Robert Pawlusiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl"

Transkrypt

1 TEKSTY ODCZYTÓW (chronologicznie wg daty wygłoszenia) Robert Pawlusiński Główne kierunki gospodarki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Wyżyna Krakowsko-Częstochowska rozciąga się pomiędzy Krakowem i Częstochową, pasem o szerokości od 10 do 20 km. Pod względem fizyczno-geograficznym stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej; składają się na nią cztery mezoregiony: Wyżyna Częstochowska na północy regionu, Wyżyna Olkuska w części środkowej oraz Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński w części południowej (Kondracki 1981). Administracyjnie obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej należy do dwóch województw: śląskiego (powiaty: częstochowski, myszkowski, zawierciański) oraz małopolskiego (powiaty: krakowski, chrzanowski, olkuski). Do 1999 roku, w starym podziale administracyjnym kraju, region ten w obręb trzech województw: częstochowskiego, katowickiego i krakowskiego. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to jeden z najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym regionów Polski. Jego bogate i różnorodne środowisko przyrodnicze objęte jest prawnymi formami ochrony, co w znaczący sposób determinuje możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu. Sieć obszarów chronionych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej tworzą: Ojcowski Park Narodowy oraz sześć parków krajobrazowych, występujących pod wspólną nazwą jurajskie parki krajobrazowe (PK Orlich Gniazd, PK Dolinek Podkrakowskich, Dłubniański PK, Tenczyński PK, Bielańsko- Tyniecki PK, Rudniański PK). Łączna powierzchnia obszarów chronionych w granicach analizowanego regionu wynosi ponad 135 tys. ha (BDR GUS 2004). Głównymi ośrodkami życia społeczno-gospodarczego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są duże miasta, leżące na jej obrzeżach: 31

2 Częstochowa na północy i Kraków na południu 1. Istotny wpływ na funkcjonowanie regionu odgrywa także bezpośrednie sąsiedztwo ośrodków miejskich Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, które wraz z Krakowem i Częstochową stanowią miejsce zatrudnienia znacznej części mieszkańców. Ogółem Wyżynę Krakowsko-Częstochowską zamieszkuje około 395,4 tys. osób (bez Krakowa i Częstochowy). Największe miasta regionu to: Zawiercie (53,8 tys. mieszk.), Olkusz (39,6 tys. mieszk.), Krzeszowice (10,5 tys.). Najmniejszym miastem jest natomiast Pilica, która liczy około 2 tys. mieszkańców. Ludność rozmieszczona jest nierównomiernie. Najgęściej zaludnione są gminy położone w sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej, częstochowskiej i górnośląskiej, słabiej gminy we wschodniej i północnej części regionu. W przeważającej części regionu obserwuje się od lat tendencje depopulacyjne. Jedynie gminy podkrakowskie notują w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby mieszkańców (np. Wielka Wieś, Zielonki). W strukturze zatrudnienia ludności wyraźnie zaznacza się podział na część zachodnią regionu, gdzie dominuje zatrudnienie w przemyśle oraz część wschodnią, w której przeważa zatrudnienie w usługach, zwłaszcza w usługach nierynkowych. Istotnym problemem społecznogospodarczym całego regionu jest stosunkowo wysokie bezrobocie, które w niektórych powiatach przekracza 20% (np. powiat zawierciański). Podstawowym kierunkiem gospodarki Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej pozostaje wciąż rolnictwo, choć warunki przyrodnicze w tym względzie są dość zróżnicowane. Najmniej korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa występują w osi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (słabe gleby V, VI klasy, zjawiska krasowe i związane z nimi problemy z retencją wody), przyrównywane do warunków panujących na obszarach górskich (np. Kroczyce, Niegowa). W zachodniej części regionu barierę dla rozwoju rolnictwa stanowi działalność przemysłowa i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Jedynie wschodnia i południowowschodnia część regionu ma sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa, 1 W granicach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znajdują się tylko fragmenty Krakowa i Częstochowy, dlatego też w dalszych analizach społecznoekonomicznych miasta te zostaną pominięte. 32

3 o czym decydują dość żyzne gleby, wykształcone na bazie pokryw lessowych (Pawlusiński 2005). W strukturze użytkowania ziemi dominują użytki rolne - 62% powierzchni regionu, na co składają się: grunty orne (51% powierzchni regionu), łąki i pastwiska (ok. 10% powierzchni regionu) i sady (ok. 1%). W ponad połowie gmin udział użytków rolnych przekracza 60%, a w niektórych gminach, zwłaszcza położonych we wschodniej i południowo-wschodniej części omawianego regionu, użytki rolne stanowią ponad 80% powierzchni gminy (np. Iwanowice 90%, Sułoszowa 89%, Zielonki 85%). Lasy zajmują około 27% powierzchni, przy czym należy podkreślić, że ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne. Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej istnieje ponad 64,7 tys. gospodarstw rolnych (Spis Rolny 2002). Są to w większości gospodarstwa małe, nie przekraczające 2 ha. Ich udział w ogóle gospodarstw rolnych regionu wynosi blisko 70%. Gospodarstwa duże (pow. 10 ha) stanowią niecałe 1,5% ogółu gospodarstw. Stosunkowo duża część ziem w gospodarstwach rolnych jest odłogowana. Ogółem odłogi zajmują 40,5% gruntów ornych, przy czym w kilku gminach wartość ta jest o wiele wyższa. Na przykład, w gminie Łazy odłogowane jest blisko 93,1% gruntów ornych, w gminie Klucze 78,3%, Czernichów 62,8%, Olsztyn 62,2%, Włodowice 61,1%, Alwernia 53,4%, Janów 50,5%. Najczęściej odłogowane są grunty orne w małych gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach do 1 ha powierzchni odłogi zajmują 57,4% powierzchni gruntów ornych, w gospodarstwach od 1 do 5 ha odpowiednio 39%. Bardziej korzystnie sytuacja ta przedstawia się w gospodarstwach większych, np. w gospodarstwach o powierzchni 5-10 ha odłogowane jest poniżej 20% gruntów. W strukturze upraw dominują zboża. Około 23% powierzchni upraw zajmuje pszenica, po 13% powierzchni przypada na żyto i jęczmień. Z innych zbóż uprawiane są owies oraz pszenżyto. Obok zbóż, uprawia się także ziemniaki, które zajmują około 14% powierzchni upraw. W gminach południowej części regionu na uwagę zasługuje produkcja warzyw, głównie na potrzeby mieszkańców Krakowa. Z danych Spisu Rolnego z 2002 roku wynika, że w około 43,4% gospodarstw rolnych nie jest prowadzona działalność produkcyjna 33

4 w zakresie rolnictwa. Pozostałe 56% gospodarstw podejmuje działalność rolniczą, przy czym tylko 8,2% gospodarstw łączy ją z działalnością pozarolniczą. Większość gospodarstw rolnych produkuje wyłącznie na własne potrzeby. Rolnictwo jako podstawowe źródło utrzymania wskazuje jedynie 10% właścicieli gospodarstw rolnych. Ponad 37% gospodarstw utrzymuje się z rent i emerytur, a kolejne 37% - z pracy najemnej poza sektorem rolniczym. Zachowanie rolniczego użytkowania ziemi na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wydaje się niezmiernie ważne, zwłaszcza z punktu widzenia funkcji ochrony przyrody. Nie można jednak liczyć, że istniejące na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej gospodarstwa będą mogły efektywnie funkcjonować i osiągać niezbędne dochody w oparciu o tradycyjne kierunki użytkowania ziemi. Chcąc utrzymać rolniczy charakter tego regionu, należy wspierać dodatkowe formy gospodarowania na wsi, w tym przede wszystkim agroturystykę i ekoturystykę. Dużą szansę dla rolnictwa Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej stwarzają także programy rolnośrodowiskowe, zakładające m.in. dopłaty celowe za utrzymanie tradycyjnych kierunków użytkowania ziemi na wsi. Mniejsze znaczenie dla gospodarki całego regionu ma działalność przemysłowa. Rozwój przemysłu na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej ograniczony został do części zachodniej, co odbyło się z korzyścią dla środowiska przyrodniczego tego regionu. Większość dużych zakładów przemysłowych zlokalizowanych jest w gminach zachodniej i południowo-zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gminy te cechują się także najwyższymi wartościami wskaźnika lokalnej przedsiębiorczości, co prezentuje rycina nr 1. Głównymi ośrodkami przemysłowymi Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej są Zawiercie i Olkusz. Z innych miejscowości, gdzie funkcjonują zakłady przemysłowe wzmiankować należy: Wolbrom (przemysł gumowy), Alwernię (przemysł chemiczny), Klucze (przemysł papierniczy), Jaroszowiec (huta szkła), Krzeszowice, Pilicę, Zabierzów (przemysł spożywczy). W Zawierciu ważną rolę odgrywa przemysł hutniczy, metalurgiczny i włókienniczy. Początki przemysłu w tym mieście wiążą 34

5 MSTÓW OLSZTYN JANÓW PORAJ ŻARKI NIEGOWA WŁODOWICE KROCZYCE ZAWIERCIE PILICA ŁAZY OGRODZIENIEC WOLBROM KLUCZE TRZYCIĄŻ OLKUSZ SUŁOSZOWA IWANOWICE JERZMAN. SKAŁA - PRZEG. WIELKA WIEŚ KRZESZOWICE ZIELONKI ZABIERZÓW ALWERNIA LISZKI KRAKÓW CZERNICHÓW Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych i spółek cywilnych na 1000 mieszkańców os/km 2 Ryc. 1. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Źródło: opracowanie własne 35

6 się z włókiennictwem, datowanym na lata 30. XIX wieku. W późniejszym okresie powstały zakłady metalurgiczne oraz huta szkła. Obecnie w Zawierciu działa ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych, wśród których największe to: Huta Zawiercie S.A. producent stali na bazie surowca pozyskiwanego ze złomowania, którego głównym inwestorem jest Commercial Metals Company z USA; Huta Szkła Gospodarczego; Przędzalnia Zawiercie S.A.; Zawierciańska Fabryka Maszyn Zafama oraz odlewnie żeliwa. Tradycje przemysłowe Olkusza i okolic sięgają średniowiecza, kiedy to w okolicach miasta rozpoczęto eksploatację surowców mineralnych (głównie ołów, a także srebro). Największy rozkwit kopalń olkuskich przypadł na XIV i XV wiek. Kolejne fazy rozwoju działalności górniczej miały miejsce w XIX i XX wieku. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku wybudowane zostały Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, które funkcjonują do dnia dzisiejszego, eksploatując złoża rud cynku i ołowiu. ZGH Bolesław są jednym z ważniejszych w Polsce producentów cynku elektrolitycznego. Obok przemysłu hutniczego do najważniejszych zakładów przemysłowych Olkusza zaliczyć należy fabrykę naczyń emaliowanych (obecnie Emalia Olkusz S.A.), która została założona w początku XX wieku oraz fabrykę wentylatorów (Olkuska Fabryka Wentylatorów Owent S.A.). Jedną z tradycyjnych gałęzi przemysłu, charakterystyczną dla całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest przemysł wydobywczy. Dotyczy to przede wszystkim eksploatacji surowców skalnych, choć trzeba zauważyć, że w strefie brzeżnej Wyżyny występują także inne surowce mineralne, m.in. wspominane już rudy cynku i ołowiu (okolice Olkusza; kopalnia Pomorzany), rudy żelaza (okolice Częstochowy; obecnie nie eksploatowane), rudy manganu i węgiel brunatny (okolice Myszkowa; eksploatacja nie rozpoczęta). Początki wydobycia surowców skalnych na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej na skalę masową przypadają na koniec XIX i początek XX wieku, kiedy to powstały pierwsze cementownie (m.in. Wysoka 1885 r., Klucze 1898 r., Ogrodzieniec 1899 r., Wiek 1913 r.) (Pietrzyk- Sokólska 2004). Obecnie większość cementowni już nie funkcjonuje. Nadal prowadzona jest natomiast eksploatacja surowców skalnych na potrzeby budownictwa i drogownictwa. Głównym ośrodkiem wydobycia surowców skalnych jest gmina Krzeszowice. Surowce dla potrzeb budowy dróg pozyskiwane są m.in. Zalasie, Niedźwiedziej Górze, czy 36

7 w miejscowości Dubie. Natomiast w Czatkowicach (gmina Krzeszowice) prowadzona jest eksploatacja wapieni karbońskich na potrzeby przemysłu hutniczego (topnik), chemicznego, cukrowniczego oraz energetycznego (sorbenty do odsiarczania spalin). Tab. 1. Eksploatacja surowców skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Nazwa miejscowości Gmina Surowiec Wielkość produkcji [tys. ton] Stare Gliny Klucze Kamienie drogowe 206 Ulina Wielka Gołcza Kamienie drogowe 16 Czatkowice Krzeszowice Kamienie drogowe 89 Wapienie dla przemysłu 1540 wapienniczego Dubie Kamienie drogowe 552 Niedźwiedzia Kamienie drogowe 235 Góra Zalas Kamienie drogowe 637 Nielepice Zabierzów Kamienie drogowe 18 Źródło: E. Pietrzyk-Sokólska, red. (2004) Przemysł wydobywczy nie jest jednak przyszłościowym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dalszy rozwój tego sektora przemysłu pozostaje bowiem w konflikcie z funkcją ochrony przyrody. Większość z istniejących na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej miejsc wydobycia surowców skalnych zlokalizowanych jest na terenach parków krajobrazowych lub w ich otulinie, co będzie prowadziło raczej do wyhamowywania wydobycia, niż jego zwiększania. W gospodarce Wyżyny Krakowsko-Częstochowską na szczególną uwagę zasługuje turystyka. Region ten odznacza się dużym potencjałem turystycznym, co w połączeniu z panującymi tam rygorami ochrony przyrody powoduje, że to właśnie turystyka ma szansę stać się wiodącym kierunkiem rozwoju gospodarki. O atrakcyjności turystycznej tego obszaru decydują zarówno bogate walory środowiska przyrodniczego, jak i liczne obiekty historyczne. Obok malowniczych jurajskich krajobrazów z ostańcami 37

8 38 Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Tom III. wapiennymi, uwagę turystów przyciągają ruiny średniowiecznych zamków obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego, zwanych potocznie orlimi gniazdami. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska dysponuje także walorami umożliwiającymi aktywny wypoczynek, w tym także uprawianie sportów, tj. wspinaczka skałkowa, taternictwo jaskiniowe, paragliding. Początki turystyki w tym regionie przypadają na przełom XVIII i XIX wieku i wiążą się z rozwojem działalności uzdrowiskowej w Krzeszowicach i Ojcowie. W pierwszej połowie XX wieku ruch turystyczny ograniczał się praktycznie do Ojcowa i okolic Krakowa. Dopiero w okresie powojennym turystyka na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej przybierała charakter masowy i rozszerzała się na cały region. Jej filarem jest krajoznawstwo i turystyka piesza. Od początku lat 90. XX wieku zachodzą istotne zmiany w zakresie użytkowania turystycznego regionu. Następuje rozwój bazy turystycznej, która do końca lat 80. XX wieku stanowiła istotną barierą rozwoju turystycznego na tym obszarze. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku bazy agroturystycznej. W połowie lat 90. XX w. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej działało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. W 2003 roku działalność taką prowadziło już ponad 150 gospodarstw rolnych, które zlokalizowane były w większości gmin Wyżyny. Liderami w tym zakresie są gminy: Janów 25 gospodarstw agroturystycznych; Kroczyce 19; Ogrodzieniec 17, Sułoszowa 15. Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wytyczonych zostało także szereg nowych tras dla turystyki pieszej, rowerowej oraz konnej, w tym dwa szlaki o charakterze regionalnym Transjurajski Szlak Konny i Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd. Powstały nowe urządzenia sportowe, w tym m.in. wyciągi narciarskie (obecnie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej działają cztery wyciągi narciarskie) oraz pole golfowe w Paczółtowicach. Wzrasta także zainteresowanie ze strony lokalnej społeczności świadczeniem usług dla turystów. W rozwój turystyki angażują się władze lokalne. W 1992 roku, z inicjatywy władz samorządowych powstał Związek Gmin Jurajskich instytucja samorządowa odpowiedzialna za promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Do końca 2002 roku do Związku Gmin Jurajskich przystąpiła większość gmin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

9 Istotnym problemem związanym z rozwojem turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jest nierównomierne rozmieszczenie ruchu turystycznego. Najczęściej odwiedzanym fragmentem regionu jest Ojcowski Park Narodowy, który gości corocznie ponad 400 tys. osób. Tak duża liczba turystów stwarza zagrożenie dla stabilności ekosystemu. Podobny problem obserwowany jest w Dolinie Wiercicy, którą odwiedza corocznie około 300 tysięcy turystów. Obecnie podejmuje się próby skanalizowania ruchu turystycznego do innych części regionu. W przypadku Ojcowskiego Parku Narodowego służyć temu ma projekt Jurajskiego Pierścienia, realizowany przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa małopolskiego. Jego zasadniczym celem jest zaktywizowanie turystyczne Dolinek Podkrakowskich i tym samym odciążenie Ojcowa z ruchu weekendowego (Musielewicz 2002). Dużą barierą dla rozwoju turystycznego regionu może w przyszłości okazać się narastająca presja osadnicza ze strony mieszkańców pobliskich aglomeracji. Zwiększanie terenów pod osadnictwo trwałe będzie prowadzić do zmniejszania przestrzeni dla potrzeb ruchu turystycznego. Sytuację taką można już obserwować w południowej części regionu. Tab. 2. Ruch turystyczny w wybranych obiektach (dane szacunkowe) Obiekt Gmina Liczba odwiedzających Zamek w Olsztynie Olsztyn 50 tys. Muzeum w Złotym Potoku Janów 9 tys. Sanktuarium Matki Boskiej Mstów 30 tys. Mstowskiej Sanktuarium w Żarkach Żarki 20 tys. Leśniowie Zamek w Podzamczu Ogrodzieniec 150 tys. Jaskinia Nietoperzowa Jerzmanowice-Przeginia 10 tys. Jaskinia Wierzchowska Wielka Wieś 12 tys. Jaskinia Łokietka (OPN) Skała 100 tys. Jaskinia Ciemna (OPN) Skała 18 tys. Zamek w Pieskowej Skale Sułoszowa 76 tys. Sanktuarium w Czernej Krzeszowice 20 tys. Źródło: Pawlusiński

10 Literatura: Bank Danych Regionalnych GUS. Kondracki J., 1981, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Musielewicz Z., 2004, Jurajski Pierścień projekt aktywizacji turystycznej gmin jurajskich, [w:] Partyka J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 2 Kultura, OPN, ZPKWŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, ISiEZ PAN, KOP PAN, Ojców. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków. Pietrzyk-Sokólska E. (red.), 2004, Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków. Zinkow J., 1988, Orle gniazda i krajobrazy jurajskie, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa. 40

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Opatowskie rolnictwem stoi

Opatowskie rolnictwem stoi Opatowskie rolnictwem stoi Powierzchnia powiatu opatowskiego liczy 91151 ha i swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice. Są to gminy typowo

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Działalno alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Ojcowski Park Narodowy Utworzony w 1956 roku. Jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce,

Bardziej szczegółowo

IV. 4. OBSZARY ROZWOJU FUNKCJI UŻYTKOWYCH 4.1. TERENY PREDESTYNOWANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI REKREACYJNO-

IV. 4. OBSZARY ROZWOJU FUNKCJI UŻYTKOWYCH 4.1. TERENY PREDESTYNOWANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI REKREACYJNO- IV. 4. OBSZARY ROZWOJU FUNKCJI UŻYTKOWYCH W oparciu o zaprezentowane wyżej syntetyczne mapy waloryzacyjne: różnorodności biologicznej i georóżnorodności oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ochrony

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 Barbara Prus Małgorzata Dudzińska Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Typologia gmin powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY Jeśli dom to gdzie? Bożena Choła Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Dorota Włodarczyk Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

Przyrodniczy obszar chroniony w lokalnym rozwoju gospodarczym. Bernadetta Zawilińska

Przyrodniczy obszar chroniony w lokalnym rozwoju gospodarczym. Bernadetta Zawilińska Przyrodniczy obszar chroniony w lokalnym rozwoju gospodarczym Bernadetta Zawilińska Obszary chronione w Polsce Obszary chronione obejmują 32,5% powierzchni kraju ok. 80 % gmin ma na swoim terenie obszar

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych

Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych Inwentaryzacja i waloryzacja walorów krajobrazowych na terenie Dłubniańskiego i Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Podsumowanie i wnioski oprac. mgr inż. Agnieszka Dubiel, mgr inż. Małgorzata Zygmunt Dłubniański

Bardziej szczegółowo

CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA

CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA Wprowadzenie Chłonność turystyczna (miejscowości, regionu, przestrzeni) to maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH Zawiercie r.

JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH Zawiercie r. JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH 1991-2016 Zawiercie 17.06.2016r. Związek Gmin Jurajskich Działalność Stowarzyszenia w latach 1991-2016 Dokumenty z pierwszego spotkania informacyjnego w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski mgr inż. Piotr Dmytrowski Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów źródłowych inwentaryzacja terenowa opis elementów środowiska abiotycznego geomorfologia budowa geologiczna złoża surowców mineralnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40

Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40 Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40 2 Położona w południowej Hiszpanii Andaluzja jest najludniejszą i drugą pod względem wielkości wspólnotą autonomiczną. Region przez ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej

Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe nr 789 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Studium Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl ul. Dąbska 2a/2 tel. 664 787 72 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl Przykładowa analiza rynku nieruchomości gruntowych powiatu krakowskiego wykonana w ramach współpracy z Małopolskim Rynkiem Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja osiągnięć uczniów

Prezentacja osiągnięć uczniów Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach projektu Dajmy sobie szansę finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dajmy sobie szansę Zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu i możliwości

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE Powiat jasielski podobnie jak województwo podkarpackie charakteryzuje się rozdrobnionym rolnictwem. Znajduje się tutaj ok.

Bardziej szczegółowo

Jura Krakowsko Częstochowska

Jura Krakowsko Częstochowska Jura Krakowsko Częstochowska Szlak Orlich Gniazd Jarosław Marcisz Jura Krakowsko-Częstochowska to obszar wyżynny, zbudowany z wapieni górnojurajskich, gdzie najwyższe wzniesienie ma 515,5 m n.p.m. Jura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o gminie:

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o gminie: STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIELKA WIEŚ NA LATA 2004-2007 Podstawowe informacje o gminie: Gmina Wielka Wieś położona jest w północno-zachodniej części powiatu krakowskiego, województwo małopolskie. Sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Must See Harcerska Akcja Letnia Centuria 2015 Hufiec ZHP Lublin

Must See Harcerska Akcja Letnia Centuria 2015 Hufiec ZHP Lublin Must See Harcerska Akcja Letnia Centuria 2015 Hufiec ZHP Lublin czyli Mini-przewodnik w okolicach obozu Co? Jak? Po co? Tak jak obiecaliśmy oto przed Wami krótki spis obiektów i atrakcji niedaleko naszego

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Bambino... DLA SZKÓŁ...

Bambino... DLA SZKÓŁ... przedstawiamy państwu najnowszą ofertę > W Y C I E C Z E K S Z K O L N Y C H < BIURA PODRÓŻY B A M B I N O****************************************************** Jesteśmy organizatorem TURYSTYKI DZIECI

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW POLSKA Podział na 16 województw 2,2 mln osób bezrobotnych 13,5% stopa bezrobocia (marzec 2014r.) 38,2 mln

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. aspekty diagnozy stanu województwa

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. aspekty diagnozy stanu województwa Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego WYBRANE aspekty diagnozy stanu województwa Wybrane wskaźniki stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na tle kraju Punktem wyjścia dla analiz i

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna

1. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna 1. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna Gmina Olkusz leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na wyżynie Olkuskiej należącej do Wyżyny Krakowskio-Częstochowskiej, zwanej Jurą Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

Grupa B. Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów. Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych.

Grupa B. Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów. Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych. Sprawdzian 3 Grupa B Imię i nazwisko Klasa Ocena Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów Liczba punktów Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych.

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

ŁOSICKI RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY. Zabuże, 18 października 2013 r.

ŁOSICKI RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY. Zabuże, 18 października 2013 r. ŁOSICKI RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY Zabuże, 18 października 2013 r. Powiat łosicki 6 gmin o łącznej powierzchni 772 km² (gminy: Łosice, Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica);

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok

Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok Związek Gmin Jurajskich w okresie sprawozdawczym zrzeszał 38 gmin z terenu całej Jury Krakowsko Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo