Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/11_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Konfiguracja serwera do pracy z dwiema sieciami intranet Sytuacja pocz tkowa Przed przyst pieniem do wykonywania dalszych kroków, nasz serwer posiada skonfigurowany jeden interfejs sieciowy do obs ugi sieci lokalnej. Konfiguracja ta jest ustawiona w taki sposób, e sie jest traktowana jako sie zaufana (intranet). Dzia aj dla niej us ugi takie jak serwer DNS, serwer DHCP (z ustalonym i autoryzowanym zakresem adresów IP), WINS, instalacja zdalna stacji roboczych, jak równie ustawiony jest odpowiednio serwer ISA (firewall) mi dzy innymi istnieje odpowiedni wpis w tablicy LAT (Local Address Table). Ustawienia te zosta y wprowadzone do serwera dla ustalonej konfiguracji TCP/IP interfejsu sieciowego podczas jego zmiany podczas wykonania poprzedniej instrukcji. W tej instrukcji dokonamy zmiany nazwy interfejsu sieciowego, tak aby atwo by o rozpozna, któr sie obs uguje. Nast pnie skonfigurowana zostanie druga karta sieciowa do wspó pracy z protoko em TCP/IP, jak równie dokonamy r cznych ustawie serwera w taki sposób, aby sie pod czona do jej interfejsu równie traktowana by a jako sie zaufana i dzia a y na niej wymienione us ugi. Sie Internet stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET PIERWSZY Serwer Szkolny stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET DRUGI Skonfigurowana sie zaufana by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 1/18

2 Nr Nazwa interfejsu (sieci) Po czenie lokalne Po czenie sieciowe Po czenie sieciowe 2 Element konfiguracji Dane konfiguracyjne Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) POZOSTAWIONE PUSTE Serwer DNS Drugi Serwer DNS POZOSTAWIONE PUSTE Serwer WINS Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) Serwer DNS Drugi Serwer Serwer WINS Jeszcze nie skonfigurowane i wył czone Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) Serwer DNS Drugi Serwer DNS Serwer WINS Tabela 1 Ustawienia TCP/IP serwera przed przyst pieniem do dalszej konfiguracji opisanej w instrukcji Zadanie 1 Konfiguracja kart sieciowych serwera Zagadnienia zosta y omówione na zasadzie kolejnych zada, które nale y zrealizowa pod nadzorem trenerów. W trakcie realizacji poszczególnych zada zostan obja nione kolejne kroki post powania. Krok 1: Przygotowywanie rodowiska 1. Zaloguj si na serwerze jako administrator 2. Wybierz prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie serwera 3. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 4. W oknie W a ciwo ci: Ekran wybierz zak adk Pulpit 5. Wybierz przycisk Dostosuj Pulpit 6. W ramce Ikony pulpitu zaznacz opcj Moje miejsca sieciowe 7. W ramce Ikony pulpitu zaznacz opcj Internet Explorer 8. Wybierz przycisk OK. 9. Wybierz przycisk OK. Notatka by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 2/18

3 Polecenie 2 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy Po czenie lokalne serwera 4. Z menu podr cznego wybierz Zmie nazw 5. Wpisz nazw INTRANET PIERWSZY wci nij klawisz ENTER 6. Wybierz prawym przyciskiem myszy INTRANET PIERWSZY 7. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 8. W oknie W a ciwo ci: INTRANET PIERWSZY zaznacz opcj Poka ikon w obszarze powiadomie podczas po czenia 9. W oknie W a ciwo ci: INTRANET PIERWSZY wybierz przycisk OK Notatka Dlaczego okre lamy indywidualn nazw dla interfejsu sieciowego? Polecenie 3 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy Po czenie sieciowe 4. Z menu podr cznego wybierz Zmie nazw 5. Wpisz nazw INTRANET DRUGI wci nij klawisz ENTER 6. Wybierz prawym przyciskiem myszy INTRANET DRUGI 7. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 8. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI zaznacz opcj Poka ikon w obszarze powiadomie podczas po czenia 9. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI wybierz przycisk OK. Notatka Dlaczego okre lamy indywidualn nazw dla interfejsu sieciowego? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 3/18

4 Krok 2: Konfigurowanie drugiej karty sieciowej serwera s u cej do po czenia z drug sieci intranet 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy INTRANET DRUGI 4. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI zaznacz opcj Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks 6. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI wybierz przycisk OK Notatka Dlaczego za czamy opcj Udost pnianie plików i drukarek dla tego interfejsu sieciowego? Polecenie 2 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym klawiszem myszy INTRANET DRUGI 4. Wybierz opcj W a ciwo ci z menu kontekstowego 5. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI z ramki To po czenie wykorzystuje nast puj ce sk adniki wska Protokó Internetowy (TCP/IP) i wybierz przycisk W a ciwo ci 6. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) zaznacz opcj U yj nast puj cego adresu IP 7. W ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu Adres IP wpisz adres IP W ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu Maska podsieci wpisz mask W ramce U yj nast puj cego adresu IP pole Brama domy lna pozostaw puste 10. W ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu w polu Preferowany serwer DNS wpisz adres IP i wybierz przycisk OK. 11. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI wybierz przycisk ekranowy Zamknij Notatka Dlaczego jako serwer DNS dla drugiego lokalnego interfejsu sieciowego podajemy adres IP tego interfejsu? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 4/18

5 Polecenie 3 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym klawiszem myszy INTRANET DRUGI 4. Wybierz opcj W a ciwo ci z menu kontekstowego 5. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI z ramki To po czenie wykorzystuje nast puj ce sk adniki wska Protokó Internetowy (TCP/IP) i wybierz przycisk W a ciwo ci 6. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane 7. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk WINS 8. W ramce Adresy serwerów WINS w kolejno ci u ycia zaznacz wpis (o ile istnieje) 9. W ramce Adresy serwerów WINS w kolejno ci u ycia wybierz przycisk Usu 10. W ramce Adresy serwerów WINS w kolejno ci u ycia wybierz przycisk Dodaj 11. W oknie Serwer WINS TCP/IP w polu Serwer WINS wpisz W oknie Serwer WINS TCP/IP wybierz przycisk OK. 13. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz przycisk OK 14. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk OK 15. W oknie W a ciwo ci: INTRANET DRUGI wybierz przycisk ekranowy Zamknij Wskazówka czym jest i jak dzia a us uga WINS? WINS to us uga programowa dynamicznie mapuj ca adresy IP na nazwy komputerów (nazwy protoko u NetBIOS). Dzi ki mapowaniu adresów u ytkownicy mog uzyska dost p do zasobów, korzystaj c z nazw zamiast adresów IP, które trudno jest rozpozna i zapami ta. Serwery WINS obs uguj komputery klienckie, na których uruchomiono system Windows NT 4.0 i starsze wersje systemów operacyjnych firmy Microsoft. Przypowie W jaki sposób przebiega sprawdzanie nazw oraz ustalanie, który komputer w sieci b dzie pe ni rol serwera WINS? Wyobra my sobie, e w naszej sieci dzia a 5 komputerów o nazwach Ala, Ela, Ula, Prezes oraz Dyrektor. Na pocz tku wszystkie s wy czone, ale zak adamy, e po w czeniu ka dy z nich b dzie co udost pnia jako zasób w sieci lokalnej. Dla uproszczenia opisu, przyjmujemy, e imiona Ala, Ela, Ula oraz nazwy Prezes i Dyrektor w naszym opisie oznaczaj komputery, a nie ludzi. 1. Uruchamiamy komputer o nazwie Ala. Ala nie widzi w otoczeniu sieciowym adnego innego komputera, oprócz siebie. 2. Komputer Ala wysy a do sieci zapytanie, który komputer w sieci pe ni rol serwera WINS 3. Poniewa Ala nie dostaje odpowiedzi, ustala, e sama jest serwerem WINS 4. W czamy komputer Ela. Po w czeniu Ela zadaje pytanie do sieci, kto pe ni rol serwera WINS. 5. Ala wysy a do Eli komunikat, e ona jest serwerem WINS, jednocze nie odnotowuj c u siebie wpis Ela z jej numerem IP. Ala widzi w otoczeniu sieciowym zarówno siebie, jak i El. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 5/18

6 6. Ela odnotowuje, e jej serwerem WINS jest Ala. Od tego momentu w otoczeniu sieciowym widzi komputer Ala i siebie. 7. Uruchamiamy komputer Ula, która zadaje pytanie do sieci, kto pe ni rol serwera WINS. 8. Ela siedzi cicho, odpowiada natomiast Ala, e ona jest serwerem WINS, jednocze nie odnotowuj c obecno Uli. Ela i Ala widz w otoczeniu sieciowym trzy komputery Al, El i Ul. 9. Ula odnotowuje, e jej serwerem WINS jest Ala. Ula widzi w otoczeniu sieciowym siebie, El i Al 10. Wy czamy Al. 11. W czamy komputer Prezes 12. Po w czeniu Prezes zadaje pytanie do sieci, kto pe ni rol serwera WINS. 13. Nie otrzymuje odpowiedzi Ela i Ula siedz cicho, bo maj wpisane, e ich serwerem jest Ala, która jednak zosta a wy czona i odpowiedzie nie mo e. 14. Prezes nie otrzymawszy odpowiedzi ustala, e on jest serwerem WINS. W otoczeniu sieciowym widzi tylko siebie. 15. W czamy komputer Dyrektor. Po w czeniu Dyrektor zadaje pytanie do sieci, kto pe ni rol serwera WINS. 16. Ela i Ula siedz cicho, odpowiada natomiast Prezes, e on jest serwerem WINS, jednocze nie odnotowuj c obecno Dyrektora. Teraz widzi w otoczeniu sieciowym siebie oraz Dyrektora. 17. Dyrektor odnotowuje, e jego serwerem WINS jest Prezes. Widzi w otoczeniu sieciowym siebie i Prezesa 18. Ela i Ula nie widz w otoczeniu ka da tylko siebie. 19. Po pewnym czasie (oko o 15 minut) Ela i Ula si denerwuj, poniewa nie mog si skontaktowa z Al. Wysy aj ponowne pytanie do sieci, kto jest serwerem WINS 20. Na pytanie Eli oraz Uli odpowiada Prezes, jednocze nie odnotowuj c ich obecno w sieci. Teraz prezes widzi w otoczeniu sieciowym siebie, Al, El oraz Dyrektora. 21. Ela i Ula zapisuj, e ich nowym serwerem WINS jest Prezes. Widz w otoczeniu Al, El, Dyrektora oraz Prezesa. Uwaga: je li na komputerze, który w danym momencie pe ni rol serwera WINS, jest starszy system, ni na komputerze dopiero pod czonym do sieci, wówczas komputer pod czony (z nowszym systemem) przejmie rol serwera WINS Dlaczego dla karty INTRANET DRUGI jako serwer WINS podajemy adres IP przypisany karcie INTRANET PIERWSZY? Co by si sta o, zgodnie z opisanym wy ej algorytmem po ponownym w czeniu komputera Ala? Dlaczego dla karty INTRANET DRUGI jako serwer DNS podajemy adres IP przypisany karcie INTRANET DRUGI? Czy dla karty INTRANET DRUGI mo emy przypisa jako serwer DNS adres IP przypisany karcie INTRANET PIERWSZY? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 6/18

7 Krok 3: Prawid owe pod czanie lokalnych interfejsów sieciowych Polecenie 0 przygotowanie stacji przed wykonaniem dalszych zada 1. Uruchom stacje robocze oznaczone jako Pierwsza oraz Druga z czystej dyskietki otrzymanej od prowadz cego. Wyja nienie: Wykonanie tego polecenia ma na celu zabezpieczenie si na wypadek, gdyby na stacjach by zainstalowany system serwerowy, lub oprogramowanie, które np. wiadczy oby us ugi DHCP. Wówczas po po czeniu stacji z serwerem SBS, ten ostatni móg by zatrzyma niektóre us ugi (np. wymienione DHCP) w celu zlikwidowania konfliktu, powsta ego na skutek po czenia w jedn sie serwerów wiadcz cych us ugi wykluczaj ce si wzajemnie. 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy INTRANET DRUGI 4. Z menu podr cznego wybierz W cz 5. W oknie Po czenia sieciowe wybierz przycisk Anuluj Notatka Dlaczego wybieramy przycisk Anuluj w kreatorze internetowym? Polecenie 2 1. Pod cz kart sieciow INTRANET PIERWSZY do stacji roboczej opisanej jako PIERWSZA 2. Pod cz kart sieciow INTRANET DRUGI do stacji roboczej opisanej jako DRUGA Notatka W jaki sposób pod czamy karty sieciowe w czasie szkolenia? Notatka W jaki sposób pod czamy karty sieciowe do podsieci w szkole? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 7/18

8 Polecenie 3 1. Uruchom wiersz polece na konsoli serwera wybieraj c z paska zada kolejno Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polece 2. Rozwi okno Wiersz polece na ca y ekran 3. W oknie Wiersz polece wpisz polecenie ipconfig /all i zatwierd je klawiszem ENTER 4. Upewnij si czy karty sieciowe s skonfigurowane zgodnie z tabel zamieszczon pod poni szym rysunkiem? Sytuacja po wykonaniu dotychczasowych polece Sie Internet stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET PIERWSZY Serwer Szkolny stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET DRUGI Skonfigurowana sie zaufana Nr Nazwa interfejsu (sieci) INTRANET PIERWSZY INTRANET DRUGI Po czenie lokalne 2 Element konfiguracji Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) POZOSTAWIONE PUSTE Serwer DNS Serwer WINS Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) POZOSTAWIONE PUSTE Serwer DNS Drugi Serwer DNS POZOSTAWIONE PUSTE Serwer WINS Adres IP interfejsu Maska Podsieci Brama domy lna (router) Jeszcze nie w czone i nie skonfigurowane Serwer DNS Drugi Serwer DNS Serwer WINS by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 8/18

9 Notatka Z jak sytuacj mamy do czynienia po wykonaniu dotychczasowych polece? Co jeszcze nale y zrobi? Notatka Co zrobi, je li wy wietlona konfiguracja jest inna ni przedstawiona w tabeli? Notatka Dlaczego nie okre lamy adresów IP bram domy lnych dla lokalnych interfejsów sieciowych serwera? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 9/18

10 Zadanie 2 Konfigurowanie us ug serwera do pracy z dodatkowym interfejsem sieciowym INTRANET DRUGI Krok 1: Dodanie dodatkowego zakresu dla DHCP serwer Notatka dlaczego definiujemy dodatkowy zakres adresów IP przydzielanych komputerom uczniowskim? 1. Uruchom narz dzie do zarz dzania serwerem DHCP wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne DHCP 2. Rozwi w lewym oknie DHCP 3. Wska lewym przyciskiem swój serwer DHCP 4. Wska prawym przyciskiem swój serwer DHCP, a z menu podr cznego wybierz Nowy zakres. 5. W oknie Kreator nowych zakresów wybierz przycisk Dalej 6. W oknie Nazwa zakresu w polu Nazwa wpisz: Nowy zakres DHCP dla sieci W oknie Nazwa zakresu w polu Opis wpisz: R cznie wprowadzony zakres dla sieci pod czonej do karty INTRANET DRUGI 8. W oknie Nazwa zakresu wybierz przycisk Dalej 9. W oknie Zakres adresów IP w polu Pocz tkowy adres IP wpisz W oknie Zakres adresów IP w polu Ko cowy zakres IP wpisz W oknie Zakres adresów IP w polu D ugo wpisz W oknie Zakres adresów IP wybierz przycisk Dalej 13. W oknie Dodaj wykluczenia wybierz przycisk Dalej 14. W oknie Czas trwania dzier awy wybierz przycisk Dalej 15. W oknie Konfiguruj opcje DHCP wybierz opcj Tak, chc teraz skonfigurowa te opcje 16. W oknie Konfiguruj opcje DHCP wybierz przycisk Dalej 17. W oknie Router (brama domy lna) w polu Adres IP wpisz W oknie Router (brama domy lna) wybierz przycisk Dodaj 19. W oknie Router (brama domy lna)wybierz przycisk Dalej 20. W oknie Nazwa domeny i serwery DNS w polu Adres IP wpisz W oknie Nazwa domeny i serwery DNS wybierz przycisk Dodaj 22. W oknie Nazwa domeny i serwery DNS wybierz przycisk Dalej 23. W oknie Serwery WINS w polu Adres IP wpisz by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 10/18

11 24. W oknie Serwery WINS wybierz przycisk Dodaj 25. W oknie Serwery WINS wybierz przycisk Dalej 26. W oknie Uaktywnij ten zakres zaznacz opcj Tak, chc uaktywni ten zakres teraz 27. W oknie Uaktywnij ten zakres wybierz przycisk Dalej 28. W oknie Ko czenie Kreatora nowych zakresów wybierz przycisk Zako cz 29. Zamknij okno DHCP Krok 2: Definiowanie poprawnej tablicy LAT dla ISA SERVER Notatka co definiuje tablica LAT i dlaczego nale y dokona w niej zmian, w przypadku modyfikacji g ównego adresu IP serwera dla interfejsu wewn trznego? 1. Uruchom narz dzie do zarz dzania ISA Server wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start Wszystkie Programy Microsoft ISA Server ISA Management 2. W oknie ISA Management rozwi Servers and Arrays 3. W oknie ISA Management rozwi swój serwer 4. W oknie ISA Management rozwi Network Configuration 5. W oknie ISA Management wska Local Address Table (LAT) 6. W oknie ISA Management wybierz prawym przyciskiem Local Addres Table (LAT) 7. Wybierz z menu podr cznego Construct LAT W oknie Construct LAT wy cz opcj Add the following private ranges: 10.x.x.x x.x x.x x.x and x.x 9. W oknie Construct LAT zaznacz opcj Add address ranges based on the selected computer's Windows 2000 routing table 10. W oknie Construct LAT zaznacz opcj W oknie Construct LAT zaznacz opcj W oknie Construct LAT wybierz przycisk OK 13. W oknie ISA Server wybierz przycisk OK 14. W oknie ISA Server Warning zaznacz opcj Save the changes and restart the services 15. UPEWNIJ si, e zaznaczy e opcj Save the changes and restart the services 16. W oknie ISA Server Warning wybierz przycisk OK. 17. Zamknij okno ISA Management by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 11/18

12 Krok 3: Autoryzacja i powi zania serwera DHCP w Active Directory Notatka czym jest i do czego s u y autoryzacja serwera DHCP w us udze Active Directory? 1. Uruchom narz dzie do zarz dzania serwerem DHCP wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne DHCP 2. W oknie DHCP wybierz prawym przyciskiem myszy DHCP 3. Z menu podr cznego wybierz Zarz dzaj autoryzowanymi serwerami 4. W oknie Zarz dzaj autoryzowanymi serwerami wybierz przycisk Autoryzuj 5. W oknie Autoryzowanie serwera DHCP w polu Nazwa lub adres IP: wpisz W oknie Autoryzowanie serwera DHCP wybierz przycisk OK. 7. W oknie Potwierdzenie autoryzacji wybierz przycisk OK 8. W oknie Zarz dzaj autoryzowanymi serwerami wybierz przycisk Zamknij 9. Zamknij okno DHCP Polecenie 2 1. Uruchom narz dzie do zarz dzania serwerem DHCP wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start Wszystkie Programy Narz dzia administracyjne DHCP 2. W oknie DHCP wska swój serwer DHCP 3. W oknie DHCP wybierz prawym przyciskiem myszy serwer DHCP 4. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci wybierz zak adk Zaawansowane 6. W oknie W a ciwo ci w zak adce Zaawansowane wybierz przycisk Powi zania 7. W oknie Powi zania zaznacz opcj W oknie Powi zania upewnij si czy zaznaczone s opcje oraz W oknie Powi zania wybierz przycisk OK 10. W oknie W a ciwo ci wybierz przycisk OK 11. Zamknij okno DHCP by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 12/18

13 Krok 4: Okre lenie listy interfejsów, z którymi wspó pracuje serwer DNS Notatka dlaczego nale y okre li list interfejsów dla serwera DNS? 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne DNS 2. Wybierz prawym przyciskiem Serwer DNS 3. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 4. W oknie W a ciwo ci w zak adce Interfejsy zaznacz opcj Wszystkie adresy IP 5. W oknie W a ciwo ci wybierz przycisk OK. Krok 5: Ponowne uruchomienie us ugi instalacji zdalnej Notatka dlaczego nale y ponownie uruchomi us ug instalacji zdalnej? 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne Us ugi 2. W oknie Us ugi na li cie us ug odszukaj us ug Instalacja zdalna 3. W oknie Us ugi wska us ug Instalacja zdalna 4. W oknie Us ugi wybierz prawym przyciskiem myszy us ug Instalacja zdalna 5. W oknie Us ugi z menu podr cznego wybierz Uruchom ponownie 6. Zamknij okno Us ugi by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 13/18

14 Krok 6: Konfiguracja zabezpiecze serwera WWW dla nowego adresu IP g ównego serwera Notatka dlaczego nale y dokona konfiguracji zabezpiecze serwera WWW po dodaniu drugiego interfejsu sieciowego? 1. Uruchom narz dzie do zarz dzanie serwerem WWW wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start Narz dzia administracyjne Mened er internetowych us ug informacyjnych (IIS) 2. W oknie Mened er internetowych us ug informacyjnych IIS rozwi swój serwer 3. W oknie Mened er internetowych us ug informacyjnych IIS rozwi Witryny sieci Web 4. W oknie Mened er internetowych us ug informacyjnych IIS wska Domy lna witryna sieci Web 5. W oknie Mened er internetowych us ug informacyjnych IIS wybierz prawym przyciskiem Domy lna witryna sieci Web 6. W oknie Mened er internetowych us ug informacyjnych IIS wybierz z menu kontekstowego W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Domy lna witryna sieci Web wybierz zak adk Zabezpieczenia katalogów 8. W oknie W a ciwo ci: Domy lna witryna sieci Web(Zak adka Zabezpieczenia katalogów) w ramce Ograniczenia adresów IP i nazw domen wybierz przycisk Edytuj 9. W oknie Ograniczenia adresów IP i nazw domen wybierz przycisk Dodaj 10. W oknie Udziel dost pu zaznacz opcj Grupa komputerów 11. W oknie Udziel dost pu w polu Identyfikator sieciowy wpisz W oknie Udziel dost pu w polu Maska podsieci wpisz W oknie Udziel dost pu wybierz przycisk OK 14. W oknie Ograniczenia adresów IP i nazw domen wybierz przycisk OK 15. W oknie W a ciwo ci: Domy lna witryna sieci Web wybierz przycisk OK 16. W oknie Zast powanie dziedziczenia wybierz przycisk Anuluj 17. W oknie Zast powanie dziedziczenia wybierz przycisk Zaznacz wszystko 18. W oknie Zast powanie dziedziczenia wybierz przycisk OK. 19. Zamknij okno Mened er Internetowych Us ug Informacyjnych (IIS) by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 14/18

15 Krok 7: Testowanie Testowanie polega na sprawdzeniu, czy poprawnie wykonane zosta y wszystkie wcze niejsze polecenia. Pope nione ewentualnie b dy mog objawi si dopiero w pó niejszym terminie, przy wykonywaniu konkretnych zada, i cz sto trudne s wówczas do zidentyfikowania. Mo e si na przyk ad zdarzy, e stacja robocza b dzie poprawnie otrzymywa a przydzia adresu IP od serwera DHCP, ale zakres wprowadzony w nim nie zostanie autoryzowany lub nie b dzie poprawnie zdefiniowany w LAT wówczas stacja nie b dzie obs ugiwana poprawnie przez us ug instalacji zdalnej i nie przy czy si do domeny w ko cowym etapie instalacji systemu. Podobne k opoty mog si zdarzy, gdy dla danego zakresu DHCP nie b dzie zdefiniowanych serwerów DNS, WINS czy te b dnie wprowadzone maska lub router. Dlatego dobrze jest sprawdzi, czy wszystkie te ustawienia zosta y dobrze wpisane. 1. Wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Moje miejsca sieciowe 2. Wybierz z menu podr cznego W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe wybierz z menu Zaawansowane Ustawienia Zaawansowane 4. Upewnij si czy w oknie Ustawienia zaawansowane w zak adce Karty i po czenia jako pierwsza na li cie znajduje si karta INTRANET PIERWSZY 5. W oknie ustawienia zaawansowane wybierz przycisk OK Notatka Dlaczego kolejno interfejsów ma kluczowe znaczenie? Polecenie 2 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako Administrator, 2. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne DHCP 3. W oknie konsoli serwera DHCP po lewej stronie rozwi domen 4. W oknie konsoli serwera DHCP rozwi po lewej stronie zakres adresów o nazwie Zakres [ ] Nowy zakres DHCP dla sieci W oknie konsoli serwera DHCP wska po lewej stronie Opcje zakresu Sprawd, czy poprawnie zosta y zdefiniowane elementy takie jak : DNS Servers ustawiony na WINS/NBNS Servers ustawiony na (TO NIE POMY KA tu jest warto 100) Router ustawiony na W oknie konsoli serwera DHCP wybierz prawym klawiszem myszy zakres adresów o nazwie Zakres [ ] Nowy zakres DHCP dla sieci W oknie W a ciwo ci: Zakres [ ] Nowy zakres DHCP dla sieci na by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 15/18

16 zak adce Ogólne sprawd poprawno podanej w (nieaktywnym) polu maski sieci powinna by ustawiona na warto Po sprawdzeniu zamknij okno W a ciwo ci: Zakres [ ] Nowy zakres DHCP dla sieci W oknie konsoli serwera DHCP wybierz prawym klawiszem DHCP 9. Z menu kontekstowego wybierz opcj Zarz dzaj autoryzowanymi serwerami DHCP 10. W oknie Zarz dzanie autoryzowanymi serwerami DHCP sprawd, czy na li cie Autoryzowane serwery DHCP znajduj si dwa wpisy: Zamknij okno konsoli serwera DHCP lub zawo aj prowadz cego, je li znalaz e b dy w konfiguracji. Polecenie 3 1. Wybierz z paska zada Start Narz dzia administracyjne DNS 2. Wybierz prawym przyciskiem Serwer DNS 3. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 4. Upewnij si, e w oknie W a ciwo ci w zak adce Interfejsy jest zaznaczona opcja Wszystkie adresy IP 5. W oknie W a ciwo ci wybierz przycisk OK. Polecenie 4 1. Wybierz z paska zada Start uruchom 2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz CMD i wybierz przycisk OK. 3. W oknie wiersza polece wpisz polecenie ipconfig /all i naci nij Enter 4. Sprawd, czy wy wietlone w wierszu polece informacje dotycz ce sieci zgodne s z zaprezentowanymi w ramce znajduj cej si na nast pnej stronie. Warto ci oznaczone w ramce szarym t em mog ró ni si od wy wietlonych na twoim ekranie. Je li zauwa ysz, e która z pozosta ych warto ci jest inna u ciebie, a inna na wydruku, to zawo aj prowadz cego, aby skonsultowa dalsze post powanie. Notatka by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 16/18

17 Przyk adowe dzia anie polecenia ipconfig /all (szare pola mog ró ni si, co do warto ci) Konfiguracja IP systemu Windows Nazwa hosta : sbs02 Sufiks podstawowej domeny DNS.. : stolik02.s04.oeiizk.waw.pl Typ w zła : Nieznany Routing IP wł czony : Tak Serwer WINS Proxy wł czony.... : Tak Lista przeszukiwania sufiksów DNS : stolik02.s04.oeiizk.waw.pl s04.oeiizk.waw.pl oeiizk.waw.pl waw.pl Karta Ethernet intranet pierwszy: Sufiks DNS konkretnego poł czenia : Opis : Karta Realtek RTL8139 Family PCI #2 Adres fizyczny : 00-0E-2E DHCP wł czone : Nie Adres IP : Maska podsieci : Brama domy lna : Serwery DNS : Podstawowy serwer WINS : Karta Ethernet intranet drugi: Sufiks DNS konkretnego poł czenia : Opis : Karta SiS 900 PCI Fast Ethernet Adres fizyczny : 00-0D DHCP wł czone : Nie Adres IP : Maska podsieci : Brama domy lna : Serwery DNS : Podstawowy serwer WINS : Notatka by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 17/18

18 Sytuacja po wykonaniu wszystkich dotychczasowych polece Je li prawid owo zosta y wykonane wszystkie polecenia, wówczas mamy do czynienia z sytuacj pokazan na poni szym rysunku. Oznacza to, e nasz serwer ma aktualnie skonfigurowane dwa interfejsy sieciowe. Oba interfejsy z przeznaczeniem do obs ugi sieci lokalnych. Obie pod czone sieci, traktowane s jako zaufane. To znaczy, e dzia aj dla nich us ugi takie WINS, DHCP, DNS, instalacji zdalnej, zakresy ich zosta y wpisane do tablicy adresów lokalnych w serwerze ISA. Konfiguracja protoko u TCP/IP bez zmian w stosunku do podanej w tabeli na stronie 8. Sie Internet stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET PIERWSZY Serwer Szkolny stacja01 stacja02 stacja03 INTRANET DRUGI Skonfigurowana sie zaufana Skonfigurowana druga sie zaufana Notatka by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_03/z [v. 1.1B] Strona 18/18

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_04/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Pod czanie do Internetu serwera SBS2003 obs uguj cego dwie sieci lokalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator pod czania do Internetu (PD1) Konfiguracja dost pu do sieci Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/_0/W Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 004/005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Bardzo krótko o TCP/IP (PD3) Aktualna sytuacja Sie Internet 3 stacja0 stacja0 INTRANET

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 103 4-06-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komunikacji sieciowej programu Microsoft Excel z serwerem Wonderware Historian Program Microsoft Excel jest bardo często

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DHCP

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DHCP Windows Serwer 2008 R2 Moduł 3. DHCP Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom, na których będą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator podłączania do Internetu (PD2) Konfiguracja dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Active Directory - jednostki organizacyjne - tworzenie struktury Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane:

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane: I. Zmiana IP Internet 1. Uzyskaj następujące dane: Adres Ip przeznaczony dla serwera (np. 192.168.0.2 ) Maskę podsieci przeznaczoną dla serwera (np. 255.255.255.0) Adres Ip routera dostawcy Internet Adresy

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 2 Określanie reguł dostępu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN Konfiguracja OpenVPN Przed rozpoczęciem konfiguracji należy podjąć decyzję w jakim trybie program ma utworzyć tunel. Zasadniczo umożliwia on połączenie zdalnych lokalizacji w warstwie drugiej lub trzeciej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator podłączania do Internetu (PD1) Konfiguracja dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_03/Z3 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - miejsca w sieci Internet (D2) Zadanie 3 Automatyczne definiowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo