ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata naszej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. oraz za cztery kwartały 2005 r. naszej Spółki i Grupy Kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003 i 2004 oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003, 2004 oraz jednostkowe śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. i cztery kwartały 2005 r. zostały sporządzone wg Polskich Standardów Rachunkowości, natomiast skonsolidowane śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. oraz śródroczne skonsolidowane informacje finansowe za cztery kwartały 2005 r. zostały sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwracamy uwagę, iż ze względu na dokonane w grudniu 2003 r. połączenie z Energobudową informacje finansowe za rok 2002 nie uwzględniają Energobudowy, a informacje finansowe za 2003 rok uwzględniają w zakresie rachunku zysków i strat wyniki Energobudowy w okresie od daty połączenia do końca roku obrotowego, a dane bilansowe sporządzone na dzień obejmują zarówno dane Polnord, jak i dane finansowe dotyczące Energobudowy. Podkreślamy, iż niniejszy przegląd powinien być analizowany łącznie z pełnymi jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz śródrocznymi informacjami finansowymi naszej Spółki oraz naszej Grupy Kapitałowej zamieszczonymi w końcowej części niniejszego Prospektu. Sprawozdania finansowe za lata , zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlegały badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o. 1. Podsumowanie Prezentując wyniki finansowe naszej Spółki i naszej Grupy Kapitałowej chcielibyśmy zarysować główne zjawiska, które miały bezpośredni wpływ na naszą działalność w latach Do czynników tych przede wszystkim należy zaliczyć: (i) Połączenie w grudniu 2003 r. z Energobudową, w wyniku którego przejęliśmy całość zobowiązań Energobudowy. Nasza sytuacja finansowa nie pozwoliła nam na regulowanie ich z wykorzystaniem środków własnych, w efekcie czego konieczne było znaczące zwiększenie zadłużenia naszej Spółki, przekładające się na pogorszenie naszej zdolności kredytowej (znaczące pogorszenie wskaźników zadłużenia), co z kolei przełożyło się na utrudnioną pozycję w procesach pozyskiwania nowego finansowania (co w przypadku naszej działalności jest szczególnie istotne) oraz wyższe koszty finansowe; (ii) Trwającą dekoniunkturę w branży budowlanej w Polsce, utrudniającą zarówno naszej Spółce, jak i całej naszej Grupie Kapitałowej budowę portfela rentownych kontraktów, co miało wpływ na ograniczenie wzrostu przychodów ze sprzedaży, a także wpłynęło na poziom rentowności, (iii) Pogorszenie sytuacji finansowej naszych kontrahentów, co zasadniczo miało wpływ na możliwości terminowego regulowania płatności i negatywnie wpłynęło na płynność finansową naszej Spółki i całej Grupy Kapitałowej. Mając na uwadze wzmocnienie kondycji finansowej naszej Spółki i całej naszej Grupy, podjęliśmy szereg działań restrukturyzacyjnych skierowanych głównie na obniżenie ponoszonych kosztów i usprawnienie procesów działania. W ramach tych działań między innymi: (i) zlikwidowany został Oddział naszej Spółki w Warszawie; (ii) znacznie ograniczyliśmy zatrudnienie pracowników w kraju, w tym w Oddziale Budownictwo Energetyczne w Opolu. Dokonaliśmy redukcji zatrudnienia o ponad 100 osób, co stanowiło ok. 20% zatrudnionych; (iii) wprowadziliśmy szereg przedsięwzięć usprawniających zarządzanie, m.in. scentralizowaliśmy rachunkowość oraz gospodarkę finansową całej firmy. Pierwsze efekty naszych działań, wsparte poprawiającą się koniunkturą w branży, były zauważalne już w 2005 roku. Zamierzamy kontynuować działania restrukturyzacyjne, usprawniając działalność w zakresie: (i) procedur przetargowych na roboty zlecane podwykonawcom i wybór najkorzystniejszych dla nas ofert; (ii) bieżącej kontroli i analizy kosztów ogólnych zarówno naszej Centrali, jak i Oddziałów oraz poszczególnych jednostek produkcyjnych; (iii) opracowywania budżetów dla realizowanych kontraktów oraz controllingu pozwalającego na ich bieżące monitorowanie, kontrolę, a także poprawę skuteczności; (iv) konsekwentnego przestrzegania procedur ISO w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji oraz obowiązujących w tym zakresie zasad dla metod zarządzania. Przyjęte przez nas działania mają na celu koncentrację w najbliższych latach na obszarach działalności deweloperskiej i generalnym wykonawstwie w Polsce i w Rosji, gdzie mamy największe możliwości uzyskać satysfakcjonującą rentowność na kontraktach. Planujemy konsekwentnie wydzielać i zbywać działalność niemającą bezpośredniego związku z przyjętym głównym zakresem działania. Szacujemy, iż wartość zbędnych aktywów pozwoli nam uzyskać ponad 12 mln zł. Środki te zamierzamy przeznaczyć na spłatę istniejących zobowiązań, aby poprawić zdolność kredytową naszej Spółki i Grupy Kapitałowej. 23

2 Zysk operacyjny i zysk netto Polnord w latach (w tys. zł) Zysk netto Zysk operacyjny Zysk operacyjny i zysk netto Grupy Kapitałowej w latach (w tys. zł) Struktura przychodów Zysk netto Zysk operacyjny 2.1 Polnord Pomimo występującej na rynku budowlanym dekoniunktury nasze przychody ze sprzedaży wykazywały stały coroczny wzrost do wysokości tys. zł po 4 kw roku (wzrost odpowiednio o ok. 80,4% w relacji do 2002 roku, o ok. 23,9% do 2003 roku oraz o ok. 21,2% do 2004 roku). W pierwszym półroczu 2005 roku przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł, były o ponad 19,3% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

3 Ze względu na nasz profil działalności, tj. przede wszystkim działalność w zakresie generalnego wykonawstwa, w strukturze naszych przychodów ze sprzedaży dominują przychody netto ze sprzedaży usług, które w całym analizowanym okresie stanowią ok. 99% przychodów ogółem. Rentowność wg produktów Rentowność na produktach i usługach 2,7 6,6 1,0 1,9 0,1 4,3 Rentowność na towarach i materiałach 4,3 5,9 3,4 5,3 38,1 3,8 Jak pokazuje struktura rentowności wg produktów, zdecydowanie wyższy poziom marż zapewnia sprzedaż towarów i materiałów, gdzie pomimo trudnej sytuacji na rynku, na którą złożyły się dekoniunktura i idący za nią wzrost konkurencji, osiągaliśmy pozytywne wyniki, które wyniosły odpowiednio w 2002 roku ok. 3,8%, w 2003 roku ok. 38,1%, w 2004 roku ok. 5,3%. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła ok. 5,9%, co oznaczało wzrost o ok. 2,5% w stosunku do porównywalnego okresu, a po 4 kw roku poziom ten wyniósł ok. 4,3% (ok. 1,0% spadek w porównaniu z 2004 rokiem). W latach zauważalny był znaczący spadek marż na sprzedaży produktów i usług w stosunku do roku 2002, kiedy osiągnęliśmy rentowność na sprzedaży produktów i usług na poziomie 4,3%. W 2003 roku rentowność na sprzedaży produktów i usług była o ok. 4,2% niższa niż w 2002 roku, a w 2004 roku o ok. 2,4%. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży produktów i usług przekroczyła poziom roku 2002 i wyniosła ok. 6,6%, co oznaczało wzrost o ok. 5,6% w stosunku do porównywalnego okresu. Po 4 kw roku ukształtowała się na poziomie 2,7%. W przyszłości zamierzamy ograniczyć działalność niezwiązaną z generalnym wykonawstwem i działalnością deweloperską w celu poprawy naszej rentowności na sprzedaży produktów. 2.2 Grupa Kapitałowa Podobnie dla naszej Grupy Kapitałowej w całym okresie od 2002 roku do końca czwartego kwartału 2005 odnotowywaliśmy stały trend wzrostowy przychodów ze sprzedaży. Przychody ogółem po 4 kw roku wyniosły tys. zł i były wyższe niż w 2004 roku o ok. 26,0%, w stosunku do 2003 roku wzrosły o ponad 28,7%, a w relacji do 2002 roku o ok. 76,6%. W pierwszej połowie 2005 roku przyrost sprzedaży w relacji do tego samego okresu w roku ubiegłym wynosił ok. 31%, co oznacza, że przychody netto ze sprzedaży wzrosły do poziomu tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: (w %) Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Stałemu wzrostowi sprzedaży ogółem notowanemu przez naszą Grupę Kapitałową towarzyszyła podobnie jak w przypadku samego Polnordu korzystna tendencja wzrostu udziału w sprzedaży Grupy własnych produktów i usług, które po czterech kwartałach 2005 roku stanowiły 98,7% sprzedaży ogółem. Udział ten od początku 2002 roku, kiedy wyniósł 96,4%, rośnie. Rentowność wg produktów Marża na produktach i usługach 3,9 6,8 1,3 2,6 1,2 4,9 Marża na towarach i materiałach 19,0 24,5 13,4 23,3 19,3 6,0 Po latach dekoniunktury na rynku, kiedy marże na sprzedaży produktów i usług naszej Grupy Kapitałowej spadły odpowiednio z 4,9% w 2002 roku, do 1,2% w 2003 roku i 2,6% w 2004 roku, ożywienie w 2005 roku przyniosło znaczący wzrost marż w zakresie sprzedaży usług, i tak po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność ukształtowała się na poziomie 6,8%, co oznaczało ponadpięciokrotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu 2004 roku. Po czterech kwartałach 2005 roku rentowność na produktach i usługach wyniosła 3,9%. Od 2002 roku do końca czwartego kwartału 2005 roku marże na sprzedaży towarów i materiałów rosły i kształtowały się na poziomie ok. 6,0% w 2002 roku, na poziomie ok. 19,3% w 2003 roku oraz na poziomie ok. 23,3% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła ok. 24,5% co oznaczało wzrost o ok. 11,1% w stosunku do porównywalnego okresu. Natomiast po czterech kwartałach 2005 roku wyniosła 19,0%. 3. Struktura kosztowa 3.1 Polnord Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ponad 95% przychodów netto ze sprzedaży naszej Spółki w 2002 roku, a łącznie z kosztami sprzedaży i zarządu ponad 98%. W latach udział kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w przychodach ze sprzedaży netto wzrastał; głównie ze względu na wzrost kosztów (w %) 25

4 wytworzenia sprzedanych produktów, które w 2003 roku osiągnęły poziom tys. zł i były wyższe o ok. 51,0% niż w Łącznie ze wzrostem kosztów ogólnego zarządu, wzrost o ok. 67%, wynik na sprzedaży ukształtował się na ujemnym poziomie i wyniósł tys. zł. Podobnie w roku 2004, silniejsza dynamika kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i kosztów zarządu w stosunku do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży spowodowała ujemny wynik na sprzedaży w wysokości tys. zł. W 2004 roku decyzją Zarządu podjęliśmy kroki zmierzające do restrukturyzacji kosztów, co w rezultacie w połączeniu z lepszą koniunkturą na rynku doprowadziło do poprawy naszej struktury kosztowej. Po pierwszym półroczu 2005 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ok. 93,4% przychodów netto ze sprzedaży, a łącznie z kosztami sprzedaży i zarządu ok. 97,0%, co stanowiło znaczącą poprawę w stosunku do porównywalnego okresu 2004 roku, gdzie udziały te wyniosły odpowiednio ok. 99,0% i ok. 102,2%. Po czterech kwartałach 2005 roku udziały kosztów wyniosły odpowiednio ok. 97,2% i ok. 99,8%. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Razem Podstawowymi pozycjami kosztów operacyjnych, wynikających ze specyfiki naszej działalności są: (i) usługi obce (usługi podwykonawców), (ii) zużycie materiałów i energii, oraz (iii) wynagrodzenia. Usługi obce stanowią najwyższą pod względem wartościowym kategorię kosztów spółki. Do roku 2003 obserwowaliśmy lekki wzrost ich udziałów w kosztach rodzajowych. Od 2004 roku koszty te udało się nam obniżyć do poziomu 73,4% i ustabilizować ich zmienność. W pierwszym półroczu 2005 roku udział kosztów usług obcych w kosztach wg rodzaju ukształtował się na porównywalnym poziomie i wyniósł 73,3%, a po czterech kwartałach 2005 roku koszty te wzrosły do tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 25,5% w stosunku do okresu porównywalnego. Spodziewamy się, iż w przyszłości koszty usług obcych mogą wzrastać ze względu na ograniczenia w dostępie do wykwalifikowanych, rzetelnych podwykonawców, którzy coraz częściej decydują się na świadczenie usług dla zagranicznych zleceniodawców. Zjawisko to w przyszłości może doprowadzić do wyrównywania się kosztów usług podwykonawców między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Obecnie według danych szacunkowych różnice te stanowią średnio 20% na korzyść wynagrodzeń poza Polską. Zużycie materiałów i energii stanowiło ok. 11,2% w 2002 roku. W latach udział tej kategorii kosztów w całości kosztów rodzajowych spadł i wynosił odpowiednio ok. 10,0% i ok. 11,2% głównie ze względu na ograniczenie liczby realizowanych kontraktów fasadowych. Po pierwszym półroczu 2005 roku koszty te wzrosły i wyniosły ok tys. zł, tj. o ponad 35,6% więcej niż w porównywalnym okresie. Po czterech kwartałach 2005 roku wyniosły tys. zł. Procentowy udział sumy wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w sumie kosztów rodzajowych naszej Spółki pozostaje na ustabilizowanym poziomie. W 2002 roku wynosiły one 8,3%, w dwóch kolejnych latach stanowiły odpowiednio ok. 6,8% i ok. 10,5%. W pierwszym półroczu 2005 roku udział ten wynosił ok. 9,4%, zaś po czterech kwartałach 2005 roku zmniejszył się do ok. 8,6%. 3.2 Grupa Kapitałowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ponad 95,1% przychodów ze sprzedaży ogółem w 2002 roku. W 2003 roku wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów był szybszy niż wzrost przychodów ze sprzedaży, co spowodowało, iż ich udział wzrósł do ok. 98,1%, a wraz z kosztami sprzedaży i zarządu koszty stanowiły ok. 101,3% przychodów ze sprzedaży netto, co przełożyło się na negatywny wynik na sprzedaży. Podobna sytuacja miała miejsce w 2004 roku, gdzie pomimo wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży netto niż kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wzrost kosztów zarządu o ponad 23,6% spowodował, iż poziomy te stanowiły odpowiednio ok. 97,0% i 100,8%. Efektem tego był w obydwu latach negatywny wynik na sprzedaży. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Razem

5 Ze względu na podstawowy profil działalności naszej Grupy Kapitałowej głównymi pozycjami kosztów operacyjnych są: (i) usługi obce (usługi podwykonawców), (ii) zużycie materiałów i energii, oraz (iii) wynagrodzenia. Usługi obce stanowią najwyższą pod względem wartościowym kategorię kosztów Grupy Kapitałowej. Do roku 2003 obserwowaliśmy wzrost ich udziałów w kosztach rodzajowych z ok. 68,4% w 2002 do ok. 79,8% w 2003 roku. Pomimo rosnącej konkurencji na rynku i ogólnie trudnej sytuacji w branży budowlanej w 2004 roku koszty te udało się nam obniżyć do poziomu 71,4% i ustabilizować ich zmienność. W pierwszym półroczu 2005 roku wyniosły one 71,0%. Po czterech kwartałach 2005 roku nieznacznie wzrosły do poziomu tys. zł, co stanowiło ok. 73,2% kosztów wg rodzaju. Zużycie materiałów i energii stanowiło ok. 16,4% w 2002 roku. W latach udział tej kategorii kosztów w całości kosztów rodzajowych spadł i wynosił odpowiednio ok. 10,1% i ok. 11,7% głównie ze względu na ograniczenie liczby realizowanych kontraktów, w tym materiałochłonnych kontraktów fasadowych. Po pierwszym półroczu 2005 roku zużycie materiałów i energii wyniosło ok tys. zł, co stanowiło ok. 15-proc. udział w kosztach wg rodzaju ogółem. Po czterech kwartałach 2005 roku koszty zużycia materiałów i energii wyniosły tys. zł, a ich udział w strukturze kosztów rodzajowych wzrósł do ok. 13,6% z 11,7% w 2004 roku. Procentowy udział sumy wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w sumie kosztów rodzajowych naszej Grupy Kapitałowej wyniósł ok. 11,0% w 2002 roku, w dwóch kolejnych latach stanowił odpowiednio 7,2% i 11,4%. W 2004 roku podjęliśmy decyzję w zakresie restrukturyzacji kosztów, w ramach działań przeprowadziliśmy redukcję personelu o ponad 20% 100 osób, w efekcie w pierwszym półroczu 2005 roku udział ten, pomimo rosnących kosztów wynagrodzeń wynikających z ograniczeń w dostępie do wykwalifikowanej kadry pracowników, która coraz częściej wybiera możliwość pracy w krajach Europy Zachodniej, spadł do 10,6% w porównaniu z poziomem 14,6% w porównywalnym okresie roku Po czterech kwartałach 2005 roku udział ten spadał i ostatecznie ukształtował się na poziomie ok. 9,7% przy kosztach wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników na poziomie tys. zł. 4. Analiza rentowności 4.1 Polnord W 2002 roku zysk na działalności operacyjnej wyniósł tys. zł. W 2003 wraz z niższą dynamiką przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz kosztów zarządu uzyskaliśmy stratę na sprzedaży w wysokości tys. zł, oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł. W 2004 roku w ciężar wyniku za 2003 rok, jako korekta błędu podstawowego, odpisana została wartość firmy, która powstała w wyniku połączenia z Energobudową. W rachunku zysków i strat zostało to odzwierciedlone w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości tys. zł ostatecznie ukształtował nasz wynik brutto na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł, a strata netto na poziomie tys. zł. W 2004 roku uległa poprawie dynamika przychodów netto ze sprzedaży w relacji do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, ale ze względu na wysoki poziom kosztów zarządu osiągnęliśmy negatywny wynik na sprzedaży w wysokości tys. zł. Dzięki pozytywnemu wynikowi na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości tys. zł (pozostałe przychody operacyjne w wysokości tys. zł, na co złożyły się m.in.: (i) rozwiązane odpisy aktualizujące na należności tys. zł; (ii) naliczone kary umowne tys. zł; (iii) przychody z czynszów tys. zł; (iv) nadwyżka wartości objętych udziałów nad wartością wniesionych aportów tys. zł, a po stronie kosztowej w wysokości tys. zł, na co złożyły się m.in.: (i) koszty wydzierżawionych pomieszczeń tys. zł; (ii) utworzone odpisy na należności tys. zł; (iii) koszty komornicze i sądowe 441 tys. zł; (iv) utworzona rezerwa na roboty poprawkowe 431 tys. zł) uzyskaliśmy dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł, przy rentowności na poziomie 1,51%. Wysokie koszty finansowe, które wyniosły tys. zł (z tego ponad 67,6% stanowiły koszty odsetkowe), nie zostały zneutralizowane przez przychody finansowe, które wyniosły tys. zł, co przełożyło się na wynik brutto na poziomie tys. zł, przy rentowności ok. 0,7% i wynik netto na poziomie tys. zł i rentowności ok. 0,4%. W 2005 roku dzięki poprawiającej się koniunkturze w branży budowlanej i podjętym działaniom restrukturyzacyjnym zarówno wynik na sprzedaży, jak i wynik na działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2005 roku pozostawały na pozytywnych poziomach, odpowiednio tys. zł (wzrost o ponad 257,8% w stosunku do porównywalnego okresu) oraz tys. zł (wzrost o ok. 31,8% w stosunku do porównywalnego okresu), pozwalając nam osiągnąć rentowności na poziomach odpowiednio 3,0% oraz 2,0%. Pomimo gorszego wyniku na działalności finansowej niż w porównywalnym okresie strata na poziomie tys. zł w stosunku do straty na poziomie tys. zł osiągnięty został zysk brutto na poziomie tys. zł, czyli był o ponad 116% wyższy niż w pierwszym półroczu 2004 roku, podobnie zysk netto wzrósł o ok. 47,6% do poziomu tys. zł. W 2002 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) i stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosły odpowiednio ok. 2,7% oraz 0,8%. W 2003 roku łączny efekt recesji rynkowej oraz połączenia z Energobudową spowodował znaczną obniżkę wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych, który ukształtował się na poziomie ujemnym 42,5%, oraz stopy zwrotu z aktywów, również na poziomie ujemnym ok. 6,1%. W 2004 roku zarówno ROE, jak i ROA poprawiły się i wyniosły odpowiednio ok. 2,9% i 0,5%. Efekt poprawiającej się sytuacji finansowej naszej Spółki widoczny jest we wskaźnikach ROE i ROA wypracowanych po pierwszym półroczu 2005 roku, gdzie wyniosły one odpowiednio ok. 3,8% i 0,7% w stosunku do poziomów ok. 1,8% i 0,5% w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Po czterech kwartałach 2005 roku stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła ok. 2,5%, a stopa zwrotu z aktywów ok. 0,4%. 27

6 Przychody ze sprzedaży % stopa wzrostu 21,2% 19,3% 8,4% 2,2% 45,6% -22,5% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % stopa wzrostu 20,2% 12,6% 12,1% 0,7% 51,5% -20,5% Zysk (strata) ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży 0,1% 3,0% -2,2% -1,1% -2,3% 2,0% Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej 1,9% 2,0% 1,8% 1,5% -4,7% 1,7% Zysk (strata) brutto Rentowność sprzedaży brutto 0,6% 1,0% 0,5% 0,7% -5,3% 1,2% Zysk (strata) netto Rentowność sprzedaży netto 0,2% 0,9% 0,7% 0,4% -5,5% 0,6% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 2,5% 3,8% 1,8% 2,9% -42,5% 2,7% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,4% 0,7% 0,5% 0,5% -6,1% 0,8% Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: rentowność na sprzedaży: zysk (strata) ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/kapitał własny, stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/aktywa ogółem. 4.2 Grupa Kapitałowa W przypadku naszej Grupy Kapitałowej w 2002 roku osiągnęliśmy ujemny wynik na działalności operacyjnej w wysokości 54 tys. zł. W 2003 wraz z niższą dynamiką przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz wraz ze wzrostem kosztów zarządu uzyskaliśmy stratę na sprzedaży w wysokości tys. zł oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł (w 2004 roku w wyniku zastrzeżenia audytora w korespondencji z wynikiem 2003 roku ujęto błąd zasadniczy, w wyniku którego odpisana została wartość firmy powstała w wyniku połączenia Polnordu z Energobudową, co zostało odzwierciedlone w pozostałych kosztach operacyjnych). Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości tys. zł ostatecznie ukształtował nasz wynik brutto w 2003 roku na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł, a wynik netto na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł. W 2004 roku uległa poprawie dynamika przychodów netto ze sprzedaży w relacji do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, ale ze względu na wysoki poziom kosztów zarządu, które wzrosły w stosunku do 2003 roku o 23,6%, osiągnęliśmy negatywne wyniki na sprzedaży w wysokości tys. zł. Dzięki pozytywnemu wynikowi na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości tys. zł uzyskaliśmy dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł, przy rentowności na poziomie 1,3%. Wysokie koszty finansowe, które wyniosły tys. zł, w tym odsetki na poziomie tys. zł, nie zostały zneutralizowane przez przychody finansowe, które wyniosły tys. zł. W rezultacie wynik brutto ukształtował się na poziomie tys. zł, przy rentowności ok. 0,5% i zysk netto wyniósł 387 tys. zł przy rentowności 0,1%. Poprawa koniunktury i pierwsze efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy w 2005 roku spowodowały, że zarówno wynik na sprzedaży, jak i wynik na działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2005 roku pozostawały na pozytywnych poziomach, odpowiednio tys. zł (wzrost o ponad 148,6% w stosunku do porównywalnego okresu) oraz tys. zł (wzrost o ok. 145% w stosunku do porównywalnego okresu), pozwalając osiągnąć naszej Grupie Kapitałowej rentowności na poziomach odpowiednio 3,2% oraz 2,2%. Wynik na działalności finansowej był nieznacznie niższy niż w porównywalnym okresie strata na poziomie tys. zł w stosunku do straty na poziomie tys. zł w rezultacie osiągnięty zysk brutto wyniósł tys. zł w stosunku do straty na poziomie 34 tys. zł w pierwszym półroczu 2004 roku i zysk netto, który wzrósł z poziomu 75 tys. zł po pierwszym półroczu 2004 roku do poziomu tys. zł. W 2002 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych i stopa zwrotu z aktywów były ujemne i wyniosły odpowiednio 5,4% oraz 1,2%. W 2003 roku łączny efekt recesji rynkowej oraz połączenia z Energobudową spowodował znaczną obniżkę wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych, który ukształtował się na poziomie ujemnym 87,2%, podczas gdy stopa zwrotu z aktywów była ujemna i wyniosła 8,7%. W 2004 roku zarówno ROE, jak i ROA poprawiły się i wyniosły odpowiednio 1,4% i 0,2%. Efekt poprawiającej się sytuacji finansowej naszej Spółki widoczny jest w poziomach wskaźników ROE i ROA wypracowanych po pierwszym półroczu 2005 roku, gdzie wyniosły one odpowiednio 12,2% i 1,7% w stosunku do ujemnych poziomów 23,6% i 3,3% w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Po czterech kwartałach 2005 roku ROE i ROA ukształtowały się na poziomach ok. 7,2% i 1,0%. 28

7 Przychody ze sprzedaży % stopa wzrostu 26,0% 31,0% -2,3% 2,1% 37,2% -24,4% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % stopa wzrostu 24,6% 23,8% 1,8% 0,9% 41,7% -21,6% Zysk (strata) ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży 0,8% 3,2% -2,8% -0,8% -1,3% 0,9% Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej 2,4% 2,2% 1,2% 1,3% -6,4% -0,0% Zysk (strata) brutto Rentowność sprzedaży brutto 1,2% 1,2% -0,0% 0,5% -7,1% -1,0% Zysk (strata) netto Rentowność sprzedaży netto 0,7% 1,1% 0,1% 0,1% -7,6% -1,0% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 7,2% 12,2% -23,6% 1,4% -87,2% -5,4% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,0% 1,7% -3,3% 0,2% -8,7% -1,2% Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: rentowność na sprzedaży: zysk (strata) ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/kapitał własny, stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/aktywa ogółem. 5. Suma bilansowa, kapitały własne i aktywa 5.1 Polnord Na dzień roku wartość naszej sumy bilansowej po wzroście w 2003 roku o ok. 63,9% z poziomu w 2002 roku spadła o tys. zł (spadek o ponad 20%) i wyniosła tys. zł. Znaczący wzrost aktywów w 2003 roku był efektem połączenia z Energobudową i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów trwałych (wzrost o ponad 65,2% do poziomu tys. zł), głównie za sprawą wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych o tys. zł (zwiększenie stanu gruntów o ponad 733% oraz budynków i lokali ponad 243%). W aktywach obrotowych należności krótkookresowe wzrosły o ok. 76,8% do poziomu tys. zł (wzrost należności krótkookresowych od jednostek powiązanych o ok. 295,3% do poziomu tys. zł oraz od pozostałych jednostek o ok. 37% do poziomu tys. zł). Spadek wielkości sumy bilansowej w 2004 roku był następstwem zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych o ok. 15,0% (zmiana wartości gruntów o tys. zł, co miało ponad 25-proc. udział w zmianie, oraz spadek wartości budynków i lokali o tys. zł, z ponad 43-proc. wpływem na zmianę wartości aktywów trwałych). Na zmniejszenie sumy bilansowej wpłynęło również zmniejszenie należności krótkookresowych o ok. 38,6% do tys. zł. Po pierwszym półroczu 2005 roku suma bilansowa wzrosła o ok. 7,1% w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Zmniejszeniu uległy aktywa trwałe o ok. 22,1%, przede wszystkim ze względu na spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych do tys. zł w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Struktura aktywów obrotowych uległa zmianie przy jednoczesnym wzroście wartości z tys. zł w pierwszym półroczu 2004 roku do tys. zł w pierwszym półroczu 2005 roku. Znacząco wzrosły należności krótkookresowe o ponad 25,5% do poziomu tys. zł. Znacząco wzrosły krótkookresowe rozliczenia z poziomu tys. zł po pierwszej połowie 2004 roku do poziomu tys. zł po pierwszym półroczu 2005 roku roku suma bilansowa wyniosła tys. zł, czyli była o ok. 11,9% wyższa niż na koniec 2004 roku, aktywa obrotowe wzrosły o 20,8% do poziomu tys. zł (głównie za sprawą wzrostu należności krótkookresowych, wzrost o ok. 13,2%), aktywa trwałe spadły do poziomu tys. zł, czyli były o ok. 2,6% niższe niż na koniec 2004 roku. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długookresowe Inwestycje długookresowe Długookresowe rozliczenia międzyokresowe

8 Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkookresowe Inwestycje krótkookresowe Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy Zobowiązania długookresowe Zobowiązania krótkookresowe Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Na koniec 2003 roku kapitał zakładowy naszej Spółki wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 112,8% w stosunku do poziomu tys. zł na koniec 2002 roku. Zmiany w kapitale podstawowym były następstwem połączenia z Energobudową. 29 września 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zatwierdzającą nową emisję akcji dla akcjonariuszy Energobudowy roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o zł, w wyniku emisji akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł. Po połączeniu kapitał zakładowy naszej Spółki wynosi i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł. Wraz z połączeniem z Energobudową znacznemu zwiększeniu uległy nasze zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. W 2003 roku wzrosły one o ponad 95,5% i wyniosły tys. zł. Na wzrost ten przełożył się przede wszystkim wzrost zobowiązań krótkookresowych o ponad 111,1%. W 2004 nastąpiło obniżenie zobowiązań i rezerw na zobowiązania o ok. 23,84%, co miało przede wszystkim związek ze spadkiem zobowiązań krótkoterminowych (zmiana o ok. 24,4%). Pogarszająca się sytuacja finansowa naszej Spółki spowodowała zwiększenie naszego zadłużenia finansowego, w 2004 nasze zadłużenie finansowe długookresowe zwiększyło się o ok. 43,6% w porównaniu z 2003 rokiem, a w pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił wzrost całkowitego zadłużenia finansowego o 18%, przy wzroście zadłużenia długookresowego o 272,1% do poziomu tys. zł i spadku zadłużenia krótkookresowego do poziomu tys. zł, tj. o ok. 21,5%. Całkowite zadłużenie finansowe po czterech kwartałach 2005 roku wyniosło tys. zł. Stan rezerw wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 175,7% w stosunku do stanu na koniec 2004 roku tys. zł stanowi rezerwa na podatek dochodowy, a pozostałe rezerwy stanowią tys. zł. Z pozostałych rezerw największą pozycją jest utworzona rezerwa na zobowiązania w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez UKS, dotyczącym zaległości podatkowych Energobudowy z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT. Postanowiono utworzyć rezerwę w kwocie ok tys. zł w ciężar wyniku lat ubiegłych, dokonując korekty wyniku za 2004 r., z uwagi na to iż decyzje urzędu skarbowego dotyczące zabezpieczenia kwoty ewentualnych zobowiązań obejmują lata , czyli okres sprzed połączenia spółek, i nie powinny obciążać bieżących wyników naszej Spółki. 5.2 Grupa Kapitałowa Na dzień roku wartość naszej sumy bilansowej, po wzroście w 2003 roku o ok. 51,7%, z poziomu spadła o ok. 17,0% do poziomu tys. zł. Znaczący wzrost aktywów w 2003 roku wynikał przede wszystkim z należności krótkookresowych, które ukształtowały się na poziomie tys. zł (wzrost należności krótkookresowych od jednostek powiązanych ponad 49-krotny do poziomu tys. zł w relacji do 2002 roku). Spadek wielkości sumy bilansowej w 2004 roku był następstwem zmniejszenia należności krótkookresowych o ok. 31,8% do poziomu tys. zł (spadek należności od jednostek powiązanych o ok. 88,4% do poziomu tys. zł). Po pierwszym półroczu 2005 roku suma bilansowa ponownie wzrosła o ok. 12,1% w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Zmianie uległa struktura aktywów. W ramach aktywów obrotowych zwiększyły się należności krótkookresowe o ok. 29,6%, a ograniczeniu uległy inwestycje krótkookresowe do poziomu tys. zł (tj. o ok. 21,0% w stosunku do porównywalnego okresu). O ponad 266,6% wzrosły rozliczenia międzyokresowe. Po czterech kwartałach 2005 roku suma bilansowa wzrosła do tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 18,6% w relacji do okresu porównywalnego. 30

9 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długookresowe Inwestycje długookresowe Długookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkookresowe Inwestycje krótkookresowe Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa przeznaczone do zbycia Aktywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszościowy Ujemna wartość firmy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy Zobowiązania długookresowe Zobowiązania krótkookresowe Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Na koniec 2003 roku kapitał zakładowy naszej Grupy Kapitałowej wyniósł tys. zł, co oznaczało wzrost o ok. 112,8% w stosunku do poziomu tys. zł na koniec 2002 roku. Zmiany w kapitale podstawowym były następstwem emisji akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł dla akcjonariuszy Energobudowy z przeznaczeniem na zamianę na majątek spółki. W 2003 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naszej Grupy wzrosły o ponad 78,7% i wyniosły tys. zł. Na wzrost miał wpływ wzrost zobowiązań krótkookresowych o ponad 100,5%. W 2004 nastąpiło obniżenie zobowiązań i rezerw na zobowiązania o ok. 19,2%, co miało przede wszystkim związek ze spadkiem zobowiązań krótkoterminowych (zmiana o ok. 24,2%) do poziomu tys. zł. Niekorzystna koniunktura na rynku oraz pogarszająca się sytuacja finansowa naszej Grupy po połączeniu z Energobudową zmusiły nas do zwiększenia zadłużenia finansowego. W 2004 nasze zadłużenie finansowe długookresowe zwiększyło się o ok. 44,4% w odniesieniu do 2003 roku (w tym zadłużenie krótkookresowe stanowiło ponad 90,2%, tj. wyniosło tys. zł). W 2004 zadłużenie wzrosło o 4,4% w stosunku do 2003 roku głównie za sprawą wzrostu zadłużenia finansowego długookresowego z poziomu tys. zł w 2003 roku do tys. zł w 2004 roku. W pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił wzrost całkowitego zadłużenia finansowego o ok. 22,7%, przy wzroście zadłużenia finansowego długookresowego o 297,1% do poziomu tys. zł i spadku zadłużenia krótkookresowego do poziomu tys. zł, tj. o ok. 16,9%. Po czterech kwartałach nasze całkowite zadłużenie wyniosło tys. zł, z czego ok. 80,8% stanowiło zadłużenie długookresowe. 6. Analiza zadłużenia 6.1 Polnord Udział kapitału własnego w pasywach ogółem wynosił w 2002 ok. 28,2%, wraz ze znaczącym wzrostem zobowiązań udział ten zmniejszał się odpowiednio do poziomu ok. 14,4% w 2003 i ok. 18,5% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł ok. 17,7%, co oznacza znaczącą obniżkę w stosunku do porównywalnego okresu, kiedy poziom ten wyniósł ok. 25,6% przy kapitale własnym na poziomie tys. zł. Po czterech kwartałach 2005 roku udział kapitału własnego w pasywach wyniósł ok. 14,8% tys. zł. Wzrost poziomu zobowiązań i rezerw na zobowiązania przełożył się na wzrost wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który w 2002 roku wynosił 254,5%, a w kolejnych okresach odpowiednio kształtował się na poziomach: 594,2% w 2003 roku i 442,0 w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku kapitał własny ukształtował się na poziomie niższym niż w okresie porównywalnym i wyniósł tys. zł (spadek o ok. 26,2%), a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł 466,2%. Po czterech kwartałach 2005 roku wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wyniósł 575,4%. 31

10 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 575,4 466,2 290,0 442,0 594,2 254,5 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 45,0 53,7 56,7 48,8 49,1 96,9 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym 161,0 134,8 84,3 120,5 118,2 70,0 (w %) Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/kapitał własny, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny. Wzrost aktywów w 2003 roku połączony ze spadkiem poziomu kapitału własnego spowodował spadek wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym z 96,9% w 2002 roku do 49,1% w 2003 roku. W 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie zbliżonym do poziomu z 2003 roku i wyniósł 48,8%. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi był niższy niż w porównywalnym okresie i wyniósł 53,7%. Po czterech kwartałach 2005 roku przy jednoczesnym spadku aktywów trwałych i kapitałów własnych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym był niższy niż na koniec 2004 roku i wyniósł ok. 45,0%. Sukcesywny wzrost zadłużenia z poziomu tys. zł w 2002 do tys. zł po czterech kwartałach 2005 roku powodował wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym z poziomu ok. 70,0% w 2002, przez ok. 118,2% w 2003, ok. 120,5% w 2004 do 134,8% po pierwszym półroczu 2005 roku (wzrost o 50,47% w stosunku do okresu porównywalnego). Po czterech kwartałach wskaźnik ten osiągnął poziom 161,0%. 6.2 Grupa Kapitałowa Udział kapitału własnego w pasywach ogółem wynosił w 2002 r. ok. 23,0%, wraz ze wzrostem zobowiązań i rezerw na zobowiązania udział ten zmniejszał się odpowiednio do poziomu ok. 9,9% w 2003 i odpowiednio ok. 12,3% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł ok. 14,1% i pozostawał na porównywalnym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku Po czterech kwartałach 2005 roku udział kapitału własnego w pasywach wyniósł ok. 14,2%. Wzrost poziomu zobowiązań i rezerw na zobowiązania przełożył się na wzrost wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który w 2002 roku wynosił ok. 332,2%, a w kolejnych okresach odpowiednio kształtował się na poziomach: ok. 905,3% w 2003 roku i ok. 710,8 w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik ten pozostawał na poziomie porównywalnym do poziomu z połowy roku 2004 i wyniósł 607,9%. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 603,8 607,9 606,2 710,8 905,3 332,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 69,6 71,1 56,9 50,9 46,5 138,0 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym 163,5 151,7 138,3 170,9 168,4 76,5 (w %) Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/kapitał własny, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny. Wzrost aktywów w 2003 roku połączony ze spadkiem poziomu kapitału własnego spowodował spadek wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym z ok. 138,0% w 2002 roku do 46,5% w 2003 roku, w 2004 roku wskaźnik ten wzrósł do poziomu 50,9%. Po pierwszym półroczu 2005 roku był wyższy niż w porównywalnym okresie i wyniósł 71,1% w stosunku do 56,9%. Sukcesywny wzrost zadłużenia z poziomu tys. zł w 2002 do tys. zł po pierwszym półroczu 2005 roku powodował wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym z poziomu ok. 76,5% w 2002, przez 168,4% w 2003 do 170,9% w Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik pokrycia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym wyniósł 151,7% (wzrost o ok. 9,7% w stosunku do okresu porównywalnego). Po czterech kwartałach wskaźnik ten osiągnął poziom 163,5%. 7. Analiza płynności finansowej 7.1 Polnord W całym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na porównywalnych poziomach. Zalecany poziom wskaźnika płynności bieżącej to poziom z przedziału 1,2-2. Poziom zalecany udało się nam uzyskać w 2002 oraz po czterech kwartałach 2005 roku. Poziom płynności szybkiej uważany jest za optymalny w przedziale 1,0-1,5. Nasze wyniki finansowe pozwoliły na osiągnięcie wskaźnika w tym przedziale w 2002, po pierwszym półroczu 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. 32

11 Wskaźniki sprawności działania Płynność bieżąca (x) 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 Płynność szybka (x) 1,2 1,0 0,7 0,8 0,9 1,1 Płynność natychmiastowa (x) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Rotacja zapasów w dniach Rotacja należności handlowych w dniach Rotacja zobowiązań handlowych dniach Ocena płynności została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, płynność natychmiastowa: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe, rotacja zapasów w dniach: (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja należności w dniach: (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja zobowiązań handlowych w dniach: (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. Wskaźnik szybkości rotacji zapasów wahał się w całym analizowanym okresie. W 2002 wskaźnik rotacji wyniósł 16 dni, a w kolejnych latach odzwierciedlając spadek realizowanych zleceń, spadał odpowiednio w 2003 roku do poziomu 11 dni i 15 dni w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 10 dni i był zdecydowanie niższy niż w porównywalnym okresie (po pierwszym półroczu 2004 roku, kiedy to wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 23 dni). Po czwartym kwartale 2005 roku wskaźnik wynosił 7 dni i był najniższy w całym analizowanym okresie. Rotacja należności kształtowała się na poziomie 153 dni w 2002, w 2003 roku wzrosła do poziomu 176 dni (głównie za sprawą większego wzrostu należności, który był następstwem pogarszającej się koniunktury na rynku i wydłużającymi się terminami płatności po stronie naszych odbiorców). W 2004 należności spadły o ponad 39%, co znalazło odzwierciedlenie w skróceniu rotacji należności do 104 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku rotacja należności wyniosła 121 dni, co oznaczało wydłużenie okresu ściągania należności o 14 dni w stosunku do okresu porównywalnego. Rotacja zobowiązań kształtowała się na poziomie 137 dni w 2002 roku, w 2003 roku wzrosła do poziomu 196 dni ze względu na znaczący wzrost zobowiązań handlowych, w 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 131 dni. Rotacja zobowiązań skróciła się po pierwszej połowie 2005 roku i wyniosła 138 dni, czyli była o 12 dni krótsza niż w porównywalnym okresie 2004 roku. Po czterech kwartałach utrzymywała się na niskim poziomie i wyniosła 112 dni. 7.2 Grupa Kapitałowa W całym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na porównywalnych poziomach. Zalecany poziom wskaźnika płynności bieżącej powinien znajdować się w przedziale od 1,2 do 2. Poziom z tego przedziału udało się nam uzyskać w 2002, po pierwszej połowie 2005 roku oraz po cztery kwartałach 2005 roku. Poziom płynności szybkiej uważany za optymalny, tj. poziom z przedziału 1,0-1,5 nasza Grupa Kapitałowa osiągnęła w 2002, po pierwszym półroczu 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. Płynność bieżąca (x) 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0 1,4 Płynność szybka (x) 1,2 1,0 0,7 0,8 0,8 1,1 Płynność natychmiastowa (x) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Rotacja zapasów w dniach Rotacja należności handlowych w dniach Rotacja zobowiązań handlowych dniach Ocena płynności została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, płynność natychmiastowa: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe, rotacja zapasów w dniach: (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja należności w dniach: (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja zobowiązań handlowych w dniach: (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. 33

12 Wskaźnik szybkości rotacji zapasów kształtował się w całym okresie na poziomie od 45 dni w 2003, po 48 w 2004 i 62 w Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 42 dni i był zdecydowanie niższy niż w porównywalnym okresie (po pierwszym półroczu 2004 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 77 dni). Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja zapasów ukształtowała się na poziomie 40 dni. Rotacja należności kształtowała się na poziomie 138 dni w 2002, w 2003 roku wzrosła do poziomu 159 dni (głównie za sprawą większego wzrostu należności, który był następstwem pogarszającej się koniunktury na rynku i wydłużającymi się terminami płatności po stronie naszych odbiorców). W 2004 należności spadły o ponad 32,4%, co przełożyło się na skrócenie rotacji należności do 105 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku należności wzrosły o ok. 39,3% w stosunku do poziomu w okresie porównywalnym, co spowodowało, iż rotacja wzrosła do 120 dni w stosunku do 113 dni. Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja należności wyniosła 86 dni. W 2002 roku rotacja zobowiązań kształtowała się na poziomie 126 dni, w 2003 roku wzrosła do poziomu 174 dni ze względu na znaczący wzrost zobowiązań handlowych, w 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 127 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku rotacja skróciła się do 131 w stosunku do 156 dni po pierwszym półroczu 2004 roku. Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja zobowiązań wyniosła 106 dni. 8. Podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych 8.1 Emitent W analizowanym okresie odnotowaliśmy ujemne przepływy na działalności operacyjnej w latach Pozytywne przepływy wypracowaliśmy jedynie w 2002 roku. Dodatnie przepływy na działalności inwestycyjnej wypracowaliśmy w okresie czterech kwartałów 2005 roku oraz w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku. Dodatnie przepływy na działalności finansowej osiągnęliśmy w 2003 roku, w pierwszej połowie 2005 roku oraz w okresie czterech kwartałów 2005 roku. W 2004 r. wszystkie rodzaje działalności naszej Spółki generowały ujemne przepływy środków pieniężnych. Ujemny przepływ środków na działalności operacyjnej wynikał ze zmian kapitału obrotowego. Na ujemne przepływy na działalności inwestycyjnej, w wysokości tys. zł miały wpływ nakłady związane z nabyciem aktywów finansowych w postaci udziałów w spółkach powiązanych (Energobudowa-Invest Sp. z o.o., Weneda Sp. z o.o.). Ujemne przepływy na działalności finansowej były rezultatem nadwyżki wydatków na spłatę kredytów i odsetek nad wartością zaciągniętych kredytów i bonów dłużnych. W ciągu 4 kw roku zarówno działalność finansowa, jak i inwestycyjna miały dodatni wpływ na poziom środków pieniężnych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz środki przekazane w formie pożyczki spółce zależnej w ramach działalności inwestycyjnej praktycznie zbilansowały się, dając dodatni wynik na poziomie 330 tys. zł. Dodatni przepływ na działalności finansowej w wysokości tys. zł był rezultatem wpływów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz bonów dłużnych przez naszą Spółkę. Na ujemny przepływ środków na działalności operacyjnej miały wpływ zmiany kapitału obrotowego. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Grupa Kapitałowa Jedynie rok 2002 pozwolił naszej Grupie Kapitałowej na osiągnięcie pozytywnych przepływów na działalności operacyjnej. W pozostałych analizowanych okresach odnotowaliśmy ujemne przepływy na działalności operacyjnej. W zakresie działalności inwestycyjnej wypracowaliśmy pozytywne przepływy pieniężne netto w roku 2003 oraz w pierwszej połowie 2005 i 2004 roku. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej były pozytywne w 2003 roku, 2004 roku oraz po pierwszej połowie 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. W 2004 roku ujemne przepływy z działalności operacyjnej spowodowane były zmianami w zakresie kapitału obrotowego oraz rozliczeń międzyokresowych (rozliczenie przychodów). Ujemny przepływ środków na działalności inwestycyjnej był spowodowany inwestycjami finansowymi w jednostki powiązane, a także nowymi inwestycjami w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie zostały zneutralizowane wpływami ze zbycia nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatni przepływ środków z działalności finansowej został uzyskany dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania w postaci kredytów, pożyczek oraz bonów dłużnych. Po 4 kw r. podobnie jak w 2004 r. zarówno na działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej osiągnęliśmy ujemny przepływ środków. Ujemny przepływ na działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim ze wzrostu rozliczeń międzyokresowych oraz wzrostu stanu rezerw (pozostałe rezerwy utworzenie rezerwy na należności podatkowe Energobudowy). Ujemny przepływ środków na działalności inwestycyjnej był następstwem dokonanych wydatków na inwestycje w nieruchomości oraz inwestycje w jednostki powiązane, których nie udało się nam w pełni zneutralizować wpływami ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Dodatni przepływ środków na działalności finansowej osiągnęliśmy dzięki dodatkowym kredytom i pożyczkom. 34

13 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Czynniki mające istotny wpływ na wyniki finansowe Polnord i Grupy Kapitałowej Uważamy, iż nasza obecna sytuacja finansowa pozwala nam prognozować pozytywny dalszy rozwój naszej Spółki, jak i naszej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie oceniamy, iż istnieje szereg ryzyk, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mogących negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, jak i dalsze możliwości rozwoju. Do głównych czynników zewnętrznych zaliczamy: (i) wzrost konkurencji na rynku budowlanym w Polsce, poprzez napływ podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej; (ii) poziom oprocentowania kredytów hipotecznych oraz ich dostępność dla osób fizycznych; (iii) poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce; (iv) napływ kapitału zagranicznego; (v) zmiany w obszarze podatkowym. Z kolei w zakresie czynników wewnętrznych kluczowa jest dalsza kontynuacja przyjętych przez naszą Spółkę i Grupę Kapitałową działań restrukturyzacyjnych. Ponadto dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wyniki finansowe naszej Spółki, jak i Grupy Kapitałowej jest powodzenie na rynku rosyjskim, a także w zakresie rozwoju działalności deweloperskiej. 9.1 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Polnordu i Grupy Kapitałowej W okresie od 1 stycznia do dnia daty Prospektu nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w zakresie sprzedaży, cen oraz kosztów w porównaniu z rokiem Podobnie nie zauważyliśmy żadnych zmian co do poziomu zapasów, których poziom nie odbiegał w tym okresie od poziomu na r. Poniżej prezentujemy główne czynniki i zdarzenia, które miały bądź mogą mieć znaczący wpływ na osiągane przez nas i naszą Grupę Kapitałową wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju: W dniu r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w POLNORD-DOM Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna). Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce POLNORD-DOM Sp. z o.o. nastąpiło w drodze wniesienia aportem przez POLNORD S.A. niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki gruntu położonych w Gdańsku. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,40 zł. Wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie aportu, wynosi zł. Spółka w 2004 r. wniosła aportem nieruchomość (hotel) do spółki w 100% zależnej Weneda Sp. z o.o. w Opolu. Wynik na tej transakcji w wysokości tys. zł miał wpływ na uzyskany wynik z działalności gospodarczej POLNORD S.A. w 2004 r. W 2004 r. w wyniku wtórnej analizy możliwości odzyskania wartości firmy, powstałej w wyniku fuzji z B.E. Energobudowa S.A. w 2003 r., Spółka dokonała jednorazowego odpisu tej wartości w wysokości tys. zł. Wartość ta obciążyła wynik z lat ubiegłych. W dniu 16 września 2005 r. otrzymaliśmy Decyzje Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ustalające w przybliżeniu ewentualne zobowiązania naszej Spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług za lata 2000, 2001, 2002 w łącznej wysokości zł i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1999, 2000, 2001, 2002 w łącznej wysokości zł. W związku z potencjalnym ryzykiem negatywnego rozstrzygnięcia kwestii zaległości podatkowych postanowiliśmy utworzyć rezerwę w kwocie ok PLN w ciężar wyniku lat ubiegłych, dokonując korekty wyniku za 2004 r. Z uwagi na to, że decyzje urzędu skarbowego obejmują lata , czyli okres sprzed połączenia Spółki z Energobudową, uznajemy, iż nie powinny one obciążać bieżących wyników Spółki. W dniu r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów POLNORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której 100% udziałów objął POLNORD S.A. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosi zł. POLNORD S.A. objęte udziały pokrył wkładem niepieniężnym obejmującym prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli położonych w Elblągu przy ul. płk. Dąbka. Wartość ewidencyjna aportowanych nieruchomości w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,16 zł. Aktem notarialnym w dniu r. dokonana została transakcja zbycia nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Nabywcą nieruchomości jest POLNORD-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka zależna od POLNORD S.A.). Za przedmiotową nieruchomość składającą się z budynku biurowego (pow. użytk mkw.) i gruntu (pow. 529 mkw.) w użytkowaniu wieczystym ustalono cenę netto w wysokości zł. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,71 zł. 35

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice 1. Wstęp Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2011 r. Spis treści Akcjonariat wykaz akcjonariuszy większościowych Abak S.A. Wykaz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Abak

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres 01.10.2011 do 31.12.2011) Gdańsk, 14 lutego 2012 roku 1. Podstawowe informacje o spółce nazwa (firma) : forma prawna : kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r.

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r. 14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw. 2012 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2012 (III kw. 2012) Finansowe Operacyjne o o o Przychody ze sprzedaży = 1.988 mln

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo