomocą protezy ABG są bardzo dobre i dobre. Największy wpływ na poprawę jakości życia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego miało zmniejszenie dolegliwości bólowych, oraz zwiększenie zakresu ruchomości stawu. Rodzaj dostępu operacyjnego nie miał wpływu na końcowy wynik leczenia. Najpoważniejszym powikłaniem w badanym materiale były skostnienia pozaszkieletowe istotnie wpływające na pogorszenie wyników leczenia. Przegląd Lekarski 2014 / 71 / 2 89

5 Piśmiennictwo 1. Stanisławska Biernat E, Filipowicz Sosnowska A: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Przew Lek 2004; 11: Charnley J: Acrylic Cement in orthopaedic surgery. Br J Surg. 1970; 57: Gomez PF, Morcuende JA: A historical and economic perspective on Sir John Charnley, Chas F. Thackray Limited, and the early arthoplasty industry. Iowa Orthop J. 2005; 25: Greene W, Pellegrini DV Jr: Zmiany zapalne stawów. Ortopedia Nettera. Urban & Partner, Wrocław Wendland J, Gierzyńska-Dolna M, Rybak T, Wiśniewski T, Reichel B: Badania nad opracowaniem nowego biomateriału przeznaczonego na elementy endoprotez stawu biodrowego. Obróbka Plastyczna Metali. 2009; 2: Van der Wal BCH, de Kramer BJ, Grimm B, Vencken W, Heyligers IC, Tonino AJ: Femoral fit in hip stems, influence on clinical outcome and bone remodeling: a radiographic study. Arch Orthop Trauma Surg. 2008; 128: Van der Wal BCH, Rahmy AI, Grimm B, Blake GM, Heyligers IC, Tonino AJ: The influence of implant design on periprosthetic bone remodelling of two types of uncemented HA-coated hip stems. A two-year follow-up study using DEXA. Hip Int 2006; 16: Glinkowski W, Ciszek B: Anatomiczne uwarunkowania dostępów operacyjnych do stawu biodrowego i ich modyfikacja w alloplastykach rewizyjnych. Ortop Traumatol Rehabil. 2001; 3: Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen F H. (Red. wyd. pol. Marczyński W): Dostępy operacyjne w ortopedii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław Kim YH, Kim JS, Oh SH, Kim JM: Comparison of porous-coated titanium femoral stems with and without hydroxy-apatite coating. J Bone Joint Surg Am. 2003; 85: Kotela A, Ambroziak P, Deszczyński JM, Wojdasiewicz P, Kotela I: Ocena wczesnych wyników bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego u pacjentów po 65 roku życia. Ostry Dyżur 2011; 3-4: Kim YH, Park JW, Kim JS: Is Diaphyseal Stem Fixation Necessary for Primary Total Hip Arthroplasty in Patients with Osteoporotic Bone (Class C Bone). J Arthroplasty. 2013; 28: Kress AM, Schmidt R, Nowak TE, Nowak M, Haeberle L. et al: Stress related femoral cortical and cancellous bone density loss after collum femoris preserving uncemented total hip arthroplasty: a prospective 7-year follow-up with quantitative computed tomography. Arch Orthop Trauma Surg. 2012; 132: Kim YH, Kook HK, Kim JS: Total hip replacement with a cementless acetabular component and a cemented femoral component in patients younger than fifty years of age. J Bone Joint Surg Am. 2002; 84: Dopico-González C, New AM, Browne M: Probabilistic finite element analysis of the uncemented hip replacement effect of femur characteristics and implant design geometry. J Biomech. 2010; 43: Nysted M, Benum P, Klaksvik J, Foss O, Aamodt A: Periprosthetic bone loss after insertion of an uncemented, customized femoral stem and an uncemented anatomical stem. A randomized DXA study with 5-year follow-up. Acta Orthop. 2011; 82: Panisello JJ, Herrero L, Herrera A, Canales V, Martinez A, Cuenca J: Bone remodelling after total hip arthroplasty using an uncemented anatomic femoral stem: a three year prospective study using bone densitometry. J Orthop Surg (Hong Kong). 2006; 14: Bitsakos C, Kerner J, Fisher I, Amis AA: The effect of muscle loading on the simulation of bone remodeling in the proximal femur. J Biomech. 2005; 38: Lindgren V, Garellick G, Kärrholm J, Wretenberg P: The type of surgical approach influences the risk of revision in total hip arthroplasty: a study from the Swedish Hip Arthroplasty Register of 90,662 total hipreplacements with 3 different cemented prostheses. Acta Orthop. 2012; 83: Kwon MS, Kuskowski M, Mulhall KJ, Macaulay W, Brown TE, Saleh KJ: Does surgical approach affect total hip arthroplasty dislocation rates? Clin Orthop Relat Res. 2006; 447: Engh CA Jr, Young AM, Engh CA Sr, Hopper RH Jr: Clinical consequences of stress shielding after porous-coated total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2003; 417: Zermatten P, Angelillo-Scherrer A, Theumann N, Dutoit M, Chevalley F: Painful periarticular calcifications after muscle injury at the hip in a patient with moderate haemophilia A. Haemophilia. 2008; 14: I. Kotela i wsp.

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY Piotr WOJCIECHOWSKI, Damian Kusz, Konrad KOPEĆ, Sławomir DUDKO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka nadgarstka

Endoprotezoplastyka nadgarstka Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Endoprotezoplastyka nadgarstka Leszek Romanowski Leszek Kaczmarek Piotr Czarnecki Historia 1890 Themistocle Gluck

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego

Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego Tomasz Kleczkowski Andrzej Bednarek Oddział Ortopedyczno-Urazowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine Alloplastyka Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Bóle Ograniczenie ruchów Usztywnienie biodra po stronie przeciwnej Usztywnienie kolana po stronie jednoimiennej ZZSK Złamanie podgłowowe szyjki kości

Bardziej szczegółowo

Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki

Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki Marcin Borowski, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Sławomir Dudko Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego

Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego Piotr WOJCIECHOWSKI, Damian Kusz, Przemysław BEREZA, Konrad KOPEĆ, Sławomir DUDKO, Mariusz NOWAK, Marcin BOROWSKI Katedra

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia Zawadzki A, Caban A, Szydłowski D, Marczyński W Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy Kliniki Ortopedii C.M.K.P

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych

Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych 30-lecie Rehabilitacji Uniwersyteckiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych Konrad Kopeć, Damian Kusz,

Bardziej szczegółowo

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Klinika Ortopedii i Traumatologii Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Wtorek, 6 października 2015, 16:15 Klinika Ortopedii i Traumatologii Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty?

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty? 147 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2010; 3: 147-152 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 23.06.2010 Poprawiono/Corrected: 09.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2010 Akademia Medycyny

Bardziej szczegółowo

Dzielą się na wskazania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org WSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE : Ból w pachwinie Objawy blokowania, trzaskania uciekania stawu biodrowego Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski

Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski Post N Med 2017; XXX(06): 304-309 Borgis Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski Ocena wyników leczenia złamań okołoprotezowych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Górecki, Paweł Małdyk. Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne.

Andrzej Górecki, Paweł Małdyk. Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne. Andrzej Górecki, Paweł Małdyk Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne Kraków, 2011 Orthopaedic surgery definicja specjalności:...jest chirurgiczną specjalnością

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy. Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno?

Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy. Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno? Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno? Dlaczego stawy naturalne przestają działać? Choroba stawów Skutki uboczne zażywania leków (np. anabolików) Uraz

Bardziej szczegółowo

Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego

Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego PRACE ORYGINALNE Krzysztof Łoboda Artur Gądek Katarzyna Papież Witold Pokrowiecki Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego Early

Bardziej szczegółowo

W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. "Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra".

W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra. W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. "Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra". Więcej informacji na stronie: www.biodro2013bialowieza.pl Ulotka z programem w formacie pdf -

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej

Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej Konrad Kopeć, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Adam Pierzchała Maciej Mierzewiński Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu

Bardziej szczegółowo

Wynikicałkowitejalloplastykistawubiodrowego w reumatoidalnymzapaleniustawów Outcomeoftotalhipreplacementinrheumaticarthritis

Wynikicałkowitejalloplastykistawubiodrowego w reumatoidalnymzapaleniustawów Outcomeoftotalhipreplacementinrheumaticarthritis ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol. 7, Nr 6, 2005, 633-638 DariuszMątewski (A,B,D,E,F),EdwardSzymkowiak (A,G),RyszardGumański (C,E,F), JakubPuchała (B),MariuszŚniegowski

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe

Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe Andrzej Daszkiewicz Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny Potencjalne korzyści krwawienie okołooperacyjne przetoczenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego

Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego Post N Med 2017; XXX(06): 310-315 Borgis *Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Andrzej Sionek Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego Use of the cone stem

Bardziej szczegółowo

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ.

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. A.Caban, A.Zawadzki, B.Budkiewicz, W.Marczyński Oddział Uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 3, 234 238 Anna Kwolek 1, Sławomir Snela 1,2, Paweł Jaźwa 1, Arkadiusz Bielecki 1,3 Zależność wczesnych wyników

Bardziej szczegółowo

Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo,

Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo, Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo, Informujemy, że Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S.

Bardziej szczegółowo

SZYMON DRAGAN. Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia

SZYMON DRAGAN. Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia SZYMON DRAGAN Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia Pourazowa Wypadki Urazy sportowe Idiopatycznaprzeciążeniowa, Wrodzona, Pozapalna RZS Martwice Wylewy dostawowe krwi

Bardziej szczegółowo

lek. med. Piotr Rusin Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Tomasz Mazurek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

lek. med. Piotr Rusin Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Tomasz Mazurek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ PRZY UŻYCIU PŁYT BLOKOWANYCH I PROTEZ POŁOWICZYCH STAWU RAMIENNEGO lek. med. Piotr Rusin Praca doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz

A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. med. Damian

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Styczeń Nr kursu: 720-01-2003 Temat: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Barbara Ziemlańska 1, Tomasz Nowicki 2, Karolina Markiet 3 Porównanie objawów klinicznych i radiologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Al. Modrzewiowa 22, 30 224 Kraków Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Program edukacyjny pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii realizowany

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REHABILITACJA PO ZŁAMANIACH W OBRĘBIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ

POSTĘPOWANIE REHABILITACJA PO ZŁAMANIACH W OBRĘBIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE PO ZŁAMANIACH W OBRĘBIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ Złamania w obrębie nasady bliższej kości udowej należą do grupy złamań, które wymagają wnikliwej diagnostyki i leczenia

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im Prymasa Kard St Wyszyńskiego w Sieradzu ul Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Sieradz, ul Armii Krajowej 7 budynek A piętro 4 Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji

Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA rok akademicki 2015-2016 Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji UWAGA! Osoby, które nie złożą deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Roman Król 1 Leczenie wieloodłamowych przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO Streszczenie. Streszczenie: Autor przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kod usługi Nazwa usługi A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO 5.51.01.0001001 URAZU

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Marek Radziszewski. Streszczenie

Lek. med. Marek Radziszewski. Streszczenie Lek. med. Marek Radziszewski Streszczenie Złamanie bliższego końca kości udowej jest przede wszystkim złamaniem ludzi starych. W opinii Czerwińskiego ryzyko wystąpienia złamania w okolicy stawu biodrowego

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ PO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ I BEZCEMENTOWEJ

OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ PO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ I BEZCEMENTOWEJ Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 177 Arkadiusz SZAREK, Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 115 121 Marek Rocławski, Krzysztof Kolarz, Mariusz Treder, Tomasz Mazurek, Rafał Pankowski Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Odległe efekty leczenia niepowikłanych zwichnięć stawu łokciowego u dorosłych

Odległe efekty leczenia niepowikłanych zwichnięć stawu łokciowego u dorosłych Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 9 13 Sebastian Bejma¹, Michał Bieniecki¹, Adam Lorczyński², Marcin Ceynowa¹ Odległe efekty leczenia niepowikłanych zwichnięć stawu łokciowego u dorosłych Long-Term Results

Bardziej szczegółowo

PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ

PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ KRZYSZTOF KWIATKOWSKI, JANUSZ PŁOMIŃSKI, TOMASZ WALIŃSKI, MATEUSZ JEŚKIEWICZ PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ KLINIKA TRAUMATOLOGII I ORTOPEDII

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 1. Złamanie kręgosłupa KRĘGOSŁUP 2. Usunięcie zespolenia z kręgosłupa BARK I STAW ŁOKCIOWY 1. Artroskopowa dekompresja podbarkowa

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik

ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik 1. ChZS i alloplastyka st. kolanowego 2. Rehabilitacja 3. Ocena wyników leczenia Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Bardziej szczegółowo

EXCEPTION Trzpień Udowy

EXCEPTION Trzpień Udowy EXCEPTION Trzpień Udowy Bezcementowy Technika operacyjna Planowanie przed operacyjne Oceny przedoperacyjnej można łatwo dokonać za pomocą szablonów EXCEPTION. Można również do tego celu wykorzystać oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH XXXII KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA ORTOPEDÓW WOJSKA POLSKIEGO BYDGOSZCZ 14-16 maja 2015 WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH Sławomir Dudko, Damian Kusz, Konrad Kopeć, Sławomir

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym

Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 2, 142 146 Paweł Jaźwa 1, Sławomir Snela 1,2, Anna Kwolek 1, Arkadiusz Bielecki 1,3 Ocena funkcji kolana we

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

TOTALNA ALOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Physiotherapy & Medicine www.pandm.org MŁODA POPULACJA PACJENTÓW POCZĄTEK ZMIAN WIEKU - 36 LAT (JBJS, 77A; 459-64, 1995) ŚREDNIA OKOŁO POŁOWA PACJENTÓW Z AVN WYMAGAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych

Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Waldemar WRAŻEŃ 1 Krzysztof A. TOMASZEWSKI 1,2 Piotr GOLEC 1 Zbigniew DUDKIEWICZ 3 Edward GOLEC 1,4 Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Nieregularne zwężenie lub całkowite zniesienie szpary stawowej Ubytki na powierzchniach stawowych, głównie w strefie obciążania Zagęszczenie

Bardziej szczegółowo

CZY PODAWANIE BISFOSFONIANÓW MOŻE MIEĆ KORZYSTNY WPŁYW NA WYNIK ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO?

CZY PODAWANIE BISFOSFONIANÓW MOŻE MIEĆ KORZYSTNY WPŁYW NA WYNIK ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO? Czerwiński E., Czerwińska M.: Czy podawanie bisfosfonianów może mieć korzystny wpływ na wynik zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego?. Twój Magazyn Medyczny. Osteoporoza I. Tom X, vol.

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Próba zweryfikowania jakości życia osób starszych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w odniesieniu do ich sprawności funkcjonalnej

Próba zweryfikowania jakości życia osób starszych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w odniesieniu do ich sprawności funkcjonalnej OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ U CHORYCH W WIEKU PODESZŁYM PO ZŁAMANIU SZYJKI KOŚCI UDOWEJ PODDANYCH WCZESNEJ REHABILITACJI W OPARCIU O OCENĘ JAKOŚCI ŻYCIA Evaluation of functional capacity in elderly

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Polska 2. Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa, Polska 3

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Polska 2. Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa, Polska 3 ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja MEDSPORTPRESS, 2013; 5(6); Vol. 15, 439-457 Jakość życia pacjentów w ocenie wyników leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart.Ortop. 2012, 3, str.431,i59ssn 2083-8697 WYNIKI ENDOPROTEZOPLASTYKI KOLANA KOŚLAWEGO W MATERIALE WŁASNYM. RESULTS OF ARTHROPLASTY FOR VALGUS KNEE IN OWN MATERIAL Grzegorz Pakuła, 1 Jacek Chlebiński,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: B6 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie PRZEDMIOT: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka?

Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka? Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka? Staw biodrowy określany jest jako staw kulisty panewkowy i łączy tułów z nogami. Składa się on z panewki biodrowej mieszczącej się w kości miednicznej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPY KOSTNE ALLOGENICZNE, BIOSTATYCZNE, ZAMROŻONE, STERYLIZOWANE RADIACYJNIE

PRZESZCZEPY KOSTNE ALLOGENICZNE, BIOSTATYCZNE, ZAMROŻONE, STERYLIZOWANE RADIACYJNIE PRZESZCZEPY KOSTNE ALLOGENICZNE, BIOSTATYCZNE, ZAMROŻONE, STERYLIZOWANE RADIACYJNIE w TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Wojciech Marczyński Z Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Adam Pala Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W SZPICZAKU MNOGIM - radioterapia,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Program. Program. 24 October 2014 (Friday)

Program. Program. 24 October 2014 (Friday) Program 8.00 9.00 Registration 9.00 9.15 9.00 9.15 9.15 10.30 9.15 9.25 9.25 9.35 9.35 9.50 9.50 10.20 Historical Session Chairman: Małgorzata Wierusz-Kozłowska 24 October 2014 (Friday) Sesja Historyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych

Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Jacek Kaczmarczyk, Marek Lebiotkowski, Marek Golik, Danuta Golik 1 Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz

Bardziej szczegółowo

IV Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego

IV Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego IV Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego 24 25.10.2014 24.10.2014 (piątek) 8.00 9.00 Rejestracja uczestników 9.00 9.15 Sesja Historyczna Prowadząca: Małgorzata Wierusz-Kozłowska 9.00 9.15 Sesja Historyczna

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Tomasz Jopek *, Paweł Kokoszka #, Łukasz Łapaj # * Studenckie Koło Ortopedyczne przy Klinice Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, autor pracy # Klinika

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK.

Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK. Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK. MATEUSZ PAŁYS Definicja Dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

1. Polska szkoła rehabilitacji. Ogólnoustrojowe konsekwencje bezruchu po urazach ośrodkowego układu nerwowego, udarach i urazach wielonarządowych

1. Polska szkoła rehabilitacji. Ogólnoustrojowe konsekwencje bezruchu po urazach ośrodkowego układu nerwowego, udarach i urazach wielonarządowych Wykłady: 1. Polska szkoła rehabilitacji. Ogólnoustrojowe konsekwencje bezruchu po urazach ośrodkowego układu nerwowego, udarach i urazach wielonarządowych - przeglądowa historia rehabilitacji na świecie

Bardziej szczegółowo

Dysplazja stawu biodrowego u dzieci przemijające zagrożenie

Dysplazja stawu biodrowego u dzieci przemijające zagrożenie Innowacje w ortopedii i terapii osteoporozy, Warszawa 11.01.2013 Jarosław Czubak Dysplazja stawu biodrowego u dzieci przemijające zagrożenie Rozwój poradni preluksacyjnych Badania ultrasonograficzne stawów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego 37 Rozdział 3 Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych Operacja stawu skokowo-goleniowego Operacja łokcia Operacja biodra Operacja kolana 38 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Rehabilitacja DOI: 10.2478/rehab-2014-0021 Postępy Rehabilitacji (4), 5 11, 2013 Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Evaluation of patients expectations

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo