Rejestr Personelu Medycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr Personelu Medycznego"

Transkrypt

1 Rejestr Personelu Medycznego

2 Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ PaÖstwo uzupeänié w SZOI personel medyczny zatrudniony w PaÖstwa placüwce. Rejestr personelu medycznego 2

3 Zatrudnianie osoby znajdujäcej siå w rejestrze oraz edycja zatrudnienia Rejestr personelu medycznego 3

4 Zatrudnienie osoby znajdujäcej siå juç w rejestrze Dane dotyczñce wszystkich osüb personelu medycznego, ktüre zostaäy zatrudnione przez danego ÇwiadczeniodawcÅ moána przeglñdaé w oknie Zatrudniony personel medyczny. Rejestr personelu medycznego 4

5 Zatrudnienie osoby znajdujäcej siå juç w rejestrze Funkcja Zatrudnienie osoby personelu medycznego pozwala wprowadzié nowe zatrudnienie danej osoby do Portalu SZOI. Rejestr personelu medycznego 5

6 Zatrudnienie osoby znajdujäcej siå juç w rejestrze W pierwszej kolejnoçci naleáy wprowadzié numer PESEL. Przy pomocy ikony operator systemu moáe PobraÄ dane osoby z rejestru. Rejestr personelu medycznego 6

7 Zatrudnienie osoby znajdujäcej siå juç w rejestrze É Dane podstawowe W drugim etapie wprowadzania zatrudnienia, operator systemu musi podaé pozostaäe dane dla zatrudnienia. W przypadku, gdy osoba personelu jest zatrudniona z dniem nie püàniejszym niá bieáñcy w polu Zatrudnienie wybieramy âzatrudnionyä. W przeciwnym wypadku wybieramy opcjå âdeklarowanyä. Rejestr personelu medycznego 7

8 Zatrudnienie osoby znajdujäcej siå juç w rejestrze - Podsumowanie W ostatnim kroku naleáy sprawdzié czy wszystkie wprowadzone dane sñ poprawne, jeáeli tak moána je ZatwierdziÄ Rejestr personelu medycznego 8

9 Lista zatrudnionego personelu medycznego Kaáda nowo wprowadzone zatrudnienie zostanie wyçwietlona w podanym oknie Rejestr personelu medycznego 9

10 Lista zatrudnionego personelu medycznego Funkcja Edytuj zatrudnienie umoáliwia wprowadzanie modyfikacji dla danego zatrudnienia Rejestr personelu medycznego 10

11 Edycja zatrudnionego personelu medycznego W pierwszym oknie Edycji zatrudnienia personelu medycznego zostanñ wyçwietlone podstawowe dane dotyczñce danej pozycji. Aby przejçé do kolejnego okna naleáy skorzystaé z opcji Dalej. W drugim etapie moána dokonaé modyfikacji wszystkich cech zatrudnienia Rejestr personelu medycznego 11

12 Edycja zatrudnionego personelu medycznego - Podsumowanie Ostatnim etapem Edycji zatrudnienia personelu medycznego jest Podsumowanie. Moána je ZatwierdziÄ, AnulowaÄ lub powrücié do poprzedniego okna przy pomocy opcji Wstecz. Rejestr personelu medycznego 12

13 Zatrudnienie osoby, ktçrej nie ma w rejestrze JeÉli wpisujä PaÑstwo osobå personelu, ktçra nie byöa a nigdy wczeéniej na Üadnej umowie z NFZ ÉcieÜka zatrudnienia bådzie b wygläda daöa a tak jak przedstawiono w tej czåé ÅÉci instrukcji. Rejestr personelu medycznego 13

14 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze W celu wprowadzenia nowej osoby personelu medycznego naleáy rüwnieá skorzystaé z opcji Zatrudnienie osoby personelu medycznego. Dodawanie nowej osoby do bazy nie powoduje generacji wniosküw. Rejestr personelu medycznego 14

15 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Jeáeli wprowadzony numer PESEL nie znajduje siå w rejestrze, to zostanie on zaznaczony na czerwono. Pojawi siå takáe przycisk Dodaj, ktüry umoáliwi wprowadzanie danych osoby do rejestru. Rejestr personelu medycznego 15

16 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Dane podstawowe Opcja UzupeÅnij pozwala na wprowadzenie nowej osoby do rejestru. W nowo otwartym oknie naleáy uzupeänié wszystkie dane podstawowe oznaczone *, a naståpnie przejçé Dalej. Rejestr personelu medycznego 16

