Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach"

Transkrypt

1 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Kielce, dnia 11 marca

2 Potencjał świadczeniodawcy to miara zdolności świadczeniodawcy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem spełniania przez świadczeniodawcę ustalonych przepisami standardów i wymagań. O potencjale świadczeniodawcy moŝemy wnioskować na podstawie zasobów, które są w jego dyspozycji i mogą zostać wykorzystane w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. MoŜliwość zarejestrowania posiadanych zasobów, a tym samym opisania rzeczywistych zdolności świadczeniodawców do realizacji świadczeń, NFZ udostępnił w Poratlu SZOI. Wyodrębnione zostały następujące typy zasobów: Miejsce udzielania świadczeń Osoba Egzemplarz sprzętu Środek transportu Udostępnione narzędzie wspomaga nie tylko tworzenie spisu miejsc udzielania świadczeń, posiadanego sprzętu lub zatrudnionego. KaŜdy z wymienionych zasobów posiada dodatkowo swoją własną charakterystykę i musi zostać opisany adekwatnymi do danego typu zasobu atrybutami (cechami). Przykładowo: Osoba opisana jest poprzez dane podstawowe danej, jej wykształcenie, uprawnienia zawodowe, zawody/specjalności, kompetencje oraz doświadczenie, a ponadto posiada informacje określające jej dostępność w danym okresie czasu w danym miejscu udzielania świadczeń czyli harmonogramy pracy. 2

3 Informacja o potencjale przekazana w ofertach Wykorzystując informacje zarejestrowane w Portalu SZOI, w przekazanej do OW NFZ ofercie, świadczeniodawca wskazuje jakimi zasobami zamierza realizować przyszłą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wykazanie fizycznych zasobów w ofercie jest potwierdzeniem zdolności świadczeniodawcy do udzielania świadczeń zgodnie z wymaganiami NFZ. Istotne aspekty związane z prezentacją potencjału w ofertach: 1) Wskazanie podzbioru zasobów delegowanych przez świadczeniodawcę do udzielania świadczeń w danym zakresie w danym miejscu udzielaniaświadczeń w ramach przyszłej : nie wszystkie zasoby dostępne w miejscu udzielania świadczeń muszą zostać delegowane do udzielaniaświadczeń w ramach z NFZ nie kaŝdy zasób musi być w 100% zaangaŝowany w udzielanie świadczeń w ramach z NFZ 2) Podpisanie docelowej to przyjęcie przez świadczeniodawcę na siebie zobowiązania, Ŝe będzie on udzielał zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w materiałach informacyjnych, zatem winien zapewnić taką dostępność zasobów o odpowiednich charakterystykach w trakcie trwania całej. 3

4 Wykorzystanie informacji o potencjale w procesie zawierania umów Informacje o potencjale wykorzystywane są na etapie kontraktowania świadczeń. Komisja konkursowa na podstawie przekazanych w ofercie informacji o potencjale orzeka o spełnieniu przez świadczeniodawcę tzw. wymagań koniecznych. W kolejnym kroku przygotowywana jest propozycja w zakresie ilości jednostek rozliczeniowych do zakontraktowania. Kontraktowana liczba jednostek rozliczeniowych winna wynikać między innymi z potencjału świadczeniodawcy. 4

5 Wykorzystanie informacji o potencjale w trakcie realizacji Potencjał świadczeniodawcy w trakcie trwania moŝe ulec zmianie. Dlatego teŝ zadaniem NFZ jest monitorowanie potencjału świadczeniodawcy w kontekście dalszego spełniania przez świadczeniodawcę wymagań koniecznych oraz adekwatności planu finansowego dla danej pozycji względem potencjału miejsca udzielania świadczeń. Konsekwencją zaniedbań w procesie monitorowania potencjału świadczeniodawców moŝe być: obniŝenie jakości udzielania świadczeń, zmniejszanie dostępności doświadczeń u danegoświadczeniodawcy, zmniejszanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie poprzez zamroŝenie środków finansowych w planie świadczeniodawcy, który nie jest w stanie wykonać swego planu Realizacja zadań NFZ wymaga zatem bieŝącej aktualizacji wiedzy na temat potencjałuświadczeniodawców. 5

6 Obowiązek aktualizacji informacji o potencjale KaŜdy świadczeniodawca jest zobowiązany realizować umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w przepisach prawnych Ministra Zdrowia, ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu. Na podstawie powyŝszych przepisów świadczenia muszą być udzielane osobiście przez wykonujące zawody medyczne lub inne posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do. Zmiany wprowadzone w potencjale świadczeniodawcy, naleŝy zgłosić Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie lub w przypadkach losowych niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny określonych w przepisach oraz w warunkach wymaganych od świadczeniodawców zdefiniowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. JeŜeli konane przez świadczeniodawcę w potencjale naruszają wymagania zawarte w umowie, OW NFZ moŝe wezwać go do weryfikacji i poprawy zmian. JeŜeli świadczeniodawca nie dostosuje się do tych wskazówek, umowa moŝe zostać rozwiązana. 6

7 Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu nowe rozwiązanie W nowym rozwiązaniu świadczeniodawca poprzez Portal SZOI uzyskuje moŝliwość bezpośredniego przekazania informacji o potencjale do systemu informatycznego OW NFZ. Wprowadzona informacja ma charakter zmiany w umowie. Proces wygląda następująco: Dodanie w systemie nowego zmian w umowie w zakresie potencjału Weryfikacja / zapoznanie się ze zmianami wykonanymi przez system automatycznie Udostępnienie/Cofnięcia udostępnienia wybranych zasobów Zmiana dostępności dla wybranych zasobów Zatwierdzenie skutkujące przekazaniem go do OW NFZ Analiza potencjału po zmianie pod kątem dalszego spełniania wymagań NFZ Aneksowanie potencjału (wskazanie listy udostępnionych zasobów) 7

8 Aplikacja SZOI świadczeniodawca Dodanie Weryfikacja zmian Zmiany dostępności System Informatyczny OW NFZ Zatwierdzenie wniosku Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące) Zgoda na uwzględnienie w umowie Utworzenie aneksu do Brak zgody na uwzględnienie w umowie Zachowanie dotychczasowego stanu Potencjał AKTUALNY = Potencjał PIERWOTNY 8

9 Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu dodanie nowego Dodanie w systemie nowego zmian w umowie w zakresie potencjału skutkuje następującymi operacjami: zamroŝeniem obecnego stanu potencjału świadczeniodawcy (generowanie profilu świadczeniodawcy będącego bazą do przygotowywanego ), wygenerowaniem w systemie dokumentu z listą miejsc udzielania świadczeń powiązanych z pozycjami, automatycznym rozwiązaniem wybranych sytuacji konfliktowych (reakcja na ograniczenie dostępności zasobu) System tworząc nową wersję listy udostępnionych zasobów bazuje na ostatniej wersji listy udostępnionych zasobów przekazanej do OW NFZ oraz rzeczywistym potencjale opisanym w Portalu SZOI. Nikt oprócz samego świadczeniodawcy nie moŝe zmienić dostępności swoich zasobów. Do kaŝdego miejsca udzielania świadczeń, w którym udzielane są świadczenia w ramach danej pozycji Portal SZOI udostępnia funkcję przeglądania oraz zarządzania udostępnionym potencjałem. 9

10 Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu dodanie nowego cd Podczas generacji nowej listy udostępnionych zasobów system sprawdza czy informacje o dostępności poszczególnych zasobów w danym miejscu udzielaniaświadczeń, na rzecz danej pozycji nie stoją w konflikcie z rzeczywistym potencjałem świadczeniodawcy zaktualizowanym przez świadczeniodawcę po przekazaniu poprzedniej wersji listy udostępnionych zasobów (poprzedniego Zgłoszenia zmian w umowie w zakresie potencjału). Przykładowo: I tak w przypadku gdy z ostatniego wynikało, Ŝe kardiolog Jan Kowalski będzie udzielał świadczeń od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, a następnie po przekazaniu pan Jan Kowalski zakończył pracę u danego świadczeniodawcy w dniu 1 czerwca 2009 system podczas dodawania nowego dokumentu automatycznie uwzględni ten fakt w nowej liście zasobów. Podobnie jeŝeli według ostatniego do Jan Kowalski pracował 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00 na rzecz tej, a następnie zmienił swój harmonogram pracy w poniedziałek na pracę w godzinach 9:00-14:00 na Portalu SZOI system automatycznie wprowadzi podane zmiany na poziom nowego do tej pozycji. 10

11 Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu udostępnianie/cofanie udostępnienia, zmiana harmonogramów dostępności W ramach przekazywania zmian o potencjale moŝna w Portalu SZOI przeprowadzić następujące operacje: Zmienić dostępność zmniejszyć lub zwiększyć liczbę godzin pracy, zmienić harmonogram tygodniowy pracy Udostępnić nowy zasób w ramach danej pozycji, który wcześniej zarejestrował w ramach rzeczywistego potencjału np. udostępnienie innego lekarza w miejsce lekarza, który zakończył pracę Cofnąć dostępność zasobu wcześniej udostępnionego do udzielania świadczeń w ramach danej pozycji np. cofnięcie udostępnienia lekarza, który mimo wcześniejszej deklaracji nie podjął pracy KaŜda ze zmian zapisywana jest jako mająca miejsce w zadanym okresie czasu czyli: w ramach listy udostępnionych zasobów istnieje informacja od jakiego czasu dany lekarz pracuje z danym harmonogramem i do kiedy. 11

12 potrzebne do obsługi zgłoszeń zmian do 12

13 Obsługa dla operatorów SZOI dostępna jest z poziomu menu Administrator/ Operatorzy 13

14 Opcja uprawnienia służy do dodawania, usuwania i modyfikacji operatorów SZOI 14

15 Rejestracja i pełna obsługa zgłoszeń zmian do w zakresie potencjału wymaga nadania następujących : Praca w systemie SDS, Rejestracja struktury organizacyjnej, Umowy 15

16 Ogólny schemat postępowania przy zgłaszaniu zmian do 16

17 Obsługa zgłoszeń zmian do w zakresie potencjału jest dostępna z poziomu menu Umowy/ 17

18 Po kliknięciu pojawia się okno Zgłoszeń zmian do, na którym widoczna jest lista wszystkich stworzonych wniosków Aby dodać nowe zgłoszenie klikamy na Dodanie 18

19 Pierwszym etapem dodawania o zmianę do jest wskazanie, do której chcemy zgłosić zmianę 19

20 Z listy rozwijanej wybieramy umowę, do której ma być dodana zmiana 20

21 Wybrana umowa Aby przejść do kolejnego etapu klikamy na przycisk Dalej 21

22 Pojawia się okno podsumowujące, w którym możemy jeszcze raz sprawdzić czy wybrano prawidłową umowę Jeśli wszystko się zgadza klikamy na przycisk Zatwierdź 22

23 Po wygenerowaniu pojawia się okno potwierdzenia 23

24 Na liście Zgłoszeń zmian do pojawia się pozycja z nowo dodanym zgłoszeniem. Kolor żółty podświetlenia wskazuje na konieczność zweryfikowania pozycji w zgłoszeniu Możemy również spróbować od razu zatwierdzić zgłoszenie zmiany poprzez kliknięcie na przycisk zatwierdź 24

25 Okno zatwierdzania pozwala na sprawdzenie numeru do której zgłaszamy zmianę, aby ostatecznie zatwierdzić zmianę klikamy na przycisk Zatwierdź 25

26 Jeżeli wszystkie pozycje w zgłoszeniu nie zostały zweryfikowane, przy zatwierdzaniu pojawi się błąd operacji. Aby wrócić do listy zgłoszeń i dokończyć weryfikację klikamy na przycisk cofnij 26

27 Aby zweryfikować pozycje w zgłoszeniu klikamy na przycisk pozycje do weryfikacji. Opcja ta umożliwia wykonanie przez użytkownika sprawdzenia (weryfikacji) danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do. 27

28 Pojawia się okno z Pozycjami do weryfikacji z listą wszystkich pozycji w wybranej, które powinny zostać zweryfikowane Opcja pozycje do weryfikacji umożliwia weryfikację poprawności danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do, w ramach danej pozycji w zakresie: Osób, Harmonogramów osób 28

29 Opcja harmonogramy umożliwia weryfikację informacji o harmonogramie. 29

30 Opcja weryfikacja umożliwia weryfikację wybranego harmonogramu pracy danej bez weryfikacji nie jest możliwa edycja harmonogramu. Opcja ta jest dostępna jedynie dla harmonogramu dotychczas niezweryfikowanego. 30

31 Narodowy Fundusz Zdrowia Jeżeli harmonogram bazowy (zdefiniowany w miejscu pracy w Portalu SZOI) jest zgodny z harmonogramem do zweryfikowania (zdefiniowany w umowie / w zgłoszeniu zmiany) w zakresie: dane harmonogramu do zweryfikowania zawierają się w zakresie danych harmonogramu bazowego wyświetlane jest poniższe okno. Opcja Zatwierdź pozwala na potwierdzenie wykonania weryfikacji. 31

32 Po zatwierdzeniu harmonogramu pojawia się okno potwierdzające zakończenie weryfikacji. 32

33 Po zweryfikowaniu harmonogramu możemy go podejrzeć poprzez opcję podgląd. W opcji tej jest możliwe również wprowadzanie zmian. Opcja edytuj służy do edycji zweryfikowanego harmonogramu. 33

34 Sprawdzamy czy informacje o harmonogramie są zgodne. Jeśli tak przechodzimy do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku Dalej. 34

35 W tym oknie możemy wprowadzać modyfikacje do harmonogramu. Dodanie nowej pozycji do harmonogramy realizujemy poprzez przycisk Dodaj. 35

36 W kolejnym kroku wprowadzamy nową pozycję do harmonogramu. Po wprowadzeniu zatwierdzamy ją poprzez przycisk Zatwierdź. 36

37 Jeżeli wprowadzona zmiana będzie powodować przekroczenie ilości godzin zadeklarowanych wcześniej zostanie wyświetlony o tym stosowny komunikat. Powrót do harmonogramu uzyskamy poprzez opcję Anuluj. 37

38 Usunięcie pozycji z harmonogramu realizujemy poprzez opcję usuń. 38

39 W kolejnym kroku sprawdzamy czy usuwamy prawidłową pozycję. Jeśli tak to potwierdzamy usunięcie przyciskiem Zatwierdź. 39

40 W kolejnym kroku wyświetla się okno potwierdzające usunięcie danej pozycji z harmonogramu. 40

41 W oknie edycji pozycji harmonogramu nie wyświetla się już usunięta pozycja. Przechodzimy ponownie do dodawania nowej pozycji do harmonogramy poprzez przycisk Dodaj. 41

42 W kolejnym kroku wprowadzamy nową pozycję do harmonogramu. Po wprowadzeniu zatwierdzamy ją poprzez przycisk Zatwierdź. 42

43 Jeżeli nowa pozycja może zostać dodana otrzymujemy komunikat o jej wprowadzeniu. 43

44 W oknie edycji pozycji harmonogramu pojawia się nowo wprowadzona pozycja. Aby przejść do kolejnego etapu klikamy na przycisk Dalej. 44

45 W kolejnym oknie możemy sprawdzić wprowadzone zmiany. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe zatwierdzamy je przyciskiem Zatwierdź. 45

46 W kolejnym kroku pojawia się komunikat o pomyślnym dokonaniu edycji. 46

47 Wracamy do okna Listy harmonogramów pracy. Aby zweryfikować harmonogramy następnej klikamy na opcję Powrót do listy do weryfikacji. 47

48 Lista pozycji do weryfikacji zawiera pozycje jeszcze nie zweryfikowane. 48

49 Po zweryfikowaniu całego, lista pozycji jest pusta. 49

50 Na liście Pozycji do weryfikacji przeprowadzamy kolejno weryfikacje do momentu, aż lista zostanie pusta. 50

51 Jeżeli harmonogram bazowy (zdefiniowany w miejscu pracy w Portalu SZOI) jest różny od harmonogramu do zweryfikowania (zdefiniowany w umowie/ w zgłoszeniu zmiany) w zakresie: tygodniowa liczba godzin harmonogramu bazowego jest mniejsza od tygodniowej liczby godzin harmonogramu do zweryfikowania, oraz Harmonogram bazowy nie zawiera pozycji szczegółowych natomiast harmonogram do zweryfikowania zawiera pozycje szczegółowe wyświetlane jest poniższe okno W takim wypadku konieczne jest wykonanie edycji danych harmonogramu Do edycji harmonogramu służy opcja edytuj. 51

52 Jeżeli podczas edycji harmonogramu wprowadzimy błędną datę obowiązywania system wyświetli odpowiedni komunikat. 52

53 W kolejnym oknie można zauważyć różnice między harmonogramami. 53

54 Jeżeli będziemy chcieli przejść Dalej, bez poprawy w/w harmonogramu pojawi się komunikat systemowy. 54

55 Aby poprawić harmonogram przechodzimy do menu Świadczeniodawca / Zasoby świadczeniodawcy / Zatrudniony personel medyczny 55

56 Na liście Zatrudnionego medycznego wyszukujemy dana osobę i wybieramy opcję miejsca pracy. 56

57 Z listy Informacji o miejscach pracy medycznego wyszukujemy miejsce udzielania świadczeń, dla którego chcemy wprowadzić zmianę i edytujemy ją poprzez opcję edytuj. 57

58 W kolejnym korku wyświetlone zostają informacje o wybranym do edycji miejscu zatrudnienia. Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. 58

59 W kolejnym oknie widzimy aktualną Tygodniową liczbę godzin pracy. 59

60 Wprowadzamy odpowiednie zmiany. Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. 60

61 W oknie Podsumowanie możemy sprawdzić wprowadzone dane, jeśli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo klikamy na przycisk Zatwierdź. 61

62 Po zatwierdzeniu dostajemy komunikat o zakończeniu edycji zmian. 62

63 Po wprowadzeniu zmian w harmonogramie wchodzimy ponownie w menu Umowy / 63

64 Wchodzimy ponownie w pozycje do weryfikacji. 64

65 Ponownie wchodzimy na Pozycje do weryfikacji. 65

66 Wybieramy opcje edytuj. 66

67 Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. W kolejnym oknie widzimy już poprawiony harmonogram bazowy. 67

68 W oknie Podsumowanie możemy sprawdzić dane, jeśli wszystko wprowadzone jest prawidłowo klikamy na przycisk Zatwierdź. 68

69 Po zatwierdzeniu dostajemy komunikat o zakończeniu edycji harmonogramu. 69

70 Po zweryfikowaniu wszystkich pozycji w zgłoszeniu, lista jest pusta. 70

71 W wyniku weryfikacji wszystkich pozycji w zgłoszeniu następuje: - Oznaczenie wiersza białym tłem, - Usunięcie opcji pozycje do weryfikacji z kolumny Operacje Do zatwierdzania danego służy opcja zatwierdź. 71

72 W kolejnym kroku możemy sprawdzić, które zgłoszenie aktualnie chcemy zatwierdzić. Zatwierdzanie potwierdzany poprzez przycisk Zatwierdź. 72

73 Po zatwierdzeniu zostaje wyświetlony przez system odpowiedni komunikat. 73

74 zmian do 74

75 Jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze zatwierdzone w kolumnie Operacje występuje opcja anuluj, która służy do anulowania danego 75

76 W kolejnym kroku możemy sprawdzić, które zgłoszenie aktualnie chcemy anulować. Dokończenie anulowania realizujemy za pomocą przycisku Zatwierdź. 76

77 Na koniec zostaje wyświetlony przez system odpowiedni komunikat. 77

78 Dane zgłoszenie otrzymuje status anulowane. Korzystając z opcji pozycje otrzymamy szczegółowe dane anulowanego. 78

79 do 79

80 Aby dodać nową osobę medycznego wchodzimy do menu Świadczeniodawca / Zasoby świadczeniodawcy / Zatrudniony personel medyczny 80

81 Aby dodać nową osobę medycznego klikamy na Zatrudnienie medycznego. 81

82 Pierwszym krokiem jest wprowadzenie numeru PESEL, którą chce się dodać do zasobów. Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. 82

83 W kolejnym kroku należy wprowadzić szczegółowe dane zatrudnienia. Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. 83

84 W oknie Podsumowanie możemy sprawdzić wprowadzone dane, jeśli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo klikamy na przycisk Zatwierdź. 84

85 Po zatwierdzeniu dostajemy komunikat zatrudnieniu nowej. 85

86 Na liście zatrudnionego medycznego pojawia się nowo zatrudniona osoba. 86

87 Nowo zatrudniona osoba po wprowadzeniu nie jest dodana do żadnego miejsca udzielania świadczeń. Do dodawania do miejsca udzielania świadczeń służy opcja miejsca pracy. 87

88 Aby dodać miejsce pracy należy posłużyć się opcją miejscapracy. Brak pozycji w oknie Informacji o miejscach pracy medycznego oznacza, że dana osoba nie jest podpięta do żadnego miejsca udzielania świadczeń. 88

89 W pierwszym etapie dodawania nowego miejsca zatrudnienia wybieramy: -miejsce, - okres pracy, - oraz Zawód/specjalność. 89

90 Następnym krokiem jest wprowadzenie czasu pracy w miejscu. 90

91 Kolejny etap to wybór harmonogramu. 91

92 Po wybraniu harmonogramu, przy pomocy opcji Dodaj, dodajemy odpowiednie pozycje. 92

93 W kolejnym oknie wprowadzamy odpowiedni dzień i godziny pracy w danym miejscu udzielania świadczeń. 93

94 Po wprowadzeniu wszystkich pozycji przechodzimy do kolejnego kroku poprzez kliknięcie przycisku Dalej. 94

95 W oknie Podsumowanie możemy sprawdzić wprowadzone dane, jeśli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo klikamy na przycisk Zatwierdź. 95

96 Po zatwierdzeniu wyświetlony zostaje komunikat o dodaniu nowego miejsca zatrudnienia. 96

97 W oknie Informacji o miejscach pracy medycznego pojawia się nowo dodane miejsce udzielania świadczeń. 97

98 Personel medyczny można również podejrzeć bezpośrednio w miejscu udzielania świadczeń, aby to zrobić należy przejść do menu Świadczeniodawca / Struktura wykonawcza / Miejsca udzielaniaświadczeń 98

99 Do podglądu medycznego zatrudnionego w danym miejscu udzielania świadczeń służy opcja personel. 99

100 W oknie Osoby pracujące w miejscu udzielania świadczeń wyświetla się lista aktualnie ztrudnionych osób. 100

101 Aby nowa osoba była dodana do należy zgłosić zmianę do. Wchodzimy do menu Umowy / 101

102 Aby dodać nowe zgłoszenie klikamy na Dodanie 102

103 Wybieramy umowę do której chcemy zgłosić zmianę Aby przejść do kolejnego etapu klikamy na przycisk Dalej 103

104 Pojawia się okno podsumowujące, w którym możemy jeszcze raz sprawdzić czy wybrano prawidłową umowę Jeśli wszystko się zgadza klikamy na przycisk Zatwierdź 104

105 Po wygenerowaniu pojawia się okno potwierdzenia 105

106 Opcja Aktualizuj umożliwia aktualizację pozycji z wybranej zmiany w zakresie potencjału. Aktualizacja powinna być wykonywana w przypadku, gdy wprowadzono już zgłoszenie zmiany, a dokonane zostały modyfikacje w zasobach potencjału Portalu SZOI (w ramach zatrudnionego i/lub harmonogramach pracy ). 106

107 Po wybraniu opcji aktualizuj pojawia się komunikat z informacją o skutkach zaktualizowania Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Zatwierdź. 107

108 Po zatwierdzeniu pojawia się komunikat o zaktualizowaniu wersji struktury potencjału. 108

109 Aby zweryfikować istniejące pozycje w zgłoszeniu klikamy na przycisk pozycje do weryfikacji. 109

110 Opcja pozycje do weryfikacji umożliwia weryfikację poprawności danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do, w ramach danej pozycji w zakresie: Osób, Harmonogramów osób 110

111 Opcja weryfikacja umożliwia weryfikację wybranego harmonogramu pracy danego lekarza. 111

112 W oknie Weryfikacja harmonogramu sprawdzamy wszystkie pozycje, jeśli wszystko jest wprowadzone prawidłowo przechodzimy do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku Zatwierdź. 112

113 Po zatwierdzeniu harmonogramu pojawia się okno potwierdzające zakończenie weryfikacji. 113

114 Po zweryfikowaniu wszystkich pozycji przechodzimy do listy zgłoszeń 114

115 Nowo dodaną osobę musimy dodać do. Klikamy na opcje pozycje. 115

116 Należy znaleźć pozycje do której chcemy dodać nową osobę i wejść w opcje personel. 116

117 Opcja służy do dodawania nowej do. 117

118 W kolejnym etapie należy wybrać osobę, którą chcemy dodać do. 118

119 Aby przejść do kolejnego etapu należy nacisnąć przycisk Dalej. 119

120 W kolejnym kroku należy wybrać Zawód/specjalność. 120

121 Następnie należy wybrać odpowiednie dane dla danej. 121

122 Aby przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk Dalej. 122

123 W kolejnym oknie wyświetlone zostają dane szczegółowe dotyczące harmonogramu pracy. 123

124 Należy wprowadzić tygodniową liczbę godzin pracy, jeśli tego nie wprowadzimy system wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. 124

125 Jeżeli harmonogram bazowy jest harmonogramem szczegółowym harmonogram wprowadzany przez nas do również musi być w postaci szczegółowej. Jeżeli wprowadzany harmonogram ma być taki sam jak harmonogram bazowy możemy wrócić poprzez opcje Wstecz. 125

126 Zaznaczamy pozycję Przepisz harmonogram bazowy do zmiany. 126

127 W oknie pojawia się przepisany harmonogram. 127

128 W oknie Podsumowanie możemy sprawdzić wprowadzone dane, jeśli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo klikamy na przycisk Zatwierdź. 128

129 Po zatwierdzeniu dostajemy komunikat o dodaniu do. 129

130 Na Liście udostępnionych osób medycznego pojawia się nowa pozycja. Aby zatwierdzić zgłoszenie wracamy do listy zgłoszeń. 130

131 Do zatwierdzania danego służy opcja zatwierdź. 131

132 Zatwierdzanie potwierdzany poprzez przycisk Zatwierdź. 132

133 Na koniec system wyświetla komunikat o prawidłowym zatwierdzeniu. 133

134 Po zatwierdzeniu zgłoszenie otrzymuje status zatwierdzone. 134

135 Opcja pozycje służy do podejrzenia szczegółów. 135

136 Do momentu rozpatrzenia pozycji przez OW NFZ w kolumnie Ocena NFZ wyświetla się status: brak. 136

137 Opcja uwagi NFZ służy do wyświetlenia ewentualnych uwag umieszczonych przez pracownika OW NFZ. Po rozpatrzeniu pozycji przez OW NFZ w kolumnie Ocena NFZ wyświetla się status: pozytywna / negatywna, w zależności od wyniku weryfikacji. 137

138 W oknie Uwagi NFZ wyświetlone zostają szczegółowe uwagi dodane przez pracownika OW NFZ. 138

139 z 139

140 Aby usunąć osobę medycznego wchodzimy do menu Świadczeniodawca / Zasoby świadczeniodawcy / Zatrudniony personel medyczny 140

141 Opcja rozwiąż zatrudnienie służy do zakończenia w miejscu. 141

142 W kolejnym kroku wprowadzamy datę z jaką ma być rozwiązana umowa. 142

143 W następnym oknie wyświetla się podsumowanie, gdzie można sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeśli wszystko się zgadza zatwierdzamy zmiany poprzez opcję Zatwierdź. 143

144 Na koniec system wyświetla komunikat o rozwiązaniu o zatrudnienie w miejscu. 144

145 Jednocześnie z listy osób zatrudnionego w miejscu znika wpis o pracowniku. 145

146 Aby nowa osoba została usunięta z należy zgłosić zmianę do. Wchodzimy do menu Umowy / 146

147 Aby dodać nowe zgłoszenie klikamy na Dodanie 147

148 Wybieramy umowę do której chcemy zgłosić zmianę 148

149 Aby przejść do kolejnego etapu klikamy na przycisk Dalej 149

150 Pojawia się okno podsumowujące, w którym możemy jeszcze raz sprawdzić czy wybrano prawidłową umowę Jeśli wszystko się zgadza klikamy na przycisk Zatwierdź 150

151 Po wygenerowaniu pojawia się okno potwierdzenia 151

152 Wchodzimy ponownie w pozycje do weryfikacji. 152

153 Wchodzimy ponownie w pozycje do weryfikacji. 153

154 Opcja harmonogramy umożliwia weryfikację wybranego harmonogramu pracy danego lekarza. 154

155 Aby sprawdzić poprawność zgłaszanych zmian należy użyć opcji weryfikacja. 155

156 W oknie Weryfikacja harmonogramu sprawdzamy wszystkie pozycje (czy data obowiązywania harmonogramu jest zgodna z datą, z którą rozwiązano umowę), jeśli wszystko jest wprowadzone prawidłowo przechodzimy do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku Zatwierdź. 156

157 Po zatwierdzeniu harmonogramu pojawia się okno potwierdzające zakończenie weryfikacji. 157

158 Do zatwierdzania danego służy opcja zatwierdź. 158

159 Zatwierdzanie potwierdzany poprzez przycisk Zatwierdź. 159

160 Na koniec system wyświetla komunikat o prawidłowym zatwierdzeniu. 160

161 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 161

szoi@nfz-szczecin.pl 2 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Definicja potencjału świadczeniodawcy Potencjał świadczeniodawcy to miara zdolności świadczeniodawcy do udzielania świadczeo opieki

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące w szczególności:

Zmiany dotyczące w szczególności: Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego personelu przekodowania dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ Przekodowanie zawodu / osoby personelu - NOWOŚĆ Ogólne zasady przekodowania zawodów / osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

I. Portal Potencjału

I. Portal Potencjału Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy, przechodzimy do Moje pełne dane (Portal Potencjału): Następnie wybieramy Struktura świadczeniodawcy: Przechodzimy

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby:

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby: 1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY:

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy dotyczą okresu lipiec - wrzesień 2017 r.

Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy dotyczą okresu lipiec - wrzesień 2017 r. Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na kolejny okres rozliczeniowy w 2017 r. Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja rejestracji potencjału świadczeniodawcy za pomocą portalu SZOI Poznań, 17 październik 2007 Spis treści Wstęp 4 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem

1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem 1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY

ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY Pobranie pliku ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy (*.ssx) z Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Kontraktowania Aneksowania na 2008 rok. Wszystkie poniŝej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Katowice, grudzień 2011 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Publikacja oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE

INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 1. W przeglądarce internetowej uruchamiamy stronę: http://dotacja.kuratorium.szczecin.pl/

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) W sytuacji, gdy lekarz nie ma konta w Portalu Personelu, a chce uzyskać upoważnienie do pracy w systemie EWUŚ, w pierwszej kolejności musi przejść procedurę aktywacji dostępu do Portalu Personelu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poprawy wniosku

Instrukcja poprawy wniosku Instrukcja poprawy wniosku System SEZAM Rodan Systems S.A. 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTRUKCJA... 4 3. SPIS RYSUNKÓW...10 2 1. Wstęp Poprawa wniosku przez Wnioskodawcę realizowana jest w systemie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I: Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

CZĘŚĆ I: Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. CZĘŚĆ I: Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2010.219.1443) wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia zawierania umów o udzielanie świadczeń z ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu

NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu NOWOŚĆ: Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu Ogólne zasady przekodowania zawodów / specjalności osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie

Bardziej szczegółowo

Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej

Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej 3.2.8 Recepty Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej Następnie : -> Recepty Odsyłacz Recepty prowadzi do pod strony z funkcjonalnością obsługi recept. Na stronie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś

Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś Instrukcja krok po kroku przygotowania dostępu do systemu ewuś W celu przygotowania wniosku o dostęp do systemu ewuś należy zalogować się do systemu SNRL i postępować zgodnie z poniżej opisanymi krokami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO Portal SZOI Katowice, styczeń 2016 Spis treści 1. Rejestracja etapu karty wydanej w leczeniu szpitalnym kontynuacja leczenia sprzed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Portal Aneksowanie. 2009 Global Services Sp. z o.o.

Portal Aneksowanie. 2009 Global Services Sp. z o.o. 2 Spis treści Rozdział I 3 Zasady działania systemu 1 Podstawowe informacje o procesie aneksowania umów z wykorzystaniem portalu... 3 2 Przygotowanie zgłoszenia... zmian do umowy 3 3 Obsługa zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU www.sportzona.pl/app/mainpage/sumo 1 SPIS TREŚCI 1. SportZona część serwisu poświęcona SUMO. 2. Logowanie się

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Katowice, listopad 2016 Spis treści 1. Praca w systemie SNRL Portal Personelu... 5 1.1. Konta dostępowe... 5 1.2. Logowanie do systemu SNRL... 5 1.3. Jak

Bardziej szczegółowo

12/ZPO/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

12/ZPO/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 12/ZPO/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Katowice, sierpień 2016 Spis treści 1. Praca w systemie SNRL Portal Personelu... 5 1.1. Konta dostępowe... 5 1.2. Logowanie do systemu SNRL... 5 1.3. Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w AOS AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w AOS AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w AOS AP DILO Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Rejestracja rozpoczęcia etapu dla karty wydanej w AOS... 3 1.1. Rejestracja rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Wnioski o umowę na realizację recept Katowice, grudzień 2011 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Publikacja oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo