Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

2 Spis treści SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE 3 2. ANALIZA AKTUALNEGO STANU ROZWOJU GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO 4 3. BUDOWA STRATEGII GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO Założenia do budowy strategii rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Dokumenty strategiczne na poziomie kraju i regionu Metodologia przygotowania strategii rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Analiza SWOT Misja i cele strategiczne strategii rozwoju GPNT Opis Działań Celów strategicznych strategii rozwoju GPNT i możliwości ich finansowania Monitorowanie efektów realizacji strategii STRESZCZENIE SUMMARY BIBLIOGRAFIA 69 2

3 1. Wprowadzenie W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk , Działanie 1 Konkurencyjność Gospodarcza, Poddziałanie 1.1 Rozwój Przedsiębiorczości, od sierpnia 2009 r. realizowany jest projekt Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy (Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange DISKE). Partnerami projektu są po stronie polskiej gmina miasta Elbląg i Elbląski Park Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku oraz Gdyńskie Centrum Innowacji, a także Center of Technology Western Pomerania (Greifswald, Niemcy), Videum AB (Vaxjo, Szwecja), Business Center (Bornholm, Dania). Ponadto w projekcie udział bierze 5 partnerów stowarzyszonych: Centrum Innowacji i Technologii w Kłajpedzie (Federacja Rosyjska), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Klaipeda Science and Technology Park (Litwa), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Krinova Science Park (Szwecja). Głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz umocnienie ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności poprzez współdziałanie parków naukowo technologicznych, środowiska naukowego i władz lokalnych. Projekt zakłada zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju sektorowi MSP, co przyczyni się do zbudowania trwałych relacji pomiędzy małymi i średnimi firmami w regionie Południowego Bałtyku. Efektem projektu będzie stworzenie koncepcji inwestycyjnej dla przedsiębiorstw innowacyjnych z regionu Południowego Bałtyku na podstawie przeprowadzonego benchmarkingu sektora MSP oraz parków naukowo technologicznych funkcjonujących w tym regionie, a także opracowanych strategii rozwoju parków technologicznych biorących udział w projekcie. Jednym z elementów projektu DISKE jest opracowanie strategii rozwoju parków naukowo technologicznych biorących udział w projekcie. Dlatego też Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gdański Park Naukowo Technologiczny, będące partnerem projektu, zleciły przygotowanie takiej strategii. 3

4 2. Analiza aktualnego stanu rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdański Park Naukowo Technologiczny (GPNT) im. prof. Hilarego Koprowskiego to nowoczesny ośrodek wspierający rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie pomorskim, stanowiący płaszczyznę współpracy pomorskiej nauki i biznesu. GPNT jest przedsięwzięciem realizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską. Gdański Park Naukowo Technologiczny zajmuje m2 w gdańskiej dzielnicy Suchanino, w bezpośrednim sąsiedztwie największych uczelni województwa pomorskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lokalizacja ta jest bardzo korzystna pod względem połączeń komunikacyjnych GPNT znajduje się w bezpośredniej bliskości: autostrady A1, drogi ekspresowej S6 oraz trasy W-Z, kolejowej trasy E65, portu i przeprawy promowej w Gdańsku, lotniska międzynarodowego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Jego historia zaczęła się w 2006 r., kiedy to dzięki adaptacji ponad 3 tys. m2 powierzchni dawnych Zakładów Graficznych powstał zalążek Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Powstał tam m.in. inkubator technologiczny dla nowopowstałych firm zakładanych przez absolwentów i pracowników wyższych uczelni województwa pomorskiego. W drugim półroczu 2006 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała przeszło 27 milionów zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata na adaptację obiektu. Dzięki wykorzystaniu tych środków w czerwcu 2008 r. udostępnione zostały użytkownikom nowoczesne powierzchnie technologiczno biurowe i laboratoryjne. 4

5 Rys. 1 Zdjęcie budynku od strony frontu. Rys. 2 Zdjęcie budynku - wnętrze. Rys. 3 Zdjęcie budynku - ujęcie wieży. W drugiej połowie 2007 r. rozpoczęto kolejny etap rozbudowy parku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zakłada on budowę dwóch zespolonych budynków połączonych łącznikiem komunikacyjnym i zintegrowanych z istniejącym obiektem GPN-T. W wyniku realizacji projektu GPN-T 5

6 będzie dużym kompleksem biurowo produkcyjno - technologicznym. Realizacja tej fazy rozbudowy Parku umożliwi wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącymi liderami światowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, co z kolei zapewni długoterminową kontynuację działalności tych inwestorów w Polsce. W ramach tego etapu przewidywane jest także utworzenie w Parku dodatkowej infrastruktury technologicznej, a także budowa sieci powiązań pomiędzy firmami i sektorem nauki, a także rozwój klastrów na bazie przedsiębiorstw i instytucji działających w ramach Parku oraz współpracujących z nim. Przewidywany czas zakończenia tego etapu rozwoju GPNT to druga połowa 2011 roku. Obecnie przygotowywana jest koncepcja IV etapu rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Przewiduje się, że na realizację tej fazy rozwoju Parku pozyskane zostaną dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Gdański Park Naukowo Technologiczny jest instytucją działającą w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) powstała w 2001 r. z połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". Po połączeniu strefa obejmowała tereny o powierzchni 316,43 ha położone w Tczewie i Żarnowcu. Po kolejnych zmianach granic obszar strefy wynosi obecnie 1.239,95 ha w województwie pomorskim, kujawsko pomorskim i zachodniopomorskim. Misją PSSE jest podnoszenie konkurencyjności województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój nowoczesnych technologii, a także wspieranie rozwoju gospodarczego za pomocą rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania tych regionów. Realizacja tej misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału 6

7 gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Działania służące osiągnięciu celów PSSE realizuje m.in. poprzez zbywanie na rzecz przedsiębiorców nieruchomości położonych na terenie strefy, przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży oraz organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów, tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania infrastrukturą gospodarczą i techniczną, budowę lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych. Ponadto PSSE uczestniczy w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu. Współpracuje z władzami województw, miast, gmin oraz przedsiębiorcami i instytucjami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów. Gdański Park Naukowo Technologiczny jest jednym z biur Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy działający w ramach Parku mogą w związku z tym korzystać z przywilejów, oferowanych przez PSSE, w tym uzyskiwać pomoc publiczną w formie częściowego zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (www.gpnt.pl): GPN-T to miejsce ułatwienia i upowszechniania dostępu do wiedzy i najnowocześniejszych badań, miejsce przenikania się nauki, innowacyjnej gospodarki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, najlepsze warunki dla lokalizacji laboratoriów badawczo rozwojowych i instytucji otoczenia biznesowego oraz firm zaawansowanych technologii. Wizją GPNT jest stworzenie na terenie północnej Polski, wraz z organizacjami wspierającymi, płaszczyzny dla współpracy nauki i biznesu. W efekcie powstanie kompleksowy ośrodek naukowo-badawczy innowacyjnych rozwiązań. GPN-T będzie kluczowym miejscem rozwoju wysokich technologii dla Polskiej gospodarki. Natomiast misją Parku jest stworzenie przestrzeni dla przekucia marzeń i idei w 7

8 rzeczywistość. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Dzięki pomocy merytorycznej oraz finansowej idee nowych rozwiązań high- tech stają się rzeczywistością. GPN-T wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim budując jego konkurencyjność oraz staje się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski. Dzięki działalności Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego następuje rozwój zintegrowanego systemu zarządzania procesami innowacyjnymi Pomorskie Technopolis, opartego na modelu Triple Helix Złoty Trójkąt: nauka/biznes/samorząd oraz instytucje otoczenia biznesowego. 1 Oprócz wspomnianych wcześniej projektów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata , Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektu Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange (DISKE) w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym realizowane są inne projekty, takie jak: Projekt Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed, realizowany przez Biuro Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) od lipca 2009 r. w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Celem Projektu jest utworzenie i rozwój sieci transferu wiedzy i informacji pomiędzy GUMed jako przedstawicielem świata nauki, instytucjami otoczenia biznesu reprezentowanymi przez parki technologiczne, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Zaplanowane w projekcie działania tj. konferencje, szkolenia i warsztaty, będą oscylowały wokół tematyki 1 Analiza działań promocyjnych Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, mgr inż. K.Rumpczick, Gdańsk, 2010, str. 5 8

9 dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania funduszy i partnerów do współpracy, zarządzania projektami, komercjalizacji wyników badań oraz prawa autorskiego i patentowego. W ramach projektu na terenie GPNT powstanie punkt informacyjno konsultacyjny ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym (Business Point), mający na celu stworzenie korzystnych warunków dla efektywnej współpracy środowiska naukowo-akademickiego z administracją publiczną i środowiskiem gospodarczym. Projekt Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym, realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Biuro Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w partnerstwie z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionem Gdańskim NSZZ Solidarność. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zmniejszania zatrudnienia w przemyśle stoczniowym Województwa Pomorskiego poprzez przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i udzielenie wsparcia w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy. Projekt Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego w ramach VII konkursu projektów rozwojowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Celem działań realizowanych w ramach zadań powierzonych GPNT jest opracowanie szerokiej analizy związanej z badaniem poczucia bezpieczeństwa obywateli w kontekście rządowych planów budowy elektrowni jądrowej na terenie Polski. W ramach ogólnopolskiego badania socjologicznego dokonana zostanie m.in. ocena wiedzy społeczeństwa związaną z tą tematyką, kierunki kształcenia, zagrożenia wynikające z budowy takiej elektrowni oraz atuty stosowania energii jądrowej w odniesieniu do regionów, wpływu na środowisko naturalne i klimat. Celem prowadzonych działań jest także określenie ryzyka i bezpieczeństwa podczas transportu materiałów rozszczepialnych. 9

10 Projekt budowy Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Laboratorium będzie miejscem badania i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, zainstalowane zostaną urządzenia i systemy służące do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki stanowić będzie unikalną platformę spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Projekt Submariner w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku Biuro Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego PSSE uczestniczy w projekcie (liderem jest Instytut Morski w Gdyni), którego głównym założeniem jest wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki i techniki w celu rozwiązania wielu ekologicznych problemów Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest również przeciwdziałanie wyraźnym dysproporcjom w rozwoju państw leżących w obszarze Południowego Bałtyku. Do głównych zadań GPNT w ramach projektu należy przygotowanie i aktywna współpraca przy tworzeniu planu działania i ustalaniu kierunków rozwoju polskich regionów nadmorskich, budowanie właściwych relacji ze światem biznesu i polityki poprzez zachęcanie do inwestowania i udzielanie oficjalnego wsparcia oraz pomocy przy promocji wspólnych działań. GPNT weźmie również udział w badaniu najbardziej zyskownych przedsięwzięć związanych z zastosowaniem najnowszych technologii morskich. Ponadto w GPNT zakończona została już realizacja kilku innych projektów, takich jak: Projekt Wyposażenie GPNT w nowoczesną infrastrukturę techniczną, realizowany w ramach Poddziałania Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Celem projektu było zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. W ramach projektu na terenie GPNT stworzone zostało pomieszczenie serwerowni, instalacja klimatyzacyjna, sprzęt ostrzegania przeciwpożarowego, wyposażenie socjalne, recepcja, wyposażenie laboratorium w sprzęt komputerowy. Utworzony został także 10

11 wirtualny sekretariat oraz centrum edukacji dla dzieci. Projekt Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez wspieranie tworzenia firm przez pracowników uczelni i studentów. Projekt Pozytywna Energia, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem projektu było promowanie wśród uczestników Pomorskich Dni Energii w kwietniu 2011 r. zagadnień związanych z szeroko pojętą energią. Gdański Park Naukowo Technologiczny przygotował także i zgłosił do konkursów kolejne projekty, takie jak: Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem głównym projektu jest opracowanie i opatentowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D z funkcją multitouch, będącej wynikiem badań przemysłowych z zakresu optoelektroniki Broker innowacji w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Celem projektu jest transfer wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań pomiędzy instytutami badawczymi a przedsiębiorstwami. Jego realizacja opierać się będzie na stworzeniu systemu szkoleń dla osób chcących profesjonalnie zajmować się wdrażaniem innowacyjnych produktów na rynku tzw. brokerów innowacji. Dodatkowo c3elem projektu jest wypromowanie nowego atrakcyjnego zawodu na rynku pracy i podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje, inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa pomorskiego oraz umocnienie zależności pomiędzy pracami instytutów badawczych a praktyką gospodarczą. 11

12 Z Polski do Rosji w ramach Programu Polska Litwa Rosja. Projekt ma na celu zbudowanie regionalnej i transgranicznej sieci współpracy dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i Rosji. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym, z Uniwersytetem Techninczym w Kaliningradzie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Projekt dotyczy stworzenia systemu monitorowania i platformy wymiany informacji o potencjale ES i praktykach na rynku pracy. Ponadto w ramach projektu planowane jest powstanie Obserwatorium Ekonomii Społecznej, które będzie monitorować zmiany w sektorze zatrudnienia, jak również wskazywać nowe trendy na rynku pracy. Partnerstwo parków naukowo technologicznych metodą na aktywizację i rozwój regionalny dobre praktyki w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Jest to projekt partnerski mający na celu wsparcie parków naukowo technologicznych w pełnieniu funkcji promotora innowacyjności poprzez uruchomienie procesu tworzenia i wdrażania najskuteczniejszych strategii i procedur wspierających innowacyjne przedsiębiorstwa zlokalizowane w parkach obecnie i w przyszłości. W ramach projektu planowana jest identyfikacja i promocja innowacji możliwych do stworzenia w regionie, zachęcanie młodych naukowców do komercjalizowania wyników ich badań naukowych, zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji, podniesienie umiejętności myślenia strategicznego, usprawnienie przepływu informacji o innowacjach oraz procesu transferu wiedzy i technologii. Oferta Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Realizowane w GPNT przedsięwzięcia gospodarcze ukierunkowane są przede wszystkim na zaawansowane technologie w zakresie: systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych inżynierii materiałowych i nanotechnologii biotechnologii, biomedycyny. W Parku mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo technologiczne, Centrum 12

13 Konferencyjno Szkoleniowe oraz Inkubator Firm Technologicznych. Oferta Parku obejmuje m.in.: inkubację firm, udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, pomoc przy wdrażaniu i transferze technologii, usługi doradcze i prawne, opiekę naukową i biznesową, wirtualne biuro. Inkubator Technologiczny w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym przeznaczony jest dla nowopowstałych firm mikro i małych, w tym firm założonych przez studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni, będących przedsiębiorstwami innowacyjnymi, opartymi na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Firmy mogą przebywać w Inkubatorze 3 lata. W tym okresie mogą korzystać z preferencyjnych warunków najmu powierzchni biurowej i produkcyjnej, pomocy w nawiązywaniu współpracy i pozyskiwaniu partnerów gospodarczych, opieki merytorycznej i doradztwa prawnego instytucji zarządzającej Inkubatorem, bezpłatnego korzystania z sal spotkań znajdujących się na terenie Inkubatora, wynajmu sal konferencyjnych w Parku na preferencyjnych warunkach, możliwości bezpłatnej Promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez Park, a także z bezpłatnego korzystania z usług sekretariatu. W czerwcu 2011 r. w Inkubatorze działało 17 firm. 4 firmy opuściły już Inkubator po zakończeniu cyklu inkubacji. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Parku związana jest z faktem, że Gdański Park Naukowo Technologiczny jest częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym przedsiębiorcy rozpoczynający funkcjonowanie w GPNT mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia PSSE z tytułu poniesienia określonych w zezwoleniu na działanie w Parku wydatków inwestycyjnych lub poziomu zatrudnienia. Pomoc przy wdrażaniu i transferze technologii oferowana jest przede wszystkim firmom inkubowanym w ramach Inkubatora Technologicznego, ale także innymi firmom zlokalizowanym w GPNT. Firmy mogą korzystać z doradztwa w zakresie zagadnień związanych z transferem technologii i finansowania działalności 13

14 innowacyjnej, pomocy przy nawiązywaniu współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi, doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej. W ramach usług doradczych i prawnych Gdański Park Naukowo Technologiczny oferuje m.in. obsługę prawną przedsiębiorstw (w tym transakcje przekształceń), doradztwo w zakresie zamówień publicznych, obsługę prawną projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, wykonywanie audytów prawnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego, doradztwo i usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego. Opieka naukowa i biznesowa skierowana do firm zlokalizowanych w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym obejmuje między innymi wsparcie dla nowopowstałych firm w osiągnięciu dojrzałości technologicznej, pomoc w zakresie budowania sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku, zamieszczanie ofert firm zlokalizowanych w Paku w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPNT. Wirtualne biuro to oferta skierowana do firm niezlokalizowanych w Parku, W ramach Wirtualnego Biura mogą one korzystać z szeregu usług administracyjno organizacyjnych, takich jak m.in. adres biura, usługi odbioru i wysyłki korespondencji, linie telefoniczne, korzystanie z pomieszczeń konferencyjnych. Ponadto mogą one uczestniczyć w konferencjach organizowanych w Parku, a także nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Parku. Ofertę GPNT uzupełnia ulokowany w Parku fundusz kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA, którego celem jest inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez bezpłatne wsparcie pomysłodawców na początkowym etapie rozwoju, a następnie kapitałowe zaangażowanie w nowoutworzoną spółkę W GPNT prowadzona jest ponadto unikatowa w skali kraju działalność edukacyjna: funkcjonuje tam EduPark Centrum Edukacji dla dzieci i młodzieży, w którym mogą one w atrakcyjny sposób poznać prawa rządzące przyrodą, a także EduPrzedszkole przeznaczone dla dzieci pracowników Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pracowników i studentów gdańskich uczelni. We wrześniu 2011 planowane jest poszerzenie oferty 14

15 EduPrzedszkola poprzez uruchomienie klasy zerowej. Gdański Park Naukowo Technologiczny finansuje swoją bieżącą działalność z opłat za wynajem powierzchni biurowych i laboratoryjnych, a także z wynajmu sal konferencyjnych. Przychody z tej działalności zwiększyły się z 1 mln zł w 2008 r. do 3 mln zł w 2009 r. W 2010 r. dochody Parku utrzymały się na poziomie 3 mln zł. W I kwartale 2011 r. GPNT zatrudniał 34 osoby. Gdański Park Naukowo Technologiczny kieruje swoją ofertę do firm, które spełniają następujące kryteria: Planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych lub badań B+R; Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie takie jak: technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, technologie inżynierii materiałowej i nanotechnologie, biotechnologie, chemia żywności i leków oraz technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii; Cele innowacyjne będą realizowane, w szczególności, z udziałem uczelni wyższych i instytucji naukowych regionu; Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na wdrożenie nowej technologii i osiągnięcie dojrzałości technologicznej, po czym nastąpi przeniesienie działalności w inne lokalizacje (poza obszar GPN-T); Przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje efektywny popyt rynkowy; Przewidywany jest efekt w postaci produktów/usług posiadających możliwości/ potencjał uzyskania praw patentowych/licencji; Planowana działalność jest zgodna z przedsięwzięciami gospodarczymi i badawczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie GPN-T przez innych przedsiębiorców oraz umożliwi udział w wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów pomiędzy użytkownikami Parku; Zakładany jest udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie Pomorza, kraju, a także w 15

16 projektach badawczych Unii Europejskiej. Zaproponowany model przedsięwzięcia będzie generował w najbliższej przyszłości (w ciągu 2-3 lat) nowe miejsca pracy w regionie. W I kwartale 2011 r. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym funkcjonowało 35 firm. Obszary działania tych firm to: biotechnologia / biomedycyna 4 firmy, elektronika, telekomunikacja, informatyka 16 firm, usługi doradcze i finansowe 8 firm inne 7 firm Wykres 1. Obszary działania firm w GPNT Analiza działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym wskazuje, że dominującym sektorem głównej działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w Parku jest sektor M Polskiej Klasyfikacji Działalności (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), w którym funkcjonuje 14 firm. Następnym głównym sektorem działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w Parku jest sektor J według PKD (Informacja i komunikacja), w którym działa 10 firm. Ponadto 4 firmy wymieniają jako główny sektor N według PKD (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), po 2 firmy sektor C (Przetwórstwo przemysłowe) i sektor S (Pozostała działalność usługowa), natomiast 16

17 po 1 firmie sektory: P (Edukacja), G (Handel hurtowy i detaliczny), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi). Wykres 2. Przedsiębiorstwa w GPNT według sektorów działalności Jednak rozpatrując trzy pierwsze wskazywane przez przedsiębiorstwa sektory PKD należy stwierdzić, że aż 22 firmy wskazują jako swój sektor działania sektor M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), 20 firm sektor J (Informacja i komunikacja) oraz 6 firm sektor N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca). 17

18 Wykres 3. Sektory działalności najczęściej występujące wśród firm w GPNT Natomiast ze względu na rodzaj świadczonych usług można wskazać, że w GPNT funkcjonują firmy z branży architektonicznej, biotechnologicznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, finansowej, doradczej i reklamowej. Spośród firm działających w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym zdecydowaną większość (31 z 37 84%) stanowią firmy mikro. Ponadto w Parku działają 3 firmy małe (8%), 1 średnia (3%) oraz 2 duże (5%). Wykres 4. Firmy w GPNT w podziale na firmy mikro, małe, średnie i duże 18

19 17 spośród 39 firm (43%) działających w czerwcu 2011 r. na terenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego to przedsiębiorstwa funkcjonujące w Inkubatorze Technologicznym. Pozostałe 22 firmy działają poza Inkubatorem. Wykres 5. Udział firm w Inkubatorze w stosunku do wszystkich firm w GPNT Wszystkie firmy działające w Inkubatorze to firmy mikro (większość z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Wśród przedsiębiorstw działających w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym dominują firmy świadczące innowacyjne usługi dla przedsiębiorstw i instytucji w zakresie informatyki i telekomunikacji. Wśród nich 6 przedsiębiorstw to małe firmy działające w ramach Inkubatora Technologicznego, generujące niską średnią roczną sprzedaż (poniżej 100 tys. zł). Pozostałe firmy z tego sektora osiągają średnią wartość rocznej sprzedaży na poziomie 2,5 mln zł. Z kolei wśród firm zajmujących się profesjonalną, naukową i techniczną działalnością znajdują się przede wszystkim firmy działające poza Inkubatorem Technologicznym. Ich roczna sprzedaż to średnio ponad 500 tys. zł. 36% firm prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług na rynku regionalnym, 50% na rynku krajowym, a 14% - na rynku międzynarodowym. 19

20 Wykres 6. Firmy z GPNT funkcjonujące na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym W chwili obecnej 63% firm funkcjonujących w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym prowadzi innowacyjną działalność. Wykres 7. Firmy w GPNT prowadzące działalność innowacyjną Patenty posiada jedna firma zlokalizowana w Parku (jest ona w posiadaniu 4 rozwiązań chronionych patentami). Jednocześnie większość firm wskazuje na plany 20

21 rozwoju potencjału innowacyjnego w zakresie nowych rozwiązań i biotechnologii w najbliższej przyszłości. 11% firm działających w Parku prowadzi działalność badawczo rozwojową. 6% firm to firmy klasyfikowane jako start-up (firmy rozpoczynające działalność) wszystkie są firmami działającymi w ramach Inkubatora Technologicznego. Aż 61% spośród firm działających w GPNT przewiduje bardzo szybki rozwój swojej działalności w najbliższych 5 latach. 3. Budowa strategii Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego 3.1. Założenia do budowy strategii rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego Projekt budowy i rozwoju parku naukowo technologicznego w Gdańsku jest elementem strategii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która podejmuje wiele działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności województwa pomorskiego poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, tworzenie warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój nowoczesnych technologii. Park naukowo technologiczny w Gdańsku jest instrumentem wspierającym działania PSSE, będąc jednocześnie jedną z kluczowych instytucji regionu, której działania ukierunkowane są na poprawę innowacyjności regionalnej gospodarki i przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim z sektora mikro, małych i średnich firm. Parki naukowe i naukowo technologiczne są jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Istnieje wiele definicji parków. Zgodnie z definicją podawaną przez Światowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (International Association of Science Parks IASP) parki naukowe i technologiczne promują rozwój gospodarczy oraz konkurencyjność regionów i miast poprzez: tworzenie nowych możliwości biznesowych i zwiększanie wartości dodanej przedsiębiorstw już istniejących, wspieranie przedsiębiorczości i inkubowanie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw generowanie nowych miejsc pracy opartych na wiedzy budowanie atrakcyjnej powierzchni dla pracowników wiedzy 21

22 wzmacnianie synergii pomiędzy uniwersytetami i przedsiębiorstwami. W Polsce w 2002 r. ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. 2002, nr 41, poz. 363) określiła park technologiczny jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii miedzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, w którym oferowane są przedsiębiorstwom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badan naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Zgodnie z opracowaniem Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Witolda Kasperkiewicza koncepcja parków technologicznych powstała z potrzeby stworzenia nowatorskich rozwiązań, które powinny sprzyjać transferowi osiągnięć nauki i techniki ze sfery badawczorozwojowej do praktyki przemysłowej. W jego opinii parki technologiczne są nowoczesnymi instytucjami kreującymi terytorialne środowiska innowacyjne, mającymi na celu rozwój przedsiębiorczości w sferze nauki i techniki. Kluczową rolę w tworzeniu i efektywnym funkcjonowaniu parków technologicznych odgrywają silne ośrodki badawcze. Z kolei w publikacji Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka i Aleksandra Bąkowskiego, jako cel budowy parków technologicznych podane jest upowszechnienie jednej z najbardziej kompleksowych form instytucjonalnych, która ma zapewnić zwiększenie efektywności wykorzystania wyników prac badawczorozwojowych w praktyce gospodarczej i społecznej. Według autorów publikacji głównym zadaniem parku jest tworzenie środowiska innowacyjnego na styku nauki i biznesu, zdolnego do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Poprawa warunków dla przebiegu procesów innowacyjnych ma prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i zdynamizowania rozwoju regionalnego. Jak wskazują autorzy, koncepcja parków technologicznych nawiązuje do dziewiętnastowiecznej koncepcji marshallowskich dystryktów przemysłowych (industrial estates) dzięki skupieniu na 22

23 zamkniętym obszarze przedsiębiorstw i usług okołobiznesowych osiągane są efekty synergiczne, co w połączeniu z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) i finansowaniem przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital) może przerodzić się w środowisko innowacyjne. Bronisława Kowalak w publikacji Benchmarking parków technologicznych w Polsce wskazuje, że parki technologiczne są organizacyjnie i koncepcyjnie najbardziej rozwiniętym typem ośrodków innowacji w Polsce. W jej opinii łączą one w jednej strukturze funkcje wszystkich innych instytucji wpierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Park technologiczny, poprzez udostępnianie: infrastruktury wraz z pakietem specjalistycznych usług doradczych dla firm rozpoczynających działalność, powierzchni biurowo usługowych oraz produkcyjnych dla firm w fazie rozwoju, uzbrojonych terenów inwestycyjnych dla firm w fazie ekspansji oraz dla inwestorów zewnętrznych pobudza rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Dzięki kompleksowemu charakterowi usług oferowanych przedsiębiorcom park technologiczny ma zdolność kreowania bardzo silnego potencjału oddziaływania przedsięwzięcia na lokalną gospodarkę. Jednocześnie parki są ważnymi elementami regionalnego systemu innowacji. B. Kowalak stwierdza, że ocena efektywności oraz wpływu parku technologicznego na gospodarkę regionu jest związana z realizacją przez park funkcji inkubacyjnej (związanej z tworzeniem warunków dla powstawania nowych firm opartych na wiedzy), integracyjnej (polegającej na umożliwianiu rozwoju i intensyfikacji powiązań sieciowych pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu innowacji na poziomie regionu lub miasta), a także promocyjnej (park jako efektywny instrument marketingu terytorialnego, wskazujący otwartość na innowacje i nowoczesność postrzegania działań na rzecz aktywizacji rozwoju gospodarczego). Dzięki specyficznej roli parku technologicznego działający w nich mali przedsiębiorcy korzystają jednocześnie z silnej integracji globalnej (dostępności do Internetu i różnego rodzaju sieci, łatwiejszego dostępu do finansowania i doradztwa instytucji zarządzających), co pozwala na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorców, 23

24 jak i z silnej adaptacji lokalnej (bliskości innych firm, możliwości korzystania z doradztwa lub delegowania niektórych funkcji do instytucji zarządzających parkami bądź korzystania z usług innych firm i instytucji działających na terenie parku lub w jego otoczeniu), co przyspiesza proces uczenia się, skraca czas realizacji projektów. Marcin Żukowski w publikacji Komercjalizacja innowacji wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne (Rozdział Parki naukowo technologiczne w procesie inkubacji Innowacji ) stwierdza, że parki naukowe, podobnie jaki inkubatory technologiczne, nakierowane są na rozwój branż high tech. Jednak cechą odróżniającą je od inkubatorów jest skupienie na terenie parków naukowych wielu instytucji, zapewniających wsparcie firmom zlokalizowanym w parku, w tym na dostęp do laboratoriów czy zaawansowanej aparatury badawczej. Ponadto w ramach parków powstają sieci wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój technologiczny czy organizacyjny i jego gospodarcze wykorzystanie poprzez łączenie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców z rynkowo zorientowaną ofertą ze strony naukowców. M. Żukowski wskazuje ponadto, że proces tworzenia innowacji technologicznych jest niezwykle złożony i w związku z tym rolą parków naukowych jest nie tylko transfer wiedzy i technologii do firm działających na rynku, ale także tworzenie nowych przedsiębiorstw technologicznych. W celu realizacji swojej funkcji parku muszą dysponować kompleksowymi instrumentami wsparcia komercjalizacji wyników badań, dzięki czemu są w stanie tworzyć korzystne warunki dla efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Pierwszy park technologiczny w Polsce powstał w 1995 r. był to utworzony przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo Technologiczny. W latach nastąpił dynamiczny rozwój parków technologicznych w Polsce, przede wszystkim dzięki możliwości uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych. Obecnie uważa się, że w kraju działa około 30 parków naukowych, technologicznych lub naukowo technologicznych, z czego około 20 to jednostki dość dobrze zorganizowane, mające już pewne osiągnięcia. Należy jednak podkreślić, że poziom ich rozwoju jest bardzo zróżnicowany i nie wszystkie z nich spełniają kryteria parku technologicznego, zawarte we wskazanej wcześniej definicji z ustawy o finansowym wpieraniu inwestycji. W związku z tym określenie ostatecznej liczby działających w Polsce parków technologicznych jest bardzo trudne. Ponadto parki te znacząco 24

25 różnią się między sobą pod względem etapu rozwoju, wielkości, sposobu zarządzania czy modelu działania. Parki technologiczne zaczynają odgrywają w Polsce bardzo istotną rolę w stymulowaniu współpracy pomiędzy obszarem nauki i gospodarki. Szacuje się, że działa w nich około 500 podmiotów, w tym także jednostki naukowo badawcze, zatrudniają ponad 16 tys. osób. Jednak tereny, jakimi dysponują parki, są w dużym stopniu jeszcze niezagospodarowane (choć sytuacja ta wygląda różnie w różnych parkach). Najlepiej zbadana została grupa 17 parków technologicznych, które poddane zostały badaniu benchmarkingowemu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie to zostało przeprowadzone w 2010 r. przez konsorcjum firm F5 Konsulting Sp. z o.o. i Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Rekomendacje podsumowujące to badanie wskazują na pewne słabości związane z funkcjonowaniem parków technologicznych w Polsce, które wydają się być wspólne dla większości parków. Przede wszystkim konieczna jest poprawa efektywności i produktywności wykorzystania posiadanych przez parki aktywów poprzez zwiększanie liczby i wartości sprzedawanych usług oraz racjonalizację ponoszonych kosztów. Niezbędne jest także zwiększanie liczby współpracujących z parkami przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji finansowych. Powinno to przyczynić się do zwiększenia liczby firm typu spin-off i spin-out oraz wzrostu liczby chronionych prawem patentów i znaków towarowych, zgłaszanych przez lokatorów parków. Poprawie funkcjonowania parków i zwiększenia efektów ich działania służyć mogłoby także zwiększenie wykorzystania przez firmy w nich działające wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie w postaci venture i seed capital. W wielu parkach występuje także problem zbyt małej powierzchni przeznaczonej pod wynajem i inwestycje dla potencjalnych nowych lokatorów parków. W ramach tego samego badania powstał dokument Benchmarking parków technologicznych w Polsce Gdański Park Naukowo Technologiczny. Raport dedykowany, w którym omówione zostały szczegółowo wyniki badania benchmarkingowego w odniesieniu do Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Dokument ten opisuje sytuację Gdańskiego Parku Naukowo 25

26 Technologicznego na tle innych parków naukowo technologicznych w Polsce. GPNT plasuje się w grupie parków o najwyższych wysokich aktywach i stosunkowo dużych przychodach, choć na razie nie generuje zysku. Charakteryzuje go także duża wartość pozyskanych środków publicznych oraz dość duża sprawność w pozyskiwaniu projektów i partnerów do współpracy. Pozytywną cechą na tle innych parków jest też stosunkowo duża liczba firm innowacyjnych ulokowanych w Parku oraz duża liczba firm typu start-up. Jednocześnie pod względem liczby współpracujących jednostek naukowych i liczby lokatorów GPNT znajduje się w grupie parków o przeciętnych wynikach. Jego słabością na tle innych parków są przede wszystkim brak firm spin-off i mała liczba patentów, a także niskie wydatki na szkolenia Dokumenty strategiczne na poziomie kraju i regionu Idea budowy i funkcjonowania parku naukowo technologicznego jako miejsca, w którym dzięki współpracy nauki i biznesu wspierane są przedsięwzięcia innowacyjne mające wpływ na rozwój regionu jest zgodna z dokumentami strategicznymi na poziomie kraju i województwa. Raport Polska 2030, przygotowany w 2010 r. przez Zespół Doradców Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod kierunkiem Ministra Michała Boniego, jako jeden z kluczowych czynników rozwoju Polski wymienia spójność społeczną i terytorialną, a jako jedno z podstawowych założeń koncentrowanie wysiłku inwestycyjnego na biegunach wzrostu przy jednoczesnym uwzględnieniu wspierania mechanizmów dyfuzyjnych do obszarów o niższym potencjale wzrostu. W związku z tym jednym ze zdefiniowanych wyzwań rozwojowych jest przyspieszenie rozwoju polskich metropolii (z Trójmiastem jako jedną z nich). Z kolei w przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki (wersja z lutego 2011, poddana konsultacjom społecznym), określona została wizja Polski do roku 2020 jako otwartej i ekspansywnej gospodarki, oferującej nowej miejsca pracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnącej dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania zasobów, która zapewni wzrost 26

27 standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Celem strategicznym Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna), oparta na wiedzy i współpracy. Do tak sformułowanego celu strategicznego określono 5 celów operacyjnych: 1. Wzmocnienie warunków ramowych prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez poprawę efektywności wiedzy i pracy. 3. Rozwój przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności kapitału. 4. Budowa niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki. 5. Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o jej umiędzynarodowienie. Dla tych 5 celów operacyjnych wyznaczono 9 obszarów priorytetowych, z których dwa: Obszar priorytetowy 4: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury Obszar priorytetowy 5: Wzrost efektywności wiedzy (wspieranie rozwoju sfery B+R i transferu wiedzy) są najbardziej zbieżne ze strategią i działaniami Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. W 4 Obszarze priorytetowym wskazano m.in. następujące kierunki interwencji: 4.1. Wpieranie budowy i rozwoju oraz rozszerzanie dostępu do infrastruktury B+R poprzez: wspieranie budowy i rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej (rozszerzenie i konsolidacja rozproszonej infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej, modernizacja i bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury), wspieranie budowy i rozwoju ośrodków innowacji (m.in. parków naukowo technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych, centrów transferu technologii), zwiększanie dostępu do infrastruktury społecznej niezbędnej dla rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospodarki. Z kolei w 5 Obszarze priorytetowym jako jedne z najbardziej istotnych kierunków 27

28 interwencji wskazano: 5.2. Budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności: pogłębianie integracji pomiędzy polityką przedsiębiorczości a polityką innowacyjną i naukowo-techniczną łączenie transferu technologii z tworzeniem nowych i wspieraniem młodych firm (nowe przedsiębiorstwa innowacyjne, spin-offs, przedsiębiorczość akademicka), zwiększanie dostępności publicznych programów wsparcia B+R dla sektora MSP, poprawa koordynacji polityki naukowej i innowacyjnej na poziomie centralnym oraz wzmocnienie horyzontalnego, interdyscyplinarnego podejścia do problematyki gospodarki wiedzy, wzmocnienie regionalnej polityki innowacyjnej m.in. poprzez zwiększenie autonomii samorządow regionalnych w tym zakresie, koncentrację działań i środków finansowych na projektach kluczowych dla rozwoju gospodarki wiedzy w regionie, wprowadzenie zasad regionalnego partnerstwa, orientację na trwałość realizowanych działań, a także: 5.3. Wspieranie współpracy w systemie Innowacji poprzez m.in: wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami oraz współpracy sfery B+R z przedsiębiorstwami (premiowanie wspólnych badań i prac rozwojowych), promocja mechanizmów kojarzenia partnerów biznesowych, rozwój działalności informacyjnej, doradczej w tym zakresie, wspieranie współpracy w ramach klastrów oraz powiązań kooperacyjnych w tym platform technologicznych, parków naukowo-technologicznych, ekoprzemysłowych, współpracy w łańcuchu dostaw, etc. wsparcie procesów klasteringu w specjalnych strefach ekonomicznych, wspieranie i promocja nowych form innowacji - otwartych innowacji, innowacji społecznych, user driven innovation, innowacji nietechnologicznych, oraz: 5.4. Stworzenie otoczenia sprzyjającego tworzeniu, wykorzystaniu i ochronie wiedzy poprzez m.in: wspieranie powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw (inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra transferu 28

29 technologii, punkty konsultacyjno-doradcze), świadczących specjalistyczne usługi konsultacyjno-doradcze, wspieranie rozwoju i dostępu przedsiębiorstw do infrastruktury badawczo rozwojowej oraz biznesowej w ramach parków naukowych, technologicznych i przemysłowych. Także przyjęta przez rząd w 2010 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego odnosi się do kwestii związanych z podnoszeniem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki na szczeblu centralnym i regionalnym. Cel strategiczny Krajowej Strategii to: efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Tak określony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą 3 celów: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ) 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ) 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie ( sprawność ). Cel pierwszy realizowany będzie za pomocą czterech działań: 1.1 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych. 1.2 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi. 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw działania tematyczne. W ramach działania 1 przewidziane jest m.in. rozwijanie we wszystkich stolicach województw funkcji metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, takich jak funkcje gospodarcze (obecność struktur zarządzania ważnymi korporacjami gospodarczymi i finansowymi), naukowe (zapewnianie najwyższych standardów instytucji naukowych i badawczych, bogata oferta centrów transferu technologii). W ramach działania 3 przewidziane są m.in. poddziałania: Zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez 29

30 przedsiębiorstwa, instytucje regionalne Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB). W ramach tych poddziałań jako pożądane kierunki interwencji wskazywane jest stymulowanie wzrostu gospodarczego ośrodków regionalnych poprzez zwiększanie podaży i popytu na innowacje dzięki wspieraniu przepływu wiedzy i wykorzystania osiągnięć naukowych. Działania na szczeblu regionalnym w zakresie innowacyjności powinny być ściśle powiązane z regionalnymi strategiami innowacji (RSI). Dla zwiększania intensywności współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i badawczymi konieczne jest wspieranie tworzenie innowacyjnych technologii, produktów i usług we współpracy pomiędzy światem biznesu i nauką. Zgodnie z zapisami KSRR wspieranie sfery gospodarczej powinno koncentrować się nie na bezpośrednim dotowaniu poszczególnych przedsiębiorców, lecz na tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i rozwijania atrakcyjności inwestycyjnej. Polityka regionalna oddziaływać powinna tylko w tych ośrodkach i dziedzinach wspierania biznesu, w których rynek nie zapewnia odpowiedniego zakresu lub jakości usług. Strategia rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020 definiuje wizję strategii następująco: "Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego - region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki; partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych." Strategia określa 3 Priorytety cele strategiczne i kierunki działań, wśród których znaleźć można wiele odniesień do kwestii podnoszenia innowacyjności gospodarki i przedsiębiorstw regionalnych. W Priorytecie I. Konkurencyjność zakłada się m.in. konieczność oddziaływania na silną i trwałą pozycję regionu w skali europejskiej poprzez rozwój przedsiębiorczości, Innowacji i nowych technologii, budowę aktywnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Priorytet ten będzie realizowany przez kilka celów strategicznych, z których 30

31 dwa: Cel strategiczny 1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i Innowacji Cel strategiczny 3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne odnoszą się w sposób bezpośredni do celów, jakie stawiane są przez Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym. W ramach Celu strategicznego 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji wskazywane są m.in. następujące kierunki działań: wspieranie rozwoju skoordynowanej sieci instytucji otoczenia biznesu zapewniających dostęp do kapitału oraz trwałe podnoszenie gotowości inwestycyjnej firm dzięki sprawnemu systemowi informacji gospodarczej, prawnej i technicznej oraz systemowi kształcenia kadr i doradztwa, w tym także doradztwa proinnowacyjnego; tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych MŚP poprzez wzmacnianie sektora B+R i wzrost efektywności współpracy sfer nauki i gospodarki, m.in. poprzez budowę sprawnych mechanizmów transferu innowacji wspartych odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą tworzenie i rozwój firm innowacyjnych; promocja postaw rynkowych, innowacyjnych oraz nastawionych na aktywność międzynarodową (w tym eksportową) i ekoefektywność wśród przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz sektora B+R; tworzenie warunków organizacyjnych, administracyjnych, prawnych i finansowych dla powstawania skupisk współpracujących przedsiębiorstw (grup branżowych i klastrów); tworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw generujących wysoką wartość dodaną i zatrudnienie, zwłaszcza usługowych; Natomiast w ramach Celu strategicznego 3 Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne wskazane są m.in. takie kierunki działań jak: wsparcie rentownych branż i przedsiębiorstw o wysokiej zdolności tworzenia miejsc pracy lub charakteryzujących się wysokim zatrudnieniem, a także tworzenie warunków dla rozwoju bieguna innowacji przemysłu, m.in. na bazie tradycyjnych dla województwa branż; 31

32 tworzenie warunków dla rozwoju przemysłów morskich i branż kooperujących oraz usług logistycznych; Zagadnienia związane ze wspieraniem innowacyjności przedsiębiorstw województwa pomorskiego omówione są także w Regionalnej strategii innowacji województwa pomorskiego. Strategia ta, opracowana w 2004 r., wskazuje 3 priortety: Priorytet 1 Zwiększanie zdolności firm do wprowadzania Innowacji Priorytet 2 Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R Priorytet 3 Zbudowanie systemu wdrażania Regionalnej strategii Innowacji. W ramach Priorytetu 1 najbardziej istotne dla określenia celowości i kierunków działania parku naukowo technologicznego jest działanie F 7 tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych. W ramach tego działania zaplanowane zostały przedsięwzięcia związane z tworzeniem dogodnych warunków do osiedlania się firm przemysłowych i innowacyjnych we wzajemnym sąsiedztwie, co przyczynić się powinno do podnoszenia atrakcyjności Pomorza dla inwestycji w zakresie zaawansowanych produktów i technologii. Jako najbardziej istotne dla realizacji tego działania wskazano tereny dwóch specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych w województwie pomorskim Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Intensyfikacja działań obu stref, zmierzających do przekształcania istniejących zorganizowanych obszarów przemysłowych w skupiska firm innowacyjnych oraz tworzenie nowych zorganizowanych obszarów przemysłowych, wskazane zostały jako niezbędne do poprawy warunków dla inwestycji zmierzających do powstawania nowych produktów i technologii. Kolejnym priorytetem odnoszącym się do kwestii związanych z funkcjonowaniem parku naukowo technologicznego, jest Priorytet 2 Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R. W ramach tego priorytetu kluczowym działaniem odnoszącym się do interesującej nas kwestii jest działanie P! Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R. Jednym z celów działania jest doskonalenie publicznych podmiotów B+R tworzenie nowych kompetencji B+R i centrów doskonałości, a także integracja wiodących kompetencji B+R regionu w formie tworzenia centrów zaawansowanych technologii. Ponadto w działaniu podkreśla się konieczność zwiększenia komercyjnego wykorzystania potencjału publicznych podmiotów B+R (uczelni, instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów naukowo 32

33 badawczych, ośrodków badawczo rozwojowych). W opisie realizacji działania znajdują się m.in. takie przedsięwzięcia, jak inicjowanie powołania nowych centrów doskonałości, parków naukowych, centrów zaawansowanych technologii i innych publicznych podmiotów B+R. Na podstawie przeanalizowanych powyżej dokumentów można stwierdzić, że jednym z zasadniczych celów rozwojowych na kolejne lata zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym, będzie zwiększanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki. Jest to tym bardziej istotne, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie innowacyjności. Zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2011 r. Innovation Unin Competitiveness Report Polska przeznacza na badania i rozwój zaledwie 0,68% PKB (dane za 2009 r.), czyli trzykrotnie mniej od średniej unijnej. Poziom ten wzrósł tylko nieznacznie w ciągu ostatnich 10 lat (w 2000 r. wynosił 0,64%). Wykres 8. Wydatki na B+R w Polsce i w Unii Europejskiej Problemem jest także struktura wydatków na B+R sektor prywatny wydatkuje na badania i rozwój zaledwie 0,19% PKB (1,25% średnio w UE). Reszta środków pochodzi z funduszy publicznych 33

34 Wykres 9. Struktura wydatków na B+R w Polsce i w Unii Europejskiej Wśród firm zatrudniających ponad 49 osób udział przedsiębiorstw innowacyjnych (definiowanych jako te, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty i/lub procesy) w przemyśle wynosi około 35%. Niecałe 40% firm prowadzi działalność innowacyjną (czyli ponosi nakłady na tę działalność). Wykres 10. Przedsiębiorstwa innowacyjne w Polsce Jedną z przyczyn niskiej innowacyjności polskiej gospodarki jest jej struktura 34

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku Inwestycje we wspólne cele! zaparkuj swój pomysł na biznes w zaparkuj swój pomysł na biznes w Gdańsku Gdański Park Naukowo - Technologiczny powstał z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo