INFORMATOR 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR 2014/2015"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014

2 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Piotrowskiego Bydgoszcz tel./fax tel

3 SPIS TREŚCI Dlaczego warto studiować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy?...5 Zasady rekrutacji...5 DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Podstawa prawna kształcenia...8 Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej...9 Przygotowanie pedagogiczne...10 Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej...11 Logopedia ogólna...12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych...13 Terapia zajęciowa...15 Zarządzanie oświatą...16 Przedsiębiorczość, doradca zawodowy...17 Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną...18 Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)...19 Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową...21 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna...22 Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych...24 Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno - korekcyjna z elementami masażu Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej...26 Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej...27 Kynoterapia i Alpagoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżąoraz osobami starszymi Integracja sensoryczna...30 Opieka senioralna w tym nad osobami z chorobą Alzheimera...31 Pedagogika tańca...32 Przygotowanie, wspomaganie procesu opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka...33 Profilaktyka i terapia uzależnień...34 Technika, wychowanie techniczne...35 Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)...36

4 Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie...37 Edukacja dla bezpieczeństwa (wraz z kursem sanitarnym)...38 Edukacja prawna w szkole...39 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym...40 Andragogika...41 DLA SFERY INSTYTUCJONALNEJ I GOSPODARCZEJ Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe...44 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami...45 Administracja...46 Bezpieczeństwo i higiena pracy...47 NLP w biznesie (wywieranie wpływu osobistego w biznesie)...48 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych...49 Rachunkowość i finanse...50 Psychologia w biznesie...51 Logistyka gospodarcza - administrowanie...52 Wycena nieruchomości...53 Promocja gminy, miasta i regionu...54 Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa...55 Analiza, doradztwo finansowe...56 Kadry i płace w zarządzaniu...57 Prawo egzekucyjne, windykacja...58 Prawo samorządu terytorialnego i administracji...59 Tłumacz języka angielskiego...60 Coaching rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej...61 STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH Studia podyplomowe realizowane w Pile...64 Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu...64 Studia podyplomowe realizowane w Iławie...64 Studia podyplomowe realizowane w Mławie...65 Studia podyplomowe realizowane w Słupsku...65 Studia podyplomowe realizowane w Szymanowie...66 Punkty organizacyjne studiów podyplomowych KPSW realizowane poza Bydgoszczą... 66

5 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ? 60 kierunków kształcenia Profesjonalna kadra naukowa i zawodowa Kierunki studiów i treści kształcenia dostosowane do potrzeb społecznych słuchaczy i rynku pracy Upraktycznienie zajęć dla spełnienia celów zbliżenia treści kształcenia do aktualnie obowiązującej metodologii w obszarach kształcenia Bardzo dobra organizacja zajęć Kształcenie w dostosowaniu do wymogów prawnych MNiSW, MEN i innych organów prowadzących Na kierunkach kształcenia proponowane moduły specjalistyczne poszerzające umiejętności słuchaczy dokumentowane świadectwem doskonalenia zawodowego Możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych KPSW Ukończenie Studiów Podyplomowych w cyklu roku akademickiego październik-czerwiec lub październik-wrzesień dla studiów 2 i 3 semestralnych Możliwość stosowania indywidualnego toku studiów w sytuacjach szczególnych lub studiów dwukierunkowych Płatność czesnego z wyboru słuchacza rozłożona na raty (1,3,6-rat) Empiryczne prace końcowe również realizowane w formie projektu indywidualnego lub zespołowego W organizacji procesu kształcenia stosujemy punkty ECTS zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji Pomoc uczelni w organizacji praktyk zawodowych ZASADY REKRUTACJI Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: podanie (dostępne na stronie odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kserokopia dowodu osobistego 1 zdjęcie potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (Kredyt Bank S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta ) Wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów. Zgłoszenia: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, budynek A, pokój 1A telefon Uwaga! Wszystkie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych KPSW, zbudowane są wg kryteriów prawnych MNiSW. 5

6

7 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO

8 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA Oferta Programowa Studiów Podyplomowych dla nauczycieli na rok akademicki 2014/2015 oparta jest na treści najnowszych dokumentów prawnych resortu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Nr 228 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny 8

9 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznej, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy, pozwalającej na zdobycie uprawnień z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowanie do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Psychologia rozwojowa i kliniczna-elementy 2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Opiniowanie procedury i rodzaje wydawanych opinii 4. Diagnoza pedagogiczna 5. Diagnoza i terapia rodziny 6. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych 7. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 8. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu 9. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 10. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: terapia baśnią, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna 11. Opracowanie praktyczne: (KJPU, IPET, PDW) 12. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 13. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji 14. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 15. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży 16. Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych 17. Praktyka 18. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutyczno korekcyjnych na terenie szkół i innych placówek oświatowych. 400 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 9

10 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Przygotowanie pedagogiczne Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów w wymiarze 460 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika Psychologia 2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia Pedagogika Psychologia 3. Podstawy dydaktyki 4. Dydaktyka z grupy przedmiotów humanistycznych 5. Dydaktyka z grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych 6. Dydaktyka z grupy przedmiotów przyrodniczych 7. Dydaktyka z grupy przedmiotów artystycznych 8. Warsztat pracy nauczyciela 9. Sytuacje wychowawcze w dydaktyce 10. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 11. Praktyka pedagogiczna (150 godzin) 12. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN. 460 h 3 semestry 3000 zł (możliwość płatności w ratach) 10

11 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne. Celem studiów jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach oświatowych. Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w teście sprawdzającym. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologiczne problemy zaburzeń rozwojowych i ich związek z zaburzeniami mowy 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Autokorekta wymawianiowa z dykcją 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN. Limit miejsc 30 słuchaczy 360 h 3 semestry 3400 zł (możliwość płatności w ratach) 11

12 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Logopedia ogólna Studia kwalifikacyjne czterosemestralne Okres realizacji od października 2014 do maja 2016 r. Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do przeprowadzenia diagnozy i terapii, z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiązuje test sprawdzający. Ramowy program studiów w wymiarze 605 godzin, w tym 100 godzin praktyk zawodowych. 1. Wstęp do logopedii 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy 3. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 4. Fonetyka języka polskiego i dialektyka języka polskiego 5. Gramatyka języka polskiego 6. Elementy ortodoncji i foniatrii 7. Pedagogika specjalna 8. Audiologia specjalna 9. Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego 10. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka. 11. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych 13. Metodyka zajęć korekcyjno wyrównawczych 14. Podstawy komunikacji językowej 15. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci od Dyslalia obwodowa 17. Surdologopedia 18. Tyflologopedia 19. Balbutologopedia 20. Neuropsychologia 21. Neurologopedia 22. Glottologopedia 23. Kultura języka 24. Praktyka 25. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej. Limit miejsc 30 słuchaczy Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Autokorekta wymawianiowa z dykcją 15 godzin 300 zł 605 h 4 semestry zł (możliwość płatności w ratach) 12

13 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania oraz absolwenci studiów licencjackich na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńcza, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia pedagogiczna, Dysleksja rozwojowa oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia oraz innych studiów humanistycznych, pedagogicznych i medycznych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym Ramowy program studiów w wymiarze 385 godzin (wraz z praktyką) obejmuje między innymi: I. Zagadnienia medyczne 1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka 2. Neurologia dziecięca 3. Psychiatria dziecięca 4. Fizjoterapia pediatryczna 5. Anatomiczne podstawy funkcjonowania zmysłów II. Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki 1. Psychologia rozwoju małego dziecka 2. Neuropsychologia kliniczna 3. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne) III. Zagadnienia z zakresu terapii 1. Wczesna interwencja logopedyczna 2. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci 3. Metoda behawioralna, behawioralno poznawcza we wczesnym wspomaganiu 4. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących 5. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących 6. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD 7. Metody wczesnego usprawniania dzieci z zespołem Downa 8. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 9. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji 10. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI 11. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 13

14 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 12. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu 13. Konstruowanie programów terapeutycznych 14. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji 15. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej IV. Praktyka V. Seminarium Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza realizowany w terminie ustalonym w trakcie trwania Studiów Podyplomowych Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Masaż niemowlaka - 15 godzin/250 zł od osoby Joga dla dzieci - 15 godzin/250 zł od osoby 385 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 14

15 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Terapia zajęciowa Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka z dysfunkcjami, specjalnościach terapeutycznych, psychologii, pracy socjalnej. Celem studiów jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Ponadto umiejętność pełnienia ról społecznych. Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Socjologia i psychologia rodziny 2. Pedagogika specjalna 3. System opieki i wsparcia społecznego 4. Diagnoza indywidualna 5. Diagnoza środowiskowa 6. Anatomia i fizjologia 7. Patologie z zarysem klinicznym chorób 8. Podstawy kompleksowej rehabilitacji 9. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych 10. Systemy komunikacji alternatywnej 11. Trening umiejętności interpersonalnych 12. Warsztaty terapii zajęciowej 13. Praktyka 14. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Animacje taneczne 15 godzin/300 zł od osoby Drama 15 godzin/300 zł od osoby Gry i zabawy ruchowe 15 godzin/300 zł 360 h 3 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 15

16 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Zarządzanie oświatą Studia dwusemestralne Adresatami studiów są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji rządowej i samorządowej, a także osóby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem standardów kształcenia. Ramowy program studiów w wymiarze 240 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoria organizacji i zarządzania 2. Prawo oświatowe 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi 5. Marketing usług edukacyjnych 6. Public relations. Kształtowanie wizerunku placówki oświatowej 7. Finanse publiczne w jednostkach oświatowych 8. Zarządzanie jakością 9. Psychologia zarządzania 10. Komunikacja interpersonalna 11. Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną 12. Zarządzanie projektami pozyskiwanie środków pomocniczych z Unii Europejskiej 13. Warsztat pracy dyrektora szkoły (nadzór pedagogiczny / standardy edukacyjne) 14. Praktyka 15. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób Jak przygotować się do konkursu na dyrektora 15 godzin/300 zł od osoby 240 h 2 semestry 2800 zł (możliwość płatności w ratach) 16

17 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Przedsiębiorczość, doradca zawodowy Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Ramowy program studiów przewiduje wspólny blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 360 godzin dydaktycznych, który obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego 2. Przedsiębiorczość 3. Marketing 4. Elementy socjologii 5. Wybrane zagadnienia pedagogiki 6. Organizacja pracy 7. Prawo pracy i prawo oświatowe 8. Komunikacja interpersonalna 9. Fundusze europejskie 10. Praktyka 11. Seminarium Ponadto w ramach specjalności zrealizowane będą bloki przedmiotowe w wymiarze 116 godzin obejmujące odpowiednio: 1. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości 2. Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości lub szkolnego doradcy zawodowego. 360 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 17

18 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwoju dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kompetencje praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Pedagogika specjalna 2. Oligofrenopedagogika 3. Podstawy rewalidacji upośledzonych 4. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej 5. Rewalidacja indywidualna 6. Trening interpersonalny 7. Podstawy psychologii klinicznej 8. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podstawy prawne 9. Warsztat współpracy z rodziną 10. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy 11. Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo 12. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo 13. Metodyka nauczania głęboko upośledzonych umysłowo 14. Metodyka nauczania w internacie 15. Komunikacja alternatywna z metodyką 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym uprawnienia do podejmowania pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowy moduł umiejętności zawodowych. Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób. Warsztat pracy nauczyciela w klasie integracyjnej w szkole masowej 15 godzin / 300 zł od osoby 400 h 3 semestry 2900 zł (możliwość płatności w ratach) 18

19 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) Studia kwalifikacyjne trzysemestralne przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mają predyspozycje i gotowość prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych. Absolwenci studiów po spełnieniu kryteriów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o Rekomendacje Trenera PTP w zakresie: 1. trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień) 2. trenera treningu interpersonalnego (II stopień) Warunkiem uzyskania Rekomendacji I stopnia trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych jest: 1. Ukończenie szkolenia podstawowego minimum 200 godzin Studia Podyplomowe z socjoterapii. Absolwent kierunku uzyskuje świadectwo ukończenia socjoterapii i kwalifikacje socjoterapeuty, spełnia kryteria PTP o odbyciu szkolenia podstawowego 2. Przeprowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych co najmniej 10 warsztatów dwudniowych 16 godzinnych. Realizacja tego kryterium odbywa się: A. w trakcie Studiów Podyplomowych 2 warsztaty 16 godzin każdy projektowanie scenariuszy prowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych (metodyczny z próbami prowadzenia warsztatu) prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych B. Przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy pozostałe 8 warsztatów 16 godzinnych kandydat na trenera warsztatu psychospołecznego realizuje w toku indywidualnym w trakcie rozwoju osobistej kariery zawodowej w czasie dostosowanym do własnych predyspozycji i możliwości organizacyjnych wg kryteriów PTP. Ramowy program studiów w wymiarze 440 godzin dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 1. Psychologiczne koncepcje człowieka 2. Współczesne kierunki psychoterapii 19

20 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii 4. Warsztat: obóz stacjonarny 3 dniowy trening interpersonalny pracy z grupą umiejętności wychowawczych socjoterapeutyczny współpracy z rodziną technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych pomocy indywidualnej zadaniowy i superwizyjny projektowania scenariuszy i prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych 5. Praktyka 6. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Kadrę stanowić będą nauczyciele akademiccy oraz trenerzy, supervisiors PTP oraz instytucji wsparcia psychopedagogicznego. Limit miejsc: 25 osób Pierwsze spotkanie będzie 3-dniowe stacjonarne (obecność obowiązkowa). Prosimy o stosowanie na zajęciach ubioru sportowego i miękkiego obuwia (wymóg konieczny). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów na zgrupowaniu stacjonarnym (3 dni) nie są zawarte w opłacie czesnego. 440 h 3 semestry 3150 zł (możliwość płatności w ratach) 20

21 STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW WSPOMAGANIA TERAPEUTYCZNEGO Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Uwaga osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego. Ramowy program studiów w wymiarze 340 godzin dydaktycznych + praktyka 1. Wybrane zagadnienia prawne, orzecznictwo 2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst 3. Więźniowie 4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji 5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań 6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym 7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym 8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii 9. Programowanie oddziaływań indywidualnych 10. Prawo dla kuratorów sądowych w praktyce 11. Organizacja i forma pracy ośrodków kuratorskich 12. Zasady pracy kuratora, prowadzenie dokumentacji kuratorskiej 13. Metody pracy kuratorskiej 14. Diagnoza osobowa w pracy kuratora 15. Ocena przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym 16. Praktyka 17. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. 340 h 3 semestry 2950 zł (możliwość płatności w ratach) 21

22 KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia kwalifikacyjne trzysemestralne Adresatami studiów są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i szkoły, nabycie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka. Ramowy pogram studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 1. Teoretyczne podstawy dysleksji rozwojowej 2. Psychologia rozwoju dzieci w wieku 3-10 lat 3. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej 4. Trening umiejętności wychowawczych 5. Diagnoza i terapia logopedyczna 6. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników 8. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole 9. Metody wspomagające 10. Metody nauki czytania i pisania 11. Elementy pedagogiki zabawy 12. Podstawy nowatorstwa pedagogicznego 13. Literatura dziecięca z edukacją językową 14. Samorządowy system edukacyjny wybrane problemy prawa oświatowego 15. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III 16. Metodyka nauczania języka polskiego 17. Metodyka nauczania matematyki 18. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu 19. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych 20. Metodyka nauczania przedmiotów artystycznych 21. Metodyka nauczania środowiska 22. Emisja głosu 23. Kultura fizyczna z metodyką 24. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny) 25. Warsztat plastyczny 26. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii 27. Praktyka 28. Seminarium Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 22

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016 Okładkę informatora projektował Waldemar Kakareko, absolwent Studiów Podyplomowych KPSW kierunku Terapia zajęciowa. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN. BPM.ZZP.7.00.0 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN. Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PREDSZKOLU W PORAJU

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PREDSZKOLU W PORAJU SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PORAJU PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PREDSZKOLU W PORAJU Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent surdopedagogiki uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY ZAŁĄCZNIK Nr 12 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM Zawód: animator kultury SEMESTR Liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r. Załącznik do uchwały Senatu nr 126/XXX/10 z dn. 22 stycznia 2010 r. PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna Tytuł kierunku: Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący Liczba godzin 1 Wybrane zagadnienia polityki społecznej

L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący Liczba godzin 1 Wybrane zagadnienia polityki społecznej OBSADA KADROWA, LICZBA GODZIN ORAZ ODPOWIADAJĄCA POSZCZEGÓLNYM PRZEDMIOTOM LICZBA pkt. ECTS VII EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10 tel./fax. (059) 841-78-69 Załącznik 1 do Zarządzenia 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ze zmianą dokonaną Zarządzeniem 14/2015 z

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ MAŁY PIESEK ZUZI

FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ MAŁY PIESEK ZUZI PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO Z ZAKRESU DOGOTERAPII Organizatorzy: Fundacja Mały Piesek Zuzi oraz Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego. Cel ogólny: Celem realizacji kursu jest wyposażenie osób posiadających

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu.

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu. Lp. Terminy zajęć Załącznik nr 3. Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Godz. zajęć Moduł Treści programowe Liczba (oddo) godzin w. ćw. 1. 19.10.2012. 15.00 20.00 Spotkanie organizacyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Załącznik nr 3. Lp. Terminy zajęć Godz. zajęć (od-do) 1. 22.11.2014. 9.00-16.00 Spotkanie organizacyjno informacyjne. Moduł I Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA LOGOPEDIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r.

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedurę organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA Seksuologia kliniczna I EDYCJA 2015/2016 Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo