Udział w zawodach sportowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział w zawodach sportowych."

Transkrypt

1 KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU I KSZTAŁCENIE Zadania szczegółowe AKTYWIZACJA UCZNIÓW Formy działania Wybór programów nauczania zgodnych z aktualną podstawą programową. Realizowanie spójnych programów nauczania zapewniających korelację międzyprzedmiotową. Odpowiedzialny za wykonanie nauczyciel uczący nauczyciel uczący Realizacja programów autorskich. nauczyciel uczący Stosowanie aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania w celu zapewnienia rozwoju osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiągania przez nich sukcesów nauczyciel uczący Uwagi

2 POPRAWA WYNIKÓW NAUCZANIA na egzaminach, konkursach, olimpiadach. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych: 1. Dostosowanie godzin z karty nauczyciela do potrzeb szkoły. 2. Praca w kołach zainteresowań. 3. Realizacja projektów edukacyjnych. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Udział w zawodach sportowych. Udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości środowiskowych, szkolnych i klasowych. Organizowanie interesujących wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi. Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w ramach preorientacji zawodowej. Utworzenie klas integracyjnych. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z wybraną placówką oświatową. 1. Organizowanie zajęć wspierających rozwój uczniów wykazujących trudności w nauce: zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno kompensacyjna, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie nauczyciel prowadzący nauczyciel przedmiotu lub prowadzący zajęcia nauczyciel wychowania fizycznego wychowawcy i przedmiotu wychowawca klasy III gimnazjalnej, organ prowadzący języków obcych nauczyciel prowadzący

3 lub opinię PPP, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne. 2. Stworzenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uwzględniających, zainteresowania uczniów, przygotowywanie uczniów do konkursów, prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: obserwacja i diagnoza dzieci z grup przedszkolnych, diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy I, II, III, sprawdzian osiągnięć edukacyjnych uczniów po klasie trzeciej, próba sprawdzianu po klasie piątej, próba sprawdzianu po klasie szóstej, sprawdzian zewnętrzny po klasie szóstej, próba egzaminów w trzeciej klasie gimnazjum, egzamin zewnętrzny w trzeciej klasie gimnazjum, przeprowadzanie corocznej ewaluacji wybranych obszarów. uczący, członkowie komisji przeprowadzającej egzamin, sprawdzian lub test

4 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Egzamin na kartę rowerową. Coroczna analiza wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. Tworzenie programów naprawczych lub rozwoju dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Systematyczny przegląd literatury pedagogicznej, nowości wydawniczych, czasopism i innych źródeł. Lekcje otwarte ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. Warsztaty nauczycieli - praca w zespołach przedmiotowych, samokształcenie zgodne z planem pracy. Udział nauczycieli w formach doskonalenia organizowanych przez ośrodki metodyczne. nauczyciel wychowania komunikacyjnego komisja ds. raportu komisja ds. raportu lider zespołu Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych w szkole i poza nią., Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Kształcenie na wyższych uczelniach. Studia podyplomowe. Wspomaganie działań nauczycieli podejmujących awans zawodowy. Kurs języka angielskiego. Systematyczne konsultacje z pedagogiem szkolnym lub doradcami metodycznymi. Kursy kwalifikacyjne oligofrenopedagogiki.,, opiekunowie stażu,,

5 POPRAWA BAZY DYDAKTYCZNEJ 1. Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Tworzenie sal audiowizualnych w szkole i przedszkolu. 3. Modernizacja sali komputerowej. 4. Zakup programów komputerowych. 5. Wyposażenie w komputer i drukarkę pokoju nauczycielskiego. 6. Wzbogacenie księgozbioru w bibliotece szkolnej. 7. Wykonanie nowoczesnej nawierzchni na bieżni przy boisku szkolnym. 8. Wykonanie nowoczesnej nawierzchni boiska szkolnego. 9. Doposażenie i uzupełnianie sprzętu sportowego. 10. Utworzenie i doposażanie sali rewalidacyjnej. 11. Wyposażanie gabinetu pedagoga szkolnego w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 12. Doposażenie sali zajęć świetlicowych. 13. Doposażenie sal przedszkolnych zakup zabawek, pomocy dydaktycznych. 14. Stworzenie sali językowej. 15. Objęcie opieką przedszkolną wszystkie dzieci 3-4 letnie.

6 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. 1. Organizacja spotkań z rodzicami. 2. Indywidualne kontakty z rodzicami wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. wychowawca 3. Pedagogizacja rodziców. wychowawca, pedagog 4. Prezentacja dorobku uczniów organizowana przy okazji spotkań z rodzicami. 5. Lekcje otwarte dla rodziców. 6. Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i imprezach szkolnych. 7. Czynny udział rodziców w uroczystościach i akademiach szkolnych. 8. Podejmowanie współpracy z rodzicami w trakcie pracy nad ewaluacją. 9. Systematyczne spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. pedagog pedagog 10. Promocja szkoły. 11. Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. przedszkola

7 II OPIEKA I WYCHOWANIE 1. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. 2. Monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. 3. Doskonalenie programów profilaktycznych. pedagog, pedagog, wychowawcy klas pedagog, Uwagi AKTYWIZACJA UCZNIÓW 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 1. Stwarzanie sytuacji wychowawczych integrujących grupy przedszkolne i klasy z dziećmi wykazującymi trudności rozwojowe. 2. Współpraca nauczyciela uczącego z pracownikami poradni specjalistycznych i pedagogiem wspomagających rozwój dziecka. 3. Wzmacnianie działań wolontariatu młodzieży. pedagog, wychowawcy klas

8 2. Zdrowa i bezpieczna szkoła. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie MODERNIZACJA BAZY SOCJALNEJ SZKOŁY 1. Pomalowanie ogrodzenia boiska szkolnego. 2. Zakup nowych ławek krzeseł. Uwagi 3. Stopniowa wymiana mebli szkolnych i przedszkolnych. 4. Stopniowe wyposażanie sal lekcyjnych w rolety. 5. Ocieplenie budynku i nowa elewacja zewnętrzna. 6. Zagospodarowanie terenu po starym budynku szkolnym. 7. Zakup szafek do oddziałów przedszkolnych. 8. Modernizacja kuchni celem przystosowania do przygotowywania obiadów. 9. Wymiana podłóg w niektórych klasach. 10. Konserwacja i naprawa placu zabaw. 11. Ogrodzenie placu zabaw. 12. Stopniowa wymiana oświetlenia. 13. Rozbudowa monitoringu. 14. Bezpieczny wjazd i wyjazd z terenu szkoły (sygnalizacja świetlna). 15. Budowa chodnika przy szkole.

9 16. Przystosowanie wejścia do szkoły na potrzeby osób niepełnosprawnych. 17. Utworzenie terenu zielonego wokół szkoły. PIELĘGNIARKA SZKOLNA I DYŻURY STOMATOLOGA 1. Systematyczne wizyty pielęgniarki szkolnej., pielęgniarka szkolna PRZEPROWADZENIE KURSU PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH 2. Nawiązanie współpracy ze stomatologiem celem pełnienia przez niego systematycznych dyżurów. Organizacja kursu w ramach zajęć pozalekcyjnych. 1. Wdrażanie treści programowych na lekcjach wychowawczych, przyrody, biologii, kształcenia zintegrowanego i zajęciach wychowania przedszkolnego., stomatolog, osoba prowadząca kurs 2. Realizacja specjalistycznych programów: Szkoła promująca zdrowie, Bezpieczna szkoła, Program profilaktyki antyalkoholowej. 3. Program "Zapobieganie narkomanii" dla uczniów gimnazjum. 4. Promocja zdrowego stylu życia zajęcia profilaktyczne, prelekcje, warsztaty. pedagog, przedstawiciele służb specjalistycznych

10 DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE PRZERW OPIEKA NAD DZIEĆMI DOJEŻDŻAJĄCYMI IMPREZY SZKOLNE PROMUJĄCE ZDROWIE I KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE. 5. Program "Trzymaj Formę" 6. Program Wychowanie zdrowotne. 7. Programy dotyczące wychowania komunikacyjnego. koordynator szkolny koordynator, 8. Nie pal przy mnie proszę 9. Znajdź właściwe rozwiązanie 10. Czyste powietrze 1. Przestrzeganie przez nauczycieli planów dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w miejscach strategicznych. 2. Aktualizacja regulaminów sal, klas, pracowni, placów, toalet, szatni. 1. Nauka zasad bezpieczeństwa przejazdu autobusem (wsiadanie, wysiadanie przejazd). 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozów. 3. Organizacja zajęć świetlicowych dla uczniów dojeżdżających. 1. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zajmujące się opieką zdrowotną. 2. Udział w Akcji Sprzątania Świata.,, opiekunowie pomieszczeń wychowawcy opiekun, nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe wychowawcy 3. Zorganizowanie systematycznych wyjazdów na basen i lodowisko. wychowania fizycznego 4. Udział w programach "Owoce w szkole", "Szklanka mleka". wychowawcy

11 WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI 1. Organizowanie systematycznych spotkań, prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji z: Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, Kuratorem sądowym, Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Antyalkoholową Dietetykiem.,, pedagog 2. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i próbnych alarmach ewakuacyjnych organizowanych przy współpracy przedstawicieli Straży Pożarnej. 3. Współpraca szkoły z rodzicami. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PEDAGOGIZACJA RODZICÓW 1. Organizowanie imprez środowiskowych we współpracy z rodzicami. 2. Aktywizowanie rodziców podczas spotkań klasowych mających na celu rozwiązywanie problemów opiekuńczo wychowawczych. 3. Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości klasowych, wyjazdów. 1. Organizowanie podczas spotkań z rodzicami przedstawień teatralnych promujących zdrowy styl życia. wychowawcy, pedagog wychowawcy Uwagi

12 PRACA RADY RODZICÓW 2. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie problemów rozwojowych dzieci. 1. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na poszczególne lata. 2. Organizowanie zebrań Rady Rodziców zgodnie z planem pracy i potrzebami szkoły. 3. Skład, struktura rady, tryb powoływania członków. Obowiązki i prawa Rady Rodziców. 4. Współtworzenie strategicznych dokumentów szkoły. wychowawcy, pedadog Rada Rodziców, Rada Rodziców Rada Rodziców Rada Rodziców, 4. Opieka socjalna. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie DOŻYWIANIE DZIECI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW WYJAZDY NA KOLONIE ZBIÓRKA ODZIEŻY I ZABAWEK OPIEKA POZALEKCYJNA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA W ŚWIETLICY Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 1. Systematyczna współpraca z Gminną Komisją Antyalkoholową. 2. Organizowanie Zielonej Szkoły. 1. Przedświąteczne zbiórki odzieży i zabawek. 2. Pomoc materialna z okazji świąt. szkolna komisja materialna 3. Paczki okolicznościowe. szkolna komisja materialna 1. Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego. przedszkola 2. Zajęcia w świetlicy szkolnej. 3. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej. nauczyciel prowadzący zajęcia, Uwagi

13 III ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 1. Dokumentacja. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie DOPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI I JEJ EWALUACJA 1. Spotkania zespołów samokształceniowych celem opracowywania aktualnych przedmiotowych systemów oceniania. 2. Nanoszenie zmian w podstawowych dokumentach szkoły. lider zespołu przedmiotowego, przewodniczący komisji Uwagi 3. Udokumentowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 4. Wdrażanie nowej podstawy programowej zgodnie z założeniami reformy. 5. Modyfikacja szkolnych planów nauczania. 6. Tworzenie przedmiotowych planów dydaktycznych na cykl nauczania. 7. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej na potrzeby szkoły,,, 2. Planowanie pracy szkoły. Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie POLITYKA OŚWIATOWA (ZAMIERZENIA, PLANY, OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY) DBANIE O PRAWIDŁOWY OBIEG INFORMACJI Zapraszanie przedstawicieli organu prowadzącego na spotkania z Radą Pedagogiczną, uroczystości szkolne i środowiskowe. Zamieszczanie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i w zeszycie zarządzeń., sekretarka Uwagi

14 ODPOWIEDNIE UKŁADANIE PLANU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZ- NYCH I ZEBRAŃ Z RODZICAMI 1. Uwzględnianie w planie zajęć edukacyjnych wymogów higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela. 2. Racjonalne planowanie częstotliwości spotkań Rad Pedagogicznych, wywiadówek, szkoleń. NAGRADZANIE NAUCZYCIELI OPRACOWANIE TERMINARZA PRACY PLACÓWKI Stosowanie przez dyrekcję przejrzystych i akceptowanych przez Radę Pedagogiczną zasad przyznawania nagród. Racjonalne planowanie częstotliwości spotkań rad pedagogicznych, wywiadówek, szkoleń.