MROZY Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki"

Transkrypt

1 & MROZY 2004 Zdalna praca na serwerze oraz na stacjach roboczych Serwer aplikacji na SBS 2000 Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

2 Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych znajduj cych si w dostarczonej pracowni Stacje uczniowskie w dostarczonej pracowni zosta y tak skonfigurowane, aby opiekun pracowni móg pracowa na serwerze z dowolnego miejsca w pracowni. 1. Zaloguj si ze stacji roboczej do sieci jako student1c z has em poziomc (mo esz tak e zalogowa si jako administrator) 2. Wybierz z paska zada 3. Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego [Rysunek 0-1] 4. W polu komputer wpisz sbs2k w wybierz przycisk Pod cz [Rysunek 0-2] 5. W polu Nazwa u ytkownika wpisz administrator w polu has o podaj has o administratora domeny, nast pnie wybierz przycisk OK[Rysunek 0-3] Od tej pory pracujemy zdalnie na serwerze dok adnie tak jakby my pracowali na jego konsoli Wskazówka Klawisze skrótu Pulpitu zdalnego: Klawisz skrótu ALT+PAGE UP ALT+PAGE DOWN ALT+INSERT ALT+HOME CTRL+ALT+BREAK CTRL+ALT+END ALT+DELETE CTRL+ALT+MINUS symbol (-) na klawiaturze numerycznej CTRL+ALT+PLUS symbol (+) na klawiaturze numerycznej Opis Prze cza programy od lewej do prawej. Prze cza programy od prawej do lewej. Kr y mi dzy programami w kolejno ci ich uruchomienia. Wy wietla menu Start. Prze cza klienta mi dzy oknem, a pe nym ekranem. Wywo uje okno Zabezpieczenia systemu Windows 2000/XP. Wy wietla menu Windows. Umieszcza migawk aktywnego okna na komputerze klienckim w Schowku serwera terminali (zapewnia t sam funkcj, co naci ni cie klawisza PRINT SCREEN na komputerze lokalnym.) Umieszcza migawk ca ego obszaru okna klienta w Schowku serwera terminali (zapewnia t sam funkcj, co naci ni cie klawiszy ALT+PRINT SCREEN na komputerze lokalnym.) Uwaga Na komputerach NEC98 te klawisze skrótów s inne w dwóch przypadkach: Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+BREAK zosta a zamieniona przez klawisz F12. Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+END zosta a zamieniona przez klawisz F Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 2 z 34

3 Uwaga!!! Sprawd koniecznie (wielokrotnie) dzia anie kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE Pracuj c na serwerze poprzez us ug pulpitu zdalnego musimy pami ta o specyfice dzia ania tej us ugi. Nie jest to przechwytywanie ekranu serwera, ale zupe nie oddzielna sesja Windows. Domy lnie mo na pracowa na konsoli serwera oraz równocze nie z dwóch miejsc poprzez pulpit zdalny, czyli tak jakby pracowa y niezale nie 3 niezale ne systemy Windows. Co to oznacza w praktyce? Mo emy np. pracuj c na pulpicie zdalnym rozpocz pobieranie du ego pliku z sieci Internet, potem od czy si od serwera zamykaj c aplikacj pulpitu zdalnego lub wybieraj c z paska zada serwera Start -> Zamknij a nast pnie wybieraj c z listy Od cz [Rysunek 0-4] Natomiast operacja pobierania pliku dalej trwa (pracuje sesja Windows na serwerze). Mo emy w dowolnym momencie pod czy si ponownie poprzez pulpit zdalny do serwera (np. z innej stacji roboczej) i zobaczy jak wygl da post p pobierania pliku. Podobn sytuacj obrazuje poni szy przyk ad. Przyk ad 1 1. Zaloguj si do sieci z pierwszej stacji roboczej jako u ytkownik student1c z has em poziomc 2. Pod cz si do serwera poprzez us ug Pulpitu zdalnego wybieraj c z paska zada Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 3. Zaloguj si do serwera jako administrator 4. Uruchom na serwerze program Paint wybieraj c z paska zada Start -> Programy -> Akcesoria -> Paint 5. W programie Paint narysuj jakikolwiek rysunek 6. Zamknij pulpit zdalny wybieraj c symbol krzy yka widniej cy na ó tym pasku w górnej cz ci ekranu pulpitu zdalnego 7. Potwierd roz czenie z pulpitem zdalnym 8. Zaloguj si na innej stacji uczniowskiej jako u ytkownik student2c z has em poziomc 9. Pod cz si do serwera poprzez us ug Pulpitu zdalnego wybieraj c z paska zada Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 10. Zaloguj si do serwera jako administrator Na ekranie powinien by widoczny program Paint z naszym rysunkiem 11. Zaznacz cz rysunku i skopiuj do schowka wybieraj c z menu programu Paint Edycja -> Kopiuj 12. Zminimalizuj pulpit zdalny wybieraj c symbol z ó tego paska widocznego w górnej cz ci ekranu Pulpitu zdalnego 13. Uruchom na stacji roboczej edytor Word wybieraj c z paska zada stacji Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Word 14. Wklej zawarto schowka do programu wybieraj c z menu Edycja -> Wklej Jak widzimy praca za po rednictwem pulpitu zdalnego pozwala tak e wymienia dane poprzez wspólny schowek. Daje to bardzo szerokie mo liwo ci pracy, mo emy np. b d c w kawiarence internetowej po czy si ze szkolnym serwerem i pobra z niego niezb dne informacje i wklei do 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 3 z 34

4 aktualnie opracowywanego dokumentu. Wskazówka Cz st praktyk jest od czanie si od pulpitu zdalnego i pozostawianie pracuj cej sesji Windows, jednak mo na tak e wylogowa si klasycznie z takiej sesji Windows wybieraj c z paska zada serwera Start -> Zamknij i kolejno z listy rozwijanej opcj Wyloguj [Rysunek 0-5] Uwaga!!! Pocz tkuj cy opiekunowie pracowni po raz pierwszy stykaj cy si z us ug pulpitu zdalnego cz sto trac orientacj, na jakim komputerze aktualnie pracuj i nierzadko wybieraj c funkcj zamykania systemu, zamykaj serwer b d c przekonani, e zamykaj stacj robocz. Nale y na to uwa a, gdy zazwyczaj k opotliwe okazuje si w czenie serwera nie mo na zrobi tego zdalnie. Wskazówka Historia terminala Windows ma ju w tej chwili blisko 10 lat. Poni ej podajemy adresy, gdzie mo na znale historyczne ju artyku y na jego temat. Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 4 z 34

5 Rysunek 0-2 Rysunek 0-3 Rysunek 0-4 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 5 z 34

6 Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych z systemami Windows3.x/9.x/NT/2000 O ile w systemie Windows XP program s u cy do po czenia si za po rednictwem us ugi pulpitu zdalnego jest wbudowany w system, o tyle dla wcze niejszych wersji systemów Windows nale y uruchomi specjalne oprogramowanie przeznaczone do tego celu. Oprogramowanie to znajduje si na dysku serwera i jest gotowe do uruchomienia na kilka sposobów. Sposób pierwszy Pracuj c na konsoli serwera mo emy przygotowa specjalne dyskietki umo liwiaj ce zainstalowanie klienta pulpitu zdalnego (terminala) na stacji roboczej z dowolnym systemem Windows. W tym celu wybierz z paska zada serwera SBS kolejno Start Programy Narz dzia administracyjne Kreator klienta us ug terminalowych Z tak przygotowanych dyskietek mo emy zainstalowa klienta us ug internetowych dla systemów Windows3.11 (16-bit) oraz Windows9x/NT/2000/Me (32-bit) Sposób drugi Pracuj c w sieci mo na dosta si bezpo rednio do klienta us ug terminalowych i uruchomi go wpisuj c w pasku adresu systemu Windows9x/NT/Me/2000/XP \\sbs2k\tsclient nast pnie przechodz c kolejno do folderów net oraz win32 i uruchamiaj c znajduj cy si tam program mstsc.exe [Rysunek 0-6] Po uruchomieniu programu w polu Serwer wpisz sbs2k i wybierz przycisk Pod cz [Rysunek 0-7] Przyk ad 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator. Wybierz z paska zada Start -> Uruchom 2. W polu Uruchom wpisz \\sbs2k\tsclient\net\win32\mstsc.exe 3. Wybierz przycisk OK. 4. W polu Serwer wpisz SBS2K i wybierz przycisk Pod cz 5. Na ekranie pojawi si okno logowania Serwera SBS. Zaloguj si jako administrator Jak widzimy mo liwe jest utworzenie nowej sesji Windows (pracy na terminalu) bezpo rednio z serwera [Rysunek 0-8] 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 6 z 34

7 Rysunek 0-6 Rysunek 0-7 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 7 z 34

8 Zdalna praca na stacjach roboczych Nie tylko serwer ma mo liwo udost pniania swojego pulpitu, potrafi to tak e stacje uczniowskie, jednak nale y aktywowa w nich t funkcj. W tym celu: 1. Zaloguj si na stacji do sieci jako u ytkownik administrator 2. Wybierz z paska zada Start 3. Nast pnie wybierz prawym przyciskiem ikon Mój Komputer i z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci [Rysunek 0-9] 4. Wybierz zak adk Zdalny i zaznacz opcj Zezwalaj u ytkownikom na zdalne czenie si z tym komputerem [Rysunek 0-10] 5. Wybierz przycisk Wybierz u ytkowników zdalnych [Rysunek 0-11] 6. Wybierz przycisk Dodaj [Rysunek 0-12] 7. Wybierz przycisk Lokalizacje [Rysunek 0-13] 8. W oknie Lokalizacja wska Ca y katalog i wybierz przycisk OK 9. Wybierz przycisk Typy obiektów 10. Zaznacz opcj Grupy i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-14] 11. W polu Wprowad nazwy obiektów do wybrania (przyk ady) wpisz U ytkownicy domeny i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-15] 12. Wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-16] 13. Wybierz przycisk OK 14. Wyloguj si ze stacji roboczej. Od tej chwili stacja robocza zosta a przygotowana do tego, aby mo na by o na niej pracowa zdalnie w taki sam sposób jakby pracowa o si na niej z jej konsoli. Uwaga!!! Powy sze czynno ci warto przeprowadzi dla ka dej stacji roboczej, pozwoli to zwi kszy funkcjonalno pracowni w ten sposób aby uczniowie mogli zdalnie pracowa na szkolnych komputerach z domu. Istnieje pewna ró nica mi dzy prac zdaln na stacji roboczej a na serwerze. Na stacji jednocze nie mo e pracowa tylko jeden u ytkownik. Na czas po czenia zdalnego konsola stacji jest blokowana. Stacj mo e odblokowa tylko ten u ytkownik, który pracuje na niej zdalnie, poprzez wylogowanie si lub zalogowanie bezpo rednio na jej konsoli. Drug mo liwo stanowi odblokowanie stacji poprzez administratora (lub innego u ytkownika o uprawnienia administratora domeny lub danej stacji lokalnej). Wi e si to jednak z wylogowaniem dotychczasowego u ytkownika ze stacji. Zasad dzia ania po czenia zdalnego na stacji obrazuje przyk ad podany na nast pnej stronie Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 8 z 34

9 Przyk ad 1. Zaloguj si na innej stacji roboczej, jako student1c z has em poziomc, ni ta, na której uaktywniona zosta a funkcja udost pniania zdalnego pulpitu. 2. Wybierz z paska zada kolejno Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Pod czanie pulpitu zdalnego 3. W polu Komputer wpisz nazw stacji, na której aktywowano us ug pulpitu zdalnego, np. je eli stacja ta to stacja01 wpisz w polu komputer STACJA01 4. Wybierz przycisk Pod cz 5. W oknie logowania, które pojawi si na ekranie wpisz jako nazw u ytkownika student1a jako has o za pozioma 6. Od tej chwili mo emy pracowa zdalnie na stacji uczniowskiej dok adnie w ten sam sposób jak z jej konsoli. 7. Uruchom program Paint wybieraj c z paska zada kolejno Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Paint 8. Stwórz jakikolwiek rysunek 9. Zamknij pulpit zdalny wybieraj c czarny krzy yk z ó tego paska widocznego w górnej cz ci ekranu 10. Przejd do komputera, na którym pracowali my zdalnie (w naszym przyk adzie to stacja01) 11. Zaloguj si na nim jako u ytkownik student1a z has em pozioma Na ekranie powinni my zobaczy program Paint z w a nie tworzonym na nim rysunkiem Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 9 z 34

10 Rysunek 0-10 Rysunek 0-11 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 10 z 34

11 Rysunek 0-13 Rysunek 0-14 Rysunek 0-15 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 11 z 34

12 Zdalna praca na serwerze dla osób pracuj cych w domu (poprzez sie Internet) Wygodnie jest mie mo liwo zdalnej pracy na szkolnym serwerze z dowolnego miejsca na wiecie (z domu czy kawiarenki internetowej). Szkolny serwer ju jest tak skonfigurowany, aby by o to mo liwe, jednak ze wzgl dów bezpiecze stwa, jak zapewne pami tamy z poprzednich rozdzia ów, na serwerze zosta wy czony ruch w kierunku z Internetu do szkolnej sieci, póki opiekun pracowni nie nabierze pewnego obycia (do wiadczenia) w pracy z us ugami sieciowymi. Dost p do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet mo emy odblokowa na dwa sposoby; przy pomocy kreatora po cze Internetowych bezpo rednio definiuj c filtr w programie ISA Server, odpowiedzialnym za bezpiecze stwo sieci Procedura Umo liwienie dost pu do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet poprzez kreatora po cze Internetowych 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada 6. Z okna Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze Internetowych 7. Wybierz przycisk Dalej 8. Zaznacz opcj Nie zmieniaj konfiguracji sieci 9. Wybierz przycisk Dalej 10. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie programu Exchange Server 11. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie protoko u POP3 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj W cz filtrowanie pakietów programu ISA Server 14. Zaznacz opcj Serwer Terminali 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Wybierz przycisk OK. 17. Wybierz przycisk Zako cz 18. Poczekaj na komunikat o pomy lnym zako czeniu konfigurowania us ug sieciowych 19. Wybierz przycisk OK. Od tego momentu z dowolnego miejsca na wiecie mo na czy si z pulpitem zdalnym serwera przy pomocy klienta us ug terminalowych Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 12 z 34

13 Procedura Umo liwienie dost pu do pulpitu zdalnego serwera z sieci Internet poprzez bezpo redni definicj filtru w ISA Server serwera SBS 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 6. Rozwi SBS2K 7. Rozwi Access Policy 8. Wska folder IP Packet Filters 9. Wybierz prawym przyciskiem folder IP Packet Filters 10. Z menu podr cznego wybierz kolejno Nowy Filter 11. W polu IP Packet filter name wpisz przyjazn nazw Filtr aktywuj cy dost p do us ug terminalowych z sieci Internet 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj Allow packet Transmision 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Z listy rozwijanej Custom 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Z listy IP Protocol wybierz TCP 18. Z listy Direction wybierz Inbound 19. Z listy Local port wybierz Fixed port 20. W polu Port number wpisz Z listy Remote port wybierz All ports 22. Wybierz przycisk Dalej 23. Zaznacz opcj Default IP addresses for each external interface on ISA Server computer 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Zaznacz opcj All remote computers: 26. Wybierz przycisk Zako cz Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si z pulpitem zdalnym serwera przy pomocy klienta us ug terminalowych. W tym celu potrzebny jest nam publiczny adres IP naszego serwera. Poni sza procedura pokazuje, jak mo na go sprawdzi. Procedura Sprawdzenie publicznego adresu IP szkolnego serwera 1. W tym celu Uruchom wiersz polece z konsoli serwera wybieraj c z paska zada Start -> Uruchom 2. W polu Uruchom wpisz CMD i wybierz przycisk OK Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 13 z 34

14 3. Napisz polecenie IPCONFIG i wci nij klawisz ENTER 4. Na ekranie wy wietli si konfiguracja TCP/IP serwera 5. Zostan wy wietlone dwa adresy IP serwera : oraz jego publiczny adres Internetowy (np ) nale y u ywa publicznego adresu IP serwera, w celu czenia si z nim z sieci Internet Uwaga!!! Je eli drugi adres IP serwera jest z zakresu: xx.yy 10.xx.yy.xx xx.yy Oznacza to, e posiada on prywatny adres IP i nie ma mo liwo ci po czenia si z serwerem poprzez wpisanie takiego adresu z sieci Internet. W takim przypadku nale y skontaktowa si z osob, która konfigurowa a szkolne cze do Internetu, a konkretnie osob, która konfigurowa a router pracuj cy ze szkolnym czem internetowym. Nale y poprosi wtedy t osob, aby ustawi a router w ten sposób, wszystkie wywo ania na porcie 3389 (TCP) nadchodz ce do routera z Internetu by y przekierowane do szkolnego serwera SBS Uwaga!!! Mo e si okaza, e publiczny adres IP szkolnego serwera (lub routera dost powego) jest zmienny w czasie (np. szko a czy si z Internetem poprzez us ug neostrada) Wtedy nale y zarejestrowa serwer w serwisie internetowym pozwalaj cym przypisa serwerowi (routerowi) sta nazw bez wzgl du na zmienny adres IP. Jednym z takich serwisów jest Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego artyku u. Je eli u ytkownik nie ma bezpo rednio dost pnej aplikacji, któr umo liwia na pod czenie si ze szkolnym serwerem terminali. Mo emy tak skonfigurowa szkolny serwer WWW, aby cz c si ze szkoln stron Internetow mo na by o bez przeszkód po czy si poprzez pulpit zdalny ze szkolnym serwerem lub dowolnym komputerem pracuj cym w szkole. Procedura Konfiguracja szkolnego serwera WWW w taki sposób, aby umo liwia zdaln prac na serwerze poprzez stron WWW. 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Uruchom program Internet Explorer 3. W pasku adresu wpisz 4. [Rysunek 0-17] 5. Wci nij klawisz ENTER 6. Wybierz przycisk Otwórz 7. Wybierz przycisk Tak [Rysunek 0-19] 8. Wybierz przycisk Tak [Rysunek 0-20] 9. Wybierz przycisk OK [Rysunek 0-21] 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 14 z 34

15 10. Wybierz przycisk Nie [Rysunek 0-22] 11. Wybierz przycisk OK 12. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 13. Po uruchomieniu konsoli SBS 14. Rozwi Internetowe us ugi informacyjne 15. Wska * SBS2K 16. Rozwi * SBS2K 17. Wska Domy lna witryna sieci Web 18. Wybierz prawym przyciskiem Domy lna witryna sieci Web 19. Z menu kontekstowego wybierz W a ciwo ci 20. Z listy Adres IP wybierz wszystkie (Wszystkie nieprzypisane) [Rysunek 0-23] 21. Wybierz przycisk OK Od tego momentu, mo na czy si z pulpitem zdanym serwera poprzez przegl dark WWW Przyk ad 1. Zaloguj si na stacji roboczej, jako administrator (pocz tkowe logowanie jako administrator jest potrzebne, poniewa do przegl darki WWW zostanie automatycznie doinstalowana kontrolka ActiveX umo liwiaj ca prac na pulpicie zdalnym) 2. Uruchom program Internet Explorer 3. W pasku adresu wpisz [Rysunek 0-24] I Wci nij klawisz ENTER 4. Na pytanie czy zainstalowa kontrolk ActiveX odpowiedz wybieraj c przycisk Tak [Rysunek 0-25] 5. W polu Serwer wpisz SBS2K 6. Z listy Rozmiar wybierz 640 na 480 [Rysunek 0-26] 7. Wybierz przycisk Pod cz 8. Zaloguj si do serwera jako administrator [Rysunek 0-27] PO wykonaniu powy szego przyk adu mo emy pracowa na serwerze wewn trz przegl darki Internet Explorer [Rysunek 0-28] U ywaj c kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE mo emy prze cza si pomi dzy widokiem pe nego ekranu serwera a przegl dark Pami taj c, e serwer SBS jest zabezpieczony przed dost pem z Internetu musimy jeszcze pozwoli u ytkownikom Internetu na ogl danie szkolnej witryny WWW, aby i oni mogli pod cza si do pulpitu zdalnego serwera ze swoich przegl darek WWW. Mo emy to zrobi przy pomocy kreatora po cze Internetowych lub bezpo rednio przy definiuj c odpowiedni filtr w ISA Server szkolnego SBS 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 15 z 34

16 Procedura Umo liwienie dost pu do szkolnego serwera WWW z sieci Internet poprzez kreatora po cze Internetowych 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada 6. Z okna Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze Internetowych 7. Wybierz przycisk Dalej 8. Zaznacz opcj Nie zmieniaj konfiguracji sieci 9. Wybierz przycisk Dalej 10. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie programu Exchange Server 11. Zaznacz opcj Nie zmieniaj ustawie protoko u POP3 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj W cz filtrowanie pakietów programu ISA Server 14. Zaznacz opcj Serwer sieci Web 15. Zaznacz opcj Serwer Terminali 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Wybierz przycisk OK. 18. Wybierz przycisk Zako cz 19. Poczekaj na komunikat o pomy lnym zako czeniu konfigurowania us ug sieciowych 20. Wybierz przycisk OK. Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si ze szkolnym serwerem WWW. Innym sposobem udost pnienia serwera WWW z sieci Internet jest bezpo rednia definicja filtru w programie ISA Sever. Sposób ten opisuje poni sza procedura. Procedura Umo liwienie dost pu do szkolnego serwera WWW z sieci Internet poprzez bezpo redni definicj filtru w ISA Server serwera SBS 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 4. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 6. Rozwi SBS2K 7. Rozwi Access Policy 8. Wska folder IP Packet Filters 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 16 z 34

17 9. Wybierz prawym przyciskiem folder IP Packet Filters 10. Z menu podr cznego wybierz kolejno Nowy Filter 11. W polu IP Packet filter name wpisz przyjazn nazw Filtr aktywuj cy dost p do szkolnego serwera WWW z sieci Internet 12. Wybierz przycisk Dalej 13. Zaznacz opcj Allow packet Transmision 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Z listy rozwijanej Custom 16. Wybierz przycisk Dalej 17. Z listy IP Protocol wybierz TCP 18. Z listy Direction wybierz Inbound 19. Z listy Local port wybierz Fixed port 20. W polu Port number wpisz Z listy Remote port wybierz All ports 22. Wybierz przycisk Dalej 23. Zaznacz opcj Default IP addresses for each external interface on ISA Server computer 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Zaznacz opcj All remote computers: 26. Wybierz przycisk Zako cz Po wykonaniu powy szej procedury, z dowolnego miejsca na wiecie, mo na czy si ze szkolnym serwerem WWW. Nale y si jeszcze upewni, czy serwer WWW nas uchuje na wszystkich interfejsach sieciowych serwera. Jak to zrobi opisuje poni ej zamieszczona procedura. Procedura W czenie nas uchu szkolnego serwera WWW na wszystkich interfejsach sieciowych 1. Wybierz z paska zada Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 2. Poczekaj na uruchomienie konsoli SBS 3. Rozwi Internetowe us ugi informacyjne 4. Wska * SBS2K 5. Rozwi * SBS2K 6. Wska Domy lna witryna sieci Web 7. Wybierz prawym przyciskiem Domy lna witryna sieci Web 8. Z menu kontekstowego wybierz W a ciwo ci 9. Z listy Adres IP wybierz wszystkie (Wszystkie nieprzypisane) [Rysunek 0-23] 10. Wybierz przycisk OK 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 17 z 34

18 Przyk ad Na domowym komputerze (lub komputerze w kawiarence internetowej): 1. Uruchom program Internet Explorer 2. W pasku adresu wpisz lub i wci nij klawisz ENTER 3. Na pytanie czy zainstalowa kontrolk ActiveX odpowiedz wybieraj c przycisk Tak 4. W polu Serwer wpisz adresip szkolnego serwera lub nazw Szkolnego serwera 5. Wybierz przycisk Pod cz 6. Zaloguj si do serwera jako administrator Od tego momentu mo esz pracowa na serwerze wewn trz przegl darki Internet Explorer U ywaj c kombinacji klawiszy CTRL + ALT + PAUSE mo emy prze cza si pomi dzy widokiem pe nego ekranu serwera a przegl dark Rysunek 0-17 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 18 z 34

19 Rysunek 0-19 Rysunek 0-20 Rysunek 0-21 Rysunek 0-22 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 19 z 34

20 Rysunek 0-24 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 20 z 34

21 Rysunek 0-26 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 21 z 34

22 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 22 z 34

23 Zdalna praca na szkolnych stacjach roboczych dla osób pracuj cych w domu (sieci Internet) W celu udost pnienia po cze zdalnych z domu ze stacjami roboczymi w szkole nale y wykona nast puj ce kroki: skonfigurowa stacje uczniowskie w ten sposób, aby ka da z nich nas uchiwa a na innym ni standardowy port 3389 w celu obs ugi nadchodz cych da pulpitu zdalnego szkolny serwer SBS skonfigurowa w ten sposób, e ka de wywo anie nadchodz ce do wcze niej zdefiniowanego portu na stacji roboczej, b dzie przekazywane w a ciwej stacji roboczej. Taka operacja nazywa si przekierowaniem portu. W efekcie ko cowym, je eli osoba pracuj ca z domu po czy si ze szkolnym serwerem na z góry ustalonym porcie, serwer przeka e to danie do zdefiniowanej wcze niej stacji roboczej, co umo liwi z ni bezpo redni kontakt i np. prac na pulpicie zdalnym stacji roboczej. Procedura Udost pnianie po cze zdalnych z sieci Internet ze szkolnymi stacjami roboczymi 1. W cz wszystkie stacje uczniowskie 2. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 3. Wybierz z paska zada serwera kolejno Start -> Uruchom 4. W polu Uruchom wpisz REGEDIT i wybierz przycisk OK. [Rysunek 0-29] 5. Poczekaj, a zostanie uruchomiony edytor rejestru 6. Wybierz z menu Rejestr a nast pnie Pod cz rejestr sieciowy 7. W polu nazwa komputera wpisz nazw uruchomionej stacji uczniowskiej (np. stacja01) i Wybierz przycisk OK. 8. Rozwi Stacja01 9. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 10. Rozwi SYSTEM 11. Rozwi CurrentControlSet 12. Rozwi Control 13. Rozwi Terminal Server 14. Rozwi WinStations 15. Wska RDP-TCP [Rysunek 0-30] 16. Otwórz klucz PortNumber 17. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny 18. W polu Dane warto ci wpisz [Rysunek 0-31] 19. Wybierz przycisk OK. 20. Uruchom ponownie stacj uczniowsk Stacja Ponownie wybierz z menu Rejestr a nast pnie Pod cz rejestr sieciowy 22. W polu nazwa komputera wpisz nazw kolejnej uruchomionej stacji uczniowskiej (np. stacja02) i Wybierz przycisk OK. 23. Rozwi Stacja Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 23 z 34

24 24. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 25. Rozwi SYSTEM 26. Rozwi CurrentControlSet 27. Rozwi Control 28. Rozwi Terminal Server 29. Rozwi WinStations 30. Wska RDP-TCP 31. Otwórz klucz PortNumber 32. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny 33. W polu Dane warto ci wpisz Wybierz przycisk OK. 35. Uruchom ponownie stacj uczniowsk Stacja Wykonaj analogiczne czynno ci dla pozosta ych stacji uczniowskich zwracaj c uwag na to, aby w polu Dane warto ci wpisywa kolejne warto ci 50003, 50004,. Po wykonaniu powy szej procedury, nale y jeszcze skonfigurowa serwer SBS w taki sposób, aby nadchodz ce z Internetu wywo ania na portach 50001, 50002, 50003, 50004,. przekazywa bezpo rednio do w a ciwych stacji uczniowskich. W tym celu nale y w ISA Server zdefiniowa porty 50001, 50002, 50003, oraz regu y okre laj ce co ma si zdarzy gdy nadejdzie wywo anie na jednym ze wcze niej definiowanych portów. Opisuje to poni sza procedura. Procedura Przekierowanie po cze przychodz cych na okre lonych portach do stacji roboczych 1. Wybierz z paska zada serwera SBS Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 2. Po uruchomieniu konsoli SBS 3. Rozwi Internet Security and Acceleration Server Rozwi Servers and Arrays 5. Rozwi SBS2K 6. Rozwi Policy Elements 7. Wska Protocol Definitions 8. Wybierz prawym przyciskiem Protocol Definitions 9. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Definition 10. W polu Protocol definition name wpisz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 12. W polu Port number wpisz Z listy Direction wybierz Inbound 14. Wybierz przycisk Dalej 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Wybierz przycisk Zako cz 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 24 z 34

25 17. Wybierz prawym przyciskiem Protocol Definitions 18. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Definition 19. W polu Protocol definition name wpisz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 21. W polu Port number wpisz Z listy Direction wybierz Inbound 23. Wybierz przycisk Dalej 24. Wybierz przycisk Dalej 25. Wybierz przycisk Zako cz 26. Analogicznie zdefiniuj kolejne potrzebne porty (w takiej ilo ci dla ilu wcze niej stacji roboczych zosta y zmienione porty dzia ania us ugi pulpitu zdalnego). W tym celu powtórz punkty 17 do Rozwi Publishing 28. Wska Server Publishing Rules 29. Wybierz prawym przyciskiem myszy Server Publishing Rules 30. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Rule 31. W polu Server publishing rule name wpisz Przekierowanie portu Wybierz przycisk Dalej 33. W polu IP address of Internal Server wpisz adres IP stacji roboczej stacja01 Wskazówka Adres IP stacji roboczej mo esz odnale wybieraj c przycisk Find W tym celu wybierz przycisk Find W polu Server name wpisz STACJA01 Wybierz przycisk Find Wybierz przycisk OK. Wskazówka Adres IP stacji roboczej znajdziesz wydaj c z jej wiersza polece komend IPCONFIG W tym celu z paska zada stacji roboczej stacja01 wybierz Start -> Uruchom W polu Uruchom wpisz CMD i wybierz przycisk OK. Wpisz polecenie IPCONFIG i naci nij klawisz ENTER 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 25 z 34

26 Wskazówka Adres IP stacji mo esz odnale wybieraj c z paska zada serwera Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> DHCP Rozwijaj c Zakres Wskazuj c Dzier awy adresów Dobrze by oby ustali przydzielanie zawsze tych samych numerów IP okre lonym stacjom, aby w przysz o ci by y nie zmienne. Mo na to zrobi poprzez zastrze enia. 34. W polu External IP address on ISA Server wpisz publiczny adres IP serwera. Mo esz to zrobi wybieraj c przycisk Browse i wybieraj c przycisk OK. 35. Wybierz przycisk Dalej 36. Z listy Apply the rule to this protocol wybierz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 38. Wybierz przycisk Dalej 39. Wybierz przycisk Zako cz 40. Ponownie wybierz prawym przyciskiem myszy Server Publishing Rules 41. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Rule 42. W polu Server publishing rule name wpisz Przekierowanie portu Wybierz przycisk Dalej 44. W polu IP address of Internal Server wpisz adres IP stacji roboczej stacja W polu External IP address on ISA Server wpisz publiczny adres IP serwera. 46. Wybierz przycisk Dalej 47. Z listy Apply the rule to this protocol wybierz Terminal port Wybierz przycisk Dalej 49. Wybierz przycisk Dalej 50. Wybierz przycisk Zako cz 51. Analogicznie stwórz regu y przekierowania portów dla pozosta ych zdefiniowanych portów. W tym celu powtórz punkty 40 do 50. Po wykonaniu powy szych czynno ci, je eli korzystamy w domu z klienta pulpitu zdalnego wbudowanego do systemu WindowsXP, to po jego uruchomieniu wystarczy w polu komputer poda adres ip szkolnego serwera SBS a po dwukropku numer portu na którym nas uchuje pulpit zdalny danej stacji roboczej [Rysunek 0-32] np. sbs.gim15.edu.pl:50001 Je eli chcemy, aby uczniowie czyli si ze szkolnymi stacjami roboczymi z domu poprzez przegl dark WWW nale y jeszcze wykona czynno ci poisane w poni szej procedurze Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 26 z 34

27 Procedura Udost pnianie po cze zdalnych ze stacjami roboczymi poprzez przegl dark WWW 1. Zaloguj si na konsoli serwera SBS jako administrator 2. Otwórz z Pulpitu Mój Komputer 3. Otwórz dysk C: 4. Otwórz folder InetPub 5. Otwórz folder wwwroot 6. Otwórz folder Tsweb 7. Wska plik default.htm 8. Wybierz z menu Edycja -> Kopiuj 9. Wybierz z menu Edycja -> Wklej 10. Zmie nazw pliku kopia default.htm na stacja01.htm 11. Wybierz prawym przyciskiem plik stacja01.htm 12. Wybierz z menu podr cznego Otwórz z pomoc -> Notatnik 13. Znajd lini : MsRdpClient.AdvancedSettings2.RedirectSmartCards = FALSE 14. Za znalezion lini dopisz lini MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = Zapisz zmiany w pliku stacja01.htm 16. Wska plik default.htm 17. Wybierz z menu Edycja -> Kopiuj 18. Wybierz z menu Edycja -> Wklej 19. Zmie nazw pliku kopia default.htm na stacja02.htm 20. Wybierz prawym przyciskiem plik stacja02.htm 21. Wybierz z menu podr cznego Otwórz z pomoc -> Notatnik 22. Znajd lini : MsRdpClient.AdvancedSettings2.RedirectSmartCards = FALSE 23. Za znalezion lini dopisz lini MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = Zapisz zmiany w pliku stacja02.htm 25. Analogicznie stwórz plik dla ka dej ze stacji uczniowskich, do której pulpitu zdalnego zamierzasz si dosta za po rednictwem przegl darki stron WWW. W tym celu powtórz punkty od 16 do 24. Ucze na domowym komputerze, w swojej przegl darce internetowej powinien wprowadzi adres wed ug nast puj cego wzoru: lub Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 27 z 34

28 np. je eli chce pracowa na komputerze uczniowskim stacja01 W polu Komputer na stronie, która wy wietli si po wpisaniu powy szego adresu, nale y wpisa nazw lub adres IP szkolnego serwera [Rysunek 0-33] Rysunek 0-29 Rysunek 0-30 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 28 z 34

29 Rysunek 0-32 Rysunek Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 29 z 34

30 Szkolny serwer jako serwer aplikacji dla osób pracuj cych na s abych komputerach (z procesorem 386 lub wy szym) Szkolny serwer SBS2000 mo e pracowa w dwóch trybach trybie administracji zdalnej trybie serwera aplikacji W trybie administracji zdalnej serwer SBS2000 pracuje domy lnie. W tym trybie, z pulpitu zdalnego serwera mog korzysta równocze nie dwie osoby pod warunkiem, e nale do grupy administratorów serwera SBS2000 Serwer mo na przestawi w tryb serwera aplikacji. W tym trybie na serwerze mog pracowa zwykli u ytkownicy i uruchamia aplikacje u ytkowe zainstalowane na serwerze podobnie, jak do tej pory mogli to robi tylko administratorzy. Serwer dostarczany do szkó jest w stanie bez wysi ku obs u y 16 równoleg ych sesji Windows, co oznacza, e oprócz standardowej funkcji obs ugi szkolnej pracowni, mo na dodatkowo z 16 s abych komputerów (z praktycznie dowolnym systemem operacyjnym) z procesorem 386 lub wy szym zalogowa si do serwera poprzez us ug pulpitu zdalnego i uruchamia aplikacje nie dost pne do tej pory dla tak s abych komputerów (Logomocja, Modellus, Office XP) Bardziej obrazowo mo na opisa to w ten sposób, e posiadaj c w szkole dodatkowo 16 s abych komputerów z systemem Windows3.11 mo na na nich uruchamia aplikacje przeznaczone dla Windows9x/NT/2000/XP (np. Corel, Office) Jak to wykona? nale y przestawi serwer w tryb pracy serwera aplikacji nale y zabezpieczy serwer, aby osoby niepowo anie nie mog y korzysta z pulpitu zdalnego serwera nale y za o y nowe konta z mo liwo ci zdalnej pracy na serwerze oraz okre li, jakie aplikacje mog uruchamia, lub okre li nowe w a ciwo ci dla kont ju istniej cych Niezb dne czynno ci opisuj zamieszczone ni ej procedury. Procedura Przestawienie serwera SBS do trybu pracy serwera aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start -> Ustawienia -> Panel sterowania 3. Otwórz Dodaj / Usu programy 4. Kliknij na ikon Dodaj/Usu Sk adniki systemu Windows 5. Poczekaj na pojawianie si okna Kreator sk adników systemu Windows 6. Wybierz przycisk Dalej 7. Zaznacz opcj Tryb serwera aplikacji 8. Wybierz przycisk Dalej 9. Post puj zgodnie z oknem kreatora 10. Wybierz przycisk Zako cz 11. Na pytanie, czy ponownie uruchomi serwer odpowiedz twierdz co Po ponownym uruchomieniu serwer SBS pracuje ju jako serwer aplikacji. Nale y go teraz odpowiednio zabezpieczy Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 30 z 34

31 Procedura Zabezpieczanie serwera aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada serwera kolejno 3. Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> Konfiguracja us ug terminalowych 4. Wska folder Po czenia 5. Otwórz po czenie RDP-Tcp 6. Wybierz zak adk Uprawnienia 7. Wska z listy U ytkownicy 8. Wybierz przycisk Usu 9. Wybierz przycisk OK. 10. Serwer aplikacji zosta zabezpieczony Po zabezpieczeniu serwera, mo emy za o y konta przeznaczone do pracy w trybie serwera aplikacji. Prcedura Zak adanie kont z my l o pracy z serwerem aplikacji 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada serwera 3. Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 4. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 5. Wska Lista zada do wykonania 6. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Dodaj u ytkownika 7. Wybierz przycisk Dalej 8. W polu Imi wpisz zdalny01 9. Wybierz przycisk Dalej 10. W polu Has o podaj has o np W polu Potwierd has o wpisz ponownie has o np Wybierz przycisk Dalej 13. Wybierz przycisk Dalej 14. W oknie Szablony u ytkownika wska Small Business User 15. Wybierz przycisk Dalej 16. Zaznacz opcj Konfiguruj komputer pó niej 17. Wybierz przycisk Dalej 18. Wybierz przycisk Zako cz 19. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Dodaj u ytkownika 2004 Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 31 z 34

32 20. Wybierz przycisk Dalej 21. W polu Imi wpisz zdalny Wybierz przycisk Dalej 23. W polu Has o podaj has o np W polu Potwierd has o wpisz ponownie has o np Wybierz przycisk Dalej 26. Wybierz przycisk Dalej 27. W oknie Szablony u ytkownika wska Small Business User 28. Wybierz przycisk Dalej 29. Zaznacz opcj Konfiguruj komputer pó niej 30. Wybierz przycisk Dalej 31. Wybierz przycisk Zako cz 32. Analogicznie za ó tyle kont ile potrzebujesz. 33. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 34. Wska U ytkownicy 35. Otwórz u ytkownika zdalny Wybierz zak adk Profil us ug terminalowych 37. Zaznacz opcj Zezwalaj na logowanie do serwera terminali 38. Wybierz przycisk OK. 39. Otwórz u ytkownika zdalny Wybierz zak adk Profil us ug terminalowych 41. Zaznacz opcj Zezwalaj na logowanie do serwera terminali 42. Wybierz przycisk OK. 43. Analogicznie wykonaj te czynno ci dla kolejnych kont 44. Wybierz z paska zada serwera kolejno 45. Start -> Programy -> Narz dzia administracyjne -> Konfiguracja us ug terminalowych 46. Wska folder Po czenia 47. Otwórz po czenie RDP-Tcp 48. Wybierz zak adk Uprawnienia 49. Wybierz przycisk Dodaj 50. Wpisz z klawiatury zdalny Wybierz przycisk OK Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 32 z 34

33 52. Wybierz przycisk Dodaj 53. Wpisz z klawiatury zdalny Wybierz przycisk OK. 55. Wykonaj analogiczne czynno ci dla pozosta ych kont 56. Wybierz przycisk OK 57. Wybierz przycisk OK Serwer aplikacji zosta skonfigurowany do pracy z kontami zdalny01, zdalny02, Przyk ad 1. Na komputerze (z dowolnym systemem operacyjnym, Windows3x/9.x/NT/2000/XP, Linux, MAC OS), gdzie zosta zainstalowany klient us ug terminalowych, uruchom go 2. W polu Komputer wpisz SBS2K, je eli pracujesz w sieci lokalnej, lub podaj publiczny adres IP (ewentualnie zarejestrowan w Internecie nazw komputera) i wybierz przycisk Pod cz 3. Zaloguj si do serwera terminali jako u ytkownik zdalny01 4. Od tej chwili dla u ytkownika zdalny01 zostanie udost pniona niezale na sesja Windows, w której mo e uruchamia wszelkie aplikacje zainstalowane na serwerze np. Office Uwaga!!! Standardowo na serwerze SBS nie jest zainstalowany pakiet Office, z uwagi na obwarowania licencyjne uaktualnie, których mog dokonywa szko y posiadaj ce starsze wersje serwerów SBS zakupione przez MENiS. Je eli jednak szko a posiada licencj na pakiet Office, zostanie on na serwerze zainstalowany ca kowicie automatycznie, gdy administrator systemu otworzy ikon Office znajduj c si na pulpicie serwera Wskazówka Mo esz tak skonfigurowa w a ciwo ci konta u ytkownika, e gdy ten zaloguje si do serwera terminali zostanie mu automatycznie uruchomiony przez Ciebie wyznaczony program, np. arkusz kalkulacyjny, za po zamkni ciu przez niego tej aplikacji zostanie automatycznie wylogowany z serwera terminali. W tym celu: 1. Wybierz z paska zada serwera 2. Start -> Konsola administratora programu Small Business Server 3. Rozwi Small Business Server (Mened er pakietu BackOffice) 4. Wska U ytkownicy 5. Otwórz u ytkownika zdalny Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 33 z 34

34 6. Wybierz zak adk rodowisko 7. Zaznacz opcj Po zalogowaniu uruchom nast puj cy program 8. W polu Nazwa pliku programu wpisz: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Excel C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Word C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\FRONTPG.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program FrontPage C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Access C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSPUB.exeA je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program Publisher C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\POWERPNT.exe je eli chcesz aby u ytkownikowi automatycznie uruchamia si program PowerPoint 9. Wybierz przycisk OK. Po wykonaniu powy szych czynno ci u ytkownik po zalogowaniu si do serwera terminali b dzie dysponowa tylko jedn wskazan przez Ciebie aplikacj. Stopka redakcyjna Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki Strona po wi cona serwerom SBS do wersji 2000 w cznie Strona po wi cona serwerom SBS od wersji 2003 w cznie Strona O rodka Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów, w którym autorzy prowadz szkolenia: Wszystkie prawa zastrze one Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 34 z 34

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360 Montaż NetBotz Rack Access PX AP9360 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar. Este manual está

Bardziej szczegółowo