Pani. W przedstawionych niżej latach sytuacja przedstawiała się następująco: - rok % kwota bazowa 1.717,73 zł przy inflacji 3,49 %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani. W przedstawionych niżej latach sytuacja przedstawiała się następująco: - rok 2004 103 % kwota bazowa 1.717,73 zł przy inflacji 3,49 %"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia 26 marca 2015r. K-PIL-W/067/20/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Rada Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o pomoc w unormowaniu spraw finansowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi służby cywilnej. Od wielu lat w tej grupie zawodowej nie było żadnych regulacji płacowych pozwalających na awanse pracownicze, jedynie do 2009 roku, realizowany był wzrost średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń, który i tak nie pokrywał wskaźnika inflacji. W przedstawionych niżej latach sytuacja przedstawiała się następująco: - rok % kwota bazowa 1.717,73 zł przy inflacji 3,49 % - rok % kwota bazowa 1.769,26 zł przy inflacji 2,1 % - rok ,5 % kwota bazowa 1.795,80 zł przy inflacji 1 % - rok ,0 % kwota bazowa 1.795,80 zł przy inflacji 2,5 % - rok ,3 % kwota bazowa 1.837,10 zł przy inflacji 4,2 % - rok ,9 % kwota bazowa 1.873,84 zł przy inflacji 3,5 % (wzrost kwoty bazowej tylko o 2 %) -rok ,0 % kwota bazowa 1.873,84 zł przy inflacji 2,6 %

2 - rok ,0 % kwota bazowa 1.873,84 zł przy inflacji 4,3 % - rok ,0 % kwota bazowa 1.873,84 zł przy inflacji 3,7 %. W latach następnych kwota bazowa nie ulegała zmianie. Rok 2015 jest siódmym rokiem dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej bez wzrostu płac. Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej od 2009 roku zostało zamrożone przy kwocie bazowej 1873,84 zł. W tym samym okresie minimalne wynagrodzenie wzrosło z kwoty 1276 zł w 2009 r. do kwoty 1750 w 2015 r. tj. o 37,15 %. Sytuacja ta spowodowała dramatyczne spłaszczenie płac. Poziom inflacji sprawił, że wynagrodzenia realne wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej drastycznie zmalały, a ciągle rosnące koszty utrzymania, przy braku regulacji płacowych, powodują coraz trudniejsze warunki życia pracowników - członków korpusu służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych, którzy poświęcili kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat swego życia Inspekcji Weterynaryjnej. Wstrzymanie regulacji płacowych od roku 2009 jest odbierane jako akt dalece niesprawiedliwy, prowadzący do ewidentnego ich zubożenia. Ponadto należy stwierdzić, że obok braku regulacji płacowych nie mogą być w pełni realizowane również ustawowe uprawnienia wynikające z ustawy o służbie cywilnej tj.: - z art prawo do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, będącego częścią składową wynagrodzenia pracownika służby cywilnej, - z art. 88 prawo do dodatku zadaniowego za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia, - z art prawo do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, - z art prawo do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę, - z art prawo do nagrody ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej - w wysokości 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych. - z art prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeśli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej,

3 jednorazowej odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej pracownikom przysługuje dodatek stażowy. Dodatek ten przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5 % aż do osiągnięcia poziomu 20 %. W jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej zatrudnieni są pracownicy ze zróżnicowanym stażem pracy, który powoduje konieczność corocznego wzrostu wynagrodzeń. Jednostki jednak nie mogą tego obowiązku realizować z uwagi na brak środków finansowych od wielu lat nie były zwiększane na ten cel plany wydatków. W wielu Inspektoratach kierownicy jednostek pokrywają te braki z oszczędności wynikających z absencji chorobowych. W związku z tym, że te możliwości są bardzo ograniczone, sytuacja zmusza ich do zablokowania naborów na wakujące stanowiska i przeznaczenia tak uzyskanych środków finansowych na wypłatę dodatków stażowych. Kolejny obowiązek ciążący na jednostkach Inspekcji to wypłata jednorazowych świadczeń z tytułu długoletniej pracy tj. nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W małych jednostkach, zatrudniających od 9 do 25 pracowników, a do takiej grupy należą Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, są problemy z zabezpieczeniem środków na ten cel. Jednostki otrzymują środki w ustawie budżetowej na wypłaty jednorazowe, zaplanowane rok wcześniej. W przypadku nagłego przejścia na rentę czy emeryturę, jednostka nie ma możliwości dokonania wypłaty świadczenia jednorazowego, a jeżeli tego dokona to nie ma możliwości odtworzenia etatu w danym roku budżetowym. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej jednostka ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu nagród w wysokości 3 % planowanych wydatków na wynagrodzenia. Bardzo często nie jest on tworzony, z uwagi na fakt, że plan finansowy na wynagrodzenia w wielu przypadkach nie zabezpiecza nawet środków na wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów o pracę. Innym gwarantowanym prawem jest prawo do dodatku zadaniowego za wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez pracodawcę. Środki finansowe na ten cel powinny pochodzić ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. W jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej jest dużo dodatkowych zadań,co roku przybywa nowych, lecz brakuje na ten cel środków w planach finansowych.

4 W 2012 r. wzrosła o 2 % składka na ubezpieczenie rentowe po stronie płatnika, która spowodowała, że do 2015 r. jednostki nie posiadały w planie finansowym pokrycia na ten cel, a nawet brakowało środków na ubezpieczenia społeczne. Pracownikom urzędów państwowych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, a więc kierowcom, sprzątaczkom, dozorcom przysługuje fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. W wielu jednostkach fundusz premiowy jest jedynie wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia, bo brakuje środków finansowych dla tej grupy pracowniczej. Przedstawione wyżej fakty wskazują na poważne niedobory w zabezpieczeniu finansowym jednostek Inspekcji Weterynaryjnej w części dotyczącej funduszu płac. To w sposób zdecydowany rzutuje na poziom wynagrodzeń jak i na możliwości realizacji ustawowych obowiązków wynikających z regulacji płacowych. W Inspekcji Weterynaryjnej zwiększył się w olbrzymim stopniu i nadal powiększa zakres obowiązków merytorycznych oraz administracyjno-finansowych. Wszyscy pracownicy są obciążeni nowymi obowiązkami związanymi z wdrażaniem nowych przepisów oraz systemów elektronicznych: obiegu dokumentów, ochroną danych osobowych, kontrolą zarządczą, budżetem zadaniowym, bardzo rozbudowaną sprawozdawczością na potrzeby Unii Europejskiej itp. Inspekcja jest zarzucana nowymi ustawami, rozporządzeniami krajowymi i unijnymi, które zobowiązują pracowników do dodatkowych prac. Brak środków finansowych na wynagrodzenia nie pozwala na zatrudnienie większej liczby lekarzy weterynarii i innych pracowników. Nie ma również możliwości lepszego wynagrodzenia tych pracowników, którzy pracują. Zniechęcenie, rozgoryczenie i brak motywacji do pracy, to coraz bardziej nasilające się głosy wśród pracowników. Niestety powiatowi lekarze weterynarii, jako kierownicy jednostek, mają bardzo małe możliwości wzbudzania motywacji wśród pracowników, pomimo istnienia traktujących o tym zapisów prawa. W jednostkach pozostaje na etatach starsza kadra, która w ciągu kilku lat przejdzie na emerytury. Zamrożenie wynagrodzeń od roku 2009 r. i w konsekwencji spadek realnej wartości uzyskiwanej płacy powoduje, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej rezygnują z zatrudnienia, zatrudniają się na chwilę, do czasu znalezienia lepiej płatnej pracy lub rozpoczynają praktyki w ramach działalności gospodarczej. Zawód lekarza weterynarii jest wolnym zawodem. Niejednokrotnie opisywane powyżej przykłady nie pozostawiają innej możliwości jak tylko rezygnacje z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej i rozpoczęcie własnej działalności. Niestety odchodzą z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej doświadczeni pracownicy, z długim stażem i doświadczeniem.

5 Przedstawione wyżej argumenty wskazują na realne zubożenie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Brak odpowiednich, płacowych narzędzi motywacyjnych utrudnia wykonywanie zadań jednostki, powoduje daleko idącą frustrację i poczucie niskiej wartości. Prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej wymaga dużego doświadczenia zawodowego, odpowiedniej specjalistycznej wiedzy merytorycznej oraz indywidualnego zaangażowania każdego pracownika. Nie da się tego osiągnąć bez właściwego wynagradzania, stanowiącego podstawę oceny wartości pracy i będącego czynnikiem motywacyjnym. Kierujemy to pismo do Pani Premier świadomi odpowiedzialności oraz zagrożeń przy wykonywaniu ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt oraz ludzi, wnosząc jednocześnie o nadanie problemowi wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedniej rangi. Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji spowoduje, że najważniejsze zadanie Inspekcji Weterynaryjnej jakim jest ochrona zdrowia publicznego, a więc nas wszystkich, nie będzie wykonywane należycie z powodu braku środków finansowych oraz fachowego personelu. Do wiadomości: 1. Pani Claudia Torres Bartyzel - Szef Służby Cywilnej 2. Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3. Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 4. Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski 5. Pan Roman Ratyński Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 6. Pan Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes K-PIL-W lek. wet. Maciej Bachurski 7. Pan Bogusław Knaflewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 8. Pan Lech Rybarczyk Przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 9. Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa Kujawsko Pomorskiego 10. Okręgowe Izby Lekarsko Weterynaryjne