I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne"

Transkrypt

1 I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw) obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Ustęp 4 artykułu 5a ww. ustawy, nakładający na nie ten obowiązek, został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2009 r. w następującym brzmieniu: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Opole jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina realizuje zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty. Głównym zadaniem oświatowym jednostki samorządu terytorialnego jest zapewnienie kształcenia, wychowywania i opieki w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach. Zadaniem własnym gminy wynikającym z ww. ustawy jest zakładanie i prowadzenie: publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zadaniem własnym powiatu w powyższym zakresie jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Miasta Opola o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych miasta Opola, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez miasto Opole, w roku szkolnym 2013/14. II. Decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwała Nr LII/781/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 2. Uchwała NR LIV/799/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Uchwała NR LV/821/2014 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Staże zawodowe dla uczniów liceów

2 ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Uchwała Nr LVI/841/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 5. Uchwała Nr LVII/865/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/821/2014 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Uchwała Nr LIX/884/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 28 w Opolu. 7. Uchwała Nr LIX/885/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 21 w Opolu. 8. Uchwała Nr LXI/922/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole. 9. Uchwała Nr LXII/938/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. 10. Uchwała Nr LXII/939/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. Organizacja oświaty w Opolu Opole jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina, realizując zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty, prowadzi 71 jednostek oświatowych. W ramach tej liczby jednostek oświatowych od 1 września roku szkolnego 2013/14 łącznie funkcjonowało 105 publicznych przedszkoli, szkół różnego typu oraz placówek oświatowych, w tym: 32 przedszkola, 19 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych, 37 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 27 szkół dla młodzieży, tj. 6 liceów ogólnokształcących, 2 licea profilowane, 7 techników, 1 liceum plastyczne, 1 ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 1 zasadnicza szkoła specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2 szkoły policealne, 10 szkół dla dorosłych, tj. 5 liceów ogólnokształcących, 1 zaoczne liceum ogólnokształcące, 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, 2 szkoły policealne. 7 placówek oświatowych, w tym: 2 placówki wychowania pozaszkolnego, 1 poradnia psychologiczno pedagogiczna, 1 centrum kształcenia praktycznego,

3 1 bursa, 1 schronisko młodzieżowe, 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli. W roku szkolnym 2013/14 kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i szkołach realizowano dla dzieci i młodzieży, w tym dla: w przedszkolach, 5484 w szkołach podstawowych, 2735 w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych. W poprzednim roku szkolnym dzieci i młodzieży. Kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzono w 810 oddziałach, w tym: 147 w przedszkolach, 255 w szkołach podstawowych, 110 w gimnazjach, 298 w szkołach ponadgimnazjalnych. Poprzednio było 817 oddziałów. 1. Przedszkola W roku szkolnym 2013/14, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały 32 przedszkola publiczne (30 jako jednostki samodzielne i 2 w Zespołach Szkolno Przedszkolnych), w tym 2 przedszkola integracyjne i 1 przedszkole specjalne. Działało 147 oddziałów przedszkolnych, w tym 131 oddziałów ogólnodostępnych (127 całodziennych i 4 pięciogodzinne) oraz 14 oddziałów specjalistycznych, tj.: 9 integracyjnych (2 w PPI Nr 38, 6 w PPI Nr 51 i 1 w PP Nr 54) i 5 specjalnych (4 w PPS Nr 53 i 1 w PPI Nr 51). Przedszkola publiczne dysponowały łączną liczbą miejsc. Tab. Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2013/14 Lp. Nr przedszkola Liczba Liczba Liczba dzieci oddziałów miejsc Ogółem 2,5 roku 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 i więcej lat 1 Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole - Publiczne Nr Przedszkole

4 Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Łącznie we wszystkich przedszkolach publicznych Zamieszkałe w Opolu w wieku 3-6 lat % dzieci w wieku 3-6 lat objętych edukacją w przedszkolach publicznych ,5% 0,5% 61,6% 73,4% 85,9% 69,5% - W przedszkolach publicznych w 147 oddziałach było 3441 dzieci (kwiecień 2014 r.), w tym 3406 dzieci w wieku 3-6 lat. Na realizację samej podstawy programowej wychowania przedszkolnego do przedszkoli uczęszczało 2,8% dzieci (rok wcześniej 4%), pozostałe 97,2% przebywało w przedszkolach dłużej niż 5 godzin dziennie (rok wcześniej 96%). Edukacją w przedszkolach publicznych było objętych 72,5% dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych w Opolu, w tym 61,6% dzieci 3-letnich, 73,4% 4-latków, 85,9% 5-latków, 69,5% 6-latków oraz 0,5% dzieci 2,5-letnich (rok wcześniej 1,6%). W oddziałach 6-latków były też dzieci 7-letnie, którym na rok odroczono spełnianie obowiązku szkolnego oraz dzieci starsze wymagające dalszego kształcenia specjalnego w przedszkolu (łącznie 29 dzieci). Spośród dzieci siedmioletnich i starszych 7 uczęszczało do oddziałów ogólnodostępnych, 9 do oddziałów integracyjnych, 10 do oddziałów specjalnych, a pięcioro dzieci, ze względu na stan zdrowia, było objętych indywidualnymi zajęciami w domu rodzinnym (3 nauczanie indywidualne, 1 indywidualne kształcenie specjalne, 1 indywidualne

5 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim). Dzieci z podziałem na wiek Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w poprzednich latach szkolnych (2007/ /13) 2007/ / / / / /13 styczeń 2008 październik 2008 styczeń 2010 listopad 2010 luty 2012 październik 2012 Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 2,5-latków ,3 19 1,8 77 7,1 54 4,7 47 4,1 2 0,17 3-latków , , , , ,0 4-latków , , , , , ,8 5-latków , , , , ,9 6-latów , , , ,7 7-9-latków 27 2,7 26 2, ,0 24 2,5 20 2,0 Ogółem , , , , , ,6 Tab. Liczba oddziałów w przedszkolach w poprzednich latach ( ) Lata szkolne 2007/ / / / / /13 Liczba oddziałów * Przedszkola, w których utworzono dodatkowe oddziały Przedszkola, w których zlikwidowano dodatkowe oddziały PP 26, PP 28 PP 51 (dla dzieci z autyzmem) PP 43 oddział 5-godzinny dla 15 dzieci PP 23, PP 37, PP 43 PP 36 cała grupa sześciolatków rozpoczęła naukę w PSP 28 PP 4, PP 36 PP 25 * oddziały organizacyjnie podlegające przedszkolom funkcjonowały w pomieszczeniach użyczonych przez publiczne szkoły podstawowe (PSP 24, PSP 1, PSP 14, PSP 5) 2. Szkoły podstawowe PP 22, PP 28, PP 29, PP 54 W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziomie szkolnictwa podstawowego realizowane było w 19 szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Opole, w tym w: 15 szkołach podstawowych, funkcjonujących jako jednostki samodzielne, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, szkole podstawowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, szkole podstawowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, szkole podstawowej specjalnej, w Zespole Szkół Specjalnych, Kształcenie dla łącznej liczby 5484 uczniów prowadzone było w 255 oddziałach. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych uczyło się łącznie 5416 uczniów w 250 oddziałach. Zwiększenie liczby uczniów i oddziałów wynikało z większej liczby dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły naukę w klasie I, w związku z przesunięciem na rok 2014 obowiązkowego objęcia sześciolatków edukacją szkolną. W roku szkolnym 2013/14 do klasy I uczęszczało 248 sześciolatków. Natomiast w poprzednich latach szkolnych naukę rozpoczęło: 85 sześciolatków w roku 2009/10, 105 sześciolatków w roku 2010/11,

6 315 sześciolatków w roku 2011/12, 168 sześciolatków w roku 2012/13. W bieżącym roku szkolnym 2014/15 naukę rozpoczęło 432 sześciolatków (obowiązek szkolny realizują ustawowo sześciolatki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.). Tab. Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/14 3. Gimnazja Szkoła Ogólna liczba oddziałów uczniów Średnia liczba uczniów w oddziale PSP nr ,53 PSP nr ,11 PSP nr ,28 PSP nr ,17 PSP nr ,33 PSP nr ,36 PSP nr ,50 PSP nr ,44 PSP nr ,79 PSP nr ,39 PSP nr PSP nr ,44 PSP nr ,27 PSP nr ,58 PSP nr ,17 PSP nr ,83 PSP nr ,71 PSP nr ,82 Ogółem: ,41 PSP w ZSS* Ogółem: * w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonowały: -oddział łączony klas II-III 11 ucz. -oddział łączony klas IV-V 5 ucz. -3 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 23 ucz. W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziomie gimnazjalnym realizowane było w 10 gimnazjach prowadzonych przez miasto Opole, w tym w: 4 gimnazjach ogólnodostępnych, funkcjonujących jako jednostki samodzielne, gimnazjum ogólnodostępnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I, gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, gimnazjum dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gimnazjum dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,

7 gimnazjum specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych, gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. Kształcenie dla 2735 uczniów prowadzone było w 110 oddziałach. Dla porównania z poprzednim rokiem szkolnym 2012/13, w którym kształcenie dla 2800 uczniów prowadzone było w 110 oddziałach, zmniejszyła się o 65 liczba uczniów, natomiast liczba oddziałów pozostała na tym samym poziomie. Tab. Organizacja gimnazjów w roku szkolnym 2013/14 Szkoła Ogólna liczba oddziałów uczniów Średnia liczba uczniów w oddziale PG nr ,21 PG nr ,36 PG nr ,83 PG nr ,36 PG nr ,25 PG nr ,20 PG nr ,14 PG nr ,67 Ogółem: ,58 OSSP * 3 68 PG w ZSS 8 72 Ogółem: * w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego funkcjonuje 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, w ramach której trzy klasy są klasami gimnazjalnymi. W roku szkolnym 2013/14 w trzech oddziałach uczyło się 72 uczniów: klasa I 28 uczniów; klasa II 25 uczniów; klasa III 15 uczniów. Na poziomie gimnazjalnym kształcenie prowadzono także w gimnazjum dla dorosłych (PG dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych) 157 słuchaczy w 9 oddziałach, w tym 119 zamieszkałych poza Opolem. 4. Szkoły ponadgimnazjalne W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziome ponadgimnazjalnym prowadzone było w 33 szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole, w tym: 1) 24 szkołach dla młodzieży, w tym w: 6 publicznych liceach ogólnokształcących, 2 publicznych liceach profilowanych, 7 publicznych technikach, 5 publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, 1 publicznej zasadniczej szkole zawodowej specjalnej, 1 szkole przysposabiającej do pracy, 2 szkołach artystycznych, 2) 9 szkołach dla dorosłych, w tym: 5 liceach ogólnokształcących, 1 zaocznym liceum ogólnokształcącym, 1 uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, 1 zasadniczej szkole zawodowej, 1 szkole policealnej.

8 W sieci szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez miasto Opole, jest 37 szkół, jednak nie wszystkie realizują kształcenie, bowiem proponowana przez nie oferta edukacyjna nie znajduje zainteresowania wśród absolwentów gimnazjów czy też osób dorosłych (dot. PZSZ Nr 6 w ZSEk., Szkoły Policealnej Nr I w ZSZ Nr 4, Szkoły Policealnej Nr II w ZSTiO, Szkoły Policealnej Nr III dla Dorosłych w ZSEk.) Kształcenie dla łącznej liczby uczniów i słuchaczy prowadzone było w 298 oddziałach, w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 91, a liczba oddziałów o 3. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród uczniów pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dla dorosłych, 66,4% ogółu uczniów i słuchaczy, stanowiły osoby spoza Opola, w tym w szkołach dla młodzieży 66,2% (4.888 uczniów spoza Opola łączna liczba uczniów wynosiła 7.376) oraz 68,6% w szkołach dla dorosłych (322 słuchaczy spoza Opola łączna liczba słuchaczy wynosiła 469). Tab. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży TYP SZKOŁ Y KLAS I II III IV V VI Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba ucznió a ucznió a ucznió a ucznió a ucznió a ucznió w oddz. w oddz. w oddz. w oddz. w oddz. w Liczb a oddz. Liczba ucznió w ŁĄCZNIE LO LP T ZSZ Sz Art ZSZ Spec OGÓŁEM Liczb a oddz. Tab. Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych TYP SZKOŁY KLASA ŁĄCZNIE I II III Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. LO Zaoczne LO Uzupełniające LO ZSZ Sz. Policeal OGÓŁEM: Tab. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych SZKOŁY KLAS ŁĄCZNIE I II III IV V VI Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. DLA MŁODZIEZY DLA DOROSŁYCH OGÓŁEM: Tab. Szczegółowa organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/14 Nazwa szkoły/ zespołu szkół Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Liczba oddziałów Liczba uczniów Ogółem spoza Opola ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr II PLO Nr II ZSO PLO Nr III

9 PLO Nr VI ZSTiO PLO Nr IV PT Nr RAZEM: ZS im. Prymasa PLO Nr V LO dla Dor Zaoczne LO dla Dorosłych ULO dla Dor ZSZ dla Dor RAZEM: ZSZ Nr 4 PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr V RAZEM: ZSM PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr III RAZEM: ZSEk PLP Nr IV PT Nr RAZEM: ZSZ im. Staszica PT Nr PLP Nr VII PZSZ Nr Sz. Pol. dla Dor RAZEM: ZSEl PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr II RAZEM: ZSB PT Nr PZSZ Nr PZSZ Spec LO dla Dor. Nr IV RAZEM: ZPPKP OSSP IV-VI PLP RAZEM: OGÓŁEM: Na poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie było realizowane kształcenie dla 45 uczniów w 5 oddziałach w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w Zespole Szkół Specjalnych.

10 5. Liczebność uczniów (dzieci) w oddziałach szkolnych (przedszkolnych): przedszkole - średnia: 24, minimalna: 20 1, maksymalna: 25, szkoła podstawowa - średnia: 22,41, minimalna: 13, maksymalna: 30, gimnazjum - średnia: 26,58, minimalna: 12, maksymalna: 31, szkoła ponadgimnazjalna: - ogólnokształcąca - średnia: 30, minimalna: 15, maksymalna: 37, - zawodowa - średnia: 27, minimalna: 15, maksymalna: Placówki oświatowe Tab. Szczegółowa organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/14 Nazwa placówki Liczba pracowni/sekcji Liczba kół/zespołów, grup Liczba uczestników Liczba godzin Młodzieżowy Dom Kultury , w tym 70 w szkołach (52 w szkołach) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (185 w obiektach szkolnych) Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zespół Placówek Oświatowych: CKP, Bursa, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 4 zespoły i 1 zespół orzekający 149 grup ćwiczeniowych 120 miejsc 48 miejsc 4 pracownie 9 zespołów doradczych Młodzieżowy Dom Kultury realizował tygodniowo 918 godzin zajęć. Zajęcia te były prowadzone w 16 pracowniach w ramach 209 kół zainteresowań dla uczestników. MDK prowadził działalność w formach stałych (zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), okresowych i okazjonalnych, był również organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich szkołach (63 godziny - 70 kół zainteresowań). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizował 319 godzin zajęć tygodniowo. Zajęcia odbywały się w ramach 11 sekcji z zakresu 10 dyscyplin sportowych. Centrum Kształcenia Praktycznego (ZPO) realizowało zajęcia praktycznej nauki zawodu w łącznym wymiarze godzin 661 tygodniowo dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe W placówce były również realizowane zajęcia w ramach kółek technicznych dla uczniów opolskich szkół oraz dla studentów opolskich uczelni wyższych. Ponadto placówka zorganizowała i przeprowadziła etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik, monter elektronik oraz monter mechatronik. Bursa (ZPO) jest placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w miarę wolnych miejsc dla uczniów szkół policealnych, studentów i innych osób. Do dyspozycji mieszkańców było 120 miejsc, kuchnie samoobsługowe, zaplecze sanitarne z natryskami, pralnie wyposażone w pralki automatyczne, suszarnie, sala cichej nauki, sala gimnastyczna, sala rekreacji sportowej, sala telewizyjna, biblioteka, świetlica, klub internetowy, dostęp do Internetu przez całą dobę, parking. Liczba godzin realizowanych w placówce wynosiła bez specjalnych (w PPS-53 i w PPI-51), gdzie minimalna liczebność wynosiła 4.

11 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (ZPO) jest całoroczną placówką oświatową, której celem jest propagowanie turystyki oraz walorów krajobrazowych i kulturalnych Opola oraz regionu poprzez udzielanie tanich noclegów, informacji turystycznej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji imprez o charakterze turystyczno krajoznawczym. Gościom SSM oferowano: 48 miejsc w pokojach 2-, 3- i 4- osobowych, kuchnia samoobsługowa z jadalnią, zaplecze sanitarne natryskami, sala konferencyjna, pracownia internetowa, dostęp do Internetu przez cała dobę, sala sportowa, sala telewizyjna, monitorowany parking (również dla autokarów), możliwość organizacji wyżywienia w formie cateringu, wypożyczalnia rowerów. Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała następujące cele: - Diagnozowanie dzieci i młodzieży określające ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, - Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej, - Wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, - Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, - Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyżej wymienione cele realizowane były poprzez diagnozy wielospecjalistyczne, terapie, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową. W roku szkolnym 2013/14 w MPP-P było 37 etatów pedagogicznych oraz 7,51 etatu pracowników niepedagogicznych. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizował i prowadził doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej oraz innych pracowników szkół i placówek publicznych i niepublicznych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną i oświatowo-wychowawczą, zmierzającą do podniesienia jakości pracy. Plan pracy MODN był przygotowany zgodnie kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego, w tym zapisanymi w kierunkach polityki oświatowej miasta Opola, oraz wytycznymi dyrektora MODN. Oferta zawarta w Informatorze wpisała się we wszystkie priorytety MEN, KO i miasta Opola. Cele ogólne, wynikające z przepisów, zawarte są statucie jednostki: - doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych; - inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola, a także zainteresowanych jednostek samorządowych; - prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej na II i IV etapie edukacyjnym, monitorowanie realizacji podstawy programowej wdrażanej na I i III etapie edukacyjnym; - opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach; - przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia. W roku szkolnym 2013/14 w MODN było 7 etatów pedagogicznych i 3,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

12 IV. Kształcenie i wychowanie 1. Edukacja przedszkolna Przedszkola publiczne w roku szkolnym 2013/14 realizowały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawę programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu specjalnym oraz w przedszkolach i oddziałach integracyjnych praca z wychowankami prowadzona była w oparciu o indywidualne programy, dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Także w przedszkolach ogólnodostępnych edukacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowywana była do ich możliwości i potrzeb. Podobnie jak w latach poprzednich przedszkola realizowały liczne programy innowacyjne i własne: ułatwiające adaptację dziecka w przedszkolu, dydaktyczne i wychowawcze, wspomagające rozwój dziecka, stymulujące dojrzewanie funkcji językowych i zapobiegające wadom mowy, rozwijające zdolności i aktywność twórczą, promujące bezpieczeństwo, zdrowie i aktywny styl życia, uczące dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać problemy życiowe, rozwijające aktywność językową i zainteresowania czytelnicze, przygotowujące do posługiwania się nowożytnym językiem obcym (angielski, niemiecki, francuski), programy przyrodnicze i ekologiczne, wzmacniające więź z miastem, regionem opolskim i krajem ojczystym, rozwijające pojęcia matematyczne i informatyczne, ułatwiające przejście z przedszkola do szkoły. Dzięki tym programom przedszkola stymulowały rozwój dzieci, zaspokajały ich naturalną ciekawość świata, rozwijały zdolności i aktywność twórczą dzieci, stymulowały dojrzewanie funkcji językowych, korygowały wady mowy i wady postawy, a w efekcie końcowym zapewniały odpowiednie przygotowanie do dobrego startu na kolejnych etapach kształcenia. W roku szkolnym 2013/14 we wszystkich przedszkolach realizowane były zajęcia z języka angielskiego (raz w tygodniu), w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Zajęcia te prowadzili nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający także kwalifikacje do nauczania j. angielskiego. Przedszkola organizowały też swoim wychowankom inne zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności i zdolności, dostosowane do ich potrzeb i możliwości: umuzykalniające, plastyczne, teatralne, taneczne, sportowe, matematyczno-logiczne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 2. Kształcenie ogólne Szkoły realizowały podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla publicznych szkół, w tym: obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, w toku których odbywało się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych, zajęcia z religii/etyki, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

13 zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Zgodnie z wprowadzoną w roku szkolnym 2011/12 reformą programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (kl. I-III) i w gimnazjach (wszystkie klasy) realizowana była nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej, do czasu zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa. W roku szkolnym 2013/14 na realizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz organizowane w szkołach nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczono łącznie tygodniowo godzin, w tym: w szkołach podstawowych 9487,5 godzin, w tym 608 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w szkołach podstawowych zrealizowano ,5 godzin przeliczeniowych, uwzględniających oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników świetlic, doradców metodycznych i zniżki związkowe oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli; w gimnazjach 3.215,5 godzin, w tym 267 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w gimnazjach zrealizowano 3.394,5 godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów i doradców metodycznych oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2.020,5 godzin, w tym 105,5 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w Zespole zrealizowano godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektora, wicedyrektorów, kierownika świetlicy i doradcy metodycznego, zniżka związkowa oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli; w Zespole Szkół Specjalnych godzin, w tym 367 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w Zespole zrealizowano godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektora, wicedyrektorów, kierownika świetlicy i doradcy metodycznego oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli; w szkołach ponadgimnazjalnych ,52 godzin, w tym 3.232,62 godzin ponadwymiarowych (są to godziny bez rocznego uśrednienia). Ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych zrealizowano ,52 godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były, oprócz rzeczywistych godzin, również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów i doradców metodycznych oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym na realizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz organizowane w szkołach nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczono łącznie ,8 godzin tygodniowo, tj. o 373,78 godzin mniej. Nauka języka mniejszości narodowej W celu umożliwienia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej szkoły podstawowe i gimnazja prowadziły naukę języka mniejszości narodowej, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności dyrektorowi szkoły. Nauczanie języka mniejszości (język niemiecki) było prowadzone w grupach klasowych, w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych w formie odrębnych, dodatkowych zajęć. Dodatkową naukę języka mniejszości organizowało 16 placówek, tj.: 11 szkół podstawowych, 1 gimnazjum oraz 4 przedszkola. Nauką języka mniejszości objęto

14 1833 dzieci i młodzieży, w tym 1504 uczniów w szkołach podstawowych, 40 uczniów w gimnazjum oraz 289 dzieci w przedszkolach. Na zajęcia przeznaczono 296 godzin tygodniowo, w tym: 295 godzin w szkołach podstawowych, 10 godzin w gimnazjum oraz 153 godziny w przedszkolach. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym dodatkową naukę języka mniejszości organizowało 15 placówek, w tym 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Nauką języka objętych było 1525 dzieci i młodzieży, w tym 257 dzieci przedszkolnych, 1233 uczniów w szkołach podstawowych i 35 uczniów w gimnazjach. Język polski dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz dla dzieci pochodzenia polskiego powracających z zagranicy gmina, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organizowała dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Nauka prowadzona była w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, w odniesieniu do których nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzili konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu gmina organizowała również dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów. Nauka prowadzona była w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. W minionym roku szkolnym tą formą pomocy objęto 11 uczniów w siedmiu szkołach podstawowych, dla których zorganizowano zajęcia dodatkowe z języka polskiego i zajęcia wyrównawcze w ilości 30 godzin tygodniowo oraz 4 uczniów w dwóch gimnazjach, dla których zorganizowano dodatkowe zajęcia w ilości 11 godzin tygodniowo. Szkoły ponadgimnazjalne 2 uczniów, 5 godzin (w poprzednim roku szkolnym 7 uczniów w szkołach podstawowych 17 godzin tygodniowo). Kultura fizyczna, sport Wychowanie fizyczne jako przedmiot, realizowane było zgodnie z ramowymi planami nauczania we wszystkich szkołach publicznych. Obowiązkowa liczba godzin wychowania fizycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosiła: w szkołach podstawowych po 4 godziny w klasach IV-VI (w klasach I-III zajęcia organizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I oraz w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach II i III), w gimnazjach po 4 godziny na oddział, w szkołach ponadgimnazjalnych po 3 godziny na oddział. Zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z przepisami, prowadzone były w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców lub w grupach mieszanych. Tam, gdzie było to konieczne, tworzono grupy międzyoddziałowe. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MENiS w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, czwarta godzina wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin była realizowana w formie: zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, zajęć korekcyjno wyrównawczych, aktywnych form turystyki, imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,

15 udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem, zajęcia w ramach 4 godziny wychowania fizycznego były organizowane przez szkoły jako zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne lub zajęcia pozaszkolne. Dla uczniów uzdolnionych sportowo, jak również zainteresowanych uprawianiem określonych dyscyplin sportu, w kilku szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzone były oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz oddziały sportowe. Oddziały sportowe prowadziło 6 szkół, w tym: 1 szkoła podstawowa (PSP Nr 5 pływanie), 4 gimnazja (PG Nr 1 pływanie i piłka nożna; PG Nr 4 szermierka, judo i koszykówka, PG Nr 7 lekkoatletyka; PG Nr 8 piłka nożna, piłka ręczna). 1 szkoła ponadgimnazjalna (PLO Nr II siatkówka). Łącznie szkoleniem sportowym objętych było 316 uczniów, w tym 75 uczniów w szkole podstawowej, 190 uczniów w gimnazjach oraz 51 w szkole ponadgimnazjalnej. Na realizację zajęć szkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu przeznaczono łącznie 216 godzin tygodniowo, w tym 94 w szkole podstawowej, 108 w gimnazjach i 14 w szkole ponadgimnazjalnej. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, w ramach Porozumienia dotyczącego udziału w Ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, podpisanego pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Miastem Opole, uruchomiono klasy sportowe siatkarskie. W roku szkolnym 2013/14 w PLO Nr II funkcjonowały już dwie takie klasy (kl. I i kl. II), do których uczęszczało łącznie 51 uczniów. Liczba godzin na realizację zajęć szkolenia sportowego wynosiła łącznie 14 godzin, po 7 na dany oddział. Oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego prowadziło 7 szkół, w tym: 5 szkół podstawowych (PSP 1 szermierka; PSP 5 pływanie w grupach międzyoddziałowych klas II-VI; PSP 2 lekkoatletyka i judo; PSP 11 piłka siatkowa dziewcząt i PSP 28 piłka nożna klas IV-VI chłopców), 2 gimnazja (PG Nr 4 szermierka, PG Nr 8 - piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna chłopców). Łącznie w szkołach podstawowych w dodatkowych zajęciach szkolenia sportowego brało udział 381 uczniów w ramach 87 godzin tygodniowo. Natomiast w gimnazjach z rozszerzonego programu WF korzystało 74 uczniów w ramach 15 godzin tygodniowo. Poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego szkoły realizowały także zajęcia rekreacyjno sportowe w formie zajęć pozalekcyjnych (szkolne koła sportowe - SKS) w ramach godzin miejskich. W roku szkolnym 2013/14 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizował zajęcia nauki pływania dla klas III szkół podstawowych. Zajęcia te, zgodnie z projektem organizacyjnym MOS, realizowane były na basenie szkolnym PSP 5 oraz na pływalni Akwarium według opracowanego harmonogramu. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli MOS wspomaganych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wychowawców klas trzecich. W programie nauki pływania dla klas III wzięło udział 905 uczniów z 18 opolskich szkół (41 klas III). Na zakończenie każdego cyklu pływania przeprowadzono zawody pływackie Pierwszy start, które były okazją do sprawdzenia, podczas rywalizacji sportowej, nabytych umiejętności pływackich. Kontynuowano także realizację dwóch innych miejskich programów:

16 Szkoła na peryferiach w 5 szkołach: PSP Nr 10, PSP Nr 16, PSP Nr 20, PSP Nr 25, PSP Nr uczniów, Miejski program profilaktyki wad postawy w 5 szkołach: PSP Nr 1 PSP Nr 2, PSP Nr 11, PSP Nr 24, PSP Nr uczniów. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy koordynował pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/14 wszystkie formy realizowane były zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez: Realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 75 dla PSP (3335 uczestników), 55 dla PG (1925 uczestników), 37 dla SPG (3063 uczestników), w których wzięło udział 8323 uczniów. W ramach mistrzostw miasta organizowane było międzyszkolne współzawodnictwo sportowe w 18 dyscyplinach sportowych w kat. PSP, PG i SPG, 84 międzyszkolnych zawodów sportowych, w tym: - organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej 23 zawody (PSP 9, PG - 8, SPG 6), - koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych 61 zawodów, w tym PSP- 24, PG 19, SPG 18, organizacja zawodów przez sekcje zorganizowano 6 turniejów, w których wzięło udział ok. 120 uczestników, lekkoatletyczny festyn rodzinny Szybciej, wyżej, dalej 51 uczestników, turniej mini badmintona 23 uczestników, zawody strzeleckie 30 uczestników, mikołajkowy, rodzinny turniej tenisa stołowego 34 uczestników, impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym Mikołaj na sportowo z MOS-em 300 uczestników, Festiwal Sprintu 110 uczestników. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i uatrakcyjnienia propozycji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły realizowały tzw. godziny miejskie 852 godziny tygodniowo (w poprzednim roku szkolnym realizowano mniej, tj. 790 godzin z uwagi na pozyskane przez szkoły podstawowe dodatkowe godziny z projektu systemowego). Liczba godzin miejskich, realizowanych tygodniowo przez szkoły podstawowe i gimnazja wynosiła 365 godzin, w tym 255 w PSP i 110 w PG. Szkoły przeznaczyły godziny miejskie na: realizację zajęć kół przedmiotowych i kół zainteresowań, SKS oraz gry i zabawy dla dzieci młodszych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, dodatkowe zajęcia edukacyjne, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (w gimnazjach), inne zajęcia działalność klubów, zespoły wokalne. Liczba godzin miejskich w szkołach ponadgimnazjalnych wynosiła 487 godzin. Szkoły (dla młodzieży) realizowały godziny miejskie, dysponując: 1 godziną na każdy oddział oraz dodatkowo 1 godziną na oddział w klasach maturalnych,

17 2 godzinami na oddział klasy I w liceach ogólnokształcących z przeznaczeniem na naukę języków obcych (po 1 godzinie na grupę). Szkoły przeznaczyły je na zajęcia: rozszerzające wiedzę przedmiotową, poszerzające naukę języka obcego, artystyczne, rozwijające różne dziedziny wiedzy społecznej, rekreacyjno-sportowe, inne np. wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoły ponadgimnazjalne realizowały także zajęcia indywidualnego toku nauki, w oparciu o 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. Na realizację zajęć ITN zezwala dyrektor szkoły w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęciami byli objęci uczniowie uzdolnieni, którzy mogli w ten sposób przygotowywać się do udziału w konkursach i olimpiadach. Na realizację zajęć indywidualnego toku nauki w roku szkolnym 2013/14 organ prowadzący przyznał łącznie, w ramach godzin miejskich, 97 godzin w wymiarze tygodniowym. Zajęcia te prowadzone były dla 305 uczniów. Tab. Szczegółowa organizacja zajęć ITN w poszczególnych szkołach Nazwa szkoły ZSO Nr I ZSO Nr II Nazwa przedmiotu realizowanego w ramach ITN Liczba uczniów objętych ITN z danego przedmiotu Łączna liczba godzin ITN realizowanych z danego przedmiotu Czy w bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w konkursach lub olimpiadach? TAK NIE Język polski Chemia Matematyka Biologia Język niemiecki Razem: Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne Język polski Język angielski Język francuski Język niemiecki Biologia Chemia Fizyka Historia Matematyka WOS Razem: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi Język polski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język łaciński Język niemiecki Biologia Ekonomia Filozofia Fizyka Geografia Historia

18 Historia sztuki Informatyka Matematyka WOS Razem: ŁĄCZNIE: Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne Język niemiecki ZSO Chemia Matematyka Biologia Historia Język rosyjski Język angielski Razem: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddz. Dwujęzycznymi Język niemiecki Biologia Chemia Matematyka Historia i WOS Geografia Filozofia Język angielski Razem: ŁĄCZNIE: Język polski Język angielski PLO Nr V Język niemiecki Język francuski Chemia Fizyka Matematyka Biologia Informatyka Historia Razem: PLO Nr VI Biologia Chemia 1 - Razem: Geografia ZSEkon. Matematyka Ekonomia Systemy logistyczne Razem: Urządzenia i systemy ZSM mechatroniczne Mechatroniczne przedmioty zawodowe Razem: ZSZ Nr 4 Język niemiecki Razem: OGÓŁEM: Spośród 305 uczniów objętych ITN, 220 uczniów brało udział w konkursach lub olimpiadach. Osiągnięcia uczniów w poszczególnych etapach konkursów lub olimpiad przedstawia poniższa tabela: Nazwa szkoły Eta szkolny Etap miejski Etap wojewódzki/okręgowy Etap krajowy/centralny ZSO Nr I Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne ZSO Nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi

19 Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne ZSO Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddz. Dwujęzycznymi PLO Nr V PLO Nr VI ZSEk ZSM ZSZ Nr RAZEM: ŁĄCZNIE: 220 Godziny wynikające z Karty Nauczyciela Zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od roku szkolnego 2009/10, w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, nauczyciele obowiązani są realizować, poza zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, prowadzonymi bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W roku szkolnym 2013/14 we wszystkich szkołach realizowano łącznie ok godziny zajęć, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjach godzin a w szkołach ponadgimnazjalnych 710 godziny (poprzednio godzin zajęć). 3. Kształcenie zawodowe W roku szkolnym 2013/14 kształcenie zawodowe było prowadzone w 18 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, funkcjonujących w 9 różnych zespołach szkół. Były to następujące typy szkół: 7 techników, 2 licea profilowane, 5 zasadniczych szkołach zawodowych, 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, 1 szkoła przysposabiająca do pracy, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, 1 szkoła policealna dla dorosłych. 1) Technika W roku szkolnym 2013/14 w technikach funkcjonowały łącznie 133 oddziały, w tym: 36 oddziałów klas I, 36 oddziałów klas II, 30 oddziałów klas III, 31 oddziałów klas IV. Liczba uczniów kształcących się w technikach wynosiła łącznie uczniów, w tym: uczniów w kl. I, 983 uczniów w kl. II, 824 uczniów w kl. III, 754 uczniów w kl. IV.

20 Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w technikach stanowiła 72,2% ogółu uczniów techników, tj uczniów. Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej techników: Technik górnictwa odkrywkowego, Technik usług fryzjerskich, Technik ogrodnik, Technik żywienia i usług Technik architektury krajobrazu, gastronomicznych, Technik budownictwa, Technik usług gastronomicznych, Technik technologii drewna, Technik hotelarstwa, Technik sztukatorstwa i Technik technologii żywności, kamieniarstwa artystycznego, Technik żywienia i gospodarstwa Technik renowacji elementów domowego, architektury, Technik handlowiec, Technik systemów i energetyki Technik obsługi turystycznej, odnawialnej, Technik mechanik, Technik geodeta, Technik mechatronik, Technik ekonomista, Technik spedytor, Technik logistyk Technik pojazdów samochodowych, Technik organizacji reklamy, Technik elektryk, Fototechnik, Technik teleinformatyk, Technik cyfrowych procesów Technik informatyk, graficznych, Technik elektronik. Technik agrobiznesu, Technik analityk, 2) Zasadnicze szkoły zawodowe W roku szkolnym 2013/14 w zasadniczych szkołach zawodowych funkcjonowało łącznie 35 oddziałów, w tym: 13 oddziałów klas I, 13 oddziałów klas II, 9 oddziałów klas III. Liczba uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych wynosiła łącznie 837 uczniów, w tym: 331 uczniów w kl. I, 299 uczniów w kl. II, 207 uczniów w kl. III. Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych stanowiła 73,7% ogółu uczniów ZSZ, tj. 617 uczniów. Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej zasadniczych szkół zawodowych: Fryzjer, Kucharz, Stolarz, Cukiernik, Murarz-tynkarz, Piekarz, Technolog robót wykończeniowych Mechanik pojazdów samochodowych, w budownictwie, Elektromechanik pojazdów Monter instalacji i urządzeń samochodowych, sanitarnych, Monter mechatronik, Monter zabudowy i robót Ślusarz,

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA OPOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/14

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA OPOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Projekt z dnia... INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA OPOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Id: 9C12C7AE-E210-414B-9FB3-263756E0D95C. Projekt Strona 1 I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2012/13

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2012/13 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2012/13 Id: 8FE0CE7E-9F8C-440A-B5E3-6F495B299501. Przyjety Strona 1 I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2014/15

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2014/15 Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2014/15 Id: 323BD642-491E-4906-AA4E-ECA9EBA3E6E0. Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Zgodnie z danymi meldunkowymi w obowiązku przedszkolnym w nowym roku szkolnym 2008/2009 znajduje się 493 sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) nakłada na władze wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 3525/2017 z dnia 01 września 2017 r. w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole Konferencja Procesy wychowawcze w szkole 22.09.2017 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz. 15 00 sala 305 Porządek obrad... 2 Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach... 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych Kolorem zielonym kursywą zapisy dodawane Kolorem niebieskim kursywą zapisy uchylane Kolorem czerwonym kursywą

Bardziej szczegółowo

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE TECHNIKUM 3 LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo