Instrukcja obsługi apteki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi apteki"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi apteki PDF wygenerowany przy użyciu narzędzi open source mwlib. Zobacz aby uzyskać więcej informacji. PDF generated at: Tue, 13 Nov :19:38 WMT

2 Treść Artykuły Apteka - umowy przetargowe 1 Apteka - dokumenty magazynowe 6 Apteka - Raporty 14 Apteka - Inne tematy 15 Apteka - Administrator systemu 17

3 Apteka - umowy przetargowe 1 Apteka - umowy przetargowe Wprowadzanie umów przetargowych Aby wprowadzić nową umowę przetargową należy: 1. Otworzyć zakładkę Firmy 2. Odszukać firmę, do której powinna zostać umowa Typ firmy Dostawcy leków do apteki 3. Wyszukiwanie może ułatwić filtr, który ogranicza wyświetlane rekordy do wskazanego typu firmy 4. Następnie otworzyć Umowy (kolumna edycja) 5. Po kliknięciu na link Dodaj zostanie otwarty formularz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi: Nr umowy Opis Typ umowy: Umowa zakupu na podstawie przetargu Od dnia/do dnia" należy podać daty obowiązywania umowy Data podpisania należy wskazać, jeśli jest inna niż data obowiązywania umowy Aneks umowy jeśli istnieje taka potrzeba, należy wybrać odpowiedni aneks z listy 6. Następnie należy dodać pozycje do danej umowy link Pozycje (przetarg) w kolumnie Edycja

4 Apteka - umowy przetargowe 2 7. Link Dodaj 8. Zostanie otwarta lista leków, z której należy wybrać odpowiednią pozycję, uzupełnić poniższy formularz odpowiednimi danymi: Lp, Ilość, Cena jednostkowa brutto, Wykorzystano do dnia (data), Kod dostawcy i zatwierdzić przyciskiem OK. 9. Następnie można dodać kolejne pozycje do umowy Import pozycji umowy przetargowej Umowę przetargową można importować używając raportu Import pozycji umowy przetargowej, który jest dostępny zakładce Raporty magazynu Należy wybrać plik z pozycjami umowy, które mają zostać zaimportowane wiersz Import z pliku oraz umowę przetargową, do której będą zaimportowane pozycje Przejdź do pozycji umowy Import odbywa się w dwóch etapach - etap pierwszy zajmuje się weryfikacją pliku importu, etap drugi to weryfikacja poszczególnych pozycji. Import ten należy wykonać najpierw bez zaznaczonej opcji Pozycje umowy. Pod listą informacji/listą błędów będą znajdować się informacje o liniach, które zostały pominięte, a także powody pominięcia linii. Jeżeli lista błędów jest pusta/nie zawiera informacji o pominięciu pozycji umowy (a zawiera np informację o pominięciu linii pustych, nagłówków, itp.) wówczas można wykonać raport z zaznaczoną opcją Pozycje umowy. Po wygenerowaniu widoczne są pozycje gotowe do importu. Istnieje tutaj możliwość skorygowania wartości, wybrania leków dla pozycji, dla których nie udało się pobrać ich automatycznie. Cena pozycji jest ceną brutto obliczoną poprzez podzielenie wartości brutto przez ilość. Wzór pliku importu dostępny jest w pomocy kontekstowej do raportu.

5 Apteka - umowy przetargowe 3 Wiązanie umów przetargowych z pozycjami faktury 1. Zakładka Apteczka Dodaj dokument Następnie należy wypełnić formularz, wymagane pola: Typ dokumentu PZ-Faktura Firma Należy wybrać firmę z umową przetargową (szukając można użyć filtru dostawcy leków do apteki) 2. Następnie należy dodać pozycje do pozycje do powyższej faktury (link Pozycje Dodaj pozycję) 3. oraz wybrać lek, który jest na liście pozycji danej umowy przetargowej i wypełnić odpowiednio poniższy formularz: pola, które muszą zostać wypełnione to: Lp, Ilość, Wartość całej pozycji, należy także wskazać umowę przetargową wiersz 4. Pozycje dokumentu w kolumnie Cena (zaokr.) przedstawione są dane dotyczące realizacji umowy dane z przykładu: cena 10,00 (+90) cena jest o 90,00 niższa niż w umowie, zrealizowano ją w 10,00%

6 Apteka - umowy przetargowe 4 Należy pamiętać, iż wiązanie umów przetargowych z pozycjami faktury jest wykonywane automatycznie podczas importu faktur w formie elektronicznej. Raporty Realizacja umowy przetargowej Raport dostępny jest w zakładce Raporty magazynu. Pokazuje stopień realizacji wybranej umowy przetargowej na określony dzień. Umożliwia także wyświetlenie szczegółów realizacji umowy. Wiersz Umowa należy wskazać umowę przetargową, którą ma objąć raport Realizacja do dnia należy podać datę, do której raport ma sprawdzić poziom realizacji umowy Wiersz Opcje jeśli zaznaczony jest checkbox przy Wyświetlać szczegóły, raport pokaże szczegółowe informacje dotyczące realizacji umowy Jednostka organizacyjna Wydruk raportu bez danych szczegółowych: Wydruk wraz danymi szczegółowymi: Ważne: Procent realizacji (wiersz Realizacja %)jest liczony inaczej dla poszczególnych elementów (lp. 1, 2, 3 itd.) i inaczej dla sumy.

7 Apteka - umowy przetargowe 5 Dla poszczególnych elementów jest to procent z Realizacja - ilość i Przetarg ilość (w powyższym przykładowym zrzucie jest to 530%). Dla sumy jest to Przetarg - wartość oraz Realizacja - wartość (17 %) Rejestr umów przetargowych Raport Rejestr umów przetargowych, znajdujący się w kategorii Raporty magazynu, zestawia informacje o zarejestrowanych umowach przetargowych z podanego okresu wraz z możliwością wydrukowania pozycji każdej umowy. Wydruk raportu zawiera następujące dane: Umowa z firmą, Nr umowy, Daty obowiązywania umowy, Kwota, Opis: Raport można wydrukować wraz z pozycjami umowy (wraz Nazwą pozycji, Ilością, Ceną i Wartością pozycji):

8 Apteka - dokumenty magazynowe 6 Apteka - dokumenty magazynowe Dokumenty rozliczenia remanentu Dokumenty rozliczenia remanentu to: BOP - Rozliczenie remanentu - przychód BOR - Rozliczenie remanentu - rozchód Dokumentów tych użytkownicy nie mogą dodawać korzystając z linku Dodaj dokument, są one zawsze generowane - link go generowania dokumentów znajduje się na liście dokumentów przy dokumencie typu remanent. Mechanizm generowania dokumentów rozliczenia remanentu ma na celu umożliwienie generowania raportów magazynu, których zakres dat nie jest ograniczony obecnym remanentem. Mechanizm ten generuje na podstawie stanu przed remanentem oraz stanu wskazanego remanentem dokumenty magazynowe reprezentujące różnicę pomiędzy tymi stanami, np: jeśli przed remanentem mieliśmy na stanie lek: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 80 zł natomiast w remanencie wykazaliśmy: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 7 amp. o wartości 70 zł to w dokumentach rozliczenia remanentu znajdą się pozycje wskazujące na straciliśmy 1 amp o wartości 10zł Jeśli natomiast: przed remanentem mieliśmy na stanie lek: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 80 zł natomiast w remanencie wykazaliśmy: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 70 zł to w dokumentach rozliczenia remanentu znajdą się pozycje wskazujące usunięcie ze stanu 8 amp o wartości 80zł oraz wprowadzienie do stanu 8 amp o wartości 70zł. Dokumenty rozliczenia remanentu mają wartość tym większą im więcej jest pozycji o różnych wartościach przed remanentem oraz w dokumencie remanentu. Różnica dokumentów rozliczenia remanentu (zawsze są dwa dokumenty - reprezentujący pozycje zdjęte ze stanu oraz wprowadzone na stan) jest faktyczną zmianą wartości stanu. Uprawnienia do dodawania dokumentów rozliczenia remanentu określane są za pomocą kategorii: Apteka - tworzenie dokumentów rozliczenia remanentu PZ - Faktura Dodawanie faktury Aby przyjąć na stan nową partię towarów należy dodać do systemu nowy dokument typu PZ (faktura). W tym celu należy wykonać następujące kroki: 1. Przejść na zakładkę Przychody i rozchody. 2. Kliknąć na link Dodaj 3. Na ekranie dodawania nowego dokumentu w polu Typ wybieramy wartość PZ- Faktura.

9 Apteka - dokumenty magazynowe 7 Należy wypełnić następujące pola: Rodzaj ceny Typ zakupu Data Firma (firma zewnętrzna, czyli dostawca towaru) Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem OK.

10 Apteka - dokumenty magazynowe 8 Dodawanie pozycji do faktury Po zatwierdzeniu nowej faktury system przenosi nas na ekran dodawania pozycji dokumentu. Następnym krokiem jest wypełnienie faktury towarami - można to zrobić na dwa sposoby: dodając pozycje ręcznie lub grupowo. Dodawanie ręczne Aby dodać pozycje ręcznie należy na ekranie dodawania pozycji kliknąć na link Dodaj pozycję. Kliknięcie przenosi nas na ekran Indeksu Towarów i Usług - klikamy pozycję, którą chcemy dodać do faktury, co przenosi nas na ekran edycji pozycji dokumentu: Należy uzupełnić wymagane dane: Lp Ilość Wartość

11 Apteka - dokumenty magazynowe 9 Umowa a następnie zatwierdzić formularz przyciskiem OK. Czynności należy powtórzyć dla każdej następnej pozycji na fakturze. Dodawanie grupowe Analogicznie do ręcznego dodawania pozycji do faktury - Klikamy na link Grupowe dodawanie pozycji. Kliknięcie przenosi nas na ekran Indeksu Towarów i Usług, z tą różnicą, że teraz każda kliknięta pozycja trafi na listę wyświetlaną w górnej części ekranu: Omyłkowo dodane pozycje można usunąć z tej listy klikając na link Usuń widoczny przy nazwie. Po wybraniu wszystkich pozycji jakie mają znaleźć się na fakturze klikamy na link Dalej >>. Pojawi się ekran grupowej edycji pozycji faktury:

12 Apteka - dokumenty magazynowe 10 Wypełniamy tu brakujące dane. Obowiązkowe są pola: Ilość Wartość Umowa Po ich wypełnieniu zatwierdzamy cały formularz klikając na OK. Korygowanie faktury Korektę znajdującej się w systemie faktury generuje się klikając na link Generuj korektę. Po kliknięciu na niego pojawi się ekran edycji korekty. Należy zwrócić uwagę na informację wyświetloną na ekranie - generowanie korekty oznacza, że:

13 Apteka - dokumenty magazynowe 11 utworzony zostanie nowy dokument (korekta), zawierający te same pozycje co korygowana faktura korekta będzie ważna dopiero po jej zatwierdzeniu Po kliknięciu na OK trafiamy na ekran edycji pozycji korekty. Zgodnie z informacją podaną na poprzednim ekranie - wypełniają go pozycje skopiowane z korygowanej faktury: Aby skorygować fakturę należy wyedytować te pozycje (klikając na link Edytuj widoczny przy każdej z nich) i zmienić wartość / ilość zgodnie ze stanem faktycznym. Następnie - pomni ostrzeżenia wyświetlonego podczas generowania faktury - klikamy na link Edycja widoczny przy korekcie i zatwierdzamy korektę checkboxem widocznym na poniższym obrazku: Jeśli tego nie zrobimy, korekta nie będzie miała wpływu na fakturę.

14 Apteka - dokumenty magazynowe 12 Po zatwierdzeniu korekta wygląda mniej więcej tak jak na obrazku poniżej. Kwota widoczna w kolumnie Suma (brutto) odnosi się do korygowanej faktury - tu jest ujemna, co oznacza, że po korekcie wartość na fakturze jest mniejsza. Wielokrotne korygowanie faktury Kolejna korekta do faktury, która już została skorygowana jest tworzona zawsze do dokumentu pierwotnego - czyli do faktury. W przypadku dokumentów aptecznych niemożliwe jest stworzenie korekty do korekty. Aby wygenerować kolejną korektę, poprzednia korekta do faktury musi być zatwierdzona. Jeśli warunek ten jest spełniony przy fakturze, do której ma być utworzona kolejna korekta pojawi się ponownie link Generuj korektę, umożliwiający wygenerowanie następnej korekty. Wszystkie wprowadzone zmiany w pozycjach korekty do faktury są widoczne na wydruku korekty. Uwaga: na wydrukach raportów uwzględniany jest stan na dany dzień. Przykładowo: jeśli jedną korektę wygenerowano 1 czerwca a drugą 15 czerwca - raport "stan na dzień..." z datą 10 czerwca pokaże stan sprzed wygenerowania drugiej korekty. ZZ - Zamówienie zewnętrzne Należy otworzyć zakładkę Apteczka, a następnie link Dodaj dokument. Pojawi się wówczas formularz zamówienia, który należy wypełnić odpowiednimi danymi: Formularz jest podzielony na trzy części: 1. Dokument zawiera dane: Typ należy wybrać ZZ - Zamówienie zewnętrzne Rodzaj Ceny Nr dokumentu: Kolejny numer zostanie nadany automatycznie Data 2. Skąd Jednostka 3. Dokąd Firma należy wybrać firmę, do której została dodana umowa przetargowa Dokument zatwierdzony jeśli dokument ma zostać zatwierdzony, należy zaznaczyć dokument zatwierdzony może być modyfikowany jedynie przez administratora Id 4. Następnie należy dodać pozycje do faktury: Jeśli zostanie uzupełnione pole firma w oknie wyboru pozycji, będzie dostępny filtr Tylko indeksy TiU z aktualnych umów przetargowych, który ułatwi odnalezienie danych pozycji z umowy przetargowej: Jeśli firma nie zostanie wybrana, na liście dostępne będą tylko pozycje z umów przetargowych (wyświetli się komunikat: Zostały wyświetlone jedynie pozycje znajdujące się na umowach przetargowych).

15 Apteka - dokumenty magazynowe 13 PAP - Przyjęcie do Apteczki Pacjenta Aby utworzyć dokument należy: 1. wejść w zakładkę "pacjenci", a następnie w link "wizyty/pobyty" i "wydania leków". 2. kliknąć "dodaj dokument" i w filtrze "typ dokumentu" wybrać opcję "PAP- Przyjęcie do Apteczki Pacjenta". 3. Po zatwierdzeniu system przeniesie nas na ekran dodawania pozycji dokumentu- wybieramy odpowiednie leki, wpisujemy ich ilość oraz wartość pozycji i zatwierdzamy OK. Jeśli pacjent ma już jakieś leki w swojej apteczce, to dokumenty pokażą się po zaznaczeniu checkboxa "z apteczki pacjenta", który znajduje się pod filtrem wyboru jednostki. WAP- Wydanie z Apteczki Pacjenta Aby utworzyć dokument wydania należy: 1. wejść w zakładkę "pacjenci", a następnie w link "wizyty/pobyty" i "wydania leków". 2. kliknąć "dodaj dokument" i w filtrze "typ dokumentu" wybrać opcję "WAP- Wydanie z Apteczki Pacjenta". 3. Po zatwierdzeniu system przeniesie nas na ekran dodawania pozycji dokumentu- wybieramy odpowiednie leki, wpisujemy ich ilość oraz wartość pozycji i zatwierdzamy OK. Do wyboru mamy tylko te pozycje, które zostały dodane wcześniej dokumentem PAP- Przyjęcie do Apteczki Pacjenta. Jeśli pacjent ma już jakieś dokumenty przyjęcia lub wydania w swojej apteczce, to będą widoczne po zaznaczeniu checkboxa "z apteczki pacjenta", który znajduje się pod filtrem wyboru jednostki.

16 Apteka - Raporty 14 Apteka - Raporty Zestawienia dotyczące aptek/magazynów oddziałowych dostępne są w zakładce Raporty magazynu. Import cen indeksów TiU Import faktur Import faktur (PZ) w formie elektronicznej od dostawców leków. Import pozycji umowy przetargowej Importu pozycji dokonujemy za pomocą raportu Import pozycji umowy przetargowej (zakładka Raporty magazynu). Import odbywa się w dwóch etapach - etap pierwszy zajmuje się weryfikacją pliku importu, etap drugi to weryfikacja poszczególnych pozycji. Import ten należy wykonać najpierw bez zaznaczonej opcji "Pozycje umowy". Pod listą informacji/listą błędów będą znajdować się informacje o liniach, które zostały pominięte, a także powody pominięcia linii.jeżeli lista błędów jest pusta/nie zawiera informacji o pominięciu pozycji umowy (a zawiera np informację o pominięciu linii pustych, nagłówków, itp.), to możemy wykonać raport z zaznaczoną opcją "Pozycje umowy". Po wygenerowaniu widoczne są pozycje gotowe do importu. Mamy tutaj możliwość skorygowania wartości, wybrania leków dla pozycji, dla których nie udało się pobrać ich automatycznie. Cena pozycji jest ceną brutto obliczoną poprzez podzielenie wartości brutto przez ilość. Wzór pliku importu dostępny jest w pomocy kontekstowej do raportu. Indeks TiU- Zestawienie indeksu towarów i usług. Możliwość wyświetlenia szczegółów (jednostek miar, cen z ostatniego dokumentu), szczegółów wybranego indeksu TiU bądź indeksów z danej grupy towarowej. Książka transfuzyjna - Szczegółowe informacje dotyczące wydań krwi z danego okresu. Monitorowanie dat ważności leków - Zestawienie leków, dla których termin ważności przekracza dzień podany przez użytkownika. Wyświetlane są informacje o nazwie, dacie ważności oraz numerze serii leku. Przychód i rozchód Realizacja umowy przetargowej - Prezentacja stopnia realizacji wybranej umowy przetargowej na określony dzień z możliwość wyświetlenia szczegółów realizacji. Rejestr umów przetargowych Informacje o zarejestrowanych umowach przetargowych z podanego okresu wraz z możliwością wydrukowania pozycji każdej umowy. Rozchód - udział procentowy grup towarowych Zestawienie zawiera procentowy udział wybranych grup towarowych w całkowitej wartości rozchodu leków i materiałów z apteki głównej do apteczek oddziałowych. Rozliczenie remanentu - Zestawienie rozliczenia remanentu - porównania wartościowe stanów przed oraz po wykonanym remanencie. Stan na dzień... Umowa przetargowa - przepisanie pozycji (nowa stawka VAT) - Raport dotyczył zmiany stawki podatku VAT z 7 na 8 procent, która miała miejsce na przełomie 2010 oraz 2011 roku. Wykaz zablokowanych indeksów TiU i pozycji dokumentów mag. Zestawienie pozycji dokumentów, zablokowanych za pomocą mechanizmu Stop order. Wykaz zamówień Zestawienie towarów wraz z zamawianą ilością z dokumentów typu zamówienie (zewnętrzne lub wewnętrzne) dla danej jednostki organizacyjnej na podany dzień. Zestawienie stanów minimalnych Dla danej jednostki organizacyjnej wyświetlane są informacje o aktualnym stanie leków, dla których zostały zdefiniowane stany minimalne. Zestawienie zapotrzebowań krwi Szczegółowe zestawienie dokumentów zamówienia krwi i preparatów krwiopochodnych w danym okresie z jednostek organizacyjnych do banku krwi. Zużycie zasobów wykonanych procedur

17 Apteka - Inne tematy 15 Apteka - Inne tematy Receptariusz Informacje znajdują się w podręczniku: Receptariusz Zamykanie okresów w Aptece Informacje znajdują się w podręczniku: Zamykanie okresów w aptece Generowanie dokumentów zamówienia Generacja dokumentów jest ściśle związana z definicją stanów minimalnych jednostek prowadzących magazyn (opisaną powyżej). Link do generacji zamówienia znajduje się w zakładce Przychody i rozchody. Uwaga! link ten nie jest wyświetlany zawsze, jest on widoczny wówczas, gdy jednostka prowadząca magazyn wybrana w filtrze ma zdefiniowane stany minimalne. Link generacji zamówień zewnętrznych wyświetlany jest dla jednostek będących aptekami, dla pozostałych wyświetlany jest link do generacji zamówień wewnętrznych. Generowanie dokumentów zamówienia wewnętrznego Generowanie dokumentu wraz z pozycjami obejmuje generowanie na podstawie: przekroczenia stanów minimalnych w jednostce prowadzącej magazyn - jeśli lek ma stan mniejszy niż zdefiniowany to zostanie dołączony do takiego zamówienia. Zamówiona zostanie ilość zdefiniowana w stanie minimalnym. Dodatkowo możemy określić procent stanu minimalnego po przekroczeniu którego lek zostanie zamówiony (parametr MAG_GEN_ZAM_W_WSP, domyślnie ustawiony na 100 [%]). przekroczenia stanów minimalnych w jednostce po dodatkowym uwzględnieniu zleceń leków na najbliższe dni. Możemy określić jaki okres będzie analizowany (parametr MAG_GEN_ZAM_W_DNI określa liczbę dni w których zlecenia leków będą analizowane). Generowanie dokumentów zamówienia zewnętrznego Generowanie dokumentu wraz z pozycjami obejmuje generowanie na podstawie: przekroczenia stanów minimalnych w aptece - jeśli lek ma stan mniejszy niż zdefiniowany to zostanie dołączony do takiego zamówienia. Zamówiona zostanie ilość zdefiniowana w stanie minimalnym. przekroczenia stanów minimalnych w jednostce po dodatkowym uwzględnieniu zamówień wewnętrznych skierowanych do jednostki w dniu poprzedzającym generację dokumentu zamówienia zewnętrznego. Blokowanie wybranych leków (mechanizm STOP ORDER) W systemie istnieje możliwość zablokowania wybranych (na przykład wycofanych z obrotu) leków znajdujących się na stanie. Aby uruchomić ten mechanizm, należy uzupełnić słownik systemowy MAG_STOP_ORDER (dodać do niego elementy - każdy element tego słownika będzie w systemie traktowany jako przyczyna wycofania leku). Przykładowo: element pierwszy - nazwa "WYCOFANY" element drugi - nazwa "WSTRZYMANY" Po wypełnieniu tego słownika na ekranie edycji produktu z Indeksu Towarów i Usług pojawi się pole umożliwiające wybranie przyczyny zablokowania leku.

18 Apteka - Inne tematy 16 Po wybraniu i przyczyny i zapisaniu formularza edycji przyciskiem OK lek ten zostanie oznaczony na czerwono - tak jak na ilustracji poniżej: Aby zdjąć blokadę z leku wystarczy ponownie kliknąć na link Edycja dla tego leku i wybrać pustą wartość w polu Stop order.

19 Apteka - Administrator systemu 17 Apteka - Administrator systemu Rozpoczęcie pracy Jak rozpocząć pracę? Na początku należy określić jakie jednostki organizacyjne prowadzą magazyn oraz jakie jednostki są aptekami. Cechy te określamy na ekranie edycji jednostki org. Automatyczna numeracja dokumentów Jak działa automatyczna numeracja Automatyczna numeracja jest w obrębie roku kalendarzowego oraz jednostki z której dany dokument jest generowany. Dodatkowo dla dokumentów zamówienia wewnętrznego numeracja jest dodatkowo niezależna dla każdego z typów zamawianych leków (osobna numeracja dla zamówień na narkotyki oraz osobna dla zamówień na leki psychotropowe). Jak włączyć automatyczną numerację Automatyczną numerację dokumentów możemy włączyć dla wybranych typów dokumentów. Aby włączyć numerację należy: przejść do zakładki Słowniki odszukać słownik o kodzie M_TYP_DOK przejść do pozycji słownika (elementy słownika) Na liście widoczne są wszystkie stosowane typy dokumentów. Dla typu dokumentu, dla którego chcemy włączyć automatyczną numerację należy: przejść do edycji elementu w polu dane dodatkowe należy wpisać: AUTONUM Parametry Wprowadzanie danych DOK_ZATWIERDZONE - Ustawienie wartości 'true' spowoduje blokowanie dokumentów zatwierdzonych. Dostęp do ich edycji będzie możliwy tylko dla administratorów. MAG_NR_FAKTURY - Zmiana wartości parametru na true spowoduje pokazanie na edycji dokumentu pola z numerem faktury. MAG_DATA_DOSTAWY - Włączenie tego parametru powoduje, że na ekranie edycji dokumentu typu faktura pojawia się dodatkowe pole na datę dostawy. MAG_DODAJ_PRZEK - Parametr decyduje czy podczas dodawania dokumentu magazynowego, po kliknięciu OK, użytkownik ma zostać od razu przekierowany na listę pozycji tego dokumentu. MAG_POWR_POCZ - Czy po edycji pozycji dokumentu pokazać pozycje od początku? MAG_NR_WERYF - Czy weryfikować unikalność numerów faktur dla instytucji?

20 Apteka - Administrator systemu 18 Parametry wydruków MAG_DR_TABELA - Parametr decyduje o tym czy na wydruku dokumentów magazynowych ma być stosowana tabela. MAG_MM_WYDRUK_WIDTH - Szerokość tabeli zawierającej listę produktów. Standartowa wartość 50% (parametr dotyczy tylko wydruku dokumentu MM). MAG_RAP_CZCIONKA - Raporty magazynu - wielkość czcionki wyrażona w procentach. ( % czcionka o standardowej wielkości, 75-75% wielkości standardowej). Generowanie zamówień MAG_GEN_ZAM_W_DNI - Ilość dni w których wyszukiwane są zlecenia leków podczas wyliczania stanu magazynu (generowanie dokumentu zamówienia wewnętrznego). Wartość 1 oznacza tylko dzień dzisiejszy. MAG_GEN_ZAM_W_WSP - Procentowy współczynnik wykorzystania stanu minimalnego po przekroczeniu którego lek jest uwzględniany podczas generacji dokumentu zamówienia wewnętrznego. Uprawnienia Uprawnienia podstawowe Apteczka (dokument_apteczka) - uprawnienia do zakładki Apteczka Przychody i rozchody (dokument_sel), Dokumenty (wszystkie) (dokument) - uprawnienia do zakładki Przychody i rozchody. W chwili obecnej uprawnienia do (edycji/usuwania/dodawani) należy ustawiać tak samo dla obydwu uprawnień. Z czasem kategoria Dokumenty(wszystkie) zostanie usunięta. Pozycje dokumentu (pozycja_dok) - uprawnienia do pozycji dokumentów magazynowych Uprawnienia dodatkowe Apteka - tworzenie dokumentów rozliczenia remanentu (apteka_bor_bop_dokumenty) Apteka - zatwierdzanie dokumentów zamówień wewnętrznych (apteka_zamowienia_zatwierdz) Zatwierdzanie wydań zewnętrznych w aptece (apt_wz_zatwierdzanie_dok) - Uprawnienie wycofane Wydania leków dla pacjenta (wz_dla_pacjenta) - uprawnienie dodatkowe dotyczące praw do dodawania/edycji/usuwania dokumentów typu WZ (dla pacjenta) z poziomu zakładek Apteczka oraz Przychody i rozchody

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Receptariusz. Założenia. Spis treści

Receptariusz. Założenia. Spis treści Receptariusz Spis treści 1 Założenia 2 Konfiguracja mechanizmu 2.1 Uruchomienie receptariusza 2.2 Definiowanie receptariusza 2.3 Parametry 3 Obsługa receptariusza 3.1 Zlecanie leków 3.2 Wydawanie leków

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY. W celu

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Porody. Ustawienia. Spis treści

Porody. Ustawienia. Spis treści Porody Spis treści 1 Ustawienia 2 Dodawanie Porodu 3 Przebieg Porodu 4 Poród - Podane Leki 5 Nadawanie Numeru Księgi 6 Noworodek 7 Składniki Ustawienia Aby uruchomić mechanizm, należy podpiąć procedurę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka 14.01.2010

EuroSoft Apteka 14.01.2010 EuroSoft Apteka 14.01.2010 http://eurosoft.com.pl/ Spis treści 1.Apteka Centralna...3 2.Zarządzanie lekospisem - receptariusz...3 3.Zaopatrzenie apteki centralnej w środki farmaceutyczne...5 4.Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Oferty i zamówienia od odbiorców bez określania magazynu

Moduł Handlowo-Magazynowy Oferty i zamówienia od odbiorców bez określania magazynu Moduł Handlowo-Magazynowy Oferty i zamówienia od odbiorców bez określania magazynu Wersja 3.63.309 8.08.2013 r. 1. Podstawowe założenia Tworzenie zapytań ofertowych, ofert i zamówień od odbiorców bez określania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw Świadectwa Optivum Jak zmienić szablon świadectwa w pliku świadectw? W pliku świadectw przechowywany jest komplet informacji potrzebnych do wydrukowania świadectw określonej grupy osób, m.in.: dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.1 instrukcja dla użytkowników. Wyróżnianie korekt całościowych. Spis treści

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.1 instrukcja dla użytkowników. Wyróżnianie korekt całościowych. Spis treści Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.1 instrukcja dla użytkowników Spis treści WYRÓŻNIANIE KOREKT CAŁOŚCIOWYCH... 1 OKNO "ROZCHÓD Z PARTII" - WYŚWIETLANIA ROZCHODU Z KILKU ZAZNACZONYCH PARTII... 2 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo