Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, SPIS TREŒCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne... 8 l Inne publikacje Regulamin publikacji Oœwiadczenie publikuj¹cego Kalendarz konkursów i imprez na rok szkolny Propozycje warsztatów, kursów, szkoleñ realizowanych przez doradców metodycznych na rok szkolny l Formy nieodp³atne l Formy odp³atne l Formy dla nauczycieli wszystkich specjalnoœci l Dodatkowa oferta SCE w Tarnowie Programy edukacyjne upowszechniane przez SCE w Tarnowie Studia podyplomowe Kursy kwalifikacyjne Wspó³praca z Wydzia³em Zamiejscowym Nauk O Spo³eczeñstwie KUL w Stalowej Woli Od Dziekana WZNoS KUL w Stalowej Woli i Dyrektora Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli Formy wspó³pracy Artyku³y z cyklu Teoria i praktyka Oœwiatowe raporty l Powiat Tarnowski l Gmina Dêbno l Gmina miasto Rad³ów l Gmina miasto Tarnów l Gminia miasto Tuchów l Gmina abno Sprawozdania z imprez organizowanych przez SCE w roku szkolnym Tabelaryczne zestawienie wyników konkursów organizowanych przez SCE w Tarnowie Karta zg³oszeñ Karta uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli

2 2

3 Od Starosty Tarnowskiego Szanowni Pañstwo, Edukacja m³odzie y jest jednym z najwa niejszych zadañ, jakie realizuje powiat tarnowski. W³adze powiatu stwarzaj¹c coraz lepsze warunki materialne do nauki i kszta³cenia siê m³odzie y wiejskiej zwracaj¹ równie uwagê na zapewnienie jej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jak najbardziej wykwalifikowanej i dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Nale y wiêc w sposób istotny podkreœliæ dzia³ania powiatu w zakresie u³atwiania nauczycielom podwy szania kwalifikacji tj. stworzenia im mo liwoœci korzystania z doradztwa metodycznego oraz uzyskiwania nowych kwalifikacji. Tê rolê wype³nia i realizuje we wspó³pracy z innymi samorz¹dami powiatowy oœrodek doskonalenia nauczycieli, którym jest Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie. O wysokiej jakoœci pracy Centrum œwiadczy fakt nawi¹zania wspó³pracy ze szko³ami wy szymi i innymi podobnymi oœrodkami, co stwarza mo liwoœæ organizowania na miejscu szkoleñ dla nauczycieli na wysokim poziomie i relatywnie obni a ich koszty. Na uznanie zas³uguj¹ starania Dyrektora Centrum Pani mgr Barbary Dagmary Nizio³ek w zakresie nawi¹zania wspó³pracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw³a II Wydzia³ Zamiejscowy Nauk o Spo³eczeñstwie w Stalowej Woli, która ju zaowocowa³a zorganizowaniem studiów podyplomowych oraz konferencji naukowych. Wspó³praca z KUL-em bêdzie dodatkowym gwarantem wysokiej jakoœci merytorycznej pracy Centrum. Œwiadczyæ o niej bêd¹ tak e wydawane wspólnie publikacje, których autorami s¹ doradcy metodyczni i nauczyciele oraz pracownicy naukowi KUL. Maj¹c powy sze na uwadze, pragnê zachêciæ dyrektorów szkó³ i placówek, nauczycieli oraz pracowników samorz¹dowych zajmuj¹cych siê oœwiat¹ do wspó³pracy z Samorz¹dowym Centrum Edukacji w Tarnowie w zakresie nie tylko korzystania z jego us³ug, ale tak e dzielenia siê swoim w³asnymi doœwiadczeniami i dobrymi praktykami edukacyjnymi. Starosta Tarnowski 3

4 S³owo Dyrektora Szanowni Pañstwo! Ju po raz 19 pragniemy na ³amach naszego Biuletynu podzieliæ siê z Pañstwem dokonaniami Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. W minionym roku w jak najwiêkszym stopniu staraliœmy siê zrealizowaæ nasze g³ówne za³o enie, którym jest ukazanie nauczycielom ró norodnych szans i mo liwoœci, jakie daje im wybrany przez nich zawód. Nie zapomnieliœmy tak e, e u podstaw naszej dzia³alnoœci le y wspieranie pracowników oœwiatowych oraz niesienie im pomocy w konfrontacji ze szkoln¹ rzeczywistoœci¹. Maj¹c to na uwadze, sporo miejsca w tym wydaniu poœwiêcamy omówieniu nowoœci, które zosta³y wprowadzone do systemu edukacji. W tegorocznym Biuletynie w cyklu Teoria i praktyka znajdziecie Pañstwo zarówno artyku³y problemowe jak i poœwiêcone nowym regulacjom, które od roku szkolnego wprowadza do oœwiaty reforma programowa. Zaprezentujemy tak e zmiany i trendy, jakie rozwinê³y siê w takich dziedzinach jak: wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, nauka jêzyków obcych i przedmiotów zawodowych. W Biuletynie znajdziecie Pañstwo materia³y dotycz¹ce promocji szko³y, pracy doradcy metodycznego, edukacji przedszkolnej, oceniania kszta³tuj¹cego, procesu ewaluacji oraz sposobów tworzenia i modyfikowania autorskich programów nauczania. Na ³amach naszego magazynu informacyjnego wypowiedz¹ siê równie przedstawiciele oœrodków samorz¹dowych i przedstawi¹ swoje spostrze enia na temat realizowania polityki oœwiatowej w poszczególnych gminach. Tradycyjnie w numerze znajdziecie Pañstwo propozycje form szkoleniowych oraz kalendarz imprez i konkursów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów. Przygotowuj¹c oferty szkoleniowe dla nauczycieli, uwzglêdniliœmy zapotrzebowania oraz oczekiwania pedagogów. Stworzyliœmy propozycje oparte na diagnozie potrzeb. D¹ ymy bowiem do tego, aby uczestnicy organizowanych przez nas kursów, szkoleñ oraz warsztatów realizowali swoje edukacyjne plany i byli w pe³ni zadowoleni ze œwiadczonych przez nas us³ug. Oddaj¹c w rêce Czytelników 19 numer Biuletynu zredagowanego przez Zespó³ Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie we wspó³pracy z pracownikami naukowymi KUL WZNoS w Stalowej Woli, zachêcamy do zapoznania siê z informacjami, ofertami oraz propozycjami dzia³añ, jakie kierujemy pod Pañstwa adresem. Mamy nadziejê, e lektura naszego czasopisma zachêci wszystkich do wspó³pracy z nami. Chcielibyœmy, aby nasza placówka w kolejnym roku swojej dzia³alnoœci skupia³a wokó³ siebie nauczycieli kreatywnych, zaanga owanych, wykszta³conych i akceptuj¹cych zasadê Lifelong Learning (uczenie siê przez ca³e ycie). Wiedza bowiem prowadzi cz³owieka do m¹droœci. M¹droœæ zaœ pozwala inaczej yæ i zmienia oblicze tej Ziemi. Dyrektor Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie Barbara Dagmara Nizio³ek 4

5 WYKAZ TEMATÓW SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH SCE W TARNOWIE Lp. Tematyka szkolenia: 1. Œcie ki edukacyjne w praktyce szkolnej. 2. Nadpobudliwoœæ psychoruchowa dzieci. Imiê i nazwisko doradcy: mgr Halina Gawron 3. Uczeñ z trudnoœciami edukacyjnymi. 4. Nadzór pedagogiczny w myœl nowego rozporz¹dzenia MEN. mgr Halina Gawron 5. Ewaluacja w szkole. mgr Zofia Kuras 6. Projekt jako narzêdzie integracji miêdzyprzedmiotowej. 7. Agresja u dziecka przedszkolnego przyczyny, uwarunkowania i formy terapii. 8. Aktywizuj¹ce metody i techniki w edukacji przedszkolnej. 10. Programy edukacyjne Unii Europejskiej i ich wykorzystanie w szkole. mgr Beata Drwal mgr Ewa ybura mgr Ma³gorzata Ciukaj mgr Ewa ybura 11. Pomiar dydaktyczny. mgr Grzegorz Kubacki 12. Pomiar dydaktyczny w przedmiotach zawodowych Kierunki zmian programowych i organizacyjnych oraz modernizacja szkolnictwa zawodowego. Programy unijne dotycz¹ce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz kierunki zmian. 15. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnêtrznych. 16. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela. mgr Stanis³aw Myszka mgr Halina Gawron mgr Zofia Kuras mgr Gra yna Skrzekucka mgr Beata Drwal 17. Zagro enia w Internecie. mgr Zofia Kuras Zakres i forma wspó³dzia³ania i wspó³pracy z rodzicami na terenie przedszkola. Praca z dzieæmi w wieku przedszkolnym o ró nym poziomie rozwoju emocjonalnego. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka jako niezbêdny element pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola. W³aœciwa wspó³praca w radzie pedagogicznej. Jak organizowaæ wewn¹trzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli? Styl i metody pracy nauczyciela przedszkola a aktywnoœæ w³asna dziecka. mgr Gra yna Skrzekucka 5

6 Lp Tematyka szkolenia: Metody pracy niweluj¹ce trudnoœci i niepowodzenia procesu wychowania. Jak rozwi¹zywaæ konflikt w klasie szkolnej? Metoda konstruktywnej konfrontacji. Szkolenie w ramach programu: Bezpieczna i przyjazna szko³a opracowane przez CMPPP w Warszawie. Praca z uczniem zdolnym oraz sposoby wspierania rozwoju zdolnoœci i talentów uczniów. Imiê i nazwisko doradcy: 26. Stop agresji fizycznej i psychicznej w szkole. 27. Szko³a dobrze wychowana. Lepsza skutecznoœæ oddzia³ywañ wychowawczych. mgr Ma³gorzata Rega 28. Alkohol i uzale nienia. 29. Program porozumienie w szkole. Jak tworzyæ bezpieczny klimat szko³y? Jak budowaæ w klasie relacje pomagaj¹ce w nauce? Szkolenie w ramach programu Bezpieczna i przyjazna szko³a opracowane przez CMPPP w Warszawie. 30. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. mgr Beata Drwal 31. Aktywizuj¹ce metody nauczania. 32. Kreowanie twórczej aktywnoœci uczniów w kszta³ceniu zintegrowanym. 33. Motywowanie ucznia do nauki. 34. Praca z uczniem zdolnym. 35. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i szkole. 36. Konstruowanie programów naprawczych. mgr Izabela Nadolnik mgr Halina Gawron mgr Izabela Nadolnik mgr Gra yna Skrzekucka mgr Halina Gawron mgr Grzegorz Kubacki mgr Halina Gawron mgr Zofia Kuras 37. Jak tworzyæ dobry samorz¹d uczniowski? 38. Ciekawe zajêcia pozalekcyjne planowanie i organizacja. 39. Rada Rodziców w szkole. mgr Joanna Kozio³ 40. Szko³a wspó³pracuj¹ca z rodzicami. 41. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 42. Bezpieczne wyjazdy i wyjœcia klasowe. Oferta dodatkowa w ramach zapotrzebowania 43. Stres w szkole. 44. Zagro enia na imprezach. 6

7 Lp. 46. Zdrowy wygl¹d bez sterydów. Tematyka szkolenia: Imiê i nazwisko doradcy: 47. Walka z depresj¹. 48. Zaburzenia w od ywianiu STOP anoreksji i bulimii. 49. Akceptacja w grupie rówieœniczej. 50. Emisja g³osu z elementami retoryki. Oferta dodatkowa w ramach zapotrzebowania 51. Alkohol i uzale nienia. 52. Szko³a bez dilera przenikanie narkotyków. 53. Moja tolerancja wobec odmiennoœci. Szkolenia rad pedagogicznych bêd¹ realizowane na pisemn¹ proœbê dyrektora szko³y zg³aszaj¹cej zapotrzebowanie na dane szkolenie. Pisma (przes³ane poczt¹ lub faksem) proszê kierowaæ na adres SCE. Doradcy metodyczni Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie realizuj¹ równie szkolenia rad pedagogicznych na dowolne tematy zg³aszane przez szko³y, placówki oraz inne instytucje oœwiatowe po wczeœniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem SCE w Tarnowie. 7

8 WYDAWNICTWA SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE Zeszyty Metodyczne LP. TYTU PUBLIKACJI AUTOR 1. Przyk³adowe scenariusze lekcji przyrody w terenie. Urszula Jackowicz, Anna Suchan, El bieta Wrona 2. Metody aktywizuj¹ce na lekcjach przyrody. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan Nauczanie historii najnowszej w Europie Zachodniej. Scenariusze nauczycieli ró nych specjalnoœci z kursu Media w procesie dydaktycznym. Ewa Sawicka uczestnicy kursu pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary Przyk³adowe konspekty z chemii do dzia³u Kinetyka Chemiczna. Metody aktywizuj¹ce na lekcjach historii i spo³eczeñstwa w szko³ach podstawowych i historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w gimnazjum. 7. Przedmiotowy system oceniania z chemii. 8. Przyk³adowe scenariusze lekcji jêzyka polskiego. Magdalena Cichostêpska uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Alicji Kurcz i Ewy Sawickiej uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Magdaleny Cichostêpskiej nauczyciele jêzyka polskiego LO w Tuchowie 9. Plan pracy dydaktycznej z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Barbara Czosnyki 10. Historia przyk³adowe testy dla klas I-IV Praca ze Ÿród³ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie I edycja. Metody aktywizuj¹ce w kszta³ceniu literackim i kulturowym. Barbara Zagórska Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Tuchowie uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Bernadety Klimczak B¹dŸmy bezpieczni projekt oœrodka tematycznego. Praca ze Ÿród³ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie II edycja. Przyk³adowe scenariusze lekcji jêzyka polskiego dla gimnazjum. Danuta Baniek, Anna Konstanty, Maria Rudnik uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Stanis³awa Ziêtary uczestnicy zespo³u samokszta³ceniowego pod redakcj¹ Bernadety Klimczak 8

9 Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli konspekty lekcji historii i wiedzy o spo³eczeñstwie z wykorzystaniem materia³ów zaczerpniêtych z Internetu. Wymagania edukacyjne z jêzyka polskiego w szko³ach ponadpodstawowych. Szczegó³owe kryteria ocen z historii w klasach I, II, III gimnazjum. Kryteria oceniania historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w klasach IV-VI szko³y podstawowej. Rodzice rzeczywistymi partnerami w pracy wychowawczej. Propozycje autorskich scenariuszy zajêæ do realizacji programu UNIKANIE ZAGRO EÑ. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Barbary Czosnyki Stanis³aw Babiarz Ewa Sawicka Alicja Kurcz Gra yna Skrzekucka Ewa Malik 22. Miejsce rodziców w naszych przedszkolach. Gra yna Skrzekucka A Analiza treœci nauczania chemii w gimnazjum pod wzglêdem celów nauczania i wymagañ programowych. Aktywizuj¹ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole. Anna Nasiadka Stanis³aw Ziêtara 24. Edukacja prozdrowotna. Anna Nasiadka 25. Cz³owiek poœród nas. 26. Wynikowy plan nauczania jêzyka polskiego w klasie I technikum i liceum, opracowany w parciu o program i podrêcznik BARWY EPOK WSiP. pedagodzy ze Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze Stanis³aw Babiarz 27. Przedszkolak rozpoznaje, nazywa i wyra a uczucia. Gra yna Skrzekucka 28 A Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejêtnoœci do rozwi¹zywania problemów. Kontrola pisemna osi¹gniêæ uczniów pod k¹tem wymagañ egzaminacyjnych. Wychowanie komunikacyjne zbiór scenariuszy lekcji. Anna Nasiadka Anna Nasiadka uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Marty Boryczka 30. Zajêcia terenowe w nauczaniu przyrody. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 31. Realizacja œcie ek edukacyjnych na lekcjach geografii w gimnazjum. Uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 9

10 Aktywizuj¹ce metody i formy pracy na lekcjach biologii i chemii. Niezwykli piwowarzy w grodzie nad Uszwic¹ metoda projektu. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anna Nasiadka Renata Paliñska 34. Pytania maturalne z biologii wraz z odpowiedziami. uczestnicy zespo³u samokszta³ceniowego pod redakcj¹ Teresy Podrazy 35. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do egzaminu po gimnazjum. Przyk³adowe zadania z geografii. uczestnicy warsztatów pod redakcj¹ Anny Suchan 36. Domowy zestaw æwiczeñ korekcyjnych El bieta Srebro Poradnik nauczyciela gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. I etap edukacyjny. Klasy I-III szko³y podstawowej. Poznajemy i pielêgnujemy nasz¹ przesz³oœæ, kulturê i tradycjê w zabawach i zajêciach w przedszkolu Diagnoza funkcjonalna Roberta ucznia upoœledzonego umys³owo w stopniu g³êbokim. El bieta Srebro El bieta Srebro Teresa Nowak, Krystyna Wzorek Agnieszka Radziak 41. Dobrze mieæ przyjació³. El bieta Doktór, Gra yna azarek Pomys³y edukacyjne nauczycieli Zespo³u Pracy Twórczej w zakresie wychowania przedszkolnego. Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich. Zabawy inscenizowane jako jedna z form umuzykalnienia i rozwoju psychofizycznego dzieci. Testy znajomoœci lektur polskie powieœci historyczne. praca zbiorowa pod redakcj¹ Gra yny Skrzekuckiej praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Ma³gorzata Ciukaj praca zbiorowa pod redakcj¹ Katarzyny Skrzyniarz 46. Matematyka w klasie III. Testy wyboru. 47. Metody aktywizuj¹ce w kszta³ceniu zintegrowanym. praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach chemii w gimnazjum. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach biologii w gimnazjum. Kryteria wymagañ z jêzyka polskiego dla klasy VI na podstawie programu nauczania Jêzyk polski dla klas 4-6 S³owa jak klucze. Anna Nasiadka, Ma³gorzata Solarz, Danuta Œwi¹tek Anna Nasiadka, Ma³gorzata Solarz, Danuta Œwi¹tek praca zbiorowa pod redakcj¹ Bernadety Klimczak 10

11 Dyplom Krzy a Obrony Lwowa 1-22 Listopada Walki o Lwów. Zabawy, zajêcia, gry i æwiczenia czyli pomys³y na dobry klimat w grupie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Matematyka w ulu zbiór zadañ z matematyki o tematyce przyrodniczej dla szko³y podstawowej. Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców. Materia³y pomocnicze dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Lokalne drogi do niepodleg³oœci. Materia³y pomocnicze do nauczania historii regionalnej. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ Gra yny Skrzekuckiej Alicja Szczepanik, Gra yna Klimowicz, Maria G³adysz Gra yna Skrzekucka dr Edmund Juœko 56. To my wiersze i piosenki z mojego œwiata. praca zbiorowa pod redakcj¹ Bo eny Dulowskiej Projekt jako narzêdzie integracji w kszta³ceniu zintegrowanym. Gry i zabawy dydaktyczne w kszta³ceniu zintegrowanym. Uczê siê i bawiê. Bawiê siê i nauczam. Scenariusze na ciekawe zajêcia w edukacji wczesnoszkolnej. praca zbiorowa pod redakcj¹ Beaty Drwal praca zbiorowa pod redakcj¹ Bo eny Dulowskiej praca zbiorowa pod redakcj¹ Izabeli Nadolnik 60. Scenariusze inscenizacji na uroczystoœci szkolne. praca zbiorowa pod redakcj¹ Katarzyny Skrzyniarz 61. Promocja zdrowia. Barbara Dagmara Nizio³ek 62. Józef Pi³sudski. Historia Tradycja Edukacja. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Genera³owie Wojska Polskiego. Synowie Ziemi Tarnowskiej ( ). Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów (z doœwiadczeñ Powiatu Tarnowskiego) Œwietlica drugim domem przewodnik pracy opiekuñczo-wychowawczo-dydaktycznej œwietlicy szkolnej. Ortografia nie jest trudna. Testy konkursowe dla klas I-III. Aktywizuj¹ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole. Kontrola pisemna osi¹gniêæ uczniów pod k¹tem wymagañ egzaminacyjnych. Kinezjologia edukacyjna. Gimnastyka Mózgu wg Paula Denissona. dr hab. Edmund Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ Ryszarda Mysiora Ma³gorzata Ch³oñ Izabela Nadolnik Stanis³aw Ziêtara Anna Nasiadka Anna Zwoleñska 11

12 70. Œcie ka dydaktyczna po Tuchowie. praca zbiorowa pod redakcj¹ Haliny Gawron 71. Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ Panie.. dr Pawe³ Juœko 72. Zag³ada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. dr hab. Edmund Juœko 73. Jan Tarnowski. Hetman i M¹ Stanu dr hab. Edmund Juœko 74. Galopem przez dzieje Kawalerii Polskiej Zbigniew Radoñ 75. Za chleb i wolnoœæ... Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku Wies³aw Kutek Ksi¹ ki LP. TYTU PUBLIKACJI AUTOR Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach Nauczyciele szkó³ powszechnych powiatu tarnowskiego II Rzeczypospolitej. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko Praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko 3. Wp³yw szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji a kszta³t polskiej szko³y powszechnej w latach Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu spo³ecznego w Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVII wieku Pu³k Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia Tradycja Pamiêæ. 5. Pu³k Strzelców Konnych. Historia Tradycja Pamiêæ. praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko dr Edmund Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ dra Edmunda Juœko praca zbiorowa pod redakcj¹ dra hab. Edmunda Juœko, Macieja Ma³oziêcia 12

13 REGULAMIN PUBLIKACJI Zespó³ Redakcyjny Biuletynu Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie przekazuje Pañstwu Regulamin obowi¹zuj¹cy przy redagowaniu tekstów autorskich wydawanych przez SCE. Uprzejmie prosimy o uwzglêdnianie warunków wymienionych poni ej. 11. Przes³anie na adres Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie propozycji publikacji, oznacza zgodê na poni szy regulamin. Ka dy publicysta ma obowi¹zek zapoznania siê z Regulaminem publikacji. 12. Autorzy zobowi¹zani s¹ do rzetelnoœci w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji. 13. Zespó³ Redakcyjny mo e nie przyj¹æ tekstu do publikacji w przypadku: a) niskiej jakoœci merytorycznej lub jêzykowej, b) wykrycia plagiatu. 14. Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przys³uguj¹ce innej osobie, traci prawo do publikowania w Biuletynie i zeszytach metodycznych. W przypadkach naruszenia praw autorskich Zespó³ Redakcyjny udostêpnia poszkodowanemu niezbêdne dane dotycz¹ce autora dla dochodzenia przezeñ roszczeñ. 15. Nades³anie do Zespo³u Redakcyjnego podpisanego materia³u oznacza wyra enie zgody na jego publikacjê nie ograniczon¹ terminem (np. w najbli szym Biuletynie ). 16. Zespó³ Redakcyjny nie zwraca otrzymanych materia³ów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian formalnych. 17. Za poprawnoœæ merytoryczn¹ materia³ów zamieszczanych w Biuletynie oraz zeszytach metodycznych SCE odpowiada autor i recenzent. 18. Zespó³ Redakcyjny nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nades³any tekst. 19. Materia³y do publikacji nale y nadsy³aæ po korekcie jêzykowej. Ka dy materia³ powinien byæ opatrzony czytelnym podpisem osoby, która za tê korektê jest odpowiedzialna. 10. Zespó³ Redakcyjny zastrzega sobie mo liwoœæ dokonywania korekty jêzykowej materia³ów. 11. Autorzy tekstów nie otrzymuj¹ wynagrodzenia za artyku³y i prace opublikowane w Biuletynie i zeszytach metodycznych. 12. Do adresu korespondencyjnego nale y podaæ miejsce zatrudnienia, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, adres szko³y (placówki) instytucji, telefon kontaktowy. 13. Treœæ artyku³ów powinna byæ ujêta w zwiêz³ej formie i dotyczyæ najnowszej problematyki z zakresu edukacji. 14. Teksty autorskie nale y przekazywaæ w formie wydruku komputerowego z za³¹czonym noœnikiem elektronicznym na adres: Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Aleja Solidarnoœci 5-9, Tarnów lub poczt¹ elektroniczn¹: z uwzglêdnieniem poni szych zasad: a) objêtoœæ oko³o 3 strony ok znaków na stronê, b) tytu³y publikacji czcionka Arial 12, wyœrodkowanie, c) tekst publikacji czcionka Times New Roman 12, wyrównanie obustronne, d) w lewym górnym rogu zamieœciæ: imiê i nazwisko, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, miejsce zatrudnienia czcionka Times New Roman 12, kursywa, e) po danych dotycz¹cych autora (powy szy pkt. d) zamieœciæ tytu³ i w³aœciwy tekst publikacji. 15. W scenariuszach i konspektach lekcji nale y podaæ: a) poziom edukacyjny klasa, przedmiot, liczba godzin, 13

14 b) temat zajêæ edukacyjnych, c) cele, metody pracy, formy pracy, œrodki i pomoce dydaktyczne. 16. ród³a wykorzystane w tekœcie, musz¹ posiadaæ opis bibliograficzny: a) autorskie autor, tytu³, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa i rok wydania; b) prace zbiorowe tytu³, imiê i nazwisko redaktora, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa i rok wydania; c) artyku³y, referaty z prac zbiorowych autor, tytu³ [w:] tytu³ pracy zbiorowej i dalsze elementy opisu jak przy pracy zbiorowej; d) artyku³ z czasopisma autor, tytu³ artyku³u, nazwa czasopisma, rok wydania, numer, numery stron. 17. Zapo yczanie tekstów z twórczoœci innych autorów mo liwe jest w uzasadnionym zakresie, w ramach dozwolonego u ytku publicznego zgodnie z przepisami prawa autorskiego. 18. Materia³y do zeszytów metodycznych pod wzglêdem formalnym powinny byæ opracowane wed³ug wzoru dostêpnego w Samorz¹dowym Centrum Edukacji. 19. Powy szy Regulamin obowi¹zuje równie doradców metodycznych Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie. 20. Materia³y doradców do sk³adu komputerowego przekazuje koordynator Zespo³u Redakcyjnego w wersji elektronicznej po korekcie jêzykowej, najpóÿniej trzy tygodnie przed terminem z³o enia Biuletynu u Redaktor Naczelnej. 21. Zdjêcia przekazywane do publikacji w formie pliku cyfrowego w nazwie pliku musz¹ posiadaæ opis, który zostanie zamieszczony pod zdjêciem. Zdjêcia bez opisu nie bêd¹ publikowane. 22. Ka dy publicysta przekazuje Zespo³owi Redakcyjnemu wype³nione oœwiadczenie publicysty. Materia³y bez oœwiadczenia nie bêd¹ publikowane. Zapraszamy do wspó³pracy! Redaktor Naczelna 14

15 OŒWIADCZENIE PUBLICYSTY Oœwiadczam, e: 1. Jestem œwiadoma/œwiadomy odpowiedzialnoœci za treœæ publikacji oraz za naruszenie praw autorskich znajduj¹cych siê w niej treœci i elementów, zgodnie z ustaw¹ z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r., Nr 24, poz. 83). 2. Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb SCE w Tarnowie zgodnie z ustaw¹ z dn r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z póÿn. zm.). Przyjmujê do wiadomoœci, e przys³uguje mi prawo wgl¹du do tych danych, mo liwoœæ ich poprawiania oraz, e podanie danych ma charakter dobrowolny. 3. Wyra am zgodê na dalsze przetwarzanie publikacji w formie elektronicznej i papierowej (np. przez umieszczenie na stronie internetowej SCE, p³ycie CD, wykorzystanie jako materia³ów edukacyjnych) przez Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie. Imiê i nazwisko: Adres: ulica, nr lokalu/domu kod, miejscowoœæ Dane o autorze: Województwo: Stopieñ awansu zawodowego: Miejsce pracy: pe³niona funkcja adres szko³y/placówki Telefon: Dane o publikacji: Tytu³ publikacji: Przedmiot, dziedzina: Opis publikacji: (zakres tematyczny) Kategoria: artyku³, program, plan, scenariusz, konspekt, opracowanie, projekt, itp. Korekta jêzykowa: imiê i nazwisko, adres szko³y/placówki Data: Akceptacja Zespo³u Redakcyjnego SCE: data Czytelny podpis autora: Dopuszczam/nie dopuszczam/ materia do publikacji pieczêæ i podpis dyrektora SCE 15

16 KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SCE W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM

17 IX Konkurs Wiedzy O Igrzyskach Olimpijskich VIII Miêdzypowiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III VIII Konkurs poprawnego pisania w jêzyku angielskim Spelling competition IX Konkurs Piosenki Angielskiej English Song IX Miêdzypowiatowa Olimpiada Jêzyka Angielskiego nauczyciele wychowania fizycznego nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele i uczniowie szkó³ podstawowych nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych nauczyciele i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych mgr Izabela Nadolnik mgr Grzegorz Kubacki mgr Izabela Nadolnik czerwiec 2011 maj 2011 mgr Ewa ybura maj 2011 mgr Ewa ybura marzec 2011 mgr Ewa ybura kwiecieñ Miêdzypowiatowy Konkurs Czytelniczy pod has³em Umiem i lubiê czytaæ nauczyciele i uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych. mgr Beata Drwal marzec III Miêdzypowiatowy Konkurs Chemiczny Chemia z nami i wokó³ nas nauczyciele i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych. mgr Danuta Seremet marzec II Miêdzypowiatowy Konkurs Chemiczny Chemia i Ty. Uczniowie i nauczyciele szkó³ gimnazjalnych. mgr Zofia Kuras kwiecieñ Miêdzypowiatowy Konkurs Fizyczny Eksperymenty fizyczne. Konkurs na najlepszy projekt pracy œwietlicy szkolnej My siê nie nudzimy III Konkurs plastyczny Bombka bo onarodzeniowa nauczyciele i uczniowie klas II i III gimnazjum. nauczyciele opiekunowie œwietlic szkolnych ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych. nauczyciele opiekunowie œwietlic szkolnych i uczniowie. mgr Danuta Seremet mgr Ma³gorzata Rega mgr Ma³gorzata Rega maj 2011 maj 2011 grudzieñ

18 PROPOZYCJE WARSZTATÓW, KURSÓW I SZKOLEÑ REALIZOWANYCH PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE FORMY NIEODP ATNE dla nauczycieli z gmin zrzeszonych z SCE w Tarnowie Wychowanie przedszkolne Kod: WP/0/1 Nauczyciel innowator refleksyjny praktyk. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego (przewodnicz¹cy zespo³ów samokszta³ceniowych) Cele: zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej, poznanie sposobów doskonalenia kompetencji, zdobycie umiejêtnoœci tworzenia wizji osobistej, zaprojektowania w³asnego doskonalenia, planowania w³asnej kariery. 1. Refleksyjny nauczyciel Ja Dziecko Œrodowisko Lokalne. 2. Dzia³alnoœæ innowacyjna i nowatorska. 3. Samodoskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela. 4. Ewaluacja i refleksja w realizacji zadañ edukacyjnych przedszkola, szko³y. 5. Æwiczenia, praca w grupach, dyskusja, wymiana doœwiadczeñ. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I, II semestr po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/2 Konstruowanie programów w³asnych w wychowaniu przedszkolnym. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cele: zapoznanie ze sposobem konstruowania programów w³asnych, rozwijanie umiejêtnoœci budowania programu, powinnoœci nauczyciela sk³adaj¹cego materia³ do publikacji. 1. Metody, techniki i sposoby projektowania programów w³asnych oraz innowacji pedagogicznych. 2. Analiza programów, wybór, modyfikacja czy w³asny program. 3. Wypracowanie procedury budowy programu. 4. Ustalenie struktur programu, dobór treœci. 5. Podjêcie próby budowy programu. 6. Poszerzenie wiedzy w zakresie narzêdzi ewaluacyjnych. 7. Projekt ewaluacji programu. Liczba godzin: 10, w tym 2 godziny pracy w³asnej uczestnika Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: zostanie podany po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/3 Opiekun nauczyciela sta ysty w awansie zawodowym nauczyciela przedszkola. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: przygotowanie nauczycieli do pe³nienia funkcji opiekuna sta u. 1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli. 2. Zadania opiekuna sta u. 3. Sporz¹dzenie kontraktu, harmonogramu spotkañ i tematyki konsultacji. 4. Rola opiekuna sta u w realizacji /pomoc w dokumentowaniu/ planu rozwoju zawodowego. 5. Obserwacja zajêæ jako element podnoszenia jakoœci pracy nauczyciela. 6. Przygotowanie projektu oceny za okres sta u. 18

19 Liczba godzin: 6 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: zostanie podany po zebraniu 15-osobowej grupy Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/4 Nauczyciel mianowany w awansie zawodowym. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele mianowani przedszkoli ubiegaj¹cy siê o stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Cele: wsparcie nauczycieli mianowanych w zakresie zmian zwi¹zanych z awansem zawodowym, pomoc w planowaniu i dokumentowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, propagowanie postawy kszta³cenia ustawicznego. 1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli, podstawy prawne. 2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres sta u. 3. Przygotowanie sprawozdania z odbytego sta u. 4. Dokumentowanie, sprawozdanie i ocena dorobku za okres sta u oraz prezentowanie dorobku przed komisj¹. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/5 Ewaluacja, analiza i refleksja w awansie zawodowym nauczyciela wychowania przedszkolnego. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego. Cele: zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej, poszerzenie wiedzy w zakresie narzêdzi ewaluacyjnych. Opracowanie narzêdzi do pozyskiwania informacji zwrotnej, wykorzystanie ewaluacji do realizacji zadañ edukacyjnych przedszkola. 1. Ewaluacja jako czynnik zapewniaj¹cy dobr¹ jakoœæ pracy nauczyciela i pracyprzedszkola. 2. Znaczenie ewaluacji w planowaniu, podejmowaniu i wdra aniu dzia³añ. 3. Ewaluacja i ocenianie skutecznoœci dzia³añ nauczyciela ubiegaj¹cego siê o stopieñ awansu zawodowego. 4. Kompletowanie dokumentacji do wniosku o postêpowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne. Liczba godzin: 10 godzin w tym 2 godziny pracy w³asnej uczestnika Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I, II semestr po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/6 Nauczyciel na starcie. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele sta yœci, nauczyciele kontraktowi. Cele: wspieranie nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy, doskonalenie umiejêtnoœci planowania pracy dydaktycznej, nabywanie umiejêtnoœci kierowania w³asnym rozwojem zawodowym. 1. Znajomoœæ i stosowanie prawa oœwiatowego. 2. Planowanie pracy dydaktycznej. 3. Metody pracy na zajêciach edukacyjnych. 4. Ewaluacja w pracy nauczyciela przedszkola. 5. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka 19

20 Kod: WP/0/7 Styl i metody pracy nauczyciela a aktywnoœæ w³asna dziecka. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i kszta³cenia zintegrowanego. Cele: ukazanie sposobów pracy zgodnie z mo liwoœciami rozwojowymi dzieci, poznanie i przeæwiczenie niektórych metod i technik aktywizuj¹cych, przekonanie uczestników do wzbogacania wiedzy i projektowania innowacyjnych metod pracy. 1. Nauczyciel diagnosta. 2. Efektywny nauczyciel (kompetencje nauczyciela). 3. Ró norodnoœæ form pracy i interesuj¹ce rozwi¹zania metodyczne warunkiem warunkiem aktywnoœci dziecka. 4. Asystowanie dziecku w organizowaniu ró nych rodzajów aktywnoœci. 5. Praca w grupach. Prezentacja rezultatów pracy (plakat). 6. Ocena poszczególnych propozycji przez uczestników zajêæ. 7. Podsumowanie. Ewaluacja. Liczba godzin: 10 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: I okres, II okres po zebraniu 15-osobowej grupy. Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka Kod: WP/0/8 Atrakcyjne formy pracy z wybranymi utworami literatury dzieciêcej. Rodzaj formy: warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: kszta³towanie inwencji twórczej, logicznego myœlenia i pomys³owoœci w oparciu o wybrane utwory literackie. 1. Bajka, baœñ, legenda jako elementy rozwijania zainteresowañ czytelniczych dzieci. 2. Przyk³ady i sposoby pracy z tekstem literackim. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj Kod: WP/0/9 Wspieranie rozwoju aktywnoœci twórczej dziecka w aspekcie zabaw muzyczno-ruchowych, werbalnych i plastycznych. Rodzaj formy: Warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: rozwijanie praktycznych umiejêtnoœci twórczych dziecka przedszkolnego. 1. Przyk³ady wybranych metod i form pracy. 2. Propozycja zabaw rozwijaj¹cych inwencjê twórcz¹. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj Kod: WP/0/10 Rozwijanie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w grupie przedszkolnej. Rodzaj formy: Warsztaty metodyczne Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego Cel: podnoszenie samooceny dziecka i rozwijanie jego poczucia w³asnej wartoœci. 1. Budowanie poczucia zaufania i pozytywnych relacji w stosunku do nauczyciela i cz³onków grupy. 2. Propozycje dzia³añ edukacyjnych przydatnych w pracy. Liczba godzin: 4 Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy Opiekun formy: Ma³gorzata Ciukaj 20

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE

Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE Propozycje warsztatów, kursów i szkoleñ realizowanych przez doradców SCE w roku szkolnym 2007/2008 FORMY NIEODP ATNE dla nauczycieli powiatów i gmin, które podpisa³y porozumienie w zakresie doradztwa metodycznego;

Bardziej szczegółowo

Miejsce spotkania. Termin spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

Miejsce spotkania. Termin spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyżurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyżurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SCE.52/1/15

Nasz znak: SCE.52/1/15 Nasz znak: SCE.52/1/15 MIESIĘCZNY KALENDARZ FORM DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE STYCZEŃ 2015 R. Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Zeszyty Metodyczne. 6

owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Zeszyty Metodyczne. 6 Spis tre ci owo Dyrektora 2 Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.. 3 Wydawnictwa Samorz dowego Centrum Edukacji w Tarnowie Zeszyty Metodyczne. 6 Ksi ki.. 9 Kalendarz konkursów i imprez na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN - INFORMATOR

BIULETYN - INFORMATOR ISSN 1731-2604 BIULETYN - INFORMATOR NR 23 dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie www.sce.pl TARNÓW 1 Spis treści Wykaz tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.... 3 Wydawnictwa Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Termin spotkania. Miejsce spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

Termin spotkania. Miejsce spotkania. Godzina. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. Samorządowe Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN - INFORMATOR

BIULETYN - INFORMATOR ISSN 1731-2604 BIULETYN - INFORMATOR NR 24 dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie www.sce.pl TARNÓW 2015 1 Spis treści Wykaz tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych.... 3 Wydawnictwa Samorządowego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt.

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. NAUCZYCIELE PRZYRODY Nasz znak: SCE.58/2-12/13 Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. Formy Ochrony Przyrody. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Kod: WP/0/28 Tytuł: Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej i kształceniu zintegrowanym stymulatorem rozwoju osobowości dziecka. Adresat: nauczyciele przedszkoli, kształcenia zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Kod: WP/0/28 Tytuł: Twórcze metody aktywności ruchowej i tańca. - Aktywizacja ruchowa przedszkolaków, rozwijanie wyobraźni twórczej - Radosna zabawa, osiąganie sukcesów na kaŝdym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Moniki Szławieniec-Reczuch NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE (realizowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO - METODYCZNE

KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO - METODYCZNE Szanowni Państwo KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO - METODYCZNE LUTY 2011 R. Proponuję Państwu udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych zaplanowanych przez doradców Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla 1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty Program praktyk pedagogicznych realizowany w ramach projektu: Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych 6/POKL/3.3.2./2009 I. Cel programu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe LEKCJA 10 Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe Sporty zimowe, zwłaszcza w górach, dostarczają niezapomnianych przeżyć, a od nas zależy, czy będą one bezpieczne. Udane szusy na nartach, zjazdy

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczone są regulaminy poszczególnych konkursów.

Poniżej zamieszczone są regulaminy poszczególnych konkursów. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów do udziału w konkursach organizowanych w ramach projektu Prawa Człowieka Twoje Prawa pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji Ida Kurcz Psychologia języka i komunikacji Spis treœci PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO............................... 9 ROZDZIA I. PSYCHOLOGIA JÊZYKA A PSYCHOLINGWISTYKA I SOCJOLINGWISTYKA. UWAGI WSTÊPNE..................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w ramach specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

WRZESIŃSKI STANDARD WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POWIATU WRZESIŃSKIEGO. Podsumowanie IV edycji projektu. Września, 9 czerwca 2014 r.

WRZESIŃSKI STANDARD WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POWIATU WRZESIŃSKIEGO. Podsumowanie IV edycji projektu. Września, 9 czerwca 2014 r. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POWIATU WRZESIŃSKIEGO. Podsumowanie IV edycji projektu. Września, 9 czerwca 2014 r. Charakterystyka projektu Założenia projektu: wsparcie metodyczne i szkolenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych Dnia 27.01.2014r. odby o si kolejne ju spotkanie dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli na temat pracy z uczniem zdolnym. Prowadz ca spotkanie by

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publiczny w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Podstawa prawna: 1. Art. 33 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 7 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna:

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna: Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DODATKOWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE FORMY ODPŁATNE DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

OFERTA DODATKOWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE FORMY ODPŁATNE DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI OFERTA DODATKOWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE FORMY ODPŁATNE DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Numer formy: FO/0-I/28 Tytuł: Kształtowanie zmysłów dzieci w wieku 3-5 lat poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a Spis n treœci Uwagi wstêpne...5 Liczba naturalna 1. Jak¹ jestem liczb¹?... 10 2. Jak¹ liczbê mam na myœli?...12 3. Kto dzwoni?....14 4. Porz¹dkujemy liczby...16 5. Zapisujemy liczby...18 6. Uzupe³nianki...20

Bardziej szczegółowo