I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne"

Transkrypt

1 I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw) obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Ustęp 4 artykułu 5a ww. ustawy, nakładający na nie ten obowiązek, został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2009 r. w następującym brzmieniu: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Opole jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina realizuje zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty. Głównym zadaniem oświatowym jednostki samorządu terytorialnego jest zapewnienie kształcenia, wychowywania i opieki w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach. Zadaniem własnym gminy wynikającym z ww. ustawy jest zakładanie i prowadzenie: publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zadaniem własnym powiatu w powyższym zakresie jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Miasta Opola o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych miasta Opola, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez miasto Opole, w roku szkolnym 2013/14. II. Decyzje prawne i strategiczne 1. Uchwała Nr LII/781/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 2. Uchwała NR LIV/799/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Uchwała NR LV/821/2014 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Staże zawodowe dla uczniów liceów

2 ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Uchwała Nr LVI/841/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 5. Uchwała Nr LVII/865/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/821/2014 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Uchwała Nr LIX/884/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 28 w Opolu. 7. Uchwała Nr LIX/885/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 21 w Opolu. 8. Uchwała Nr LXI/922/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole. 9. Uchwała Nr LXII/938/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. 10. Uchwała Nr LXII/939/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. Organizacja oświaty w Opolu Opole jako miasto na prawach powiatu a zarazem gmina, realizując zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty, prowadzi 71 jednostek oświatowych. W ramach tej liczby jednostek oświatowych od 1 września roku szkolnego 2013/14 łącznie funkcjonowało 105 publicznych przedszkoli, szkół różnego typu oraz placówek oświatowych, w tym: 32 przedszkola, 19 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych, 37 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 27 szkół dla młodzieży, tj. 6 liceów ogólnokształcących, 2 licea profilowane, 7 techników, 1 liceum plastyczne, 1 ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 1 zasadnicza szkoła specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2 szkoły policealne, 10 szkół dla dorosłych, tj. 5 liceów ogólnokształcących, 1 zaoczne liceum ogólnokształcące, 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, 2 szkoły policealne. 7 placówek oświatowych, w tym: 2 placówki wychowania pozaszkolnego, 1 poradnia psychologiczno pedagogiczna, 1 centrum kształcenia praktycznego,

3 1 bursa, 1 schronisko młodzieżowe, 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli. W roku szkolnym 2013/14 kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i szkołach realizowano dla dzieci i młodzieży, w tym dla: w przedszkolach, 5484 w szkołach podstawowych, 2735 w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych. W poprzednim roku szkolnym dzieci i młodzieży. Kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzono w 810 oddziałach, w tym: 147 w przedszkolach, 255 w szkołach podstawowych, 110 w gimnazjach, 298 w szkołach ponadgimnazjalnych. Poprzednio było 817 oddziałów. 1. Przedszkola W roku szkolnym 2013/14, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały 32 przedszkola publiczne (30 jako jednostki samodzielne i 2 w Zespołach Szkolno Przedszkolnych), w tym 2 przedszkola integracyjne i 1 przedszkole specjalne. Działało 147 oddziałów przedszkolnych, w tym 131 oddziałów ogólnodostępnych (127 całodziennych i 4 pięciogodzinne) oraz 14 oddziałów specjalistycznych, tj.: 9 integracyjnych (2 w PPI Nr 38, 6 w PPI Nr 51 i 1 w PP Nr 54) i 5 specjalnych (4 w PPS Nr 53 i 1 w PPI Nr 51). Przedszkola publiczne dysponowały łączną liczbą miejsc. Tab. Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2013/14 Lp. Nr przedszkola Liczba Liczba Liczba dzieci oddziałów miejsc Ogółem 2,5 roku 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 i więcej lat 1 Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole - Publiczne Nr Przedszkole

4 Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Łącznie we wszystkich przedszkolach publicznych Zamieszkałe w Opolu w wieku 3-6 lat % dzieci w wieku 3-6 lat objętych edukacją w przedszkolach publicznych ,5% 0,5% 61,6% 73,4% 85,9% 69,5% - W przedszkolach publicznych w 147 oddziałach było 3441 dzieci (kwiecień 2014 r.), w tym 3406 dzieci w wieku 3-6 lat. Na realizację samej podstawy programowej wychowania przedszkolnego do przedszkoli uczęszczało 2,8% dzieci (rok wcześniej 4%), pozostałe 97,2% przebywało w przedszkolach dłużej niż 5 godzin dziennie (rok wcześniej 96%). Edukacją w przedszkolach publicznych było objętych 72,5% dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych w Opolu, w tym 61,6% dzieci 3-letnich, 73,4% 4-latków, 85,9% 5-latków, 69,5% 6-latków oraz 0,5% dzieci 2,5-letnich (rok wcześniej 1,6%). W oddziałach 6-latków były też dzieci 7-letnie, którym na rok odroczono spełnianie obowiązku szkolnego oraz dzieci starsze wymagające dalszego kształcenia specjalnego w przedszkolu (łącznie 29 dzieci). Spośród dzieci siedmioletnich i starszych 7 uczęszczało do oddziałów ogólnodostępnych, 9 do oddziałów integracyjnych, 10 do oddziałów specjalnych, a pięcioro dzieci, ze względu na stan zdrowia, było objętych indywidualnymi zajęciami w domu rodzinnym (3 nauczanie indywidualne, 1 indywidualne kształcenie specjalne, 1 indywidualne

5 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim). Dzieci z podziałem na wiek Tab. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w poprzednich latach szkolnych (2007/ /13) 2007/ / / / / /13 styczeń 2008 październik 2008 styczeń 2010 listopad 2010 luty 2012 październik 2012 Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 2,5-latków ,3 19 1,8 77 7,1 54 4,7 47 4,1 2 0,17 3-latków , , , , ,0 4-latków , , , , , ,8 5-latków , , , , ,9 6-latów , , , ,7 7-9-latków 27 2,7 26 2, ,0 24 2,5 20 2,0 Ogółem , , , , , ,6 Tab. Liczba oddziałów w przedszkolach w poprzednich latach ( ) Lata szkolne 2007/ / / / / /13 Liczba oddziałów * Przedszkola, w których utworzono dodatkowe oddziały Przedszkola, w których zlikwidowano dodatkowe oddziały PP 26, PP 28 PP 51 (dla dzieci z autyzmem) PP 43 oddział 5-godzinny dla 15 dzieci PP 23, PP 37, PP 43 PP 36 cała grupa sześciolatków rozpoczęła naukę w PSP 28 PP 4, PP 36 PP 25 * oddziały organizacyjnie podlegające przedszkolom funkcjonowały w pomieszczeniach użyczonych przez publiczne szkoły podstawowe (PSP 24, PSP 1, PSP 14, PSP 5) 2. Szkoły podstawowe PP 22, PP 28, PP 29, PP 54 W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziomie szkolnictwa podstawowego realizowane było w 19 szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Opole, w tym w: 15 szkołach podstawowych, funkcjonujących jako jednostki samodzielne, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, szkole podstawowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, szkole podstawowej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, szkole podstawowej specjalnej, w Zespole Szkół Specjalnych, Kształcenie dla łącznej liczby 5484 uczniów prowadzone było w 255 oddziałach. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych uczyło się łącznie 5416 uczniów w 250 oddziałach. Zwiększenie liczby uczniów i oddziałów wynikało z większej liczby dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły naukę w klasie I, w związku z przesunięciem na rok 2014 obowiązkowego objęcia sześciolatków edukacją szkolną. W roku szkolnym 2013/14 do klasy I uczęszczało 248 sześciolatków. Natomiast w poprzednich latach szkolnych naukę rozpoczęło: 85 sześciolatków w roku 2009/10, 105 sześciolatków w roku 2010/11,

6 315 sześciolatków w roku 2011/12, 168 sześciolatków w roku 2012/13. W bieżącym roku szkolnym 2014/15 naukę rozpoczęło 432 sześciolatków (obowiązek szkolny realizują ustawowo sześciolatki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.). Tab. Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/14 3. Gimnazja Szkoła Ogólna liczba oddziałów uczniów Średnia liczba uczniów w oddziale PSP nr ,53 PSP nr ,11 PSP nr ,28 PSP nr ,17 PSP nr ,33 PSP nr ,36 PSP nr ,50 PSP nr ,44 PSP nr ,79 PSP nr ,39 PSP nr PSP nr ,44 PSP nr ,27 PSP nr ,58 PSP nr ,17 PSP nr ,83 PSP nr ,71 PSP nr ,82 Ogółem: ,41 PSP w ZSS* Ogółem: * w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonowały: -oddział łączony klas II-III 11 ucz. -oddział łączony klas IV-V 5 ucz. -3 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 23 ucz. W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziomie gimnazjalnym realizowane było w 10 gimnazjach prowadzonych przez miasto Opole, w tym w: 4 gimnazjach ogólnodostępnych, funkcjonujących jako jednostki samodzielne, gimnazjum ogólnodostępnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I, gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, gimnazjum dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gimnazjum dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,

7 gimnazjum specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych, gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. Kształcenie dla 2735 uczniów prowadzone było w 110 oddziałach. Dla porównania z poprzednim rokiem szkolnym 2012/13, w którym kształcenie dla 2800 uczniów prowadzone było w 110 oddziałach, zmniejszyła się o 65 liczba uczniów, natomiast liczba oddziałów pozostała na tym samym poziomie. Tab. Organizacja gimnazjów w roku szkolnym 2013/14 Szkoła Ogólna liczba oddziałów uczniów Średnia liczba uczniów w oddziale PG nr ,21 PG nr ,36 PG nr ,83 PG nr ,36 PG nr ,25 PG nr ,20 PG nr ,14 PG nr ,67 Ogółem: ,58 OSSP * 3 68 PG w ZSS 8 72 Ogółem: * w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego funkcjonuje 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, w ramach której trzy klasy są klasami gimnazjalnymi. W roku szkolnym 2013/14 w trzech oddziałach uczyło się 72 uczniów: klasa I 28 uczniów; klasa II 25 uczniów; klasa III 15 uczniów. Na poziomie gimnazjalnym kształcenie prowadzono także w gimnazjum dla dorosłych (PG dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych) 157 słuchaczy w 9 oddziałach, w tym 119 zamieszkałych poza Opolem. 4. Szkoły ponadgimnazjalne W roku szkolnym 2013/14 kształcenie na poziome ponadgimnazjalnym prowadzone było w 33 szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole, w tym: 1) 24 szkołach dla młodzieży, w tym w: 6 publicznych liceach ogólnokształcących, 2 publicznych liceach profilowanych, 7 publicznych technikach, 5 publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, 1 publicznej zasadniczej szkole zawodowej specjalnej, 1 szkole przysposabiającej do pracy, 2 szkołach artystycznych, 2) 9 szkołach dla dorosłych, w tym: 5 liceach ogólnokształcących, 1 zaocznym liceum ogólnokształcącym, 1 uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, 1 zasadniczej szkole zawodowej, 1 szkole policealnej.

8 W sieci szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez miasto Opole, jest 37 szkół, jednak nie wszystkie realizują kształcenie, bowiem proponowana przez nie oferta edukacyjna nie znajduje zainteresowania wśród absolwentów gimnazjów czy też osób dorosłych (dot. PZSZ Nr 6 w ZSEk., Szkoły Policealnej Nr I w ZSZ Nr 4, Szkoły Policealnej Nr II w ZSTiO, Szkoły Policealnej Nr III dla Dorosłych w ZSEk.) Kształcenie dla łącznej liczby uczniów i słuchaczy prowadzone było w 298 oddziałach, w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 91, a liczba oddziałów o 3. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród uczniów pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dla dorosłych, 66,4% ogółu uczniów i słuchaczy, stanowiły osoby spoza Opola, w tym w szkołach dla młodzieży 66,2% (4.888 uczniów spoza Opola łączna liczba uczniów wynosiła 7.376) oraz 68,6% w szkołach dla dorosłych (322 słuchaczy spoza Opola łączna liczba słuchaczy wynosiła 469). Tab. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży TYP SZKOŁ Y KLAS I II III IV V VI Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba Liczb Liczba ucznió a ucznió a ucznió a ucznió a ucznió a ucznió w oddz. w oddz. w oddz. w oddz. w oddz. w Liczb a oddz. Liczba ucznió w ŁĄCZNIE LO LP T ZSZ Sz Art ZSZ Spec OGÓŁEM Liczb a oddz. Tab. Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych TYP SZKOŁY KLASA ŁĄCZNIE I II III Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. Liczba słuchaczy Liczba oddz. LO Zaoczne LO Uzupełniające LO ZSZ Sz. Policeal OGÓŁEM: Tab. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych SZKOŁY KLAS ŁĄCZNIE I II III IV V VI Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. Liczba uczniów Liczba oddz. DLA MŁODZIEZY DLA DOROSŁYCH OGÓŁEM: Tab. Szczegółowa organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/14 Nazwa szkoły/ zespołu szkół Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Liczba oddziałów Liczba uczniów Ogółem spoza Opola ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr II PLO Nr II ZSO PLO Nr III

9 PLO Nr VI ZSTiO PLO Nr IV PT Nr RAZEM: ZS im. Prymasa PLO Nr V LO dla Dor Zaoczne LO dla Dorosłych ULO dla Dor ZSZ dla Dor RAZEM: ZSZ Nr 4 PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr V RAZEM: ZSM PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr III RAZEM: ZSEk PLP Nr IV PT Nr RAZEM: ZSZ im. Staszica PT Nr PLP Nr VII PZSZ Nr Sz. Pol. dla Dor RAZEM: ZSEl PT Nr PZSZ Nr LO dla Dor. Nr II RAZEM: ZSB PT Nr PZSZ Nr PZSZ Spec LO dla Dor. Nr IV RAZEM: ZPPKP OSSP IV-VI PLP RAZEM: OGÓŁEM: Na poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie było realizowane kształcenie dla 45 uczniów w 5 oddziałach w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w Zespole Szkół Specjalnych.

10 5. Liczebność uczniów (dzieci) w oddziałach szkolnych (przedszkolnych): przedszkole - średnia: 24, minimalna: 20 1, maksymalna: 25, szkoła podstawowa - średnia: 22,41, minimalna: 13, maksymalna: 30, gimnazjum - średnia: 26,58, minimalna: 12, maksymalna: 31, szkoła ponadgimnazjalna: - ogólnokształcąca - średnia: 30, minimalna: 15, maksymalna: 37, - zawodowa - średnia: 27, minimalna: 15, maksymalna: Placówki oświatowe Tab. Szczegółowa organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/14 Nazwa placówki Liczba pracowni/sekcji Liczba kół/zespołów, grup Liczba uczestników Liczba godzin Młodzieżowy Dom Kultury , w tym 70 w szkołach (52 w szkołach) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (185 w obiektach szkolnych) Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zespół Placówek Oświatowych: CKP, Bursa, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 4 zespoły i 1 zespół orzekający 149 grup ćwiczeniowych 120 miejsc 48 miejsc 4 pracownie 9 zespołów doradczych Młodzieżowy Dom Kultury realizował tygodniowo 918 godzin zajęć. Zajęcia te były prowadzone w 16 pracowniach w ramach 209 kół zainteresowań dla uczestników. MDK prowadził działalność w formach stałych (zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), okresowych i okazjonalnych, był również organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich szkołach (63 godziny - 70 kół zainteresowań). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizował 319 godzin zajęć tygodniowo. Zajęcia odbywały się w ramach 11 sekcji z zakresu 10 dyscyplin sportowych. Centrum Kształcenia Praktycznego (ZPO) realizowało zajęcia praktycznej nauki zawodu w łącznym wymiarze godzin 661 tygodniowo dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe W placówce były również realizowane zajęcia w ramach kółek technicznych dla uczniów opolskich szkół oraz dla studentów opolskich uczelni wyższych. Ponadto placówka zorganizowała i przeprowadziła etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik, monter elektronik oraz monter mechatronik. Bursa (ZPO) jest placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w miarę wolnych miejsc dla uczniów szkół policealnych, studentów i innych osób. Do dyspozycji mieszkańców było 120 miejsc, kuchnie samoobsługowe, zaplecze sanitarne z natryskami, pralnie wyposażone w pralki automatyczne, suszarnie, sala cichej nauki, sala gimnastyczna, sala rekreacji sportowej, sala telewizyjna, biblioteka, świetlica, klub internetowy, dostęp do Internetu przez całą dobę, parking. Liczba godzin realizowanych w placówce wynosiła bez specjalnych (w PPS-53 i w PPI-51), gdzie minimalna liczebność wynosiła 4.

11 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (ZPO) jest całoroczną placówką oświatową, której celem jest propagowanie turystyki oraz walorów krajobrazowych i kulturalnych Opola oraz regionu poprzez udzielanie tanich noclegów, informacji turystycznej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji imprez o charakterze turystyczno krajoznawczym. Gościom SSM oferowano: 48 miejsc w pokojach 2-, 3- i 4- osobowych, kuchnia samoobsługowa z jadalnią, zaplecze sanitarne natryskami, sala konferencyjna, pracownia internetowa, dostęp do Internetu przez cała dobę, sala sportowa, sala telewizyjna, monitorowany parking (również dla autokarów), możliwość organizacji wyżywienia w formie cateringu, wypożyczalnia rowerów. Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała następujące cele: - Diagnozowanie dzieci i młodzieży określające ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, - Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej, - Wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, - Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, - Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyżej wymienione cele realizowane były poprzez diagnozy wielospecjalistyczne, terapie, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową. W roku szkolnym 2013/14 w MPP-P było 37 etatów pedagogicznych oraz 7,51 etatu pracowników niepedagogicznych. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizował i prowadził doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej oraz innych pracowników szkół i placówek publicznych i niepublicznych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną i oświatowo-wychowawczą, zmierzającą do podniesienia jakości pracy. Plan pracy MODN był przygotowany zgodnie kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego, w tym zapisanymi w kierunkach polityki oświatowej miasta Opola, oraz wytycznymi dyrektora MODN. Oferta zawarta w Informatorze wpisała się we wszystkie priorytety MEN, KO i miasta Opola. Cele ogólne, wynikające z przepisów, zawarte są statucie jednostki: - doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych; - inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola, a także zainteresowanych jednostek samorządowych; - prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej na II i IV etapie edukacyjnym, monitorowanie realizacji podstawy programowej wdrażanej na I i III etapie edukacyjnym; - opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach; - przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia. W roku szkolnym 2013/14 w MODN było 7 etatów pedagogicznych i 3,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

12 IV. Kształcenie i wychowanie 1. Edukacja przedszkolna Przedszkola publiczne w roku szkolnym 2013/14 realizowały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawę programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu specjalnym oraz w przedszkolach i oddziałach integracyjnych praca z wychowankami prowadzona była w oparciu o indywidualne programy, dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Także w przedszkolach ogólnodostępnych edukacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowywana była do ich możliwości i potrzeb. Podobnie jak w latach poprzednich przedszkola realizowały liczne programy innowacyjne i własne: ułatwiające adaptację dziecka w przedszkolu, dydaktyczne i wychowawcze, wspomagające rozwój dziecka, stymulujące dojrzewanie funkcji językowych i zapobiegające wadom mowy, rozwijające zdolności i aktywność twórczą, promujące bezpieczeństwo, zdrowie i aktywny styl życia, uczące dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać problemy życiowe, rozwijające aktywność językową i zainteresowania czytelnicze, przygotowujące do posługiwania się nowożytnym językiem obcym (angielski, niemiecki, francuski), programy przyrodnicze i ekologiczne, wzmacniające więź z miastem, regionem opolskim i krajem ojczystym, rozwijające pojęcia matematyczne i informatyczne, ułatwiające przejście z przedszkola do szkoły. Dzięki tym programom przedszkola stymulowały rozwój dzieci, zaspokajały ich naturalną ciekawość świata, rozwijały zdolności i aktywność twórczą dzieci, stymulowały dojrzewanie funkcji językowych, korygowały wady mowy i wady postawy, a w efekcie końcowym zapewniały odpowiednie przygotowanie do dobrego startu na kolejnych etapach kształcenia. W roku szkolnym 2013/14 we wszystkich przedszkolach realizowane były zajęcia z języka angielskiego (raz w tygodniu), w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Zajęcia te prowadzili nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający także kwalifikacje do nauczania j. angielskiego. Przedszkola organizowały też swoim wychowankom inne zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności i zdolności, dostosowane do ich potrzeb i możliwości: umuzykalniające, plastyczne, teatralne, taneczne, sportowe, matematyczno-logiczne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 2. Kształcenie ogólne Szkoły realizowały podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla publicznych szkół, w tym: obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, w toku których odbywało się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych, zajęcia z religii/etyki, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

13 zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Zgodnie z wprowadzoną w roku szkolnym 2011/12 reformą programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (kl. I-III) i w gimnazjach (wszystkie klasy) realizowana była nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej, do czasu zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa. W roku szkolnym 2013/14 na realizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz organizowane w szkołach nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczono łącznie tygodniowo godzin, w tym: w szkołach podstawowych 9487,5 godzin, w tym 608 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w szkołach podstawowych zrealizowano ,5 godzin przeliczeniowych, uwzględniających oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników świetlic, doradców metodycznych i zniżki związkowe oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli; w gimnazjach 3.215,5 godzin, w tym 267 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w gimnazjach zrealizowano 3.394,5 godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów i doradców metodycznych oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2.020,5 godzin, w tym 105,5 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w Zespole zrealizowano godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektora, wicedyrektorów, kierownika świetlicy i doradcy metodycznego, zniżka związkowa oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli; w Zespole Szkół Specjalnych godzin, w tym 367 godzin ponadwymiarowych. Ogółem w Zespole zrealizowano godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były oprócz rzeczywistych godzin również zniżki dyrektora, wicedyrektorów, kierownika świetlicy i doradcy metodycznego oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli; w szkołach ponadgimnazjalnych ,52 godzin, w tym 3.232,62 godzin ponadwymiarowych (są to godziny bez rocznego uśrednienia). Ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych zrealizowano ,52 godzin przeliczeniowych, w których uwzględnione były, oprócz rzeczywistych godzin, również zniżki dyrektorów, wicedyrektorów i doradców metodycznych oraz płatne urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym na realizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz organizowane w szkołach nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczono łącznie ,8 godzin tygodniowo, tj. o 373,78 godzin mniej. Nauka języka mniejszości narodowej W celu umożliwienia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej szkoły podstawowe i gimnazja prowadziły naukę języka mniejszości narodowej, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności dyrektorowi szkoły. Nauczanie języka mniejszości (język niemiecki) było prowadzone w grupach klasowych, w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych w formie odrębnych, dodatkowych zajęć. Dodatkową naukę języka mniejszości organizowało 16 placówek, tj.: 11 szkół podstawowych, 1 gimnazjum oraz 4 przedszkola. Nauką języka mniejszości objęto

14 1833 dzieci i młodzieży, w tym 1504 uczniów w szkołach podstawowych, 40 uczniów w gimnazjum oraz 289 dzieci w przedszkolach. Na zajęcia przeznaczono 296 godzin tygodniowo, w tym: 295 godzin w szkołach podstawowych, 10 godzin w gimnazjum oraz 153 godziny w przedszkolach. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym dodatkową naukę języka mniejszości organizowało 15 placówek, w tym 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Nauką języka objętych było 1525 dzieci i młodzieży, w tym 257 dzieci przedszkolnych, 1233 uczniów w szkołach podstawowych i 35 uczniów w gimnazjach. Język polski dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz dla dzieci pochodzenia polskiego powracających z zagranicy gmina, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organizowała dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Nauka prowadzona była w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, w odniesieniu do których nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzili konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu gmina organizowała również dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów. Nauka prowadzona była w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. W minionym roku szkolnym tą formą pomocy objęto 11 uczniów w siedmiu szkołach podstawowych, dla których zorganizowano zajęcia dodatkowe z języka polskiego i zajęcia wyrównawcze w ilości 30 godzin tygodniowo oraz 4 uczniów w dwóch gimnazjach, dla których zorganizowano dodatkowe zajęcia w ilości 11 godzin tygodniowo. Szkoły ponadgimnazjalne 2 uczniów, 5 godzin (w poprzednim roku szkolnym 7 uczniów w szkołach podstawowych 17 godzin tygodniowo). Kultura fizyczna, sport Wychowanie fizyczne jako przedmiot, realizowane było zgodnie z ramowymi planami nauczania we wszystkich szkołach publicznych. Obowiązkowa liczba godzin wychowania fizycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosiła: w szkołach podstawowych po 4 godziny w klasach IV-VI (w klasach I-III zajęcia organizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I oraz w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach II i III), w gimnazjach po 4 godziny na oddział, w szkołach ponadgimnazjalnych po 3 godziny na oddział. Zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z przepisami, prowadzone były w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców lub w grupach mieszanych. Tam, gdzie było to konieczne, tworzono grupy międzyoddziałowe. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MENiS w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, czwarta godzina wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin była realizowana w formie: zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, zajęć korekcyjno wyrównawczych, aktywnych form turystyki, imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,

15 udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem, zajęcia w ramach 4 godziny wychowania fizycznego były organizowane przez szkoły jako zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne lub zajęcia pozaszkolne. Dla uczniów uzdolnionych sportowo, jak również zainteresowanych uprawianiem określonych dyscyplin sportu, w kilku szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzone były oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz oddziały sportowe. Oddziały sportowe prowadziło 6 szkół, w tym: 1 szkoła podstawowa (PSP Nr 5 pływanie), 4 gimnazja (PG Nr 1 pływanie i piłka nożna; PG Nr 4 szermierka, judo i koszykówka, PG Nr 7 lekkoatletyka; PG Nr 8 piłka nożna, piłka ręczna). 1 szkoła ponadgimnazjalna (PLO Nr II siatkówka). Łącznie szkoleniem sportowym objętych było 316 uczniów, w tym 75 uczniów w szkole podstawowej, 190 uczniów w gimnazjach oraz 51 w szkole ponadgimnazjalnej. Na realizację zajęć szkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu przeznaczono łącznie 216 godzin tygodniowo, w tym 94 w szkole podstawowej, 108 w gimnazjach i 14 w szkole ponadgimnazjalnej. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, w ramach Porozumienia dotyczącego udziału w Ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, podpisanego pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Miastem Opole, uruchomiono klasy sportowe siatkarskie. W roku szkolnym 2013/14 w PLO Nr II funkcjonowały już dwie takie klasy (kl. I i kl. II), do których uczęszczało łącznie 51 uczniów. Liczba godzin na realizację zajęć szkolenia sportowego wynosiła łącznie 14 godzin, po 7 na dany oddział. Oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego prowadziło 7 szkół, w tym: 5 szkół podstawowych (PSP 1 szermierka; PSP 5 pływanie w grupach międzyoddziałowych klas II-VI; PSP 2 lekkoatletyka i judo; PSP 11 piłka siatkowa dziewcząt i PSP 28 piłka nożna klas IV-VI chłopców), 2 gimnazja (PG Nr 4 szermierka, PG Nr 8 - piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna chłopców). Łącznie w szkołach podstawowych w dodatkowych zajęciach szkolenia sportowego brało udział 381 uczniów w ramach 87 godzin tygodniowo. Natomiast w gimnazjach z rozszerzonego programu WF korzystało 74 uczniów w ramach 15 godzin tygodniowo. Poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego szkoły realizowały także zajęcia rekreacyjno sportowe w formie zajęć pozalekcyjnych (szkolne koła sportowe - SKS) w ramach godzin miejskich. W roku szkolnym 2013/14 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizował zajęcia nauki pływania dla klas III szkół podstawowych. Zajęcia te, zgodnie z projektem organizacyjnym MOS, realizowane były na basenie szkolnym PSP 5 oraz na pływalni Akwarium według opracowanego harmonogramu. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli MOS wspomaganych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wychowawców klas trzecich. W programie nauki pływania dla klas III wzięło udział 905 uczniów z 18 opolskich szkół (41 klas III). Na zakończenie każdego cyklu pływania przeprowadzono zawody pływackie Pierwszy start, które były okazją do sprawdzenia, podczas rywalizacji sportowej, nabytych umiejętności pływackich. Kontynuowano także realizację dwóch innych miejskich programów:

16 Szkoła na peryferiach w 5 szkołach: PSP Nr 10, PSP Nr 16, PSP Nr 20, PSP Nr 25, PSP Nr uczniów, Miejski program profilaktyki wad postawy w 5 szkołach: PSP Nr 1 PSP Nr 2, PSP Nr 11, PSP Nr 24, PSP Nr uczniów. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy koordynował pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/14 wszystkie formy realizowane były zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez: Realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 75 dla PSP (3335 uczestników), 55 dla PG (1925 uczestników), 37 dla SPG (3063 uczestników), w których wzięło udział 8323 uczniów. W ramach mistrzostw miasta organizowane było międzyszkolne współzawodnictwo sportowe w 18 dyscyplinach sportowych w kat. PSP, PG i SPG, 84 międzyszkolnych zawodów sportowych, w tym: - organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej 23 zawody (PSP 9, PG - 8, SPG 6), - koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych 61 zawodów, w tym PSP- 24, PG 19, SPG 18, organizacja zawodów przez sekcje zorganizowano 6 turniejów, w których wzięło udział ok. 120 uczestników, lekkoatletyczny festyn rodzinny Szybciej, wyżej, dalej 51 uczestników, turniej mini badmintona 23 uczestników, zawody strzeleckie 30 uczestników, mikołajkowy, rodzinny turniej tenisa stołowego 34 uczestników, impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym Mikołaj na sportowo z MOS-em 300 uczestników, Festiwal Sprintu 110 uczestników. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i uatrakcyjnienia propozycji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły realizowały tzw. godziny miejskie 852 godziny tygodniowo (w poprzednim roku szkolnym realizowano mniej, tj. 790 godzin z uwagi na pozyskane przez szkoły podstawowe dodatkowe godziny z projektu systemowego). Liczba godzin miejskich, realizowanych tygodniowo przez szkoły podstawowe i gimnazja wynosiła 365 godzin, w tym 255 w PSP i 110 w PG. Szkoły przeznaczyły godziny miejskie na: realizację zajęć kół przedmiotowych i kół zainteresowań, SKS oraz gry i zabawy dla dzieci młodszych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, dodatkowe zajęcia edukacyjne, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (w gimnazjach), inne zajęcia działalność klubów, zespoły wokalne. Liczba godzin miejskich w szkołach ponadgimnazjalnych wynosiła 487 godzin. Szkoły (dla młodzieży) realizowały godziny miejskie, dysponując: 1 godziną na każdy oddział oraz dodatkowo 1 godziną na oddział w klasach maturalnych,

17 2 godzinami na oddział klasy I w liceach ogólnokształcących z przeznaczeniem na naukę języków obcych (po 1 godzinie na grupę). Szkoły przeznaczyły je na zajęcia: rozszerzające wiedzę przedmiotową, poszerzające naukę języka obcego, artystyczne, rozwijające różne dziedziny wiedzy społecznej, rekreacyjno-sportowe, inne np. wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoły ponadgimnazjalne realizowały także zajęcia indywidualnego toku nauki, w oparciu o 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. Na realizację zajęć ITN zezwala dyrektor szkoły w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęciami byli objęci uczniowie uzdolnieni, którzy mogli w ten sposób przygotowywać się do udziału w konkursach i olimpiadach. Na realizację zajęć indywidualnego toku nauki w roku szkolnym 2013/14 organ prowadzący przyznał łącznie, w ramach godzin miejskich, 97 godzin w wymiarze tygodniowym. Zajęcia te prowadzone były dla 305 uczniów. Tab. Szczegółowa organizacja zajęć ITN w poszczególnych szkołach Nazwa szkoły ZSO Nr I ZSO Nr II Nazwa przedmiotu realizowanego w ramach ITN Liczba uczniów objętych ITN z danego przedmiotu Łączna liczba godzin ITN realizowanych z danego przedmiotu Czy w bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w konkursach lub olimpiadach? TAK NIE Język polski Chemia Matematyka Biologia Język niemiecki Razem: Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne Język polski Język angielski Język francuski Język niemiecki Biologia Chemia Fizyka Historia Matematyka WOS Razem: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi Język polski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język łaciński Język niemiecki Biologia Ekonomia Filozofia Fizyka Geografia Historia

18 Historia sztuki Informatyka Matematyka WOS Razem: ŁĄCZNIE: Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne Język niemiecki ZSO Chemia Matematyka Biologia Historia Język rosyjski Język angielski Razem: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddz. Dwujęzycznymi Język niemiecki Biologia Chemia Matematyka Historia i WOS Geografia Filozofia Język angielski Razem: ŁĄCZNIE: Język polski Język angielski PLO Nr V Język niemiecki Język francuski Chemia Fizyka Matematyka Biologia Informatyka Historia Razem: PLO Nr VI Biologia Chemia 1 - Razem: Geografia ZSEkon. Matematyka Ekonomia Systemy logistyczne Razem: Urządzenia i systemy ZSM mechatroniczne Mechatroniczne przedmioty zawodowe Razem: ZSZ Nr 4 Język niemiecki Razem: OGÓŁEM: Spośród 305 uczniów objętych ITN, 220 uczniów brało udział w konkursach lub olimpiadach. Osiągnięcia uczniów w poszczególnych etapach konkursów lub olimpiad przedstawia poniższa tabela: Nazwa szkoły Eta szkolny Etap miejski Etap wojewódzki/okręgowy Etap krajowy/centralny ZSO Nr I Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne ZSO Nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi

19 Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne ZSO Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddz. Dwujęzycznymi PLO Nr V PLO Nr VI ZSEk ZSM ZSZ Nr RAZEM: ŁĄCZNIE: 220 Godziny wynikające z Karty Nauczyciela Zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od roku szkolnego 2009/10, w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, nauczyciele obowiązani są realizować, poza zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, prowadzonymi bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W roku szkolnym 2013/14 we wszystkich szkołach realizowano łącznie ok godziny zajęć, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjach godzin a w szkołach ponadgimnazjalnych 710 godziny (poprzednio godzin zajęć). 3. Kształcenie zawodowe W roku szkolnym 2013/14 kształcenie zawodowe było prowadzone w 18 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, funkcjonujących w 9 różnych zespołach szkół. Były to następujące typy szkół: 7 techników, 2 licea profilowane, 5 zasadniczych szkołach zawodowych, 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, 1 szkoła przysposabiająca do pracy, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, 1 szkoła policealna dla dorosłych. 1) Technika W roku szkolnym 2013/14 w technikach funkcjonowały łącznie 133 oddziały, w tym: 36 oddziałów klas I, 36 oddziałów klas II, 30 oddziałów klas III, 31 oddziałów klas IV. Liczba uczniów kształcących się w technikach wynosiła łącznie uczniów, w tym: uczniów w kl. I, 983 uczniów w kl. II, 824 uczniów w kl. III, 754 uczniów w kl. IV.

20 Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w technikach stanowiła 72,2% ogółu uczniów techników, tj uczniów. Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej techników: Technik górnictwa odkrywkowego, Technik usług fryzjerskich, Technik ogrodnik, Technik żywienia i usług Technik architektury krajobrazu, gastronomicznych, Technik budownictwa, Technik usług gastronomicznych, Technik technologii drewna, Technik hotelarstwa, Technik sztukatorstwa i Technik technologii żywności, kamieniarstwa artystycznego, Technik żywienia i gospodarstwa Technik renowacji elementów domowego, architektury, Technik handlowiec, Technik systemów i energetyki Technik obsługi turystycznej, odnawialnej, Technik mechanik, Technik geodeta, Technik mechatronik, Technik ekonomista, Technik spedytor, Technik logistyk Technik pojazdów samochodowych, Technik organizacji reklamy, Technik elektryk, Fototechnik, Technik teleinformatyk, Technik cyfrowych procesów Technik informatyk, graficznych, Technik elektronik. Technik agrobiznesu, Technik analityk, 2) Zasadnicze szkoły zawodowe W roku szkolnym 2013/14 w zasadniczych szkołach zawodowych funkcjonowało łącznie 35 oddziałów, w tym: 13 oddziałów klas I, 13 oddziałów klas II, 9 oddziałów klas III. Liczba uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych wynosiła łącznie 837 uczniów, w tym: 331 uczniów w kl. I, 299 uczniów w kl. II, 207 uczniów w kl. III. Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych stanowiła 73,7% ogółu uczniów ZSZ, tj. 617 uczniów. Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej zasadniczych szkół zawodowych: Fryzjer, Kucharz, Stolarz, Cukiernik, Murarz-tynkarz, Piekarz, Technolog robót wykończeniowych Mechanik pojazdów samochodowych, w budownictwie, Elektromechanik pojazdów Monter instalacji i urządzeń samochodowych, sanitarnych, Monter mechatronik, Monter zabudowy i robót Ślusarz,