17 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Dane podstawowe Po wprowadzeniu wszystkich danych podstawowych zostanie wyçwietlone Podsumowanie, ktüre naleáy ZatwierdziÄ. Po zatwierdzeniu podsumowania danych podstawowych operator powrüci do pierwszego okna zatrudnienia nowej osoby, w ktürym naleáy przejçé Dalej. Rejestr personelu medycznego 17

18 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É WyksztaÖcenie Przy pomocy funkcji Dodaj moána uzupeänié WyksztaÄcenie. Rejestr personelu medycznego 18

19 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É WyksztaÖcenie Przy pomocy säownika, naleáy wybraé odpowiedni rodzaj WyksztaÅcenia. Rejestr personelu medycznego 19

20 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Dla kaádej osoby personelu istnieje moáliwoçé wprowadzenia kilku rodzajüw wyksztaäcenia przy pomocy opcji Dodaj. Funkcja UsuÇ znajdujñca siå w kolumnie Operacji umoáliwia usuniåcie bäådnie wprowadzonej pozycji. Rejestr personelu medycznego 20

21 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Uprawnienia zawodowe Opcja Dodaj przeznaczona zostaäa do wprowadzania Uprawnienia zawodowego. W kolejnym oknie naleáy uzupeänié wszystkie pola dotyczñce szczegüäüw Uprawniania zawodowego. Rejestr personelu medycznego 21

22 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Do Portalu SZOI moána wprowadzié kilka rodzajüw UprawnieÅ zawodowych. Dodatkowo kaádñ pozycjå moána EdytowaÄ lub UsuwaÄ. Rejestr personelu medycznego 22

23 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Zawody i specjalnoüci ci W kolejnym oknie, ktüre pojawi siå podczas wprowadzania nowej pozycji, operator musi podaé przynajmniej jeden ZawÇd i specjalnoéñ. Moána tego dokonaé przy pomocy funkcji Dodaj. Rejestr personelu medycznego 23

24 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Zawody i specjalnoüci ci W nowo otwartym oknie wyboru, uáytkownik musi przy pomocy säownika wybraé odpowiedniñ pozycjå. BÉdÑ w nim widoczne wszystkie zawody/specjalnoöci niewymagajñce uprawnieç oraz te, ktüre sñ powiñzane z wczeöniej wprowadzonymi uprawnieniami. Jeáeli dany zawüd/specjalnoçé jest niewidoczny znaczy to, áe naleáy najpierw wprowadzié odpowiednie uprawnienie powiñzane z danym zawodem. Rejestr personelu medycznego 24

25 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Wszystkie wprowadzone Zawody i specjalnoéci moána edytowaä lub usunñä. Rejestr personelu medycznego 25

26 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É Kompetencje i umiejåtno tnoüci Przy pomocy funkcji Dodaj moána wprowadzaé Kompetencje i umiejötnoéci. Rejestr personelu medycznego 26

27 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Kaáda osoba personelu medycznego moáe posiadaé kilka pozycji dotyczñcych Kompetencji i umiejötnoéci. Wszystkie informacje znajdujñce siå w powyászym oknie moána EdytowaÄ lub UsuwaÄ. Rejestr personelu medycznego 27

28 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze É DoÜwiadczenie zawodowe Przy pomocy funkcji Dodaj moána wybraé odpowiednie DoÉwiadczenia zawodowe. Rejestr personelu medycznego 28

29 Zatrudnienie osoby personelu medycznego, ktñra nie znajduje siå w rejestrze Funkcja Dalej pozwala przejçé do Podsumowania wszystkich wprowadzonych danych. Rejestr personelu medycznego 29

30 Po Zatwierdzeniu Podsumowania, osoba personelu zostanie zapisana do rejestru. Rejestr personelu medycznego 30

31 RozwiÄzanie zanie zatrudnienia Rejestr personelu medycznego 31

32 RozwiÄzanie zanie zatrudnienia Funkcja RozwiÑá zatrudnienie umoáliwia rozwiñzanie zatrudnienia powiñzanego z danym miejscem. Rejestr personelu medycznego 32

33 RozwiÄzanie zanie zatrudnienia W pierwszej kolejnoçci naleáy podaé DatÖ rozwiüzania umowy a naståpnie ZatwierdziÄ Podsumowanie. Rejestr personelu medycznego 33

34 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia Rejestr personelu medycznego 34

35 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia Funkcja Miejsc pracy umoáliwia wprowadzanie do portalu miejsc pracy, w ktürych dana osoba personelu medycznego bådzie wykonywaé swoje obowiñzki. Dodanie personelu do miejsca pracy umoáliwi püàniej wybranie tej osoby do oferty zawierajñcej przypisane miejsce pracy. Rejestr personelu medycznego 35

36 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia W oknie Informacji o miejscach pracy personelu medycznego wyçwietlone zostanñ wszystkie miejsca wykonywania ÇwiadczeÖ, w ktürych dana osoba jest zatrudniona. Aby wprowadzié nowñ pozycjå na listå, naleáy skorzystaé z opcji Dodawania miejsca pracy. Zatrudnienie osoby w danym miejscu jest relacjñ czasowñ czyli jest to stan na aktualny dzieö. Rejestr personelu medycznego 36

37 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia Wszystkie powyásze pozycje sñ powiñzane z wczeçniej wprowadzonymi informacjami. Jeáeli przykäadowo dany lekarz posiada dwa Zawody, to w odpowiednim säowniku tylko one bådñ widoczne. Podobnie jest z Miejscami ã operator bådzie miaä do wyboru jedynie miejsca danego Çwiadczeniodawcy, natomiast Daty zatrudnienia powinny zawieraé siå w przedziale zatrudnienia osoby. Rejestr personelu medycznego 37

38 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia É Informacja o czasie pracy W miejscu tym uáytkownik ma do wyboru dwie moáliwoçci: - wypeänienie pola dotyczñcego tygodniowej liczby godzin pracy - zdefiniowanie harmonogramu tygodniowego. Rejestr personelu medycznego 38

39 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia É Harmonogram pracy W powyászym oknie operator musi okreçlié czy chce harmonogram dla osoby ustalié indywidualnie lub skorzystaé z harmonogramu wzorcowego. W przypadku definiowania harmonogramu indywidualnego, moána zaznaczyé dodatkowñ opcjå zapisania go jako harmonogramu wzorcowego pod okreçlona nazwñ, co pozwoli w przyszäoçci skorzystaé z niego przy definicji harmonogramüw dla innych osüb Rejestr personelu medycznego 39

40 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia - Dodawanie harmonogramu indywidualnego Podczas wyboru harmonogramu indywidualnego naleáy przy pomocy opcji Dodaj wprowadzié odpowiednie dni tygodnia oraz godziny poczñtku i koöca pracy, a naståpnie je ZatwierdziÄ. Jeáeli dana pozycja zostaäa bäådnie wprowadzona moána jñ usunñé przy pomocy opcji UsuÇ, ktüra znajduje siå w kolumnie Operacji. Rejestr personelu medycznego 40

41 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia - Dodawanie harmonogramu indywidualnego W ostatnim etapie dodawania harmonogramu indywidualnego naleáy zweryfikowaé poprawnoçé wprowadzonych danych oraz je ZatwierdziÄ. Jeáeli pewne pozycje zostaäy bäådnie wprowadzone moána przy pomocy opcji Wstecz powrücié do wczeçniejszych okien i poprawié bäñd. Rejestr personelu medycznego 41

42 Przypisanie osoby do miejsca zatrudnienia É Informacja o czasie pracy Po zatwierdzeniu harmonogramu uáytkownik powrüci do okna, w ktürym rozpoczñä wprowadzanie danych zwiñzanych z harmonogramem. Aby przejçé do kolejnego okna naleáy skorzystaé z opcji Dalej. Pole âtygodniowa liczba godzin pracyä moáe byé pusta, jednakáe nie mogñ byé tam wpisane same zera. Tygodniowa liczba godzin pracy personelu musi zawieraé siå w Çredniej miesiåcznej liczbie godzin pracy personelu okreçlonej przy zatrudnieniu personelu. Rejestr personelu medycznego 42

43 Dodawanie miejsca zatrudnienia - Podsumowanie W gäüwnym Podsumowaniu moána zapoznaé siå z wszystkimi wczeçniej wprowadzonymi danymi. Jeáeli coç siå nie zgadza moána powrücié do poprzednich etapüw przy pomocy opcji Wstecz i je poprawié. Jeáeli wszystko zostaäo wprowadzone poprawnie moána ZatwierdziÄ caäy proces. Rejestr personelu medycznego 43

44 Edycja danych osoby personelu Rejestr personelu medycznego 44

45 Edycja danych osoby personelu Funkcja Edytuj osobé umoáliwia modyfikacjå wszystkich danych charakteryzujñcych bezpoçrednio danñ osobå personelu. Nie naleáy mylié tych danych z danymi o zatrudnieniu danej osoby Rejestr personelu medycznego 45

46 Edycja danych osoby personelu Przy pomocy funkcji Edytuj moána modyfikowaé dane podstawowe osoby. SpoÇrÜd wszystkich danych jedynie numer PESEL nie podlega edycji. Przy edycji imienia, nazwiska oraz drugiego imienia generowany jest wniosek. Natomiast modyfikacja numerüw telefonüw jest zapisywana wprost do rejestru (bez wniosku). Rejestr personelu medycznego 46

47 Edycja danych osoby personelu Wszystkie edytowane pozycje zaznaczone zostanñ kolorem zielonym. Uáytkownik moáe takáe wprowadzié odpowiednie Uzasadnienie. Rejestr personelu medycznego 47

48 Edycja danych osoby personelu - WyksztaÖcenie Funkcja Dodaj pozwala na wprowadzenie nowego WyksztaÄcenia. Kolor áüäty informuje uáytkownika iá dana pozycja zostaäa usuniéta i dlatego zostanie podana zmiana zostanie umieszczona we wniosku. Kaáde usuniåcie moána przywrüciä. Nowo wprowadzona pozycja w kolumnie Typu zmian otrzyma status dodane. Nie zostanie ona podçwietlona poniewaá tego typu zmiany wprowadzane sñ bezpoçrednio do rejestru. Rejestr personelu medycznego 48

49 Edycja danych osoby personelu - Uprawnienia zawodowe W przypadku Uprawnienia zawodowego system SZOI zachowuje siå identycznie jak w przypadku WyksztaÄcenia. JedynÑ rüánica jest moáliwoçé edycji poszczegülnych pozycji. Operacja taka zostanie oznaczona kolorem pomaraöczowym, a w kolumnie Typu zmian pojawi siå informacja o generacji Wniosku. Rejestr personelu medycznego 49

50 Edycja danych osoby personelu - Zawody i specjalnoüci ci Zawody specjalnoçci takáe moána DodawaÄ, UsuwaÄ oraz EdytowaÄ. Kaáda z tych operacji zostanie oznaczona odpowiednim kolorem. Rejestr personelu medycznego 50

51 Edycja danych osoby personelu É DoÜwiadczenia zawodowe DoÉwiadczenie zawodowe moána dodawaä i usuwaä. Rejestr personelu medycznego 51

52 W ostatnim oknie edycji personelu medycznego zostanñ wyçwietlone wszystkie wczeçniej dokonane modyfikacje. I tak pozycje oznaczone kolorem áüåtym informujñ operatora o usuniéciu pozycji. Kolorem pomaraçczowym podçwietlone zostanñ edycje. Pozycje oznaczone jakimkolwiek kolorem bådñ ujåte w wygenerowanym wniosku ZostanÑ wprowadzone do systemu dopiero po przyjåciu wniosku przez pracownika OW NFZ. Rejestr personelu medycznego 52

53 Informacja o wygenerowaniu wniosku Po zatwierdzeniu Podsumowania zostanie wyçwietlony numer wygenerowanego wniosku, o ile zmiany wprowadzone do rejestru majñ charakter zmniejszajñcy potencjaä danej osoby. Rejestr personelu medycznego 53

54 PodglÄd d zatrudnionego personelu medycznego po wygenerowaniu wniosku Wszystkie modyfikacje generujñce wniosek nie sñ wprost zapisywane do rejestru. Na liçcie wyksztaäcenia funkcjonujñ dwie pozycje mimo zawnioskowania o usuniåcie jednej z nich Rejestr personelu medycznego 54

55 PodglÄd d zatrudnionego personelu medycznego po wygenerowaniu wniosku cdn. Rejestr personelu medycznego 55

56 Wnioski zgöoszone przez bieüä ÜÄcego ÉwiadczeniodawcÅ Rejestr personelu medycznego 56

57 Wnioski zgöoszone przez bieçä ÇÄcego ÜwiadczeniodawcÅ Aby przejçé do Listy wnioskçw o zmianö danych osçb personelu naleáy z gäüwnego menu Portalu SZOI wybraé áwiadczeniodawcö -> Zasoby áwiadczeniodawcy -> Wnioski personelu. W nowo otwartym oknie znajdñ siå wszystkie wnioski, ktüre dotyczñ pracowniküw danego åwiadczeniodawcy. Rejestr personelu medycznego 57

58 Wnioski zgöoszone przez bieçä ÇÄcego ÜwiadczeniodawcÅ Kaády wniosek, ktüry zostaä wygenerowany przez BieáÑcego ÖwiadczeniodawcÉ posiada naståpujñce funkcje doståpne w kolumnie Operacji: ç PodglÑdu - Przy pomocy tej opcji, operator systemu moáe siå zapoznaé z wszystkimi zmianami jakie sñ powiñzane z danym wnioskiem. ç ProtestÜw - umoáliwia podglñd wszystkich protestüw jakie wpäynåäy do OddziaÄu WojewÜdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zwiñzku ze zmianami jakie ma wprowadzié dany wniosek. ç Anulowania à wykorzystujñc tñ funkcjonalnoçé operator systemu moáe wycofaé zäoáony wniosek. Po zakoöczeniu tej operacji wszystkie zmiany jakie zawarte zostaäy w danym wniosku zostanñ odrzucone. Rejestr personelu medycznego 58

59 PrzeglÄdanie komunikatçw w i wnioskçw w zgöoszonych przez innego ÉwiadczeniodawcÅ Rejestr personelu medycznego 59

60 Lista komunikatñw w operatora Na liçcie KomunikatÇw operatora widoczne bådñ informacje zwiñzane z utworzeniem nowego wniosku, jego przyjåciem lub odrzuceniem. Funkcja Odczytu umoáliwia podglñd odpowiedniego komunikatu. Rejestr personelu medycznego 60

61 W nowo otwartym oknie zostanñ wyçwietlone wszystkie informacje jakie zawiera dany komunikat Rejestr personelu medycznego 61

62 Wnioski zgöoszone przez innego ÜwiadczeniodawcÅ Na DziÅki LiÉcie funkcji wnioskçw PodglÑdu zostanñ operator wyçwietlone systemu wszystkie moáe zapoznaé wnioski siåpowiñzane z wszystkimi z zatrudnieniem wnioskowanymi danego zmianami przez innego Çwiadczeniodawcy. ÇwiadczeniodawcÅ. Rejestr personelu medycznego 62

63 Wnioski zgöoszone przez innego ÜwiadczeniodawcÅ Kaády wniosek, ktüry zostaä wygenerowany przez Innego ÖwiadczeniodawcÉ posiada naståpujñce funkcje doståpne w kolumnie Operacji: PodglÑdu - Przy pomocy tej opcji, operator systemu moáe siå zapoznaé z wszystkimi zmianami jakie sñ powiñzane z danym wnioskiem. ProtestÜw - umoáliwia podglñd wszystkich protestüw jakie wpäynåäy do OddziaÄu WojewÜdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zwiñzku ze zmianami jakie ma wprowadzié dany wniosek. MogÄy one zostaé zäoáone przez zalogowanego ÇwiadczeniodawcÅ lub innego ÇwiadczeniodawcÅ, u ktürego dana osoba jest zatrudniona Rejestr personelu medycznego 63

64 PodglÄd d wniosku zgöoszonego przez innego ÜwiadczeniodawcÅ Rejestr personelu medycznego 64

65 PrzeglÄdanie protestçw zöoüonych onych do wnioskçw Rejestr personelu medycznego 65

66 Lista wnioskñw - Protesty Funkcja Protesty umoáliwia wyçwietlenie Listy protestçw zäoáonych do danego wniosku. Rejestr personelu medycznego 66

67 Lista protestñw w do wniosku W powyászym oknie znajdowaé siå bådñ wszystkie protesty, jakie zostaäy zgäoszone do danego wniosku. Aby wprowadzié nowñ pozycjå naleáy skorzystaé z opcji Dodaj protest. Rejestr personelu medycznego 67

68 Wniesienie protestu do wniosku Protesty moána wnosié jedynie do wniosküw zgäoszonych przez Innych ÖwiadczeniodawcÜw. W powyászym oknie naleáy wprowadzié TreÉÑ protestu, a naståpnie przejçé Dalej, lub AnulowaÄ wprowadzanie. W kolejnym etapie operator musi zatwierdzié podsumowanie. Rejestr personelu medycznego 68

69 Lista protestñw w do wniosku Wszystkie wprowadzone protesty zostanñ wyçwietlone na powyászej LiÉcie protestçw. Rejestr personelu medycznego 69

70 Lista protestñw w do wniosku DziÅki funkcji PodglÑdu operator systemu moáe zapoznaé siå z szczegüäowymi danymi dotyczñcymi protestu. Rejestr personelu medycznego 70

71 PodglÄd d protestu Rejestr personelu medycznego 71

72 Koniec Rejestr personelu medycznego 72

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Kielce, dnia 11 marca 2009 1 Potencjał świadczeniodawcy to miara zdolności świadczeniodawcy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem spełniania

Bardziej szczegółowo

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego personelu przekodowania dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ Przekodowanie zawodu / osoby personelu - NOWOŚĆ Ogólne zasady przekodowania zawodów / osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy, przechodzimy do Moje pełne dane (Portal Potencjału): Następnie wybieramy Struktura świadczeniodawcy: Przechodzimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY:

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

szoi@nfz-szczecin.pl 2 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Definicja potencjału świadczeniodawcy Potencjał świadczeniodawcy to miara zdolności świadczeniodawcy do udzielania świadczeo opieki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Katowice, grudzień 2011 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Publikacja oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja rejestracji potencjału świadczeniodawcy za pomocą portalu SZOI Poznań, 17 październik 2007 Spis treści Wstęp 4 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Katowice, grudzień 2011 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Publikacja oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb.

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. 2014 Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. NABINO SPIS TREŚCI Zarządzanie licencjami...2 Dodawanie operatora...2 Protokoły...9 Weryfikacja protokołu...9 Zatwierdzanie protokołu...11 Ustalanie wyników głosowania...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś

Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś W celu przygotowania wniosku o dostęp do systemu ewuś należy zalogować się do systemu SNRL i postępować zgodnie z poniżej opisanymi krokami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu Niezrealizowane zamówienia wyświetla się lista niezrealizowanych zamówień: Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH ORAZ WNIOSKU O UTRZYMANIE UPRAWNIENIA DO RECEPT

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH ORAZ WNIOSKU O UTRZYMANIE UPRAWNIENIA DO RECEPT INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH ORAZ WNIOSKU O UTRZYMANIE UPRAWNIENIA DO RECEPT Po zalogowaniu do systemu SNRL należy nadać sobie brakujące uprawnienie do zmiany danych. W menu Administracja

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie

Bardziej szczegółowo

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania 1.Rejestracja w serwisie Aby zarejestrować się w serwisie, należy przejść na jego stronę www i kliknąć przycisk Rejestracja : Należy wypełnić wszystkie wymagane pola,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, październik 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W SYSTEMIE SMK INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚIPIP

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W SYSTEMIE SMK INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚIPIP SKŁADANIE WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W SYSTEMIE SMK INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚIPIP Aby zapisać się na wybrany kurs w systemie SMK należy wejść na stronę logowania https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU MOW NFZ

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU MOW NFZ INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU MOW NFZ 1. AKTYWACJA Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy

Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy 1. Wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) W sytuacji, gdy lekarz nie ma konta w Portalu Personelu, a chce uzyskać upoważnienie do pracy w systemie EWUŚ, w pierwszej kolejności musi przejść procedurę aktywacji dostępu do Portalu Personelu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy. Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2016 r. 1 Dodawanie oferty pojedynczego podmiotu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Po poprawnym procesie zmiany haseł użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej portalu:

Po poprawnym procesie zmiany haseł użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej portalu: Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_wl/ 1. Logowanie W Polu Użytkownik podaje się zawsze numer PESEL użytkownika. Hasło zostało ustalone w procesie aktywacji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu Niezrealizowane zamówienia wyświetla się lista niezrealizowanych zamówień: 1 Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby:

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby: 1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ. Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje po kliknięciu w menu Aktywacja

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ. Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje po kliknięciu w menu Aktywacja INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ 1. AKTYWACJA. Portal Personelu dostępny jest pod adresem: https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_wl/ Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo