Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Raport OSP z konsultacji dotyczących zmiany zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Warszawa, 8 września 2004 r.

2 PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 2 1. Lista działań z procesu konsultacji zmian Data Opis działań Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego wprowadzenia zmian do IRiESP z dnia 20 grudnia 2002 roku związanych z modyfikacją zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Opublikowanie projektu Karty aktualizacji IRiESP Zbieranie uwag od uczestników rynku energii elektrycznej dotyczących proponowanych rozwiązań. Analiza uwag uczestników rynku energii elektrycznej, przygotowanie stanowiska OSP do zgłoszonych uwag Opracowanie wersji końcowej Karty aktualizacji IRiESP i tekstu jednolitego części szczegółowej IRiESP Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce.

3 PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 3 2. Zestawienie uwag uczestników rynku na temat proponowanych zmian 2.1. Lista podmiotów, które zgłosiły w procesie konsultacji 1) Towarowa Giełda Energii S.A. 2) ELBIS Sp. z o.o. 3) Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. 4) Energopartner Sp. z o.o Specyfikacja zgłoszonych uwag TGE proponuje następującą definicję Giełdy Energii: Giełda energii - przedsiębiorstwo działające zgodnie z ustawą o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r., organizujące obrót energią elektryczną prowadzony w formie transakcji giełdowych oraz dokonujące rozlicze transakcji zawartych poza giełdą przez będące jej członkami przedsiębiorstwa energetyczne Wnioskujemy o rozszerzenie listy Uczestników Rynku Bilansującego o Internetową Platformę Obrotu Energią Elektryczną poee, poprzez Towarowa Giełda Energii S.A. ELBIS Sp. z o.o. Uwaga została uwzględniona. Przedstawiona przez TGE definicja ma charakter ogólny. Jej doprecyzowanie, w zakresie odnoszącym się do RB, znajduje się w pkt (4) Karty aktualizacji, w definicji Uczestnika Rynku Bilansującego typu Giełda Energii (URB GE ). Uwaga nie może zostać uwzględniona. Wprowadzenie nowego typu podmiotu, zgodnie z postulatem zawartym w uwadze (z pominięciem odwołania do konkretnego

4 PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 4 umieszczenie zapisów dotyczących platformy poee w pkt (5) IRiESP tj.: (5) Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną poee platforma prowadzona przez przedsiębiorstwo obrotu ELBIS Sp. z o.o., na której są zawierane transakcje sprzedaży i kupna energii elektrycznej, przez podmioty będące uczestnikami poee, w ramach czego podmiot prowadzący platformę jest stroną tych transakcji. Uzasadnienie: Powołując się na filozofię Rynku Bilansującego i równe traktowanie na nim podmiotów uważamy, że nasza firma spełnia wymagania określone w IRiESP, jako podmiot, który w Karcie aktualizacji nr 5/2004 nazwany jest podmiotem typu Giełda Energii. Prowadzona przez nas działalność w ramach Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczna poee zbliżona jest do działalności Giełdy Energii. Platforma liczy obecnie ponad 60 uczestników, którzy zawierają transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. Posiadamy pełne przygotowanie od strony infrastruktury technicznej, informatycznej i formalnej do prowadzenia rozliczeń z RB i dokonywania niezbilansowanych zgłoszeń pochodzących z transakcji zawieranych przez uczestników poee. Wymagane i stosowane przez nas na Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną poee procedury rozliczeń i zabezpieczeń umożliwiają w pełni dokonywanie bezpośrednich rozliczeń z Rynkiem Bilansującym dla uczestników poee. przedsiębiorstwa ELBIS Sp. z. o. o), nie zmieni zasad funkcjonowania rynku bilansującego, w tym zakresu dopuszczalnych rodzajów transakcji handlowych zgłaszanych na RB (co jak się można domyślać jest istotą ). Nie zmieni to również zasad udziału w rynku bilansującym PO, w tym PO prowadzących internetowe platformy obrotu a w szczególności nie pozwoli na zgłaszanie transakcji handlowych pomiędzy PO. Celem rozwiązań zawartych w Karcie aktualizacji jest rozszerzenie zakresu dopuszczalnych zgłoszeń transakcji handlowych dla URB typu Giełda Energii, tj. zgodnie z pkt (4) Karty aktualizacji - podmiotu prowadzącego giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. Wprowadzone rozwiązania opierają się na zapisach tej ustawy. Podmiot spełniający warunki określone w IRiESP dla URB typu Giełda Energii może wystąpić o zmianę aktualnie obowiązującego dla niego typu i po podpisaniu stosownej umowy przesyłowej z OSP (jednocześnie rozwiązaniu dotychczasowej umowy przesyłowej) może funkcjonować na RB jako uczestnik typu Giełda Energii (URB GE ).

5 PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Jak długo Przedsiębiorstwa Obrotu będą miały wyższy priorytet (punkt 3.4.4(3))? Jeśli OSP chce zostać przy priorytetowym rozstrzyganiu niezgodności w zgłaszanych USE, to lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie wyższego priorytetu dla JGGE, JGWM i strony sprzedającej. Strona "sprzedająca" wymuszająca pozycję kontraktową nie otrzyma zapłaty za energię "wciśniętą" komuś. Strona "kupująca" nie będzie w stanie "ukraść" energii. Strona kupująca miałaby priorytet tylko przy "milczeniu" strony sprzedającej (np. awaria WIRE/UR). 4. Uwaga ogólna Zaproponowany przez TGE oraz potwierdzony w Karcie aktualizacji do Regulaminu RB pośredni sposób uczestnictwa PO w RB powoduje, że w dalszym ciągu brak zbilansowania PO jest dla nich problematyczny, i dlatego uważam, że w dalszej perspektywie prowadzone prace powinny zmierzać w kierunku uczestnictwa niniejszych w sposób bezpośredni w RB (udział poprzez OSP możliwość niezbilansowania jednostek grafikowych zakupu i sprzedaży). Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. Energopartner Sp. z o.o. Uwaga nie może zostać uwzględniona. W ramach obecnie obowiązujących zasad stosowanie w określonych przypadkach wyższego priorytetu zgłoszeń PO ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia niezbilansowania PO wywołanego niezgodnością zgłoszeń PO i jego partnerów handlowych. Wyższy priorytet zgłoszeń PO daje mu możliwość kontroli, już na etapie składania zgłoszeń, zbilansowania energii dla JG sprzedaży i zakupu. Nie byłoby to możliwe w przypadku wprowadzenia wyższego priorytetu zgłoszeń strony sprzedającej. Aktualnie PO mogą uczestniczyć w sposób bezpośredni w RB. W proponowanych rozwiązaniach rozszerzono zakres tego uczestnictwa o możliwość dokonywania zgłoszeń transakcji giełdowych oraz transakcji dobilansowujących. Podtrzymano przy tym obowiązek zbilansowania PO, co pozwala na ograniczenie ryzyka w zakresie płynności rozliczeń na RB przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo prostych rozwiązań w tym zakresie. Należy przy tym zaznaczyć, że wprowadzenie transakcji dobilansowujących ma na celu ułatwienie PO zapewnienia zbilansowania swojej pozycji kontraktowej. Proponowany w uwadze kierunek zmian, tzn. dopuszczenie do rozbilansowania PO na RB w celu rozliczenia jego niezbilansowania, jest odmienny od przyjętego w Karcie aktualizacji. Wdrożeniu tego typu rozwiązań musiałoby towarzyszyć istotne rozbudowanie mechanizmów zabezpieczeń na RB i zmiana zasad rozliczeń w zakresie długości okresów rozliczeniowych i terminów płatności (w celu ograniczenia kosztów zabezpieczeń). Spowodowałoby to znaczące zwiększenie złożoności zasad RB i mogłoby stanowić istotne utrudnienie dla innych uczestników RB, takich jak wytwórcy i

6 PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 6 spółki dystrybucyjne. Pomimo to jest to ciągle jedno z rozważanych rozwiązań. Alternatywą dla niego jest idea zapoczątkowana w Karcie aktualizacji, polegająca w ogólnym ujęciu na rozwijaniu poza RB zaawansowanych rozwiązań umożliwiających prowadzenie działalności handlowej przez PO (również pomiędzy PO). Pozwoli to na ograniczenie złożoności rozwiązań na RB, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia funkcji jakie RB pełni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.