INFORMATOR 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR 2014/2015"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014

2 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Piotrowskiego Bydgoszcz tel./fax tel

3 SPIS TREŚCI Dlaczego warto studiować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy?...5 Zasady rekrutacji...5 DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Podstawa prawna kształcenia...8 Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej...9 Przygotowanie pedagogiczne...10 Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej...11 Logopedia ogólna...12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych...13 Terapia zajęciowa...15 Zarządzanie oświatą...16 Przedsiębiorczość, doradca zawodowy...17 Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną...18 Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)...19 Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową...21 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna...22 Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych...24 Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno - korekcyjna z elementami masażu Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej...26 Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej...27 Kynoterapia i Alpagoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżąoraz osobami starszymi Integracja sensoryczna...30 Opieka senioralna w tym nad osobami z chorobą Alzheimera...31 Pedagogika tańca...32 Przygotowanie, wspomaganie procesu opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka...33 Profilaktyka i terapia uzależnień...34 Technika, wychowanie techniczne...35 Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)...36

4 Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie...37 Edukacja dla bezpieczeństwa (wraz z kursem sanitarnym)...38 Edukacja prawna w szkole...39 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym...40 Andragogika...41 DLA SFERY INSTYTUCJONALNEJ I GOSPODARCZEJ Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe...44 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami...45 Administracja...46 Bezpieczeństwo i higiena pracy...47 NLP w biznesie (wywieranie wpływu osobistego w biznesie)...48 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych...49 Rachunkowość i finanse...50 Psychologia w biznesie...51 Logistyka gospodarcza - administrowanie...52 Wycena nieruchomości...53 Promocja gminy, miasta i regionu...54 Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa...55 Analiza, doradztwo finansowe...56 Kadry i płace w zarządzaniu...57 Prawo egzekucyjne, windykacja...58 Prawo samorządu terytorialnego i administracji...59 Tłumacz języka angielskiego...60 Coaching rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej...61 STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH Studia podyplomowe realizowane w Pile...64 Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu...64 Studia podyplomowe realizowane w Iławie...64 Studia podyplomowe realizowane w Mławie...65 Studia podyplomowe realizowane w Słupsku...65 Studia podyplomowe realizowane w Szymanowie...66 Punkty organizacyjne studiów podyplomowych KPSW realizowane poza Bydgoszczą... 66

5 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ? 60 kierunków kształcenia Profesjonalna kadra naukowa i zawodowa Kierunki studiów i treści kształcenia dostosowane do potrzeb społecznych słuchaczy i rynku pracy Upraktycznienie zajęć dla spełnienia celów zbliżenia treści kształcenia do aktualnie obowiązującej metodologii w obszarach kształcenia Bardzo dobra organizacja zajęć Kształcenie w dostosowaniu do wymogów prawnych MNiSW, MEN i innych organów prowadzących Na kierunkach kształcenia proponowane moduły specjalistyczne poszerzające umiejętności słuchaczy dokumentowane świadectwem doskonalenia zawodowego Możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych KPSW Ukończenie Studiów Podyplomowych w cyklu roku akademickiego październik-czerwiec lub październik-wrzesień dla studiów 2 i 3 semestralnych Możliwość stosowania indywidualnego toku studiów w sytuacjach szczególnych lub studiów dwukierunkowych Płatność czesnego z wyboru słuchacza rozłożona na raty (1,3,6-rat) Empiryczne prace końcowe również realizowane w formie projektu indywidualnego lub zespołowego W organizacji procesu kształcenia stosujemy punkty ECTS zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji Pomoc uczelni w organizacji praktyk zawodowych ZASADY REKRUTACJI Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: podanie (dostępne na stronie odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kserokopia dowodu osobistego 1 zdjęcie potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (Kredyt Bank S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta ) Wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów. Zgłoszenia: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, budynek A, pokój 1A telefon Uwaga! Wszystkie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych KPSW, zbudowane są wg kryteriów prawnych MNiSW. 5

6

7 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO

8 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA Oferta Programowa Studiów Podyplomowych dla nauczycieli na rok akademicki 2014/2015 oparta jest na treści najnowszych dokumentów prawnych resortu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Nr 228 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny 8

9 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznej, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy, pozwalającej na zdobycie uprawnień z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowanie do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Psychologia rozwojowa i kliniczna-elementy 2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Opiniowanie procedury i rodzaje wydawanych opinii 4. Diagnoza pedagogiczna 5. Diagnoza i terapia rodziny 6. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych 7. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 8. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu 9. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 10. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: terapia baśnią, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna 11. Opracowanie praktyczne: (KJPU, IPET, PDW) 12. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 13. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji 14. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 15. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży 16. Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych 17. Praktyka 18. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutyczno korekcyjnych na terenie szkół i innych placówek oświatowych. 400 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 9

10 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Przygotowanie pedagogiczne Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów w wymiarze 460 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika Psychologia 2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia Pedagogika Psychologia 3. Podstawy dydaktyki 4. Dydaktyka z grupy przedmiotów humanistycznych 5. Dydaktyka z grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych 6. Dydaktyka z grupy przedmiotów przyrodniczych 7. Dydaktyka z grupy przedmiotów artystycznych 8. Warsztat pracy nauczyciela 9. Sytuacje wychowawcze w dydaktyce 10. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 11. Praktyka pedagogiczna (150 godzin) 12. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN. 460 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 10

11 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne. Celem studiów jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach oświatowych. Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w teście sprawdzającym. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologiczne problemy zaburzeń rozwojowych i ich związek z zaburzeniami mowy 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Autokorekta wymawianiowa z dykcją 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN. Limit miejsc 30 słuchaczy 360 h 3 semestry 3400 zł (możliwość płatności w ratach) 11

12 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Logopedia ogólna Studia kwalifikacyjne czterosemestralne Okres realizacji od października 2014 do maja 2016 r. Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do przeprowadzenia diagnozy i terapii, z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiązuje test sprawdzający. Ramowy program studiów w wymiarze 605 godzin, w tym 100 godzin praktyk zawodowych. 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka języka polskiego i dialektyka języka polskiego 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka. 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Metodyka zajęć korekcyjno wyrównawczych 14. Podstawy komunikacji językowej 15. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci od Dyslalia obwodowa 17. Surdologopedia 18. Tyflologopedia 19. Balbutologopedia 20. Neuropsychologia 21. Neurologopedia 22. Glottologopedia 23. Kultura języka 24. Praktyka 25. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej. Limit miejsc 30 słuchaczy Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Autokorekta wymawianiowa z dykcją 15 godzin 300 zł 605 h 4 semestry zł (możliwość płatności w ratach) 12

13 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania oraz absolwenci studiów licencjackich na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńcza, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia pedagogiczna, Dysleksja rozwojowa oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia oraz innych studiów humanistycznych, pedagogicznych i medycznych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym Ramowy program studiów w wymiarze 385 godzin (wraz z praktyką) obejmuje między innymi: I. Zagadnienia medyczne 1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka 2. Neurologia dziecięca 3. Psychiatria dziecięca 4. Fizjoterapia pediatryczna 5. Anatomiczne podstawy funkcjonowania zmysłów II. Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki 1. Psychologia rozwoju małego dziecka 2. Neuropsychologia kliniczna 3. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne) III. Zagadnienia z zakresu terapii 1. Wczesna interwencja logopedyczna 2. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci 3. Metoda behawioralna, behawioralno poznawcza we wczesnym wspomaganiu 4. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących 5. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących 6. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD 7. Metody wczesnego usprawniania dzieci z zespołem Downa 8. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 9. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji 10. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI 11. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 13

14 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 12. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu 13. Konstruowanie programów terapeutycznych 14. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji 15. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej IV. Praktyka V. Seminarium Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Masaż niemowlaka - 15 godzin/250 zł od osoby Joga dla dzieci - 15 godzin/250 zł od osoby 385 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 14

15 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Terapia zajęciowa Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka z dysfunkcjami, specjalnościach terapeutycznych, psychologii, pracy socjalnej. Celem studiów jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Ponadto umiejętność pełnienia ról społecznych. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Socjologia i psychologia rodziny 2. Pedagogika specjalna 3. System opieki i wsparcia społecznego 4. Diagnoza indywidualna 5. Diagnoza środowiskowa 6. Anatomia i fizjologia 7. Patologie z zarysem klinicznym chorób 8. Podstawy kompleksowej rehabilitacji 9. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych 10. Systemy komunikacji alternatywnej 11. Trening umiejętności interpersonalnych 12. Warsztaty terapii zajęciowej 13. Praktyka 14. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Animacje taneczne 15 godzin/300 zł od osoby Drama 15 godzin/300 zł od osoby Gry i zabawy ruchowe 15 godzin/300 zł 360 h 3 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 15

16 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Zarządzanie oświatą Studia dwusemestralne Adresatami studiów są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji rządowej i samorządowej, a także osóby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem standardów kształcenia. Ramowy program studiów w wymiarze 240 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoria organizacji i zarządzania 2. Prawo oświatowe 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi 5. Marketing usług edukacyjnych 6. Public relations. Kształtowanie wizerunku placówki oświatowej 7. Finanse publiczne w jednostkach oświatowych 8. Zarządzanie jakością 9. Psychologia zarządzania 10. Komunikacja interpersonalna 11. Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną 12. Zarządzanie projektami pozyskiwanie środków pomocniczych z Unii Europejskiej 13. Warsztat pracy dyrektora szkoły (nadzór pedagogiczny / standardy edukacyjne) 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Jak przygotować się do konkursu na dyrektora 15 godzin/300 zł od osoby 240 h 2 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 16

17 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Przedsiębiorczość, doradca zawodowy Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Ramowy program studiów przewiduje wspólny blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 360 godzin dydaktycznych, który obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego 2. Przedsiębiorczość 3. Marketing 4. Elementy socjologii 5. Wybrane zagadnienia pedagogiki 6. Organizacja pracy 7. Prawo pracy i prawo oświatowe 8. Komunikacja interpersonalna 9. Fundusze europejskie 10. Praktyka 11. Seminarium Ponadto w ramach specjalności zrealizowane będą bloki przedmiotowe w wymiarze 116 godzin obejmujące odpowiednio: 1. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości 2. Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości lub szkolnego doradcy zawodowego. 360 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 17

18 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwoju dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kompetencje praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Pedagogika specjalna 2. Oligofrenopedagogika 3. Podstawy rewalidacji upośledzonych 4. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej 5. Rewalidacja indywidualna 6. Trening interpersonalny 7. Podstawy psychologii klinicznej 8. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podstawy prawne 9. Warsztat współpracy z rodziną 10. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy 11. Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo 12. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo 13. Metodyka nauczania głęboko upośledzonych umysłowo 14. Metodyka nauczania w internacie 15. Komunikacja alternatywna z metodyką 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym uprawnienia do podejmowania pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób. Warsztat pracy nauczyciela w klasie integracyjnej w szkole masowej 15 godzin / 300 zł od osoby 400 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 18

19 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) Studia kwalifikacyjne trzysemestralne przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mają predyspozycje i gotowość prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych. Absolwenci studiów po spełnieniu kryteriów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o Rekomendacje Trenera PTP w zakresie: 1. trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień) 2. trenera treningu interpersonalnego (II stopień) Warunkiem uzyskania Rekomendacji I stopnia trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych jest: 1. Ukończenie szkolenia podstawowego minimum 200 godzin Studia Podyplomowe z socjoterapii. Absolwent kierunku uzyskuje świadectwo ukończenia socjoterapii i kwalifikacje socjoterapeuty, spełnia kryteria PTP o odbyciu szkolenia podstawowego 2. Przeprowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych co najmniej 10 warsztatów dwudniowych 16 godzinnych. Realizacja tego kryterium odbywa się: A. w trakcie Studiów Podyplomowych 2 warsztaty 16 godzin każdy projektowanie scenariuszy prowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych (metodyczny z próbami prowadzenia warsztatu) prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych B. Przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy pozostałe 8 warsztatów 16 godzinnych kandydat na trenera warsztatu psychospołecznego realizuje w toku indywidualnym w trakcie rozwoju osobistej kariery zawodowej w czasie dostosowanym do własnych predyspozycji i możliwości organizacyjnych wg kryteriów PTP. Ramowy program studiów w wymiarze 440 godzin dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 1. Psychologiczne koncepcje człowieka 2. Współczesne kierunki psychoterapii 19

20 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii 4. Warsztat: obóz stacjonarny 3 dniowy trening interpersonalny pracy z grupą umiejętności wychowawczych socjoterapeutyczny współpracy z rodziną technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych pomocy indywidualnej zadaniowy i superwizyjny projektowania scenariuszy i prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych 5. Praktyka 6. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Kadrę stanowić będą nauczyciele akademiccy oraz trenerzy, supervisiors PTP oraz instytucji wsparcia psychopedagogicznego. Limit miejsc: 25 osób Pierwsze spotkanie będzie 3-dniowe stacjonarne (obecność obowiązkowa). Prosimy o stosowanie na zajęciach ubioru sportowego i miękkiego obuwia (wymóg konieczny). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów na zgrupowaniu stacjonarnym (3 dni) nie są zawarte w opłacie czesnego. 440 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 20

21 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Uwaga osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego. Ramowy program studiów w wymiarze 340 godzin dydaktycznych + praktyka 1. Wybrane zagadnienia prawne, orzecznictwo 2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst 3. Więźniowie 4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji 5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań 6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym 7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym 8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii 9. Programowanie oddziaływań indywidualnych 10. Prawo dla kuratorów sądowych w praktyce 11. Organizacja i forma pracy ośrodków kuratorskich 12. Zasady pracy kuratora, prowadzenie dokumentacji kuratorskiej 13. Metody pracy kuratorskiej 14. Diagnoza osobowa w pracy kuratora 15. Ocena przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. 340 h 3 semestry 2950 zł (możliwość płatności w ratach) 21

22 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i szkoły, nabycie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka. Ramowy pogram studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 2. Psychologia rozwoju dzieci w wieku 3-10 lat 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej 4. Trening umiejętności wychowawczych 5. Diagnoza i terapia logopedyczna 6. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników 8. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole 9. Metody wspomagające 10. Metody nauki czytania i pisania 11. Elementy pedagogiki zabawy 12. Podstawy nowatorstwa pedagogicznego 13. Literatura dziecięca z edukacją językową 14. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 15. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III 16. Metodyka nauczania języka polskiego 17. Metodyka nauczania matematyki 18. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu 19. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych 20. Metodyka nauczania przedmiotów artystycznych 21. Metodyka nauczania środowiska 22. Emisja głosu 23. Kultura fizyczna z metodyką 24. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny) 25. Warsztat plastyczny 26. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii 27. Praktyka 28. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 22

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Korzyści z wyboru naszej oferty i atuty Grupy Edukacyjnej Centrum Studiów Podyplomowych: Kadra wykładowców w 100% składająca się z praktyków Najniższe

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017 Okładkę informatora projektował Waldemar Kakareko, absolwent Studiów Podyplomowych KPSW kierunku Terapia zajęciowa. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Logopedia (4 semestry)

Logopedia (4 semestry) Logopedia (4 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia na WSB w Szczecinie Cztery semestry studiów podyplomowych logopedii daje pełne uprawnienia do pracy w placówkach

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/522/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016 Okładkę informatora projektował Waldemar Kakareko, absolwent Studiów Podyplomowych KPSW kierunku Terapia zajęciowa. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Edukacja i rewalidacja osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowym zaburzeniami rozwoju

Edukacja i rewalidacja osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowym zaburzeniami rozwoju STUDIA PODYPLOMOWE STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH organizuje w MCDN ODN w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018 STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE na następujących kierunkach: Lp. Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna Integracja sensoryczna Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/8729/25034 Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł Cena netto za godzinę 18,92 zł Cena brutto za godzinę 18,92 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7784 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 14,80 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII I EDYCJA 2013/2014 Kierownik studiów: dr Grzegorz Piekarski Słupsk 2013 Podyplomowe Studia Socjoterapii Edycja I I. CZAS

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Bardziej szczegółowo