Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, SPIS TREŒCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne... 8 l Inne publikacje Regulamin publikacji Oœwiadczenie publikuj¹cego Kalendarz konkursów i imprez na rok szkolny Propozycje warsztatów, kursów, szkoleñ realizowanych przez doradców metodycznych na rok szkolny l Formy nieodp³atne l Formy odp³atne l Formy dla nauczycieli wszystkich specjalnoœci l Dodatkowa oferta SCE w Tarnowie Programy edukacyjne upowszechniane przez SCE w Tarnowie Studia podyplomowe Kursy kwalifikacyjne Wspó³praca z Wydzia³em Zamiejscowym Nauk O Spo³eczeñstwie KUL w Stalowej Woli Od Dziekana WZNoS KUL w Stalowej Woli i Dyrektora Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli Formy wspó³pracy Artyku³y z cyklu Teoria i praktyka Oœwiatowe raporty l Powiat Tarnowski l Gmina Dêbno l Gmina miasto Rad³ów l Gmina miasto Tarnów l Gminia miasto Tuchów l Gmina abno Sprawozdania z imprez organizowanych przez SCE w roku szkolnym Tabelaryczne zestawienie wyników konkursów organizowanych przez SCE w Tarnowie Karta zg³oszeñ Karta uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli

2 2

3 Od Starosty Tarnowskiego Szanowni Pañstwo, Edukacja m³odzie y jest jednym z najwa niejszych zadañ, jakie realizuje powiat tarnowski. W³adze powiatu stwarzaj¹c coraz lepsze warunki materialne do nauki i kszta³cenia siê m³odzie y wiejskiej zwracaj¹ równie uwagê na zapewnienie jej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jak najbardziej wykwalifikowanej i dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Nale y wiêc w sposób istotny podkreœliæ dzia³ania powiatu w zakresie u³atwiania nauczycielom podwy szania kwalifikacji tj. stworzenia im mo liwoœci korzystania z doradztwa metodycznego oraz uzyskiwania nowych kwalifikacji. Tê rolê wype³nia i realizuje we wspó³pracy z innymi samorz¹dami powiatowy oœrodek doskonalenia nauczycieli, którym jest Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie. O wysokiej jakoœci pracy Centrum œwiadczy fakt nawi¹zania wspó³pracy ze szko³ami wy szymi i innymi podobnymi oœrodkami, co stwarza mo liwoœæ organizowania na miejscu szkoleñ dla nauczycieli na wysokim poziomie i relatywnie obni a ich koszty. Na uznanie zas³uguj¹ starania Dyrektora Centrum Pani mgr Barbary Dagmary Nizio³ek w zakresie nawi¹zania wspó³pracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw³a II Wydzia³ Zamiejscowy Nauk o Spo³eczeñstwie w Stalowej Woli, która ju zaowocowa³a zorganizowaniem studiów podyplomowych oraz konferencji naukowych. Wspó³praca z KUL-em bêdzie dodatkowym gwarantem wysokiej jakoœci merytorycznej pracy Centrum. Œwiadczyæ o niej bêd¹ tak e wydawane wspólnie publikacje, których autorami s¹ doradcy metodyczni i nauczyciele oraz pracownicy naukowi KUL. Maj¹c powy sze na uwadze, pragnê zachêciæ dyrektorów szkó³ i placówek, nauczycieli oraz pracowników samorz¹dowych zajmuj¹cych siê oœwiat¹ do wspó³pracy z Samorz¹dowym Centrum Edukacji w Tarnowie w zakresie nie tylko korzystania z jego us³ug, ale tak e dzielenia siê swoim w³asnymi doœwiadczeniami i dobrymi praktykami edukacyjnymi. Starosta Tarnowski 3

4 S³owo Dyrektora Szanowni Pañstwo! Ju po raz 19 pragniemy na ³amach naszego Biuletynu podzieliæ siê z Pañstwem dokonaniami Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. W minionym roku w jak najwiêkszym stopniu staraliœmy siê zrealizowaæ nasze g³ówne za³o enie, którym jest ukazanie nauczycielom ró norodnych szans i mo liwoœci, jakie daje im wybrany przez nich zawód. Nie zapomnieliœmy tak e, e u podstaw naszej dzia³alnoœci le y wspieranie pracowników oœwiatowych oraz niesienie im pomocy w konfrontacji ze szkoln¹ rzeczywistoœci¹. Maj¹c to na uwadze, sporo miejsca w tym wydaniu poœwiêcamy omówieniu nowoœci, które zosta³y wprowadzone do systemu edukacji. W tegorocznym Biuletynie w cyklu Teoria i praktyka znajdziecie Pañstwo zarówno artyku³y problemowe jak i poœwiêcone nowym regulacjom, które od roku szkolnego wprowadza do oœwiaty reforma programowa. Zaprezentujemy tak e zmiany i trendy, jakie rozwinê³y siê w takich dziedzinach jak: wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, nauka jêzyków obcych i przedmiotów zawodowych. W Biuletynie znajdziecie Pañstwo materia³y dotycz¹ce promocji szko³y, pracy doradcy metodycznego, edukacji przedszkolnej, oceniania kszta³tuj¹cego, procesu ewaluacji oraz sposobów tworzenia i modyfikowania autorskich programów nauczania. Na ³amach naszego magazynu informacyjnego wypowiedz¹ siê równie przedstawiciele oœrodków samorz¹dowych i przedstawi¹ swoje spostrze enia na temat realizowania polityki oœwiatowej w poszczególnych gminach. Tradycyjnie w numerze znajdziecie Pañstwo propozycje form szkoleniowych oraz kalendarz imprez i konkursów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów. Przygotowuj¹c oferty szkoleniowe dla nauczycieli, uwzglêdniliœmy zapotrzebowania oraz oczekiwania pedagogów. Stworzyliœmy propozycje oparte na diagnozie potrzeb. D¹ ymy bowiem do tego, aby uczestnicy organizowanych przez nas kursów, szkoleñ oraz warsztatów realizowali swoje edukacyjne plany i byli w pe³ni zadowoleni ze œwiadczonych przez nas us³ug. Oddaj¹c w rêce Czytelników 19 numer Biuletynu zredagowanego przez Zespó³ Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie we wspó³pracy z pracownikami naukowymi KUL WZNoS w Stalowej Woli, zachêcamy do zapoznania siê z informacjami, ofertami oraz propozycjami dzia³añ, jakie kierujemy pod Pañstwa adresem. Mamy nadziejê, e lektura naszego czasopisma zachêci wszystkich do wspó³pracy z nami. Chcielibyœmy, aby nasza placówka w kolejnym roku swojej dzia³alnoœci skupia³a wokó³ siebie nauczycieli kreatywnych, zaanga owanych, wykszta³conych i akceptuj¹cych zasadê Lifelong Learning (uczenie siê przez ca³e ycie). Wiedza bowiem prowadzi cz³owieka do m¹droœci. M¹droœæ zaœ pozwala inaczej yæ i zmienia oblicze tej Ziemi. Dyrektor Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie Barbara Dagmara Nizio³ek 4

5 WYKAZ TEMATÓW SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH SCE W TARNOWIE Lp. Tematyka szkolenia: 1. Œcie ki edukacyjne w praktyce szkolnej. 2. Nadpobudliwoœæ psychoruchowa dzieci. Imiê i nazwisko doradcy: mgr Halina Gawron 3. Uczeñ z trudnoœciami edukacyjnymi. 4. Nadzór pedagogiczny w myœl nowego rozporz¹dzenia MEN. mgr Halina Gawron 5. Ewaluacja w szkole. mgr Zofia Kuras 6. Projekt jako narzêdzie integracji miêdzyprzedmiotowej. 7. Agresja u dziecka przedszkolnego przyczyny, uwarunkowania i formy terapii. 8. Aktywizuj¹ce metody i techniki w edukacji przedszkolnej. 10. Programy edukacyjne Unii Europejskiej i ich wykorzystanie w szkole. mgr Beata Drwal mgr Ewa ybura mgr Ma³gorzata Ciukaj mgr Ewa ybura 11. Pomiar dydaktyczny. mgr Grzegorz Kubacki 12. Pomiar dydaktyczny w przedmiotach zawodowych Kierunki zmian programowych i organizacyjnych oraz modernizacja szkolnictwa zawodowego. Programy unijne dotycz¹ce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz kierunki zmian. 15. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnêtrznych. 16. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela. mgr Stanis³aw Myszka mgr Halina Gawron mgr Zofia Kuras mgr Gra yna Skrzekucka mgr Beata Drwal 17. Zagro enia w Internecie. mgr Zofia Kuras Zakres i forma wspó³dzia³ania i wspó³pracy z rodzicami na terenie przedszkola. Praca z dzieæmi w wieku przedszkolnym o ró nym poziomie rozwoju emocjonalnego. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka jako niezbêdny element pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola. W³aœciwa wspó³praca w radzie pedagogicznej. Jak organizowaæ wewn¹trzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli? Styl i metody pracy nauczyciela przedszkola a aktywnoœæ w³asna dziecka. mgr Gra yna Skrzekucka 5

6 Lp Tematyka szkolenia: Metody pracy niweluj¹ce trudnoœci i niepowodzenia procesu wychowania. Jak rozwi¹zywaæ konflikt w klasie szkolnej? Metoda konstruktywnej konfrontacji. Szkolenie w ramach programu: Bezpieczna i przyjazna szko³a opracowane przez CMPPP w Warszawie. Praca z uczniem zdolnym oraz sposoby wspierania rozwoju zdolnoœci i talentów uczniów. Imiê i nazwisko doradcy: 26. Stop agresji fizycznej i psychicznej w szkole. 27. Szko³a dobrze wychowana. Lepsza skutecznoœæ oddzia³ywañ wychowawczych. mgr Ma³gorzata Rega 28. Alkohol i uzale nienia. 29. Program porozumienie w szkole. Jak tworzyæ bezpieczny klimat szko³y? Jak budowaæ w klasie relacje pomagaj¹ce w nauce? Szkolenie w ramach programu Bezpieczna i przyjazna szko³a opracowane przez CMPPP w Warszawie. 30. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. mgr Beata Drwal 31. Aktywizuj¹ce metody nauczania. 32. Kreowanie twórczej aktywnoœci uczniów w kszta³ceniu zintegrowanym. 33. Motywowanie ucznia do nauki. 34. Praca z uczniem zdolnym. 35. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i szkole. 36. Konstruowanie programów naprawczych. mgr Izabela Nadolnik mgr Halina Gawron mgr Izabela Nadolnik mgr Gra yna Skrzekucka mgr Halina Gawron mgr Grzegorz Kubacki mgr Halina Gawron mgr Zofia Kuras 37. Jak tworzyæ dobry samorz¹d uczniowski? 38. Ciekawe zajêcia pozalekcyjne planowanie i organizacja. 39. Rada Rodziców w szkole. mgr Joanna Kozio³ 40. Szko³a wspó³pracuj¹ca z rodzicami. 41. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 42. Bezpieczne wyjazdy i wyjœcia klasowe. Oferta dodatkowa w ramach zapotrzebowania 43. Stres w szkole. 44. Zagro enia na imprezach. 6

7 Lp. 46. Zdrowy wygl¹d bez sterydów. Tematyka szkolenia: Imiê i nazwisko doradcy: 47. Walka z depresj¹. 48. Zaburzenia w od ywianiu STOP anoreksji i bulimii. 49. Akceptacja w grupie rówieœniczej. 50. Emisja g³osu z elementami retoryki. Oferta dodatkowa w ramach zapotrzebowania 51. Alkohol i uzale nienia. 52. Szko³a bez dilera przenikanie narkotyków. 53. Moja tolerancja wobec odmiennoœci. Szkolenia rad pedagogicznych bêd¹ realizowane na pisemn¹ proœbê dyrektora szko³y zg³aszaj¹cej zapotrzebowanie na dane szkolenie. Pisma (przes³ane poczt¹ lub faksem) proszê kierowaæ na adres SCE. Doradcy metodyczni Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie realizuj¹ równie szkolenia rad pedagogicznych na dowolne tematy zg³aszane przez szko³y, placówki oraz inne instytucje oœwiatowe po wczeœniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem SCE w Tarnowie. 7

8 WYDAWNICTWA SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE Zeszyty Metodyczne LP. TYTU PUBLIKACJI AUTOR 1. Przyk³adowe scenariusze lekcji przyrody w terenie. Urszula Jackowicz, Anna Suchan, El bieta Wrona 2. Metody aktywizuj¹ce na lekcjach przyrody. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan Nauczanie historii najnowszej w Europie Zachodniej. Scenariusze nauczycieli ró nych specjalnoœci z kursu Media w procesie dydaktycznym. Ewa Sawicka uczestnicy kursu pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary Przyk³adowe konspekty z chemii do dzia³u Kinetyka Chemiczna. Metody aktywizuj¹ce na lekcjach historii i spo³eczeñstwa w szko³ach podstawowych i historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w gimnazjum. 7. Przedmiotowy system oceniania z chemii. 8. Przyk³adowe scenariusze lekcji jêzyka polskiego. Magdalena Cichostêpska uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Alicji Kurcz i Ewy Sawickiej uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Magdaleny Cichostêpskiej nauczyciele jêzyka polskiego LO w Tuchowie 9. Plan pracy dydaktycznej z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Barbara Czosnyki 10. Historia przyk³adowe testy dla klas I-IV Praca ze Ÿród³ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie I edycja. Metody aktywizuj¹ce w kszta³ceniu literackim i kulturowym. Barbara Zagórska Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Tuchowie uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Bernadety Klimczak B¹dŸmy bezpieczni projekt oœrodka tematycznego. Praca ze Ÿród³ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie II edycja. Przyk³adowe scenariusze lekcji jêzyka polskiego dla gimnazjum. Danuta Baniek, Anna Konstanty, Maria Rudnik uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary uczestnicy zespo³u samokszta³ceniowego pod redakcj¹ Bernadety Klimczak 8

9 Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli konspekty lekcji historii i wiedzy o spo³eczeñstwie z wykorzystaniem materia³ów zaczerpniêtych z Internetu. Wymagania edukacyjne z jêzyka polskiego w szko³ach ponadpodstawowych. Szczegó³owe kryteria ocen z historii w klasach I, II, III gimnazjum. Kryteria oceniania historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w klasach IV-VI szko³y podstawowej. Rodzice rzeczywistymi partnerami w pracy wychowawczej. Propozycje autorskich scenariuszy zajêæ do realizacji programu UNIKANIE ZAGRO EÑ. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Barbary Czosnyki Stanis³aw Babiarz Ewa Sawicka Alicja Kurcz Gra yna Skrzekucka Ewa Malik 22. Miejsce rodziców w naszych przedszkolach. Gra yna Skrzekucka A Analiza treœci nauczania chemii w gimnazjum pod wzglêdem celów nauczania i wymagañ programowych. Aktywizuj¹ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole. Anna Nasiadka Stanis³aw Ziêtara 24. Edukacja prozdrowotna. Anna Nasiadka 25. Cz³owiek poœród nas. 26. Wynikowy plan nauczania jêzyka polskiego w klasie I technikum i liceum, opracowany w parciu o program i podrêcznik BARWY EPOK WSiP. pedagodzy ze Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze Stanis³aw Babiarz 27. Przedszkolak rozpoznaje, nazywa i wyra a uczucia. Gra yna Skrzekucka 28 A Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejêtnoœci do rozwi¹zywania problemów. Kontrola pisemna osi¹gniêæ uczniów pod k¹tem wymagañ egzaminacyjnych. Wychowanie komunikacyjne zbiór scenariuszy lekcji. Anna Nasiadka Anna Nasiadka uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Marty Boryczka 30. Zajêcia terenowe w nauczaniu przyrody. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 31. Realizacja œcie ek edukacyjnych na lekcjach geografii w gimnazjum. Uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 9

10 Aktywizuj¹ce metody i formy pracy na lekcjach biologii i chemii. Niezwykli piwowarzy w grodzie nad Uszwic¹ metoda projektu. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anna Nasiadka Renata Paliñska 34. Pytania maturalne z biologii wraz z odpowiedziami. uczestnicy zespo³u samokszta³ceniowego pod redakcj¹ Teresy Podrazy 35. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do egzaminu po gimnazjum. Przyk³adowe zadania z geografii. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 36. Domowy zestaw æwiczeñ korekcyjnych El bieta Srebro Poradnik nauczyciela gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. I etap edukacyjny. Klasy I-III szko³y podstawowej. Poznajemy i pielêgnujemy nasz¹ przesz³oœæ, kulturê i tradycjê w zabawach i zajêciach w przedszkolu Diagnoza funkcjonalna Roberta ucznia upoœledzonego umys³owo w stopniu g³êbokim. El bieta Srebro El bieta Srebro Teresa Nowak, Krystyna Wzorek Agnieszka Radziak 41. Dobrze mieæ przyjació³. El bieta Doktór, Gra yna azarek Pomys³y edukacyjne nauczycieli Zespo³u Pracy Twórczej w zakresie wychowania przedszkolnego. Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich. Zabawy inscenizowane jako jedna z form umuzykalnienia i rozwoju psychofizycznego dzieci. Testy znajomoœci lektur polskie powieœci historyczne. praca zbiorowa pod redakcj¹ Gra yny Skrzekuckiej praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Ma³gorzata Ciukaj praca zbiorowa pod redakcj¹ Katarzyny Skrzyniarz 46. Matematyka w klasie III. Testy wyboru. 47. Metody aktywizuj¹ce w kszta³ceniu zintegrowanym. praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach chemii w gimnazjum. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach biologii w gimnazjum. Kryteria wymagañ z jêzyka polskiego dla klasy VI na podstawie programu nauczania Jêzyk polski dla klas 4-6 S³owa jak klucze. Anna Nasiadka, Ma³gorzata Solarz, Danuta Œwi¹tek Anna Nasiadka, Ma³gorzata Solarz, Danuta Œwi¹tek praca zbiorowa pod redakcj¹ Bernadety Klimczak 10

11 Dyplom Krzy a Obrony Lwowa 1-22 Listopada Walki o Lwów. Zabawy, zajêcia, gry i æwiczenia czyli pomys³y na dobry klimat w grupie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Matematyka w ulu zbiór zadañ z matematyki o tematyce przyrodniczej dla szko³y podstawowej. Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców. Materia³y pomocnicze dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Lokalne drogi do niepodleg³oœci. Materia³y pomocnicze do nauczania historii regionalnej. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ Gra yny Skrzekuckiej Alicja Szczepanik, Gra yna Klimowicz, Maria G³adysz Gra yna Skrzekucka dr Edmund Juœko 56. To my wiersze i piosenki z mojego œwiata. praca zbiorowa pod redakcj¹ Bo eny Dulowskiej Projekt jako narzêdzie integracji w kszta³ceniu zintegrowanym. Gry i zabawy dydaktyczne w kszta³ceniu zintegrowanym. Uczê siê i bawiê. Bawiê siê i nauczam. Scenariusze na ciekawe zajêcia w edukacji wczesnoszkolnej. praca zbiorowa pod redakcj¹ Beaty Drwal praca zbiorowa pod redakcj¹ Bo eny Dulowskiej praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik 60. Scenariusze inscenizacji na uroczystoœci szkolne. praca zbiorowa pod redakcj¹ Katarzyny Skrzyniarz 61. Promocja zdrowia. Barbara Dagmara Nizio³ek 62. Józef Pi³sudski. Historia Tradycja Edukacja. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Genera³owie Wojska Polskiego. Synowie Ziemi Tarnowskiej ( ). Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów (z doœwiadczeñ Powiatu Tarnowskiego) Œwietlica drugim domem przewodnik pracy opiekuñczo-wychowawczo-dydaktycznej œwietlicy szkolnej. Ortografia nie jest trudna. Testy konkursowe dla klas I-III. Aktywizuj¹ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole. Kontrola pisemna osi¹gniêæ uczniów pod k¹tem wymagañ egzaminacyjnych. Kinezjologia edukacyjna. Gimnastyka Mózgu wg Paula Denissona. dr hab. Edmund Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ Ryszarda Mysiora Ma³gorzata Ch³oñ Izabela Nadolnik Stanis³aw Ziêtara Anna Nasiadka Anna Zwoleñska 11

12 70. Œcie ka dydaktyczna po Tuchowie. praca zbiorowa pod redakcj¹ Haliny Gawron 71. Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ Panie.. dr Pawe³ Juœko 72. Zag³ada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. dr hab. Edmund Juœko 73. Jan Tarnowski. Hetman i M¹ Stanu dr hab. Edmund Juœko 74. Galopem przez dzieje Kawalerii Polskiej Zbigniew Radoñ 75. Za chleb i wolnoœæ... Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku Wies³aw Kutek Ksi¹ ki LP. TYTU PUBLIKACJI AUTOR Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach Nauczyciele szkó³ powszechnych powiatu tarnowskiego II Rzeczypospolitej. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko 3. Wp³yw szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji a kszta³t polskiej szko³y powszechnej w latach Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu spo³ecznego w Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVII wieku Pu³k Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia Tradycja Pamiêæ. 5. Pu³k Strzelców Konnych. Historia Tradycja Pamiêæ. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko dr Edmund Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ dra hab. Edmunda Juœko, Macieja Ma³oziêcia 12

13 REGULAMIN PUBLIKACJI Zespó³ Redakcyjny Biuletynu Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie przekazuje Pañstwu Regulamin obowi¹zuj¹cy przy redagowaniu tekstów autorskich wydawanych przez SCE. Uprzejmie prosimy o uwzglêdnianie warunków wymienionych poni ej. 11. Przes³anie na adres Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie propozycji publikacji, oznacza zgodê na poni szy regulamin. Ka dy publicysta ma obowi¹zek zapoznania siê z Regulaminem publikacji. 12. Autorzy zobowi¹zani s¹ do rzetelnoœci w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji. 13. Zespó³ Redakcyjny mo e nie przyj¹æ tekstu do publikacji w przypadku: a) niskiej jakoœci merytorycznej lub jêzykowej, b) wykrycia plagiatu. 14. Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przys³uguj¹ce innej osobie, traci prawo do publikowania w Biuletynie i zeszytach metodycznych. W przypadkach naruszenia praw autorskich Zespó³ Redakcyjny udostêpnia poszkodowanemu niezbêdne dane dotycz¹ce autora dla dochodzenia przezeñ roszczeñ. 15. Nades³anie do Zespo³u Redakcyjnego podpisanego materia³u oznacza wyra enie zgody na jego publikacjê nie ograniczon¹ terminem (np. w najbli szym Biuletynie ). 16. Zespó³ Redakcyjny nie zwraca otrzymanych materia³ów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian formalnych. 17. Za poprawnoœæ merytoryczn¹ materia³ów zamieszczanych w Biuletynie oraz zeszytach metodycznych SCE odpowiada autor i recenzent. 18. Zespó³ Redakcyjny nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nades³any tekst. 19. Materia³y do publikacji nale y nadsy³aæ po korekcie jêzykowej. Ka dy materia³ powinien byæ opatrzony czytelnym podpisem osoby, która za tê korektê jest odpowiedzialna. 10. Zespó³ Redakcyjny zastrzega sobie mo liwoœæ dokonywania korekty jêzykowej materia³ów. 11. Autorzy tekstów nie otrzymuj¹ wynagrodzenia za artyku³y i prace opublikowane w Biuletynie i zeszytach metodycznych. 12. Do adresu korespondencyjnego nale y podaæ miejsce zatrudnienia, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, adres szko³y (placówki) instytucji, telefon kontaktowy. 13. Treœæ artyku³ów powinna byæ ujêta w zwiêz³ej formie i dotyczyæ najnowszej problematyki z zakresu edukacji. 14. Teksty autorskie nale y przekazywaæ w formie wydruku komputerowego z za³¹czonym noœnikiem elektronicznym na adres: Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Aleja Solidarnoœci 5-9, Tarnów lub poczt¹ elektroniczn¹: z uwzglêdnieniem poni szych zasad: a) objêtoœæ oko³o 3 strony ok znaków na stronê, b) tytu³y publikacji czcionka Arial 12, wyœrodkowanie, c) tekst publikacji czcionka Times New Roman 12, wyrównanie obustronne, d) w lewym górnym rogu zamieœciæ: imiê i nazwisko, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, miejsce zatrudnienia czcionka Times New Roman 12, kursywa, e) po danych dotycz¹cych autora (powy szy pkt. d) zamieœciæ tytu³ i w³aœciwy tekst publikacji. 15. W scenariuszach i konspektach lekcji nale y podaæ: a) poziom edukacyjny klasa, przedmiot, liczba godzin, 13

14 b) temat zajêæ edukacyjnych, c) cele, metody pracy, formy pracy, œrodki i pomoce dydaktyczne. 16. ród³a wykorzystane w tekœcie, musz¹ posiadaæ opis bibliograficzny: a) autorskie autor, tytu³, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa i rok wydania; b) prace zbiorowe tytu³, imiê i nazwisko redaktora, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa i rok wydania; c) artyku³y, referaty z prac zbiorowych autor, tytu³ [w:] tytu³ pracy zbiorowej i dalsze elementy opisu jak przy pracy zbiorowej; d) artyku³ z czasopisma autor, tytu³ artyku³u, nazwa czasopisma, rok wydania, numer, numery stron. 17. Zapo yczanie tekstów z twórczoœci innych autorów mo liwe jest w uzasadnionym zakresie, w ramach dozwolonego u ytku publicznego zgodnie z przepisami prawa autorskiego. 18. Materia³y do zeszytów metodycznych pod wzglêdem formalnym powinny byæ opracowane wed³ug wzoru dostêpnego w Samorz¹dowym Centrum Edukacji. 19. Powy szy Regulamin obowi¹zuje równie doradców metodycznych Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. 20. Materia³y doradców do sk³adu komputerowego przekazuje koordynator Zespo³u Redakcyjnego w wersji elektronicznej po korekcie jêzykowej, najpóÿniej trzy tygodnie przed terminem z³o enia Biuletynu u Redaktor Naczelnej. 21. Zdjêcia przekazywane do publikacji w formie pliku cyfrowego w nazwie pliku musz¹ posiadaæ opis, który zostanie zamieszczony pod zdjêciem. Zdjêcia bez opisu nie bêd¹ publikowane. 22. Ka dy publicysta przekazuje Zespo³owi Redakcyjnemu wype³nione oœwiadczenie publicysty. Materia³y bez oœwiadczenia nie bêd¹ publikowane. Zapraszamy do wspó³pracy! Redaktor Naczelna 14

15 OŒWIADCZENIE PUBLICYSTY Oœwiadczam, e: 1. Jestem œwiadoma/œwiadomy odpowiedzialnoœci za treœæ publikacji oraz za naruszenie praw autorskich znajduj¹cych siê w niej treœci i elementów, zgodnie z ustaw¹ z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r., Nr 24, poz. 83). 2. Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb SCE w Tarnowie zgodnie z ustaw¹ z dn r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z póÿn. zm.). Przyjmujê do wiadomoœci, e przys³uguje mi prawo wgl¹du do tych danych, mo liwoœæ ich poprawiania oraz, e podanie danych ma charakter dobrowolny. 3. Wyra am zgodê na dalsze przetwarzanie publikacji w formie elektronicznej i papierowej (np. przez umieszczenie na stronie internetowej SCE, p³ycie CD, wykorzystanie jako materia³ów edukacyjnych) przez Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie. Imiê i nazwisko: Adres: ulica, nr lokalu/domu kod, miejscowoœæ Dane o autorze: Województwo: Stopieñ awansu zawodowego: Miejsce pracy: pe³niona funkcja adres szko³y/placówki Telefon: Dane o publikacji: Tytu³ publikacji: Przedmiot, dziedzina: Opis publikacji: (zakres tematyczny) Kategoria: artyku³, program, plan, scenariusz, konspekt, opracowanie, projekt, itp. Korekta jêzykowa: imiê i nazwisko, adres szko³y/placówki Data: Akceptacja Zespo³u Redakcyjnego SCE: data Czytelny podpis autora: Dopuszczam/nie dopuszczam/ materia do publikacji pieczêæ i podpis dyrektora SCE 15

16 KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SCE W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM

17 IX Konkurs Wiedzy O Igrzyskach Olimpijskich VIII Miêdzypowiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III VIII Konkurs poprawnego pisania w jêzyku angielskim Spelling competition IX Konkurs Piosenki Angielskiej English Song IX Miêdzypowiatowa Olimpiada Jêzyka Angielskiego nauczyciele wychowania fizycznego nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele i uczniowie szkó³ podstawowych nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych nauczyciele i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych mgr Izabela Nadolnik mgr Grzegorz Kubacki mgr Izabela Nadolnik czerwiec 2011 maj 2011 mgr Ewa ybura maj 2011 mgr Ewa ybura marzec 2011 mgr Ewa ybura kwiecieñ Miêdzypowiatowy Konkurs Czytelniczy pod has³em Umiem i lubiê czytaæ nauczyciele i uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych. mgr Beata Drwal marzec III Miêdzypowiatowy Konkurs Chemiczny Chemia z nami i wokó³ nas nauczyciele i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych. mgr Danuta Seremet marzec II Miêdzypowiatowy Konkurs Chemiczny Chemia i Ty. Uczniowie i nauczyciele szkó³ gimnazjalnych. mgr Zofia Kuras kwiecieñ Miêdzypowiatowy Konkurs Fizyczny Eksperymenty fizyczne. Konkurs na najlepszy projekt pracy œwietlicy szkolnej My siê nie nudzimy III Konkurs plastyczny Bombka bo onarodzeniowa nauczyciele i uczniowie klas II i III gimnazjum. nauczyciele opiekunowie œwietlic szkolnych ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych. nauczyciele opiekunowie œwietlic szkolnych i uczniowie. mgr Danuta Seremet mgr Ma³gorzata Rega mgr Ma³gorzata Rega maj 2011 maj 2011 grudzieñ

18 PROPOZYCJE WARSZTATÓW, KURSÓW I SZKOLEÑ REALIZOWANYCH PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE FORMY NIEODP ATNE dla nauczycieli z gmin zrzeszonych z SCE w Tarnowie Wychowanie przedszkolne Kod: WP/0/1 Nauczyciel innowator refleksyjny praktyk. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego (przewodnicz¹cy zespo³ów samokszta³ceniowych) Cele: zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej, poznanie sposobów doskonalenia kompetencji, zdobycie umiejêtnoœci tworzenia wizji osobistej, zaprojektowania w³asnego doskonalenia, planowania w³asnej kariery. 1. Refleksyjny nauczyciel Ja Dziecko Œrodowisko Lokalne. 2. Dzia³alnoœæ innowacyjna i nowatorska. 3. Samodoskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela. 4. Ewaluacja i refleksja w realizacji zadañ edukacyjnych przedszkola, szko³y. 5. Æwiczenia, praca w grupach, dyskusja, wymiana doœwiadczeñ. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I, II semestr po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/2 Konstruowanie programów w³asnych w wychowaniu przedszkolnym. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cele: zapoznanie ze sposobem konstruowania programów w³asnych, rozwijanie umiejêtnoœci budowania programu, powinnoœci nauczyciela sk³adaj¹cego materia³ do publikacji. 1. Metody, techniki i sposoby projektowania programów w³asnych oraz innowacji pedagogicznych. 2. Analiza programów, wybór, modyfikacja czy w³asny program. 3. Wypracowanie procedury budowy programu. 4. Ustalenie struktur programu, dobór treœci. 5. Podjêcie próby budowy programu. 6. Poszerzenie wiedzy w zakresie narzêdzi ewaluacyjnych. 7. Projekt ewaluacji programu. Liczba godzin: 10, w tym 2 godziny pracy w³asnej uczestnika Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: zostanie podany po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/3 Opiekun nauczyciela sta ysty w awansie zawodowym nauczyciela przedszkola. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: przygotowanie nauczycieli do pe³nienia funkcji opiekuna sta u. 1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli. 2. Zadania opiekuna sta u. 3. Sporz¹dzenie kontraktu, harmonogramu spotkañ i tematyki konsultacji. 4. Rola opiekuna sta u w realizacji /pomoc w dokumentowaniu/ planu rozwoju zawodowego. 5. Obserwacja zajêæ jako element podnoszenia jakoœci pracy nauczyciela. 6. Przygotowanie projektu oceny za okres sta u. 18

19 Liczba godzin: 6 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: zostanie podany po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/4 Nauczyciel mianowany w awansie zawodowym. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele mianowani przedszkoli ubiegaj¹cy siê o stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Cele: wsparcie nauczycieli mianowanych w zakresie zmian zwi¹zanych z awansem zawodowym, pomoc w planowaniu i dokumentowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, propagowanie postawy kszta³cenia ustawicznego. 1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli, podstawy prawne. 2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres sta u. 3. Przygotowanie sprawozdania z odbytego sta u. 4. Dokumentowanie, sprawozdanie i ocena dorobku za okres sta u oraz prezentowanie dorobku przed komisj¹. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/5 Ewaluacja, analiza i refleksja w awansie zawodowym nauczyciela wychowania przedszkolnego. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego. Cele: zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej, poszerzenie wiedzy w zakresie narzêdzi ewaluacyjnych. Opracowanie narzêdzi do pozyskiwania informacji zwrotnej, wykorzystanie ewaluacji do realizacji zadañ edukacyjnych przedszkola. 1. Ewaluacja jako czynnik zapewniaj¹cy dobr¹ jakoœæ pracy nauczyciela i pracyprzedszkola. 2. Znaczenie ewaluacji w planowaniu, podejmowaniu i wdra aniu dzia³añ. 3. Ewaluacja i ocenianie skutecznoœci dzia³añ nauczyciela ubiegaj¹cego siê o stopieñ awansu zawodowego. 4. Kompletowanie dokumentacji do wniosku o postêpowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne. Liczba godzin: 10 godzin w tym 2 godziny pracy w³asnej uczestnika Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I, II semestr po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/6 Nauczyciel na starcie. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele sta yœci, nauczyciele kontraktowi. Cele: wspieranie nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy, doskonalenie umiejêtnoœci planowania pracy dydaktycznej, nabywanie umiejêtnoœci kierowania w³asnym rozwojem zawodowym. 1. Znajomoœæ i stosowanie prawa oœwiatowego. 2. Planowanie pracy dydaktycznej. 3. Metody pracy na zajêciach edukacyjnych. 4. Ewaluacja w pracy nauczyciela przedszkola. 5. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka 19

20 Kod: WP/0/7 Styl i metody pracy nauczyciela a aktywnoœæ w³asna dziecka. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i kszta³cenia zintegrowanego. Cele: ukazanie sposobów pracy zgodnie z mo liwoœciami rozwojowymi dzieci, poznanie i przeæwiczenie niektórych metod i technik aktywizuj¹cych, przekonanie uczestników do wzbogacania wiedzy i projektowania innowacyjnych metod pracy. 1. Nauczyciel diagnosta. 2. Efektywny nauczyciel (kompetencje nauczyciela). 3. Ró norodnoœæ form pracy i interesuj¹ce rozwi¹zania metodyczne warunkiem warunkiem aktywnoœci dziecka. 4. Asystowanie dziecku w organizowaniu ró nych rodzajów aktywnoœci. 5. Praca w grupach. Prezentacja rezultatów pracy (plakat). 6. Ocena poszczególnych propozycji przez uczestników zajêæ. 7. Podsumowanie. Ewaluacja. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/8 Atrakcyjne formy pracy z wybranymi utworami literatury dzieciêcej. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: kszta³towanie inwencji twórczej, logicznego myœlenia i pomys³owoœci w oparciu o wybrane utwory literackie. 1. Bajka, baœñ, legenda jako elementy rozwijania zainteresowañ czytelniczych dzieci. 2. Przyk³ady i sposoby pracy z tekstem literackim. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj Kod: WP/0/9 Wspieranie rozwoju aktywnoœci twórczej dziecka w aspekcie zabaw muzyczno-ruchowych, werbalnych i plastycznych. Rodzaj formy: Warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: rozwijanie praktycznych umiejêtnoœci twórczych dziecka przedszkolnego. 1. Przyk³ady wybranych metod i form pracy. 2. Propozycja zabaw rozwijaj¹cych inwencjê twórcz¹. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj Kod: WP/0/10 Rozwijanie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w grupie przedszkolnej. Rodzaj formy: Warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: podnoszenie samooceny dziecka i rozwijanie jego poczucia w³asnej wartoœci. 1. Budowanie poczucia zaufania i pozytywnych relacji w stosunku do nauczyciela i cz³onków grupy. 2. Propozycje dzia³añ edukacyjnych przydatnych w pracy. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj 20

WYDAWNICTWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE LP. TYTUŁ PUBLIKACJI AUTOR/AUTORZY

WYDAWNICTWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE LP. TYTUŁ PUBLIKACJI AUTOR/AUTORZY Zeszyty Metodyczne WYDAWNICTWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE LP. TYTUŁ PUBLIKACJI AUTOR/AUTORZY 1. Przykładowe scenariusze lekcji przyrody w terenie. 2. Metody aktywizujące na lekcjach przyrody.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY METODYCZNE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE

ZESZYTY METODYCZNE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE ZESZYTY METODYCZNE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE Lp. Tytuł Autor 1. Przykładowe scenariusze lekcji przyrody w terenie Urszula Jackowicz, Anna Suchan, Elżbieta Wrona 2. Metody aktywizujące na

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl. Spis treœci

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl. Spis treœci Spis treœci S³owo Dyrektora....3 Wykaz tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych...5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 * Zeszyty Metodyczne...8 * Ksi¹ ki...12 Kalendarz konkursów

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. STYCZEŃ 2012 R.

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. STYCZEŃ 2012 R. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. STYCZEŃ 2012 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym

Bardziej szczegółowo

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. MARZEC 2012 R.

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. MARZEC 2012 R. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. MARZEC 2012 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

Termin spotkania. Miejsce spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce spotkania Przedszkole Publiczne w Łęgu Tarnowskim

Termin spotkania. Miejsce spotkania Przedszkole Publiczne w Łęgu Tarnowskim Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Teoria inteligencji wielorakich według H. Gardnera (kontynuacja) rada pedagogiczna

Teoria inteligencji wielorakich według H. Gardnera (kontynuacja) rada pedagogiczna Nasz znak: 52/9/13 MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE LISTOPAD 2013 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce Spotkania Publiczne Przedszkole w Niedomicach. Godzina

Termin spotkania. Miejsce Spotkania Publiczne Przedszkole w Niedomicach. Godzina Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca spotkania udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE

Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE dla nauczycieli powiatów i gmin, które podpisa³y porozumienie w zakresie doradztwa metodycznego;

Bardziej szczegółowo

Twórcze metody aktywności ruchowej i tańca warsztaty Uwaga: Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami!!!

Twórcze metody aktywności ruchowej i tańca warsztaty Uwaga: Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami!!! Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Miejsce spotkania. Termin spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

Miejsce spotkania. Termin spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy WDN został opracowany w oparciu o: Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oświaty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWA OFERTA SCE

DODATKOWA OFERTA SCE DODATKOWA OFERTA SCE OD-1/07/08 Kurs instrukta owy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie y. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegaj¹ce siê o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Teresy Kolińskiej Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie Termin:

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. PAŹDZIERNIK 2011 R.

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. PAŹDZIERNIK 2011 R. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. PAŹDZIERNIK 2011 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Spis treœci

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie,  Spis treœci Spis treœci S³owo Dyrektora...3 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych...5 Kalendarz konkursów i imprez na rok szkolny 2009-2010...8 Regulamin publikacji... 10 Oœwiadczenie publikuj¹cego...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. WRZESIEŃ 2013 R.

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. WRZESIEŃ 2013 R. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ. WRZESIEŃ 2013 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym oraz konsultacje indywidualne podczas dyżurów

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SCE.52/4/15

Nasz znak: SCE.52/4/15 Nasz znak: SCE.52/4/15 MIESIĘCZNY KALENDARZ FORM DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE KWIECIEŃ 2015 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania 03.06 środa. Miejsce spotkania Publiczne Przedszkole w śabnie. Godzina

Termin spotkania 03.06 środa. Miejsce spotkania Publiczne Przedszkole w śabnie. Godzina Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Mgr Alicji Amroziak nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Staroźrebach ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego rozpoczęcie stażu 01.09.2003r. zakończenie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SCE.52/1/15

Nasz znak: SCE.52/1/15 Nasz znak: SCE.52/1/15 MIESIĘCZNY KALENDARZ FORM DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE STYCZEŃ 2015 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Mioduchowska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Nysa 2012 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu wychowanka.

Bardziej szczegółowo

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Iwona Wojdyła nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ubiegającego się o status nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce spotkania Publiczne Przedszkole w Żabnie. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania.

Termin spotkania. Miejsce spotkania Publiczne Przedszkole w Żabnie. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. WRZESIEŃ 2011 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradcą metodycznym

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Bajka logopedyczna i nie tylko Dla: nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i logopedów Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela żeby język sprawny był, czyli jak usprawnić artykulatory

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce Spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania. Godzina

Termin spotkania. Miejsce Spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania. Godzina Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY I 1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnych obiektów sportowych. 2. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 doskonalenie procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Znak: Z. Szk. 4171 1 / 2014 /15 - Kopia - PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Przedstawiony organom szkoły: 11 września 2014 r. Podstawa prawna: 1) art. 33. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Ewy Kaszowskiej nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowany zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dąbrowa Górnicza, dn. 15 września 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mirosław Pypłacz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Małgorzata Załuska nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Od 3 września 2012r Do 30 czerwca 2015r. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Zambrów

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Dla nauczycieli. Zapraszamy na spotkania z pracownikami pedagogicznymi Poradni

Dla nauczycieli. Zapraszamy na spotkania z pracownikami pedagogicznymi Poradni Dla nauczycieli Zapraszamy na spotkania z pracownikami pedagogicznymi Poradni Oferujemy: konsultacje indywidualne, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych na terenie Poradni i placówek zajęcia i

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Zeszyty Metodyczne. 6

owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Zeszyty Metodyczne. 6 Spis tre ci owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Wydawnictwa Samorz dowego Centrum Edukacji w Tarnowie Zeszyty Metodyczne. 6 Ksi ki.. 9 Kalendarz konkursów i imprez na

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 I. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 VII. Konsultacje Nazwa formy Kod Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. LISTOPAD 2012 R.

MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. LISTOPAD 2012 R. MIESIĘCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ I IMPREZ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE. LISTOPAD 20 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19 Wstêp: Co siê zmieni³o ostatnio w wychowaniu przedszkolnym O niepokojach rodziców i nauczycieli odnoœnie do wychowania oraz kszta³cenia ma³ych przedszkolaków Dlaczego treœci zawarte w kolejnych rozdzia³ach

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SCE.52/2/16

Nasz znak: SCE.52/2/16 Nasz znak: SCE.52/2/16 MIESIĘCZNY KALENDARZ FORM DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE LUTY 2016 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym ustaleniu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo