INFORMATOR 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR 2014/2015"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014

2 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Piotrowskiego Bydgoszcz tel./fax tel

3 SPIS TREŚCI Dlaczego warto studiować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy?...5 Zasady rekrutacji...5 DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Podstawa prawna kształcenia...8 Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej...9 Przygotowanie pedagogiczne...10 Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej...11 Logopedia ogólna...12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych...13 Terapia zajęciowa...15 Zarządzanie oświatą...16 Przedsiębiorczość, doradca zawodowy...17 Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną...18 Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)...19 Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową...21 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna...22 Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych...24 Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno - korekcyjna z elementami masażu Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej...26 Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej...27 Kynoterapia i Alpagoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżąoraz osobami starszymi Integracja sensoryczna...30 Opieka senioralna w tym nad osobami z chorobą Alzheimera...31 Pedagogika tańca...32 Przygotowanie, wspomaganie procesu opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka...33 Profilaktyka i terapia uzależnień...34 Technika, wychowanie techniczne...35 Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)...36

4 Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie...37 Edukacja dla bezpieczeństwa (wraz z kursem sanitarnym)...38 Edukacja prawna w szkole...39 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym...40 Andragogika...41 DLA SFERY INSTYTUCJONALNEJ I GOSPODARCZEJ Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe...44 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami...45 Administracja...46 Bezpieczeństwo i higiena pracy...47 NLP w biznesie (wywieranie wpływu osobistego w biznesie)...48 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych...49 Rachunkowość i finanse...50 Psychologia w biznesie...51 Logistyka gospodarcza - administrowanie...52 Wycena nieruchomości...53 Promocja gminy, miasta i regionu...54 Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa...55 Analiza, doradztwo finansowe...56 Kadry i płace w zarządzaniu...57 Prawo egzekucyjne, windykacja...58 Prawo samorządu terytorialnego i administracji...59 Tłumacz języka angielskiego...60 Coaching rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej...61 STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH Studia podyplomowe realizowane w Pile...64 Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu...64 Studia podyplomowe realizowane w Iławie...64 Studia podyplomowe realizowane w Mławie...65 Studia podyplomowe realizowane w Słupsku...65 Studia podyplomowe realizowane w Szymanowie...66 Punkty organizacyjne studiów podyplomowych KPSW realizowane poza Bydgoszczą... 66

5 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ? 60 kierunków kształcenia Profesjonalna kadra naukowa i zawodowa Kierunki studiów i treści kształcenia dostosowane do potrzeb społecznych słuchaczy i rynku pracy Upraktycznienie zajęć dla spełnienia celów zbliżenia treści kształcenia do aktualnie obowiązującej metodologii w obszarach kształcenia Bardzo dobra organizacja zajęć Kształcenie w dostosowaniu do wymogów prawnych MNiSW, MEN i innych organów prowadzących Na kierunkach kształcenia proponowane moduły specjalistyczne poszerzające umiejętności słuchaczy dokumentowane świadectwem doskonalenia zawodowego Możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych KPSW Ukończenie Studiów Podyplomowych w cyklu roku akademickiego październik-czerwiec lub październik-wrzesień dla studiów 2 i 3 semestralnych Możliwość stosowania indywidualnego toku studiów w sytuacjach szczególnych lub studiów dwukierunkowych Płatność czesnego z wyboru słuchacza rozłożona na raty (1,3,6-rat) Empiryczne prace końcowe również realizowane w formie projektu indywidualnego lub zespołowego W organizacji procesu kształcenia stosujemy punkty ECTS zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji Pomoc uczelni w organizacji praktyk zawodowych ZASADY REKRUTACJI Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: podanie (dostępne na stronie odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kserokopia dowodu osobistego 1 zdjęcie potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (Kredyt Bank S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta ) Wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów. Zgłoszenia: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, budynek A, pokój 1A telefon Uwaga! Wszystkie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych KPSW, zbudowane są wg kryteriów prawnych MNiSW. 5

6

7 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO

8 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA Oferta Programowa Studiów Podyplomowych dla nauczycieli na rok akademicki 2014/2015 oparta jest na treści najnowszych dokumentów prawnych resortu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Nr 228 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny 8

9 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznej, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy, pozwalającej na zdobycie uprawnień z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowanie do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Psychologia rozwojowa i kliniczna-elementy 2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Opiniowanie procedury i rodzaje wydawanych opinii 4. Diagnoza pedagogiczna 5. Diagnoza i terapia rodziny 6. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych 7. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 8. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu 9. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 10. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: terapia baśnią, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna 11. Opracowanie praktyczne: (KJPU, IPET, PDW) 12. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 13. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji 14. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 15. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży 16. Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych 17. Praktyka 18. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutyczno korekcyjnych na terenie szkół i innych placówek oświatowych. 400 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 9

10 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Przygotowanie pedagogiczne Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów w wymiarze 460 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika Psychologia 2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia Pedagogika Psychologia 3. Podstawy dydaktyki 4. Dydaktyka z grupy przedmiotów humanistycznych 5. Dydaktyka z grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych 6. Dydaktyka z grupy przedmiotów przyrodniczych 7. Dydaktyka z grupy przedmiotów artystycznych 8. Warsztat pracy nauczyciela 9. Sytuacje wychowawcze w dydaktyce 10. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 11. Praktyka pedagogiczna (150 godzin) 12. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN. 460 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 10

11 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne. Celem studiów jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach oświatowych. Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w teście sprawdzającym. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologiczne problemy zaburzeń rozwojowych i ich związek z zaburzeniami mowy 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Autokorekta wymawianiowa z dykcją 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN. Limit miejsc 30 słuchaczy 360 h 3 semestry 3400 zł (możliwość płatności w ratach) 11

12 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Logopedia ogólna Studia kwalifikacyjne czterosemestralne Okres realizacji od października 2014 do maja 2016 r. Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do przeprowadzenia diagnozy i terapii, z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiązuje test sprawdzający. Ramowy program studiów w wymiarze 605 godzin, w tym 100 godzin praktyk zawodowych. 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka języka polskiego i dialektyka języka polskiego 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka. 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Metodyka zajęć korekcyjno wyrównawczych 14. Podstawy komunikacji językowej 15. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci od Dyslalia obwodowa 17. Surdologopedia 18. Tyflologopedia 19. Balbutologopedia 20. Neuropsychologia 21. Neurologopedia 22. Glottologopedia 23. Kultura języka 24. Praktyka 25. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej. Limit miejsc 30 słuchaczy Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Autokorekta wymawianiowa z dykcją 15 godzin 300 zł 605 h 4 semestry zł (możliwość płatności w ratach) 12

13 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania oraz absolwenci studiów licencjackich na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńcza, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia pedagogiczna, Dysleksja rozwojowa oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia oraz innych studiów humanistycznych, pedagogicznych i medycznych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym Ramowy program studiów w wymiarze 385 godzin (wraz z praktyką) obejmuje między innymi: I. Zagadnienia medyczne 1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka 2. Neurologia dziecięca 3. Psychiatria dziecięca 4. Fizjoterapia pediatryczna 5. Anatomiczne podstawy funkcjonowania zmysłów II. Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki 1. Psychologia rozwoju małego dziecka 2. Neuropsychologia kliniczna 3. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne) III. Zagadnienia z zakresu terapii 1. Wczesna interwencja logopedyczna 2. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci 3. Metoda behawioralna, behawioralno poznawcza we wczesnym wspomaganiu 4. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących 5. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących 6. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD 7. Metody wczesnego usprawniania dzieci z zespołem Downa 8. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 9. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji 10. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI 11. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 13

14 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 12. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu 13. Konstruowanie programów terapeutycznych 14. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji 15. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej IV. Praktyka V. Seminarium Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Masaż niemowlaka - 15 godzin/250 zł od osoby Joga dla dzieci - 15 godzin/250 zł od osoby 385 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 14

15 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Terapia zajęciowa Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka z dysfunkcjami, specjalnościach terapeutycznych, psychologii, pracy socjalnej. Celem studiów jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Ponadto umiejętność pełnienia ról społecznych. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Socjologia i psychologia rodziny 2. Pedagogika specjalna 3. System opieki i wsparcia społecznego 4. Diagnoza indywidualna 5. Diagnoza środowiskowa 6. Anatomia i fizjologia 7. Patologie z zarysem klinicznym chorób 8. Podstawy kompleksowej rehabilitacji 9. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych 10. Systemy komunikacji alternatywnej 11. Trening umiejętności interpersonalnych 12. Warsztaty terapii zajęciowej 13. Praktyka 14. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Animacje taneczne 15 godzin/300 zł od osoby Drama 15 godzin/300 zł od osoby Gry i zabawy ruchowe 15 godzin/300 zł 360 h 3 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 15

16 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Zarządzanie oświatą Studia dwusemestralne Adresatami studiów są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji rządowej i samorządowej, a także osóby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem standardów kształcenia. Ramowy program studiów w wymiarze 240 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoria organizacji i zarządzania 2. Prawo oświatowe 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi 5. Marketing usług edukacyjnych 6. Public relations. Kształtowanie wizerunku placówki oświatowej 7. Finanse publiczne w jednostkach oświatowych 8. Zarządzanie jakością 9. Psychologia zarządzania 10. Komunikacja interpersonalna 11. Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną 12. Zarządzanie projektami pozyskiwanie środków pomocniczych z Unii Europejskiej 13. Warsztat pracy dyrektora szkoły (nadzór pedagogiczny / standardy edukacyjne) 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Jak przygotować się do konkursu na dyrektora 15 godzin/300 zł od osoby 240 h 2 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 16

17 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Przedsiębiorczość, doradca zawodowy Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Ramowy program studiów przewiduje wspólny blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 360 godzin dydaktycznych, który obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego 2. Przedsiębiorczość 3. Marketing 4. Elementy socjologii 5. Wybrane zagadnienia pedagogiki 6. Organizacja pracy 7. Prawo pracy i prawo oświatowe 8. Komunikacja interpersonalna 9. Fundusze europejskie 10. Praktyka 11. Seminarium Ponadto w ramach specjalności zrealizowane będą bloki przedmiotowe w wymiarze 116 godzin obejmujące odpowiednio: 1. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości 2. Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości lub szkolnego doradcy zawodowego. 360 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 17

18 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwoju dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kompetencje praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Pedagogika specjalna 2. Oligofrenopedagogika 3. Podstawy rewalidacji upośledzonych 4. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej 5. Rewalidacja indywidualna 6. Trening interpersonalny 7. Podstawy psychologii klinicznej 8. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podstawy prawne 9. Warsztat współpracy z rodziną 10. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy 11. Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo 12. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo 13. Metodyka nauczania głęboko upośledzonych umysłowo 14. Metodyka nauczania w internacie 15. Komunikacja alternatywna z metodyką 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym uprawnienia do podejmowania pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób. Warsztat pracy nauczyciela w klasie integracyjnej w szkole masowej 15 godzin / 300 zł od osoby 400 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 18

19 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) Studia kwalifikacyjne trzysemestralne przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mają predyspozycje i gotowość prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych. Absolwenci studiów po spełnieniu kryteriów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o Rekomendacje Trenera PTP w zakresie: 1. trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień) 2. trenera treningu interpersonalnego (II stopień) Warunkiem uzyskania Rekomendacji I stopnia trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych jest: 1. Ukończenie szkolenia podstawowego minimum 200 godzin Studia Podyplomowe z socjoterapii. Absolwent kierunku uzyskuje świadectwo ukończenia socjoterapii i kwalifikacje socjoterapeuty, spełnia kryteria PTP o odbyciu szkolenia podstawowego 2. Przeprowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych co najmniej 10 warsztatów dwudniowych 16 godzinnych. Realizacja tego kryterium odbywa się: A. w trakcie Studiów Podyplomowych 2 warsztaty 16 godzin każdy projektowanie scenariuszy prowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych (metodyczny z próbami prowadzenia warsztatu) prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych B. Przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy pozostałe 8 warsztatów 16 godzinnych kandydat na trenera warsztatu psychospołecznego realizuje w toku indywidualnym w trakcie rozwoju osobistej kariery zawodowej w czasie dostosowanym do własnych predyspozycji i możliwości organizacyjnych wg kryteriów PTP. Ramowy program studiów w wymiarze 440 godzin dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 1. Psychologiczne koncepcje człowieka 2. Współczesne kierunki psychoterapii 19

20 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii 4. Warsztat: obóz stacjonarny 3 dniowy trening interpersonalny pracy z grupą umiejętności wychowawczych socjoterapeutyczny współpracy z rodziną technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych pomocy indywidualnej zadaniowy i superwizyjny projektowania scenariuszy i prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych 5. Praktyka 6. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Kadrę stanowić będą nauczyciele akademiccy oraz trenerzy, supervisiors PTP oraz instytucji wsparcia psychopedagogicznego. Limit miejsc: 25 osób Pierwsze spotkanie będzie 3-dniowe stacjonarne (obecność obowiązkowa). Prosimy o stosowanie na zajęciach ubioru sportowego i miękkiego obuwia (wymóg konieczny). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów na zgrupowaniu stacjonarnym (3 dni) nie są zawarte w opłacie czesnego. 440 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 20

21 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Uwaga osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego. Ramowy program studiów w wymiarze 340 godzin dydaktycznych + praktyka 1. Wybrane zagadnienia prawne, orzecznictwo 2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst 3. Więźniowie 4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji 5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań 6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym 7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym 8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii 9. Programowanie oddziaływań indywidualnych 10. Prawo dla kuratorów sądowych w praktyce 11. Organizacja i forma pracy ośrodków kuratorskich 12. Zasady pracy kuratora, prowadzenie dokumentacji kuratorskiej 13. Metody pracy kuratorskiej 14. Diagnoza osobowa w pracy kuratora 15. Ocena przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. 340 h 3 semestry 2950 zł (możliwość płatności w ratach) 21

22 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i szkoły, nabycie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka. Ramowy pogram studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 2. Psychologia rozwoju dzieci w wieku 3-10 lat 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej 4. Trening umiejętności wychowawczych 5. Diagnoza i terapia logopedyczna 6. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników 8. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole 9. Metody wspomagające 10. Metody nauki czytania i pisania 11. Elementy pedagogiki zabawy 12. Podstawy nowatorstwa pedagogicznego 13. Literatura dziecięca z edukacją językową 14. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 15. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III 16. Metodyka nauczania języka polskiego 17. Metodyka nauczania matematyki 18. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu 19. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych 20. Metodyka nauczania przedmiotów artystycznych 21. Metodyka nauczania środowiska 22. Emisja głosu 23. Kultura fizyczna z metodyką 24. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny) 25. Warsztat plastyczny 26. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii 27. Praktyka 28. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 22