Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka."

Transkrypt

1 Szkolenie okresowe bhp przewodników w i pracowników w spółek (firm) dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka.

2 FUNKCJE KOPALNI Zabezpieczanie i ochrona poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Turystyka Lecznictwo

3 MISJA KOPALNI Naszym najwaŝniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsca kultu. Czujemy się odpowiedzialni wobec całego społeczeństwa za zrealizowanie tego celu. Nasza praca jest kontynuacją dorobku dziesiątków pokoleń wolnych, wykształconych górników. Chcemy podtrzymywać i rozwijać te tradycje. Zrobimy wszystko, Ŝeby naszym gościom zapewnić pełne bezpieczeństwo, odpoczynek, rozrywkę i edukację w dobrych i korzystnych dla zdrowia warunkach. Będziemy odnosić się do wszystkich z szacunkiem i gościnnością, a praca i obsługa będzie dobrze zorganizowana.

4 Naszym pracownikom chcemy zapewnić dobre warunki pracy i wynagrodzenia oraz poczucie bezpieczeństwa i przynaleŝności do górniczej rodziny. Pragniemy by byli dumni z marki i chrześcijańskiej tradycji miejsca, w którym pracują. W naszych działaniach będziemy promować wysokie kompetencje, skuteczność i uczciwość, a pracowników zachęcać do otwartości i kreatywności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Czujemy się równieŝ odpowiedzialni wobec otoczenia i społeczności lokalnej. Będziemy chronić środowisko naturalne i wspierać społecznie uŝyteczne inicjatywy. Będziemy rzetelni i lojalni w stosunku do naszych partnerów i instytucji współpracujących. Chcemy, aby realizacja naszych celów, ambicji i wartości była wspólnym dziełem wszystkich naszych pracowników i partnerów. Wierzymy, Ŝe realizacja naszej misji znajdzie wsparcie ze strony całego społeczeństwa.

5 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

6 Wprowadzenie w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (SZ BHP) powinno wpłynąć na ograniczenie strat spowodowanych wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i awariami oraz znacząco pomóc wykazać przed organami kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy, Ŝe firma ciągle doskonali, monitoruje oraz kontroluje bezpieczeństwo swoich pracowników.

7 Podstawa tworzenia SZ BHP jest: Dyrektywa UE nr 92/104/EEC dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego.

8 SZ BHP nie sąs oparte na normach ISO. Pomimo wieloletnich działań w WE nie opracowano jeszcze jednolitych zasad normalizujących SZ BHP, jak równier wnieŝ nie istnieje obecnie międzynarodowa norma serii ISO dotycząca ca zagadnień związanych zanych z opracowaniem, wdroŝeniem, i utrzymywaniem poprawnego jednolitego SZ BHP

9 KORZYŚCI Z WDROśENIA I CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZADZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY podnosi efektywność istniejącego w przedsiębiorstwie sposobu zarządzania bezpieczeństwem, podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wobec banków i zakładów ubezpieczeń, zwiększa zaufanie kontrahentów, przynosi korzyści marketingowe i handlowe, wprowadza i utrzymuje rozwiązania organizacyjne zapewniające, Ŝe wymagania w zakresie bhp są stosowane w stosunku do podwykonawców i ich pracowników pracujących na terenie organizacji, rejestrowanie i badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych - szybsze reagowanie.

10 Struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Kopalni KIEROWNICTWO PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA BEZPIE- CZEŃSTWEM PRACY GRUPA STERUJĄCA (CELE, PROGRAMY) tj. KIEROWNICY DZIAŁÓW / ODDZ. ZESPOŁY ROBOCZE R A P O R T Y KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY ZEWNĘTRZNI EKSPERCI

11 Certyfikacja systemu Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy jest dobrowolną oceną zgodności Systemu Zarządzania BHP organizacji z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".

12

13

14

15 Rodzaje zagroŝeń występujących w Kopalni

16 Podział zagroŝeń ze względu na pochodzenie Pochodzenia naturalnego, Powstałe w wyniku procesów technologicznych lub awarii.

17 Podział zagroŝeń ze względu na rodzaj 1. ZagroŜenie gazowe: a) metanowe, b) ditlenkiem węgla, c) atmosferą niezdatną do oddychania, d) gazami postrzałowymi (NO x ; CO x ), 2. ZagroŜenie poŝarowe (tlenek węgla - CO) 3. Radiacyjne (promieniowanie naturalne skał), 4. ZagroŜenie zawałowe, 5. ZagroŜenie wodne, Szczegóły w dziale wentylacja 6. ZagroŜenie czynnikami szkodliwymi i uciąŝliwymi w procesach pracy (mikroklimat, hałas, drgania, zapylenie, oświetlenie)

18 ZagroŜenie zawałowe porfilaktyka: 1) monitoring, 2) prace zabezpieczające, 3) prace likwidacyjne.

19 Zapadlisko powstałe w wyniku zawału komory będącej na niewielkiej głębokości pod powierzchnią terenu

20 ZagroŜenie wodne i warunki hydrogeologiczne klasyfikacja wyrobisk pod względem stopnia zagroŝenia wodnego: 3 stopnie zagroŝenia wodnego.

21 stopnie zagroŝenia wodnego. do III stopnia zagroŝenia wodnego zalicza się: część złoŝa o szerokości 25m przyległą do całej jego północnej powierzchni granicznej od poziomu I do poziomu IX, część złoŝa zlokalizowaną w otoczeniu podziemnych zbiorników i tam wodnych (nr 1 poz. IX, nr 3 poz. V, nr 4 poz. VI) oraz komór Z-32, Z-26 i Z-28 wyługowanych pomiędzy poziomami V i VI, część złoŝa zlokalizowaną w otoczeniu komory Layer poz VII. Do II stopnia zagroŝenia wodnego zalicza się pole Sułków, Do I stopnia zagroŝenia wodnego zalicza się pozostałą część złoŝa.

22 W zakres działań dla zmniejszenia stanu zagroŝenia wodnego wchodzą: prace związane z ujęciem i odprowadzeniem istniejących dopływów (wycieków), prace podsadzkowe, mające na celu poprawę stateczności przygranicznej strefy złoŝa, prace związane z ograniczaniem lub likwidacją dopływów.

23 Inne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników: mikroklimat, hałas, drgania, zapylenie, oświetlenie.

24

25 Wykonywanie robót strzałowych w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli Wieliczka

26 OBCHODZENIE SIĘ ZE ŚRODKAMI STRZAŁOWYMI I WYKONYWANIE ROBÓT STRZALOWYCH. KaŜdy pracownik zatrudniony w ruchu zakładu górniczego powinien być: zaznajomiony z wyglądem środków strzałowych oraz pouczony niebezpieczeństwie groŝącym przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi, pouczony o znaczeniu sygnałów i znaków ostrzegawczych, stosowanych w zakładzie górniczym w związku z wykonywaniem robot strzałowych oraz o sposobie zachowania się w czasie wykonywania tych robót.

27

28 ZagroŜenie gazami postrzałowymi Tlenki azotu - NO x Tlenki węgla - CO x AMONITY

29 Pojęciem środki strzałowe określa się materiał wybuchowy oraz środki inicjujące (zapalniki). Skutkiem niekontrolowanego odpalenia zapalnika moŝe być uszkodzenie ciała, utrata wzroku, utrata słuchu i w konsekwencji moŝe dojść do trwałego kalectwa.

30 Środki strzałowe dostarczane są do kopalni kaŝdorazowo w ilościach zaplanowanych do wykorzystania na zmianie roboczej. Środki te dostarcza wyspecjalizowana firma i przekazuje je pracownikom kopalni w wyznaczonym miejscu Punkcie przekazywania środków strzałowych teren magazynu głównego kopalni.

31 Czynności związane z odbiorem, przenoszeniem, i uŝywaniem środków strzałowych mogą wykonywać tylko osoby upowaŝnione przez KRZG, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Podczas przekazywania środków strzałowych niedozwolone jest uŝywanie ognia, palenie papierosów oraz stosowanie materiałów i urządzeń mogących być źródłem niebezpiecznego iskrzenia.. KaŜdorazowo na czas przekazania środków strzałowych punkt będzie oznakowany z dwóch stron, przez wystawienie tablic z czerwonym napisem Uwaga! Materiały wybuchowe! Przejście surowo wzbronione.. Zabrania się wtedy zbliŝania do punktu przekazania i przechodzenia przez wydzielony rejon wszystkim osobom które nie są bezpośrednio zatrudnione przy odbiorze i przekazywaniu środków strzałowych.

32

33

34 Środki strzałowe zwoŝone są do kopalni przez górników strzałowych szybem Kinga. Podczas przejazdu szybem osób przenoszących środki strzałowe, w klatce wyciągu szybowego moŝe znajdować się tylko osoba przenosząca środki oraz osoba dozoru ruchu górniczego nadzorująca robotę strzałową. Przejazd innych pracowników w tym czasie jest zabroniony.

35 KaŜdy pracownik który na swojej trasie obchodu (lub dojścia do przodka) napotka pracownika obstawy lub oznakowane zagrody nie moŝe pod Ŝadnym pretekstem przechodzić do wydzielonego rejonu w czasie wykonywania robót strzałowych, pracownik wyznaczony do obstawy nie moŝe pod Ŝadnym pretekstem opuścić swego stanowiska, oraz nie moŝe nikogo przepuścić w kierunku wykonywania robót, równieŝ osób kontrolujących i nadzorujących z uprawnieniem uŝycia siły.

36 Oznakowanie miejsca wykonywania robót t strzałowych. Podpis strzałowego

37 Wszyscy pracownicy zakładu adu górniczego g obowiązani są: s zachować szczególną ostroŝność przy wszelkich czynnościach związanych ze środkami strzałowymi, zgłaszać natychmiast najbliŝszej osobie dozoru ruchu przypadki znalezienia lub pozostawienia bez dozoru środków strzałowych, (przypadki zgubienia lub kradzieŝy) jak równieŝ inne fakty i okoliczności mogące spowodować niebezpieczeństwo wybuchu środków strzałowych, osoba dozoru ruchu, która otrzymała zgłoszenie o przypadkach określonych wyŝej, przekazuje tą informację niezwłocznie KRZG, KRZG zawiadamia właściwy organ nadzoru górniczego i jednostkę policji,

38

39

40 Wypadki przy pracy oraz ocena ryzyka w procesach pracy

41 Wypadek przy pracy 1. Zdarzenie nagłe, 2. Mające ścisły związek z wykonywaną pracą, 3. Spowodowane czynnikiem zewnętrznym, 4. Powodujące uraz, kalectwo lub śmierć.

42 Wypadki przy pracy Piramida zdarzeń wypadkowych Heinricha 1 wypadek śmiertelny PowaŜne obraŝenia Lekkie obraŝenia Tylko straty materialne Zdarzenia prawie wypadkowe [1000] Wypadki Zdarzenia prawie wypadkowe Niebezpieczne sytuacje

43

44

45 Przyczyny wypadków wg TOL Organizacyjne; % Ludzkie % Techniczne Organizacyjne Ludzkie Techniczne 58-15%

46

47 Ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy

48 Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego pracodawca lub jego przedstawiciel inspektor ds. bhp kierownik nadzorujący pracę na danym stanowisku według potrzeb: technolog, lekarz, pracownik lub przedstawiciel załogi, ekspert wewnętrzny

49 Informacje niezbędne do oceny ryzyka na określonym stanowisku Rodzaje obróbki, np. wg kart technologicznych, wymagania jakościowe, organizacja produkcji: gniazdowa, taśmowa Parametry techniczne, technologiczne i i organizacyjne PROTOKÓŁ nr.../... r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu Zidentyfikowane zagroŝenia, ich ich źródła źródła oraz oraz sposoby ochrony Opis Opis i i analiza wypadków przy przy pracy pracy i i chorób zawodowych Wymagania przepisów, zasad zasad i i norm norm CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. Wyniki Wyniki pomiarów czynników szkodliwych

50 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

51 Badania lekarskie Wstępne badania lekarskie: osoba przyjmowana do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciąŝliwe. Okresowe badania lekarskie: wszyscy pracownicy, pracownicy zatrudnieni w warunkach naraŝenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, takŝe po: zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, rozwiązaniu stosunku pracy, jeŝeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. Kontrolne badania lekarskie: pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłuŝej niŝ 30 dni, spowodowanej chorobą. PRACODAWCA ponosi koszty badań lekarskich oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędne ze względu na warunki pracy (Art. 22 Ustawy o słuŝbie medycyny pracy, Dz.U )

52

53

54 Historia ratownictwa Początki ratownictwa górniczego połowa XIX wieku. Polegało na udzielaniu sobie, w razie potrzeby, wzajemnej pomocy przez zatrudnionych pod ziemią górników. Rozwój zakładów górniczych wymusza zorganizowanie słuŝb ratowniczych, wyposaŝenia tych słuŝb odpowiedni sprzęt wypracowanie odpowiednich technik prowadzenia prac ratowniczych. Pierwsza ustawa w 1894 nakładająca obowiązek odszkodowań. Pierwsza stacja ratownicza powstała w 1907 i była to Górnośląska Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego

55 Schemat zabezpieczenia ratowniczego kopalń przez CSRG CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO OSRG JAWORZNO OSRG BYTOM OSRG TYCHY OSRG WODZISŁAW OSRG ZABRZE Pogotowia specjalistyczne: - pomiarowe, do inertyzacji powietrza kopalnianego, poŝarowopianowe, zawałowo-wiertnicze, wodne, przewoźnych wyciągów ratowniczych

56 Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

57

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji sporządził: zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ mgr inŝ. Mirosław Dereń Dyrektor płk dr n. hum. Olaf Truszczyński Podpis: Podpis: Data : 02.05.2013 Data : 02.05.2013 Wydanie:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1136 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa, mając na celu zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo