Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku"

Transkrypt

1 Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2013roku Lp. Okres kontroli 1 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Podmiot Podmiot kontrolujący kontrolowany Przedmiot kontroli ZagroŜenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia wraz z oceną skuteczności działań profilaktycznych oraz kształtowania się zachorowalności na pylicę płuc; zagroŝenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi; warunki pracy na wybranych dołowych stanowiskach pracy oraz na stanowiskach pracy w zakładzie przeróbki mechanicznej. Centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralne sieci telekomunikacyjne. Gospodarka wodami pochodzącymi z odwodnienia zakładu górniczego i realizacja obowiązków wynikających z posiadanych pozwoleń wodnoprawnych; realizacja obowiązków słuŝby mierniczej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych. Prawidłowość stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania rozwiązań technicznych w zakresie systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania; rozpoznawanie zagroŝeń technicznych występujących w ruchu zakładu górniczego, związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych; prawidłowość stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych w odniesieniu do dołowych urządzeń podległych Urzędowi Dozoru Technicznego. 6 od: Działalność słuŝby BHP kopalni, organizacja pierwszej pomocy medycznej w zakładzie do: górniczym. 7 od: OUG Gliwice Roboty górnicze prowadzone w warunkach najwyŝszych zagroŝeń naturalnych, z uwzględnieniem do: rozwiązań zastosowanych dla profilaktyki i zwalczania tych zagroŝeń i ich wpływu na bezpieczeństwo powszechne, gospodarkę środkami strzałowymi, stan techniczny urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych, ochrona środowiska.

2 8 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Analiza stanu bhp w zakładzie górniczym; ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego dla miejsc i stanowisk pracy oraz stosowania środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko; szkolenia i adaptacja zawodowa osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego. Stacje wentylatorów głównych, obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, górnicze wyciągi szybowe. Działalność słuŝb zakładu górniczego w zakresie prawidłowości prowadzenia geologicznej obsługi zakładu górniczego, w tym rozpoznawania i dokumentowania warunków geologicznych zalegania złoŝa oraz prowadzenia ewidencji zasobów kopaliny. Centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi. OUG Gliwice Roboty górnicze i gospodarka złoŝem pokładów eksploatowanych w warunkach występujących zagroŝeń naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zastosowanych dla profilaktyki i zwalczania tych zagroŝeń, wybrane podmioty wykonujące w ramach swojej działalności zawodowej powierzone im czynności ruchu zakładu górniczego w zakresie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją i umową, stan techniczny urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych, ochrona środowiska. 16 od: do: od: do: Zwalczanie zagroŝenia wybuchem pyłu węglowego. Podmioty wykonujące powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego. Fundusz likwidacji zakładu górniczego. Centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem; górnicze wyciągi szybowe; obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające obiekty, maszyny i urządzenia wg właściwości SUG. Szyb VI wraz z wyposaŝeniem. Odwodnienie zakładu górniczego oraz wybrane aspekty gospodarki wodno-ściekowej i realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń wodno-prawnych. Prawidłowość sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz ochrona powierzchni w wybranych rejonach usytuowanych w granicach terenu górniczego. Ochrona środowiska.

3 18 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi. Prawidłowość stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania rozwiązań technicznych w zakresie łączności, bezpieczeństwa i alarmowania. Rozpoznawanie zagroŝeń technicznych występujących w ruchu zakładu górniczego, związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Prawidłowość sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, ochrona powierzchni: prognozowanie wpływu działalności górniczej na przeobraŝenie środowiska, prowadzenie pomiarów deformacji powierzchni w sieciach i liniach obserwacyjnych, punktach rozproszonych oraz ich dokumentowanie i analizy. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej w części obejmującej wykonanie prac geologicznych. Utrzymanie wybranych obiektów budowlanych zakładu górniczego, w szczególności w aspekcie okresowych kontroli stanu technicznego i ich dokumentowania oraz prowadzenia ksiąŝek obiektu budowlanego. Rozpoznanie zagroŝeń wodnych występujących w zakładzie górniczym i środków podjętych przez Kopalnię, zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagroŝeń. BieŜące dokumentowanie geologiczne. Prawidłowość sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej na powierzchnię terenu, w aspekcie ustaleń zawartych w koncesji oraz planie ruchu zakładu górniczego. OUG Gliwice Roboty górnicze i gospodarka złoŝem pokładów eksploatowanych w warunkach występujących zagroŝeń naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zastosowanych dla profilaktyki i zwalczania tych zagroŝeń, wybrane podmioty wykonujące w ramach swojej działalności zawodowej powierzone im czynności ruchu zakładu górniczego w zakresie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją i umową, stan techniczny urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych, ochrona środowiska. Szyb VI wraz z wyposaŝeniem. Zagadnienia energomechaniczne dot. bezpieczeństwa uŝytkowania maszyn i urządzeń w: drąŝonych przodkach, eksploatowanych ścianach, układach transportowych głównej odstawy urobku, układach transportu materiałów i przewozu ludzi o nachyleniu 45 st.; budowy przeciwwybuchowej. Prognozowanie i zwalczanie zagroŝenia poŝarowego; zagroŝeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych.

4 27 od: do: ZUS ZLM Biuro Zarządu Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 28 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Państwowa Agencja Atomistyki Obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG; szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia; zasilające obiekty, maszyny i urządzenia wg właściwości SUG; górnicze wyciągi szybowe. Zwalczanie zagroŝenia zawałowego, zwalczanie zagroŝenia opadem skał ze stropu i ociosu, zgodność obłoŝenia robót z dokumentacją poprawności sporządzania i prawidłowego zastosowania projektów technicznych/technologii wykonywania przebudów wyrobisk i innych robót górniczych, z uwzględnieniem aktualnych wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej dla stosowanych maszyn, urządzeń i instalacji. Zgodności wykonywanej działalności związanej z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. ZagroŜenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia wraz z oceną skuteczności działań profilaktycznych oraz kształtowania się zachorowalności na pylicę płuc. ZagroŜenia radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczym. ZagroŜenia hałasem i wibracją. Kontrola słuŝb BHP i kontrola punktów pierwszej pomocy. Warunki pracy na wybranych dołowych stanowiskach pracy. Przestrzeganie warunków pracy górniczych wyciągów szybowych. Przestrzeganie warunków prowadzenia rewizji górniczych wyciągów szybowych oraz wykonywania prac w szybach. Kontrola zgodności stanu technicznego maszyn i urządzeń z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. OUG Gliwice Ruch Budryk Wybrane roboty górnicze prowadzone w warunkach zagroŝenia metanowego z uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zastosowanych dla profilaktyki i zwalczania tych zagroŝeń, ich wpływ na bezpieczeństwo zakładu górniczego i bezpieczeństwo powszechne, działalność słuŝb bhp, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska.

5 35 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Zagadnienia związane z właściwym doborem oraz stosowaniem zgodnym z przeznaczeniem i wymaganiami przepisów: - maszyn i urządzeń zabudowanych i uŝytkowanych w drąŝonym chodniku B-10 od pochylni transportowej B- 1 w pokł. 401, - maszyn i urządzeń zabudowanych na stanowisku nr 3 w stacji odmetanowania na powierzchni kopalni. KWK "Budryk" - prawidłowość doboru maszyn i urządzeń, w szczególności podlegających ocenie zgodności do warunków występujących w zakładzie górniczym; przestrzeganie wymagań przepisów w sprawie bhp, obejmujących zagadnienia uŝytkowania kontrolowanych maszyn i urządzeń. ": kontrola obłoŝenia w wybranych oddziałach kopalni oraz firmach usługowych. KWK "Pniówek" - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające obiekty, maszyny i urządzenia wg właściwości SUG. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" - szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, górnicze wyciągi szybowe; KWK "Budryk" - centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem; KWK "Krupiński" - centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi. OUG Gliwice Roboty górnicze w aspekcie prac prowadzonych w wyrobiskach podziemnych i zastosowanych rozwiązań dla ograniczenia ich wpływu na środowisko. Prowadzenie kontroli w wytypowanych rejonach w zakresie skuteczności podejmowanych przez słuŝby kopalniane działań zmniejszających zapylenie powietrza na stanowiskach pracy, jak równieŝ ocena skuteczności tych działań na podstawie wyników pomiarów, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska. Szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG, górnicze wyciągi szybowe. ZagroŜenia związane ze stosowaniem środków strzałowych; zwalczanie zagroŝenia zawałowego i opadem skał.

6 43 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Rozpoznawanie i zwalczanie zagroŝenia metanowego; realizacja wniosków prac Komisji powołanej dla zbadania przyczyn katastrofy w KWK "Krupiński" w 2011 roku; prawidłowość doboru maszyn i urządzeń, w szczególności podlegających ocenie zgodności, do warunków występujących w zakładzie górniczym; przestrzeganie wymagań przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących zagadnienia uŝytkowania kontrolowanych maszyn i urządzeń. OUG Gliwice Eksploatacja obiektów zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska, stan obudowy wyrobisk górniczych i zasad ich doboru stan techniczny obiektów budowlanych zakładu górniczego, obiektów gospodarki wodnej i wodno-ściekowej oraz miejsc składowania odpadów. Ponadto: kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie mechanizacji likwidacji wyrobisk wypełnionych odpadami wydobywczymi, poprawności sporządzania instrukcji rabowania obudowy wyrobisk korytarzowych oraz procesu rabowania tej obudowy. KWK "Pniówek" - zagadnienia energomechaniczne dot. bezpieczeństwa uŝytkowania maszyn i urządzeń w przodkach oraz ścianach; szkolenie osób wykonujących czynności kierownika ruchu zakładu górniczego. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" - nadzór rynku - dobór maszyn i urządzeń do warunków pracy; zagroŝenia wodne; dokumentowanie geologiczne; ochrona powierzchni: prognozowanie wpływów działalności górniczej, prowadzenie pomiarów i deformacji powierzchni; utrzymanie wybranych obiektów KWK "Budryk" - zagadnienia energomechaniczne dot. bezpieczeństwa uŝytkowania maszyn i urządzeń w przodkach oraz ścianach; eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej, eksploatacja układów transportowych w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu 45 st. KWK Budruk Zagadnienie energomechaniczne dotyczące bezpieczeństwa uŝytkowania maszyn i urządzeń w przodkach oraz ścianach: szkolenie osób wykonujących czynności w ruchu zakł. górniczego 1. ZagroŜenie radiacyjne oraz ocena naraŝenia pracowników na promieniowanie jonizujące od naturalnych substancji promieniotwórczych. 2. Stanowiska pracy w rejonie Oddziału JZR Sp. z o.o. - roboty związane z drąŝeniem wyrobiska korytarzowego Komora 1 poz wraz z niezbędną dokumentacją. 3. Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla - Budynek Obiektu Kompleksowego - w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. 4. BHP przy eksploatacji układów transportowych w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45 : 1) Do przewozu ludzi, 2) Do transportu materiałów: Urządzenia i układ do przewozu ludzi oraz transportu materiałów przy pomocy kolejki podwieszonej z napędem własnym - lokomotywami spalinowymi do rejonów w pokładzie 401, oddział GKT wraz z przynaleŝną dokumentacją. 5. 1) Rozdzielnia 6 kv R-700 na poziomie 700m. 2) Eksploatacja i gospodarka urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

7 48 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem. OUG Gliwice Eksploatacja obiektów zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska, roboty górnicze oraz gospodarka złoŝem udostępnianych i przygotowywanych do eksploatacji pokładów w warunkach występujących zagroŝeń naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zastosowanych dla profilaktyki i zwalczania tych zagroŝeń, dokumentację prowadzenia ruchu I. Prawidłowość sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej. II. Działalność słuŝby BHP. III. Prawidłowość sporządzania dokumentacji powypadkowych oraz rejestracji wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. IV. Miejsca i stanowiska pracy na dole. V. Dokument bezpieczeństwa (sposób aktualizacji). VI. Ocena ryzyka zawodowego dla miejsc i stanowisk pracy. Górnicze wyciągi szybowe, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, stacje wentylatorów głównych, obiekty budowlane wg właściwości SUG, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające obiekty, maszyny i urządzenia wg właściwości SUG. - szyb VI wraz z wyposaŝeniem. OUG Gliwice Roboty górnicze i gospodarka złoŝem pokładów eksploatowanych w warunkach występujących zagroŝeń naturalnych, gospodarka środkami strzałowymi i roboty górnicze prowadzone z zastosowaniem materiałów wybuchowych, w aspekcie bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenia urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska, dokumentacja prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją i umową, stosowane przez przedsiębiorcę metody zapoznawania pracowników zakładów górniczych i firm usługowych zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych z obowiązującymi dokumentacjami określonych prac, stan techniczny urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych, ochrona środowiska.

8 55 od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: od: do: Działalność słuŝb bhp; prawidłowość sporządzania dokumentacji powypadkowych oraz rejestracji wypadków i niebezpiecznych zdarzeń; miejsca i stanowiska na dole; punkty opatrunkowe. I. Rozdzielnia 6kV R-900 na poziomie 900 m. II. Rozdzielnia 6kV R-901 na poziomie 900 m. III. Rozdzielnia 6kV R-4.1RW w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla. IV. Maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne w rejonie drąŝonego chodnika Cz-3 w pokładzie 364/2. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Ochrony Środowiska KWK Borynia Prawna ochrona pracy, w tym bhp. Przepisy dot. legalności zatrudnienia. Ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Górnicze wyciągi szybowe, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, zasilające obiekty, maszyny i urządzenia wg właściwości SUG, obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG. Roboty górnicze w aspekcie prac prowadzonych w wyrobiskach podziemnych i zastosowanych rozwiązań dla ograniczenia ich wpływu na środowisko, gospodarka środkami strzałowymi i roboty górnicze prowadzone z zastosowaniem materiałów wybuchowych, w aspekcie bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenia urządzeń energomechanicznych, eksploatacją obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska, dokumentacja prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją i umową, stosowane przez przedsiębiorcę metody zapoznawania pracowników zakładów górniczych i firm usługowych zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych z obowiązującymi dokumentacjami określonych prac, stan techniczny urządzeń energomechanicznych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych, ochrona środowiska. 1. Dokument bezpieczeństwa. 2. Ocena ryzyka zawodowego dla miejsc i stanowisk pracy. 3. Kontrola warunków pracy na stanowiskach w wybranym wyrobisku podziemnym. Górnicze wyciągi szybowe. Szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem, obiekty budowlane zakładu górniczego. 1. Górnicze wyciągi szybowe. 2. Obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości Dyrektora SUG.

9 65 od: do: od: do: od: do: od: do: Urząd Gminy Oględziny dokumentacji odnoszącej się do posiadanych przez JSW S.A. budowli stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2008 r. Urząd Gminy Oględziny dokumentacji odnoszącej się do posiadanych przez JSW S.A. budowli stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2008 r. OUG Gliwice Stan obudowy wyrobisk górniczych i zasad ich doboru, stan techniczny obiektów budowlanych zakładu górniczego, obiektów gospodarki wodnej i wodno-ściekowej oraz miejsc składowania odpadów, działalność słuŝby bhp, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona 69 od: Eksploatacja systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania. do: od: Kontrola w zakresie nadzoru rynku - dobór maszyn i urządzeń do warunków pracy. do: od: do: Szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem; górnicze wyciągi szybowe, centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG. 1. Szyb VI (odcinek pogłębiany) - przedział południowy wraz z wyposaŝeniem. 2. Szyb VI - przedział północny wraz z wyposaŝeniem. 72 od: do: od: do: od: do: OUG Gliwice Działania profilaktyczne dla ograniczenia zagroŝeń naturalnych i technicznych w zakładzie górniczym oraz zagroŝeń dla środowiska, wynikających z działalności zakładu górniczego, zgodność prognozy z rzeczywistymi wpływami w wybranych rejonach w zakresie stosowania profilaktyki górniczej i budowlanej, organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, eksploatacja obiektów budowlanych zakładu górniczego, dokumentacja prowadzenia ruchu zakładu górniczego, dokumentowanie warunków geologicznych oraz ochrona środowiska. 75 od: Państwowa do: Inspekcja Pracy 76 od: Inspektorat do: Ochrony Środowiska Kontrola zgodności prowadzenia drąŝenia szybu Bzie-1 z projektem technicznym; kontrola warunków hydrogeologicznych. Prawna ochrona pracy, w tym bhp. Kontrola w zakresie oceny sposobu eksploatacji zwałowiska odpadów górniczych.

10 77 od: do: KWK Zofiówka KWK Jas-Mos KWK Borynia Górnicze wyciągi szybowe, szyby i szybiki wraz z wyposaŝeniem; obiekty budowlane zakładu górniczego wg właściwości SUG. 78 od: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. do: od: Kontrola w zakresie szkoleń i adaptacji zawodowej pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu do: górniczego.

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku (dotyczy NIK, WUG, PIP, UKS, ARP S.A.) Podmiot Lp. Okres kontroli kontrolujący 1 od: 2012-01-13 do: 2012-01-17 2 od: 2012-01-13

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku (dotyczy NIK,, PIP, UKS, ARP S.A.) Lp. Okres kontroli 1. od: 2011-01-14 do: 2011-01-18 2. od: 2011-01-20 do: 2011-01-24 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r.

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r. Załącznik nr 1.11 - do opisu przedmiotu zamówienia Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia 03.06.2013r. w sprawie: oddania

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Podstawową formą prowadzenia nadzoru i kontroli w zakładach górniczych były przeprowadzane w nich inspekcje, kontrole problemowe

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna urzędów górniczych

Działalność kontrolna urzędów górniczych 1. Działalność kontrolna okręgowych urzędów górniczych i dochodzenia powypadkowe Kontrola nad ruchem zakładów górniczych i innych nadzorowanych podmiotów jest podstawową funkcją urzędów górniczych. Celem

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu BHP

Regulacje prawne z zakresu BHP Wieliczka, styczeń 2014 r. Regulacje prawne z zakresu BHP materiały na szkolenie okresowe dla Przewodników po Kopalni Soli Wieliczka i podziemnej ekspozycji MŻKW mgr inż. Wojciech Jakubiak Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE GEODEZJA INŻYNIERYJNA PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE czyli kilka słów o Górnictwie, Geodezji Górniczej i Szkodach Górniczych Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA (w Górnictwie) Zakres zainteresowania Geodezja Górnicza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Plan działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie na rok: - 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych Górnik strzałowy 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika na oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ukończenie podstawowego kursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr..

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku Strona 1 z 7.. (Pieczęć zakładu górniczego Zamawiającego)., dnia:. (miejscowość, dzień miesiąc rok) USTALENIA ORGANIZACYJNE- POROZUMIENIE przy realizacji robót geologicznych (wiertniczych) i prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Kontrole zewnętrzne - 2008 rok 1. Numer kontroli: DYR-0911/1/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Termin kontroli: 24 i 31 stycznia 2008 r. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Źródło: http://bip.legionowo.csp.policja.gov.pl/csp/kontrole/zewnetrzne/22509,kontrole-zewnetrzne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 27 czerwca 2016, 20:04 Wykaz kontroli

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ LUTY

OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA Carboautomatyka S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ LUTY OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ K-116A Zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających i zużywających energię elektryczną-

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2013 rok Lp. Podmiot kontrolujący Termin kontroli Przedmiot kontroli Ustalenia, wystąpienia 1 2 3 4 5 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu 05.05.2011r. JSW S.A. KWK Krupiński Zapalenie metanu, pożar oraz wypadek zbiorowy (14 wypadków), zaistniał w dniu 05.05.2011r.,

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO

ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO Prawo Geologiczne i Górnicze

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

Katowice. 13. Urząd Miasta Katowice Wydział Planowanie remontów szkół i placówek -

Katowice. 13. Urząd Miasta Katowice Wydział Planowanie remontów szkół i placówek - Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty 20.04.2006 Diagnoza realizacji podstaw programowych - kształcenia

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r.

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Katowice, dnia 11.07.2014r. Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Tematyka materiału informacyjnego: Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 Lubin, dnia 09.12.2014 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. Operator ładowarek samojezdnych łyżkowych 07.01.2015 r. 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń Spis treści: 1. Wstęp 2. Zakres robót górniczych 3. Warunki geologiczne 4. Zaburzenia geologiczne i warunki hydrogeologiczne 5. Charakterystyka występujących zagrożeń naturalnych 6. Wyposażenie wyrobiska

Bardziej szczegółowo

Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 71561 2017 z dnia 2017 04 24 r. Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 64319 2017 Data: 12/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI 1. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. W podziemnych zakładach górniczych W odkrywkowych zakładach górniczych W górnictwie otworowym i wiertnictwie...

Spis treści. 1. W podziemnych zakładach górniczych W odkrywkowych zakładach górniczych W górnictwie otworowym i wiertnictwie... ZAGROśENIE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH KATOWICE 2007 Spis treści 1. W podziemnych zakładach górniczych... 3 2. W odkrywkowych zakładach górniczych... 4 3. W górnictwie otworowym i wiertnictwie...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do przeznaczonych do użytku cywilnego Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2012.372 z dnia 2012.04.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2009 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r.

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r. W latach 2000-2013 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 22-krotnie powoływał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Miechów wg stanu na dzień r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Miechów wg stanu na dzień r. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Miechów wg stanu na dzień 312015 r. Rok/Lp. Kontrolujący Okres trwania kontroli Temat kontroli 2005 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział - Krzysztof

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 139, poz oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863) (stan prawny: 12 sierpnia 2006 r.)

(Dz. U. Nr 139, poz oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863) (stan prawny: 12 sierpnia 2006 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŝarowego w podziemnych zakładach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398387-2016:text:pl:html Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 218-398387 Nowe Brzeszcze Grupa

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2015 roku

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2015 roku Zakres Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2015 roku SME.0800.1.2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie REFERAT EKONOMICZNY STANOWISKO DS.KADR

Bardziej szczegółowo

r r r. Termin przeprowadzenia kontroli. Lp.

r r r. Termin przeprowadzenia kontroli. Lp. Lp. Termin przeprowadzenia kontroli Kontrolowany/kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia, wnioski pokontrolne 1. 25.02.2013r. Kontrolowany: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w iu Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005 ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005 1. POJECIE WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO Wybuch pyłu węglowego jest to egzotermiczna reakcja chemiczna, przebiegająca w bardzo krótkim czasie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1 KTO OBOWIĄZEK TERMIN PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKI LEKARZA PRZEDSIĘBIORCY 1. Podmioty lecznicze lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem: praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tabele współczynników przeliczeniowych dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów

Tabele współczynników przeliczeniowych dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów Załącznik nr 2 Tabele współczynników ch dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów Lp. I. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 1. Pod ziemią a) brygady przodkowe 1 przodowy w ścianie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach Szkoła Policji w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/spk/kontrole/4229,kontrole-zewnetrzne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 26 grudnia 2016, 21:38 Szkoła Policji w Katowicach podlega

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk

Katalog dobrych praktyk Załącznik do opinii Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego z posiedzenia w dniu 25.04.2012 r. Katalog dobrych praktyk Niniejszy katalog zawiera działania, których wdrożenie w kopalniach węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego Marian Turek Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 1 Spis treści Od Autora... 7 Wprowadzenie... 8 ROZDZIAŁ 1 Warunki restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2013 jerzy.sajak@kopalnia.pl System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP luty 2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁÓW KOPALNI

ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁÓW KOPALNI Załącznik nr 4 do SIWZ ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁÓW KOPALNI I. ZAKRES ROBÓT PROWADZONYCH PRZEZ DZIAŁ GÓRNICZY (TG) 1. Nadzorowanie prowadzenia ruchu zakładu górniczego. 2. Kontrola obudowy wyrobisk górniczych.

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

1.Jakie przepisy mają zastosowanie podczas prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych?

1.Jakie przepisy mają zastosowanie podczas prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych? PRZYKŁADOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU NA ZATWIERDZENIE OSOBY DOZORU RUCHU W SPECJALNOŚCI BUDOWLANEJ W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 1.Jakie przepisy mają zastosowanie podczas prowadzenia ruchu podziemnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalnościalności polskiego nadzoru górniczegog w nowym Prawie geologicznym i górniczymg

Podstawy prawne działalnościalności polskiego nadzoru górniczegog w nowym Prawie geologicznym i górniczymg Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej Podstawy prawne działalnościalności polskiego nadzoru górniczegog w nowym Prawie geologicznym i górniczymg Przemysław Grzesiok Departament Prawny P WUG Katowice, 5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka.

Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. Szkolenie okresowe bhp przewodników w i pracowników w spółek (firm) dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. FUNKCJE KOPALNI Zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ

KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ SYMBOL IK/S 1. WYRÓśNIKI SYSTEMU MASZYNY I URZĄDZENIA: klimatyzacja lokalna, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

Kadry tel: Planistka tel Sekretariat Tel Dyrekcja:

Kadry tel: Planistka tel Sekretariat Tel Dyrekcja: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95, 40-750 Katowice Kadry tel: 32 420-86-10 Planistka tel.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty 20.04.2006 Diagnoza realizacji podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU Lp. Jednostka kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sejmik Województwa Opolskiego Komisja

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu i zawodowe wymagane od osób wykonujących czynności kierownictwa i dozoru ruchu w ruchu zakładu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, b)

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Akty prawne Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE LS Tech-Homes S.A. wykonania opinki stropu i ociosu pola transportowego wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) 2 Stworzona dla Twojego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

I. Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego (moduł kierunkowy)

I. Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego (moduł kierunkowy) Wydział: Kierunek studiów: Rodzaj i poziom studiów: Specjalność: Górnictwa i Geoinżynierii Górnictwo i Geologia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Górnictwo podziemne Zakres zagadnień egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo