Wynikicałkowitejalloplastykistawubiodrowego w reumatoidalnymzapaleniustawów Outcomeoftotalhipreplacementinrheumaticarthritis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynikicałkowitejalloplastykistawubiodrowego w reumatoidalnymzapaleniustawów Outcomeoftotalhipreplacementinrheumaticarthritis"

Transkrypt

1 ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol. 7, Nr 6, 2005, DariuszMątewski (A,B,D,E,F),EdwardSzymkowiak (A,G),RyszardGumański (C,E,F), JakubPuchała (B),MariuszŚniegowski (B) Katedrai KlinikaOrtopediii TraumatologiiNarząduRuchuAkademiiMedycznej, Bydgoszcz Wynikicałkowitejalloplastykistawubiodrowego w reumatoidalnymzapaleniustawów Outcomeoftotalhipreplacementinrheumaticarthritis Słowakluczowe:plastykastawu,protezastawowa,protezastawubiodrowego Keywords:arthroplasty,jointprosthesis,hipprosthesis Summary Background. Degenerativechangescausedbyrheumatoidarthritis(RA)typicallyoccurinthehandsand feet,butarenotrareinthehip.thepurposeofourresearchwastoassessoutcomeinrapatientsundergoing totalhiparthroplasty. materialandmethods. From 1992to 2000weperformedtotalarthroplastyin 166RApatients(121women and 45men)withdegenerativechangesinthehipjoint.Theaverageageofthesepatientswas 57.4years(range 35to 74).Outcomewasevaluatedclinicallyintermsofpainrelief,locomotion,andrangeofmotioninthe hip,evaluatedaccordingtotheharrishipfunctionscale.radiologicalanalysiswasalsoperformed. results. Thegreatestproblemduringsurgeryprovedtobethelackofstrongboneedgesontheacetabulum(78%). TheaverageresultsfromtheHarrisscalewentup 46points,to 83.2±11.3.DuringthefinalradiologicalanalysistherewerenovisiblegapsorgapsonlyinZone I oftheacetabulumin 80%ofthejoints.Wehadtoperformrevisionsurgeryin 3hips(1.7%)duetoinfection,andin 8hips(4.5%)duetoasepticlooseningoftheacetabulum. Conclusions. 2/3ofthehipsaffectedbyrheumaticchangesshowdestructionoftheacetabulum,whichhinders proper emplacement of the acetabulum. Loosening of the hip endoprosthesis was found radiologically in 13%ofthehips,whichwasaccompaniedbyclinicalsymptomsinhalfthecases.Theconditionsforstable insertionoftheshaftwerebetterthanfortheacetabulum. StreSzCzenie Wstęp. Pozatypowąlokalizacjąw drobnychstawachrąki stópzmianyreumatoidalnew przebiegureumatoidalnegozapaleniastawów(rzs)mogąnierzadkodotykaćrównieżstawubiodrowego.celembadaniabyła analizawynikówleczeniapacjentów,u którychwykonanocałkowitealloplastykistawubiodrowegoz powodu dysfunkcjitegostawuw przebiegurzs. materiałi metody. W okresieod 1992rokudo 2000rokuwykonanoalloplastykęstawubiodrowegou 166 pacjentów(121kobieti 45mężczyzn)z powoduzmiandegeneracyjnychstawóww przebiegurzs.średniawiekupacjentówwyniosła 57,4lati wahałasięod 35do 74lat.Ocenaklinicznachorychdotyczyłaustąpieniadolegliwości bólowych, zdolności do poruszania się oraz zakresu ruchomości zgodnie z punktową skalą oceny funkcjibiodrawgharrisa.wykonanorównieżanalizęwynikówradiologicznych. Wyniki. Największym problemem podczas wszczepiania protezy był brak mocnych kostnych brzegów panewki 78%.WgskaliHarrisaśredniawartośćpunktowakońcowejocenyfunkcjioperowanychstawówbiodrowychwzrosłao 46punktówi wyniosła 83,2pkt(± 11,3).Podczasostatniegobadaniaocenaradiogramów 94 stawówbiodrowychalboniewykazywałaliniiprzejaśnienia,albostwierdzaneprzejaśnieniedotyczyło I strefy panewki. Do momentu badania dokonano operacyjnej rewizji 3 bioder(1,7%) z powodu infekcji i 8 bioder (4,5%)z powoduaseptycznegoobluzowaniapanewki. 633

2 Wnioski. 2/3badanychdotkniętychprocesemreumatoidalnymstawówbiodrowychnarażonychjestna destrukcjępanewkistwarzającątrudnościwewłaściwymosadzeniupanewki.obluzowanieendoprotezystawubiodrowegoradiologiczniepotwierdzonow 13%przypadków.W połowieprzypadkówpotwierdzałytorównieżobjawykliniczne.warunkidlastabilnegowszczepieniatrzpieniabyłylepszeniżdlastabilnegoosadzeniapanewki. WStęP CElBADAniA Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą układowącharakteryzującąsięzajęciemwielustawów, a w szczególności drobnych stawów rąk i stóp. [1] Wskaźnikzachorowalnościna RZSwahasię 0,5do 1,5%populacjiw krajachuprzemysłowionychi występuje 2,5 razy częściej u kobiet, niż u mężczyzn [2].W Polscenotujesię 30000nowychzachorowań na rzs rocznie[3]. Poza typową lokalizacją zmiany reumatoidalnemogąnierzadkodotykaćrównieżdużychstawówtakichjakstawbiodrowylubkolanowy. Eberhard i wsp. stwierdzili, że w ciągu 5 latach od początku choroby dotyczą one już co 5-go biodra u pacjentówz rozpoznanymreumatoidalnymzapaleniemstawów[4]. Zmiany zapalne w zajętych procesem reumatoidalnymstawachprowadządo ichznacznejdestrukcjiwiążącejsięz upośledzeniemichfunkcji.reumatoidalnezapaleniestawubiodrowegoczęstopowodujepierwotneczynnościoweosłabienieogólnejsprawnościchorychz wielostawowąlokalizacjązmian.powodem tego jest znaczenie stawu biodrowego dla sprawności człowieka, jednoczesnego wpływu jego stanu czynnościowego na funkcję kończyny dolnej i miednicypodczaschodu. Ustąpienie bólu oraz znacząca poprawa czynnościstawubiodrowegomożezostaćosiągniętau większościpacjentówz reumatoidalnymzapaleniemstawów w wyniku wykonania całkowitej alloplastyki stawubiodrowego,uważanejobecnieza metodęzwyboruw leczeniutegoschorzenia.potwierdzajątowynikiosiągnięteprzezungera[5],creightona [6]czy Severta[7].Wskazaniemdo jejwykonaniajestznacząceosłabieniefunkcjii/lubsilnyupośledzającyból związanyczęstoz szybkopostępującądestrukcjąstawuw wynikunasileniasięreumatoidalnegoprocesu zapalnego. Niestetywysokaczęstośćinfekcji,wyraźna osteoporoza panewki oraz zajęcie wielu stawów wspólniemogąprowadzićdo obluzowywaniasiękomponentówendoprotezy.jesttonierzadkiepóźnepowikłanie w alloplastyce stawu biodrowego u chorych z reumatoidalnymzapaleniemstawów.równieżczęstaobecnośćprotruzjipanewkiwymagaprzywróceniaanatomicznejpozycjii orientacjipanewkiendoprotezy podczas osadzania, gdyż niepowodzenie w jejrekonstrukcjimożepredysponowaćdo obluzowaniai migracjipanewki[6,8,9]. Celembadaniabyłaanaliza wynikówleczenia166 pacjentów,u którychwykonano 228całkowitychalloplastykstawubiodrowegoz powodujegodysfunkcjiw przebiegureumatoidalnegozapaleniastawów. MAtERiAłi MEtoDA W okresie od 1992 roku do 2000 roku leczyliśmy 166pacjentów,którzychorowaliz powoduzmian degeneracyjnych stawów w przebiegu ich reumatoidalnegozapalenia,u którychwykonanoalloplastykę stawubiodrowego.w 181przypadkachzostaławszczepiona endoproteza cementowa,w 45bezcementowa,a w 2hybrydacementowo-bezcementową. Średniawiekupacjentówwyniosła 57,4lat[10,6] i wahałasięod 35do 74lat.Wśródoperowanychbyło 121kobieti 45mężczyzn. Metoda badania oparta była na analizie przedoperacyjnych i pooperacyjnych danych klinicznych i radiologicznychorazdanychz opisówoperacyjnych. Chorzyzostalipodzielenina IV grupyo różnym stopniu zaawansowania reumatoidalnego zapalenia stawówzgodniez klasyfikacjąsteinbrokera[10].istopień wczesnezmiany charakteryzujesięjedynie występowaniem odwapnień okołostawowych z brakiem objawów niszczenia stawu w obrazie radiologicznym, II stopień średniezmiany charakteryzujesięwystępowaniemniedużegoograniczeniaruchu i początkowymiobjawamidestrukcjistawówz okołostawowymi odwapnieniami przy jednoczesnym brakuobjawówichdeformacji.znaczna deformacja stawupołączona z jednoczesnymograniczeniemruchui dużymiobjawaminiszczeniastawuw obrazie radiologicznymjestcharakterystyczna dla III stopnia zaawansowanych zmian. W IV stopniu zmian końcowych do objawów III stopniadołączasięsztywność włóknista lub kostna stawu. Nie stwierdziliśmy I stopnia zaawansowania zmian reumatoidalnych stawu biodrowego wśród leczonych przez nas pacjentów. Natomiast w badanym materiale 44 biodra (19,3%) zaliczono do II stopnia zaawansowania, 147(64,5%)do III stopnia,a pozostałe 37bioder (16,2%)do grupyz IV stopniemnasileniachoroby. Farmakoterapię z systematycznym przyjmowaniemkortykosteroidówi/lubcytostatykóww okresie poprzedzającymalloplastykęstawubiodrowegostosowanou 119pacjentów(71,7%). 634

3 Zabieg operacyjny całkowitej alloplastyki stawu biodrowegowykonanybyłw 117przypadkachpostronieprawej,a w 111po stronielewej.wszystkiezabiegioperacyjnezostaływykonanez dostęputylno-bocznego. 107panewek(46,9%)z 228bioderwykazywało ubytkikostneo charakterzeprotruzji,którew większościprzypadkówzostaływypełnioneprzeszczepemkostnympobranymz odciętejgłowykościudowejw celu odtworzenia prawidłowego środka obrotu stawu biodrowego. Protruzja panewki określana była na radiogramieprzedoperacyjnymjakowgłobieniegłowykości udowejprzyśrodkowodo liniikohlera[11,12]. Daneuzyskanez przedoperacyjnejocenykliniczneji radiologicznejwszystkichchorychbyłypodstawądlaporównaniawynikówleczenia.następniepacjencipo opuszczeniuklinikibylipod stałąokresową kontrolą Poradni Przyklinicznej oraz przeszli ocenę wynikówleczeniaprzeprowadzonądlapotrzebtego badania. Do oceny końcowej zakwalifikowaliśmy 176(77,2%) stawów biodrowych u 128 chorych ze średnimokresemobserwacji 6,7lat(4,6),którywahałsięod 2do 10lat.Jedna pacjentkazmarław okresie okołooperacyjnym z powodu zatorowości płucnej.pozostałych 37pacjentówprzestałozgłaszaćsię do okresowychkontroli,w tymkońcowegobadania oceniającegowynikileczenia. Ocena kliniczna chorychdotyczyłaustąpieniadolegliwości bólowych, zdolności do poruszania się i zakresuruchomosciocenianychzgodniez punktowąskaląocenyfunkcjibiodrawgharrisa[13].radiogramy stawów biodrowych w projekcjiap były analizowane pod kątem występowania linii przejaśnień na granicy kość-cement lub kość-implant w trzechstrefachpanewkiwgdelee-charnley'a[14] iwsiedmiustrefachudowychwggruena[15],akostnieniepozaszkieletoweklasyfikowanowgkryteriów podanychprzezbrookera[16]. Wyniki Z powodu znacznego zaawansowania choroby reumatoidalnejw leczonejprzeznasgrupiechorych (80% stawów zaliczonych było do III lub IV stopnia Steinbrokera)przedoperacyjnyobrazklinicznybadanej populacji charakteryzował się znacznym upośledzeniemfunkcjistawubiodrowego(ryc. 1).Odzwierciedla tośredniawartośćpunktowafunkcjistawubiodrowego w skaliharrisa,którawyniosła 37,6pkt(±7,8).W 57 stawach biodrowych kończyna dolna pozostawało w neutralnym ułożeniu, a w pozostałych przypadkach ułożenie kończyny dolnej w rotacji zewnętrznej przeważałonad ułożeniemw rotacjiwewnętrznej(111chorychdo 50).Średnizakreszgięciaw stawiebiodrowym wyniósł 61,3(26,6)i wahałsięod 0 do 120 i warunkowanybyłprzykurczemzgięciowymbiodra,którydominowałw 205stawach(89,9%)(Tab.1). 148kończyndolnychwykazywałoskróceniespowodowaneprzezdestrukcyjnyprocesreumatoidalny, które średnio wyniosło 1,8cm(0,8) i wahało się od 1do 4,5cm.Związaneonobyłoz protruzjąpanewki w 85(37,3%)przypadkachlub/i martwicągłowykościudowej 89(39%). Z technicznego punktu widzenia największym problemem podczas wszczepiania protezy był brak mocnychkostnychbrzegówpanewki 78%.Przyczynami tegobyłaosteoporoza i rozległegeodywypełnionemałowartościowątkankąwłóknistą.spośród 37%potwierdzonych radiologicznie protruzji głowy kości udowej, w trakcie 72 (31,6%) alloplastyk byliśmy zmuszeni do podjęcia rekonstrukcji kostnej dna panewki z użyciemautogennegoprzeszczepukostnego Podczaspobytuw oddzialei w ciągupóźniejszej obserwacji 6-krotnie (2,7%) wystąpiło zwichnięcie endoprotezy,leczżadneniewymagałoleczeniaoperacyjnegoz powodujejniestabilności. Ryc. 1.Przedoperacyjnaocenafunkcjibiodraz zastosowaniemskaliharrisaw zależnościod stopniazaawansowaniarzs(n=228) Fig.1.PreoperativeHarrisHipScoreaccordingtothestageofrheumatoidarthritisexacerbation 635

4 Analiza niektórychz kryteriówskaliharrisawykazała,żew grupie 176zoperowanychstawówbiodrowych dolegliwości bólowe nie występowały lub byłyśladowew przypadku 142(80,7%)bioder,w 17 (9,6%) wykazywały lekki ból biodra, w 13 (7,4%) średni,a 4(2,3%)silny.W momencieostatniegobadaniawśród 128chorychzdolnychdo samodzielnegoporuszaniasiębezkulbyło 78pacjentów(60,9%), z użyciemjednejlubdwóchkulalbobalkonikaortopedycznego 48(37,5%),a 2osoby(1,6%)miałybardzo ograniczone możliwości poruszania się. Zakres ruchuw stawiebiodrowympowyżej 90 stwierdziliśmy w 77 (43,8%) operowanych biodrach, pomiędzy w 93 (52,8%) biodrach, a poniżej 60 w 6(3,4%).Wrazz innymikryteriamiocenywgskaliharrisaostatecznieśredniawartośćpunktowakońcowej oceny funkcji operowanych stawów biodrowych wzrosła o 46 punktów i wyniosła 83,2 pkt (± 11,3)(Ryc. 2). Podczas ostatniego badania ocena radiogramów 94stawówbiodrowychniewykazałaliniiprzejaśnienia lub stwierdzane przejaśnienie dotyczyło I strefy panewkiwgdeleecharnleya.niepełnelinieprzejaśnieniaw dwóchpozostałychstrefachpoza I stwierdziliśmy w 58 stawach biodrowych, a w 24 biodrach postępująceciągłelinieprzejaśnieńwokółpanewkii jej migrację,coświadczyłoo jejobluzowaniu(ryc. 3). Dokonana również radiologiczna ocena osadzenia trzpienia endoprotezy w 144 (81,8%) badanych biodrach nie wykazała występowania linii przejaśnieńzarównona stykukość cement,jaki cement implant.wokół 23(13,1%)trzpienistwierdzanelinieprzejaśnieńbyłynieszerszeniż 2mmi znajdowałysięw jednejalbo 2strefachwgGruena.W grupie Tab.1.Przedoperacyjnacharakterystykabadanejpopulacji(n=228) Tab.1.Preoperativecharacteristicsofthestudypopulation(n=228) Ryc.2.KońcowaocenafunkcjibiodrazzastosowaniemskaliHarrisawzależnościodstopniazaawansowaniaRZS (n=176) Fig.2.FinalHarrisHipScoreaccordingtothestageofrheumatoidarthritisexacerbation 636

5 Ryc. 3.OcenaradiologicznaosadzeniapanewkiwgDe- LeeCharnleya Fig. 3. Radiological evaluation of cup implantation (DeLee&Charnleycriteria) Ryc. 4. Ocena radiologiczna osadzenia trzpienia wg Gruena Fig. 4. Radiological evaluation of stem implantation (Gruencriteria) pozostałych dziewięciu bioder 7 (4%) miało linie przejaśnieńszerszeniż 3mmw 1strefie,a 2(1,1%) trzpienie wykazywały radiologiczne cechy obluzowania(ryc. 4). Kostnieniepozaszkieletowestwierdziliśmyw 19 (10,8%)operowanychbiodrach,w grupiektórych 10 (5,7%) zostało sklasyfikowanych jako I stopień, 6 (3,4%)jako II stopieńi 3(1,7%)jako III stopień. Do momentubadaniamusieliśmydokonaćoperacyjnejrewizji 3(1,7%)bioderz powoduinfekcjii 8 (4,5%)z powoduaseptycznegoobluzowaniapanewki. DySkuSJA Większośćbadańanalizującychalloplastykęstawów biodrowychjakopowszechniestosowanepostępowanie terapeutycznew tejszczególnejgrupiechorychomawia względniekrótkieokresyobserwacji[7,17] Severti wsp.przedstawiliwyniki 75całkowitych endoprotezoplastykstawubiodrowegoz użyciemcementu u 53 chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.po upływieprzynajmniej 4latstwierdzili 12 procentowy odsetek bioder wymagających rewizji. 5% spowodowane było aseptycznymi obluzowaniamipanewki,kolejne 5%infekcjami,a tylko 1%obluzowaniem trzpienia endoprotezy.autorzy twierdzą, zemłodszywiekchorychw momencieoperacjizwiązany był z większym wskaźnikiem obluzowań. Obserwacje ich wskazują, że w rezultacie przeprowadzonego leczenia z zastosowanie alloplastyki stawu biodrowegou chorychz reumatoidalnymzapaleniem stawównajbardziejzmniejszyłysiędolegliwościbólowei poprawiłafunkcjastawubiodrowegoz jednoczesnymwzrostempoziomuichaktywności[7].poprawafunkcjibiodrau operowanychprzeznaschorych, odzwierciedlona uzyskaną średnią wartością punktowąskaliharrisa 81pkt,jestzbliżona do wynikówuzyskanychprzezbednarkaprzy alloplastycestawówbiodrowychz protruzjąpanewekleczonychz użyciemprzeszczepówkostnychi alloplastykibezcementowej[19].jednakżeokresobserwacjiw tymbadaniubył zdecydowaniekrótszyi wyniósłok. 2,5roku.Również analiza wyników alloplastyki z zastosowaniem przeszczepówkostnychdokonana przezdutkęwykazałapodobnewynikileczeniaw populacjiichorycho różnejetiologiidysfunkcjistawubiodrowego[20]. Possi wsp.przeanalizowaliwyniki 138endoprotezoplastykstawówbiodrowychu 98chorychz tym schorzeniem.po minimum 6latachod operacjitylko 2biodrawymagałyponownejinterwencjiz powodu obluzowanego trzpienia endoprotezy. Chociaż żadna panewkaniewymagałareimplantacji,tow radiogramach 107 panewek(78%) widoczne były postępującelinieprzejaśnieniana stykucement kość[17]. Większość naszych chorych 118(92,2%) była zadowolona z wynikówprzeprowadzonegoleczenia operacyjnego,a większośćpacjentówalboniemiała bólualboodczuwałasłabybóloperowanegobiodra. Wyniki kliniczne uzyskane przez nas potwierdzają rezultatyosiągnięteprzezseverta,któryzaobserwował,żepo całkowitejalloplastycestawubiodrowego najbardziej zmniejszyły się dolegliwości bólowe u chorychz reumatoidalnymzapaleniemstawów[7]. Tylko 78(60,9%)ze 128chorychporuszałosiębez dodatkowego wsparcia. Wielostawowy i układowy charakterchorobyreumatoidalnejsamw sobieprawdopodobniepredysponujedo mniejszejpoprawyfunkcjii poziomuaktywnościpo endoprotezoplastycestawubiodrowego.wynikiprzedstawioneprzezcreighton równieżpokazują,żejedyniepołowapacjentów byław stanieporuszaćsiębezżadnegododatkowego wsparcia[6]. 637

6 Radiologiczne objawy obluzowania panewki są największym problemem związanym z cementową alloplastykąu chorychz reumatoidalnymzapaleniem stawów.onstenporównującwynikialloplastykistawówbiodrowych,u chorychz reumatoidalnymzapaleniem stawów i osteoartrozą stwierdził odpowiednio 21%i 5%radiologicznychobjawówobluzowania średniopo 10latachobserwacjiw grupiebioder,któreniebyłyreoperowane.jednocześniewskaźnikrewizjipanewkiu chorychz rszwyniósł 7%w porównaniuz 11%w osteoartrozie.stwierdziłonrównież, że wraz ze stosowaniem drugiej generacji techniki cementowaniawskaźnikobluzowańdlaobugrupstał sięporównywalny.stwierdzonyprzeznas 13%wskaźnik obluzowanych komponentów endoprotezy porównywalnybyłz tymiopisywanymiw literaturzezarównow tejgrupiepacjentów[7,18],jaki u chorych,którzymieliwykonanącałkowitąalloplastykęstawubiodrowegona podłożudysfunkcjibiodrao innejetiologii [18,20]. Brak dolegliwości bólowych i zadowolenie większości pacjentów z przeprowadzonego leczenia operacyjnegow czasiebadaniakońcowegopotwierdza korzyści całkowitej alloplastyki stawu biodrowego u chorychz reumatoidalnymzapaleniemstawów. WnioSki 1. 2/3dotkniętychprocesemreumatoidalnymstawów biodrowych narażonych jest na różnie nasiloną destrukcję panewki przez ziarninę reumatyczna maziówki stwarzającą trudności we właściwym osadzeniupanewki % deformacji o charakterze protruzji wymaga plastykikostnejz zastosowaniemprzeszczepów. 3. Obluzowanieendoprotezystawubiodrowegoradiologicznie potwierdzono w 13% przypadków. W połowieprzypadkówpotwierdzałytorównież objawykliniczne. 4. Warunki dla stabilnego wszczepienia trzpienia byłylepszeniżdlastabilnegoosadzeniapanewki. PiŚMiEnniCtWo 1. MiehleW.Rheumatoidearthritis.Stuttgart:Thieme; SymmonsDP,BarrettEM,BankheadCRetal.Theincidence ofrheumatoidarthritisintheunitedkingdom:resultsfrom the NorfolkArthritis Register. Br J Rheumatol 1994;33(8): Małdyk P. Biodro reumatoidalne. Ortopedia TraumatologiaRehabilitacja2000;4(5): EberhardtK,FexE,JohnssonK,GeborekP.Hipinvolvement in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1995;54(1): UngerAS,InglisAE,RanawatCS,JohansonNA.Totalhip arthroplastyinrheumatoidarthritis:along-termfollow-up study.jarthroplasty1987;2(3): CreightonMG,CallaghanJJ,OlejniczakJP,JohnstonRC. Total hip arthroplasty with cement in patients who have rheumatoidarthritis.aminimumten-yearfollow-upstudy. JBoneJointSurgAm1998;80(10): SevertR,WoodR,CracchioloA3rd,AmstutzHC:Longtermfollow-upofcementedtotalhiparthroplastyinrheumatoidarthritis.ClinOrthop1991;265: ChmellMJ,ScottRD,ThomasWH,SledgeCB.Totalhip arthroplastywithcementforjuvenilerheumatoidarthritis. Resultsataminimumoftenyearsinpatientslessthanthirtyyearsold,JBoneJointSurgAm1997;79(1): LehtimakiMY,KauiainenH,LehtoUK,HamalainenMM. Charnleylow-frictionarthroplastyinrheumatoidarthritis. A survival study up to 20 years. J Arthroplasty 1999; 14(6): BoussinaI,ToussaintM,OttHetal.Adouble-blindstudy oferbium169synoviorthesisinrheumatoiddigitaljoints. Resultsafteroneyear.ScandJRheumatol1979;8(2): RanawatCS,DorrLD,InglisAE.Totalhiparthroplastyin protrusio acetabuli of rheumatoid arthritis. J Bone and JointSurgAm1980;62(7): RanawatCS,ZahnMG.Roleofbonegraftingincorrection of protrusio acetabuli by total hip arthroplasty. J Arthroplasty1986;1(2): HarrisWH:Traumaticarthritisofthehipafterdislocation and acetabular fracture. Treatment by mold arthroplasty. Anend-resultstudyusinganewmethodofresultevaluation.JBoneJointSurgAm1969;51(4): DeLee JG, Charnley J. Radiological demarcation of cementedsocketsintotalhipreplacement.clinorthop1976; 121: GruenTA,McNeiceGM,AmstutzHC.Modesoffailureof cemented stem-type femoral components: a radiographic analysisofloosening.clinorthop1979;14: BrookerAF, Bowerman JW, Robinson RA, Riley LH Jr. Ectopic ossification following total hip replacement. Incidenceandamethodofclassification.JBoneJointSurg Am1973;55(8): Poss R, Maloney JP, Ewald FC et al.: Six- to 11-year resultsoftotalhiparthroplastyinrheumatoidarthritis.clin Orthop1984;182: OnstenI,BesjakovJ,CarlssonAS.Improvedradiographic survivalofthecharnleyprosthesisinrheumatoidarthritis and osteoarthritis. Results of new versus old operative techniquesin402hips.jarthroplasty1994;9(1): BednarekA,BlachaJ,GagalaJ.Mecringthreadedcupin total arthroplasty of the hip with acetabular protrusion. ChirNarzRuchuOrtopPol1998;63(4): Dutka J, Sosin P, Urban M, Libura M.Acetabular bone graftinginprimarytotalhiparthroplasty.chirnarzruchu OrtopPol2002;67(2): Adresdokorespondencji/Addressforcorrespondence DariuszMątewski KlinikaOrtopediii TraumatologiiNarzaduRuchu SamodzielnyPublicznySzpitalKlinicznyAkademiiMedycznej Bydgoszcz,ul.Skłodowskiej-Curie 9 Otrzymano/Received Zaakceptowano/Accepted r r. 638

Endoprotezoplastyka nadgarstka

Endoprotezoplastyka nadgarstka Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Endoprotezoplastyka nadgarstka Leszek Romanowski Leszek Kaczmarek Piotr Czarnecki Historia 1890 Themistocle Gluck

Bardziej szczegółowo

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine

Alloplastyka odporna na ścieranie plastyczna duża wytrzymałość zmęczeniowa odporność na naprężenia. Physiotherapy & Medicine Alloplastyka Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Bóle Ograniczenie ruchów Usztywnienie biodra po stronie przeciwnej Usztywnienie kolana po stronie jednoimiennej ZZSK Złamanie podgłowowe szyjki kości

Bardziej szczegółowo

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO PO OPERACYJNYM LECZENIU ZŁAMAŃ PRZEZPANEWKOWYCH MIEDNICY Piotr WOJCIECHOWSKI, Damian Kusz, Konrad KOPEĆ, Sławomir DUDKO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski

Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski Post N Med 2017; XXX(06): 304-309 Borgis Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski Ocena wyników leczenia złamań okołoprotezowych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Wyniki najnowszego badania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wczesne rozpoznanie Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego

Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego PRACE ORYGINALNE Krzysztof Łoboda Artur Gądek Katarzyna Papież Witold Pokrowiecki Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego Early

Bardziej szczegółowo

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty?

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty? 147 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2010; 3: 147-152 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 23.06.2010 Poprawiono/Corrected: 09.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2010 Akademia Medycyny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Górecki, Paweł Małdyk. Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne.

Andrzej Górecki, Paweł Małdyk. Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne. Andrzej Górecki, Paweł Małdyk Aloplastyka w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego zagadnienia formalne Kraków, 2011 Orthopaedic surgery definicja specjalności:...jest chirurgiczną specjalnością

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Al. Modrzewiowa 22, 30 224 Kraków Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Program edukacyjny pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii realizowany

Bardziej szczegółowo

Dzielą się na wskazania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org WSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE : Ból w pachwinie Objawy blokowania, trzaskania uciekania stawu biodrowego Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo,

Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo, Kurs z realloplastyki stawu biodrowego. Szanowni Państwo, Informujemy, że Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S.

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki

Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki Leczenie złamań okołoprotezowych po aloplastyce kolana na podstawie materiału własnego Kliniki Marcin Borowski, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Sławomir Dudko Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

TOTALNA ALOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Physiotherapy & Medicine www.pandm.org MŁODA POPULACJA PACJENTÓW POCZĄTEK ZMIAN WIEKU - 36 LAT (JBJS, 77A; 459-64, 1995) ŚREDNIA OKOŁO POŁOWA PACJENTÓW Z AVN WYMAGAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ.

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. A.Caban, A.Zawadzki, B.Budkiewicz, W.Marczyński Oddział Uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego

Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego Endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu przewlekłego zapalenia okołoprotezowego Piotr WOJCIECHOWSKI, Damian Kusz, Przemysław BEREZA, Konrad KOPEĆ, Sławomir DUDKO, Mariusz NOWAK, Marcin BOROWSKI Katedra

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych u chorej na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów powikłane niskorosłością i skrobiawicą

Endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych u chorej na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów powikłane niskorosłością i skrobiawicą Opis przypadku/case report Reu ma to lo gia 2012; 50, 6: 529 533 DOI: 10.5114/reum.2012.32439 Endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych u chorej na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów powikłane

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALARTICLE BogusławFrańczuk 1,WojciechSzwarczyk 1,MagdalenaWilk 1, WiesławTomaszewski 2 1 KrakowskieCentrumRehabilitacji,Kraków 2 KlinikaRehabilitacji,AkademiaMedyczna,Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych

Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych 30-lecie Rehabilitacji Uniwersyteckiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie Endoprotezoplastyka w leczeniu powikłań osteosyntezy złamań osteoporotycznych Konrad Kopeć, Damian Kusz,

Bardziej szczegółowo

PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ

PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ KRZYSZTOF KWIATKOWSKI, JANUSZ PŁOMIŃSKI, TOMASZ WALIŃSKI, MATEUSZ JEŚKIEWICZ PROTEZOPLASTYKA W LECZENIU POWIKŁAŃ OPERACYJNEGO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ KLINIKA TRAUMATOLOGII I ORTOPEDII

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU Nr. 1. PROF. dr hab. med MAŁGORZATA WISŁOWSKA. KLINIKA REUMATOLOGI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CSK MSWiA WARSZAWA, Wołoska

OPIS PRZYPADKU Nr. 1. PROF. dr hab. med MAŁGORZATA WISŁOWSKA. KLINIKA REUMATOLOGI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CSK MSWiA WARSZAWA, Wołoska OPIS PRZYPADKU Nr. 1 PROF. dr hab. med MAŁGORZATA WISŁOWSKA KLINIKA REUMATOLOGI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CSK MSWiA WARSZAWA, Wołoska 137 02-507 70-letnia kobieta z cukrzycą i miażdżycą tętnic obwodowych została

Bardziej szczegółowo

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 115 121 Marek Rocławski, Krzysztof Kolarz, Mariusz Treder, Tomasz Mazurek, Rafał Pankowski Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów wczoraj i dziś

Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów wczoraj i dziś Artykuł przeglądowy/review paper Reumatologia 2011; 49, 5: 361 365 Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów wczoraj i dziś The history of surgical treatment

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Barbara Ziemlańska 1, Tomasz Nowicki 2, Karolina Markiet 3 Porównanie objawów klinicznych i radiologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

Bardziej szczegółowo

Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy. Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno?

Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy. Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno? Schorzenia i leczenie schorzeń stawów/endoprotezy Czyli: co zrobić, gdy ruszać się trudno? Dlaczego stawy naturalne przestają działać? Choroba stawów Skutki uboczne zażywania leków (np. anabolików) Uraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego

Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego Post N Med 2017; XXX(06): 310-315 Borgis *Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Andrzej Sionek Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego Use of the cone stem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kod usługi Nazwa usługi A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO 5.51.01.0001001 URAZU

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik

ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik ROLA I ZADANIA REHABILITACJI PO ZABIEGU ALLOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO Anna Słupik 1. ChZS i alloplastyka st. kolanowego 2. Rehabilitacja 3. Ocena wyników leczenia Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Bardziej szczegółowo

A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz

A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz A co z rzepką? Konrad Kopeć, Damian Kusz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. med. Damian

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Rehabilitacja DOI: 10.2478/rehab-2014-0021 Postępy Rehabilitacji (4), 5 11, 2013 Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Evaluation of patients expectations

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG

Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG PRACE ORYGINALNE Ireneusz Kotela 1,2 Łukasz Kawik 3 Marcin Bednarenko 3 Jacek Lorkowski 1 Andrzej Kotela 1,4 Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych. Małgorzata Figurska

Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych. Małgorzata Figurska Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych Małgorzata Figurska Plan prezentacji Wprowadzenie do tematyki alloplastyki i obluzowania implantów stawów biodrowych Badania

Bardziej szczegółowo

EXCEPTION Trzpień Udowy

EXCEPTION Trzpień Udowy EXCEPTION Trzpień Udowy Bezcementowy Technika operacyjna Planowanie przed operacyjne Oceny przedoperacyjnej można łatwo dokonać za pomocą szablonów EXCEPTION. Można również do tego celu wykorzystać oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PILNY komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu

PILNY komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu PILNY komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu Nazwa produktu: panewki Mitch TRH / głowy modularne Mitch TRH (firmy Finsbury Orthopaedics Ltd) implantowane z trzpieniami bezcementowymi Accolade

Bardziej szczegółowo

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 26, 1, 1 7 Greta Czarnecka, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 2011, 4, str. 305, ISSN 2083-8697 - - - - - ANALIZA ILOŚCIOWO-FINANSOWA ENDOPROTEZOPLASTYK DUŻYCH STAWÓW PRZEPROWADZONYCH W POLSCE W ROKU 2010 SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE CERAMIKA CERAMIKA W BEZCEMENTOWEJ ALLOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO

POŁĄCZENIE CERAMIKA CERAMIKA W BEZCEMENTOWEJ ALLOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO Nr 3 4 WIADOMOŚCI LEKARSKIE 2005, LVIII, 3 4 193 Marek Synder, Marek Drobniewski, Piotr Kozłowski, Andrzej Grzegorzewski POŁĄCZENIE CERAMIKA CERAMIKA W BEZCEMENTOWEJ ALLOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO Z Kliniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Hajnówka: Implanty ortopedyczne 2014/S 106-185961

Polska-Hajnówka: Implanty ortopedyczne 2014/S 106-185961 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185961-2014:text:pl:html Polska-Hajnówka: Implanty ortopedyczne 2014/S 106-185961 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia Endoprotezoplastyka stawu biodrowego po przezpanewkowych złamaniach miednicy. Wyniki leczenia Zawadzki A, Caban A, Szydłowski D, Marczyński W Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy Kliniki Ortopedii C.M.K.P

Bardziej szczegółowo

Świadoma zgoda na operację

Świadoma zgoda na operację Świadoma zgoda na operację 1. Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody: Imię i nazwisko Pacjenta:. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:. 2. Nazwa proponowanej

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ PO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ I BEZCEMENTOWEJ

OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ PO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ I BEZCEMENTOWEJ Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 177 Arkadiusz SZAREK, Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG:

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: Pola żółte wypełnia pacjent. Pola zielone wypełnia pracownik Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Strona 1 z 7 ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO ORTOPEDIA Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Oddział IV - procedury lecznicze

Oddział IV - procedury lecznicze Oddział IV - procedury lecznicze W naszym oddziale stale wprowadzamy nowe techniki operacyjne i nowe rozwiązania techniczne. Poniżej nieco informacji o niektórych z stosowanych metod operacyjnych. W leczeniu

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej

Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej Małoinwazyjny dostęp przedni w endoprotezoplastyce krótkotrzpieniowej Konrad Kopeć, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Adam Pierzchała Maciej Mierzewiński Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu

Bardziej szczegółowo

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Roman Król 1 Leczenie wieloodłamowych przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO Streszczenie. Streszczenie: Autor przedstawia

Bardziej szczegółowo

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Najczęstsza choroba stawów i główna przyczyna bólu i inwalidztwa u starszych

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 1. Złamanie kręgosłupa KRĘGOSŁUP 2. Usunięcie zespolenia z kręgosłupa BARK I STAW ŁOKCIOWY 1. Artroskopowa dekompresja podbarkowa

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac.

Rehabilitacja chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Rehabilitacja chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Anna Knajder-Sowa Korekta Bożena Lewandowska 1. Buczek, Norbert : Wiek pacjenta jako

Bardziej szczegółowo

SZYMON DRAGAN. Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia

SZYMON DRAGAN. Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia SZYMON DRAGAN Osteoarthrosis stawu skokowego - przegląd współczesnych metod leczenia Pourazowa Wypadki Urazy sportowe Idiopatycznaprzeciążeniowa, Wrodzona, Pozapalna RZS Martwice Wylewy dostawowe krwi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I RODZAJE ENDOPROTEZ

BUDOWA I RODZAJE ENDOPROTEZ 5 BUDOWA I RODZAJE ENDOPROTEZ Endoproteza połowicza starego typu, znajdująca jeszcze czasami zastosowanie, jest jednoczęściowa. Metalowa głowa jest trwale zespolona z trzpieniem, a ten jest mocowany w

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Endoproteza stawu biodrowego

Endoproteza stawu biodrowego Oddział Ortopedyczny, Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu Endoproteza stawu biodrowego Przewodnik dla Pacjenta ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Operacja protezowania stawu biodrowego, zwana także

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca :... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... ul. Al. Wł. Sikorskiego 0... 26 900 Kozienice tel/fax:... tel/fax: (48) 38 28 773/ (48)

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ Jest nowoczesną, wysoce efektywną metodą leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapniałych

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

Wyniki. Wnioski. Słowa kluczowe: Background Material and methods.

Wyniki. Wnioski. Słowa kluczowe: Background Material and methods. OCENA WPŁYWU LECZENIA NA PARAMETRY FUKCJONALNE STAWU KOLANOWEGO U PACJENTÓW PO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO EVALUATION OF THE EFFECTS OF TREATMENT ON THE FUNCTIONAL PARMETERES OF THE KNEE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Endoproteza stawu kolanowego

Endoproteza stawu kolanowego Oddział Ortopedyczny, Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu Endoproteza stawu kolanowego Przewodnik dla Pacjenta ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego to

Bardziej szczegółowo

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 3, 234 238 Anna Kwolek 1, Sławomir Snela 1,2, Paweł Jaźwa 1, Arkadiusz Bielecki 1,3 Zależność wczesnych wyników

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKU ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE 26 Pierwotna protezoplastyka cementowa stawów biodrowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z protruzj¹ panewki Cemented Primary Total Arthroplasty

Bardziej szczegółowo

Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka?

Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka? Jakie zadania wykonuje zdrowy staw biodrowy człowieka? Staw biodrowy określany jest jako staw kulisty panewkowy i łączy tułów z nogami. Składa się on z panewki biodrowej mieszczącej się w kości miednicznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

W REUMATOLOGII Redakcja naukowa

W REUMATOLOGII Redakcja naukowa PA TR ON A T MER YTOR YCZNY Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN F iz jo t e r a p ia W REUMATOLOGII Redakcja naukowa Krystyna Księżopolska-Orłowska PZWL F izjoterapia W

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKU ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE 238 Totalna endoprotezoplastyka stawu biodrowego u chorych do 30 roku ycia wyniki wczesne Short-term Results of Total Hip Replacement in Patients Under Thirty

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn zwichnięć endoprotez stawu biodrowego

Analiza przyczyn zwichnięć endoprotez stawu biodrowego Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Andrzej Karuś Analiza przyczyn zwichnięć endoprotez stawu biodrowego Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. n. med. prof. ndzw. Edward Bogusław

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Paweł Hrycaj

Dr hab. med. Paweł Hrycaj Dr hab. med. Paweł Hrycaj Chory z dolegliwościami reumatycznymi Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Katedra Immunologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Mała

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Nieregularne zwężenie lub całkowite zniesienie szpary stawowej Ubytki na powierzchniach stawowych, głównie w strefie obciążania Zagęszczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU ŁOKCIOWEGO

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU ŁOKCIOWEGO Pola żółte wypełnia pacjent. Pola zielone wypełnia pracownik Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Strona 1 z 7 ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU ŁOKCIOWEGO ORTOPEDIA Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego

Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego Możliwości protezoplastyki kłykciowej w dużych deformacjach stawu kolanowego Tomasz Kleczkowski Andrzej Bednarek Oddział Ortopedyczno-Urazowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu

CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu Lp. Nazwa świadczenia Cena brutto [zł] KOLANO 1. Artroskopia lecznicza 3 300 2. Artroskopia diagnostyczna 2 400 3. Artroskopowe

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu.

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne Dyslordoza of neck and neurovegetative disorders Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Page 1 of 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 431540-2012 z dnia 2012-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chorzów Wartość szacunkowa netto zamówienia podstawowego wynosi: 2880 zł dla części zamówienia

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

Polska Problemy Nauk Stosowanych, 2017, Tom 6, s Szczecin

Polska Problemy Nauk Stosowanych, 2017, Tom 6, s Szczecin Polska Problemy Nauk Stosowanych, 2017, Tom 6, s. 119 126 Szczecin Prof. URz dr hab. n. tech. Janusz CWANEK a, lek. Anna TRYBUCHOWICZ b, mgr Anna CIEĆKIEWICZ c, mgr Dorota BAĆ a a Wydział Medyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia Forma

Bardziej szczegółowo

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Paweł Małdyk Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM Starzenie się narządu ruchu choroba zwyrodnieniowa

Bardziej szczegółowo

Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych

Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych stawów biodrowych PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Waldemar WRAŻEŃ 1 Krzysztof A. TOMASZEWSKI 1,2 Piotr GOLEC 1 Zbigniew DUDKIEWICZ 3 Edward GOLEC 1,4 Endoprotezy krótkotrzpieniowe typu BTS i TL w alloplastykach całkowitych

Bardziej szczegółowo