Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce prof. dr hab. Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period Streszczenie: Celem opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej Poldanor S.A. za lata 2010 i 2011 na podstawie sprawozda finansowych spó ki dost pnych w Monitorze Polski B. Sprawozdanie finansowe uznaje si wci za podstawowe ród o informacji stanowi cych fundament do podejmowania decyzji w ca ym procesie zarz dzania finansami przedsi biorstwa. To podstawowe ród o oceny kondycji firmy i ustalania jej wyniku finansowego. Na jego podstawie mo liwa jest ocena funkcjonowania przedsi biorstwa w wybranych aspektach. Firma Poldanor S.A. oceniona zostanie w 4 obszarach: p ynno ci, efektywno ci, rentowno ci, wyp acalno ci i prze o enia kapita owego spó ki. Poldanor jest rozpoznawalnym w Europie przedsi biorstwem rolnym. Pierwsza ferma zosta a przej ta przez Poldanor w 1994 roku. W 2011 roku Poldanor prowadzi produkcj ro linn na areale ok ha oraz chów trzody chlewnej oparty na stadzie podstawowym - ponad macior. Produkcja trzody chlewnej odbywa si w ponad 30 fermach. Poldanor jest cz onkiem AXZON Group, globalnego koncernu zorientowanego na zrównowa ony rozwój agrobiznesu oraz na potrzeby spo ywania przez konsumentów wysokiej jako ci ywno ci. Poldanor ma swoje korzenie w nowoczesnym rolnictwie du skim i prowadzi komplementarn dzia alno rolnicz, pokrywaj c cz zapotrzebowania na pasz ze swojej w asnej produkcji zbó oraz wykorzystuj c odchody zwierz ce do produkcji biogazu i produkcji energii odnawialnej. Produkcja oparta jest na nowoczesnych i racjonalnych technologiach, dzi ki którym firma jest blisko tak zwanego rolnictwa precyzyjnego z naciskiem na stabilno wyników i szacunek dla rodowiska geograficznego i spo ecznego. S owa kluczowe: Poldanor S.A., sytuacja finansowa, kredyt kupiecki, rentowno, d wignia finansowa, wska niki wyp acalno ci, poziom zad u enia Abstract: Poldanor S.A. is a company in good financial situation. From the perspective of its effectiveness, the company uses mercantile credits, but at low level. The company itself offers long term period of payment. Stocks are renewed on average more than 3 times a year. Poldanor S.A. is a profitable company that earns on each level of its activity what testifies to good potential of firm. Poldanor S.A. also uses the positive effects of financial leverage. The solvency rates show that the level of liabilities of the company is kept on the safe level and Poldanor S.A. has no problems with repayment of the interest and capital from the credit. Pursuant to the ava- 1 Badania finansowane w ramach projektu NCN Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w Polsce" umowa UMO-2011/01/B/HS4/06220.

2 60 A. Przesmycka, M. Podstawka ilable data from the financial statements and the scope of the presented analysis the company has to be assessed positively. Key words: Poldanor S.A., financial situation, mercantile credit, financial leverage, solvency rates, profitability, level of liabilities Istota zarz dzania finansami przedsi biorstwa Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wi e si nieod cznie z konieczno ci posiadania ró norodnych aktywów materialnych, jak i niematerialnych 2. Maj tek finansowany jest przez w a cicieli, którzy wnosz do firmy kapita w formie gotówkowej b d rzeczowej. ród em finansowania mog by te obce rodki finansowe pozyskiwane ju przez samo przedsi biorstwo 3. Wraz z rozwojem przedsi biorstwa ro nie te jego zapotrzebowanie na kapita. To zjawisko ekonomiczne jakim jest gromadzenie i wydatkowanie rodków pieni nych w zwi zkuz prowadzon dzia alno ci gospodarcz nosi nazw, finansów przedsi biorstwa. Proces polegaj cy na pozyskiwaniu róde finansów i w dalszej kolejno ci lokowaniu ich, by realizowa strategi dzia alno ci firmy, jest powszechnie znanym zjawiskiemzarz dzania, okre- lanym jako finanse przedsi biorstwa 4. Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa na przestrzeni ostatnich lat zyska o na znaczeniu. Dzi zadanie to powierza si kierownictwu najwy szego szczebla w zwi zku z wag tego typu decyzji w przedsi biorstwie 5. Dzisiejsze realia gospodarcze powoduj nawet, i decyzje finansowe w przedsi biorstwie uto samiane s ze swoistym po czeniem sztuki i wiedzy z zakresu, jakim jestzarz dzanie pieni dzem 6. Podobnie jak ka demu dzia aniu podejmowanemu przez cz owieka, tak i prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej przy wieca okre lony cel. W tradycyjnej gospodarce rynkowej ten g ówny powód prowadzonej dzia alno ci gospodarczej definiowany by jako osi gni cie jak najwy szego poziomu zysku. Zysk bowiem by tak kategori, która zapewnia a mo liwo rozwoju, zwi kszania przewagi konkurencyjnej na rynku i wi za a si z bogaceniem w a cicieli 7. Dzi na to zagadnienie patrzy si w nieco odmienny sposób. Bowiem zysk poci ga za sob pewne koszty. Dzi jako g ówne zadanie zarz dzaj cych wskazuje si takie zarz dzanie przedsi biorstwem, by zwi ksza y si maj tkowe korzy ci w a cicieli, prowadz ce do wzrostu rynkowej warto ci firmy w d ugim okresie, a nie koncentrowanie si na krótko- 2 J. Gajdka, E. Wali ska, Zarz dzanie finansowe teoria i praktyka, Tom l, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 2000, s W. Bie, Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2005, s Ibidem, s J. Gajdka, E. Wali ska, Zarz dzane..., op. cit., s C. Suszy ski, Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, [w:] M. Stru ycki, Zarz dzanie przedsi biorstwem, Difin, Warszawa 2004, s P. Karu. Wprowadzenie do zarz dzania finansami, [w:] P. Karpu, Zarz dzane finansami przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2006, s. 33. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach terminowych zyskach 8. To w a nie wzrastaj ca warto firmy stanowi ród o satysfakcji nie tylko w a cicieli, ale tak e inwestorów, partnerów biznesowych, pracowników czy te ca ej spo eczno ci lokalnej w której dzia a dana jednostka 9. W a ciciele rozumiani s tutaj jako bardzo szeroka grupa interesariuszy. W ma ych i rednich przedsi biorstwach s to bardzo cz sto g ówni zarz dzaj cy. W spó kach akcyjnych s to akcjonariusze. Wszyscy oni d jednak do tego, by inwestowane przez nich rodki finansowe przynosi y wysokie stopy zwrotu przy za o eniu, e dopuszcza si pewien okre lony poziom ryzyka 10. Aby bowiem efektywnie zarz dza przedsi biorstwem, konieczne jest zrozumienie istoty systemowego ujmowania przedsi biorstwa, a nie tylko wybiórczej analizy jego poszczególnych obszarów. W procesie tym szczególnie wa n rol pe ni informacja. Jest ona podstaw przy ustalaniu mierników dzia a, które nast pnie wykorzystywane s w procesie zasilania, pobudzania, a na ko cu sterowania przedsi biorstwem i razem z tymi procesami tworzy uk ad dzia ania przedsi biorstwa. Szczególnie wa nymi danymi w przedsi biorstwie s analizatory, czyli dane które wchodz w sk ad instrumentów zarz dzania 11. Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa podobnie jak wszystkie inne obszary podlega ocenie. By ocena ta by a jak najwy sza, wa ne jest zachowanie racjonalno ci podejmowanych dzia a, któr mo na podzieli na wewn trzn i zewn trzn. Racjonalno zewn trzna uto samiana jest z takim rodzajem podejmowanych dzia a w zakresie gospodarki finansowej przedsi biorstwa, która zmierza do maksymalizacji nadwy ki finansowej przedsi biorstwa. To ta warto wp ywa bowiem najcz ciej na ocen efektów dzia a i warto ci przedsi biorstwa. Natomiast racjonalno w aspekcie wewn trznym czy si bezpo rednio z zachowaniem p ynno ci w przedsi biorstwie oraz obni aniu tych kosztów, które maj zasadnicze znaczenie i nie powoduj ujemnych skutków dla prowadzonej przez przedsi biorstwo dzia alno ci 12. Tworzenie warto ci dla akcjonariuszy, a w szerszym wymiarze dla ca- ego kr gu interesariuszy przedsi biorstwa stanowi wed ug magazynu Fortune prawdziwy klucz do tworzenia bogactwa 13. Ta warto finansowa ma by maksymalizowana z punktu widzenia w a cicieli i zaanga owanego przez nich kapita u. W procesie zarz dzania warto ci firmy podnoszona jest tak e warto dla innych podmiotów, a w ród nich dla pracowników, 8 C. Suszy ski, Zarz dzanie finansami..., op. cit., s B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wst p w B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstw, Difin, Warszawa 2006, s A. Rutkowski, Zarz dzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s M. Walczak, Potrzeby informacyjne zarz dzania wspó czesnym przedsi biorstwem, [w:] M. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarz dzaniu wspó czesnym przedsi biorstwem, Difin, Warszawa 2008, s L. Szyszko, Poj cie i organizacja finansów przedsi biorstwa, [w:] J. Szczepankowski, L. Szyszko, Finanse przedsi biorstwa, s A. BIack, P. Wright, J.E. Bachman, J. Davies, W poszukiwaniu warto ci dla akcjonariuszy, Kszta towanie wyników dzia alno ci spó ek, Dom Wydawniczy ABC, s. 12. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 62 A. Przesmycka, M. Podstawka klientów, dostawców. Zatem ca okszta t dzia a zmierzaj cych do osi gni cia przez przedsi biorstwo jak najwy szej warto ci jest korzystny dla szerokiego grona osób powi zanych z danym przedsi biorstwem 14. Ocena tej warto ci nast puje przez szacowanie obecnej warto ci przysz ych przep ywów pieni nych, jakie generuje firma, dyskontowanych przez redni wa ony koszt kapita u i pomniejszana o warto zad u enia firmy 15. Obszarami decyzyjnymi, które w istotny sposób wp ywaj na warto przedsi biorstwa s decyzje inwestycyjne, finansowe i operacyjne. Mianem po danej obni ki kosztów w przedsi biorstwie okre la si m.in. takie dzia ania w zakresie pozyskiwania kapita ów, które pozwalaj przedsi biorstwu efektywnie dzia a na rynku. Jest to powi zane bezpo rednio z pasywn stron bilansu i jego struktur. Racjonalne korzystanie z kapita ów obcych pozwala jednak na maksymalizacje warto ci kapita ów w asnych 16. Sprawozdanie finansowe jako ród o danych do analizy wiadomo jakie czynniki wp ywaj na sytuacj finansow firmy, jest podstawowym elementem skutecznego zarz dzania przedsi biorstwem. Natomiast sama znajomo tych czynników jest wci niewystarczaj ca, by móc przewidywa si ich oddzia ywania, wielko korzy ci czy te strat. Dlatego te, tak istotnym elementem jest informacja na temat sytuacji finansowej firmy. Jednym z jej róde s sprawozdania finansowe 17. Sprawozdanie finansowe zawiera najbardziej zagregowane dane o wielko ciach ekonomicznych w firmie. Dane te wyra one s w pieni dzu, gdy miernik ten u atwia porównywanie danych, a w dalszej kolejno ci ich analiz. Dane uj te w sposób syntetyczny u atwiaj komunikacj pomi dzy przedsi biorstwami, w szczególno ci na poziomie wspó pracy mi dzynarodowej. Cz sto o rachunkowo ci mówi si, i jest ona swoistym j zykiem biznesu, a sprawozdania finansowe to przyk ad u ycia tego j zyka 18. Proces sporz dzania sprawozdania finansowego podlega sta emu doskonaleniu. Zarówno forma, jak i tre s dopasowywane do oczekiwa podmiotów, które wykorzystuj te dane. Nieustannie doprecyzowywane s te regu y wyceny, prezentacji danych zawartych w sprawozdaniach 19. Dzi ki harmonizacji i standaryzacji rachunkowo ci tak e i ten obszar powoli zbli a si do spójnej koncepcji i bezsporne wydaje si, i proces ten jest konieczny dla umo liwienia jeszcze szerszej wspó pracy mi dzynarodowej pomi dzy podmiotami gospodar- 14 G. Go biowski, P. Szczepankowski, Analiza warto ci przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2007, s A. Szablewski, Zarz dzanie warto ci firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu warto ci firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s G. Go biowski, P. Szczepankowski, Analiza warto ci..., op. cit., s. 17. W. Bie, Zarz dzanie finansami..., op. cit., s D. W dzki, Analiza wska nikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s G.K. widerska (red.), Sprawozdawczo finansowa bez tajemnic, Rachunkowo finansowa w praktyce, Difin. 19 D. W dzki, Analiza, op. cit., s. 32. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach czymi 20. Mimo niew tpliwie istotnych zalet sprawozdania finansowe charakteryzuj si te pewnymi wadami, do istotnymi z punktu widzenia ich u ytkowników. Najwa niejsz z nich jest fakt, i mimo rozbudowanego obszaru zasad i narz dzi wci nie jest mo liwa wycena warto ci trudnych do kwalifikowania, a tak e tych, które bardzo szybko ulegaj zmianie, bowiem ich wycena w jednym dniu mo e okaza si zupe nie niezasadna w bardzo krótkim okresie. Bo jak wyceni przywi zanie klientów do marki, a nawet warto kapita u ludzkiego w przedsi biorstwie. Mimo pewnych wad, sprawozdania finansowe by y, s i z du ym prawdopodobie stwem nadal b d pierwszym i podstawowym ród em informacji o przedsi biorstwie dla szerokiego grona odbiorców. Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. Analiza najwa niejszych wska ników firmy POLDANOR S.A. przedstawiona zosta a w tabeli 1. Tak jak wspomniano we wst pie analiza koncentruje si na 4 g ównych obszarach. W pierwszej cz ci tabeli wyznaczone zosta y wska niki opisuj ce p ynno podmiotu, w drugiej aktywno rozumian jako efektywno dzia ania. Trzeci obszar dotyczy rentowno ci, za ostatni - wyp acalno ci i prze o enia kapita owego. Tabela 1. Wska niki finansowe Poldanor S.A. 21 Wska niki P ynno CR - bie cy p ynno ci 1,25 1,36 QR - szybki p ynno ci 0,60 0,69 SQR - natychmiastowej p ynno ci 0,02 0,05 Aktywno (Efektywno ) DIO wska nik obrotu zapasami w dniach 106 dni 116 dni DSO przeci tny okres sp ywu nale no ci w dniach 79,23 83,58 DPO przeci tny okres sp aty zobowi za w dniach 22,70 20,33 CT obrót kapita u 0,60 0,52 Rentowno mar a zysku brutto 25,20% 34,41% RO mar a zysku przed odsetkami 22,55% 11,43% ROE pretax stopa zwrotu na kapitale w asnym 16,05% 7,06% ROCE pretax stopa zwrotu na kapita ach zatrudnionych 13,51% 5,90% FLE Efekt D wigni Finansowej 2,54% 1,16% Wyp acalno i prze o enie kapita owe Wska nik ogólnego zad u enia 0,31 0,30 Przek adnia kapita owa 0,38 0,35 Wska nik pokrycia % zyskiem 4,40 6,92 Wska nik obs ugi zad u enia 3,17 1,65 ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda finansowych. 20 M. Gmytrasiewicz, Rachunkowo. Podstawowe za o enia i zasady, Difin, Warszawa 2008, s Wszystkie wska niki zosta y wyznaczone zgodnie z formu ami zamieszczonymi w materia- ach: L. led, Zarz dzanie finansowe - studium przypadku Koral, GFKM MBA 11. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 64 A. Przesmycka, M. Podstawka P ynno finansowa Wska niki p ynno ci pokazuj zdolno firmy do regulowania jej zobowi za przy wykorzystaniu rodków obrotowych. Wska nik ten to iloraz warto ci aktywów bie cych (maj tku obrotowego) i pasywów bie cych (zobowi za krótkoterminowych). Optymalnie jest, gdy przedsi biorstwo osi ga warto tego wska nika na poziomie 1,2-2,0. Zatem optymaln sytuacj mamy, gdy maj tek obrotowy jest 1,2 do 2 razy wi kszy ni zobowi zania krótkoterminowe. Ka dy spadek wska nika poni ej 1,0 powoduje, i w firmie mog wyst pi problemy z p ynno ci, a wi c z terminowym regulowaniem zobowi za. W sytuacji, gdy wska nik przekracza warto 3,0 mamy do czynienia z zalegaj cymi w magazynach materia ami, niesp aconymi nale no ciami b d te w maj tku firmy wyst puj papiery warto ciowe, których nie da si sprzeda. Firma S.A. Poldanor osi gn a wska nik bie cej p ynno ci na poziomie 1,25 w 2011 r. i 1,36 w 2010 r. Mo emy zaobserwowa, i w roku 2011 spó ka odnotowa a spadek p ynno ci w stosunku do 2010 r. Wci wska nik ten mie ci si w bezpiecznym przedziale, który gwarantuje spó ce, i w wietle dost pnych danych jest ona w stanie terminowo regulowa swoje zobowi zania. Wska nik ten osi ga poziom dostateczny i nie wymaga podejmowania dzia a w tym zakresie. Wska nik szybki p ynno ci mierzy szybk zdolno firmy do sp aty d ugów. Wska nik ten powinien mie ci si w granicach 0,7-1,0. W sytuacji gdy spada on poni ej 0,7 istnieje zagro enie, i firma nie jest w stanie na bie co terminowo regulowa swoich zobowi za. Wska nik ten obliczany jest jako stosunek warto ci aktywów bie cych pomniejszonych o zapasy i rozliczenia mi dzyokresowe do warto ci pasywów bie cych. Szybki wska nik p ynno ci dla badanej firmy osi ga warto ci 0,6 dla 2011 roku i 0,69 dla 2010 roku. Oznacza to, i wska nik ten osi ga tendencj spadkow. W 2011 roku wska nik ten nie mie ci si ju w granicach bezpiecze stwa, co mo e powodowa, i Poldanor odczuwa trudno ci z bie cym regulowaniem zobowi za w terminie. Wska nik ten powinien by poddany analizie. Warto podda analizie terminy p atno ci i wymagalno ci zobowi za spó ki Poldanor. Na tej podstawie mo liwa b dzie ocena, czy spó ka rzeczywi cie odnotowuje trudno ci p atnicze i czy nale y w tym obszarze podj konkretne dzia ania, czy te mo na uzna, i zachodz okoliczno ci uzasadniaj ce pozostawienie tego obszaru dzia a bez zmian. Ostatnim wska nikiem oceny p ynno ci jest wska nik natychmiastowej p ynno ci, a zatem p ynno ci I stopnia. Pozwala on oceni, jak szybko jeste- my w stanie regulowa nasze zobowi zania krótkoterminowe aktywami, które charakteryzuj si du p ynno ci, a wi c rodkami pieni nymi. Przyjmuje si zatem, i rodki pieni ne powinny stanowi ok. 16%-20% zobowi za podmiotu. Firma Poldanor S.A. posiada a rodki pieni nie na poziomie zaledwie 5% w roku 2010 i 2% w roku Oznacza to, i spó ka mo e mie du y problem, w sytuacji, gdy b dzie zmuszona do natychmiastowego regulowania swoich zobowi za, gdyby sta y si one wymagalne w bardzo krótkim czasie. Wy szy poziom tego wska nika daje wi ksz pew- Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach no wierzycielom. Jednak utrzymywanie rodków pieni nych jest do kosztowne i mo e to by przyczyn tak niskiego poziomu tego wska nika. Warto wskaza, i w chwili obecnej firmy rezygnuj z posiadania gotówki. Kredyty obrotowe, które wykazywane s bardzo cz sto jako zobowi zania krótkoterminowe, s u do zaspokajania bie cych potrzeb firmy i terminowego regulowania zobowi za. Proces gospodarczy powoduje, i gotówka jest ca y czas obracana. To mo e wyja nia tak niski poziom tego wska nika. Niew tpliwie konieczne jest jednak dok adniejsze przeanalizowanie zobowi za pod k tem mo liwo ci pojawienia si tych, natychmiast wymagalnych. Aktywno (efektywno dzia ania) Drugi obszar analizy opiera si na wska nikach efektywno ci wykorzystania zasobów finansowych. Pierwszym wska nikiem z tego obszaru jest indeks rotacji zapasów (DIO). Wska nik ten pokazuje co ile dni przedsi biorstwo odnawia swoje zapasy. Wska nik o niskiej warto ci oznacza, i zapasy szybko rotuj. Poldanor osi ga warto ci na poziomie 109 i 116 dni. Analiza tego obszaru wymaga odniesienia si do ca ej bran y, jednak mo na powiedzie, i zapasy odnawiane s rednio 3 razy w roku. Wska nik cyklu nale no ci (DSO) informuje o okresie oczekiwania na uzyskane nale no ci za swoj sprzeda z odroczonym terminem p atno ci. Wska nik ten pokazuje, ile dni rednio przedsi biorstwo oczekuje na wp yw nale no ci. W spó ce Poldanor widoczne jest, i okres ten uleg minimalnemu skróceniu. W 2010 wynosi on ponad 83 dni rednio, za w 2011 spad nieco poni ej 80 dni. Pokazuje to, i firma na ok. 80 dni udziela kredytu partnerom, z którymi wspó pracuje. W obecnych warunkach gospodarczych terminy p atno ci oscyluj ce w granicach 90 dni staj si do powszechnie, dlatego te nie wydaje si, i Poldanor odnotowuje w tym zakresie problemy. W zakresie przeci tnej sp aty zobowi za w dniach Poldanor osi ga wska niki na poziomie ok 20 i 22 dni. To pokazuje, i swoje zobowi zania Poldanor realizuje w ci gu niespe na miesi ca. W porównaniu do nale no ci wyst puje do du a luka. To powoduje, i Cykl Konwersji Gotówki (CCC) dla 2011 roku wynosi 163, za dla 2010 roku 179. Okres ten nieco si skróci, lecz wci jest bardzo d ugi wynosi niemal pó roku. To powoduje du e zapotrzebowanie na dost p do kredytów obrotowych dla zapewnienia ci g o ci dzia ania. Rentowno Trzecim obszarem analizy jest rentowno. Mar a zysku brutto informuje, jaki zysk osi ga przedsi biorstwo w odniesieniu do sprzeda y. W przypadku spó ki Poldanor oznacza to, i w 2010 r na ka d 1 z sprzeda- y przypada o 34 gr w 2010 i 25 gr w 2011 zysku brutto. To bardzo dobry wynik. Ponadto wszystkie pozosta e wska niki rentowno ci pokaza y, i przedsi biorstwo osi ga zyski na ka dym poziomie dzia alno ci. Widoczne jest tak e to, i w obszarze rentowno ci osi ganej w odniesieniu do kapita- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 66 A. Przesmycka, M. Podstawka ów w asnych, Poldanor równie osi ga dobre rezultaty na poziomie przyzwoitym 7% w 2010 r. i 16% w 2011 r. Warto odnotowa, e w 2011 r. wyniki s ju znacznie lepsze ni w 2010 roku. Widoczne jest to zarówno w warto- ciach wska nika RO pretax, ROE pretax, jak i ROCE pretax. Rentowno i jej badanie pomaga oceni do jakiego poziomu spó ka mo e decydowa si ona na obni cen, tak by nie utraci rentowno ci w dzia aniu. Efekt d wigni finansowej pozwala przedsi biorstwu zwi ksza tempo pomna anego maj tku. Wyst powanie tego efektu wiadczy o dobrze prowadzonej polityce finansowej w firmie. Oznacza bowiem, i przeci tna rentowno ca ego kapita u w asnego i obcego, przed sp at odsetek od kapita- u obcego, jest wy sza od wysoko ci stopy odsetek p aconych przy pozyskiwaniu kapita u obcego. To wiadczy, i decyzje w przedsi biorstwie cz si ze zwi kszaniem systematycznym jego warto ci. Wyp acalno i prze o enie kapita owe Ostatnim obszarem analizy jest obszar wyp acalno ci i prze o enia kapita owego. Wska nik ogólnego zad u enia prezentuje, jak du y jest udzia finansowania aktywów firmy przez zad u enie. Wska nik ten powinien mie ci si w przedziale 0,57-0,67, gdy osi ga wy sze warto ci mo e stawa si to zbyt uci liwe dla firmy. Firma Poldanor S.A. notuje niezbyt du y udzia kapita ów obcych w swojej strukturze kapita ów. Si ga on poziomu oscyluj cego wokó 0,3, co daje mu do du niezale no od kapita ów obcych. Przek adnia kapita owa natomiast wskazuje stosunek kapita u po yczonego do kapita u w asnego. W przypadku wysokiego wska nika, to banki ponosz cz ci aru dzia alno ci przedsi biorstwa. Oczekuje si, i wska nik ten nie powinien przekracza stosunku 1:1. W takim przypadku banki decyduj si po yczy tyle samo kapita u, ile w o yli w dzia alno w a ciciele. W sytuacji dobrej koniunktury dopuszcza si nawet finansowanie na poziomie 2:1, a wi c udzia banków to 66,6%, za w a cicieli 33,3%, b d 3:1, gdzie w a ciciel wyk ada jedynie 25%. Wska nik pokrycia odsetek zyskiem pokazuje, ile razy zysk pokrywa odsetki. Firma Poldanor S.A. w 2010 roku osi gn a to pokrycie na poziom prawie 7-krotnym. W 2011 roku odnotowa a spadek do 4,4-krotnego pokrycia, które jednak wci jest bardzo wysokie. Wska nik obs ugi zad u enia prezentuje natomiast zdolno p atnicz przedsi biorstwa do obs ugi zad u enia w zakresie odsetek i rat kapita owych. Dla tego wska nika po- dane s warto ci przekraczaj ce 1, wówczas oznacza to, i przedsi biorstwo pokrywa zarówno kapita, jak i odsetki bez problemu. Zapewne bardzo du y udzia ma w tym przypadku poziom obcego finansowania dzia alno ci badanej firmy. Podsumowanie Poldanor S.A. to firma, która posiada dobr sytuacj finansow. W zakresie efektywno ci dzia ania firma korzysta z kredytów kupieckich, ale Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach na niskim poziomie. Sama oferuje do d ugie terminy p atno ci. Zapasy rednio odnawiaj si ca kowicie ponad 3 razy w roku. Poldanor S.A. to rentowna spó ka, która zarabia na ka dym poziomie prowadzonej dzia alno ci, co dobrze wiadczy o potencjale firmy. Korzysta te z pozytywnych efektów d wigni finansowej. Wska niki wyp acalno ci pokazuj, i poziom zad u enia spó ki jest utrzymywany na bezpiecznie niskim poziomie, i spó ka nie ma problemów z pokryciem odsetek i kapita u od ci cych na niej zobowi za kredytowych. Nale y pozytywnie oceni spó k na podstawie dost pnych w sprawozdaniach finansowych danych i w przyj tym dla tej analizy zakresie. Bibliografia Bie W., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa Black A., Wright P., Bachman J.E., Davies J., W poszukiwaniu warto ci dla akcjonariuszy, Kszta towanie wyników dzia alno ci spó ek, Dom Wydawniczy ABC. Dobiega a-korona B., Herman A., Wst p, [w:] B. Dobiega a-korona, A. Herman, Wspó czesne ród a warto ci przedsi biorstw, Difin, Warszawa Gajdka J., Wali ska E., Zarz dzanie finansowe teoria i praktyka, Tom l, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa Gmytrasiewicz M., Rachunkowo. Podstawowe za o enia i zasady, Difin, Warszawa Go biowski G., Szczepankowski P., Analiza warto ci przedsi biorstwa, Difin, Warszawa Karpu P., Wprowadzenie do zarz dzania finansami, [w:] P. Karpu, Zarz dzane finansami przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin Rutkowski A., Zarz dzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Suszy ski C., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, [w:] M. Stru ycki, Zarz dzanie przedsi biorstwem, Difin, Warszawa Szablewski A., Zarz dzanie warto ci firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu warto ci firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa Szyszko L., Poj cie i organizacja finansów przedsi biorstwa, [w:] J. Szczepankowski, L. Szyszko, Finanse przedsi biorstwa. led L., Zarz dzanie Finansowe - Studium przypadku Koral, GFKM MBA 11. widerska Gertruda K. (red.), Sprawozdawczo finansowa bez tajemnic, Rachunkowo finansowa w praktyce, Difin. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarz dzaniu wspó czesnym przedsi biorstwem, Difin, Warszawa W dzki D., Analiza wska nikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 68 A. Przesmycka, M. Podstawka Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo