ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY AB 201 LABORATORIUM PRACOWNIA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań B/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania biologiczne i pobieranie próbek wody B/9 Badania biologiczne osadów ściekowych C/9/P G/9 K/9/P N/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, powietrza, gazów odlotowych, biogazów Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne, gazy odlotowe Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gleby, wody, ścieków, osadów, powietrza, gazów odlotowych, KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 201 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 1/16

2 Wody powierzchniowe Wody podziemne Gleba Osady ściekowe powierzchniowa Pracownia w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2, Bydgoszcz Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, biologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Liczba bakterii grupy coli od 3 NPL/100 ml Metoda fermentacyjno probówkowa Liczba bakterii grupy coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Liczba Escherichia coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Fitoplankton (rzeki) od 1 org./1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (jeziora) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (zbiorniki zaporowe) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Biomasa fitoplanktonu (rzeki) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (jeziora) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (zbiorniki zaporowe) Metoda mikroskopowa PN-ISO :2003 PN-EN ISO :2004 PN-ISO :1997 PN-ISO :1998 PN-EN ISO :2011 Procedura Badawcza PB-118 Wydanie I z dnia Procedura Badawcza PB-126 wydanie I z dnia na podstawie instrukcji producenta testu Colilert-18/Quanti-Tray. Metodyka GIOŚ 2012 z wyłączeniem pkt. 5; 7.7; 8 Metodyka GIOŚ z 2009 wyłączeniem pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Metodyka GIOŚ 2012 pkt. 7.7 Metodyka GIOŚ 2009 pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 2/16

3 Osady ściekowe Gleba Osady ściekowe Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2) C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2) C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp. zakres: od 1 jaja/100 g Metoda mikroskopowa ilościowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda jakościowa biochemiczna Temperatura (0 50) C Metoda pomiarowa bezpośrednia ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) S/cm Metoda konduktometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (1,0 21,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Barwa (2 250) mg/l Pt Zawiesina ogólna (2 2000) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (0,5 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (3 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT ( ) mg/l O2 Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,2 200) mmol/l Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów (0,016 15) mg/l (P) (0,05 50) mg/l (PO4) PN-EN ISO 6222:2004 Procedura Badawcza PB-116 wydanie IV z dnia PN-Z :2001 Wytyczne metodyczne Instytutu Medycyny Wsi. Lublin listopad 1993 r. Procedura Badawcza PB-400 wydanie III z dnia PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN ISO 7887:2012 cz. 6 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.4 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 3/16

4 Stężenie azotu amonowego (0,04 10) mg/l (N NH4) (0,05 12,8) mg/l (NH4) Stężenie azotu amonowego (2,0 1000) mg /l (NNH4) Stężenie azotu azotynowego (0,004 2,5) mg/l (N NO2) (0,013 8,2) mg/l (NO2) Stężenie azotu azotanowego (0,02 50) mg/l (NNO3) (0,09 220) mg/l (NO3) Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/l (2,0 1000) mg/l Stężenie azotu ogólnego Stężenie chlorków (5 4000) mg/l Stężenie ogólnego węgla organicznego (1,0 2000) mg/l w zakresie podczerwieni Stężenie węglowodorów aromatycznych benzen (0,60 35,2) g/l toluen (0,70 34,7) g/l (m+p)-ksylen (0,90 69,0) g/l suma o-ksylen i styren (1,30 71,5) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Indeks oleju mineralnego (0,06 5,4) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną PN-ISO :2002 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-EN 25663:2001 PN-73/C PN-ISO 9297:1994 PN-EN 1484:1999 Procedura Badawcza PB-332 Wydanie IV z dnia PN-EN ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 4/16

5 Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(b)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(k)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(a)piren (0,001 0,060) μg/l dibenzo(a,h)antracen (0,001 0,060) μg/l benzo(g,h,i)perylen (0,001 0,060) μg/l indeno(1,2,3-c,d)piren (0,001 0,060) μg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (2,0 250) g/l ołów (2,0 250) g/l nikiel (2,5 250) g/l żelazo (10,0 600) g/l mangan (10,0 600) g/l chrom (1,0 250) g/l kadm (0,5 100) g/l tal (2,0 250) g/l arsen (1,0 250) g/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (0,10 30) mg/l ołów (0,20 40) mg/l nikiel (0,20 30) mg/l kadm (0,03 10) mg/l cynk (0,03 10) mg/l Stężenie sodu (0, ) mg/l Stężenie potasu (0, ) mg/l Stężenie wapnia i magnezu wapń (0, ) mg/l magnez (0,05 100) mg/l Twardość ogólna wody PN-EN ISO 17993:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :1994+Ak:1997 +Ap1:2009 PN-ISO :1994+Ak:1997 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 5/16

6 Stężenie metali miedź (0,002 10) mg/l kadm (0, ) mg/l nikiel (0,005 10) mg/l ołów (0,005 10) mg/l chrom (0,001 10) mg/l cynk (0,01 10) mg/l żelazo (0,01 10) mg/l mangan (0,01 10) mg/l bar (0,03 50) mg/l bor (0,1 50) mg/l kobalt (0,002 10) mg/l wanad (0,002 10) mg/l molibden (0,002 10) mg/l glin (0,01 10) mg/l antymon (0,005 10) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (0,0005 6,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych chrom (0,20 40) mg/l żelazo (0,20 40) mg/l mangan (0,05 30) mg/l Stężenie formaldehydu (0,01 3,5) mg/l metoda spektrofotometryczna Stężenie fluorków (0,2 20) mg/l Stężenie krzemionki (1 100) mg/l Stężenie azotu w postaci amoniaku i jonów amonowych Stężenie siarczanów (2,5 5000) mg/l Metoda wagowa Indeks nadmanganianowy (0,5 50) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT ( ) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0,02 20) mg/l PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-469 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-471 wydanie V z dnia Procedura Badawcza PB-481 wydanie IV z dnia PN-73/C Procedura Badawcza PB-425 wydanie IV z dnia PN-EN ISO 8467:2001 Procedura Badawcza PB-472 wydanie V z dnia PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.7 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 6/16

7 Gleba Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l fluorki (0,1 3,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie fosforu ogólnego (0,05-30) mg/l Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa 10 S/cm 2,0 S/cm Metoda konduktometryczna Zawartość węgla organicznego i całkowita zawartość węgla (2,0 40) g/kg Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA: naftalen (0,03 7,5) mg/kg fenantren (0,03 7,5) mg/kg antracen (0,03 7,5) mg/kg fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)antracen (0,03 7,5) mg/kg chryzen (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)piren (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(g,h,i)perylen (0,03 7,5) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN- ISO 11465:1999 PN-ISO 10390:1997 PN-ISO AC1:1997 PN-ISO 10694:2002 Procedura Badawcza PB-349 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 7/16

8 Gleba Gleba Osady miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg żelazo (2,0 100) mg/kg mangan (2,0 100) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) żelazo (20,0 1000) mg/kg mangan (5,0 1000) mg/kg chrom (20,0 1000) mg/kg Zawartość wapnia i magnezu wapń (100, ) mg/kg magnez (10,0 1500) mg/kg Zawartość rtęci (0,01 6,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-ISO 11047:2001 metoda B PN-ISO 11047:2001 metoda A Procedura Badawcza PB-201 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 8/16

9 Osady Osady ściekowe Powietrze atmosferyczne miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2-12 Metoda potencjometryczna Straty przy prażeniu (4 100) % Metoda wagowa Stężenie fosforu ogólnego (5,0 2000) mg/kg Stężenie związków organicznych etylobenzen (0, ) µg/m³ benzen (0, ) µg/m³ toluen (0, ) µg/m³ (m+p)-ksylen (0, ) µg/m³ o-ksylen (0, ) µg/m³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie ditlenku siarki i ditlenku azotu ditlenek siarki (0,14 68,6) g/m 3 ditlenku azotu (0,16 176) g/m 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 14672:2006 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 Procedura Badawcza PB-357 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-343 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 9/16

10 - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na węgiel aktywny - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na filtry - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Stężenie związków organicznych Toluen (0,20 180) µg w próbce (m+p) ksylen (0,35 350) µg w próbce o-ksylen (0,20 180) µg w próbce benzen (0,20 180) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(a)antracen benzo(j)fluoranten benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten benzo(a)piren dibenzo(a,h)antracen indeno(1,2,3-cd)piren (1,0 1800) ng w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) miedź (0,25 12,5) g w próbce ołów (0,25 12,5) g w próbce nikiel (0,25 12,5) g w próbce kadm (0,05 2,5) g w próbce chrom (0,25 12,5) g w próbce mangan (0,5 30) g w próbce żelazo (0,5 30) g w próbce arsen (0,05 12,5) g w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (5, ) g w próbce ołów ( ) g w próbce nikiel ( ) g w próbce kadm (1,5 5000) g w próbce chrom ( ) g w próbce mangan (2, ) g w próbce cynk (1, ) g w próbce żelazo ( ) g w próbce Procedura Badawcza PB-309 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-353 wydanie V z dnia PN-EN 14385:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 10/16

11 - próbki powietrza pobrane na filtry - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów absorpcyjnych miedź (0,25 12,5) g w próbce ołów (0,25 12,5) g w próbce nikiel (0,25 12,5) g w próbce kadm (0,05 2,5) g w próbce chrom (0,25 12,5) g w próbce mangan (0,5 30) g w próbce żelazo (0,5 30) g w próbce arsen (0,05 12,5) g w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (5, ) g w próbce ołów ( ) g w próbce nikiel ( ) g w próbce kadm (1,5 5000) g w próbce chrom ( ) g w próbce mangan (2, ) g w próbce cynk (1, ) g w próbce żelazo ( ) g w próbce miedź (0,2 25) µg w próbce ołów (0,2 25) µg w próbce nikiel (0,25 25) µg w próbce kadm (0,05 10) µg w próbce chrom (0,1 25) µg w próbce mangan (1,0 60) µg w próbce arsen (0,1 25) µg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź ( ) µg w próbce ołów ( ) µg w próbce nikiel ( ) µg w próbce kadm (3 1000) µg w próbce chrom ( ) µg w próbce mangan (5 3000) µg w próbce Procedura Badawcza PB-201 wydanie VI z dnia: Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia: PN-EN 14385:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 11/16

12 Biogazy Gazy odlotowe (E) Stężenie metanu (1,0 100) % Metoda absorpcji promieniowania IR Stężenie ditlenku węgla (1,0 25) % Metoda absorpcji promieniowania IR Stężenie tlenu (1,0 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja metanu, ditlenku węgla Stężenie ogólnego węgla organicznego (0,3 500) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo jonizacyjnej (FID) Pobieranie próbek związków organicznych do badań Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego i roztworów pochłaniających Emisja związków organicznych Stężenie SO2, NO, NO2, CO, CO2 i O2 SO2 (2, ) mg/m 3 NO (1,34 670) mg/m 3 NO2 (2 40) mg/m 3 CO (1, ) mg/m 3 CO2 (0,01 20) % Metoda absorpcji promieniowania IR Procedura Badawcza PB-600 wydanie III z dnia PN-EN 12619:2013 PN-Z :1999 PN-ISO 10396:2001 O2 (0,01 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, NO, NO2, NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, CO2 i O2 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ,0) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-Z :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 12/16

13 Gazy odlotowe (E) Pobieranie próbek do badań stężeń: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V Stężenie As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb As (0, ,075) mg/m 3 Cd (0, ) mg/m 3 Cr (0, ) mg/m 3 Cu (0, ) mg/m 3 Mn (0, ) mg/m 3 Ni (0, ) mg/m 3 Pb (0, ) mg/m 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Emisja metali Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,5 50) mg/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych Zawartość związków organicznych: aceton (0, ) mg/ m 3 octan etylu (0, ) mg/ m 3 octan butylu (0, ) mg/ m 3 toluen (0, ) mg/ m 3 (m+p)-ksylen (0, ) mg/ m 3 o-ksylen (0, ) mg/ m 3 styren (0, ) mg/ m 3 benzen (0, ) mg/ m 3 etylobenzen (0, ) mg/ m 3 węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja związków organicznych (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 14385:2005 PN-EN :2007 PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 13/16

14 -próbki gazów odlotowych pobrane na węglu aktywnym - próbki gazów odlotowych pobrane w roztworach pochłaniających Zawartość związków organicznych: aceton (2, ) g w próbce octan etylu (4, ) g w próbce octan butylu (4, ) g w próbce Benzen (1, ) g w próbce Toluen (1, ) g w próbce Etylobenzen (1, ) g w próbce (m+p)-ksylen (3, ) g w próbce o-ksylen (1, ) g w próbce Styren (1, ) g w próbce węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu etylowego (2,5 100) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-propylowego (1,9 80,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu n-butylowego (1,6 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-butylowego (1,5 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną PN-EN 13649:2005 Procedura Badawcza PB-310 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-312 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-320 wydanie II z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 14/16

15 - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - pole elektromagnetyczne Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 40 GHz od 0,3 V/m do 10 kv/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 100 khz od 1μT do 10 mt Metoda pomiarowa bezpośrednia Gęstość mocy w paśmie częstotliwości 300 MHz 40 GHz (0, ) W/m 2 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 15/16

16 Status zmian: wersja pierwotna A Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 201 Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 16/16

17 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 161 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz LABORATORIUM PRACOWNIA WE WŁOCŁAWKU ul. Kopernika Włocławek Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9/P G/9 K/9/P N/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, ścieków Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 161 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 1/6

18 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gleby Pracownia we Włocławku ul. Kopernika 2, Włocławek Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań biologicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ph 3 12 Metoda potencjometryczna Temperatura (0,0 50) C Metoda pomiaru bezpośredniego Zawiesina (2 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Przewodność elektryczna właściwa 20 S/cm ms/cm Metoda konduktometryczna Zasadowość ogólna (0,5 20) mmol/dm 3 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (4 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie rozpuszczonego tlenu (0,1 21) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenu rozpuszczonego jako procentu nasycenia Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) (3 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) (0,5 6) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie azotu amonowego (0,02 64) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (2 1000) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/dm 3 PN-ISO :1997 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-EN ISO 19458:2007 Procedura Badawcza B-43 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 10523:2012 PN-C-04584: 1977 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 Procedura Badawcza B-40 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO :2002 PN-EN 25663:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 2/6

19 Zakres akredytacji Nr AB 161 Stężenie azotu azotynowego (0,005 20) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,04 100) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów (0,05 500) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) ( ) mg/dm³ O2 Stężenie ogólnego węgla organicznego (2,0 1000) mg/dm 3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Indeks oleju mineralnego (0,1 100) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie metali Cynk (0,05 160) mg/dm 3 Kadm (0,05 160) mg/dm 3 Nikiel (0,2 200) mg/dm 3 Miedź (0,1 160) mg/dm 3 Ołów (0,5 200) mg/dm 3 Stężenie metali Mangan (0,1 400) mg/dm 3 Żelazo (0,2 1000) mg/dm 3 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego od 3 NPL/100 ml Metoda fermentacyjno probówkowa PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-C : 1973 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 4 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 8 PN-ISO 6060:2006 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 8288:2002 Procedura Badawcza B-26 wydanie 4 z dnia PN-75/C PN-77/C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 3/6

20 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gleby Barwa Metoda wizualna Stężenie chlorków ( ) mg/dm³ Stężenie metali Chrom ogólny, żelazo (10 500) µg/dm 3 Mangan (8 400) µg/dm 3 Miedź (4 200) µg/dm 3 Nikiel (4 400) µg/dm 3 Ołów (2 500) µg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Barwa (10 500) mg/dm 3 ( Pt ) Indeks nadmanganianowy (1 100) mg/dm 3 Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie azotu organicznego Stężenie azotu nieorganicznego Stężenie potasu (0,1 200) mg/dm 3 Stężenie sodu (0, ) mg/dm 3 Stężenie pierwiastków Magnez (0,05 200) mg/dm 3 Wapń (0,5 600) mg/dm 3 Twardość ogólna Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Cynk (2 8000) mg/kg s.m. Kadm (1 8000) mg/kg s.m. Miedź (2 8000) mg/kg s.m. Nikiel (4 8000) mg/kg s.m. Ołów ( ) mg/kg s.m. Procedura Badawcza B-30 wydanie 3 z dnia PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 15586:2005 Procedura Badawcza B-30 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 15216:2010 Procedura Badawcza B-49 wydanie 3 z dnia PN-ISO :1994 PN-ISO :1994+Ap1:2009 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza B-53 Wydanie 1 z dnia PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 7 Procedura Badawcza B-4 wydanie 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 4/6

21 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gazy odlotowe E) hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidulanych gazowych związków organicznych Stężenie węglowodorów Benzen (0,02 60) mg/m 3 Etylobenzen (0,02 180) mg/m 3 (m+p)-ksylen (0,02 180) mg/m 3 o-ksylen (0,02 180) mg/m 3 Toluen (0,02 180) mg/m 3 Octan etylu (0,2 500) mg/m 3 Octan butylu (0,2 500) mg/m 3 Alkohol butylowy (0,2 500) mg/m 3 Styren (0,5 2000) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10 Pa Metoda spiętrzenia Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu (z obliczeń ) Stężenie SO2, NO, NO2, CO, CO2 i O2 SO2 (9 1900) mg/m 3 NO (6 1000) mg/m 3 NO2 (2 40) mg/m 3 CO (4 1250) mg/m 3 CO2 (0,1 15) % Metoda detekcji w podczerwieni NDIR O2 (0,1 21) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, NO, NO2, NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, CO2 i O2 Równoważny poziom dźwięku A (30 110) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A (30 110) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 13649:2005 PN-Z :1994 PN-ISO 10396:2001 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz.U. 2014, poz.1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu F i punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 5/6

22 Zakres akredytacji Nr AB 161 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 161 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 6/6

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 sierpnia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 23 września 2015 r. Nazwa i adres AB 199 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE Zał. nr 1 do załącznika nr 5 (na podstawie Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 235, wydanego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1388

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1388 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1388 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015)

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) L* Kod metody badań Normy i/lub procedury badawcze Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze Metoda niereferencyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze ZAKRES AKREDYTACJI wydanie nr 6, 1 sierpnia 2008r. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Pracownia Fizyko-Chemiczna Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Delegatura w Płocku LABORATORIUM Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Ślesin 15-17 maja 2006 Struktura organizacyjna WIOŚ Zadania Laboratorium WIOŚ Badania stanu środowiska Pomiary kontrolne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna 1/8 Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia FizykoChemiczna Badane cechy/metoda Odczyn ph Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 418

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 418 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 418 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2011 r. Nazwa i adres CENTRUM BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Badane cechy/metoda Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 20 lutego 2013 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe Celem systemu jakości w PMŚ jest zapewnienie odpowiedniej jakości danych o środowisku, do czego m.in. zobowiązana jest Polska jako kraj członkowski

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/204,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:40 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 10 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 215 Kod

Bardziej szczegółowo