MROZY Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki"

Transkrypt

1 & MROZY 2004 Zdalna praca na serwerze oraz na stacjach roboczych Serwer aplikacji na SBS 2000 Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

2 Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych znajduj cych si w dostarczonej pracowni Stacje uczniowskie w dostarczonej pracowni zosta y tak skonfigurowane, aby opiekun pracowni móg pracowa na serwerze z dowolnego miejsca w pracowni. 1. Zaloguj si ze stacji roboczej do sieci jako student1c z has em poziomc (mo esz tak e zalogowa si jako administrator) 2. Wybierz z paska zada 3. Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego [Rysunek 0-1] 4. W polu komputer wpisz sbs2k w wybierz przycisk Pod cz [Rysunek 0-2] 5. W polu Nazwa u ytkownika wpisz administrator w polu has o podaj has o administratora domeny, nast pnie wybierz przycisk OK[Rysunek 0-3] Od tej pory pracujemy zdalnie na serwerze dok adnie tak jakby my pracowali na jego konsoli Wskazówka Klawisze skrótu Pulpitu zdalnego: Klawisz skrótu ALT+PAGE UP ALT+PAGE DOWN ALT+INSERT ALT+HOME CTRL+ALT+BREAK CTRL+ALT+END ALT+DELETE CTRL+ALT+MINUS symbol (-) na klawiaturze numerycznej CTRL+ALT+PLUS symbol (+) na klawiaturze numerycznej Opis Prze cza programy od lewej do prawej. Prze cza programy od prawej do lewej. Kr y mi dzy programami w kolejno ci ich uruchomienia. Wy wietla menu Start. Prze cza klienta mi dzy oknem, a pe nym ekranem. Wywo uje okno Zabezpieczenia systemu Windows 2000/XP. Wy wietla menu Windows. Umieszcza migawk aktywnego okna na komputerze klienckim w Schowku serwera terminali (zapewnia t sam funkcj, co naci ni cie klawisza PRINT SCREEN na komputerze lokalnym.) Umieszcza migawk ca ego obszaru okna klienta w Schowku serwera terminali (zapewnia t sam funkcj, co naci ni cie klawiszy ALT+PRINT SCREEN na komputerze lokalnym.) Uwaga Na komputerach NEC98 te klawisze skrótów s inne w dwóch przypadkach: Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+BREAK zosta a zamieniona przez klawisz F12. Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+END zosta a zamieniona przez klawisz F Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 2 z 34

3 Uwaga!!! Sprawd koniecznie (wielokrotnie) dzia anie kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE Pracuj c na serwerze poprzez us ug pulpitu zdalnego musimy pami ta o specyfice dzia ania tej us ugi. Nie jest to przechwytywanie ekranu serwera, ale zupe nie oddzielna sesja Windows. Domy lnie mo na pracowa na konsoli serwera oraz równocze nie z dwóch miejsc poprzez pulpit zdalny, czyli tak jakby pracowa y niezale nie 3 niezale ne systemy Windows. Co to oznacza w praktyce? Mo emy np. pracuj c na pulpicie zdalnym rozpocz pobieranie du ego pliku z sieci Internet, potem od czy si od serwera zamykaj c aplikacj pulpitu zdalnego lub wybieraj c z paska zada serwera Start -> Zamknij a nast pnie wybieraj c z listy Od cz [Rysunek 0-4] Natomiast operacja pobierania pliku dalej trwa (pracuje sesja Windows na serwerze). Mo emy w dowolnym momencie pod czy si ponownie poprzez pulpit zdalny do serwera (np. z innej stacji roboczej) i zobaczy jak wygl da post p pobierania pliku. Podobn sytuacj obrazuje poni szy przyk ad. Przyk ad 1 1. Zaloguj si do sieci z pierwszej stacji roboczej jako u ytkownik student1c z has em poziomc 2. Pod cz si do serwera poprzez us ug Pulpitu zdalnego wybieraj c z paska zada Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 3. Zaloguj si do serwera jako administrator 4. Uruchom na serwerze program Paint wybieraj c z paska zada Start -> Programy -> Akcesoria -> Paint 5. W programie Paint narysuj jakikolwiek rysunek 6. Zamknij pulpit zdalny wybieraj c symbol krzy yka widniej cy na ó tym pasku w górnej cz ci ekranu pulpitu zdalnego 7. Potwierd roz czenie z pulpitem zdalnym 8. Zaloguj si na innej stacji uczniowskiej jako u ytkownik student2c z has em poziomc 9. Pod cz si do serwera poprzez us ug Pulpitu zdalnego wybieraj c z paska zada Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 10. Zaloguj si do serwera jako administrator Na ekranie powinien by widoczny program Paint z naszym rysunkiem 11. Zaznacz cz rysunku i skopiuj do schowka wybieraj c z menu programu Paint Edycja -> Kopiuj 12. Zminimalizuj pulpit zdalny wybieraj c symbol z ó tego paska widocznego w górnej cz ci ekranu Pulpitu zdalnego 13. Uruchom na stacji roboczej edytor Word wybieraj c z paska zada stacji Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Word 14. Wklej zawarto schowka do programu wybieraj c z menu Edycja -> Wklej Jak widzimy praca za po rednictwem pulpitu zdalnego pozwala tak e wymienia dane poprzez wspólny schowek. Daje to bardzo szerokie mo liwo ci pracy, mo emy np. b d c w kawiarence internetowej po czy si ze szkolnym serwerem i pobra z niego niezb dne informacje i wklei do 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 3 z 34

4 aktualnie opracowywanego dokumentu. Wskazówka Cz st praktyk jest od czanie si od pulpitu zdalnego i pozostawianie pracuj cej sesji Windows, jednak mo na tak e wylogowa si klasycznie z takiej sesji Windows wybieraj c z paska zada serwera Start -> Zamknij i kolejno z listy rozwijanej opcj Wyloguj [Rysunek 0-5] Uwaga!!! Pocz tkuj cy opiekunowie pracowni po raz pierwszy stykaj cy si z us ug pulpitu zdalnego cz sto trac orientacj, na jakim komputerze aktualnie pracuj i nierzadko wybieraj c funkcj zamykania systemu, zamykaj serwer b d c przekonani, e zamykaj stacj robocz. Nale y na to uwa a, gdy zazwyczaj k opotliwe okazuje si w czenie serwera nie mo na zrobi tego zdalnie. Wskazówka Historia terminala Windows ma ju w tej chwili blisko 10 lat. Poni ej podajemy adresy, gdzie mo na znale historyczne ju artyku y na jego temat. Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 4 z 34

5 Rysunek 0-2 Rysunek 0-3 Rysunek 0-4 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 5 z 34

6 Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych z systemami Windows3.x/9.x/NT/2000 O ile w systemie Windows XP program s u cy do po czenia si za po rednictwem us ugi pulpitu zdalnego jest wbudowany w system, o tyle dla wcze niejszych wersji systemów Windows nale y uruchomi specjalne oprogramowanie przeznaczone do tego celu. Oprogramowanie to znajduje si na dysku serwera i jest gotowe do uruchomienia na kilka sposobów. Sposób pierwszy Pracuj c na konsoli serwera mo emy przygotowa specjalne dyskietki umo liwiaj ce zainstalowanie klienta pulpitu zdalnego (terminala) na stacji roboczej z dowolnym systemem Windows. W tym celu wybierz z paska zada serwera SBS kolejno Start Programy Narz dzia administracyjne Kreator klienta us ug terminalowych Z tak przygotowanych dyskietek mo emy zainstalowa klienta us ug internetowych dla systemów Windows3.11 (16-bit) oraz Windows9x/NT/2000/Me (32-bit) Sposób drugi Pracuj c w sieci mo na dosta si bezpo rednio do klienta us ug terminalowych i uruchomi go wpisuj c w pasku adresu systemu Windows9x/NT/Me/2000/XP \\sbs2k\tsclient nast pnie przechodz c kolejno do folderów net oraz win32 i uruchamiaj c znajduj cy si tam program mstsc.exe [Rysunek 0-6] Po uruchomieniu programu w polu Serwer wpisz sbs2k i wybierz przycisk Pod cz [Rysunek 0-7] Przyk ad 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator. Wybierz z paska zada Start -> Uruchom 2. W polu Uruchom wpisz \\sbs2k\tsclient\net\win32\mstsc.exe 3. Wybierz przycisk OK. 4. W polu Serwer wpisz SBS2K i wybierz przycisk Pod cz 5. Na ekranie pojawi si okno logowania Serwera SBS. Zaloguj si jako administrator Jak widzimy mo liwe jest utworzenie nowej sesji Windows (pracy na terminalu) bezpo rednio z serwera [Rysunek 0-8] 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 6 z 34

7 Rysunek 0-6 Rysunek 0-7 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 7 z 34

8 Zdalna praca na stacjach roboczych Nie tylko serwer ma mo liwo udost pniania swojego pulpitu, potrafi to tak e stacje uczniowskie, jednak nale y aktywowa w nich t funkcj. W tym celu: 1. Zaloguj si na stacji do sieci jako u ytkownik administrator 2. Wybierz z paska zada Start 3. Nast pnie wybierz prawym przyciskiem ikon Mój Komputer i z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci [Rysunek 0-9] 4. Wybierz zak adk Zdalny i zaznacz opcj Zezwalaj u ytkownikom na zdalne czenie si z tym komputerem [Rysunek 0-10] 5. Wybierz przycisk Wybierz u ytkowników zdalnych [Rysunek 0-11] 6. Wybierz przycisk Dodaj [Rysunek 0-12] 7. Wybierz przycisk Lokalizacje [Rysunek 0-13] 8. W oknie Lokalizacja wska Ca y katalog i wybierz przycisk OK 9. Wybierz przycisk Typy obiektów 10. Zaznacz opcj Grupy i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-14] 11. W polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania (przyk ady) wpisz U ytkownicy domeny i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-15] 12. Wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-16] 13. Wybierz przycisk OK 14. Wyloguj si ze stacji roboczej. Od tej chwili stacja robocza zosta a przygotowana do tego, aby mo na by o na niej pracowa zdalnie w taki sam sposób jakby pracowa o si na niej z jej konsoli. Uwaga!!! Powy sze czynno ci warto przeprowadzi dla ka dej stacji roboczej, pozwoli to zwi kszy funkcjonalno pracowni w ten sposób aby uczniowie mogli zdalnie pracowa na szkolnych komputerach z domu. Istnieje pewna ró nica mi dzy prac zdaln na stacji roboczej a na serwerze. Na stacji jednocze nie mo e pracowa tylko jeden u ytkownik. Na czas po czenia zdalnego konsola stacji jest blokowana. Stacj mo e odblokowa tylko ten u ytkownik, który pracuje na niej zdalnie, poprzez wylogowanie si lub zalogowanie bezpo rednio na jej konsoli. Drug mo liwo stanowi odblokowanie stacji poprzez administratora (lub innego u ytkownika o uprawnienia administratora domeny lub danej stacji lokalnej). Wi e si to jednak z wylogowaniem dotychczasowego u ytkownika ze stacji. Zasad dzia ania po czenia zdalnego na stacji obrazuje przyk ad podany na nast pnej stronie Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 8 z 34

9 Przyk ad 1. Zaloguj si na innej stacji roboczej, jako student1c z has em poziomc, ni ta, na której uaktywniona zosta a funkcja udost pniania zdalnego pulpitu. 2. Wybierz z paska zada kolejno Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 3. W polu Komputer wpisz nazw stacji, na której aktywowano us ug pulpitu zdalnego, np. je eli stacja ta to stacja01 wpisz w polu komputer STACJA01 4. Wybierz przycisk Pod cz 5. W oknie logowania, które pojawi si na ekranie wpisz jako nazw u ytkownika student1a jako has o za pozioma 6. Od tej chwili mo emy pracowa zdalnie na stacji uczniowskiej dok adnie w ten sam sposób jak z jej konsoli. 7. Uruchom program Paint wybieraj c z paska zada kolejno Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Paint 8. Stwórz jakikolwiek rysunek 9. Zamknij pulpit zdalny wybieraj c czarny krzy yk z ó tego paska widocznego w górnej cz ci ekranu 10. Przejd do komputera, na którym pracowali my zdalnie (w naszym przyk adzie to stacja01) 11. Zaloguj si na nim jako u ytkownik student1a z has em pozioma Na ekranie powinni my zobaczy program Paint z w a nie tworzonym na nim rysunkiem Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 9 z 34

10 Rysunek 0-10 Rysunek 0-11 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 10 z 34

11 Rysunek 0-13 Rysunek 0-14 Rysunek 0-15 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 11 z 34

12 Zdalna praca na serwerze dla osób pracuj cych w domu (poprzez sie Internet) Wygodnie jest mie mo liwo zdalnej pracy na szkolnym serwerze z dowolnego miejsca na wiecie (z domu czy kawiarenki internetowej). Szkolny serwer ju jest tak skonfigurowany, aby by o to mo liwe, jednak ze wzgl dów bezpiecze stwa, jak zapewne pami tamy z poprzednich rozdzia ów, na serwerze zosta wy czony ruch w kierunku z Internetu do szkolnej sieci, póki opiekun pracowni nie nabierze pewnego obycia (do wiadczenia) w pracy z us ugami sieciowymi. Dost p do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet mo emy odblokowa na dwa sposoby; przy pomocy kreatora po cze Internetowych bezpo rednio definiuj c filtr w programie ISA Server, odpowiedzialnym za bezpiecze stwo sieci Procedura Umo liwienie dost pu do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet poprzez kreatora po cze Internetowych 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada 6. Z okna Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze Internetowych 7. Wybierz przycisk Dalej 8. Zaznacz opcj Nie zmieniaj konfiguracji sieci 9. Wybierz przycisk Dalej 10. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie programu Exchange Server 11. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie protoko u POP3 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj W cz filtrowanie pakietów programu ISA Server 14. Zaznacz opcj Serwer Terminali 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Wybierz przycisk OK. 17. Wybierz przycisk Zako cz 18. Poczekaj na komunikat o pomy lnym zako czeniu konfigurowania us ug sieciowych 19. Wybierz przycisk OK. Od tego momentu z dowolnego miejsca na wiecie mo na czy si z pulpitem zdalnym serwera przy pomocy klienta us ug terminalowych Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 12 z 34

13 Procedura Umo liwienie dost pu do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet poprzez bezpo redni definicj filtru w ISA Server serwera SBS 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 6. Rozwi SBS2K 7. Rozwi Access Policy 8. Wska folder IP Packet Filters 9. Wybierz prawym przyciskiem folder IP Packet Filters 10. Z menu podr cznego wybierz kolejno Nowy Filter 11. W polu IP Packet filter name wpisz przyjazn nazw Filtr aktywuj cy dost p do us ug terminalowych z sieci Internet 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj Allow packet Transmision 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Z listy rozwijanej Custom 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Z listy IP Protocol wybierz TCP 18. Z listy Direction wybierz Inbound 19. Z listy Local port wybierz Fixed port 20. W polu Port number wpisz Z listy Remote port wybierz All ports 22. Wybierz przycisk Dalej 23. Zaznacz opcj Default IP addresses for each external interface on ISA Server computer 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Zaznacz opcj All remote computers: 26. Wybierz przycisk Zako cz Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si z pulpitem zdalnym serwera przy pomocy klienta us ug terminalowych. W tym celu potrzebny jest nam publiczny adres IP naszego serwera. Poni sza procedura pokazuje, jak mo na go sprawdzi. Procedura Sprawdzenie publicznego adresu IP szkolnego serwera 1. W tym celu Uruchom wiersz polece z konsoli serwera wybieraj c z paska zada Start -> Uruchom 2. W polu Uruchom wpisz CMD i wybierz przycisk OK Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 13 z 34

14 3. Napisz polecenie IPCONFIG i wci nij klawisz ENTER 4. Na ekranie wy wietli si konfiguracja TCP/IP serwera 5. Zostan wy wietlone dwa adresy IP serwera : oraz jego publiczny adres Internetowy (np ) nale y u ywa publicznego adresu IP serwera, w celu czenia si z nim z sieci Internet Uwaga!!! Je eli drugi adres IP serwera jest z zakresu: xx.yy 10.xx.yy.xx xx.yy Oznacza to, e posiada on prywatny adres IP i nie ma mo liwo ci po czenia si z serwerem poprzez wpisanie takiego adresu z sieci Internet. W takim przypadku nale y skontaktowa si z osob, która konfigurowa a szkolne cze do Internetu, a konkretnie osob, która konfigurowa a router pracuj cy ze szkolnym czem internetowym. Nale y poprosi wtedy t osob, aby ustawi a router w ten sposób, wszystkie wywo ania na porcie 3389 (TCP) nadchodz ce do routera z Internetu by y przekierowane do szkolnego serwera SBS Uwaga!!! Mo e si okaza, e publiczny adres IP szkolnego serwera (lub routera dost powego) jest zmienny w czasie (np. szko a czy si z Internetem poprzez us ug neostrada) Wtedy nale y zarejestrowa serwer w serwisie internetowym pozwalaj cym przypisa serwerowi (routerowi) sta nazw bez wzgl du na zmienny adres IP. Jednym z takich serwisów jest Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego artyku u. Je eli u ytkownik nie ma bezpo rednio dost pnej aplikacji, któr umo liwia na pod czenie si ze szkolnym serwerem terminali. Mo emy tak skonfigurowa szkolny serwer WWW, aby cz c si ze szkoln stron Internetow mo na by o bez przeszkód po czy si poprzez pulpit zdalny ze szkolnym serwerem lub dowolnym komputerem pracuj cym w szkole. Procedura Konfiguracja szkolnego serwera WWW w taki sposób, aby umo liwia zdaln prac na serwerze poprzez stron WWW. 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Uruchom program Internet Explorer 3. W pasku adresu wpisz 4. [Rysunek 0-17] 5. Wci nij klawisz ENTER 6. Wybierz przycisk Otwórz 7. Wybierz przycisk Tak [Rysunek 0-19] 8. Wybierz przycisk Tak [Rysunek 0-20] 9. Wybierz przycisk OK [Rysunek 0-21] 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 14 z 34

15 10. Wybierz przycisk Nie [Rysunek 0-22] 11. Wybierz przycisk OK 12. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 13. Po uruchomieniu konsoli SBS 14. Rozwi Internetowe us ugi informacyjne 15. Wska * SBS2K 16. Rozwi * SBS2K 17. Wska Domy lna witryna sieci Web 18. Wybierz prawym przyciskiem Domy lna witryna sieci Web 19. Z menu kontekstowego wybierz W a ciwo ci 20. Z listy Adres IP wybierz wszystkie (Wszystkie nieprzypisane) [Rysunek 0-23] 21. Wybierz przycisk OK Od tego momentu, mo na czy si z pulpitem zdanym serwera poprzez przegl dark WWW Przyk ad 1. Zaloguj si na stacji roboczej, jako administrator (pocz tkowe logowanie jako administrator jest potrzebne, poniewa do przegl darki WWW zostanie automatycznie doinstalowana kontrolka ActiveX umo liwiaj ca prac na pulpicie zdalnym) 2. Uruchom program Internet Explorer 3. W pasku adresu wpisz [Rysunek 0-24] I Wci nij klawisz ENTER 4. Na pytanie czy zainstalowa kontrolk ActiveX odpowiedz wybieraj c przycisk Tak [Rysunek 0-25] 5. W polu Serwer wpisz SBS2K 6. Z listy Rozmiar wybierz 640 na 480 [Rysunek 0-26] 7. Wybierz przycisk Pod cz 8. Zaloguj si do serwera jako administrator [Rysunek 0-27] PO wykonaniu powy szego przyk adu mo emy pracowa na serwerze wewn trz przegl darki Internet Explorer [Rysunek 0-28] U ywaj c kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE mo emy prze cza si pomi dzy widokiem pe nego ekranu serwera a przegl dark Pami taj c, e serwer SBS jest zabezpieczony przed dost pem z Internetu musimy jeszcze pozwoli u ytkownikom Internetu na ogl danie szkolnej witryny WWW, aby i oni mogli pod cza si do pulpitu zdalnego serwera ze swoich przegl darek WWW. Mo emy to zrobi przy pomocy kreatora po cze Internetowych lub bezpo rednio przy definiuj c odpowiedni filtr w ISA Server szkolnego SBS 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 15 z 34

16 Procedura Umo liwienie dost pu do szkolnego serwera WWW z sieci Internet poprzez kreatora po cze Internetowych 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada 6. Z okna Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze Internetowych 7. Wybierz przycisk Dalej 8. Zaznacz opcj Nie zmieniaj konfiguracji sieci 9. Wybierz przycisk Dalej 10. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie programu Exchange Server 11. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie protoko u POP3 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj W cz filtrowanie pakietów programu ISA Server 14. Zaznacz opcj Serwer sieci Web 15. Zaznacz opcj Serwer Terminali 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Wybierz przycisk OK. 18. Wybierz przycisk Zako cz 19. Poczekaj na komunikat o pomy lnym zako czeniu konfigurowania us ug sieciowych 20. Wybierz przycisk OK. Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si ze szkolnym serwerem WWW. Innym sposobem udost pnienia serwera WWW z sieci Internet jest bezpo rednia definicja filtru w programie ISA Sever. Sposób ten opisuje poni sza procedura. Procedura Umo liwienie dost pu do szkolnego serwera WWW z sieci Internet poprzez bezpo redni definicj filtru w ISA Server serwera SBS 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 6. Rozwi SBS2K 7. Rozwi Access Policy 8. Wska folder IP Packet Filters 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 16 z 34

17 9. Wybierz prawym przyciskiem folder IP Packet Filters 10. Z menu podr cznego wybierz kolejno Nowy Filter 11. W polu IP Packet filter name wpisz przyjazn nazw Filtr aktywuj cy dost p do szkolnego serwera WWW z sieci Internet 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj Allow packet Transmision 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Z listy rozwijanej Custom 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Z listy IP Protocol wybierz TCP 18. Z listy Direction wybierz Inbound 19. Z listy Local port wybierz Fixed port 20. W polu Port number wpisz Z listy Remote port wybierz All ports 22. Wybierz przycisk Dalej 23. Zaznacz opcj Default IP addresses for each external interface on ISA Server computer 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Zaznacz opcj All remote computers: 26. Wybierz przycisk Zako cz Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si ze szkolnym serwerem WWW. Nale y si jeszcze upewni, czy serwer WWW nas uchuje na wszystkich interfejsach sieciowych serwera. Jak to zrobi opisuje poni ej zamieszczona procedura. Procedura W czenie nas uchu szkolnego serwera WWW na wszystkich interfejsach sieciowych 1. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 2. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 3. Rozwi Internetowe us ugi informacyjne 4. Wska * SBS2K 5. Rozwi * SBS2K 6. Wska Domy lna witryna sieci Web 7. Wybierz prawym przyciskiem Domy lna witryna sieci Web 8. Z menu kontekstowego wybierz W a ciwo ci 9. Z listy Adres IP wybierz wszystkie (Wszystkie nieprzypisane) [Rysunek 0-23] 10. Wybierz przycisk OK 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 17 z 34

18 Przyk ad Na domowym komputerze (lub komputerze w kawiarence internetowej): 1. Uruchom program Internet Explorer 2. W pasku adresu wpisz lub i wci nij klawisz ENTER 3. Na pytanie czy zainstalowa kontrolk ActiveX odpowiedz wybieraj c przycisk Tak 4. W polu Serwer wpisz adresip szkolnego serwera lub nazw Szkolnego serwera 5. Wybierz przycisk Pod cz 6. Zaloguj si do serwera jako administrator Od tego momentu mo esz pracowa na serwerze wewn trz przegl darki Internet Explorer U ywaj c kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE mo emy prze cza si pomi dzy widokiem pe nego ekranu serwera a przegl dark Rysunek 0-17 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 18 z 34

19 Rysunek 0-19 Rysunek 0-20 Rysunek 0-21 Rysunek 0-22 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 19 z 34

20 Rysunek 0-24 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 20 z 34

21 Rysunek 0-26 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 21 z 34

22 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 22 z 34

23 Zdalna praca na szkolnych stacjach roboczych dla osób pracuj cych w domu (sieci Internet) W celu udost pnienia po cze zdalnych z domu ze stacjami roboczymi w szkole nale y wykona nast puj ce kroki: skonfigurowa stacje uczniowskie w ten sposób, aby ka da z nich nas uchiwa a na innym ni standardowy port 3389 w celu obs ugi nadchodz cych da pulpitu zdalnego szkolny serwer SBS skonfigurowa w ten sposób, e ka de wywo anie nadchodz ce do wcze niej zdefiniowanego portu na stacji roboczej, b dzie przekazywane w a ciwej stacji roboczej. Taka operacja nazywa si przekierowaniem portu. W efekcie ko cowym, je eli osoba pracuj ca z domu po czy si ze szkolnym serwerem na z góry ustalonym porcie, serwer przeka e to danie do zdefiniowanej wcze niej stacji roboczej, co umo liwi z ni bezpo redni kontakt i np. prac na pulpicie zdalnym stacji roboczej. Procedura Udost pnianie po cze zdalnych z sieci Internet ze szkolnymi stacjami roboczymi 1. W cz wszystkie stacje uczniowskie 2. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 3. Wybierz z paska zada serwera kolejno Start -> Uruchom 4. W polu Uruchom wpisz REGEDIT i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-29] 5. Poczekaj, a zostanie uruchomiony edytor rejestru 6. Wybierz z menu Rejestr a nast pnie Pod cz rejestr sieciowy 7. W polu nazwa komputera wpisz nazw uruchomionej stacji uczniowskiej (np. stacja01) i Wybierz przycisk OK. 8. Rozwi Stacja01 9. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 10. Rozwi SYSTEM 11. Rozwi CurrentControlSet 12. Rozwi Control 13. Rozwi Terminal Server 14. Rozwi WinStations 15. Wska RDP-TCP [Rysunek 0-30] 16. Otwórz klucz PortNumber 17. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny 18. W polu Dane warto ci wpisz [Rysunek 0-31] 19. Wybierz przycisk OK. 20. Uruchom ponownie stacj uczniowsk Stacja Ponownie wybierz z menu Rejestr a nast pnie Pod cz rejestr sieciowy 22. W polu nazwa komputera wpisz nazw kolejnej uruchomionej stacji uczniowskiej (np. stacja02) i Wybierz przycisk OK. 23. Rozwi Stacja Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 23 z 34

24 24. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 25. Rozwi SYSTEM 26. Rozwi CurrentControlSet 27. Rozwi Control 28. Rozwi Terminal Server 29. Rozwi WinStations 30. Wska RDP-TCP 31. Otwórz klucz PortNumber 32. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny 33. W polu Dane warto ci wpisz Wybierz przycisk OK. 35. Uruchom ponownie stacj uczniowsk Stacja Wykonaj analogiczne czynno ci dla pozosta ych stacji uczniowskich zwracaj c uwag na to, aby w polu Dane warto ci wpisywa kolejne warto ci 50003, 50004,. Po wykonaniu powy szej procedury, nale y jeszcze skonfigurowa serwer SBS w taki sposób, aby nadchodz ce z Internetu wywo ania na portach 50001, 50002, 50003, 50004,. przekazywa bezpo rednio do w a ciwych stacji uczniowskich. W tym celu nale y w ISA Server zdefiniowa porty 50001, 50002, 50003, oraz regu y okre laj ce co ma si zdarzy gdy nadejdzie wywo anie na jednym ze wcze niej definiowanych portów. Opisuje to poni sza procedura. Procedura Przekierowanie po cze przychodz cych na okre lonych portach do stacji roboczych 1. Wybierz z paska zada serwera SBS Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 2. Po uruchomieniu konsoli SBS 3. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 5. Rozwi SBS2K 6. Rozwi Policy Elements 7. Wska Protocol Definitions 8. Wybierz prawym przyciskiem Protocol Definitions 9. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Definition 10. W polu Protocol definition name wpisz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 12. W polu Port number wpisz Z listy Direction wybierz Inbound 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Wybierz przycisk Zako cz 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 24 z 34

25 17. Wybierz prawym przyciskiem Protocol Definitions 18. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Definition 19. W polu Protocol definition name wpisz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 21. W polu Port number wpisz Z listy Direction wybierz Inbound 23. Wybierz przycisk Dalej 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Wybierz przycisk Zako cz 26. Analogicznie zdefiniuj kolejne potrzebne porty (w takiej ilo ci dla ilu wcze niej stacji roboczych zosta y zmienione porty dzia ania us ugi pulpitu zdalnego). W tym celu powtórz punkty 17 do Rozwi Publishing 28. Wska Server Publishing Rules 29. Wybierz prawym przyciskiem myszy Server Publishing Rules 30. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Rule 31. W polu Server publishing rule name wpisz Przekierowanie portu Wybierz przycisk Dalej 33. W polu IP address of Internal Server wpisz adres IP stacji roboczej stacja01 Wskazówka Adres IP stacji roboczej mo esz odnale wybieraj c przycisk Find W tym celu wybierz przycisk Find W polu Server name wpisz STACJA01 Wybierz przycisk Find Wybierz przycisk OK. Wskazówka Adres IP stacji roboczej znajdziesz wydaj c z jej wiersza polece komend IPCONFIG W tym celu z paska zada stacji roboczej stacja01 wybierz Start -> Uruchom W polu Uruchom wpisz CMD i wybierz przycisk OK. Wpisz polecenie IPCONFIG i naci nij klawisz ENTER 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 25 z 34

26 Wskazówka Adres IP stacji mo esz odnale wybieraj c z paska zada serwera Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> DHCP Rozwijaj c Zakres Wskazuj c Dzier awy adresów Dobrze by oby ustali przydzielanie zawsze tych samych numerów IP okre lonym stacjom, aby w przysz o ci by y nie zmienne. Mo na to zrobi poprzez zastrze enia. 34. W polu External IP address on ISA Server wpisz publiczny adres IP serwera. Mo esz to zrobi wybieraj c przycisk Browse i wybieraj c przycisk OK. 35. Wybierz przycisk Dalej 36. Z listy Apply the rule to this protocol wybierz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 38. Wybierz przycisk Dalej 39. Wybierz przycisk Zako cz 40. Ponownie wybierz prawym przyciskiem myszy Server Publishing Rules 41. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Rule 42. W polu Server publishing rule name wpisz Przekierowanie portu Wybierz przycisk Dalej 44. W polu IP address of Internal Server wpisz adres IP stacji roboczej stacja W polu External IP address on ISA Server wpisz publiczny adres IP serwera. 46. Wybierz przycisk Dalej 47. Z listy Apply the rule to this protocol wybierz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 49. Wybierz przycisk Dalej 50. Wybierz przycisk Zako cz 51. Analogicznie stwórz regu y przekierowania portów dla pozosta ych zdefiniowanych portów. W tym celu powtórz punkty 40 do 50. Po wykonaniu powy szych czynno ci, je eli korzystamy w domu z klienta pulpitu zdalnego wbudowanego do systemu WindowsXP, to po jego uruchomieniu wystarczy w polu komputer poda adres ip szkolnego serwera SBS a po dwukropku numer portu na którym nas uchuje pulpit zdalny danej stacji roboczej [Rysunek 0-32] np. sbs.gim15.edu.pl:50001 Je eli chcemy, aby uczniowie czyli si ze szkolnymi stacjami roboczymi z domu poprzez przegl dark WWW nale y jeszcze wykona czynno ci poisane w poni szej procedurze Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 26 z 34

27 Procedura Udost pnianie po cze zdalnych ze stacjami roboczymi poprzez przegl dark WWW 1. Zaloguj si na konsoli serwera SBS jako administrator 2. Otwórz z Pulpitu Mój Komputer 3. Otwórz dysk C: 4. Otwórz folder InetPub 5. Otwórz folder wwwroot 6. Otwórz folder Tsweb 7. Wska plik default.htm 8. Wybierz z menu Edycja -> Kopiuj 9. Wybierz z menu Edycja -> Wklej 10. Zmie nazw pliku kopia default.htm na stacja01.htm 11. Wybierz prawym przyciskiem plik stacja01.htm 12. Wybierz z menu podr cznego Otwórz z pomoc -> Notatnik 13. Znajd lini : MsRdpClient.AdvancedSettings2.RedirectSmartCards = FALSE 14. Za znalezion lini dopisz lini MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = Zapisz zmiany w pliku stacja01.htm 16. Wska plik default.htm 17. Wybierz z menu Edycja -> Kopiuj 18. Wybierz z menu Edycja -> Wklej 19. Zmie nazw pliku kopia default.htm na stacja02.htm 20. Wybierz prawym przyciskiem plik stacja02.htm 21. Wybierz z menu podr cznego Otwórz z pomoc -> Notatnik 22. Znajd lini : MsRdpClient.AdvancedSettings2.RedirectSmartCards = FALSE 23. Za znalezion lini dopisz lini MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = Zapisz zmiany w pliku stacja02.htm 25. Analogicznie stwórz plik dla ka dej ze stacji uczniowskich, do której pulpitu zdalnego zamierzasz si dosta za po rednictwem przegl darki stron WWW. W tym celu powtórz punkty od 16 do 24. Ucze na domowym komputerze, w swojej przegl darce internetowej powinien wprowadzi adres wed ug nast puj cego wzoru: lub Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 27 z 34

28 np. je eli chce pracowa na komputerze uczniowskim stacja01 W polu Komputer na stronie, która wy wietli si po wpisaniu powy szego adresu, nale y wpisa nazw lub adres IP szkolnego serwera [Rysunek 0-33] Rysunek 0-29 Rysunek 0-30 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 28 z 34

29 Rysunek 0-32 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 29 z 34

30 Szkolny serwer jako serwer aplikacji dla osób pracuj cych na s abych komputerach (z procesorem 386 lub wy szym) Szkolny serwer SBS2000 mo e pracowa w dwóch trybach trybie administracji zdalnej trybie serwera aplikacji W trybie administracji zdalnej serwer SBS2000 pracuje domy lnie. W tym trybie, z pulpitu zdalnego serwera mog korzysta równocze nie dwie osoby pod warunkiem, e nale do grupy administratorów serwera SBS2000 Serwer mo na przestawi w tryb serwera aplikacji. W tym trybie na serwerze mog pracowa zwykli u ytkownicy i uruchamia aplikacje u ytkowe zainstalowane na serwerze podobnie, jak do tej pory mogli to robi tylko administratorzy. Serwer dostarczany do szkó jest w stanie bez wysi ku obs u y 16 równoleg ych sesji Windows, co oznacza, e oprócz standardowej funkcji obs ugi szkolnej pracowni, mo na dodatkowo z 16 s abych komputerów (z praktycznie dowolnym systemem operacyjnym) z procesorem 386 lub wy szym zalogowa si do serwera poprzez us ug pulpitu zdalnego i uruchamia aplikacje nie dost pne do tej pory dla tak s abych komputerów (Logomocja, Modellus, Office XP) Bardziej obrazowo mo na opisa to w ten sposób, e posiadaj c w szkole dodatkowo 16 s abych komputerów z systemem Windows3.11 mo na na nich uruchamia aplikacje przeznaczone dla Windows9x/NT/2000/XP (np. Corel, Office) Jak to wykona? nale y przestawi serwer w tryb pracy serwera aplikacji nale y zabezpieczy serwer, aby osoby niepowo anie nie mog y korzysta z pulpitu zdalnego serwera nale y za o y nowe konta z mo liwo ci zdalnej pracy na serwerze oraz okre li, jakie aplikacje mog uruchamia, lub okre li nowe w a ciwo ci dla kont ju istniej cych Niezb dne czynno ci opisuj zamieszczone ni ej procedury. Procedura Przestawienie serwera SBS do trybu pracy serwera aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Ustawienia -> Panel sterowania 3. Otwórz Dodaj / Usu programy 4. Kliknij na ikon Dodaj/Usu Sk adniki systemu Windows 5. Poczekaj na pojawianie si okna Kreator sk adników systemu Windows 6. Wybierz przycisk Dalej 7. Zaznacz opcj Tryb serwera aplikacji 8. Wybierz przycisk Dalej 9. Post puj zgodnie z oknem kreatora 10. Wybierz przycisk Zako cz 11. Na pytanie, czy ponownie uruchomi serwer odpowiedz twierdz co Po ponownym uruchomieniu serwer SBS pracuje ju jako serwer aplikacji. Nale y go teraz odpowiednio zabezpieczy Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 30 z 34

31 Procedura Zabezpieczanie serwera aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada serwera kolejno 3. Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> Konfiguracja us ug terminalowych 4. Wska folder Po czenia 5. Otwórz po czenie RDP-Tcp 6. Wybierz zak adk Uprawnienia 7. Wska z listy U ytkownicy 8. Wybierz przycisk Usu 9. Wybierz przycisk OK. 10. Serwer aplikacji zosta zabezpieczony Po zabezpieczeniu serwera, mo emy za o y konta przeznaczone do pracy w trybie serwera aplikacji. Prcedura Zak adanie kont z my l o pracy z serwerem aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada serwera 3. Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada do wykonania 6. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Dodaj u ytkownika 7. Wybierz przycisk Dalej 8. W polu Imi wpisz zdalny01 9. Wybierz przycisk Dalej 10. W polu Has o podaj has o np W polu Potwierd has o wpisz ponownie has o np Wybierz przycisk Dalej 13. Wybierz przycisk Dalej 14. W oknie Szablony u ytkownika wska Small Business User 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Zaznacz opcj Konfiguruj komputer pó niej 17. Wybierz przycisk Dalej 18. Wybierz przycisk Zako cz 19. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Dodaj u ytkownika 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 31 z 34

32 20. Wybierz przycisk Dalej 21. W polu Imi wpisz zdalny Wybierz przycisk Dalej 23. W polu Has o podaj has o np W polu Potwierd has o wpisz ponownie has o np Wybierz przycisk Dalej 26. Wybierz przycisk Dalej 27. W oknie Szablony u ytkownika wska Small Business User 28. Wybierz przycisk Dalej 29. Zaznacz opcj Konfiguruj komputer pó niej 30. Wybierz przycisk Dalej 31. Wybierz przycisk Zako cz 32. Analogicznie za ó tyle kont ile potrzebujesz. 33. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 34. Wska U ytkownicy 35. Otwórz u ytkownika zdalny Wybierz zak adk Profil us ug terminalowych 37. Zaznacz opcj Zezwalaj na logowanie do serwera terminali 38. Wybierz przycisk OK. 39. Otwórz u ytkownika zdalny Wybierz zak adk Profil us ug terminalowych 41. Zaznacz opcj Zezwalaj na logowanie do serwera terminali 42. Wybierz przycisk OK. 43. Analogicznie wykonaj te czynno ci dla kolejnych kont 44. Wybierz z paska zada serwera kolejno 45. Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> Konfiguracja us ug terminalowych 46. Wska folder Po czenia 47. Otwórz po czenie RDP-Tcp 48. Wybierz zak adk Uprawnienia 49. Wybierz przycisk Dodaj 50. Wpisz z klawiatury zdalny Wybierz przycisk OK Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 32 z 34

33 52. Wybierz przycisk Dodaj 53. Wpisz z klawiatury zdalny Wybierz przycisk OK. 55. Wykonaj analogiczne czynno ci dla pozosta ych kont 56. Wybierz przycisk OK 57. Wybierz przycisk OK Serwer aplikacji zosta skonfigurowany do pracy z kontami zdalny01, zdalny02, Przyk ad 1. Na komputerze (z dowolnym systemem operacyjnym, Windows3x/9.x/NT/2000/XP, Linux, MAC OS), gdzie zosta zainstalowany klient us ug terminalowych, uruchom go 2. W polu Komputer wpisz SBS2K, je eli pracujesz w sieci lokalnej, lub podaj publiczny adres IP (ewentualnie zarejestrowan w Internecie nazw komputera) i wybierz przycisk Pod cz 3. Zaloguj si do serwera terminali jako u ytkownik zdalny01 4. Od tej chwili dla u ytkownika zdalny01 zostanie udost pniona niezale na sesja Windows, w której mo e uruchamia wszelkie aplikacje zainstalowane na serwerze np. Office Uwaga!!! Standardowo na serwerze SBS nie jest zainstalowany pakiet Office, z uwagi na obwarowania licencyjne uaktualnie, których mog dokonywa szko y posiadaj ce starsze wersje serwerów SBS zakupione przez MENiS. Je eli jednak szko a posiada licencj na pakiet Office, zostanie on na serwerze zainstalowany ca kowicie automatycznie, gdy administrator systemu otworzy ikon Office znajduj c si na pulpicie serwera Wskazówka Mo esz tak skonfigurowa w a ciwo ci konta u ytkownika, e gdy ten zaloguje si do serwera terminali zostanie mu automatycznie uruchomiony przez Ciebie wyznaczony program, np. arkusz kalkulacyjny, za po zamkni ciu przez niego tej aplikacji zostanie automatycznie wylogowany z serwera terminali. W tym celu: 1. Wybierz z paska zada serwera 2. Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 4. Wska U ytkownicy 5. Otwórz u ytkownika zdalny Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 33 z 34

34 6. Wybierz zak adk rodowisko 7. Zaznacz opcj Po zalogowaniu uruchom nast puj cy program 8. W polu Nazwa pliku programu wpisz: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Excel C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Word C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\FRONTPG.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program FrontPage C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Access C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSPUB.exeA je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Publisher C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\POWERPNT.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program PowerPoint 9. Wybierz przycisk OK. Po wykonaniu powy szych czynno ci u ytkownik po zalogowaniu si do serwera terminali b dzie dysponowa tylko jedn wskazan przez Ciebie aplikacj. Stopka redakcyjna Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki Strona po wi cona serwerom SBS do wersji 2000 w cznie Strona po wi cona serwerom SBS od wersji 2003 w cznie Strona O rodka Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów, w którym autorzy prowadz szkolenia: Wszystkie prawa zastrze one Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 34 z 34

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator pod czania do Internetu (PD1) Konfiguracja dost pu do sieci Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_04/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Pod czanie do Internetu serwera SBS2003 obs uguj cego dwie sieci lokalne

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Konfiguracja serwera do pracy z dwiema sieciami intranet Sytuacja pocz tkowa

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

T: Lokalne konta użytkowników i grup.

T: Lokalne konta użytkowników i grup. T: Lokalne konta użytkowników i grup. Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta użytkowników, domenowe konta użytkowników, konta wbudowane. Każdy rodzaj ma swoje właściwości oraz określone

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0... 7 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 10.0... 13 Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK 1 Wstęp Strefa klienta to część portalu internetowego www.emyto.sk (dalej zwanego portal internetowy ), do której uŝytkownik

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo