ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY AB 201 LABORATORIUM PRACOWNIA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań B/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania biologiczne i pobieranie próbek wody B/9 Badania biologiczne osadów ściekowych C/9/P G/9 K/9/P N/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, powietrza, gazów odlotowych, biogazów Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne, gazy odlotowe Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gleby, wody, ścieków, osadów, powietrza, gazów odlotowych, KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 201 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 1/16

2 Wody powierzchniowe Wody podziemne Gleba Osady ściekowe powierzchniowa Pracownia w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2, Bydgoszcz Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, biologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Liczba bakterii grupy coli od 3 NPL/100 ml Metoda fermentacyjno probówkowa Liczba bakterii grupy coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Liczba Escherichia coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Fitoplankton (rzeki) od 1 org./1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (jeziora) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (zbiorniki zaporowe) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Biomasa fitoplanktonu (rzeki) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (jeziora) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (zbiorniki zaporowe) Metoda mikroskopowa PN-ISO :2003 PN-EN ISO :2004 PN-ISO :1997 PN-ISO :1998 PN-EN ISO :2011 Procedura Badawcza PB-118 Wydanie I z dnia Procedura Badawcza PB-126 wydanie I z dnia na podstawie instrukcji producenta testu Colilert-18/Quanti-Tray. Metodyka GIOŚ 2012 z wyłączeniem pkt. 5; 7.7; 8 Metodyka GIOŚ z 2009 wyłączeniem pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Metodyka GIOŚ 2012 pkt. 7.7 Metodyka GIOŚ 2009 pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 2/16

3 Osady ściekowe Gleba Osady ściekowe Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2) C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2) C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp. zakres: od 1 jaja/100 g Metoda mikroskopowa ilościowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda jakościowa biochemiczna Temperatura (0 50) C Metoda pomiarowa bezpośrednia ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) S/cm Metoda konduktometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (1,0 21,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Barwa (2 250) mg/l Pt Zawiesina ogólna (2 2000) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (0,5 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (3 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT ( ) mg/l O2 Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,2 200) mmol/l Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów (0,016 15) mg/l (P) (0,05 50) mg/l (PO4) PN-EN ISO 6222:2004 Procedura Badawcza PB-116 wydanie IV z dnia PN-Z :2001 Wytyczne metodyczne Instytutu Medycyny Wsi. Lublin listopad 1993 r. Procedura Badawcza PB-400 wydanie III z dnia PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN ISO 7887:2012 cz. 6 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.4 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 3/16

4 Stężenie azotu amonowego (0,04 10) mg/l (N NH4) (0,05 12,8) mg/l (NH4) Stężenie azotu amonowego (2,0 1000) mg /l (NNH4) Stężenie azotu azotynowego (0,004 2,5) mg/l (N NO2) (0,013 8,2) mg/l (NO2) Stężenie azotu azotanowego (0,02 50) mg/l (NNO3) (0,09 220) mg/l (NO3) Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/l (2,0 1000) mg/l Stężenie azotu ogólnego Stężenie chlorków (5 4000) mg/l Stężenie ogólnego węgla organicznego (1,0 2000) mg/l w zakresie podczerwieni Stężenie węglowodorów aromatycznych benzen (0,60 35,2) g/l toluen (0,70 34,7) g/l (m+p)-ksylen (0,90 69,0) g/l suma o-ksylen i styren (1,30 71,5) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Indeks oleju mineralnego (0,06 5,4) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną PN-ISO :2002 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-EN 25663:2001 PN-73/C PN-ISO 9297:1994 PN-EN 1484:1999 Procedura Badawcza PB-332 Wydanie IV z dnia PN-EN ISO :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 4/16

5 Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(b)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(k)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(a)piren (0,001 0,060) μg/l dibenzo(a,h)antracen (0,001 0,060) μg/l benzo(g,h,i)perylen (0,001 0,060) μg/l indeno(1,2,3-c,d)piren (0,001 0,060) μg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (2,0 250) g/l ołów (2,0 250) g/l nikiel (2,5 250) g/l żelazo (10,0 600) g/l mangan (10,0 600) g/l chrom (1,0 250) g/l kadm (0,5 100) g/l tal (2,0 250) g/l arsen (1,0 250) g/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (0,10 30) mg/l ołów (0,20 40) mg/l nikiel (0,20 30) mg/l kadm (0,03 10) mg/l cynk (0,03 10) mg/l Stężenie sodu (0, ) mg/l Stężenie potasu (0, ) mg/l Stężenie wapnia i magnezu wapń (0, ) mg/l magnez (0,05 100) mg/l Twardość ogólna wody PN-EN ISO 17993:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :1994+Ak:1997 +Ap1:2009 PN-ISO :1994+Ak:1997 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 5/16

6 Stężenie metali miedź (0,002 10) mg/l kadm (0, ) mg/l nikiel (0,005 10) mg/l ołów (0,005 10) mg/l chrom (0,001 10) mg/l cynk (0,01 10) mg/l żelazo (0,01 10) mg/l mangan (0,01 10) mg/l bar (0,03 50) mg/l bor (0,1 50) mg/l kobalt (0,002 10) mg/l wanad (0,002 10) mg/l molibden (0,002 10) mg/l glin (0,01 10) mg/l antymon (0,005 10) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (0,0005 6,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych chrom (0,20 40) mg/l żelazo (0,20 40) mg/l mangan (0,05 30) mg/l Stężenie formaldehydu (0,01 3,5) mg/l metoda spektrofotometryczna Stężenie fluorków (0,2 20) mg/l Stężenie krzemionki (1 100) mg/l Stężenie azotu w postaci amoniaku i jonów amonowych Stężenie siarczanów (2,5 5000) mg/l Metoda wagowa Indeks nadmanganianowy (0,5 50) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT ( ) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0,02 20) mg/l PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-469 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-471 wydanie V z dnia Procedura Badawcza PB-481 wydanie IV z dnia PN-73/C Procedura Badawcza PB-425 wydanie IV z dnia PN-EN ISO 8467:2001 Procedura Badawcza PB-472 wydanie V z dnia PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.7 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 6/16

7 Gleba Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l fluorki (0,1 3,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie fosforu ogólnego (0,05-30) mg/l Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa 10 S/cm 2,0 S/cm Metoda konduktometryczna Zawartość węgla organicznego i całkowita zawartość węgla (2,0 40) g/kg Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA: naftalen (0,03 7,5) mg/kg fenantren (0,03 7,5) mg/kg antracen (0,03 7,5) mg/kg fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)antracen (0,03 7,5) mg/kg chryzen (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)piren (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(g,h,i)perylen (0,03 7,5) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN- ISO 11465:1999 PN-ISO 10390:1997 PN-ISO AC1:1997 PN-ISO 10694:2002 Procedura Badawcza PB-349 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 7/16

8 Gleba Gleba Osady miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg żelazo (2,0 100) mg/kg mangan (2,0 100) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) żelazo (20,0 1000) mg/kg mangan (5,0 1000) mg/kg chrom (20,0 1000) mg/kg Zawartość wapnia i magnezu wapń (100, ) mg/kg magnez (10,0 1500) mg/kg Zawartość rtęci (0,01 6,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-ISO 11047:2001 metoda B PN-ISO 11047:2001 metoda A Procedura Badawcza PB-201 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 8/16

9 Osady Osady ściekowe Powietrze atmosferyczne miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2-12 Metoda potencjometryczna Straty przy prażeniu (4 100) % Metoda wagowa Stężenie fosforu ogólnego (5,0 2000) mg/kg Stężenie związków organicznych etylobenzen (0, ) µg/m³ benzen (0, ) µg/m³ toluen (0, ) µg/m³ (m+p)-ksylen (0, ) µg/m³ o-ksylen (0, ) µg/m³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie ditlenku siarki i ditlenku azotu ditlenek siarki (0,14 68,6) g/m 3 ditlenku azotu (0,16 176) g/m 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 14672:2006 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 Procedura Badawcza PB-357 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-343 wydanie III z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 9/16

10 - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na węgiel aktywny - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na filtry - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Stężenie związków organicznych Toluen (0,20 180) µg w próbce (m+p) ksylen (0,35 350) µg w próbce o-ksylen (0,20 180) µg w próbce benzen (0,20 180) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(a)antracen benzo(j)fluoranten benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten benzo(a)piren dibenzo(a,h)antracen indeno(1,2,3-cd)piren (1,0 1800) ng w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) miedź (0,25 12,5) g w próbce ołów (0,25 12,5) g w próbce nikiel (0,25 12,5) g w próbce kadm (0,05 2,5) g w próbce chrom (0,25 12,5) g w próbce mangan (0,5 30) g w próbce żelazo (0,5 30) g w próbce arsen (0,05 12,5) g w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (5, ) g w próbce ołów ( ) g w próbce nikiel ( ) g w próbce kadm (1,5 5000) g w próbce chrom ( ) g w próbce mangan (2, ) g w próbce cynk (1, ) g w próbce żelazo ( ) g w próbce Procedura Badawcza PB-309 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-353 wydanie V z dnia PN-EN 14385:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 10/16

11 - próbki powietrza pobrane na filtry - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów absorpcyjnych miedź (0,25 12,5) g w próbce ołów (0,25 12,5) g w próbce nikiel (0,25 12,5) g w próbce kadm (0,05 2,5) g w próbce chrom (0,25 12,5) g w próbce mangan (0,5 30) g w próbce żelazo (0,5 30) g w próbce arsen (0,05 12,5) g w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (5, ) g w próbce ołów ( ) g w próbce nikiel ( ) g w próbce kadm (1,5 5000) g w próbce chrom ( ) g w próbce mangan (2, ) g w próbce cynk (1, ) g w próbce żelazo ( ) g w próbce miedź (0,2 25) µg w próbce ołów (0,2 25) µg w próbce nikiel (0,25 25) µg w próbce kadm (0,05 10) µg w próbce chrom (0,1 25) µg w próbce mangan (1,0 60) µg w próbce arsen (0,1 25) µg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź ( ) µg w próbce ołów ( ) µg w próbce nikiel ( ) µg w próbce kadm (3 1000) µg w próbce chrom ( ) µg w próbce mangan (5 3000) µg w próbce Procedura Badawcza PB-201 wydanie VI z dnia: Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia: PN-EN 14385:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 11/16

12 Biogazy Gazy odlotowe (E) Stężenie metanu (1,0 100) % Metoda absorpcji promieniowania IR Stężenie ditlenku węgla (1,0 25) % Metoda absorpcji promieniowania IR Stężenie tlenu (1,0 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja metanu, ditlenku węgla Stężenie ogólnego węgla organicznego (0,3 500) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo jonizacyjnej (FID) Pobieranie próbek związków organicznych do badań Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego i roztworów pochłaniających Emisja związków organicznych Stężenie SO2, NO, NO2, CO, CO2 i O2 SO2 (2, ) mg/m 3 NO (1,34 670) mg/m 3 NO2 (2 40) mg/m 3 CO (1, ) mg/m 3 CO2 (0,01 20) % Metoda absorpcji promieniowania IR Procedura Badawcza PB-600 wydanie III z dnia PN-EN 12619:2013 PN-Z :1999 PN-ISO 10396:2001 O2 (0,01 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, NO, NO2, NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, CO2 i O2 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ,0) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-Z :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 12/16

13 Gazy odlotowe (E) Pobieranie próbek do badań stężeń: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V Stężenie As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb As (0, ,075) mg/m 3 Cd (0, ) mg/m 3 Cr (0, ) mg/m 3 Cu (0, ) mg/m 3 Mn (0, ) mg/m 3 Ni (0, ) mg/m 3 Pb (0, ) mg/m 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Emisja metali Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,5 50) mg/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych Zawartość związków organicznych: aceton (0, ) mg/ m 3 octan etylu (0, ) mg/ m 3 octan butylu (0, ) mg/ m 3 toluen (0, ) mg/ m 3 (m+p)-ksylen (0, ) mg/ m 3 o-ksylen (0, ) mg/ m 3 styren (0, ) mg/ m 3 benzen (0, ) mg/ m 3 etylobenzen (0, ) mg/ m 3 węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja związków organicznych (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 14385:2005 PN-EN :2007 PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 13/16

14 -próbki gazów odlotowych pobrane na węglu aktywnym - próbki gazów odlotowych pobrane w roztworach pochłaniających Zawartość związków organicznych: aceton (2, ) g w próbce octan etylu (4, ) g w próbce octan butylu (4, ) g w próbce Benzen (1, ) g w próbce Toluen (1, ) g w próbce Etylobenzen (1, ) g w próbce (m+p)-ksylen (3, ) g w próbce o-ksylen (1, ) g w próbce Styren (1, ) g w próbce węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu etylowego (2,5 100) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-propylowego (1,9 80,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu n-butylowego (1,6 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-butylowego (1,5 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną PN-EN 13649:2005 Procedura Badawcza PB-310 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-312 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-320 wydanie II z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 14/16

15 - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - pole elektromagnetyczne Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 40 GHz od 0,3 V/m do 10 kv/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 100 khz od 1μT do 10 mt Metoda pomiarowa bezpośrednia Gęstość mocy w paśmie częstotliwości 300 MHz 40 GHz (0, ) W/m 2 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 15/16

16 Status zmian: wersja pierwotna A Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 201 Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 26 maja 2015 r. str. 16/16

17 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 161 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz LABORATORIUM PRACOWNIA WE WŁOCŁAWKU ul. Kopernika Włocławek Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9/P G/9 K/9/P N/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, ścieków Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 161 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 1/6

18 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gleby Pracownia we Włocławku ul. Kopernika 2, Włocławek Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań biologicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ph 3 12 Metoda potencjometryczna Temperatura (0,0 50) C Metoda pomiaru bezpośredniego Zawiesina (2 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Przewodność elektryczna właściwa 20 S/cm ms/cm Metoda konduktometryczna Zasadowość ogólna (0,5 20) mmol/dm 3 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (4 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie rozpuszczonego tlenu (0,1 21) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenu rozpuszczonego jako procentu nasycenia Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) (3 6000) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) (0,5 6) mg/dm 3 O2 Metoda elektrochemiczna Stężenie azotu amonowego (0,02 64) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (2 1000) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/dm 3 PN-ISO :1997 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-EN ISO 19458:2007 Procedura Badawcza B-43 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 10523:2012 PN-C-04584: 1977 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 Procedura Badawcza B-40 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO :2002 PN-EN 25663:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 2/6

19 Zakres akredytacji Nr AB 161 Stężenie azotu azotynowego (0,005 20) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,04 100) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów (0,05 500) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) ( ) mg/dm³ O2 Stężenie ogólnego węgla organicznego (2,0 1000) mg/dm 3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Indeks oleju mineralnego (0,1 100) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie metali Cynk (0,05 160) mg/dm 3 Kadm (0,05 160) mg/dm 3 Nikiel (0,2 200) mg/dm 3 Miedź (0,1 160) mg/dm 3 Ołów (0,5 200) mg/dm 3 Stężenie metali Mangan (0,1 400) mg/dm 3 Żelazo (0,2 1000) mg/dm 3 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego od 3 NPL/100 ml Metoda fermentacyjno probówkowa PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-C : 1973 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 4 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 8 PN-ISO 6060:2006 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 8288:2002 Procedura Badawcza B-26 wydanie 4 z dnia PN-75/C PN-77/C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 3/6

20 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gleby Barwa Metoda wizualna Stężenie chlorków ( ) mg/dm³ Stężenie metali Chrom ogólny, żelazo (10 500) µg/dm 3 Mangan (8 400) µg/dm 3 Miedź (4 200) µg/dm 3 Nikiel (4 400) µg/dm 3 Ołów (2 500) µg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Barwa (10 500) mg/dm 3 ( Pt ) Indeks nadmanganianowy (1 100) mg/dm 3 Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie azotu organicznego Stężenie azotu nieorganicznego Stężenie potasu (0,1 200) mg/dm 3 Stężenie sodu (0, ) mg/dm 3 Stężenie pierwiastków Magnez (0,05 200) mg/dm 3 Wapń (0,5 600) mg/dm 3 Twardość ogólna Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Cynk (2 8000) mg/kg s.m. Kadm (1 8000) mg/kg s.m. Miedź (2 8000) mg/kg s.m. Nikiel (4 8000) mg/kg s.m. Ołów ( ) mg/kg s.m. Procedura Badawcza B-30 wydanie 3 z dnia PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 15586:2005 Procedura Badawcza B-30 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 15216:2010 Procedura Badawcza B-49 wydanie 3 z dnia PN-ISO :1994 PN-ISO :1994+Ap1:2009 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza B-53 Wydanie 1 z dnia PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 7 Procedura Badawcza B-4 wydanie 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 4/6

21 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gazy odlotowe E) hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidulanych gazowych związków organicznych Stężenie węglowodorów Benzen (0,02 60) mg/m 3 Etylobenzen (0,02 180) mg/m 3 (m+p)-ksylen (0,02 180) mg/m 3 o-ksylen (0,02 180) mg/m 3 Toluen (0,02 180) mg/m 3 Octan etylu (0,2 500) mg/m 3 Octan butylu (0,2 500) mg/m 3 Alkohol butylowy (0,2 500) mg/m 3 Styren (0,5 2000) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10 Pa Metoda spiętrzenia Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu (z obliczeń ) Stężenie SO2, NO, NO2, CO, CO2 i O2 SO2 (9 1900) mg/m 3 NO (6 1000) mg/m 3 NO2 (2 40) mg/m 3 CO (4 1250) mg/m 3 CO2 (0,1 15) % Metoda detekcji w podczerwieni NDIR O2 (0,1 21) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO2, NO, NO2, NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, CO2 i O2 Równoważny poziom dźwięku A (30 110) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A (30 110) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 13649:2005 PN-Z :1994 PN-ISO 10396:2001 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz.U. 2014, poz.1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu F i punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 5/6

22 Zakres akredytacji Nr AB 161 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 161 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 20 kwietnia 2015 r. str. 6/6

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 322 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 sierpnia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo