Opracowanie eksperckie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie eksperckie"

Transkrypt

1 Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia pracy w WIOŚ Kraków mgr inż. Lidia Gutowska-Siwiec Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa Listopad 2009 r.

2 PODSTAWY FORMALNE Podstawą formalną niniejszego opracowania eksperckiego jest Umowa NR 58/PL0302/2009 zawarta pomiędzy: Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, Plac Szczepański 5, reprezentowanym przez mgr inż. Pawła Ciećko Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Barbary Raźny Tatara, a Lidią Gutowską - Siwiec, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Klaudyny 36 m. 75, Warszawa, na sporządzenie opracowania eksperckiego pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia pracy w WIOŚ Kraków. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres objętego umową opracowania obejmuje: Charakterystykę merytoryczną, funkcjonalną i informatyczną bazy danych wg. założeń projektowych Charakterystykę merytoryczną funkcjonalną i informatyczną aplikacji GIS wg. założeń projektowych Ocenę zrealizowanego systemu bazy danych wg. kryteriów merytorycznych, funkcjonalności oraz kryteriów technicznych

3 Ocenę zrealizowanego systemu aplikacji GIS wg. kryteriów merytorycznych, funkcjonalności oraz kryteriów technicznych Ocenę przydatności nowych narzędzi informatycznych (CS-17 w zakresie automatycznego przesyłania danych monitoringowych do bazy danych, bazy danych i aplikacji GIS) do usprawnienia pracy WIOŚ Kraków w zakresie planowania i prowadzenia monitoringu wód oraz wykonywania ocen Wnioski i zalecenia MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Opracowanie przygotowane zostało w oparciu o następujące materiały dostarczone przez Zleceniodawcę: 1. Opracowania: Analiza danych, zasobów i potrzeb WIOŚ w zakresie analizy danych przestrzennych; opracowanie koncepcji i [projektu wstępnego Analizatora GIS (AGIS) Określenie kryteriów optymalności sieci monitoringu wód, określenie zasad i algorytmów optymalności sieci. Określenie podstaw analizy finansowej prowadzenia monitoringu w różnych wariantach sieci Opis wersji testowej aplikacji AGIS wraz z jej instrukcją obsługi Założenia i koncepcja generalna rozwiązań technicznych bazy danych o jakości wód (BDOJW) Projekt techniczny bazy danych monitoringu wód (BDMW2010) 2. Instrukcje do testowania bazy danych.

4 1. Charakterystyka merytoryczna, funkcjonalna i informatyczna bazy danych wg założeń projektowych Baza danych monitoringu wód BDMW zaprojektowana została przy założeniu, że będzie stanowiła część większego systemu wspomagającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości wód. Przy projektowaniu tej bazy przyjęto szereg założeń wynikających z przesłanek merytorycznych, funkcjonalnych i informatycznych. Założono, że baza powinna mieć charakter scentralizowany, wielodostępny, gwarantować pełne bezpieczeństwo i poufność danych w niej zapisanych i w układzie logicznym składać się z: 1. modułu wprowadzania danych hydrograficznych i pomiarowych; 2. modułu weryfikacji danych; 3. modułu udostępniania danych raportowania i udostępniania w Internecie; Ponadto baza danych o jakości wody winna spełniać następujące warunki : posiadać interaktywny interfejs graficzny; umożliwiać łatwe importowanie danych z bazy danych JaWo (jako jednorazowa operacja); umożliwiać import wyników analiz laboratoryjnych z systemu zarządzania pracą laboratorium (typu LIMS); umożliwiać graficzną prezentację punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) na mapie GIS; umożliwiać odniesienie treści o charakterze przestrzennym (np. lokalizacji punktów pomiarowych, presji, itp.) do mapy sieci hydrograficznej wód (MPHP), jednolitych części wód (JCW) oraz map topograficznych; prezentować w formie wykresów wyniki wartości wskaźników dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego z wielolecia, zmienność wskaźnika w czasie i przestrzeni (wzdłuż koryta rzecznego),histogram częstości wartości wskaźnika; prezentować dane pomiarowe w formie raportów spełniających wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz.1008); przygotowywać dane w formie umożliwiającej ich łatwą publikację w Internecie; umożliwiać dodawanie nowych wskaźników do słowników, przy czym aktualny zakres słowników powinien obejmować obowiązujące prawodawstwo;

5 dawać możliwość uzupełniania wyników pomiarów o dodatkowe informacje np. komentarze i uwagi do poborów oraz pomiarów i ich wyników; posiadać funkcje analizy wskaźników zgodne z wymogami analizy danych zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.Nr 162 poz.1008); Lokalizację bazy, jako bazy scentralizowanej, przewidziano na serwerze do tego przeznaczonym (wyposażonym w system Windows Serwer 2008 i odpowiednią liczbę licencji CAL) do którego użytkownicy będą logować się ze swoich stacji. Zalecono podwójne logowanie przy połączeniach zdalnych. 2. Charakterystyka merytoryczna funkcjonalna i informatyczna aplikacji GIS wg. założeń projektowych W ramach projektu zaproponowano zastosowanie Analizatora GIS (AGIS) jako systemu służącego do wspomagania projektowania sieci monitoringowej, a będącego rozszerzeniem oprogramowania grupy ArcGIS Desktop (dystrubuowanego obecnie w formie projektu ArcMap (*.mxd)). Założono, że wszystkie funkcje AGIS będą zebrane w pasku zadań o nazwie Analizator GIS, włączanym jak każdy inny pasek Windows, pogrupowane jako: ustawienia obejmujące funkcje diagnozy systemu i deklarowania podstawowych ustawień analizy obejmujące funkcje do analizy i optymalizacji sieci monitoringu programy i koszty obejmujące funkcje do analizy programów monitoringu oraz kosztów sieci monitoringu Funkcje dostępne w menu ustawienia dają informacje o stanie systemu jak również pozwalają na utworzenie plików służących do przekształcenia warstwy cieków MPHP na zestaw danych o topologii sieci.

6 W menu analizy dostępnych jest szereg funkcji nawiązujących do topologii sieci rzecznej między innymi pozwalających na stwierdzenie jakie są zależności między punktami monitoringowymi, jakie są zlewnie do nich przyporządkowane i jaka jest odległość między nimi jak również funkcje związane z wybieraniem jednolitych części wód (JCW), przy czym AGIS wyposażony jest w mechanizm pozwalający na przypisanie każdej liniowej JCW odpowiadających jej zlewni elementarnych, a także grupa funkcji panel narzędzi JCW, który ma zawierać zestaw narzędzi służących wykonywaniu zadań z danymi powiązanymi z JCW. Menu programy i koszty obejmuje funkcje podające informacje o wskaźnikach, wiążące programy pomiarowe ze wskaźnikami oraz określające koszty prowadzenia monitoringu. 3. Ocena zrealizowanego systemu bazy danych wg. kryteriów merytorycznych, funkcjonalności oraz kryteriów technicznych Baza danych monitoringu wód BDMW ma za zadanie kontrolę i weryfikację danych (wprowadzanych ręcznie, z programu LIMS i wczytywanych z pliku tekstowego), ich gromadzenie i przetwarzanie oraz raportowanie i wizualizację. Zadania te spełnia opracowana baza danych BDMW 2010 w ramach funkcji pogrupowanych pod poszczególnymi opcjami menu głównego: 1. Hydrografia obejmuje funkcje modułu obsługi danych hydrograficznych bazy, 2. Sieć pomiarowa pozwala na zarządzanie danymi o punktach i programach pomiarowych, 3. Pomiary umożliwia zarządzanie poborami i wynikami pomiarów, 4. Oceny pozwala na wykonywanie ocen jakości wód, zapisywanie wyników w raportach oraz wprowadzanie danych wartości granicznych wykorzystywanych w algorytmach ocen, 5. Wykresy umożliwia tworzenie na podstawie danych podstawowych wykresów, 6. Raporty umożliwia tworzenie i zapisywane raportów na potrzeby programu WISE,

7 7. GIS pozwala na wizualizację niektórych informacji zawartych w bazie w postaci map cyfrowych, 8. Administracja służy do zarządzanie uprawnieniami użytkowników bazy, administracji słownikami, obsługi parametrów systemu, importu danych z laboratorium, eksportu danych do portalu WWW. Ad1. Moduł hydrograficzny obejmuje rzeki, jeziora, zlewnie, jednolite części wód dla rzek i jezior (rozdzielone ze względu na różną specyfikę ) oraz odcinki rzek (odniesienie do bazy JaWo). Schemat obsługi danych hydrograficznych został ujednolicony i składa się z: etykiety informacyjnej, tabeli głównej z podstawowymi informacjami o elementach środowiska wodnego, paska przycisków obsługi tabeli głównej służącego do jej edycji i poruszania się między rekordami informacji z dodatkowych tabel. Moduł wykorzystuje informacje zawarta w obowiązującej wersji MPHP. Ujednolicenie jakiego dokonano w BDMW polega na uwzględnieniu faktu zmiany jaka dokonuje się w momencie przejścia z zapisu informacji w systemie JAWO na nowy system w bazie ORACLE. Dane hydrologiczne starego systemu zostały przetłumaczone na obowiązujący system hydrograficznego podziału Polski. Dzięki temu w BDMW możliwe jest sięgnięcie do i analizowanie danych historycznych. Zostały one podzielone na trzy grupy : najstarsze (sprzed roku 2005), dane z lat (dane po wejściu Polski do UE) oraz najnowsze (z lat ). Ad2 Opcja sieć pomiarowa/programy pomiarowe pozwala na przedstawienie listy obiektów, wyszukanie obiektów wg kryterium użytkownika, edycję konkretnego obiektu oraz dodanie nowego ppk lub programu. Użytkownik ma więc możliwość: dopisania nowego punktu pomiarowego;

8 zmiany wszystkich parametrów punktu pomiarowego; skasowania lub przeniesienia do archiwum punktu pomiarowokontrolnego. przywrócenia punktu z archiwum. wprowadzenia lub modyfikacji danych o programach pomiarowych; powiązania programu pomiarowego z listą obowiązujących wskaźników; powiązania programów pomiarowych z punktami pomiarowo-kontrolnymi BDMW realizuje powyższe funkcjonalności w oparciu o nowoczesne menu. Operacje te realizowane są przez użytkowników o odpowiednich uprawnieniach nadawanych przez administratora systemu. BDMW jest dobrze zabezpieczona przed nieuprawnionym, niepożądanym lub niewłaściwym wprowadzaniem danych lub zmianami informacji w bazie oraz przed skutkami awarii. Ad 3. Opcja Pomiary/pobory pozwala na wyszukiwanie potrzebnego poboru, tworzenie i rejestrację nowego poboru, uzupełnienie danych o poborze, wprowadzenie lub przejrzenie wyników pomiarów ich modyfikacje lub skasowanie. Istotną funkcjonalnością BDMW jest półautomatyczny pobór wyników analiz prób wody z laboratorium chemicznego. Pobór automatyczny nie był możliwy ze względu na zachowanie norm ISO dot. bezpieczeństwa i jakości danych. Wyniki pomiarów biologicznych są wczytywane poprzez interface BDMW do bazy odrębnie, w momencie ich dostarczenie przez wyspecjalizowane laboratorium biologiczne. Wprowadzony w BDMW 2-stopniowy system kontroli wprowadzanych danych umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych o wysokim stopniu wiarygodności Wprowadzone pomiary podlegają weryfikacji. Każdy pomiar może mieć jeden z czterech statusów: - nowy; - zatwierdzony - zaakceptowany przez administratora merytorycznego - niepewny.

9 W programie są zaimplementowane narzędzia do przeprowadzania weryfikacji i udostępniania danych, zgodnie z ich statusem (tj. na przykład operator nie może edytować danych zatwierdzonych przez administratora, w analizach uwzględnianie są tylko dane zaakceptowane itp.). Ad 4. Opcja Oceny umożliwia przeprowadzenie analizy stanu wód i dokonanie : klasyfikacji stanu ekologicznego wód, klasyfikacji potencjału ekologicznego wód, oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł rolniczych, oceny jakości wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł komunalnych, oceny jakości wód pod kątem przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, oceny jakości wód pod kątem przydatności do celów rekreacyjnych, oceny jakości wód pod kątem przydatności do bytowania ryb. Zastosowane algorytmy automatycznie dokonują selekcji wskaźników danych pomiarowych, na podstawie których wykonywane są analizy, po podaniu roku kalendarzowego, dla którego przeprowadzana jest analiza oraz JCW lub PPK. Wartości graniczne, z którymi porównywane są wyniki danych pomiarowych wprowadzane są do bazy danych za pomocą okien dialogowych. Schemat wyświetlania wyników analizy odpowiada wytycznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz.1008). Istotnym jest, że raport z tabeli okna prezentacji wyników, poza jego bezpośrednim wydrukiem, może być zapisany w formacie arkusza kalkulacyjnego Excela co umożliwia dalsze jego wykorzystywanie. Ta funkcjonalność BDMW jest najmocniejszą stroną bazy. Jest ona w istocie pierwszym tego typu rozwiązaniem w informatyce zastosowanej do systemu monitoringu w Polsce. Tabela ocen generowana na żądanie dla poszczególnych ppk oraz dla Jednolitych Części Wód (JCW) umożliwia prawie natychmiastową klasyfikację wód i ocenę wód powierzchniowych ze względu na wymienione wyżej

10 typy ocen. Jest to unikalna własność bazy danych monitoringu w skali Kraju oraz (prawdopodobnie także) w skali Europy. W BDMW wykorzystane zostały wyniki pracy naukowo badawczej 28/PL0302/2009 pt. Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, opracowania ogólnego systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód i raportowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, oraz testowanie i ocena możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie automatycznych pomiarów jakości wód - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych. Zwłaszcza ocena stopnia eutrofizacji wód, która nie znalazła jeszcze umocowania w prawie polskim została wprowadzona do systemu informatycznego po raz pierwszy. Ad 5 Opcja Wykresy pozwala użytkownikowi, dzięki narzędziom w które została wyposażona baza, na uzyskanie interpretacji graficznej : zależności wartości wybranego wskaźnika od czasu dla określonego punktu pomiarowego, zmiany w czasie kilku (maksymalnie czterech) wskaźników na jednym wykresie w celu łatwiejszego porównania dynamiki zmienności tych wartości w wybranym punkcie pomiarowym zmienności wybranego wskaźnika w danej chwili czasowej w zależności od lokalizacji poszczególnych punktów pomiarowych wzdłuż biegu rzeki Ponadto istnieje możliwość uzyskania histogramu częstości definiującego statystyczny rozkład wartości dla danego wskaźnika w wybranym punkcie pomiarowym. Prezentacja graficzna klasyfikacji wód oraz ocen Jednolitych Części Wód z możliwością udostępnienia tej informacji na portalu internetowych jest bardzo istotną zaletą BDMW. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik spoza kręgu WIOŚ może uzyskać bezpośrednią informację o stanie wód w województwie. Obsługa

11 interakcyjnej strony internetowej BDMW jest niezwykle prosta a zakres i sposób prezentowanej informacji o jakości wód jest zrozumiały dla nieprofesjonalistów. Ad 6 Opcja Raporty pozwala na tworzenie automatycznie 10 typów raportu (po 5 dla rzek i jezior) na potrzeby programu WISE: substancje niebezpieczne i inne determinanty chemiczne w rzekach lub jeziorach dane zagregowane (Hazardous Substances and Other Chemical Determinants in Rivers/Lakes - Aggregated Data) substancje niebezpieczne i inne determinanty chemiczne w rzekach lub jeziorach dane niezagregowane (Hazardous Substances and Other Chemical Determinands in Rivers/Lakes - Disaggregated Data) substancje biogenne i determinanty fizyko-chemiczne w rzekach lub jeziorach dane zagregowane (Nutrients and General Physico- Chemical Determinands in Rivers/Lakes - Aggregated Data) substancje biogenne i determinanty fizyko-chemiczne w rzekach lub jeziorach dane niezagregowane (Nutrients and General Physico- Chemical Determinands in Rivers/Lakes - Disaggregated Data) charakterystyka stacji monitoringowych na rzekach lub jeziorach (Physical Characteristics of River/Lakes Monitoring Stations). Autorzy systemu zdecydowali się na stworzenie funkcjonalności wspierania raportowania uznając, że sieć monitoringu będzie jeszcze przez wiele lat zmieniać się zarówno fizycznie (powstawanie i likwidacja ppk) jak i merytorycznie nowe rozporządzenia wprowadzać będą nowe programy pomiarowe a interpretacja wyników pomiarów monitoringu wód ulęgać będzie ciągłym modyfikacjom w skali europejskiej. Tym samy zakres raportowania będzie ulegał nieustannym zmianom. Z tego punktu widzenia decyzję twórców systemu należy uznać za jak najbardziej prawidłową. Zmieniająca się struktura raportów wymagać będzie prezentowania wyników monitoringu wód w różnych układach oraz ze zmieniającymi się

12 wymaganiami interpretacyjnymi. BDMW będzie dostarczać niezbędnej zrestrukturyzowanej informacji faktograficznej do raportów jakie WIOŚe tworzą i będą tworzyć na potrzeby regionu (województwa), Kraju oraz Unii Europejskiej. Ad 7.GIS W systemie występują dwa rodzaje podsystemów GISowych: a) Analizator GIS (AGIS) opisany uprzednio zaawansowany system GIS-owski realizujący w zasadzie swoje operacje i analizy off-line jednakże z możliwością pobrania na żądanie danych/informacji z BDMW a następnie ich przetwarzania; b) Mini-GIS niewielki program GIS-owy sprzężony z BDMW umożliwiający online lokalizację przestrzenną punktów pomiarowych, których dotyczą operacje wykonywane w bazie BDMW. Na przykład wprowadzaniu i weryfikacji danych do BDMW w ppk. towarzyszy niewielka mapka GISowa przedstawiająca rzekę na której znajduje się dany ppk wraz z tym punktem oraz z jego sąsiedztwem. Ad 8. Administracja Ważną cechą BDMW jest bezpieczeństwo danych pomiarowych zawartych w bazie. Na politykę bezpieczeństwa BDMW składają się następujące elementy: a) identyfikacja i autentykacja, b) poufność, c) integralność. a) Identyfikacja i autentykacja. Do pracy z programem uprawnieni są tylko użytkownicy zarejestrowani. Każdy użytkownik ma przypisaną rolę i uprawnienia do działania na ściśle określonych

13 danych i wykonywania wybranych operacji. Podczas uruchamiania programu potencjalny użytkownik musi wprowadzić swój identyfikator (login) i hasło. W zależności od wyniku weryfikacji danych, system jest uruchamiany z odpowiednimi uprawnieniami lub nie uruchamia się. b) Poufność. Dane przechowywane w systemie i przesyłane z serwera na stacje robocze użytkowników powinny być dostępne tylko dla uprawnionych osób. Z jednej strony zasady dostępu zdefiniowane są w systemie uprawnień. Z drugiej strony należy zabezpieczyć dane przed podsłuchaniem w czasie ich przesyłania w sieci Internet. Wszelkie transmisje danych powinny być szyfrowane, odbywać się w infrastrukturze sieci VPN. c) Integralność. Integralność danych może być naruszona przez nieprawidłowe wprowadzanie danych lub przez błędy transmisji. Integralność wprowadzanych danych musi być zapewniona przez system reguł skojarzonych z odpowiednimi formularzami. Dane muszą być kontrolowane w czasie ich wprowadzania lub modyfikacji oraz w trakcie zapisywania w bazie danych. W bazie danych BDMW należy przechowywać informacje o użytkowniku, który utworzył rekord danych oraz o użytkowniku, który dokonał ostatniej modyfikacji rekordu wraz z datami tych wydarzeń. Takie rozwiązanie pozwoli na odtworzenie historii zmian w przypadku wprowadzenia błędnych danych i naruszenia integralności bazy. System jest wyposażony w mechanizmy wycofywania się z efektów ostatniej, nieudanej transmisji, która mogła się nie udać z powodu problemów z siecią lub została przerwana przez użytkownika. Zadanie to leży po stronie silnika bazy danych. Jedną z podstawowych zalet bazy danych BDMW jest możliwość dokonywania klasyfikacji wód do których zobowiązują aktualne przepisy dotyczące monitoringu jakości i klasyfikacji wód. Dotychczas WIOŚ nie dysponował żadnymi zautomatyzowanymi narzędziami komputerowymi do wykonywania takich ocen. BDMW dokonuje także oceny wód powierzchniowych pod względem kryteriów nie objętych obecnymi przepisami prawnymi: oceny wód pod kątem eutrofizacji ze źródeł komunalnych, oceny jakości wód pod kątem przydatności do celów rekreacyjnych. Opcje administracyjne dostępne są tylko dla użytkowników, którym przyznano taką rolę, a co za tym idzie, odpowiednie uprawnienia.

14 Administrowanie w programie polega na: - zarządzaniu użytkownikami a więc tworzeniu użytkowników, zmianie haseł, nadawaniu im ról, kasowaniu użytkowników; - zarządzaniu słownikami. Występujące w systemie słowniki są słownikami otwartymi. Dzięki temu możliwa jest reakcja administratora na zmieniające się warunki zewnętrzne (np. zmiana listy obowiązujących wskaźników) i dostosowanie bazy i aplikacji do nich bez potrzeby angażowania informatyków. Opcja zarządzania słownikami pozwala na ich przeglądanie, edycję, kasowanie elementów i dopisywanie nowych. Wprowadzone zmiany natychmiast są widoczne na innych formularzach. - definiowaniu parametrów programu, np. adresów wewnętrznych i zewnętrznych, nazw baz (Oracle i MySQL baza obsługująca portal) i sposobów dostępu do nich, - importowaniu danych z programu laboratoryjnego CS-17. Import polega na wskazaniu pliku z danymi umieszczonego w określonym w parametrach programu miejscu. Plik ten jest generowany w programie CS-17. Po bezbłędnym wczytaniu danych plik jest przenoszony do archiwum. Pomiary są widoczne na formularzach służących do ich przeglądania i weryfikacji. - wysyłaniu danych o PPK, JCW, wskaźnikach, pomiarach bieżących, zagregowanych pomiarach rocznych do portalu Oceniając zrealizowany system BDMW pod względem merytorycznym, funkcjonalności oraz technicznym należy stwierdzić, że omawiana baza zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań, które są kluczowe z punktu widzenia zadań jakie spoczywają na WIOŚ-ach,

15 4. Ocena zrealizowanego systemu aplikacji GIS wg. kryteriów merytorycznych, funkcjonalności oraz kryteriów technicznych Analizator GIS (AGIS) jest rozszerzeniem pakietu ArcGIS, uważanego za najpopularniejsze i najlepsze oprogramowanie typu desktop GIS. AGIS jest dystrybuowany w formie projektu ArcMap, łącząc zalety domyślnych funkcji istniejących w ArcGIS z wyspecjalizowanymi funkcjami, dostosowanymi do potrzeb użytkowników z WIOŚ. Funkcje dostępne w AGIS należą do trzech kategorii: 1. Funkcje badające i raportujące topologiczne zależności istniejące w sieci rzecznej. Są to funkcje np. znajdujące zlewnie dla danego odcinka rzecznego lub całą sieć rzeczną przyporządkowaną danemu punktowi. 2. Funkcje wspomagające znajdowanie JCW kwalifikujące się do monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego (zgodnie z rozporządzeniem monitoringowym, tj. rozporządzeniem MŚ z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych ) 3. Funkcje obliczające dla wybranych punktów koszty prowadzenia monitoringu oraz analizujące programy pomiarowe. Ad 1 Funkcje analizujące zależności sieci rzecznej są niedostępne w standardowej (tj. pozbawionej dodatkowych, płatnych rozszerzeń) wersji ArcGIS. Nie można w ArcGIS w łatwy sposób znaleźć np. przebiegu granic i łącznej powierzchni zlewni wskazanego dopływu Dunajca, nie jest dostępna funkcja mierząca długość sieci rzecznej czy podająca odległość mierzoną po rzece między dwoma punktami monitoringowymi. Wszystkie te funkcje są dostępne w AGIS. Dzięki nim sieć rzeczna, na której jest projektowana sieć monitoringu, staje się strukturą o łatwo poznawalnych własnościach, tym samym czyniąc projektowanie sieci ppk łatwiejszym. Ad 2 AGIS dysponuje mechanizmami wspomagającymi oznaczanie i wybieranie JCW spełniające kryteria kwalifikujące je do poszczególnych typów monitoringu. Są to np.

16 JCW położone na ciekach o zmiennym przepływie, w pobliżu granicy państwa, o powierzchni zlewni większej niż graniczna, potencjalnie zanieczyszczane substancjami priorytetowymi i inne. Zastosowanie tu AGIS łączy się z dwiema korzyściami. Po pierwsze, wykorzystanie dedykowanych funkcji AGIS do wyznaczania określonych JCW jest nieporównywalnie szybsze niż robienie tego w GIS ręcznie. Po drugie, AGIS w uporządkowany sposób gromadzi informacje o wybranych JCW można się spodziewać, że bez użycia tego systemu dane te byłyby zapisywane w chaotyczny, niespójny sposób. Przy okazji warto wspomnieć, że AGIS wymusza (czy, mówiąc ściślej, proponuje) wprowadzenie takiego zorganizowania także dla innych zestawów danych: dla tzw. presji czy dla danych pochodzących z wykazów RZGW. Ad 3. AGIS pozwala na oszacowanie kosztów prowadzenia monitoringu dla danego zbioru punktów i okresu. Korzysta się tu głównie z danych o przypisaniu programów pomiarowych do punktu, o powiązaniu analiz wskaźników z programami pomiarowymi oraz o kosztach analiz wskaźników. Użytkownik może wprowadzać swoje scenariusze, tj. zbiory danych uwzględniające np. różne warianty zawartości programów pomiarowych lub różne koszty i po zadeklarowaniu tych danych uzyskuje w czasie rzeczywistym odpowiedź dla danego punktu, dla programu w punkcie, dla zbioru punktów. Oczywiście te funkcje bardzo silnie zależą od jakości danych wejściowych zadeklarowanie nierealnych kosztów jednostkowych na wejściu powoduje niezgodne z rzeczywistością koszty łączne na wyjściu. Istniejący moduł liczenia kosztów jest prawdopodobnie pierwszą w kraju aplikacją pozwalającą w automatyczny sposób określić koszty prowadzenia działalności monitoringowej. AGIS jest dostosowany do danych przestrzennych obecnie wykorzystywanych w WIOŚ. W szczególności są to warstwy MPHP (Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, głównie sieć rzeczna, zlewnie i jeziora) oraz JCW (jednolitych części wodnych). Wprowadzenie w przyszłości nowych wersji tych warstw jest uwzględnione w systemie jego budowa jest pod tym względem otwarta, umożliwiając pracę np. danymi o różnych strukturach tabel atrybutów. Wszystkie ważne ustawienia decydujące o środowisku pracy AGIS, o danych wejściowych i o postaci wyników, są zapisane w najprostszej możliwej postaci w

17 formacie pliku tekstowego, który może być edytowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb różnych użytkowników systemu. Na każdym etapie projektowania AGIS brane było pod uwagę jego ewentualne wykorzystanie w pozostałych inspektoratach. Dlatego powstały system można uznać za uniwersalny, łatwy do dostosowania do pracy w dowolnym inspektoracie w Polsce. Jest to bez wątpienia system rozwojowy, który ma szansę pozytywnie wpłynąć na jakość pracy z GIS w inspektoratach całego kraju. 5. Ocena przydatności nowych narzędzi informatycznych (CS-17 w zakresie automatycznego przesyłania danych monitoringowych do bazy danych, bazy danych i aplikacji GIS) do usprawnienia pracy WIOŚ Kraków w zakresie planowania i prowadzenia monitoringu wód oraz wykonywania ocen W ramach projektu powstało szereg narzędzi usprawniających lub całkowicie zmieniających funkcjonowanie monitoringu wód w obszarze działania WIOŚ Kraków. Powstało szereg funkcjonalności, które do tej pory nie istniały, mianowicie: możliwość przesyłania/wymiany informacji dotyczącej jakości i klasyfikacji wód powierzchniowych pomiędzy delegaturami WIOŚ możliwość przesyłania/wymiany informacji dotyczącej jakości i klasyfikacji wód powierzchniowych pomiędzy WIOŚami i GIOŚerm możliwość automatycznej zmiany programów pomiarowych, lokalizacji i przeznaczenia punktów pomiarowych na rzekach w obszarze działania WIOŚu uspójnienie informacji pomiarowej z informacja przestrzenna oraz ocenami JCW w obszarze działania WIOŚu możliwość ustalania listy mierzonych wskaźników

18 możliwość automatycznego generowania wszystkich rodzajów klasyfikacji i ocen jakości wód w ppk oraz w JCW udostępnienie informacji o jakości wód powierzchniowych w obszarze działania WIOŚu na interakcyjnej stronie internetowej wsparcie procesu raportowania wyników monitoringu wód powierzchniowych w skali województwa i w skali Kraju. udostępnienie i wizualizacja informacji przestrzennej o punktach pomiarowych sieci monitoringu wód oraz o programach pomiarowych (analizator AGIS) wspomaganie planowania nowych i likwidowania zbędnych punktów pomiarowych (analizator AGIS) przestrzenna wizualizacja ocen jakości wód powierzchniowych w obszarze działania WIOŚu możliwości obliczania/modyfikowania kosztów funkcjonowania (danej) sieci monitoringu. (analizator AGIS) informacje o źródłach zanieczyszczeń wód powierzchniowych (lokalizacja wylotów ścieków) a także o JCW w obszarze których zlokalizowane są źródła zanieczyszczeń objęte wykazem PRTR zinwentaryzowane i zgromadzone w analizatorze AGIS czynią to narzędzie przydatnym nie tylko dla potrzeb tworzenia i optymalizacji sieci monitoringu, ale również umożliwiają komórkom WIOŚ kontrolującym przestrzeganie przepisów w zakresie korzystania ze środowiska efektywnie planować działania kontrolne w oparciu o wyniki monitoringu, W przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk (np. śniecie ryb) i ponadnormatywnych zanieczyszczeń o charakterze poważnej awarii informacja zawarta w AGIS pozwala ustalić lub wyeliminować potencjalne źródło zanieczyszczenia. w przypadku planowania i optymalizowania sieci monitoringu powyższe informacje umożliwiają uniknąć niewłaściwej lokalizacji punktu pomiarowo kontrolnego (np. w pobliżu źródeł zanieczyszczeń lub w obszarze ujęcia)

19 współdziałanie BDMW i AGIS umożliwia :ograniczenie błędu ludzkiego przy wprowadzaniu danych, skraca czas oczekiwania na wynik i jego udostępnianie społeczeństwu, ogranicza ilość wytwarzanych w WIOŚ dokumentów w formie wydruków i ich powielanie funkcjonalności: raportowania i udostępniania informacji o sieci monitoringu, o klasyfikacji wód powierzchniowych oraz ocen JCW spełniają większość wymagań UE w zakresie dyrektywy INSPIRE, systemu WISE i SEIS możliwości współpracy z programami zewnętrznymi (CS-17, Excel) możliwości wykorzystania danych do tworzenia raportów ad-hoc w programach raportujących (GenRap, Cristal Reports itp.) 6. Wnioski i zalecenia Baza BDMW posiada bogaty graficzny interfejs użytkownika co sprawia, że praca z nią jest przystępna i daje duże możliwości prezentacji wyników w formie graficznej. Przyjęta technologia spełnia najnowocześniejsze warunki techniczne, dostosowana jest do aktualnie obowiązujących Polskę wymagań prawnych, a jednocześnie pozwala na łatwe importowanie danych z wykorzystywanej dotychczas relacyjnej bazy danych dbf bazującej na systemie operacyjnym DOS (JaWo). Zaproponowany system Analizatora GIS oparty jest o oprogramowanie uważane za jedną z najlepszych aplikacji, przystosowaną do pracy ze wszystkimi typami danych przestrzennych, posiadającą dużą zdolność bezpośredniego czytania popularnych formatów danych bez dokonywania konwersji lub posługiwania się formatami pośrednimi jak również czytania danych w różnych odwzorowaniach kartograficznych. Oprogramowanie to wyróżnia zintegrowana prezentacja i edycja danych, prosty, nowoczesny interfejs użytkownika, funkcjonalność gotowych aplikacji, łatwość tworzenia raportów i wykresów. Należy podkreślić, że projektując sieć z wykorzystaniem analizatora GIS unika się marnotrawstwa środków finansowych na ewentualne chybione lokalizacje punktów pomiarowych z których dane nie dają reprezentatywnej informacji o aktualnym stanie wód.

20 Zgodnie z założeniami technicznymi systemu zawartymi w opracowaniu pt Założenia i koncepcja generalna rozwiązań technicznych bazy danych WIOŚ Małopolska zakupił serwer wyposażonym w system Windows Serwer 2008, który może pełnić rolę serwera baz danych, do którego zdalny dostęp mogą mieć użytkownicy ze wszystkich oddziałów. Dokonano także zakupu odpowiedniej liczby licencji CAL i terminalowych. Ze względu na potrzeby związane z prawidłowym działaniem bazy danych monitoringu wód wymieniono system Windows 98 na Windows XP Professional. Także ze względu na korzystanie z systemów geograficznych GIS oraz na dużą wagę kolorów przy prezentowaniu klasyfikacji wód delegatury zostały wyposażenie w kolorowe drukarki laserowe. Tym samym zostały spełnione wymagania sprzętowe niezbędne do działania systemu. Podsumowując, ekspert ocenia następujące korzyści i usprawnienia wynikające z wprowadzenia narzędzi informatycznych (BDMW i AGIS) jako istotne walory systemu: Wprowadzone narzędzia informatyczne są nowoczesne i odpowiadają standardom światowym Wprowadzanie i przetwarzanie danych pomiarowych w systemie monitoringu jest przyjazne dla użytkownika System posiada wystarczające zabezpieczenia System jest dobrze opisany w załączonych instrukcjach użytkownika Nowością są funkcjonalności umożliwiające wspomaganie raportowania, prezentacji danych oraz klasyfikacji jakości wód oraz ocen Jednolitych Części Wód w Internecie. Zalecenia: Istotne jest uzupełnienie w AGIS danych dotyczących: lokalizacji ujęć wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności lub potrzeb przemysłu, którego produkcja wymaga pobierania wody o jakości wody do spożycia.

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

System informatyczny i bazy danych dla projektu ZiZOZap i jego beneficjentów

System informatyczny i bazy danych dla projektu ZiZOZap i jego beneficjentów System informatyczny i bazy danych dla projektu ZiZOZap i jego beneficjentów Jacek Długosz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 1 Cel Systemu ZiZOZap W ramach projektu ZiZOZap zostanie

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ETAP 1. pt. Autor: dr inż. Bartosz Czyżkowski. Wykonany dla Zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

RAPORT ETAP 1. pt. Autor: dr inż. Bartosz Czyżkowski. Wykonany dla Zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT ETAP 1 pt. ANALIZA DANYCH, ZASOBÓW I POTRZEB WIOŚ W ZAKRESIE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia do gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Nowe narzędzia do gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Nowe narzędzia do gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dr inż. Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska

Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska Projekt SANAERO ma na celu wsparcie współpracy transgranicznej w dziedzinie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

system kontroli obchodów

system kontroli obchodów system kontroli obchodów BASEME NT SYSTEMS 2011 3. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Elementy Systemu Inspeer 3 3. Aplikacja administracyjna 4 4. Terminale PDA 8 5. Tagi RFID 9 3. 1. Wstęp System Inspeer jest

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Case Report Form

Elektroniczny Case Report Form Elektroniczny Case Report Form NASI KLIENCI 2 O SYSTEMIE System ecrf.biz został opracowany z myślą o kompleksowym wsparciu projektów badawczych takich jak badania kliniczne, badania obserwacyjne, badania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 7 Narzędzie do raportowania i monitorowania postępu prac diagnostycznych Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace i Aplikacja pozwala przygotować pliki w formacie XML do importu do systemu Kady i Płace na podstawie danych pochodzących z plików

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo