PEDAGOGIKA PRAWO PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA PRACA SOCJALNA...46

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY REKRUTACJI...56 PRAWO * PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA Administracja publiczna... 27,29 Administracja samorządowa Administracja gospodarcza... 27,29 Bezpieczeństwo publiczne...28 Administracja w służbie zdrowia - nowość...28,30 Administracja skarbowa - nowość...28,30 Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości - nowość...28,30 Administracja i prawo w biznesie - nowość...28,30 E-government oraz nowoczesne formy administracji - nowość Administrowanie i obrót nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe...30 Organizacja i zarządzanie w administracji - nowość...30 PEDAGOGIKA Profilaktyka uzależnień Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza...37 Resocjalizacja... 37,41 Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym...37,40 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna...38,40 Pedagogika ogólna (specjalność ogólnopedagogiczna)...38 Technika Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi...38 Pedagogika integracyjna - nowość Doradztwo zawodowe i planowanie karier...39 Pedagogika rewalidacyjna oligofrenopedagogika Psychopedagogika... 39,41 Edukacja seksualna z elementami edukacji zdrowotnej (specjalność nauczycielska) - nowość Animacja edukacyjno-kulturalna Coaching, mentoring i wspieranie rozwoju osobistego...41 Pedagogika rodziny Opieka i wychowanie Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne...42 Andragogika z edukacją gerontologiczną - nowość...42 Terapia zajęciowa - nowość...42 PRACA SOCJALNA...46 EKONOMIA ,36 Ekonomia menedżerska - nowość Biznes międzynarodowy - nowość...31 Analityk rynków finansowych - nowość...31 Psychologia w biznesie - nowość Prawo w biznesie - nowość Funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej...32 Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne...32 Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse...33 Bankowość i doradztwo finansowe - nowość...33 Zarządzanie sprzedażą - nowość Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Marketing i public relations STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE...34,36 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polityka międzynarodowa i dyplomacja Turystyka międzynarodowa...34 Studia wschodnie DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA...35,36 Dziennikarstwo Public relations, promocja i komunikacja medialna...35 *w przygotowaniu FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, ROSYJSKA, HISZPAŃSKA GEODEZJA I KARTOGRAFIA...48 BUDOWNICTWO Budownictwo energooszczędne Rewitalizacja obiektów budowlanych...49 Budownictwo ogólne - nowość Budownictwo drogowe - nowość...50 Technologia i organizacja budownictwa - nowość...50 INFORMATYKA Teleinformatyka Grafika komputerowa Technologie internetowe Informatyka w usługach finansowych...52 Systemy baz danych Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów...52 Inżynieria obrazu i dźwięku Inżynieria oprogramowania INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA...53 Bezpieczeństwo bankowe Bezpieczeństwo kryzysowe STUDIA PODYPLOMOWE

3 SŁOWO OD REKTORA Decyzja o dalszym kształceniu należy do najważniejszych w życiu. Wybór Uczelni i kierunku studiów wiąże się z trudem odnalezienia swojego miejsca w rzeczywistości XXI wieku a zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Dlatego wybierając dalszą drogę kształcenia warto postawić na uczelnię, której osiągnięcia są znane zarówno w kraju, jak i za granicą; uczelnię cieszącą się dobrą opinią; uczelnię, której dyplom ułatwi karierę zawodową. To gwarantuje Państwu Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Nasza Uczelnia, to jedna z najprężniej rozwijających się szkół wyższych w kraju. Według ministerialnych statystyk i Raportu Perspektyw z 2013 roku jesteśmy 18 największą niepubliczną szkołą wyższą, wśród ponad trzystu działających w Polsce. Zapraszam zatem serdecznie do Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, najchętniej wybieranej i największej uczelni niepublicznej w Bydgoszczy, która zajmuje wysokie miejsca w prestiżowych rankingach oraz która każdego roku zdobywa coraz to liczniejsze laury i wyróżnienia za swoją działalność. Pragnę podkreślić, że Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa to uczelnia, w której liczy się człowiek, jego pasje i potencjał. Wierni misji zawierającej się w słowach SAPIENTIAE SERVIENTES, poszukujemy nowoczesnych rozwiązań naukowych i dydaktycznych w służbie mądrości i człowiekowi. Dbając o najwyższą jakość kształcenia przedstawiamy szeroką ofertę prestiżowych i unikatowych kierunków oraz specjalności. Stwarzamy ponadto możliwość uzyskania w trakcie studiów dwóch dyplomów, a także nabycia dodatkowych, praktycznych umiejętności, oferując do wyboru ponad 180 modułów kształcenia i studiów podyplomowych. Szczególną ofertę kierujemy do osób niepełnosprawnych, stwarzając im przyjazne warunki studiowania. Prowadzimy również prestiżową Akademię Liderów, dzięki której każdy może odkryć swoje zdolności, nabyć umiejętności i profesjonalnie przygotować się do osiągania sukcesów. Stawiając na bardzo dobre przygotowanie do zawodu, współpracujemy z pracodawcami konsultując z nimi programy studiów i organizując m.in. interesujące, efektywne praktyki. Zapewniamy bardzo dobre warunki studiowania w nowoczesnych budynkach w centrum miasta, z pełną infrastrukturą, parkingami i dogodnym dojazdem. Szczególnym atutem jest świetna atmosfera, konkurencyjne, stabilne opłaty i stypendia. Jako Uczelnia prowadząca aktywną i szeroką działalność międzynarodową, organizujemy uznane w środowisku naukowym międzynarodowe konferencje, realizujemy internacjonalne projekty, w których uczestniczą również studenci, mający możliwość wyjazdów do kilkudziesięciu krajów Europy, jak i innych części świata. Dbając o najwyższą jakość kształcenia, prowadzimy również studia w językach angielskim i rosyjskim. Zapraszając do studiowania w naszej Uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania oraz przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych. SŁOWO OD REKTORA Prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska

4 WŁADZE UCZELNI WŁADZE UCZELNI * Rektor prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska Prezydent mgr Roman Czakowski Prorektor prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta Kanclerz mgr Justyna Adamczyk Wydział Prawa i Administracji Wydział Ekonomiczno-Społeczny Dziekan prof. nadzw. KPSW, dr hab. Krystyna Kwaśniewska Prodziekan doc. dr Hanna Malinowska Dziekan prof. zw. KPSW, prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy Prodziekan dr Beata Bazeli Wydział Pedagogiczny Dziekan prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska Prodziekan prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska Prodziekan dr Marta Chyła Prodziekan dr Marta Małecka Wydział Techniczny Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziekan doc. dr inż. Piotr Wilkoszewski * Rok akademicki 2013/2014 Prodziekan dr Jan Owedyk Dziekan prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Tecław Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego mgr Andrzej Stobrawa

5 ARGUMENT 1 Uczelnia z misją Sapientiae Servientes w służbie mądrości 3 Sapientiae Servientes (w służbie mądrości) słowa te umieszczone na sztandarze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej wyrażają misję Uczelni. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy to miejsce, gdzie wspólnym wysiłkiem poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, czerpiąc z sentencji: człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia (Centessimus Annus, 49). Rektor KPSW dokonuje immatrykulacji KPSW w Bydgoszczy we wszystkich zakresach swojej działalności jest zorientowana na służenie drugiemu człowiekowi. Nasza misja to przygotowanie absolwentów do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy i wymogów pracodawców oraz wyzwań gospodarki globalnej. By ten cel zrealizować, KPSW powołała do życia Radę Doradczą Pracodawców, Przedsiębiorców i Samorządowców. Zespół ekspertów wspiera pracowników Uczelni swoim doświadczeniem w opracowywaniu i doskonaleniu planów studiów, praktyk oraz dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców. Misją KPSW jest także wychowanie studentów w duchu zasad moralnych i odpowiedzialności za wykonywane przez siebie zadania. Pragniemy, by ich wiedza i postawy wyniesione z Uczelni były zgodne z europejskim i światowym trendem kształcenia, pozwalającym na kompetentne i świadome funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli ludźmi o silnej motywacji zawodowej. Strategia rozwoju KPSW oparta jest na przesłankach stanowiących jednocześnie jej podstawy rozwojowe m. in.: stałym rozwoju potencjału naukowo-badawczego i innowacyjnego Uczelni, zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia poprzez doskonalenie metod dydaktycznych, wprowadza- nie nowych technik i technologii edukacyjnych oraz metod zarządzania procesem dydaktycznym, stałym poszerzaniu oferty dydaktycznej poprzez tworzenie nowych kierunków, specjalności studiów, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i prognoz na rynku pracy, zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz kształceniu własnej kadry dydaktycznej, nadaniu priorytetowego charakteru kształtowaniu postaw kreatywnych i kształceniu umiejętności kluczowych, takich jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa m.in. poprzez realizację takich innowacyjnych projektów jak Akademia Liderów, promowaniu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz dialogu międzykulturowego poprzez wdrażanie efektywnych rozwiązań, implementowanych m.in. dzięki wymianie doświadczeń z partnerami zagranicznymi, promowaniu mobilności jako jednego ze stałych elementów rozwoju zawodowego kadry i studentów oraz wdrażaniu programów studiów w językach obcych, a także organizację szeroko zakrojonych inicjatyw o charakterze internacjonalnym, budowaniu partnerstw strategicznych i sieci międzynarodowych, które pozwalają na przeprowadze- nie zaawansowanych prac i wymiany poglądów na poszczególne zagadnienia istotne dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego. Wręczenie Stypendium Prezydenta KPSW Poczet sztandarowy KPSW DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Toruńskiej 55-57

6 4 ARGUMENT 2 Kadra i badania naukowe to siła KPSW DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Siłą Uczelni są indywidualne i zespołowe badania naukowe prowadzone przez naszych pracowników. Jednym z wielu efektów prowadzonych badań są organizowane przez KPSW konferencje. O naszych konferencjach pisano w około 200 krajach, a corocznie uczestniczy w nich kilkuset przedstawicieli świata nauki z kraju i zagranicy. Do najbardziej znanych, cyklicznych konferencji należą m in.: Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu Jeden świat wiele kultur i Etyka w mediach, organizowane we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Uroczyste otwarcie przez Rektora KPSW IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Jeden świat wiele kultur Uczelnia prowadzi również popularnonaukowe wykłady otwarte, których prelegentami są wybitni profesorowie z innych, zaprzyjaźnionych uczelni i pracownicy naukowo-dydaktyczni KPSW. Służą temu m.in. Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki, sympozja i spotkania ze znanymi osobistościami ze świata nauki, kultury, polityki, gospodarki, mediów itp. Na konferencji gościliśmy przedstawicieli zagranicznych rządów (na zdjęciu Attila Fülöp, Podsekretarz Stanu, Węgry)... Prestiż Uczelni podnosi również działające od 2004 roku Wydawnictwo KPSW, które w swoim dorobku posiada kilkadziesiąt publikacji. Warto nadmienić, że nasza Uczelnia, jako nieliczna, wydaje czasopismo naukowe Roczniki Ekonomiczne KPSW, które uzyskało 5 punktów na prestiżowej ministerialnej liście 2623 polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Ponadto w Uczelni wydawane są czasopisma: Rocznik Naukowy KPSW Nauki o Edukacji oraz studia z zakresu nauk prawnoustrojowych Miscellanea. Wyrazem rozwoju naukowego KPSW jest również tworzenie specjalistycznych jednostek prowadzących badania naukowe. W 2011 roku w ramach współpracy naukowej z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger Benedykt XVI zostało otwarte Centrum Studiów Ratzingera, jako jedyne w świecie znajdujące się poza Watykanem, promujące myśl humanistyczną Ks. Prof. J. Ratzingera. Jest to ogromne wyróżnienie dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i miasta Bydgoszczy. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia młodej kadry naukowej, czego wyrazem są otwarte dla środowiska bydgoskiego Warsztaty Naukowe dla Doktorantów i Habilitantów, działające w KPSW od 2010 roku. W 2012 roku powołano Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych działające przy Wydziale Pedagogicznym. Ważne jest, aby zgodnie z najlepszymi wzorami akademickimi rozwój naukowy nie był sprawą wyłącznie indywidualną, ale żeby uzyskiwał wsparcie naukowców, mentorów akademickich. O akademickości, o wysokiej jakości kształcenia oprócz infrastruktury decyduje przede wszystkim czynnik ludzki. KPSW zatrudnia około 550 pracowników, w tym ponad 400 pracowników naukowo-dydaktycznych z kraju i z zagranicy. Uczelnia może poszczycić się kadrą wybitnych i uznanych naukowców, w tym licznym gronem profesorów, m.in.:...oraz zagranicznych wykładowców (na zdjęciu prof. Gianfranco Vento, USGM Marconi, Włochy) Prof. dr hab. Marian Bybluk Prof. dr hab. Vasyl Chekurin Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Prof. dr hab. Piotr Dowbor Prof. dr hab. Andrzej Drożyner Prof. dr hab. Petro Gudz Prof. dr hab. Petro Khomyn

7 5 Prof. dr hab. Albert Kotowski Prof. dr hab. Ryszard Paczuski Prof. dr hab. Lech Witkowski Prof. nadzw. KPSW dr hab. Anna Gryniuk Prof. nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska Prof. nadzw. KPSW dr hab. Anna Matuszczak Prof. nadzw. KPSW dr hab. inż Ryszard Sygulski Prof. dr hab. Mariusz Kulicki Prof. dr hab. Janusz Rulka Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Prof. nadzw. KPSW dr hab. Aleksander Grzelak Prof. nadzw. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska Prof. nadzw. KPSW dr hab. inż. Maria Mrówczyńska Prof. nadzw. KPSW dr hab. Sławomir Tecław Prof. dr hab. Liubov Lipych Prof. dr hab. Janusz Sługocki Prof. nadzw. KPSW dr hab. Jacek Chwałek Prof. nadzw. KPSW dr hab. Alicja Grześkowiak Prof. nadzw. KPSW ks. dr Mariusz Kuciński Prof. nadzw. KPSW dr hab. Mieczysław Oryl dr hab. Jan Waskan Prof. dr hab. Dmytro Luk yanets Prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov Prof. nadzw. KPSW dr Helena Czakowska Prof. nadzw. KPSW dr hab. Stefan Grzybowski Prof. nadzw. KPSW dr hab. Ewa Kustra Prof. nadzw. KPSW dr hab. Krzysztof Piątek dr hab Ewa Żmich - Widera Prof. dr hab. Janusz Meller Prof. dr hab. Aleksander Szwedek Prof. nadzw. KPSW dr hab. inż Krzysztof Czaplewski Prof. nadzw. KPSW dr hab. inż. Włodzimierz Jabłoński Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta Prof. nadzw. KPSW dr Paweł Prusak Prof. nadzw. KPSW dr hab. Andrzej Wojciechowski Prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy Prof. dr hab. Galina Tarasenko Prof. nadzw. KPSW dr hab. Sławomir Dąbrowa Prof. nadzw. KPSW dr hab. Wojciech Jasiakiewicz Prof. nadzw. KPSW dr hab. Krystyna Kwaśniewska Prof. nadzw. KPSW dr Roman Sass Prof. nadzw. KPSW dr hab. Iryna Zaverukha Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde Prof. nadzw. KPSW dr hab. Henryk Dolecki Prof. nadzw. KPSW dr hab. Tomasz Justyński Prof. nadzw. KPSW dr hab. Oksana Lyashenko Prof. nadzw. KPSW dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka Prof. nadzw. KPSW dr hab. Włodzimierz Zientara DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

8 6 ARGUMENT 3 Nowoczesne projekty wyróżniają Uczelnię DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Jeden świat-wiele kultur W IV edycji Konferencji uczestniczyło ponad 30 rektorów i przedstawicieli uczelni z zagranicy oraz ponad 400 uczestników z kraju Od 2010 roku cykliczna Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa Jeden świat wiele kultur umożliwiła stworzenie nowych, wspólnych obszarów zrozumienia i dialogu wśród osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. W 2013 roku Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Bydgoszczy po raz czwarty była organizatorem Konferencji z cyklu Jeden świat wiele kultur pod przewodnim tytułem Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego. Konferencja jest kontynuacją corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na temat problemów współczesnego świata. Sukces dotychczasowych konferencji sprawił, że została ona nie tylko dostrzeżona, ale również doceniona przez krajowe i międzynarodowe środowisko naukowe. Wydarzenie to zostało odnotowane przez media w 160 krajach. W dotychczasowych konferencjach wzięło udział około 500 referentów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków badawczych, między innymi z Watykanu, Rosji, Włoch, Grecji, Turcji, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumunii, Litwy oraz ponad 1800 uczestników. W 2013 roku w konferencji udział wzięli rektorzy i przedstawiciele uniwersytetów, instytucji rządowych oraz otoczenia biznesu m.in. z Turcji, Grecji, Węgier, Rumunii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Kirgistanu i Kazachstanu. Konferencji towarzyszyło także I Międzynarodowe Forum Gospodarcze, którego celem jest rozwój szeroko pojętej współpracy nauki i biznesu. Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych Rozwój mobilności, wypracowanie wspólnych rozwiązań z partnerami zagranicznymi w ramach partnerstw strategicznych, wdrożenie wspólnych programów studiów, poszerzenie współpracy z krajami sąsiadującymi i azjatyckimi to tylko część kluczowych elementów strategii Uczelni przewidzianej na kolejne lata. W listopadzie 2013 roku KPSW zainicjowała podpisanie porozumienia powołującego Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych, którego celem jest usprawnienie i pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz ich otoczeniem w oparciu o Międzynarodową Sieć Uniwersytetów i Szkół Wyższych. Członkowie Konsorcjum realizują współpracę w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć w obszarze działalności naukowo-badawczej, wymiany doświadczeń w ramach działalności dydaktycznej oraz prowadzenia wspólnych starań na rzecz rozwoju przestrzeni edukacyjnej, ekonomicznej, kulturowej i sportowej. Podejmowane inicjatywy mają służyć poprawie jakości i efektywności systemów edukacyjnych, otwarciu na środowisko i świat, rozwojowi szeroko rozumianej współpracy z otoczeniem biznesowym w celu wzmocnienia konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym oraz zapewnieniu właściwej konwergencji trzech elementów trójkąta wiedzy, który łączy obszary badań naukowych, szkolnictwa oraz biznesu w zintegrowaną sieć innowacji. Ponadto ideą Konsorcjum jest wykorzystanie sieci uniwersyteckiej do nawiązania współpracy międzynarodowej podmiotów w sferze biznesu, kultury, sportu i innych obszarów życia społeczno gospodarczego np. poprzez organizowane Forum Gospodarcze, targi, sympozja, spotkania kulturalne itp. Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych odbyło się podczas IV edycji konferencji Jeden świat - wiele kultur. Centrum Kultury Kirgistanu Podczas IV edycji konferencji Jeden świat wiele kultur podpisano porozumienie pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Kirgistanu im. J. Balasagyna w Kirgistanie i Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, o utworzeniu Centrum Kultury Polskiej w Kirgistanie z siedzibą w Narodowym Uniwersytecie Kirgistanu oraz Centrum Kultury Kirgistanu z siedzibą w Polsce w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Intencją stron porozumienia jest: powołanie placówek upowszechniających polski i kirgiski doro- bek kulturowy, zapewnienie możliwości uczenia się i doskonalenia umiejętno- ści posługiwania się językiem polskim i kirgiskim, popularyzacja wiedzy o kulturze polskiej i kirgiskiej, historii oraz ich dziedzictwie narodowym i języku. Rektorzy podpisują porozumienie powołujące Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych

9 Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki / International Open Scientific Days Studentki z Kazachstanu w strojach narodowych popularnonaukowe wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych naukow- ców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli biznesu, interdyscyplinarne warsztaty, treningi, lekcje i zajęcia dla studentów, nauczy- cieli, dzieci i seniorów, konkursy naukowe oraz artystyczne, sesje klubów dyskusyjnych, sympozja naukowe, imprezy interkulturowe i integracyjne, organizowane przez studentów i na- uczycieli zagranicznych, turnieje sportowe z udziałem międzynarodowych drużyn. W celu intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów oraz popularyzacji nauki, kultury i sztuki, a także promocji najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni i naszych partnerów, KPSW organizuje cykliczne spotkania naukowe i imprezy popularnonaukowe takie jak Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki, które od 2012 roku wpisały się na stałe do kalendarza imprez międzynarodowych Uczelni. Jednym z celów przedsięwzięcia jest rozwój dialogu międzykulturowego i społecznego jako działanie zapobiegające dyskryminacji i sprzyjające kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową oraz kształtowanie świadomości kulturowej. Program Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki jest tworzony we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, wieloma instytucjami, jednostkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, jak również przedstawicielami biznesu. W ofercie MODN znaleźć można m.in.: Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki to także okazja, by poznać Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą, zapoznać się z jej szeroką ofertą studiów i uzyskać odpowiedzi na każde nurtujące pytanie. W 2014 roku Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki odbędą się od 7 do 13 kwietnia. Degustacja potraw narodowych Szkoła Języków Obcych KPSW Międzynarodowa, wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, która na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Filologicznego, to jeden z największych atutów Szkoły Języków Obcych KPSW. Profesjonalni nauczyciele legitymują się znakomitą znajomością języka, mają doskonałe przygotowanie metodyczne i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Szkoła oferuje kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania oraz kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatów z języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Szkoła Języków Obcych KPSW przygotowuje do zdawania egzaminów organizowanych, m.in. przez Instytut Goethego, Instytut Cervantesa, British Council, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów po twierdzających stopień znajomości danego języka obcego. W przypadku języka angielskiego, część kursu Dr Grażyna Szabelska w pokazie walki polską szablą husarską Lynette Lee-Messenger (Londyn) podczas jednego z wykładów MODN Uczestnicy kursu w Perth College można realizować w Wielkiej Brytanii w Szkocji w Perth College University of Highlands and Islands Language school. Placówka ta posiada akredytację British Council i od 30 lat organizuje kursy językowe przygotowujące do egzaminów Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE). W ofercie SJO KPSW znaleźć można także szereg kursów specjalistycznych, które dostosowane są do potrzeb różnych branż (np. prawniczej, technicznej, biznesowej, medycznej). 7 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

10 8 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej Collegium Polonica Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej oferuje cudzoziemcom możliwość uczenia się i do skonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz zdobycia wiedzy z zakresu pol skiej kultury i historii. Oferuje kursy dostosowane do potrzeb i możliwości studenta: semestralne, roczne (intensywne) oraz letnie, wzbogacone programem kulturalnym i sportowym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim lub włoskim. W ofercie znajdują się także moduły kształcenia: Kanon kultury polskiej, Kanon kultury europejskiej, Warsztat międzykulturowy (opis modułów znajduje się na stronie 45). Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej organizowana jest przez Wydział Pedagogiczny i Centrum dla Studentów Zagranicznych KPSW. Program Stypendialno-Edukacyjny Step KPSW od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi Program Stypendialno-Edukacyjny Step. Jego celem jest pomoc potomkom polskich zesłańców, poprzez organizowanie przyjazdów młodzieży zza wschodniej granicy na studia w naszym kraju i finansowanie ich pobytu. Młodzież ta pochodzi z najuboższych terenów i nie jest w stanie kontynuować nauki w kraju, który obecnie zamieszkuje. W pierwszej edycji programu pomocą objęto dwoje Polaków z rejonu Tajynszy. Studenci uczący się w KPSW mają zapewnioną naukę na studiach stacjonarnych, zakwaterowanie i opiekę administracyjno-organizacyjną. W pomoc włączyły się także osoby prywatne i firmy, które m.in. opłacają miejsce w domu studenckim, dają pracę, a tym samym umożliwiają utrzymanie młodym Polakom. Osób potrzebujących tego typu wsparcia jest zdecydowanie więcej, dlatego Uczelnia zadbała o rozpowszechnienie idei i zaprosiła do udziału w programie także inne uczelnie z regionu. Obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje dwóch kolejnych stypendystów programu. Do roz propagowania pomysłu przyczyniła się również TVP Byd- Konferencja prasowa dotycząca programu Step goszcz, która jest partnerem KPSW w projekcie i objęła program Step patronatem medialnym. Osoby i instytucje, które zechcą wesprzeć projekt mogą kontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą KPSW przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy (pokój 7B), tel , Akademia szkoli Liderów Akademia Liderów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy powstała po to, by jak najlepiej przygotować absolwentów Uczelni do zadań, jakie czekają na nich na rynku pracy i do osiągnięcia przez nich sukcesu. Program zajęć Akademii został tak skonstruowany, by wzbogacić uczestników w wiedzę, umiejętności praktyczne dotyczące komunikacji, nawiązywania kontaktów i relacji interpersonalnych, a przede wszystkim by nauczyć ich wiary we własne umiejętności i siły. Program realizowanych spotkań dostosowany jest do potrzeb studentów poszczególnych kierunków. Zajęcia odbywają się w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Absolwent Akademii Liderów KPSW: rozpoznaje swoje możliwości i umiejętności w zarządzaniu i komunikacji, rozumie, że zasady nowoczesnego kierowania polegają na synergicznej współpracy całego zespołu, potrafi pracować indywidualnie i w zespole, wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne w rozwiązywaniu konfliktów w grupie i w zespołowych stylach zarządzania, zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur, jest zorientowany na budowanie relacji dialogowych w zespole i ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania, potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy. Zajęcia realizowane w ramach Akademii prowadzone są w nowatorski, niekonwencjonalny sposób. Nauczyciele eksperci w wielu dziedzinach, stosują różne metody aktywizujące uczestników warsztatów oraz umożliwiają kontakt z najlepszymi pracodawcami w regionie. Poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych zdobywają umiejętność efektywnego i dostosowanego do aktualnych potrzeb prezentowania własnych pomysłów i prac badawczych. Od 2013 roku w zajęciach Akademii Liderów uczestniczyć mogą także osoby, które nie są studentami KPSW, ale chciałyby zdobyć szereg umiejętności związanych z szeroko rozumianą komunikacją i zarządzaniem. Osoby te otrzymają Certyfikat Akademii Liderów, potwierdzający zdobycie konkretnej wiedzy, określonych umiejętności i kompetencji. Uczestnicy Akademii Liderów uczą się jak działać w sposób przedsiębiorczy

11 Uniwersytet Dzieci ALFA i Uniwersytet Międzypokoleniowy OMEGA W 2012 roku swoją działalność rozpoczął Uniwersytet Dzieci ALFA, czyli pierwsza uczelnia w kraju, której oferta została przygotowana dla dzieci i przez dzieci. Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Ideą stworzenia Uniwersytetu Dzieci ALFA jest pobudzenie najmłodszych do studiowania poznawania nowych obszarów wiedzy i rozwijania pasji, ale także wprowadzenie w akademicki świat i zapoznanie z uniwersyteckimi tradycjami. Władza rektorska i dziekańska na Uniwer sytecie Dzieci ALFA jest w rękach dzieci. Nazwy działających wydziałów odpowiadają ich zainteresowaniom, a reali zowane podczas zjazdów wykłady i warsztaty dotyczą tematów wskazanych przez naj młodszych. Do prowadzenia zajęć młodzież zaprasza swoich rówieśników, nauczycieli, wykładowców KPSW, a także rodziców. Nad stroną merytoryczną przygotowywanych zjazdów czuwa Wydział Pedagogiczny KPSW oraz nauczyciele NSP nr 1. W KPSW funkcjonuje również Uniwersytet Międzypokoleniowy OME- GA, który powstał przy współpracy z partnerami z regionu i Uniwersytetem Dzieci ALFA. Obecnie w ramach OMEGI działa 16 wydziałów, których funkcję symbolicznych dziekanów pełnią lokalni liderzy społeczni. Nauczyciele i studenci mają możliwość realizowania się w tej unikatowej formule. Uniwersytet realizuje misję kulturową szkolnictwa wyższego, angażując się na rzecz animacji otoczenia społecznego. To pierwsza tego typu propozycja przygotowana dla i przez osoby reprezentujące różne pokolenia. Więcej informacji na stronie Pracownia Mentoringu Rozwojowego Pracownia Mentoringu Rozwojowego powstała na Wydziale Pedagogicznym KPSW w oparciu o zgłoszone przez młodzież oczekiwania w zakresie konstruowania swojej kariery zawodowej i życiowej oraz oczekiwania pracodawców. Cele Pracowni Mentoringu Rozwojowego skupiają się wokół opieki nad uczniami (również z niepełnosprawnością) w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i życiowej zgodnej z preferencjami i predyspozycjami zawodowymi, doskonalenia kompetencji społeczno-zawodowych młodzieży potrzebnych w życiu i w pracy, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w zakresie trudności życiowych i zawodowych oraz inspirowania dzieci i młodzieży do działalności naukowej (tutoring uniwersytecki). W ramach pracowni działają dwa punkty: Punkt Informacji i Porady Zawodowej dla mieszkańców Bydgoszczy - prowadzone są bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu doradztwa kariery zawodowej dla mieszkańców Bydgoszczy, Punkt Informacji i Porady Zawodowej dla pracodawców z Regionu - aktualizujemy bazy danych pracodawców i przedsiębiorców. Wspieramy praco- dawców w zakresie: udzielania porad w kwestii rekrutacji i selekcji pracowników, pomocy w rozwiązywaniu problemów pracowniczych itp. Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży To inicjatywa Wydziału Pedagogicznego KPSW. Został zainaugurowany w kwietniu 2013 roku w formie jednodniowej konferencji licealistów z województwa kujawsko-pomorskiego, poświęconej najbardziej palącym tematom i problemom młodych ludzi. Cele kongresu: Wystawa prac malarskich Kazimierza Pawłowskiego zorganizowana podczas Zjazdu Wydziału Opieki Postpenitencjarnej UM OMEGA konsolidacja kujawsko-pomorskiej młodzieży szkół średnich, utworzenie platformy wymiany myśli na temat polskiej edukacji, biznesu, nowych technologii, spraw ważnych dla społeczeństwa (instytucja kongresu, platforma internetowa), upublicznienie głosu młodych (działania media relations), budowa społeczeństwa obywatelskiego i przyszłej elity regionu, zaproszenie młodych z regionu do tworzenia własnej polityki (pro- pozycje programowe młodzieży do tyczące edukacji, palących problemów z życia społeczno-politycznego). Wręczenie indeksów małym studentom Uniwersytetu Dzieci ALFA Koncert zespołu Bicz podczas kongresu młodzieży 9 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

12 10 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Symulacja rozprawy sądowej przygotowana przez studentów prawa ARGUMENT 4 Liczne wyróżnienia potwierdzają prestiż i uznanie Klinika Prawa Utworzona w 2013 roku na wyraźne zapotrzebowanie społeczne oraz w związku z aktywnością i wolą społeczności akademickiej Uczelni w zakresie realizowania misji Uczelni i Wydziału Prawa i Administracji. Świadomość prawna obywateli w Polsce notowana na bardzo niskim poziomie oraz funkcjonujące w społeczeństwie przeświadczenie o wysokich kosztach usług prawnych, jest główną przyczyną niekorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Podstawowym celem pionierskiej tego typu inicjatywy w Bydgoszczy jest pomoc osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z porady radców prawnych czy adwokatów. Cenne doświadczenia zdobyte w ten sposób przez studentów procentują w przyszłości nie tylko doskonałym przygotowaniem praktycznym do pracy w wymarzonym zawodzie, ale stanowi także fundament dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich i charakteru studentów. Studenci kierunku prawo oraz administracja pod opieką merytoryczną i koordynacją nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego mieszkańcom miasta Bydgoszczy, pomocy w redagowaniu pism procesowych, wniosków oraz innych dokumentów skierowanych do sądów powszechnych oraz organów administracji. Klinika Prawa współpracuje także z Diecezjalną Poradnią Specjalistyczną w Diecezji Bydgoskiej, co z pewnością pozwala na dotarcie do osób szczególnie tej pomocy potrzebujących. Oprócz tego do misji i zadań Kliniki Prawa należy podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości prawnej wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy i regionu oraz popularyzowaniu wiedzy z zakresu prawa i nauk administracyjnych wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Temu służyć ma Program Edukacyjny Kliniki Prawa,,Prawo na co dzień, w ramach którego studenci w porozumieniu z dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych będą prowadzili warsztaty dla uczniów. Od powstania w 2000 roku KPSW zyskała opinię Uczelni dobrej, solidnej i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy i wysokich kompetencji zawodowych. KPSW zaufało już kilkadziesiąt tysięcy osób, a każdego roku dołączają do nich kolejne, co potwierdza w swoich raportach Magazyn Edukacyjny Perspektywy. W zestawieniu z 2013 roku nasze osiągnięcia plasują KPSW na wielu płaszczyznach w ścisłej czołówce szkół niepublicznych w kraju. Pod względem liczby studentów, zajmujemy 18 miejsce na ponad 300 działających w Polsce uczelni niepublicznych. Według raportu jesteśmy więc największą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Znajdujemy się również w ścisłej czołówce pod względem liczby osób przyjętych na studia, a więc jesteśmy także najchętniej wybieraną Uczelnią. Polityka stałego czesnego pozwalała nam również w wielu okresach zdobyć uznanie najniższego i konkurencyjnego czesnego w regionie. Rozwój Uczelni i jej działania są zauważane w świecie, kraju, w regionie i w mieście. KPSW otrzymała m.in. Medal Kazimierza Wielkiego - najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Bydgoszczy, osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju miasta, Medal Prezydenta Bydgoszczy, Medal Starosty Bydgoskiego, nagrodę od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od lat Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa współpracuje z wieloma uczelniami z kraju i zagranicy, z którymi organizuje szereg konferencji i sympozjów naukowych. Kontakty z uniwersytetami i instytucjami międzynarodowymi zaowocowały wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Władze KPSW otrzymują Medal z rąk Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Nasza Uczelnia otrzymała również po raz 9. certyfikat Wiarygodna Szkoła. Dla studentów oraz kandydatów to gwarancja, że wybrali Uczelnię, która funkcjonuje zgodnie z prawem, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewnia swoim studentom odpowiednie warunki studiowania. Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

13 Mons. G. Scotti wręcza Założycielom KPSW Medal Papieża Benedykta XVI Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jako jedyna Uczelnia spoza watykańskich struktur jest stałym współorganizatorem cyklu prestiżowych, międzynarodowych konferencji naukowych października 2011 roku byliśmy organizatorem we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger Benedykt XVI I Międzynarodowej Konferencji Naukowej inaugurującej działalność tejże Fundacji i jednoczesnie rozpoczynającej cykl światowych konferencji, w których KPSW jest stałym współorganizatorem ( Rio de Janeiro, Rzym, Kolumbia). 11 czerwca 2012 roku w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się otwarcie Centrum Studiów Ratzingera, któremu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI. Władze Uczelni w dowód uznania za dobrą współpracę z Fundacją Watykańską oraz działalności jedynego poza Watykanem ośrodka Fundacji tj. Centrum Studiów Ratzingera otrzymały najwyższe wyróżnienie dwa Medale Papieża Benedykta XVI. Uczelnia jest stałym partnerem Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzingera Benedykt XVI, a przedstawiciele KPSW uczestniczą w konferencjach przez nią organizowanych. W 2012 roku Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przyznał swoje najwyższe wyróżnienie tytuł Profesora Honorowego Ks. Kardynałowi Prof. Tarcisio Bertone, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Benedykta XVI, wybitnemu uczonemu w zakresie prawa kanonicznego, teologii moralnej i filozofii prawa. Uroczystość zbiegła się z otwarciem Centrum Studiów Ratzingera, którego siedzibą jest KPSW. Władze Uczelni otrzymały medal od Ks. Kardynała jako wyraz wdzięczności za współpracę. Delegacja KPSW na audiencji u Benedykta XVI w Watykanie Otwarcie Centrum Studiów Ratzingera Ks. prof. M. Kuciński prezentuje Papieżowi Franciszkowi osiągnięcia Uczelni W 2013 roku Senat KPSW przyznał w uznaniu zasług tytuł Profesora Honorowego Monsignore Giuseppe Scottiemu, Sekretarzowi Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Przewodniczącemu Rady Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger-Benedykt XVI. Mons. G. Scotti jest również Prezydentem Wydawnictw Watykańskich, uznanym medioznawcą i dziennikarzem, wybitnym ekspertem w zakresie mediów i komunikacji społecznej. Ojciec Święty Benedykt XVI przyznał również pracownikom naszej Uczelni Brązowy Medal Papieski za zaangażowanie w przygotowania związane z wizytą w KPSW Jego Eminencji Ks. Kard. Prof. Tarcisio Bertone oraz otwarciem Centrum Studiów Ratzingera. Uczelnia na co dzień współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji, włącza się też w przygotowanie wielu akcji społecznych i wolontariackich. Za tę aktywność otrzymuje mnóstwo podziękowań i gratulacji. 11 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

14 12 Od 2012 roku Uczelnia otrzymuje certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca, przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, które realizuje program mający na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego. KPSW otrzymała także wyróżnienie w konkursie Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? KPSW wyróżniona została również w konkursie Mama w pracy, w którym nagradzano firmy i instytucje pomagające młodym mamom łączyć obowiązki macierzyńskie z pracą. Celem tego konkursu jest nagradzanie tych firm, które wspierają kobiety łączące wychowywanie dzieci z pracą zawodową. KPSW została także laureatem konkursu Dobre Stypendia 2010, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendium. Kapituła konkursu doceniła przyznawane studentom stypendia KPSW ze środków własnych Uczelni. Przedstawiciel Uczelni odbiera pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Lodołamacze na Zamku Królewskim w Warszawie Zdobyliśmy czterokrotnie w latach medale w konkursie Lodołamacze w kategorii Pracodawca - Nieprzedsiębiorca. W 2011 roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w skali ogólnopolskiej. Nagrody przyznaje się za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły, działalność KPSW na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych, wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej. Nasza Uczelnia od lat stara się, by stworzyć osobom niepełnosprawnym przyjazne warunki studiowania, skupiając się nie tylko na łamaniu barier architektonicznych, ale także mentalnych. Obecnie w KPSW studiuje niemal 150 osób niepełnosprawnych. W 2013 roku we wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia, odbyła się uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Dyplom Honorowego Ambasadora przyznano prof. nadzw. KPSW, dr Helenie Czakowskiej, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Zaszczytny tytuł przyznawany jest osobom organizującym wysokiej rangi, międzynarodowe wydarzenia, imprezy, spotkania, przyczyniając się tym samym do skutecznej promocji Polski na świecie i rozpowszechniania wiedzy o walorach kraju. Działania prof. nadzw. KPSW, dr Heleny Czakowskiej, włączają się w nurt inicjatyw, propagujących Polskę i region, który stanowi centrum życia naukowego i jest aktywnym ośrodkiem wymiany idei. Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Michał Kleiber. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego pod koniec każdego roku kalendarzowego przyznawane są wyróżnienia dla przedsiębiorców wspierających kluby sportowe. Jest to forma podziękowania tym wszystkim, którzy przeznaczają swoje prywatne środki na bydgoski sport. Na uroczystej gali 30 grudnia 2013 roku Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Roman Czakowski otrzymał wyróżnienie Mecenasa Bydgoskiego Sportu. 22 stycznia 2014 roku odbyła się gala, podczas której wręczono wyróżnienia laureatom plebiscytu Menedżer Roku Drugie miejsce głosami czytelników Gazety Pomorskiej i internautów portalu zajęła Rektor naszej Uczelni, prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 30 kandydatów z regionu. Menedżer Roku to cykliczny plebiscyt Gazety Pomorskiej promujący ludzi sukcesu. Wśród uczelni jest to najwyższe wyróżnienie.

15 ARGUMENT 5 Nauka w międzynarodowym towarzystwie 13 W ramach współpracy zagranicznej KPSW: realizuje proces umiędzynarodowienia studiów, współpracuje z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi, realizuje projekty o charakterze międzynarodowym (m.in. w ramach programów Unii Europejskiej, takich jak Erasmus +, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), prowadzi wymianę nauczycieli akademickich, pracowników i studentów z partne- rami zagranicznymi, wdraża wspólne programy studiów prowadzone w językach obcych: angielskim i rosyjskim, buduje partnerstwa strategiczne i sieci międzynarodowe, które pozwalają na prze- prowadzenie zaawansowanych prac i wymianę poglądów na zagadnienia istotne dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego, organizuje szeroko zakrojone międzynarodowe inicjatywy naukowe, kulturalne i sportowe. Międzynarodowa Sieć Uniwersytecka, skupiająca ponad 200 uczelni z całego świata stanowi bazę kontaktów zagranicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej z Bydgoszczy. Uczelnia podpisała umowy i współpracuje, m.in. z: Akdeniz University (Turcja), Aksaray University (Turcja), Baikal National University of Economics and Law (Rosja), Bayburt University (Turcja), Bradford College (Wielka Brytania), Bishkek Humanities University named after K.Karasaev (Kirgistan), ÇAĢ University (Turcja), Daugavpils University (Łotwa), Havering College of Further and Higher Education (Wielka Brytania), INP INSTITUTO SUPERIOR DE Novas Profissões (Portugalia), International University of Kyrgyzstan (Kirgistan), ISG INSTITUTO SUPERIOR DE Gestão (Portugalia), Istanbul Aydın University (Turcja), Izmir University (Turcja), Jan Amos Komensky University (Czechy) Karabuk University (Turcja), Karamanoglu Mehmetbey University (Turcja), Kazimieras Simonavicius University (Litwa), Podpisanie umowy przez Rektora KPSW z Kirgijskim Narodowym Uniwersytetem im. J. Balasagyna podczas wizyty władz KPSW w Kirgistanie Kremenchuk University of Economics, Information Technologies and Management (Ukraina), Kyrgyz National University named after J. Balasagyn (Kirgistan), Kyrgyz-Russian Slavic University named after Boris Nikolayevich Yeltsin (Kirgistan), Latvia University of Agriculture (Łotwa), Pontifical Lateran University (Włochy), Romanian-German University of Sibiu (Rumunia), Mulungushi University (Zambia), Naryn State University (Kirgistan), National Aerospace University in Kharkiv (Ukraina), National Technical University of Athens N.T.U.A (Grecja), New Bulgarian University (Bułgaria), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, (Ukraina), Pedagogiczny Uniwersytet w Winnicy im. Michała Kociubińskiego (Ukraina), School of Pedagogical and Technological Education ASPETE (Grecja), Selcuk University (Turcja), Şirnak University (Turcja), Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina), The Università degli Studi Guglielmo Marconi, USGM (Włochy), Universitatea Tehnică Din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Din Baia Mare (Rumunia), University de Urbino (Włochy), Universite de Savoie (Francja), University of Highlands and Islands (Wielka Brytania), University of International Business (Kazachstan), University of Thessaly (Grecja), Winnicki Państwowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina), Yeditepe University (Turcja), Zhejiang Wanli University (Chińska Republika Ludowa). Uczelnia podpisała także porozumienia z zagranicznymi firmami i instytucjami, co pozwoliło na wzbogacenie bazy ofert zagranicznych praktyk studenckich. Wizyta delegacji z chińskiego Uniwersytetu Zhejiang Wanli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

16 14 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Uczelnia z Kartą Erasmusa KPSW uczestniczy w programie Erasmus od 2004 roku. Obecnie Komisja Europejska przyznała KPSW Kartę Erasmusa na lata , umożliwiającą uczestnictwo w programie Erasmus +. Podobnie jak w latach poprzednich Karta upoważnia do wymiany studentów, pracowników administracyjnych oraz kadry dydaktycznej w ramach współpracy z krajami biorącymi udział w Programie. Studenci wszystkich kierunków KPSW mogą studiować bezpłatnie na jednej z uczelni partnerskich, a także odbywać praktyki zagraniczne. Co semestr Uczelnia gości również studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych z zagranicy. Wymiana studentów służy promowaniu kultury uczenia się, nadaniu jej wymiaru europejskiego oraz rozwijaniu świadomości dotyczącej korzyści społecznych i materialnych wynikających z kształcenia. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych stwarza możliwość rozszerzenia zakresu doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji. Wymiana studencka nie tylko w ramach programu Erasmus + KPSW prowadzi ożywioną współpracę z ośrodkami akademickimi spoza Unii Europejskiej. Realizujemy wymianę nauczycieli akademickich i studentów z uniwersytetami m.in. z Ukrainy, Kazachstanu i Kirgistanu. Dynamicznie rozwija się także współpraca z Chinami. Władze prowincji Ningbo zaoferowały naszym studentom specjalne stypendia w wysokości 10,000 Yuan (około 1200 Euro) na realizację jednego semestru nauki w tamtejszej uczelni. Centrum dla Studentów Zagranicznych Rozwój współpracy międzynarodowej, powiększanie liczby umów z partnerami zagranicznymi niesie za sobą stały wzrost liczby studentów z zagranicy. To zjawisko zrodziło potrzebę utworzenia scentralizowanej jednostki, która zapewni profesjonalną obsługę studentów zagranicznych przyjeżdżających do Bydgoszczy. Powołano do życia Centrum dla Studentów Zagranicznych, które: wyposażone jest w materiały dotyczące Polski, informacje o Bydgoszczy i regionie, podręczniki do nauki języka polskiego, słowniki, czasopisma, udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, prowadzi doszkalające kursy językowe dla kadry dydaktycznej i pracowników ad- ministracji, zajęcia integracyjne dla studentów w języku angielskim, warsztaty interkulturowe i kursy języka polskiego, Studenci KPSW z Turcji poznają Bydgoszcz wspólnie z innymi uczelniami bydgoskimi, organizuje program adaptacyjny dla przyjeżdżających do Bydgoszczy studentów zagranicznych. Nauka w międzynarodowym towarzystwie Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji Centrum powołano w celu realizacji szeroko rozumianej współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi, wymiany doświadczeń na wielu polach oraz krzewienia polskiej kultury za granicą. Jednostka ta została uwzględniona w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy i jest częścią projektu pt. Miasto nauki. MCNiE realizuje projekty unijne, zajmuje się organizowaniem międzynarodowych konferencji, a także stwarza niezbędne warunki do kształcenia studentów z zagranicy, przygotowuje i wdraża programy studiów w języku angielskim oraz zajęcia rozwijające kompetencje językowe i międzykulturowe. Studia w językach obcych Od roku akademickiego 2013/2014 kandydaci mogą podjąć studia realizowane w całości w językach obcych: angielskim na kierunkach: ekonomia I i II stopień stosunki międzynarodowe filologia angielska informatyka rosyjskim na kierunkach: Ponadto na innych kierunkach prowadzone są roczne bądź semestralne programy w języku angielskim. W zależności od potrzeb możliwe jest uruchomienie programów na dowolnych kierunkach. Zajęcia w językach obcych są prowadzone przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Stanowią doskonałe przygotowanie do poruszania się w międzynarodowym środowisku zglobalizowanego rynku pracy. Aby podjąć takie studia nie trzeba biegle władać językiem obcym, np. w przypadku j. angielskiego wystarczy poziom FCE (First Certificate in English). Codzienne obcowanie ekonomia I i II stopień stosunki międzynarodowe filologia rosyjska z językiem na wykładach i podczas rozmów z kolegami z innych krajów pozwoli na szybkie podnoszenie umiejętności językowych. Kandydaci, którzy chcieliby podszkolić język, mogą skorzystać z oferty Szkoły Języków Obcych KPSW, gdzie wykwalifikowani nauczyciele akademiccy pomogą nabyć odpowiednie kwalifikacje. Osoby, które zdecydują się na kurs języka angielskiego, mogą go w części zrealizować w Wielkiej Brytanii. Studia anglojęzyczne w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej to doskonała alternatywa dla osób, które zamierzają podjąć niezwykle kosztowne studia za granicą. Obecnie w KPSW studiuje około 100 studentów z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Grecji, Kazachstanu, Łotwy, Turcji i Norwegii. Nauka w międzynarodowym środowisku to możliwość nabycia niezbędnych w dzisiejszych czasach kompetencji międzykulturowych i niezapomnianych doświadczeń.

17 ARGUMENT 6 Komfortowa baza dydaktyczna 15 Dużym atutem KPSW jest jej nowoczesna, własna baza o powierzchni prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. Uczelnia zlokalizowana jest w trzech dużych obiektach usytuowanych w samym centrum miasta, położonych od siebie w niewielkiej odległości, przy ul. Toruńskiej 55-57, ul. Piotrowskiego i ul. W. Bełzy 2. Każdy z nich dostosowany jest do potrzeb osób nie pełnosprawnych. Studenci mają do swojej dyspozycji m.in.: Studenci ćwiczą na najnowszych urządzeniach w laboratorium technicznym przestronne i komfortowe sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoria, wyposażone w projektory i Wi-Fi, 8 auli mieszczących od 200 do 500 osób, nowoczesne pracownie komputerowe, salę sportową, punkty ksero, kawiarnię i klub studencki Paragraf, bufety, pracownię fizyczną i budowlaną oraz laboratoria technolo- giczne dla studentów kierunków technicznych, Bibliotekę Główną, 4 czytelnie w tym 2 multimedialne z do- stępem do pełnotekstowych baz danych. Auditorium Maximum przy ul. Toruńskiej ARGUMENT 7 Pełne pasji życie studenckie Samorząd Studencki Samorząd wyłaniany jest w powszechnych, uczelnianych wyborach. Reprezentuje on ogół studentów KPSW, dba o ochronę praw studentów, wspiera inicjatywy naukowe, kulturalne, sportowe i turystyczne. Współpracuje z władzami Uczelni przy realizacji jej zadań, w szczególności w zakre sie procesu naukowo-dydaktycznego, wychowawczego, kulturalno-oświatowego i informacyjnego. W ramach swojej działalności realizuje wiele projektów, do których można zaliczyć m.in.: kulturalia, juwenalia, wernisaże, wystawy, aukcje i zbiórki charytatywne, cykliczne akcje, koncerty, konferencje, spotkania otwarte z in teresującymi gośćmi ze świata nauki, mediów, polityki i sportu. KPSW wyposażona jest w wysokiej klasy sale komputerowe Aula Magna, jedna z wielu nowocześnie wyposażonych sal DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Studenci KPSW bawią się podczas Juwenaliów

18 16 Koła naukowe Uczelnia kładzie duży nacisk na rozwój naukowy naszych studentów, ale również w pełni umożliwia realizację własnych projektów naukowo-badawczych, kulturalnych i sportowych. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje pasje również poza zajęciami, mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych KPSW. Do cie szących się największym zainteresowaniem wśród studentów należą m.in.: DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Koło Naukowe Europejczyków Koło Naukowe Informatyków Koło Naukowe Ekonomistów Koło Naukowe Wolontariat Koło Naukowe Resocjalizacji im. Czesława Czapówa KONAR Koło Naukowe Wychowanie Zdrowotne Koło Naukowe Psychologia Koło Naukowe Terapii Sztuką Koło Naukowe Młodych Pedagogów PAIDAGOGOS im. Aleksandra Kamińskiego Koło Naukowe Administratywistów Koło Naukowe Studia nad demokracją Koło Naukowe Rachunkowości Koło Naukowe Ortopedagogiki Koło Naukowe Prawników Centrum Medialne KPSW TV KPSW i Akademickie Radio MEGAFON Koło Naukowe Studenckie Forum BCC Nasi studenci mogą zmierzyć się z trudną, choć pasjonującą sztuką dziennikarską, biorąc udział w warsztatach prasowych i radiowych. Korzystają także z zajęć z rzemiosła telewizyjnego. Ich celem jest zapoznanie studentów z podstawami technicznymi, realizacyjnymi i merytorycznymi produkcji programów TV oraz realizacja własnych materiałów. Praktycznym efektem prowadzonych zajęć są materiały filmowe, które oglądać można na stronie internetowej Uczelni pl. Materiały filmowe stworzone podczas warsztatów telewizyjnych stały się przyczynkiem do powstania internetowej telewizji. Dziś dziennikarze TV KPSW wraz z kamerą towarzyszą najważniejszym wydarzeniom z życia Uczelni, a większość Koło Naukowe Geodetów Geopalik Klinika Prawa Klub Myśli Społecznej Dyskusyjny Klub Filmowy Koło Naukowe Animatorów Edukacji i Kultury Pryzmat Koło Naukowe Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej Feniks uroczystości, takich jak inauguracja, dyplomatorium czy konferencje naukowe, transmitowane są na żywo w Internecie. Studenci mają też możliwość skorzystania z doświadczeń zawodowych znanych dziennikarzy mediów ogólnopolskich. W ostatnim okresie na Uczelni gościli m. in. Paulina Chylewska, Jan Dziedziczak, Roman Czejarek, Szymon Hołownia, Ksawery Jasieński, Piotr Kraśko, Grzegorz Miecugow, Andrzej Morozowski, Tomasz Sekielski czy Dariusz Szpakowski. Studenci w trakcie warsztatów telewizyjnych Sport i turystyka Specjalistyczne studio Akademickiego Radia MEGAFON W 2008 roku swą działalność zainaugurowało Akademickie Radio Internetowe Megafon. Od początku celem i misją radia było m.in. szkolenie młodzieży licealnej i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego, informowanie o ważnych inicjatywach podejmowanych przez kadrę i studentów KPSW. Przez ponad 6 lat działalności, dzięki ciężkiej pracy studentów oraz kadry opiekującej się młodymi dziennikarzami, radio Megafon wyemitowało setki audycji muzycznych, sportowych, publicystycznych, popularno-naukowych oraz reportaży. Na swojej antenie gościło dziesiątki znanych osób oraz artystów i zespoły muzyczne: Kayah, Happysad, Zakopower, Andrzeja Piasecznego, Raz Dwa Trzy, Stare Dobre Małżeństwo, Sidneya Polaka. Od 2012 roku TV KPSW i Radio Megafon tworzą Centrum Medialne KPSW. Zarówno radio, jak i telewizja, stanowią bardzo dobre zaplecze warsztatowe dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. CM KPSW znalazło uznanie i jest popularne nie tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju. Rozwijać trzeba nie tylko umysł, ale i ciało. Tę zasadę stosują zarówno żacy, jak i wykładowcy KPSW. Utworzony przy Uczelni Akademicki Związek Sportowy proponuje aktywność w sześciu dyscyplinach: koszykówce, siatkówce, kajakarstwie, tańcu nowoczesnym, fitness i biegach. Duże sukcesy odnoszą uczący się w KPSW kajakarze m.in. Mariusz Kujawski, Martin Brzeziński. Każdego roku z Akademickich Mistrzostw Świata w Kajakarstwie przywożą medale, z których większość wykonana jest z najcenniejszego kruszcu. Z zawodów w Kazaniu (Rosja) bydgoscy kajakarze przywieźli komplet medali - sześć złotych, po jednym - srebrnym i brązowym. Wielki udział w tym sukcesie mieli nasi studenci, reprezentujący barwy CWZS Zawisza. Studenci KPSW wywalczyli aż 5 medali, w tym trzy złote. Studenci KPSW - Sebastian Szypuła i Martin Brzeziński, medaliści mistrzostw Europy i świata w kajakarstwie

19 ARGUMENT 8 Bezpłatne studia dla najlepszych W ramach systemu motywacyjnego nasi studenci mogą skorzystać z szeregu zniżek i ulg w opłacie czesnego. Dzięki nim osoby osiągające dobre wyniki w nauce oraz aktywnie działające w organizacjach studenckich, kołach naukowych, uczelnianym radiu i telewizji, chórze oraz pracujące na rzecz swoich wydziałów, mają możliwość studiowania w KPSW bezpłatnie. Oprócz stypendiów z budżetu Państwa, studenci mogą korzystać ze stypendiów Prezydenta KPSW za działalność sportową, artystyczną, naukową. Wprowadzony przez Uczelnię system zyskał uznanie organizatorów konkursu "Dobre Stypendia 2010" - Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Moje Stypendium. KPSW została zwycięzcą tego konkursu na etapie ogólnopolskiem w kategorii "Programy stypendialne uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych", pokonując inne uczelnie publiczne i niepubliczne w kraju. System stypendialny Studenci KPSW mogą ubiegać się o szereg stypendiów wypłacanych z budżetu państwa oraz środków własnych Uczelni. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują: Konferencja prasowa z udziałem Prezydenta KPSW i koszykarzy Astorii Najmłodszą sekcją AZS jest Klub Biegacza. Choć funkcjonuje od marca 2011 roku, ma na swoim koncie wiele sukcesów. Biegacze nie próżnują nawet w wakacje i każdego miesiąca przywożą z imprez biegowych wiele medali. Od 6 lat Uczelnia organizuje Kajakowe Spływy Papieskie rzeką Brdą. Upamiętniają one pobyt Karola Wojtyły na kujawsko-pomorskich szlakach wodnych (1953 rok), a w każdej z dotychczasowych edycji bierze udział po kilkadziesiąt osób. Do aktywnego spędzanie wolnego czasu na wodzie, KPSW zaprasza w tym roku 30 maja. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Ordynariusz Diecezji Bydoskiej Bp. dr Jan Tyrawa, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na okres semestru. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium Rektora dla najlepszych studentów - przyznawane jest studentowi, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osią- gnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie w/w stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów prowadzonym w Uczelni, czyli studenci uzyskujący najlepsze wyniki mają dużą szansę na stypendium, zapomoga - wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodo- wanej np. nieszczęśliwym wypadkiem, poważną chorobą wymagającą zakupu kosztownych leków, śmiercią członka rodziny studenta, itp. Student może ubiegać się o zapomogę, gdy zdarzenie losowe nastąpiło w przeciągu dwóch miesięcy przed datą złożenia wniosku, stypendium Prezydenta KPSW - może się o nie ubiegać student I roku studiów, który osiągnął bardzo dobre wyniki na świadectwie dojrzałości, w sporcie lub posiada/posiadał osiągnięcia artystyczne, w roku w którym składany jest wniosek lub w poprzednim. Dzięki stypendium Prezydenta KPSW student już na I roku ma szansę uczyć się przez rok za darmo lub ze znaczną zniżką w czesnym. Od kilku lat Uczelnia aktywie wspiera drużynę koszykówki Astoria Bydgoszcz. Klub Astoria oraz KPSW ściśle ze sobą współpracują, a najważniejszym elementem porozumienia jest możliwość bezpłatnych studiów dla koszykarzy Astorii. Obecnie kilku zawodników tej drużyny to studenci lub absolwenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, m.in. Dorian Szyttenholm, Mateusz Bierwagen, Patryk Rą palski. Jako członkowie sekcji koszykówki AZS biorą również udział w Akademickiej Lidze Ko szykówki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzięki czemu drużyna KPSW odnosi znaczące sukcesy. Kajakowy Spływ Papieski rzeką Brdą 17 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?

20 18 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW? Elastyczny system opłat w KPSW Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, w ratach, skończywszy na płatności co miesiąc. System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.: zniżka rodzinna dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa, dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki w wysokości wpi- sowego i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów i dokonania wpłaty wpisowego, zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW, dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni. ARGUMENT 9 Wirtualnie, czyli nowocześnie na uczelni ISOS - Internetowy System Obsługi Studenta ISOS służy usprawnieniu kontaktu między studentem a Uczelnią. Konto internetowe pozwala komunikować się z wybranym wydziałem i Centrum Obsługi Studenta. Dzięki rejestracji w ISOS student otrzymuje dostęp do konta , które pozwala mu na wymianę informacji z Uczelnią, studentami oraz innymi użytkownikami sieci. Wirtualny Dziekanat E-indeks To udogodnienie nie tylko dla wykładowców, ale także studentów, którzy nie muszą oczekiwać na wpisy do tradycyjnych indeksów i na bieżąco kontrolują swoje wyniki w nauce. Od roku akademickiego 2012/2013 Uczelnia dołączyła do elitarnej grupy szkół wyższych, które stosują tego typu nowoczesne rozwiązania technologiczne. E-learning W Wirtualnym Dziekanacie student może sprawdzić swoje oceny, terminy zjazdów i zajęć oraz kontrolować swoje płatności. W serwisie znajdują się wszystkie niezbędne informacje o prowadzonych zajęciach oraz nazwiska wykładowców i inne dane, łącznie z liczbą punktów ECTS, które przyporządkowano każdemu z przedmiotów. Student może zweryfikować przynależność do danej grupy ćwiczeniowej lub wykładowej. System ułatwia komunikację pracowników Centrum Obsługi Studenta i kadry naukowej z grupą studiujących. W razie problemów z zaliczeniem, student otrzyma wszystkie informacje o poprawkach, różnicach programowych, egzaminie komisyjnym itp. Dużym udogodnieniem są informacje o odwołanych zajęciach oraz inne ogłoszenia dodawane przez COS i wykładowców. To kolejna formuła wirtualnego kształcenia w systemie ISOS. Stanowi bardzo duże ułatwienie, przede wszystkim dla studentów mieszkających poza Bydgoszczą. Dzięki wykorzystaniu sieci komputerowej i Internetu, studenci mają możliwość realizowania części zajęć dydaktycznych bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. System pozwala bowiem na umieszczanie przez wykładowców materiałów dydaktycznych dla studentów, w formie prezentacji multimedialnych oraz nagrań dźwiękowych i filmowych. Służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu i jest łączony z tradycyjnymi formami nauki. Wirtualna biblioteka KPSW prowadzi również wirtualną bibliotekę, dzięki której studenci i wykładowcy mogą na odległość przeglądać zasoby biblioteczne. Zalogowanym użytkownikom system umożliwia szereg dodatkowych funkcji. Mogą złożyć zamówienie na konkretne pozycje, a także zajrzeć na swoje konto, by sprawdzić liczbę wypożyczonych książek, ich tytuły, a także termin zwrotu. Kioski informacyjne Centrum Obsługi Studenta przy ul. Toruńskiej Obsługą administracyjną procesu dydaktycznego zajmuje się Centrum Obsługi Studenta. Każdy student otrzyma tutaj wszelkie informacje związane m.in. z tokiem studiów, organizacją praktyk studenckich, czy uzyskaniem potrzebnych zaświadczeń. COS obsługuje studentów wszystkich Wydziałów KPSW, co ułatwia szybki kontakt i usprawnia proces realizacji poszczególnych zadań. Umieszczone na terenie Uczelni internetowe punkty informacyjne dla studentów, oferują szybkie połączenie z Internetem, ISOS, pocztą elektroniczną i forum uczelnianym. Dzięki forum każdy student może nawiązać bezpośredni kontakt z wykładowcami, innymi studentami i działami Uczelni np. z Biurem Karier, Studium Praktyk czy Samorządem Studenckim. Forum jest miejscem prowadzenia dyskusji naukowych oraz poruszania problemów badawczych związanych z pisaniem prac dyplomowych. Studentom pomaga nie tylko w inicjowaniu nowych projektów naukowych, ale również ułatwia organizację życia kulturalno-towarzyskiego w czasie wolnym od zajęć.

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/IX/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 września 2016 r. Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 02/12012 Senatu SWPW w Płocku z dnia 19 marca 2012 roku. MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU 1 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Włocławek 2007 1. Imię i nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe) rektora oraz innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022 1. WPROWADZENIE Wydział Architektury jest podstawową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania nr 11/10/2013 z 17 X 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NA LATA 2013 2018

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania nr 11/10/2013 z 17 X 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NA LATA 2013 2018 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania nr 11/10/2013 z 17 X 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NA LATA 2013 2018 SPIS TREŚCI Charakterystyka Wydziału Zarządzania... 3 Analiza SWOT Wydziału

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R.

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. PARTNERSTWO ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E-WOLONTARIATU

PROGRAM E-WOLONTARIATU PROGRAM E-WOLONTARIATU Zapraszamy do zapoznania się z programem e-wolontariatu Fundacji PiłkaCV. Fundacja została powołana w celu wspierania uzdolnionych piłkarsko dzieci i młodzieży, młodych instruktorów

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo