KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA

2 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły. 5. Baza szkoły. 6. Nauczanie dwujęzyczne. II. CELE SZKOŁY III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Dydaktyka wyniki egzaminów zewnętrznych. 2. Działalność opiekuńczo- wychowawcza szkoły. 3. Baza szkoły. 4. Organizacja i zarządzanie szkołą. 5. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. 6. Promocja szkoły. 7. Kadra szkoły. VII. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.), - Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, z późń. zm.), - Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r., 2

3 I. CHARATERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Krakowie powołanego 1. września 2011 roku. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Maria Lachowicz Stankiewicz. Organem prowadzącym Zespołu jest Gmina Miejska Kraków. Szkoła jest placówką 6-cio oddziałową (w tym trzy oddziały dwujęzyczne). 2. Historia szkoły Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 zostało powołane dnia 1 września 2011r. Uczęszczają do niego uczniowie z Górki Narodowej, Witkowic i innych rejonów Krakowa. Obecna siedziba - budynek przy ul. Porzeczkowej 3 została wybudowana przed wojną, a w roku 1998 dobudowano pełnowymiarową halę sportową wraz z zapleczem. We wrześniu 2011 została oddana do użytku nowa część szkoły. Uczniowie korzystają tam z przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne i korytarzy, pracowni językowych, komputerowych i stołówki. 3. Lokalizacja Szkoła znajduje się w Krakowie w Dzielnicy IV Prądnik Biały w pobliżu malowniczej okolicy Parku Leśnego Witkowice. 4. Kadra szkoły W szkole pracuje 30 nauczycieli i pedagogów. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on-line). W szkole bardzo chętnie podejmowane są działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne. 3

4 5. Baza szkoły Placówka dysponuje 19 salami lekcyjnymi, w tym pracowniami komputerowymi, pracowniami językowymi, pracownią chemiczną oraz świetlicą, biblioteką, stołówką, pełnowymiarową halą sportową wraz z zapleczem (szatnie, toalety, prysznice) oraz od maja 2011 roku nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem. Szkoła posiada mobilny Internet, jest systematycznie modernizowana, zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny niezbędne do pracy z uczniami. Budynek i jego otoczenie są nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik Librus, który ułatwia kontakt na linii nauczyciel rodzic, co pozwala na bieżąco śledzić postępy ucznia w nauce. 6. Nauczanie dwujęzyczne Od roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum NR 83 funkcjonuje klasa dwujęzyczna realizująca rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Podstawę prawną nauczania dwujęzycznego stanowi m.in. 5 ust.2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania, z późn. zmianami, w którym mówi się, że: Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski oraz drugi język obcy. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społecznoekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego." Celem nauczania dwujęzycznego jest: zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości, 4

5 przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach w perspektywie dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą, osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego, stosowanie języka obcego jako narzędzia przyswajania wiedzy z innych przedmiotów, przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów zewnętrznych na poziomie B1+. Nauczanie dwujęzyczne w Gimnazjum nr 83 polega na realizacji: treści programowych z języka angielskiego w rozszerzonym zakresie tzn. 5 godzin nauki tygodniowo (dodatkowa godzina z native speakerem), treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych (chemia, biologia, matematyka, fizyka) w dwóch językach: polskim i angielskim. W ramach oferty dla oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum nr 83 planowane jest także podjęcie następujących działań: przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego, w tym do Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Bliżej Świata (formy teatralne w języku obcym), organizacja imprez promujących kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych np. Piknik Brytyjski. II. CELE SZKOŁY Ogólne cele szkoły zawarte są w Statucie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Krakowie, znajdują także swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program Profilaktyki i Wychowawczy Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności 5

6 jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniejszającej się liczby uczniów i konkurencji w środowisku lokalnym. 1. Główne cele: Promowanie pozytywnego wizerunku w środowisku. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Stwarzanie warunków do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Rozwijanie zainteresowań przedmiotowych w ramach kół przedmiotowych. Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. III. MISJA SZKOŁY Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. IV.WIZJA SZKOŁY Szkoła nasza jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań. 6

7 V. MODEL ABSOLWENTA Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który: jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki jest kulturalny jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań jest asertywny ma swoje zdanie, którego broni posiada świadomość patriotyczną ma właściwie ugruntowane poczucie własnej wartości potrafi pracować w grupie jest odpowiednio przygotowany do kolejnego etapu edukacji 7

8 VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Dydaktyka Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów zewnętrznych organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii psychologiczno - pedagogicznych Fakty świadczące o realizacji założonych celów znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce monitorowanie realizacji podstawy programowej analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb uczniów przejawianie inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach indywidualne podejście do nauczania i ucznia 8

9 2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczowychowawczej Fakty świadczące o realizacji założonych celów Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, działań proekologicznych i profilaktyki uzależnień eliminowanie przejawów agresji i przemocy udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wyrabianie postaw moralnych, jako podstawy do ukształtowania właściwego systemu wartości przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę obywatelską uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje społeczne podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i ekologię wpływają na postawy uczniów uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce i rozwojowi ogólnemu dziecka uczniowie uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki w każdym roku szkolnym diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów organizowanie akademii i uroczystości szkolnych organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym organizowanie zajęć profilaktycznych udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze i społeczne szkoły 9

10 3. Baza szkoły Zakładane cele dotyczące bazy szkoły Fakty świadczące o realizacji założonych celów Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi przeprowadzanie remontów bieżących budynku zagospodarowanie otoczenia uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej zakupy sprzętu sportowego 10

11 4. Organizacja i zarządzanie szkołą Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły Fakty świadczące o realizacji założonych celów Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki funkcjonowanie elektronicznego dziennika lekcyjnego Librus wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności placówki publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówkizasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego Librus 11

12 5. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Fakty świadczące o realizacji założonych celów właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i zawodach na terenie szkoły i gminy jest zauważany i doceniany elementem tradycji szkoły i gminy stało się święto szkoły związane z jej patronem i prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów placówka ściśle współpracuje z instytucjami lokalnymi -partnerami szkoły rodzice włączają się w działalność szkoły organizowanie Mistrzostw Szkoły w Narciarstwie Zjazdowym 12 Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły utrwalanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne -ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły

13 Współpraca ze środowiskiem lokalnym: o Preferowanie współpracy z instytucjami, które działają w środowisku lokalnym (Rada Dzielnicy, Parafia, Dworek Białoprądnicki); o Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym (Dożynki); o Podejmowanie działań służących pożytkowi lokalnej społeczności (sprzątanie świata, akcje okolicznościowe); o Pozyskiwanie partnerów wśród lokalnych firm i instytucji przy organizacji imprez szkolnych; o Współpraca z rodzicami uczniów; o Nadawanie tytułu Przyjaciel szkoły dla osób w sposób szczególny związanych ze szkołą i jej okolicą. 6. Promocja szkoły Strona internetowa szkoły, Konkursy, przeglądy, prezentacja wytworów dzieci, Uczestnictwo w zawodach sportowych, Piknik Brytyjski, Współpraca z środowiskiem lokalnym, Współorganizacja osiedlowych Dożynek, Współpraca ze strukturami samorządowymi, Prezentacje multimedialne w okolicznych szkołach podstawowych, Tworzenie ulotek i plakatów promujących szkołę, Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, Występy i przedstawienia dzieci na forum miejskim. 13

14 7. Kadra szkoły Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej Fakty świadczące o realizacji założonych celów Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce aktywny udział kadry szkoły w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności do podnoszenia efektywności nauczania kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe uczestnictwo w Radach Pedagogicznych określanie zakresu potrzeb szkoleniowych opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny realizacja planu doskonalenia przygotowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 14

15 VI. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości. Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii kontrola realizacji podstawy programowej obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu kontrola realizacji godzin z Karty Nauczyciela stała analiza efektów kształcenia stała analiza sytuacji wychowawczej obserwacja imprez i uroczystości szkolnych kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących okresowa kontrola dokumentacji szkolnej. VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane i zatwierdzane stosownymi uchwałami oraz pozytywnie opiniowane : Plan Pracy Szkoły Program Wychowawczy Szkoły Szkolny Program Profilaktyki Plan Pracy Biblioteki Szkolnej Plan Pracy Pedagoga Szkolnego oraz Plan Nadzoru Pedagogicznego opracowany przez dyrektora ZSP nr 2 w Krakowie na każdy rok szkolny. 15