Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce prof. dr hab. Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period Streszczenie: Celem opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej Poldanor S.A. za lata 2010 i 2011 na podstawie sprawozda finansowych spó ki dost pnych w Monitorze Polski B. Sprawozdanie finansowe uznaje si wci za podstawowe ród o informacji stanowi cych fundament do podejmowania decyzji w ca ym procesie zarz dzania finansami przedsi biorstwa. To podstawowe ród o oceny kondycji firmy i ustalania jej wyniku finansowego. Na jego podstawie mo liwa jest ocena funkcjonowania przedsi biorstwa w wybranych aspektach. Firma Poldanor S.A. oceniona zostanie w 4 obszarach: p ynno ci, efektywno ci, rentowno ci, wyp acalno ci i prze o enia kapita owego spó ki. Poldanor jest rozpoznawalnym w Europie przedsi biorstwem rolnym. Pierwsza ferma zosta a przej ta przez Poldanor w 1994 roku. W 2011 roku Poldanor prowadzi produkcj ro linn na areale ok ha oraz chów trzody chlewnej oparty na stadzie podstawowym - ponad macior. Produkcja trzody chlewnej odbywa si w ponad 30 fermach. Poldanor jest cz onkiem AXZON Group, globalnego koncernu zorientowanego na zrównowa ony rozwój agrobiznesu oraz na potrzeby spo ywania przez konsumentów wysokiej jako ci ywno ci. Poldanor ma swoje korzenie w nowoczesnym rolnictwie du skim i prowadzi komplementarn dzia alno rolnicz, pokrywaj c cz zapotrzebowania na pasz ze swojej w asnej produkcji zbó oraz wykorzystuj c odchody zwierz ce do produkcji biogazu i produkcji energii odnawialnej. Produkcja oparta jest na nowoczesnych i racjonalnych technologiach, dzi ki którym firma jest blisko tak zwanego rolnictwa precyzyjnego z naciskiem na stabilno wyników i szacunek dla rodowiska geograficznego i spo ecznego. S owa kluczowe: Poldanor S.A., sytuacja finansowa, kredyt kupiecki, rentowno, d wignia finansowa, wska niki wyp acalno ci, poziom zad u enia Abstract: Poldanor S.A. is a company in good financial situation. From the perspective of its effectiveness, the company uses mercantile credits, but at low level. The company itself offers long term period of payment. Stocks are renewed on average more than 3 times a year. Poldanor S.A. is a profitable company that earns on each level of its activity what testifies to good potential of firm. Poldanor S.A. also uses the positive effects of financial leverage. The solvency rates show that the level of liabilities of the company is kept on the safe level and Poldanor S.A. has no problems with repayment of the interest and capital from the credit. Pursuant to the ava- 1 Badania finansowane w ramach projektu NCN Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w Polsce" umowa UMO-2011/01/B/HS4/06220.

2 60 A. Przesmycka, M. Podstawka ilable data from the financial statements and the scope of the presented analysis the company has to be assessed positively. Key words: Poldanor S.A., financial situation, mercantile credit, financial leverage, solvency rates, profitability, level of liabilities Istota zarz dzania finansami przedsi biorstwa Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wi e si nieod cznie z konieczno ci posiadania ró norodnych aktywów materialnych, jak i niematerialnych 2. Maj tek finansowany jest przez w a cicieli, którzy wnosz do firmy kapita w formie gotówkowej b d rzeczowej. ród em finansowania mog by te obce rodki finansowe pozyskiwane ju przez samo przedsi biorstwo 3. Wraz z rozwojem przedsi biorstwa ro nie te jego zapotrzebowanie na kapita. To zjawisko ekonomiczne jakim jest gromadzenie i wydatkowanie rodków pieni nych w zwi zkuz prowadzon dzia alno ci gospodarcz nosi nazw, finansów przedsi biorstwa. Proces polegaj cy na pozyskiwaniu róde finansów i w dalszej kolejno ci lokowaniu ich, by realizowa strategi dzia alno ci firmy, jest powszechnie znanym zjawiskiemzarz dzania, okre- lanym jako finanse przedsi biorstwa 4. Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa na przestrzeni ostatnich lat zyska o na znaczeniu. Dzi zadanie to powierza si kierownictwu najwy szego szczebla w zwi zku z wag tego typu decyzji w przedsi biorstwie 5. Dzisiejsze realia gospodarcze powoduj nawet, i decyzje finansowe w przedsi biorstwie uto samiane s ze swoistym po czeniem sztuki i wiedzy z zakresu, jakim jestzarz dzanie pieni dzem 6. Podobnie jak ka demu dzia aniu podejmowanemu przez cz owieka, tak i prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej przy wieca okre lony cel. W tradycyjnej gospodarce rynkowej ten g ówny powód prowadzonej dzia alno ci gospodarczej definiowany by jako osi gni cie jak najwy szego poziomu zysku. Zysk bowiem by tak kategori, która zapewnia a mo liwo rozwoju, zwi kszania przewagi konkurencyjnej na rynku i wi za a si z bogaceniem w a cicieli 7. Dzi na to zagadnienie patrzy si w nieco odmienny sposób. Bowiem zysk poci ga za sob pewne koszty. Dzi jako g ówne zadanie zarz dzaj cych wskazuje si takie zarz dzanie przedsi biorstwem, by zwi ksza y si maj tkowe korzy ci w a cicieli, prowadz ce do wzrostu rynkowej warto ci firmy w d ugim okresie, a nie koncentrowanie si na krótko- 2 J. Gajdka, E. Wali ska, Zarz dzanie finansowe teoria i praktyka, Tom l, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 2000, s W. Bie, Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2005, s Ibidem, s J. Gajdka, E. Wali ska, Zarz dzane..., op. cit., s C. Suszy ski, Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, [w:] M. Stru ycki, Zarz dzanie przedsi biorstwem, Difin, Warszawa 2004, s P. Karu. Wprowadzenie do zarz dzania finansami, [w:] P. Karpu, Zarz dzane finansami przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2006, s. 33. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach terminowych zyskach 8. To w a nie wzrastaj ca warto firmy stanowi ród o satysfakcji nie tylko w a cicieli, ale tak e inwestorów, partnerów biznesowych, pracowników czy te ca ej spo eczno ci lokalnej w której dzia a dana jednostka 9. W a ciciele rozumiani s tutaj jako bardzo szeroka grupa interesariuszy. W ma ych i rednich przedsi biorstwach s to bardzo cz sto g ówni zarz dzaj cy. W spó kach akcyjnych s to akcjonariusze. Wszyscy oni d jednak do tego, by inwestowane przez nich rodki finansowe przynosi y wysokie stopy zwrotu przy za o eniu, e dopuszcza si pewien okre lony poziom ryzyka 10. Aby bowiem efektywnie zarz dza przedsi biorstwem, konieczne jest zrozumienie istoty systemowego ujmowania przedsi biorstwa, a nie tylko wybiórczej analizy jego poszczególnych obszarów. W procesie tym szczególnie wa n rol pe ni informacja. Jest ona podstaw przy ustalaniu mierników dzia a, które nast pnie wykorzystywane s w procesie zasilania, pobudzania, a na ko cu sterowania przedsi biorstwem i razem z tymi procesami tworzy uk ad dzia ania przedsi biorstwa. Szczególnie wa nymi danymi w przedsi biorstwie s analizatory, czyli dane które wchodz w sk ad instrumentów zarz dzania 11. Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa podobnie jak wszystkie inne obszary podlega ocenie. By ocena ta by a jak najwy sza, wa ne jest zachowanie racjonalno ci podejmowanych dzia a, któr mo na podzieli na wewn trzn i zewn trzn. Racjonalno zewn trzna uto samiana jest z takim rodzajem podejmowanych dzia a w zakresie gospodarki finansowej przedsi biorstwa, która zmierza do maksymalizacji nadwy ki finansowej przedsi biorstwa. To ta warto wp ywa bowiem najcz ciej na ocen efektów dzia a i warto ci przedsi biorstwa. Natomiast racjonalno w aspekcie wewn trznym czy si bezpo rednio z zachowaniem p ynno ci w przedsi biorstwie oraz obni aniu tych kosztów, które maj zasadnicze znaczenie i nie powoduj ujemnych skutków dla prowadzonej przez przedsi biorstwo dzia alno ci 12. Tworzenie warto ci dla akcjonariuszy, a w szerszym wymiarze dla ca- ego kr gu interesariuszy przedsi biorstwa stanowi wed ug magazynu Fortune prawdziwy klucz do tworzenia bogactwa 13. Ta warto finansowa ma by maksymalizowana z punktu widzenia w a cicieli i zaanga owanego przez nich kapita u. W procesie zarz dzania warto ci firmy podnoszona jest tak e warto dla innych podmiotów, a w ród nich dla pracowników, 8 C. Suszy ski, Zarz dzanie finansami..., op. cit., s B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wst p w B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstw, Difin, Warszawa 2006, s A. Rutkowski, Zarz dzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s M. Walczak, Potrzeby informacyjne zarz dzania wspó czesnym przedsi biorstwem, [w:] M. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarz dzaniu wspó czesnym przedsi biorstwem, Difin, Warszawa 2008, s L. Szyszko, Poj cie i organizacja finansów przedsi biorstwa, [w:] J. Szczepankowski, L. Szyszko, Finanse przedsi biorstwa, s A. BIack, P. Wright, J.E. Bachman, J. Davies, W poszukiwaniu warto ci dla akcjonariuszy, Kszta towanie wyników dzia alno ci spó ek, Dom Wydawniczy ABC, s. 12. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 62 A. Przesmycka, M. Podstawka klientów, dostawców. Zatem ca okszta t dzia a zmierzaj cych do osi gni cia przez przedsi biorstwo jak najwy szej warto ci jest korzystny dla szerokiego grona osób powi zanych z danym przedsi biorstwem 14. Ocena tej warto ci nast puje przez szacowanie obecnej warto ci przysz ych przep ywów pieni nych, jakie generuje firma, dyskontowanych przez redni wa ony koszt kapita u i pomniejszana o warto zad u enia firmy 15. Obszarami decyzyjnymi, które w istotny sposób wp ywaj na warto przedsi biorstwa s decyzje inwestycyjne, finansowe i operacyjne. Mianem po danej obni ki kosztów w przedsi biorstwie okre la si m.in. takie dzia ania w zakresie pozyskiwania kapita ów, które pozwalaj przedsi biorstwu efektywnie dzia a na rynku. Jest to powi zane bezpo rednio z pasywn stron bilansu i jego struktur. Racjonalne korzystanie z kapita ów obcych pozwala jednak na maksymalizacje warto ci kapita ów w asnych 16. Sprawozdanie finansowe jako ród o danych do analizy wiadomo jakie czynniki wp ywaj na sytuacj finansow firmy, jest podstawowym elementem skutecznego zarz dzania przedsi biorstwem. Natomiast sama znajomo tych czynników jest wci niewystarczaj ca, by móc przewidywa si ich oddzia ywania, wielko korzy ci czy te strat. Dlatego te, tak istotnym elementem jest informacja na temat sytuacji finansowej firmy. Jednym z jej róde s sprawozdania finansowe 17. Sprawozdanie finansowe zawiera najbardziej zagregowane dane o wielko ciach ekonomicznych w firmie. Dane te wyra one s w pieni dzu, gdy miernik ten u atwia porównywanie danych, a w dalszej kolejno ci ich analiz. Dane uj te w sposób syntetyczny u atwiaj komunikacj pomi dzy przedsi biorstwami, w szczególno ci na poziomie wspó pracy mi dzynarodowej. Cz sto o rachunkowo ci mówi si, i jest ona swoistym j zykiem biznesu, a sprawozdania finansowe to przyk ad u ycia tego j zyka 18. Proces sporz dzania sprawozdania finansowego podlega sta emu doskonaleniu. Zarówno forma, jak i tre s dopasowywane do oczekiwa podmiotów, które wykorzystuj te dane. Nieustannie doprecyzowywane s te regu y wyceny, prezentacji danych zawartych w sprawozdaniach 19. Dzi ki harmonizacji i standaryzacji rachunkowo ci tak e i ten obszar powoli zbli a si do spójnej koncepcji i bezsporne wydaje si, i proces ten jest konieczny dla umo liwienia jeszcze szerszej wspó pracy mi dzynarodowej pomi dzy podmiotami gospodar- 14 G. Go biowski, P. Szczepankowski, Analiza warto ci przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2007, s A. Szablewski, Zarz dzanie warto ci firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu warto ci firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s G. Go biowski, P. Szczepankowski, Analiza warto ci..., op. cit., s. 17. W. Bie, Zarz dzanie finansami..., op. cit., s D. W dzki, Analiza wska nikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s G.K. widerska (red.), Sprawozdawczo finansowa bez tajemnic, Rachunkowo finansowa w praktyce, Difin. 19 D. W dzki, Analiza, op. cit., s. 32. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach czymi 20. Mimo niew tpliwie istotnych zalet sprawozdania finansowe charakteryzuj si te pewnymi wadami, do istotnymi z punktu widzenia ich u ytkowników. Najwa niejsz z nich jest fakt, i mimo rozbudowanego obszaru zasad i narz dzi wci nie jest mo liwa wycena warto ci trudnych do kwalifikowania, a tak e tych, które bardzo szybko ulegaj zmianie, bowiem ich wycena w jednym dniu mo e okaza si zupe nie niezasadna w bardzo krótkim okresie. Bo jak wyceni przywi zanie klientów do marki, a nawet warto kapita u ludzkiego w przedsi biorstwie. Mimo pewnych wad, sprawozdania finansowe by y, s i z du ym prawdopodobie stwem nadal b d pierwszym i podstawowym ród em informacji o przedsi biorstwie dla szerokiego grona odbiorców. Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. Analiza najwa niejszych wska ników firmy POLDANOR S.A. przedstawiona zosta a w tabeli 1. Tak jak wspomniano we wst pie analiza koncentruje si na 4 g ównych obszarach. W pierwszej cz ci tabeli wyznaczone zosta y wska niki opisuj ce p ynno podmiotu, w drugiej aktywno rozumian jako efektywno dzia ania. Trzeci obszar dotyczy rentowno ci, za ostatni - wyp acalno ci i prze o enia kapita owego. Tabela 1. Wska niki finansowe Poldanor S.A. 21 Wska niki P ynno CR - bie cy p ynno ci 1,25 1,36 QR - szybki p ynno ci 0,60 0,69 SQR - natychmiastowej p ynno ci 0,02 0,05 Aktywno (Efektywno ) DIO wska nik obrotu zapasami w dniach 106 dni 116 dni DSO przeci tny okres sp ywu nale no ci w dniach 79,23 83,58 DPO przeci tny okres sp aty zobowi za w dniach 22,70 20,33 CT obrót kapita u 0,60 0,52 Rentowno mar a zysku brutto 25,20% 34,41% RO mar a zysku przed odsetkami 22,55% 11,43% ROE pretax stopa zwrotu na kapitale w asnym 16,05% 7,06% ROCE pretax stopa zwrotu na kapita ach zatrudnionych 13,51% 5,90% FLE Efekt D wigni Finansowej 2,54% 1,16% Wyp acalno i prze o enie kapita owe Wska nik ogólnego zad u enia 0,31 0,30 Przek adnia kapita owa 0,38 0,35 Wska nik pokrycia % zyskiem 4,40 6,92 Wska nik obs ugi zad u enia 3,17 1,65 ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda finansowych. 20 M. Gmytrasiewicz, Rachunkowo. Podstawowe za o enia i zasady, Difin, Warszawa 2008, s Wszystkie wska niki zosta y wyznaczone zgodnie z formu ami zamieszczonymi w materia- ach: L. led, Zarz dzanie finansowe - studium przypadku Koral, GFKM MBA 11. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 64 A. Przesmycka, M. Podstawka P ynno finansowa Wska niki p ynno ci pokazuj zdolno firmy do regulowania jej zobowi za przy wykorzystaniu rodków obrotowych. Wska nik ten to iloraz warto ci aktywów bie cych (maj tku obrotowego) i pasywów bie cych (zobowi za krótkoterminowych). Optymalnie jest, gdy przedsi biorstwo osi ga warto tego wska nika na poziomie 1,2-2,0. Zatem optymaln sytuacj mamy, gdy maj tek obrotowy jest 1,2 do 2 razy wi kszy ni zobowi zania krótkoterminowe. Ka dy spadek wska nika poni ej 1,0 powoduje, i w firmie mog wyst pi problemy z p ynno ci, a wi c z terminowym regulowaniem zobowi za. W sytuacji, gdy wska nik przekracza warto 3,0 mamy do czynienia z zalegaj cymi w magazynach materia ami, niesp aconymi nale no ciami b d te w maj tku firmy wyst puj papiery warto ciowe, których nie da si sprzeda. Firma S.A. Poldanor osi gn a wska nik bie cej p ynno ci na poziomie 1,25 w 2011 r. i 1,36 w 2010 r. Mo emy zaobserwowa, i w roku 2011 spó ka odnotowa a spadek p ynno ci w stosunku do 2010 r. Wci wska nik ten mie ci si w bezpiecznym przedziale, który gwarantuje spó ce, i w wietle dost pnych danych jest ona w stanie terminowo regulowa swoje zobowi zania. Wska nik ten osi ga poziom dostateczny i nie wymaga podejmowania dzia a w tym zakresie. Wska nik szybki p ynno ci mierzy szybk zdolno firmy do sp aty d ugów. Wska nik ten powinien mie ci si w granicach 0,7-1,0. W sytuacji gdy spada on poni ej 0,7 istnieje zagro enie, i firma nie jest w stanie na bie co terminowo regulowa swoich zobowi za. Wska nik ten obliczany jest jako stosunek warto ci aktywów bie cych pomniejszonych o zapasy i rozliczenia mi dzyokresowe do warto ci pasywów bie cych. Szybki wska nik p ynno ci dla badanej firmy osi ga warto ci 0,6 dla 2011 roku i 0,69 dla 2010 roku. Oznacza to, i wska nik ten osi ga tendencj spadkow. W 2011 roku wska nik ten nie mie ci si ju w granicach bezpiecze stwa, co mo e powodowa, i Poldanor odczuwa trudno ci z bie cym regulowaniem zobowi za w terminie. Wska nik ten powinien by poddany analizie. Warto podda analizie terminy p atno ci i wymagalno ci zobowi za spó ki Poldanor. Na tej podstawie mo liwa b dzie ocena, czy spó ka rzeczywi cie odnotowuje trudno ci p atnicze i czy nale y w tym obszarze podj konkretne dzia ania, czy te mo na uzna, i zachodz okoliczno ci uzasadniaj ce pozostawienie tego obszaru dzia a bez zmian. Ostatnim wska nikiem oceny p ynno ci jest wska nik natychmiastowej p ynno ci, a zatem p ynno ci I stopnia. Pozwala on oceni, jak szybko jeste- my w stanie regulowa nasze zobowi zania krótkoterminowe aktywami, które charakteryzuj si du p ynno ci, a wi c rodkami pieni nymi. Przyjmuje si zatem, i rodki pieni ne powinny stanowi ok. 16%-20% zobowi za podmiotu. Firma Poldanor S.A. posiada a rodki pieni nie na poziomie zaledwie 5% w roku 2010 i 2% w roku Oznacza to, i spó ka mo e mie du y problem, w sytuacji, gdy b dzie zmuszona do natychmiastowego regulowania swoich zobowi za, gdyby sta y si one wymagalne w bardzo krótkim czasie. Wy szy poziom tego wska nika daje wi ksz pew- Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach no wierzycielom. Jednak utrzymywanie rodków pieni nych jest do kosztowne i mo e to by przyczyn tak niskiego poziomu tego wska nika. Warto wskaza, i w chwili obecnej firmy rezygnuj z posiadania gotówki. Kredyty obrotowe, które wykazywane s bardzo cz sto jako zobowi zania krótkoterminowe, s u do zaspokajania bie cych potrzeb firmy i terminowego regulowania zobowi za. Proces gospodarczy powoduje, i gotówka jest ca y czas obracana. To mo e wyja nia tak niski poziom tego wska nika. Niew tpliwie konieczne jest jednak dok adniejsze przeanalizowanie zobowi za pod k tem mo liwo ci pojawienia si tych, natychmiast wymagalnych. Aktywno (efektywno dzia ania) Drugi obszar analizy opiera si na wska nikach efektywno ci wykorzystania zasobów finansowych. Pierwszym wska nikiem z tego obszaru jest indeks rotacji zapasów (DIO). Wska nik ten pokazuje co ile dni przedsi biorstwo odnawia swoje zapasy. Wska nik o niskiej warto ci oznacza, i zapasy szybko rotuj. Poldanor osi ga warto ci na poziomie 109 i 116 dni. Analiza tego obszaru wymaga odniesienia si do ca ej bran y, jednak mo na powiedzie, i zapasy odnawiane s rednio 3 razy w roku. Wska nik cyklu nale no ci (DSO) informuje o okresie oczekiwania na uzyskane nale no ci za swoj sprzeda z odroczonym terminem p atno ci. Wska nik ten pokazuje, ile dni rednio przedsi biorstwo oczekuje na wp yw nale no ci. W spó ce Poldanor widoczne jest, i okres ten uleg minimalnemu skróceniu. W 2010 wynosi on ponad 83 dni rednio, za w 2011 spad nieco poni ej 80 dni. Pokazuje to, i firma na ok. 80 dni udziela kredytu partnerom, z którymi wspó pracuje. W obecnych warunkach gospodarczych terminy p atno ci oscyluj ce w granicach 90 dni staj si do powszechnie, dlatego te nie wydaje si, i Poldanor odnotowuje w tym zakresie problemy. W zakresie przeci tnej sp aty zobowi za w dniach Poldanor osi ga wska niki na poziomie ok 20 i 22 dni. To pokazuje, i swoje zobowi zania Poldanor realizuje w ci gu niespe na miesi ca. W porównaniu do nale no ci wyst puje do du a luka. To powoduje, i Cykl Konwersji Gotówki (CCC) dla 2011 roku wynosi 163, za dla 2010 roku 179. Okres ten nieco si skróci, lecz wci jest bardzo d ugi wynosi niemal pó roku. To powoduje du e zapotrzebowanie na dost p do kredytów obrotowych dla zapewnienia ci g o ci dzia ania. Rentowno Trzecim obszarem analizy jest rentowno. Mar a zysku brutto informuje, jaki zysk osi ga przedsi biorstwo w odniesieniu do sprzeda y. W przypadku spó ki Poldanor oznacza to, i w 2010 r na ka d 1 z sprzeda- y przypada o 34 gr w 2010 i 25 gr w 2011 zysku brutto. To bardzo dobry wynik. Ponadto wszystkie pozosta e wska niki rentowno ci pokaza y, i przedsi biorstwo osi ga zyski na ka dym poziomie dzia alno ci. Widoczne jest tak e to, i w obszarze rentowno ci osi ganej w odniesieniu do kapita- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 66 A. Przesmycka, M. Podstawka ów w asnych, Poldanor równie osi ga dobre rezultaty na poziomie przyzwoitym 7% w 2010 r. i 16% w 2011 r. Warto odnotowa, e w 2011 r. wyniki s ju znacznie lepsze ni w 2010 roku. Widoczne jest to zarówno w warto- ciach wska nika RO pretax, ROE pretax, jak i ROCE pretax. Rentowno i jej badanie pomaga oceni do jakiego poziomu spó ka mo e decydowa si ona na obni cen, tak by nie utraci rentowno ci w dzia aniu. Efekt d wigni finansowej pozwala przedsi biorstwu zwi ksza tempo pomna anego maj tku. Wyst powanie tego efektu wiadczy o dobrze prowadzonej polityce finansowej w firmie. Oznacza bowiem, i przeci tna rentowno ca ego kapita u w asnego i obcego, przed sp at odsetek od kapita- u obcego, jest wy sza od wysoko ci stopy odsetek p aconych przy pozyskiwaniu kapita u obcego. To wiadczy, i decyzje w przedsi biorstwie cz si ze zwi kszaniem systematycznym jego warto ci. Wyp acalno i prze o enie kapita owe Ostatnim obszarem analizy jest obszar wyp acalno ci i prze o enia kapita owego. Wska nik ogólnego zad u enia prezentuje, jak du y jest udzia finansowania aktywów firmy przez zad u enie. Wska nik ten powinien mie ci si w przedziale 0,57-0,67, gdy osi ga wy sze warto ci mo e stawa si to zbyt uci liwe dla firmy. Firma Poldanor S.A. notuje niezbyt du y udzia kapita ów obcych w swojej strukturze kapita ów. Si ga on poziomu oscyluj cego wokó 0,3, co daje mu do du niezale no od kapita ów obcych. Przek adnia kapita owa natomiast wskazuje stosunek kapita u po yczonego do kapita u w asnego. W przypadku wysokiego wska nika, to banki ponosz cz ci aru dzia alno ci przedsi biorstwa. Oczekuje si, i wska nik ten nie powinien przekracza stosunku 1:1. W takim przypadku banki decyduj si po yczy tyle samo kapita u, ile w o yli w dzia alno w a ciciele. W sytuacji dobrej koniunktury dopuszcza si nawet finansowanie na poziomie 2:1, a wi c udzia banków to 66,6%, za w a cicieli 33,3%, b d 3:1, gdzie w a ciciel wyk ada jedynie 25%. Wska nik pokrycia odsetek zyskiem pokazuje, ile razy zysk pokrywa odsetki. Firma Poldanor S.A. w 2010 roku osi gn a to pokrycie na poziom prawie 7-krotnym. W 2011 roku odnotowa a spadek do 4,4-krotnego pokrycia, które jednak wci jest bardzo wysokie. Wska nik obs ugi zad u enia prezentuje natomiast zdolno p atnicz przedsi biorstwa do obs ugi zad u enia w zakresie odsetek i rat kapita owych. Dla tego wska nika po- dane s warto ci przekraczaj ce 1, wówczas oznacza to, i przedsi biorstwo pokrywa zarówno kapita, jak i odsetki bez problemu. Zapewne bardzo du y udzia ma w tym przypadku poziom obcego finansowania dzia alno ci badanej firmy. Podsumowanie Poldanor S.A. to firma, która posiada dobr sytuacj finansow. W zakresie efektywno ci dzia ania firma korzysta z kredytów kupieckich, ale Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach na niskim poziomie. Sama oferuje do d ugie terminy p atno ci. Zapasy rednio odnawiaj si ca kowicie ponad 3 razy w roku. Poldanor S.A. to rentowna spó ka, która zarabia na ka dym poziomie prowadzonej dzia alno ci, co dobrze wiadczy o potencjale firmy. Korzysta te z pozytywnych efektów d wigni finansowej. Wska niki wyp acalno ci pokazuj, i poziom zad u enia spó ki jest utrzymywany na bezpiecznie niskim poziomie, i spó ka nie ma problemów z pokryciem odsetek i kapita u od ci cych na niej zobowi za kredytowych. Nale y pozytywnie oceni spó k na podstawie dost pnych w sprawozdaniach finansowych danych i w przyj tym dla tej analizy zakresie. Bibliografia Bie W., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa Black A., Wright P., Bachman J.E., Davies J., W poszukiwaniu warto ci dla akcjonariuszy, Kszta towanie wyników dzia alno ci spó ek, Dom Wydawniczy ABC. Dobiega a-korona B., Herman A., Wst p, [w:] B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstw, Difin, Warszawa Gajdka J., Wali ska E., Zarz dzanie finansowe teoria i praktyka, Tom l, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa Gmytrasiewicz M., Rachunkowo. Podstawowe za o enia i zasady, Difin, Warszawa Go biowski G., Szczepankowski P., Analiza warto ci przedsi biorstwa, Difin, Warszawa Karpu P., Wprowadzenie do zarz dzania finansami, [w:] P. Karpu, Zarz dzane finansami przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin Rutkowski A., Zarz dzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Suszy ski C., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, [w:] M. Stru ycki, Zarz dzanie przedsi biorstwem, Difin, Warszawa Szablewski A., Zarz dzanie warto ci firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu warto ci firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa Szyszko L., Poj cie i organizacja finansów przedsi biorstwa, [w:] J. Szczepankowski, L. Szyszko, Finanse przedsi biorstwa. led L., Zarz dzanie Finansowe - Studium przypadku Koral, GFKM MBA 11. widerska Gertruda K. (red.), Sprawozdawczo finansowa bez tajemnic, Rachunkowo finansowa w praktyce, Difin. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarz dzaniu wspó czesnym przedsi biorstwem, Difin, Warszawa W dzki D., Analiza wska nikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 68 A. Przesmycka, M. Podstawka Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej Istota i przedmiot analizy finansowej Charakterystyka analizy wskaźnikowej Analiza (gr. análysis- rozbiór)- to metoda postępowania naukowego polegająca na rozbiorze danej całości na części i następnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice 1. Wstęp Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Klaudia Dudek

Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Klaudia Dudek Marta Flisak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Klaudia Dudek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo