Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych"

Transkrypt

1 Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń 11 września ( Victim Compensation Fund, VCF ) wniosek o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych. Poniższe instrukcje pomogą wypełnić drugą część formularza wniosku: formularz wniosku o odszkodowanie (Compensation Form). Formularz wniosku o odszkodowanie należy wypełnić po wypełnieniu formularza o uznanie uprawnień, który stanowi pierwszą część formularza wniosku. Informacje o wypełnieniu formularza o uznanie uprawnień można znaleźć w oddzielnej instrukcji. Formularz VCF jest podzielony na dwie części: wniosek o uznanie uprawnień i wniosek o odszkodowanie. Na końcu każdej z tych części znajduje się spis kontrolny dokumentów uzasadniających. Spis ten pomoże uporządkować i złożyć dokumenty uzasadniające wniosek, które muszą być do niego załączone. Zwracamy uwagę, że składając wniosek elektronicznie na stronie internetowej VCF należy także wypełnić część pt. Rejestracja wnioskodawców ( Claimant Registration ). Część 1: Wniosek o uznanie uprawnień (Części I-IV) Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosku o uznanie uprawnień można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o uznanie uprawnień. Wniosek o uznanie uprawnień wymaga podania informacji dotyczącej uprawnień wnioskodawcy do odszkodowania od VCF. Jest on podzielony na cztery części i wymaga podania informacji o wnioskodawcy, obecności na miejscu katastrofy oraz o obrażeniach fizycznych lub schorzeniu będącym skutkiem ataków z 11 września lub odgruzowania terenu. Część 2: Wniosek o odszkodowanie (Części V-X) Dokument ten zawiera szczegółowe instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie. We wniosku o odszkodowanie należy podać informacje, które mogą zostać wykorzystane do obliczenia odszkodowania, jeżeli Syndyk uzna, że wnioskodawca jest uprawniony do odszkodowanie. Gdzie można znaleźć więcej informacji? W Internecie na stronie Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Telefonicznie bezpłatna infolinia nr ; TDD (dla niedosłyszących) Osoby dzwoniące spoza USA powinny dzwonić na numer Kiedy należy złożyć wniosek o odszkodowanie? Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o odszkodowanie w dowolnej chwili po złożeniu wniosku o uznanie uprawnień. Można go złożyć bezpośrednio po złożeniu wniosku o uznanie uprawnień lub można poczekać, aż do otrzymania decyzji o uznaniu przez VCF uprawnień wnioskodawcy do odszkodowania. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

2 W jaki sposób należy wypełnić wniosek o odszkodowanie? Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Wniosek o odszkodowanie można składać korzystając z procesu udostępnionego online lub wysyłając druki pocztą. Usilnie zalecamy korzystanie z systemu online. System ten pomoże obniżyć koszty administracyjne i pozwoli na sprawniejsze rozpatrywanie wniosków. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek o uznanie uprawnień w formie papierowej, nadal będzie mógł wypełnić wniosek o odszkodowanie przez Internet. Proszę zadzwonić na bezpłatną linię pomocy VCF , aby dowiedzieć się jak uzyskać dostęp online do swojego formularza wniosku. Osoby niedosłyszące powinny dzwonić pod numer (TDD). Osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych powinny telefonować pod numer W przypadku trudności z uzyskaniem dostępu do systemu online, proszę zadzwonić na linię pomocy i poprosić o kopię papierową wniosku o odszkodowanie. VCF wyśle formularz pocztą. Po wypełnieniu należy go odesłać na poniższy adres: Pocztą zwykłą: September 11th Victim Compensation Fund P.O. Box Washington, DC Pocztą kurierską: September 11th Victim Compensation Fund Claims Processing Center 1100 L Street N.W. - Suite 3000 Washington, DC W jaki sposób zostanie obliczona przyznana kwota? We wniosku o odszkodowanie należy podać informacje, które mogą zostać wykorzystane do obliczenia odszkodowania, jeżeli Syndyk uzna, że wnioskodawca jest uprawniony do odszkodowania. Wszystkie przyznane kwoty będą na ogół składały się z tych samych trzech elementów i będą obliczane w następujący sposób: Straty finansowe plus straty inne niż finansowe minus płatności z innych źródeł ubocznych. 1. Najpierw VCF określa straty finansowe wnioskodawcy w oparciu o charakter i zakres kwalifikującego schorzenia (schorzeń) wnioskodawcy i powiązanych start. 2. VCF określa straty inne niż finansowe w oparciu o charakter i zakres kwalifikującego schorzenia (schorzeń). 3. VCF sumuje straty finansowe i inne niż finansowe. 4. Następnie VCF określa wysokość płatności z innych źródeł ubocznych, jakie wnioskodawca otrzymał lub do otrzymania których jest uprawniony. 5. VCF odejmuje płatności z innych źródeł ubocznych od sumy strat finansowych i innych niż finansowe. 6. W związku z tym, że finansowanie VCF zostało ograniczone przez Kongres, przyznane kwoty zostaną obniżone w oparciu o prognozy co do liczby i wartości przewidywanych kwalifikujących wniosków. Straty finansowe to kwota jaką wnioskodawca stracił na skutek kwalifikującego urazu lub zgonu. Straty finansowe mogą obejmować: Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

3 o Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Wydatki medyczne i inne niż medyczne, jakie poniósł i może ponieść wnioskodawca w związku z urazem lub schorzeniem. o Dochód i inne świadczenia związane z pracą, które wnioskodawca utracił w związku ze swoim inwalidztwem. o Usługi zastępcze jakich wnioskodawca nie mógł i nie może świadczyć w związku z odniesionym urazem lub schorzeniem. Jeśli inwalidztwo wnioskodawcy wynikające z kwalifikującego urazu wpłynie na jego zdolność do pracy w przyszłości, w obliczeniach start finansowych uwzględniony zostanie element dotyczący prognozowanych utraconych przyszłych dochodów i świadczeń. To znaczy, że VCF obliczy wysokość zarobków lub innego dochodu, jaki wnioskodawca otrzymałby gdyby nie inwalidztwo, które wpłynie na jego zdolność do pracy. Straty inne niż finansowe obejmują straty związane z bólem i cierpieniem fizycznym oraz emocjonalnym, utratą zadowolenia z życia, cierpieniem psychicznym oraz inne podobne straty. Straty wnioskodawcy inne niż finansowe będą oparte na charakterze urazu. Aby pomóc VCF w określeniu strat innych niż finansowe, wnioskodawca powinien dostarczyć szczegółowe informacje na temat swoich urazów, wpływu urazów na codzienne życie oraz ich wpływu na przyszłość. Płatności z innych źródeł ubocznych to płatności z innych źródeł, jakie wnioskodawca otrzymał lub do jakich jest uprawniony w związku z atakami z 11 września lub usuwaniem gruzu. Co zawiera wniosek o odszkodowanie dla osób, które doznały obrażeń? Wniosek o odszkodowanie zaczyna się w Części V formularza (wniosek o uznanie uprawnień składa się z Części I IV). Wniosek o odszkodowanie zawiera sześć części oraz listę kontrolną dokumentów uzupełniających. Część V. Straty związane z wydatkami na cele medyczne lub straty związane z innymi wydatkami poniesionymi z własnej kieszeni wnioskodawcy. Ta część wymaga podania informacji dotyczących wydatków z własnej kieszeni wnioskodawcy, które musiał on ponieść w związku z urazami lub schorzeniami będącymi skutkiem ataków z 11 września. Dotyczy ona również informacji na temat wydatków związanych z tymi urazami lub schorzeniami, jakie wnioskodawca oczekuje ponieść w przyszłości. W części tej należy również podać informacje na temat ubezpieczenia, opieki zdrowotnej oraz świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, z których te wydatki mogły zostać pokryte. Część VI. Utrata zarobków/straty związane z usługami zastępczymi poniesione przez wnioskodawcę do chwili obecnej. Ta część wymaga podania informacji dotyczących zarobków, świadczeń lub usług zastępczych, jakie wnioskodawca już utracił na skutek urazu fizycznego lub schorzenia. Część VII. Wniosek dotyczący utraty przyszłych zarobków/strat związanych z przyszłymi usługami zastępczymi. Część ta dotyczy tylko wnioskodawców z trwającą niepełnosprawnością, która zdaniem wnioskodawcy doprowadzi do utraty przyszłych zarobków lub strat związanych z usługami zastępczymi. W części tej należy podać informacje o niepełnosprawności wnioskodawcy, utracie przyszłych zarobków, zatrudnieniu wnioskodawcy, wynagrodzeniu i świadczeniach otrzymywanych przed i w czasie trwania niepełnosprawności oraz stratach związanych z przyszłymi usługami zastępczymi. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

4 Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Część VIII. Płatności z innych źródeł ubocznych. W części tej należy podać informacje dotyczące płatności z innych źródeł ubocznych, jakie wnioskodawca otrzymał, otrzymuje obecnie lub do jakich jest uprawniony, i które są związane z atakami z 11 września lub usuwaniem gruzu. Płatności ze źródeł ubocznych to płatności od innych podmiotów (z wyjątkiem organizacji charytatywnych), wypłacone wnioskodawcy za urazy poniesione w związku z 11 września. Są to na przykład zasiłki dla osób niepełnosprawnych wypłacane z ubezpieczenia społecznego lub określone wypłaty z ubezpieczenia lub odszkodowania pracownicze. Część IX. Inne informacje (opcjonalne). W tej części wnioskodawca może podać inne informacje, które mogą być istotne dla roszczenia lub przyznawanej kwoty. Część X. Certyfikat wniosku o odszkodowanie. Część ta zawiera formularze certyfikatów i upoważnień, które wnioskodawca musi podpisać. Podpisując te formularze wnioskodawca wyraża zgodę na ujawnienie VCF informacji i zaświadcza, że informacje podane w formularzu o odszkodowanie są prawdziwe, dokładne i kompletne. Instrukcje ogólne i ważne powiadomienia wniosek o odszkodowanie W miarę możliwości formularz wniosku i wszelkie załączniki należy składać elektronicznie. Przysyłanie plików elektronicznie pomoże VCF rozpatrywać wnioski najbardziej sprawnie. Jeżeli wnioskodawca nie może złożyć formularza elektronicznie, prosimy wskazać na formularzu, czy VCF może się z nim komunikować za pomocą poczty elektronicznej. Należy zaświadczyć pod groźbą kary za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że wszelkie informacje zawarte i złożone na formularzach o uznanie uprawnień i o odszkodowanie są prawdziwe i dokładne. Fałszywe oświadczenia lub roszczenia złożone w związku z wnioskiem mogą pociągnąć za sobą kary grzywny, pozbawienia wolności jak też zastosowanie innych środków prawnych dostępnych władzom federalnym. VCF nie może rozpatrzyć wniosku, dopóki nie otrzyma części wniosku o uznanie uprawnień z oryginalnymi podpisami wnioskodawcy. Składając wniosek o uznanie uprawnień i o odszkodowanie drogą pocztową prosimy zachować kopię dla siebie. Na podstawie otrzymanych dokumentów Syndyk może zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje. W chwili rozpoczęcia rejestracji w internetowym systemie VCF, wnioskodawcom przydziela się numer identyfikacyjny wnioskodawcy. Wnioskodawcy wypełniający formularze w formie papierowej otrzymują numer identyfikacyjny wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku o uznanie uprawnień. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy umożliwi sprawdzanie stanu rozpatrywania wniosku online. Numer ten należy podawać podczas każdego kontaktu z Funduszem Odszkodowań dla Ofiar w sprawie swojego wniosku. Prosimy umieszczać ten numer na wszelkich dokumentach przysyłanych po jego otrzymaniu. Składając wniosek drogą pocztową należy pamiętać, aby u góry każdej strony formularza oraz na wszystkich dodatkowych stronach lub dokumentach umieścić numery ubezpieczenia społecznego lub krajowe numery identyfikacyjne własne i wnioskodawcy. Składając wniosek elektronicznie należy pamiętać, aby umieścić swój numer ubezpieczenia społecznego lub krajowy numery identyfikacyjny na górze wszystkich przesyłanych dokumentów uzasadniających. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

5 Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Aby VCF mógł rozpatrzyć roszczenie, należy wypełnić wszystkie stosowne części wniosku o odszkodowanie (część V-X) i złożyć wszelkie istotne załączniki. W przypadku zmiany adresu i/lub numeru telefonu należy o tym poinformować Fundusz Odszkodowań dla Ofiar. Informacje kontaktowe można aktualizować przy użyciu systemu online. Osoby, które nie mają dostępu do systemu online, powinny powiadamiać VCF o zmianach wysyłając do Funduszu pismo. W piśmie należy podać swój numer roszczenia, pełne imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego oraz numer krajowego dowody tożsamości, adres, numer telefonu znajdujące się obecnie w dokumentacji oraz nowy adres i/lub numer telefonu, z którego VCF powinien w przyszłości korzystać. Należy koniecznie podpisać i odatować pismo. Jeżeli Syndyk będzie miał pytania i nie będzie mógł znaleźć wnioskodawcy, po zakończeniu programu wniosek zostanie uznany za porzucony. Wnioski osób niebędących obywatelami ani mieszkańcami USA Jeżeli wnioskodawca nie ma amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security Number), należy przedstawić równoważny numer identyfikacyjny swojego kraju, np. numer identyfikacji podatkowej. Ten numer będzie służył do sprawdzania stanu załatwienia wniosku. Prosimy podawać kwoty dochodów, świadczeń, wydatków medycznych i odszkodowań z innych źródeł w tej walucie, w której zostały zarobione lub wypłacone. Jeżeli wnioskodawca nie ma amerykańskiego konta bankowego, odszkodowania będą wypłacane w dolarach USA czekiem wystawionym przez Amerykański Departament Skarbu. Czek zostanie wysłany na adres podany w części I.A. wniosku o uznanie uprawnień. Instrukcja wypełniania drukowanych formularzy wniosków Formularz należy wypełniać czarnym lub niebieskim długopisem. Aby zapewnić dokładność i czytelność odpowiedzi należy pamiętać o następujących wskazówkach: Dla maksymalnej dokładności prosimy wpisać dane wielkimi literami i unikać styku z krawędzią pola, jak w poniższym przykładzie: Zacieniając kółka przy odpowiedziach prosimy zaczernić całkowicie całe kółko, jak w poniższym przykładzie: Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

6 INSTRUKCJE DO KOLEJNYCH SEKCJI wniosek o odszkodowanie Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcje te zawierają przegląd poszczególnych pytań w każdej sekcji, podają więcej szczegółów dotyczących niektórych pytań oraz określają dokumenty, które należy załączyć do formularza wniosku o odszkodowanie. CZĘŚĆ V. STRATY ZWIĄZANE Z WYDATKAMI NA CELE MEDYCZNE LUB STRATY ZWIĄZANE Z INNYMI WYDATKAMI PONIESIONYMI Z WŁASNEJ KIESZENI WNIOSKODAWCY W sekcji A tej Części należy podać informacje na temat wydatków medycznych i innych, jakie wnioskodawca dotychczas poniósł. Należy wymienić wyłącznie wydatki związane z urazami lub schorzeniami, które podał(a) Pan(i) w Części III wniosku o uznanie uprawnień. W formularzu wniosku każdy wydatek należy wymienić oddzielnie. Na przykład, w przypadku otrzymania dwóch różnych recept na schorzenie, w formularzu każdą z recept należy wymienić oddzielnie. Dla każdego wydatku należy również przedłożyć dokumenty uzupełniające. Dokumenty te powinny wykazać, że wydatek został faktycznie poniesiony oraz podać kwotę. W powyższym przykładzie należałoby przedstawić dokumentację wykazującą wydatki z własnej kieszeni poniesione na realizację każdej z recept. Dopuszczalnymi dokumentami są na przykład rachunki i faktury. Zamiast oddzielnych rachunków można przedstawić dokument podsumowujący roczne koszty realizacji recept (na przykład od ubezpieczyciela lub z apteki). Taki dokument może również służyć jako potwierdzenie wydatku. W sekcji B tej Części należy podać informacje na temat wydatków medycznych i innych, jakie wnioskodawca spodziewa się ponieść w przyszłości. Podobnie jak w części A, należy wymienić wyłącznie wydatki związane z urazami lub schorzeniami, które podał(a) Pan(i) w Części III wniosku o uznanie uprawnień. Jeśli stara się Pan(i) o odszkodowanie za przyszłe wydatki należy złożyć dokumentację wykazującą, że schorzenie będzie nadal trwało w przyszłości oraz okres na jaki przewiduje się leczenie. Można na przykład przedstawić podsumowanie schorzenia od swojego lekarza, opisujące samo schorzenie, prognozy oraz wymagane w przyszłości leczenie. Powinno ono również wyjaśniać dlaczego konieczne będą przyszłe wydatki. Należy również dostarczyć inne dokumenty potwierdzające prawdopodobieństwo wystąpienia takich wydatków oraz ich sumę. Jakie wydatki należy wymienić w części V? VCF może wypłacić odszkodowanie za wydatki bezpośrednio związane z urazem lub schorzeniem. Mogą to być między innymi: Leki na receptę Wizyty u lekarzy i w szpitalu Zabiegi rehabilitacyjne Szkolenie zawodowe Modyfikacje w domu Dom opieki Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

7 Co należy do wydatków z własnej kieszeni? Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie VCF zrekompensuje wyłącznie wydatki z własnej kieszeni. Są to wydatki, które wnioskodawca faktycznie poniósł lub będzie musiał ponieść. Nie należy wymieniać wydatków opłaconych przez firmę ubezpieczeniową lub zwróconych wnioskodawcy (można jednak podać część wydatków poniesioną przez samego wnioskodawcę, na przykład współpłatności). Koszt leczenia zapewnionego bezpłatnie poprzez programy takie jak Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center nie stanowi wydatku z własnej kieszeni. Jeśli wnioskodawca otrzymał częściowy zwrot kosztów (lub otrzyma), może uwzględnić taki wydatek. Należy jednak podać tylko część, za którą nie otrzymano zwrotu kosztów. Na przykład, jeśli wnioskodawca zapłacił za leczenie 200 USD, jednak firma ubezpieczeniowa zwróciła mu później 150 USD za to leczenie, może on uwzględnić leczenie, a jako jego koszt podać 50 USD. Należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą cały koszt leczenia oraz zwróconą sumę. Jeśli w sekcji A lub B podano jakieś wydatki medyczne, należy również wypełnić sekcję C. Wnioskodawca powinien wymienić tu ubezpieczenie, opiekę zdrowotną lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, które przysługiwały wnioskodawcy w chwili poniesienia wydatków medycznych. Jeśli wnioskodawca ubiega się o odszkodowanie za przyszłe wydatki medyczne, powinien tu również podać informacje o obecnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Należy tu wymienić wszystkie ubezpieczenia, opiekę zdrowotną i świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, nawet jeśli ubezpieczyciel nie pokrył wydatków wymienionych w sekcji A lub B. Należy również dostarczyć dokumentację związaną z wymienionym ubezpieczeniem, opieką zdrowotną i świadczeniami. Jeśli Pana(-i) wydatki zostały pokryte lub zwrócone przez dowolny podmiot, proszę dostarczyć dokumentację potwierdzającą taki zwrot. Jeśli wniosek o pokrycie lub zwrot wydatków został odrzucony, należy również dołączyć dokumentację odmowy. CZĘŚĆ VI. UTRATA ZAROBKÓW/UTRATA USŁUG ZASTĘPCZYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO CHWILI OBECNEJ W sekcji A należy podać informacje na temat zarobków i świadczeń, jakie wnioskodawca dotychczas utracił w związku z urazem z 11 września. Jeśli wnioskodawca utracił zarobki w związku z nieobecnością w pracy, informacje te należy uwzględnić w tej sekcji. Należy wymienić tylko godziny nieobecności, za które nie otrzymano zapłaty. Nie należy wymieniać zwolnień lekarskich, płatnych urlopów i innych dni, za które wnioskodawca otrzymał zapłatę. Należy również przedstawić dokumentację potwierdzającą liczbę straconych dni oraz utracone wynagrodzenie i/lub świadczenia. Mogą to być odcinki czeków na wypłatę, pisma określające płacę, zaświadczenia o zarobkach na koniec roku lub zaprzysiężone i potwierdzone notarialnie oświadczenia od pracodawcy wnioskodawcy, opisujące utracone dni pracy i zarobki. W sekcji B można podać informacje na temat utraconych dotychczas usług zastępczych. Usługi zastępcze to prace domowe, które przed odniesieniem urazu wnioskodawca zwykle wykonywał samodzielnie. Kwestie strat związanych z usługami zastępczymi w każdym przypadku VCF rozpatrzy indywidualnie. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

8 Decyzja zostanie podjęta na podstawie kilku czynników, w tym między innymi: Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie rodzaj usług jakie wnioskodawca wykonywał przed odniesieniem urazu fizycznego lub wystąpieniem schorzenia ilość czasu poświęcana na te usługi koszt zapewnienia zastępstwa w wykonywaniu tych usług W tej sekcji należy podać konkretne czynności domowe, jakich wnioskodawca nie może wykonywać na skutek urazu odniesionego w związku z 11 września. Jeśli wnioskodawca musiał zapłacić komuś za wykonanie tych czynności, powinien tu wymienić kwotę wydaną na usługi. Należy również dostarczyć dokumentację faktycznie poniesionych kosztów. Jakie usługi zastępcze należy wymienić w części VI? Rodzaj usług zastępczych, jakie zostaną uznane zależy od indywidualnych okoliczności wnioskodawcy. Niektóre częste usługi zastępcze to między innymi: Sprzątanie Gotowanie Opieka nad dziećmi Prowadzenie domu i naprawy Usługi finansowe CZĘŚĆ VII. WNIOSEK DOTYCZĄCY UTRATY PRZYSZŁYCH ZAROBKÓW/STRAT ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYMI USŁUGAMI ZASTĘPCZYMI Jeśli obecnie wnioskodawca jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o odszkodowanie za utratę zarobków i/lub koszt usług zastępczych, jakie poniesie w przyszłości. W tej części wnioskodawca może podać informacje, które mogą pomóc VCF w obliczeniu tych strat. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za utratę przyszłych zarobków lub straty związane z usługami zastępczymi, wnioskodawca musi być obecnie niezdolny do pracy. W sekcji A należy podać, czy jest to inwalidztwo czy niesprawność. Wnioskodawca jest tu również pytany o tom, czy posiada orzeczenie agencji rządowej, ubezpieczyciela lub lekarza o swoim inwalidztwie. Należy przedłożyć dokumentację dotyczącą takiego orzeczenia. Powinno ono opisywać urazy lub schorzenia, na podstawie których wydano orzeczenie. Wnioskodawca powinien również przedłożyć inne dokumenty wykazujące, czy jest on zdolny czy niezdolny do pracy w przyszłości. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

9 Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie W jaki sposób VCF określi stopień inwalidztwa wnioskodawcy? We wniosku o odszkodowanie należy określić, czy inwalidztwo lub niesprawność wnioskodawcy są czasowe czy trwałe, częściowe czy całkowite. Inwalidztwo tymczasowe Syndyk może uwzględnić dowody dotyczące długości nieobecności w pracy. Syndyk będzie kierował się definicją inwalidztwa tymczasowego stosowaną w programach dot. inwalidztwa lub przez prywatnych ubezpieczycieli. Inwalidztwo trwałe Syndyk oceni, czy wnioskodawca jest zdolny do wykonywania swojego zawodu w świetle odniesionych urazów. Trwała niezdolność do pracy Syndyk może zaakceptować orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Social Security Administration. Syndyk może nie zażądać dalszych dowodów medycznych lub rewizji, jeśli orzeczenie to zostało wydane na podstawie tego samego uznanego urazu lub schorzenia. Syndyk może również rozważyć orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy wydane przez inne agencje rządowe lub prywatnych ubezpieczycieli. Syndyk może również zażądać oceny profesjonalistów medycznych odnośnie inwalidztwa lub możliwości wykonywania zawodu przez wnioskodawcę. W przypadku osób z niepełnosprawnością, w sekcji B należy opisać w jaki sposób wpłynie ona na zdolność do pracy w przyszłości. Należy określić przewidywany czas nieobecności w pracy i sumę wynagrodzenia, jakie wnioskodawca w tym czasie utraci. W sekcji C należy podać informacje o zarobkach i świadczeniach. Informacje te posłużą VCF do obliczenia odszkodowania za utracone przyszłe zarobki. Na ogół VCF oblicza straty finansowe w oparciu o wynagrodzenie i świadczenia, jakie wnioskodawca otrzymywał przed odniesieniem urazu. Należy dostarczyć informacje i dokumenty opisujące czynniki związane z wynagrodzeniem, w tym: historię zatrudnienia, wynagrodzenie oraz świadczenia zapewniane przez pracodawcę. Tego rodzaju informacje należy podać dla każdej pracy i stanowiska zajmowanego w opisanym poniżej okresie. Jakiego okresu powinny dotyczyć informacje o pracy i wynagrodzeniu? W celu obliczenia przyszłych utraconych zarobków, VCF musi posiadać informacje o pracy i wynagrodzeniu dotyczące kilku lat. Wnioskodawca musi podać te informacje odnośnie roku kalendarzowego, w którym składa wniosek do VCF. Należy również podać informacje za okres rozpoczynający się trzy lata kalendarzowe przed chwilą, w której zdaniem wnioskodawcy jego zarobki obniżyły się na skutek urazu odniesionego w związku z 11 września i obejmujący rok, w którym składany jest wniosek. Na przykład, załóżmy że wnioskodawca składa wniosek do VCF w roku Jeśli odniesiony uraz uniemożliwił mu pracę w pełnym wymiarze godzin od maja 2008, wnioskodawca powinien podać informacje o pracy i wynagrodzeniu za każdy rok od 2005 do Kolejny przykład: jeśli schorzenie uniemożliwiło wnioskodawcy pracę we wrześniu 2004 i musiał on Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

10 Informacje o wynagrodzeniu Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie w tym czasie podjąć gorzej płatną pracę, powinien podać informacje za każdy rok od 2001 do Okres ten zaczyna się w chwili gdy zarobki wnioskodawcy obniżyły się na skutek odniesionego kwalifikującego urazu lub schorzenia. Nie zaczyna się on jednak w chwili obniżenia zarobków z innej przyczyny. Na przykład, jeśli pracodawca obniżył liczbę godzin pracy ze względu na trudności finansowe w roku 2005, jednak w roku 2007 wnioskodawca musiał jeszcze bardziej obniżyć liczbę godzin w związku ze swoim schorzeniem, powinien on dostarczyć informacje o wynagrodzeniu dotyczące okresu od 2004 (trzy lata przed 2007), a nie od Przyznane odszkodowanie będzie częściowo oparte na uzyskanym dochodzie. Istnieją dwie kategorie uzyskanego dochodu. 1) płaca i wynagrodzenie podstawowe oraz 2) dodatkowe źródła wynagrodzenia (na przykład premie, prowizje, nadgodziny, wynagrodzenie odłożone lub dodatki motywacyjne). Przyznane odszkodowanie nie będzie oparte na dochodzie pasywnym, takim jak inwestycje czy przychód z wynajmu. VCF określi płacę i wynagrodzenie podstawowe przed opodatkowaniem na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji. Dokumenty takie powinny podawać podstawową płacę i wynagrodzenie oraz wszystkie dodatkowe źródła wynagrodzenia. Dopuszczalne dokumenty to między innymi odcinki czeków na wypłatę, pisma określające płacę, zaświadczenia o zarobkach na koniec roku oraz zeznania podatkowe. W formularzu wniosku należy wskazać sposób wypłacania pensji (rocznie, tygodniowo, za godziny, itd.). W sekcji tej należy również zaznaczyć wszelkie dodatkowe źródła wynagrodzenia. Są to: premie prowizje nadgodziny napiwki honoraria inne dodatki motywacyjne Uwaga! Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o odszkodowanie za przyszłe utracone zarobki powinni złożyć pełne zeznania podatkowe za każdy rok za ten sam okres (trzy lata przed obniżeniem zarobków w związku z odniesionym urazem lub schorzeniem, aż do daty złożenia wniosku do VCF). Jeśli wnioskodawca nie posiada wszystkich zeznań podatkowych, VCF może zaakceptować odpis zeznania podatkowego. Odpis zeznania podatkowego można zamówić bezpłatnie w IRS. Uwaga! Osoby samozatrudnione lub posiadające własną firmę powinny przedłożyć dokumenty określające ich zyski lub zarobki uzyskane w tym okresie. Informacje o świadczeniach zapewnianych przez pracodawcę Podczas obliczania strat finansowych uwzględnione zostaną również świadczenia zapewniane przez pracodawcę. W tej sekcji należy podać informacje na temat świadczeń otrzymanych od pracodawcy(- ów). Najczęstsze świadczenia to między innymi: Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

11 Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie świadczenia zdrowotne emerytura składka płacona przez pracodawcę na plan 401(k) lub podobny plan wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy ekwiwalent na transport lub samochód firmowy świadczenia pracowników administracji państwowej inne na przykład plany udziału w zyskach W formularzu wniosku należy określić rodzaje świadczeń otrzymanych od pracodawcy. Konieczne będzie również przedstawienie dokumentacji potwierdzającej odbiór każdego świadczenia. Dokumenty te powinny określać kwotę lub wartość każdego świadczenia. Uwaga! Osoby zatrudnione w wojsku, w sekcji dodatkowe źródła wynagrodzenia, powinny uwzględnić dodatek mieszkaniowy oraz inne świadczenia. Informacji tych nie należy podawać w sekcji dotyczącej świadczeń. Wnioskodawcy pracujący w wojsku mogą zażądać, aby Syndyk oparł swoje obliczenia na opublikowanych siatkach wynagrodzeń i świadczeń. W tym celu, należy zaznaczyć odpowiednie okienko we wniosku o odszkodowanie. Wnioskodawca musi następnie dostarczyć kopię zaświadczenia o demobilizacji i żołdzie, jednak nie musi składać żadnych innych dodatkowych informacji o wynagrodzeniu. Dotyczy to wyłącznie okresu służby w wojsku. Jeśli wnioskodawca był w tym czasie zatrudniony gdzie indziej niż w wojsku, powinien podać informacje na temat innych świadczeń otrzymanych od pracodawców. Uwaga! W tej sekcji VCF będzie wymagał różnych dokumentów uzupełniających. Rodzaj wymaganych dokumentów podano w części Lista dokumentów uzupełniających. Co należy zrobić w przypadku, gdy nie można uzyskać lub gdy wystąpią trudności z uzyskaniem informacji o wynagrodzeniu? Syndyk rozumie, że gromadzenie tego rodzaju informacji może być trudne. Syndyk postara się, przy współpracy z pracodawcą wnioskodawcy, potwierdzić informacje dotyczące wynagrodzenia i świadczeń. W sekcji D tej Części należy podać informacje na temat usług zastępczych jakie wnioskodawca wykonywał przed wystąpieniem urazu lub schorzenia. Jeśli obecnie wnioskodawca jest niezdolny do pracy, jego odszkodowanie może obejmować usługi zastępcze, których nie będzie mógł wykonywać w przyszłości. W tej sekcji należy opisać określone usługi, których wnioskodawca nie będzie w stanie wykonywać. Należy również podać wartość usług, które wnioskodawca wykonywał sam i za które będzie musiał teraz płacić. Jako uzasadnienie należy przedstawić dokumenty potwierdzające koszt takich usług. CZĘŚĆ VIII. PŁATNOŚCI Z INNYCH ŹRÓDEŁ UBOCZNYCH VCF musi obniżyć sumę odszkodowania o płatności z innych źródeł ubocznych. Źródła uboczne to płatności, jakie wnioskodawca otrzymał (lub jest uprawniony do otrzymania) w związku z urazami lub schorzeniami będącymi skutkiem ataków z 11 września. Płatności mogą pochodzić z różnych źródeł, na przykład od rządów, z ubezpieczenia lub pozwów sądowych. Aktualizacja: z 14 P.O. Box 34500, Washington, D.C

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY?

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? Przewodnik dla pracowników po odszkodowaniach pracowniczych w stanie Nowy Jork Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork www.wcb.ny.gov 1-877-632-4996

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMA- CYJNY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ KOLEJNYCH STRON. NINIEJSZY AR- KUSZ NIE JEST WNIOSKIEM. Możecie zostać

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo