ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata naszej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. oraz za cztery kwartały 2005 r. naszej Spółki i Grupy Kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003 i 2004 oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003, 2004 oraz jednostkowe śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. i cztery kwartały 2005 r. zostały sporządzone wg Polskich Standardów Rachunkowości, natomiast skonsolidowane śródroczne informacje finansowe za pierwsze półrocze 2005 r. oraz śródroczne skonsolidowane informacje finansowe za cztery kwartały 2005 r. zostały sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwracamy uwagę, iż ze względu na dokonane w grudniu 2003 r. połączenie z Energobudową informacje finansowe za rok 2002 nie uwzględniają Energobudowy, a informacje finansowe za 2003 rok uwzględniają w zakresie rachunku zysków i strat wyniki Energobudowy w okresie od daty połączenia do końca roku obrotowego, a dane bilansowe sporządzone na dzień obejmują zarówno dane Polnord, jak i dane finansowe dotyczące Energobudowy. Podkreślamy, iż niniejszy przegląd powinien być analizowany łącznie z pełnymi jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz śródrocznymi informacjami finansowymi naszej Spółki oraz naszej Grupy Kapitałowej zamieszczonymi w końcowej części niniejszego Prospektu. Sprawozdania finansowe za lata , zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlegały badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o. 1. Podsumowanie Prezentując wyniki finansowe naszej Spółki i naszej Grupy Kapitałowej chcielibyśmy zarysować główne zjawiska, które miały bezpośredni wpływ na naszą działalność w latach Do czynników tych przede wszystkim należy zaliczyć: (i) Połączenie w grudniu 2003 r. z Energobudową, w wyniku którego przejęliśmy całość zobowiązań Energobudowy. Nasza sytuacja finansowa nie pozwoliła nam na regulowanie ich z wykorzystaniem środków własnych, w efekcie czego konieczne było znaczące zwiększenie zadłużenia naszej Spółki, przekładające się na pogorszenie naszej zdolności kredytowej (znaczące pogorszenie wskaźników zadłużenia), co z kolei przełożyło się na utrudnioną pozycję w procesach pozyskiwania nowego finansowania (co w przypadku naszej działalności jest szczególnie istotne) oraz wyższe koszty finansowe; (ii) Trwającą dekoniunkturę w branży budowlanej w Polsce, utrudniającą zarówno naszej Spółce, jak i całej naszej Grupie Kapitałowej budowę portfela rentownych kontraktów, co miało wpływ na ograniczenie wzrostu przychodów ze sprzedaży, a także wpłynęło na poziom rentowności, (iii) Pogorszenie sytuacji finansowej naszych kontrahentów, co zasadniczo miało wpływ na możliwości terminowego regulowania płatności i negatywnie wpłynęło na płynność finansową naszej Spółki i całej Grupy Kapitałowej. Mając na uwadze wzmocnienie kondycji finansowej naszej Spółki i całej naszej Grupy, podjęliśmy szereg działań restrukturyzacyjnych skierowanych głównie na obniżenie ponoszonych kosztów i usprawnienie procesów działania. W ramach tych działań między innymi: (i) zlikwidowany został Oddział naszej Spółki w Warszawie; (ii) znacznie ograniczyliśmy zatrudnienie pracowników w kraju, w tym w Oddziale Budownictwo Energetyczne w Opolu. Dokonaliśmy redukcji zatrudnienia o ponad 100 osób, co stanowiło ok. 20% zatrudnionych; (iii) wprowadziliśmy szereg przedsięwzięć usprawniających zarządzanie, m.in. scentralizowaliśmy rachunkowość oraz gospodarkę finansową całej firmy. Pierwsze efekty naszych działań, wsparte poprawiającą się koniunkturą w branży, były zauważalne już w 2005 roku. Zamierzamy kontynuować działania restrukturyzacyjne, usprawniając działalność w zakresie: (i) procedur przetargowych na roboty zlecane podwykonawcom i wybór najkorzystniejszych dla nas ofert; (ii) bieżącej kontroli i analizy kosztów ogólnych zarówno naszej Centrali, jak i Oddziałów oraz poszczególnych jednostek produkcyjnych; (iii) opracowywania budżetów dla realizowanych kontraktów oraz controllingu pozwalającego na ich bieżące monitorowanie, kontrolę, a także poprawę skuteczności; (iv) konsekwentnego przestrzegania procedur ISO w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji oraz obowiązujących w tym zakresie zasad dla metod zarządzania. Przyjęte przez nas działania mają na celu koncentrację w najbliższych latach na obszarach działalności deweloperskiej i generalnym wykonawstwie w Polsce i w Rosji, gdzie mamy największe możliwości uzyskać satysfakcjonującą rentowność na kontraktach. Planujemy konsekwentnie wydzielać i zbywać działalność niemającą bezpośredniego związku z przyjętym głównym zakresem działania. Szacujemy, iż wartość zbędnych aktywów pozwoli nam uzyskać ponad 12 mln zł. Środki te zamierzamy przeznaczyć na spłatę istniejących zobowiązań, aby poprawić zdolność kredytową naszej Spółki i Grupy Kapitałowej. 23

2 Zysk operacyjny i zysk netto Polnord w latach (w tys. zł) Zysk netto Zysk operacyjny Zysk operacyjny i zysk netto Grupy Kapitałowej w latach (w tys. zł) Struktura przychodów Zysk netto Zysk operacyjny 2.1 Polnord Pomimo występującej na rynku budowlanym dekoniunktury nasze przychody ze sprzedaży wykazywały stały coroczny wzrost do wysokości tys. zł po 4 kw roku (wzrost odpowiednio o ok. 80,4% w relacji do 2002 roku, o ok. 23,9% do 2003 roku oraz o ok. 21,2% do 2004 roku). W pierwszym półroczu 2005 roku przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł, były o ponad 19,3% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

3 Ze względu na nasz profil działalności, tj. przede wszystkim działalność w zakresie generalnego wykonawstwa, w strukturze naszych przychodów ze sprzedaży dominują przychody netto ze sprzedaży usług, które w całym analizowanym okresie stanowią ok. 99% przychodów ogółem. Rentowność wg produktów Rentowność na produktach i usługach 2,7 6,6 1,0 1,9 0,1 4,3 Rentowność na towarach i materiałach 4,3 5,9 3,4 5,3 38,1 3,8 Jak pokazuje struktura rentowności wg produktów, zdecydowanie wyższy poziom marż zapewnia sprzedaż towarów i materiałów, gdzie pomimo trudnej sytuacji na rynku, na którą złożyły się dekoniunktura i idący za nią wzrost konkurencji, osiągaliśmy pozytywne wyniki, które wyniosły odpowiednio w 2002 roku ok. 3,8%, w 2003 roku ok. 38,1%, w 2004 roku ok. 5,3%. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła ok. 5,9%, co oznaczało wzrost o ok. 2,5% w stosunku do porównywalnego okresu, a po 4 kw roku poziom ten wyniósł ok. 4,3% (ok. 1,0% spadek w porównaniu z 2004 rokiem). W latach zauważalny był znaczący spadek marż na sprzedaży produktów i usług w stosunku do roku 2002, kiedy osiągnęliśmy rentowność na sprzedaży produktów i usług na poziomie 4,3%. W 2003 roku rentowność na sprzedaży produktów i usług była o ok. 4,2% niższa niż w 2002 roku, a w 2004 roku o ok. 2,4%. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży produktów i usług przekroczyła poziom roku 2002 i wyniosła ok. 6,6%, co oznaczało wzrost o ok. 5,6% w stosunku do porównywalnego okresu. Po 4 kw roku ukształtowała się na poziomie 2,7%. W przyszłości zamierzamy ograniczyć działalność niezwiązaną z generalnym wykonawstwem i działalnością deweloperską w celu poprawy naszej rentowności na sprzedaży produktów. 2.2 Grupa Kapitałowa Podobnie dla naszej Grupy Kapitałowej w całym okresie od 2002 roku do końca czwartego kwartału 2005 odnotowywaliśmy stały trend wzrostowy przychodów ze sprzedaży. Przychody ogółem po 4 kw roku wyniosły tys. zł i były wyższe niż w 2004 roku o ok. 26,0%, w stosunku do 2003 roku wzrosły o ponad 28,7%, a w relacji do 2002 roku o ok. 76,6%. W pierwszej połowie 2005 roku przyrost sprzedaży w relacji do tego samego okresu w roku ubiegłym wynosił ok. 31%, co oznacza, że przychody netto ze sprzedaży wzrosły do poziomu tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: (w %) Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Stałemu wzrostowi sprzedaży ogółem notowanemu przez naszą Grupę Kapitałową towarzyszyła podobnie jak w przypadku samego Polnordu korzystna tendencja wzrostu udziału w sprzedaży Grupy własnych produktów i usług, które po czterech kwartałach 2005 roku stanowiły 98,7% sprzedaży ogółem. Udział ten od początku 2002 roku, kiedy wyniósł 96,4%, rośnie. Rentowność wg produktów Marża na produktach i usługach 3,9 6,8 1,3 2,6 1,2 4,9 Marża na towarach i materiałach 19,0 24,5 13,4 23,3 19,3 6,0 Po latach dekoniunktury na rynku, kiedy marże na sprzedaży produktów i usług naszej Grupy Kapitałowej spadły odpowiednio z 4,9% w 2002 roku, do 1,2% w 2003 roku i 2,6% w 2004 roku, ożywienie w 2005 roku przyniosło znaczący wzrost marż w zakresie sprzedaży usług, i tak po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność ukształtowała się na poziomie 6,8%, co oznaczało ponadpięciokrotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu 2004 roku. Po czterech kwartałach 2005 roku rentowność na produktach i usługach wyniosła 3,9%. Od 2002 roku do końca czwartego kwartału 2005 roku marże na sprzedaży towarów i materiałów rosły i kształtowały się na poziomie ok. 6,0% w 2002 roku, na poziomie ok. 19,3% w 2003 roku oraz na poziomie ok. 23,3% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła ok. 24,5% co oznaczało wzrost o ok. 11,1% w stosunku do porównywalnego okresu. Natomiast po czterech kwartałach 2005 roku wyniosła 19,0%. 3. Struktura kosztowa 3.1 Polnord Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ponad 95% przychodów netto ze sprzedaży naszej Spółki w 2002 roku, a łącznie z kosztami sprzedaży i zarządu ponad 98%. W latach udział kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w przychodach ze sprzedaży netto wzrastał; głównie ze względu na wzrost kosztów (w %) 25

4 wytworzenia sprzedanych produktów, które w 2003 roku osiągnęły poziom tys. zł i były wyższe o ok. 51,0% niż w Łącznie ze wzrostem kosztów ogólnego zarządu, wzrost o ok. 67%, wynik na sprzedaży ukształtował się na ujemnym poziomie i wyniósł tys. zł. Podobnie w roku 2004, silniejsza dynamika kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i kosztów zarządu w stosunku do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży spowodowała ujemny wynik na sprzedaży w wysokości tys. zł. W 2004 roku decyzją Zarządu podjęliśmy kroki zmierzające do restrukturyzacji kosztów, co w rezultacie w połączeniu z lepszą koniunkturą na rynku doprowadziło do poprawy naszej struktury kosztowej. Po pierwszym półroczu 2005 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ok. 93,4% przychodów netto ze sprzedaży, a łącznie z kosztami sprzedaży i zarządu ok. 97,0%, co stanowiło znaczącą poprawę w stosunku do porównywalnego okresu 2004 roku, gdzie udziały te wyniosły odpowiednio ok. 99,0% i ok. 102,2%. Po czterech kwartałach 2005 roku udziały kosztów wyniosły odpowiednio ok. 97,2% i ok. 99,8%. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Razem Podstawowymi pozycjami kosztów operacyjnych, wynikających ze specyfiki naszej działalności są: (i) usługi obce (usługi podwykonawców), (ii) zużycie materiałów i energii, oraz (iii) wynagrodzenia. Usługi obce stanowią najwyższą pod względem wartościowym kategorię kosztów spółki. Do roku 2003 obserwowaliśmy lekki wzrost ich udziałów w kosztach rodzajowych. Od 2004 roku koszty te udało się nam obniżyć do poziomu 73,4% i ustabilizować ich zmienność. W pierwszym półroczu 2005 roku udział kosztów usług obcych w kosztach wg rodzaju ukształtował się na porównywalnym poziomie i wyniósł 73,3%, a po czterech kwartałach 2005 roku koszty te wzrosły do tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 25,5% w stosunku do okresu porównywalnego. Spodziewamy się, iż w przyszłości koszty usług obcych mogą wzrastać ze względu na ograniczenia w dostępie do wykwalifikowanych, rzetelnych podwykonawców, którzy coraz częściej decydują się na świadczenie usług dla zagranicznych zleceniodawców. Zjawisko to w przyszłości może doprowadzić do wyrównywania się kosztów usług podwykonawców między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Obecnie według danych szacunkowych różnice te stanowią średnio 20% na korzyść wynagrodzeń poza Polską. Zużycie materiałów i energii stanowiło ok. 11,2% w 2002 roku. W latach udział tej kategorii kosztów w całości kosztów rodzajowych spadł i wynosił odpowiednio ok. 10,0% i ok. 11,2% głównie ze względu na ograniczenie liczby realizowanych kontraktów fasadowych. Po pierwszym półroczu 2005 roku koszty te wzrosły i wyniosły ok tys. zł, tj. o ponad 35,6% więcej niż w porównywalnym okresie. Po czterech kwartałach 2005 roku wyniosły tys. zł. Procentowy udział sumy wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w sumie kosztów rodzajowych naszej Spółki pozostaje na ustabilizowanym poziomie. W 2002 roku wynosiły one 8,3%, w dwóch kolejnych latach stanowiły odpowiednio ok. 6,8% i ok. 10,5%. W pierwszym półroczu 2005 roku udział ten wynosił ok. 9,4%, zaś po czterech kwartałach 2005 roku zmniejszył się do ok. 8,6%. 3.2 Grupa Kapitałowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły ponad 95,1% przychodów ze sprzedaży ogółem w 2002 roku. W 2003 roku wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów był szybszy niż wzrost przychodów ze sprzedaży, co spowodowało, iż ich udział wzrósł do ok. 98,1%, a wraz z kosztami sprzedaży i zarządu koszty stanowiły ok. 101,3% przychodów ze sprzedaży netto, co przełożyło się na negatywny wynik na sprzedaży. Podobna sytuacja miała miejsce w 2004 roku, gdzie pomimo wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży netto niż kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wzrost kosztów zarządu o ponad 23,6% spowodował, iż poziomy te stanowiły odpowiednio ok. 97,0% i 100,8%. Efektem tego był w obydwu latach negatywny wynik na sprzedaży. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Razem

5 Ze względu na podstawowy profil działalności naszej Grupy Kapitałowej głównymi pozycjami kosztów operacyjnych są: (i) usługi obce (usługi podwykonawców), (ii) zużycie materiałów i energii, oraz (iii) wynagrodzenia. Usługi obce stanowią najwyższą pod względem wartościowym kategorię kosztów Grupy Kapitałowej. Do roku 2003 obserwowaliśmy wzrost ich udziałów w kosztach rodzajowych z ok. 68,4% w 2002 do ok. 79,8% w 2003 roku. Pomimo rosnącej konkurencji na rynku i ogólnie trudnej sytuacji w branży budowlanej w 2004 roku koszty te udało się nam obniżyć do poziomu 71,4% i ustabilizować ich zmienność. W pierwszym półroczu 2005 roku wyniosły one 71,0%. Po czterech kwartałach 2005 roku nieznacznie wzrosły do poziomu tys. zł, co stanowiło ok. 73,2% kosztów wg rodzaju. Zużycie materiałów i energii stanowiło ok. 16,4% w 2002 roku. W latach udział tej kategorii kosztów w całości kosztów rodzajowych spadł i wynosił odpowiednio ok. 10,1% i ok. 11,7% głównie ze względu na ograniczenie liczby realizowanych kontraktów, w tym materiałochłonnych kontraktów fasadowych. Po pierwszym półroczu 2005 roku zużycie materiałów i energii wyniosło ok tys. zł, co stanowiło ok. 15-proc. udział w kosztach wg rodzaju ogółem. Po czterech kwartałach 2005 roku koszty zużycia materiałów i energii wyniosły tys. zł, a ich udział w strukturze kosztów rodzajowych wzrósł do ok. 13,6% z 11,7% w 2004 roku. Procentowy udział sumy wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w sumie kosztów rodzajowych naszej Grupy Kapitałowej wyniósł ok. 11,0% w 2002 roku, w dwóch kolejnych latach stanowił odpowiednio 7,2% i 11,4%. W 2004 roku podjęliśmy decyzję w zakresie restrukturyzacji kosztów, w ramach działań przeprowadziliśmy redukcję personelu o ponad 20% 100 osób, w efekcie w pierwszym półroczu 2005 roku udział ten, pomimo rosnących kosztów wynagrodzeń wynikających z ograniczeń w dostępie do wykwalifikowanej kadry pracowników, która coraz częściej wybiera możliwość pracy w krajach Europy Zachodniej, spadł do 10,6% w porównaniu z poziomem 14,6% w porównywalnym okresie roku Po czterech kwartałach 2005 roku udział ten spadał i ostatecznie ukształtował się na poziomie ok. 9,7% przy kosztach wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników na poziomie tys. zł. 4. Analiza rentowności 4.1 Polnord W 2002 roku zysk na działalności operacyjnej wyniósł tys. zł. W 2003 wraz z niższą dynamiką przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz kosztów zarządu uzyskaliśmy stratę na sprzedaży w wysokości tys. zł, oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł. W 2004 roku w ciężar wyniku za 2003 rok, jako korekta błędu podstawowego, odpisana została wartość firmy, która powstała w wyniku połączenia z Energobudową. W rachunku zysków i strat zostało to odzwierciedlone w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości tys. zł ostatecznie ukształtował nasz wynik brutto na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł, a strata netto na poziomie tys. zł. W 2004 roku uległa poprawie dynamika przychodów netto ze sprzedaży w relacji do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, ale ze względu na wysoki poziom kosztów zarządu osiągnęliśmy negatywny wynik na sprzedaży w wysokości tys. zł. Dzięki pozytywnemu wynikowi na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości tys. zł (pozostałe przychody operacyjne w wysokości tys. zł, na co złożyły się m.in.: (i) rozwiązane odpisy aktualizujące na należności tys. zł; (ii) naliczone kary umowne tys. zł; (iii) przychody z czynszów tys. zł; (iv) nadwyżka wartości objętych udziałów nad wartością wniesionych aportów tys. zł, a po stronie kosztowej w wysokości tys. zł, na co złożyły się m.in.: (i) koszty wydzierżawionych pomieszczeń tys. zł; (ii) utworzone odpisy na należności tys. zł; (iii) koszty komornicze i sądowe 441 tys. zł; (iv) utworzona rezerwa na roboty poprawkowe 431 tys. zł) uzyskaliśmy dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł, przy rentowności na poziomie 1,51%. Wysokie koszty finansowe, które wyniosły tys. zł (z tego ponad 67,6% stanowiły koszty odsetkowe), nie zostały zneutralizowane przez przychody finansowe, które wyniosły tys. zł, co przełożyło się na wynik brutto na poziomie tys. zł, przy rentowności ok. 0,7% i wynik netto na poziomie tys. zł i rentowności ok. 0,4%. W 2005 roku dzięki poprawiającej się koniunkturze w branży budowlanej i podjętym działaniom restrukturyzacyjnym zarówno wynik na sprzedaży, jak i wynik na działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2005 roku pozostawały na pozytywnych poziomach, odpowiednio tys. zł (wzrost o ponad 257,8% w stosunku do porównywalnego okresu) oraz tys. zł (wzrost o ok. 31,8% w stosunku do porównywalnego okresu), pozwalając nam osiągnąć rentowności na poziomach odpowiednio 3,0% oraz 2,0%. Pomimo gorszego wyniku na działalności finansowej niż w porównywalnym okresie strata na poziomie tys. zł w stosunku do straty na poziomie tys. zł osiągnięty został zysk brutto na poziomie tys. zł, czyli był o ponad 116% wyższy niż w pierwszym półroczu 2004 roku, podobnie zysk netto wzrósł o ok. 47,6% do poziomu tys. zł. W 2002 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) i stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosły odpowiednio ok. 2,7% oraz 0,8%. W 2003 roku łączny efekt recesji rynkowej oraz połączenia z Energobudową spowodował znaczną obniżkę wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych, który ukształtował się na poziomie ujemnym 42,5%, oraz stopy zwrotu z aktywów, również na poziomie ujemnym ok. 6,1%. W 2004 roku zarówno ROE, jak i ROA poprawiły się i wyniosły odpowiednio ok. 2,9% i 0,5%. Efekt poprawiającej się sytuacji finansowej naszej Spółki widoczny jest we wskaźnikach ROE i ROA wypracowanych po pierwszym półroczu 2005 roku, gdzie wyniosły one odpowiednio ok. 3,8% i 0,7% w stosunku do poziomów ok. 1,8% i 0,5% w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Po czterech kwartałach 2005 roku stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła ok. 2,5%, a stopa zwrotu z aktywów ok. 0,4%. 27

6 Przychody ze sprzedaży % stopa wzrostu 21,2% 19,3% 8,4% 2,2% 45,6% -22,5% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % stopa wzrostu 20,2% 12,6% 12,1% 0,7% 51,5% -20,5% Zysk (strata) ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży 0,1% 3,0% -2,2% -1,1% -2,3% 2,0% Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej 1,9% 2,0% 1,8% 1,5% -4,7% 1,7% Zysk (strata) brutto Rentowność sprzedaży brutto 0,6% 1,0% 0,5% 0,7% -5,3% 1,2% Zysk (strata) netto Rentowność sprzedaży netto 0,2% 0,9% 0,7% 0,4% -5,5% 0,6% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 2,5% 3,8% 1,8% 2,9% -42,5% 2,7% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,4% 0,7% 0,5% 0,5% -6,1% 0,8% Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: rentowność na sprzedaży: zysk (strata) ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/kapitał własny, stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/aktywa ogółem. 4.2 Grupa Kapitałowa W przypadku naszej Grupy Kapitałowej w 2002 roku osiągnęliśmy ujemny wynik na działalności operacyjnej w wysokości 54 tys. zł. W 2003 wraz z niższą dynamiką przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz wraz ze wzrostem kosztów zarządu uzyskaliśmy stratę na sprzedaży w wysokości tys. zł oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł (w 2004 roku w wyniku zastrzeżenia audytora w korespondencji z wynikiem 2003 roku ujęto błąd zasadniczy, w wyniku którego odpisana została wartość firmy powstała w wyniku połączenia Polnordu z Energobudową, co zostało odzwierciedlone w pozostałych kosztach operacyjnych). Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości tys. zł ostatecznie ukształtował nasz wynik brutto w 2003 roku na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł, a wynik netto na poziomie ujemnym w wysokości tys. zł. W 2004 roku uległa poprawie dynamika przychodów netto ze sprzedaży w relacji do dynamiki kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, ale ze względu na wysoki poziom kosztów zarządu, które wzrosły w stosunku do 2003 roku o 23,6%, osiągnęliśmy negatywne wyniki na sprzedaży w wysokości tys. zł. Dzięki pozytywnemu wynikowi na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości tys. zł uzyskaliśmy dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł, przy rentowności na poziomie 1,3%. Wysokie koszty finansowe, które wyniosły tys. zł, w tym odsetki na poziomie tys. zł, nie zostały zneutralizowane przez przychody finansowe, które wyniosły tys. zł. W rezultacie wynik brutto ukształtował się na poziomie tys. zł, przy rentowności ok. 0,5% i zysk netto wyniósł 387 tys. zł przy rentowności 0,1%. Poprawa koniunktury i pierwsze efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy w 2005 roku spowodowały, że zarówno wynik na sprzedaży, jak i wynik na działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2005 roku pozostawały na pozytywnych poziomach, odpowiednio tys. zł (wzrost o ponad 148,6% w stosunku do porównywalnego okresu) oraz tys. zł (wzrost o ok. 145% w stosunku do porównywalnego okresu), pozwalając osiągnąć naszej Grupie Kapitałowej rentowności na poziomach odpowiednio 3,2% oraz 2,2%. Wynik na działalności finansowej był nieznacznie niższy niż w porównywalnym okresie strata na poziomie tys. zł w stosunku do straty na poziomie tys. zł w rezultacie osiągnięty zysk brutto wyniósł tys. zł w stosunku do straty na poziomie 34 tys. zł w pierwszym półroczu 2004 roku i zysk netto, który wzrósł z poziomu 75 tys. zł po pierwszym półroczu 2004 roku do poziomu tys. zł. W 2002 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych i stopa zwrotu z aktywów były ujemne i wyniosły odpowiednio 5,4% oraz 1,2%. W 2003 roku łączny efekt recesji rynkowej oraz połączenia z Energobudową spowodował znaczną obniżkę wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych, który ukształtował się na poziomie ujemnym 87,2%, podczas gdy stopa zwrotu z aktywów była ujemna i wyniosła 8,7%. W 2004 roku zarówno ROE, jak i ROA poprawiły się i wyniosły odpowiednio 1,4% i 0,2%. Efekt poprawiającej się sytuacji finansowej naszej Spółki widoczny jest w poziomach wskaźników ROE i ROA wypracowanych po pierwszym półroczu 2005 roku, gdzie wyniosły one odpowiednio 12,2% i 1,7% w stosunku do ujemnych poziomów 23,6% i 3,3% w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Po czterech kwartałach 2005 roku ROE i ROA ukształtowały się na poziomach ok. 7,2% i 1,0%. 28

7 Przychody ze sprzedaży % stopa wzrostu 26,0% 31,0% -2,3% 2,1% 37,2% -24,4% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % stopa wzrostu 24,6% 23,8% 1,8% 0,9% 41,7% -21,6% Zysk (strata) ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży 0,8% 3,2% -2,8% -0,8% -1,3% 0,9% Zysk (strata) z działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej 2,4% 2,2% 1,2% 1,3% -6,4% -0,0% Zysk (strata) brutto Rentowność sprzedaży brutto 1,2% 1,2% -0,0% 0,5% -7,1% -1,0% Zysk (strata) netto Rentowność sprzedaży netto 0,7% 1,1% 0,1% 0,1% -7,6% -1,0% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 7,2% 12,2% -23,6% 1,4% -87,2% -5,4% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,0% 1,7% -3,3% 0,2% -8,7% -1,2% Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: rentowność na sprzedaży: zysk (strata) ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/kapitał własny, stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto (zysk (strata) netto zanualizowany)/aktywa ogółem. 5. Suma bilansowa, kapitały własne i aktywa 5.1 Polnord Na dzień roku wartość naszej sumy bilansowej po wzroście w 2003 roku o ok. 63,9% z poziomu w 2002 roku spadła o tys. zł (spadek o ponad 20%) i wyniosła tys. zł. Znaczący wzrost aktywów w 2003 roku był efektem połączenia z Energobudową i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów trwałych (wzrost o ponad 65,2% do poziomu tys. zł), głównie za sprawą wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych o tys. zł (zwiększenie stanu gruntów o ponad 733% oraz budynków i lokali ponad 243%). W aktywach obrotowych należności krótkookresowe wzrosły o ok. 76,8% do poziomu tys. zł (wzrost należności krótkookresowych od jednostek powiązanych o ok. 295,3% do poziomu tys. zł oraz od pozostałych jednostek o ok. 37% do poziomu tys. zł). Spadek wielkości sumy bilansowej w 2004 roku był następstwem zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych o ok. 15,0% (zmiana wartości gruntów o tys. zł, co miało ponad 25-proc. udział w zmianie, oraz spadek wartości budynków i lokali o tys. zł, z ponad 43-proc. wpływem na zmianę wartości aktywów trwałych). Na zmniejszenie sumy bilansowej wpłynęło również zmniejszenie należności krótkookresowych o ok. 38,6% do tys. zł. Po pierwszym półroczu 2005 roku suma bilansowa wzrosła o ok. 7,1% w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Zmniejszeniu uległy aktywa trwałe o ok. 22,1%, przede wszystkim ze względu na spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych do tys. zł w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Struktura aktywów obrotowych uległa zmianie przy jednoczesnym wzroście wartości z tys. zł w pierwszym półroczu 2004 roku do tys. zł w pierwszym półroczu 2005 roku. Znacząco wzrosły należności krótkookresowe o ponad 25,5% do poziomu tys. zł. Znacząco wzrosły krótkookresowe rozliczenia z poziomu tys. zł po pierwszej połowie 2004 roku do poziomu tys. zł po pierwszym półroczu 2005 roku roku suma bilansowa wyniosła tys. zł, czyli była o ok. 11,9% wyższa niż na koniec 2004 roku, aktywa obrotowe wzrosły o 20,8% do poziomu tys. zł (głównie za sprawą wzrostu należności krótkookresowych, wzrost o ok. 13,2%), aktywa trwałe spadły do poziomu tys. zł, czyli były o ok. 2,6% niższe niż na koniec 2004 roku. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długookresowe Inwestycje długookresowe Długookresowe rozliczenia międzyokresowe

8 Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkookresowe Inwestycje krótkookresowe Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy Zobowiązania długookresowe Zobowiązania krótkookresowe Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Na koniec 2003 roku kapitał zakładowy naszej Spółki wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 112,8% w stosunku do poziomu tys. zł na koniec 2002 roku. Zmiany w kapitale podstawowym były następstwem połączenia z Energobudową. 29 września 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zatwierdzającą nową emisję akcji dla akcjonariuszy Energobudowy roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o zł, w wyniku emisji akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł. Po połączeniu kapitał zakładowy naszej Spółki wynosi i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł. Wraz z połączeniem z Energobudową znacznemu zwiększeniu uległy nasze zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. W 2003 roku wzrosły one o ponad 95,5% i wyniosły tys. zł. Na wzrost ten przełożył się przede wszystkim wzrost zobowiązań krótkookresowych o ponad 111,1%. W 2004 nastąpiło obniżenie zobowiązań i rezerw na zobowiązania o ok. 23,84%, co miało przede wszystkim związek ze spadkiem zobowiązań krótkoterminowych (zmiana o ok. 24,4%). Pogarszająca się sytuacja finansowa naszej Spółki spowodowała zwiększenie naszego zadłużenia finansowego, w 2004 nasze zadłużenie finansowe długookresowe zwiększyło się o ok. 43,6% w porównaniu z 2003 rokiem, a w pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił wzrost całkowitego zadłużenia finansowego o 18%, przy wzroście zadłużenia długookresowego o 272,1% do poziomu tys. zł i spadku zadłużenia krótkookresowego do poziomu tys. zł, tj. o ok. 21,5%. Całkowite zadłużenie finansowe po czterech kwartałach 2005 roku wyniosło tys. zł. Stan rezerw wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 175,7% w stosunku do stanu na koniec 2004 roku tys. zł stanowi rezerwa na podatek dochodowy, a pozostałe rezerwy stanowią tys. zł. Z pozostałych rezerw największą pozycją jest utworzona rezerwa na zobowiązania w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez UKS, dotyczącym zaległości podatkowych Energobudowy z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT. Postanowiono utworzyć rezerwę w kwocie ok tys. zł w ciężar wyniku lat ubiegłych, dokonując korekty wyniku za 2004 r., z uwagi na to iż decyzje urzędu skarbowego dotyczące zabezpieczenia kwoty ewentualnych zobowiązań obejmują lata , czyli okres sprzed połączenia spółek, i nie powinny obciążać bieżących wyników naszej Spółki. 5.2 Grupa Kapitałowa Na dzień roku wartość naszej sumy bilansowej, po wzroście w 2003 roku o ok. 51,7%, z poziomu spadła o ok. 17,0% do poziomu tys. zł. Znaczący wzrost aktywów w 2003 roku wynikał przede wszystkim z należności krótkookresowych, które ukształtowały się na poziomie tys. zł (wzrost należności krótkookresowych od jednostek powiązanych ponad 49-krotny do poziomu tys. zł w relacji do 2002 roku). Spadek wielkości sumy bilansowej w 2004 roku był następstwem zmniejszenia należności krótkookresowych o ok. 31,8% do poziomu tys. zł (spadek należności od jednostek powiązanych o ok. 88,4% do poziomu tys. zł). Po pierwszym półroczu 2005 roku suma bilansowa ponownie wzrosła o ok. 12,1% w stosunku do tys. zł w okresie porównywalnym. Zmianie uległa struktura aktywów. W ramach aktywów obrotowych zwiększyły się należności krótkookresowe o ok. 29,6%, a ograniczeniu uległy inwestycje krótkookresowe do poziomu tys. zł (tj. o ok. 21,0% w stosunku do porównywalnego okresu). O ponad 266,6% wzrosły rozliczenia międzyokresowe. Po czterech kwartałach 2005 roku suma bilansowa wzrosła do tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 18,6% w relacji do okresu porównywalnego. 30

9 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długookresowe Inwestycje długookresowe Długookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkookresowe Inwestycje krótkookresowe Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa przeznaczone do zbycia Aktywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszościowy Ujemna wartość firmy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy Zobowiązania długookresowe Zobowiązania krótkookresowe Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Na koniec 2003 roku kapitał zakładowy naszej Grupy Kapitałowej wyniósł tys. zł, co oznaczało wzrost o ok. 112,8% w stosunku do poziomu tys. zł na koniec 2002 roku. Zmiany w kapitale podstawowym były następstwem emisji akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł dla akcjonariuszy Energobudowy z przeznaczeniem na zamianę na majątek spółki. W 2003 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naszej Grupy wzrosły o ponad 78,7% i wyniosły tys. zł. Na wzrost miał wpływ wzrost zobowiązań krótkookresowych o ponad 100,5%. W 2004 nastąpiło obniżenie zobowiązań i rezerw na zobowiązania o ok. 19,2%, co miało przede wszystkim związek ze spadkiem zobowiązań krótkoterminowych (zmiana o ok. 24,2%) do poziomu tys. zł. Niekorzystna koniunktura na rynku oraz pogarszająca się sytuacja finansowa naszej Grupy po połączeniu z Energobudową zmusiły nas do zwiększenia zadłużenia finansowego. W 2004 nasze zadłużenie finansowe długookresowe zwiększyło się o ok. 44,4% w odniesieniu do 2003 roku (w tym zadłużenie krótkookresowe stanowiło ponad 90,2%, tj. wyniosło tys. zł). W 2004 zadłużenie wzrosło o 4,4% w stosunku do 2003 roku głównie za sprawą wzrostu zadłużenia finansowego długookresowego z poziomu tys. zł w 2003 roku do tys. zł w 2004 roku. W pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił wzrost całkowitego zadłużenia finansowego o ok. 22,7%, przy wzroście zadłużenia finansowego długookresowego o 297,1% do poziomu tys. zł i spadku zadłużenia krótkookresowego do poziomu tys. zł, tj. o ok. 16,9%. Po czterech kwartałach nasze całkowite zadłużenie wyniosło tys. zł, z czego ok. 80,8% stanowiło zadłużenie długookresowe. 6. Analiza zadłużenia 6.1 Polnord Udział kapitału własnego w pasywach ogółem wynosił w 2002 ok. 28,2%, wraz ze znaczącym wzrostem zobowiązań udział ten zmniejszał się odpowiednio do poziomu ok. 14,4% w 2003 i ok. 18,5% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł ok. 17,7%, co oznacza znaczącą obniżkę w stosunku do porównywalnego okresu, kiedy poziom ten wyniósł ok. 25,6% przy kapitale własnym na poziomie tys. zł. Po czterech kwartałach 2005 roku udział kapitału własnego w pasywach wyniósł ok. 14,8% tys. zł. Wzrost poziomu zobowiązań i rezerw na zobowiązania przełożył się na wzrost wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który w 2002 roku wynosił 254,5%, a w kolejnych okresach odpowiednio kształtował się na poziomach: 594,2% w 2003 roku i 442,0 w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku kapitał własny ukształtował się na poziomie niższym niż w okresie porównywalnym i wyniósł tys. zł (spadek o ok. 26,2%), a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł 466,2%. Po czterech kwartałach 2005 roku wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wyniósł 575,4%. 31

10 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 575,4 466,2 290,0 442,0 594,2 254,5 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 45,0 53,7 56,7 48,8 49,1 96,9 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym 161,0 134,8 84,3 120,5 118,2 70,0 (w %) Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/kapitał własny, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny. Wzrost aktywów w 2003 roku połączony ze spadkiem poziomu kapitału własnego spowodował spadek wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym z 96,9% w 2002 roku do 49,1% w 2003 roku. W 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie zbliżonym do poziomu z 2003 roku i wyniósł 48,8%. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi był niższy niż w porównywalnym okresie i wyniósł 53,7%. Po czterech kwartałach 2005 roku przy jednoczesnym spadku aktywów trwałych i kapitałów własnych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym był niższy niż na koniec 2004 roku i wyniósł ok. 45,0%. Sukcesywny wzrost zadłużenia z poziomu tys. zł w 2002 do tys. zł po czterech kwartałach 2005 roku powodował wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym z poziomu ok. 70,0% w 2002, przez ok. 118,2% w 2003, ok. 120,5% w 2004 do 134,8% po pierwszym półroczu 2005 roku (wzrost o 50,47% w stosunku do okresu porównywalnego). Po czterech kwartałach wskaźnik ten osiągnął poziom 161,0%. 6.2 Grupa Kapitałowa Udział kapitału własnego w pasywach ogółem wynosił w 2002 r. ok. 23,0%, wraz ze wzrostem zobowiązań i rezerw na zobowiązania udział ten zmniejszał się odpowiednio do poziomu ok. 9,9% w 2003 i odpowiednio ok. 12,3% w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł ok. 14,1% i pozostawał na porównywalnym poziomie w stosunku do porównywalnego okresu roku Po czterech kwartałach 2005 roku udział kapitału własnego w pasywach wyniósł ok. 14,2%. Wzrost poziomu zobowiązań i rezerw na zobowiązania przełożył się na wzrost wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, który w 2002 roku wynosił ok. 332,2%, a w kolejnych okresach odpowiednio kształtował się na poziomach: ok. 905,3% w 2003 roku i ok. 710,8 w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik ten pozostawał na poziomie porównywalnym do poziomu z połowy roku 2004 i wyniósł 607,9%. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 603,8 607,9 606,2 710,8 905,3 332,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 69,6 71,1 56,9 50,9 46,5 138,0 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym 163,5 151,7 138,3 170,9 168,4 76,5 (w %) Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/kapitał własny, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny. Wzrost aktywów w 2003 roku połączony ze spadkiem poziomu kapitału własnego spowodował spadek wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym z ok. 138,0% w 2002 roku do 46,5% w 2003 roku, w 2004 roku wskaźnik ten wzrósł do poziomu 50,9%. Po pierwszym półroczu 2005 roku był wyższy niż w porównywalnym okresie i wyniósł 71,1% w stosunku do 56,9%. Sukcesywny wzrost zadłużenia z poziomu tys. zł w 2002 do tys. zł po pierwszym półroczu 2005 roku powodował wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym z poziomu ok. 76,5% w 2002, przez 168,4% w 2003 do 170,9% w Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik pokrycia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym wyniósł 151,7% (wzrost o ok. 9,7% w stosunku do okresu porównywalnego). Po czterech kwartałach wskaźnik ten osiągnął poziom 163,5%. 7. Analiza płynności finansowej 7.1 Polnord W całym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na porównywalnych poziomach. Zalecany poziom wskaźnika płynności bieżącej to poziom z przedziału 1,2-2. Poziom zalecany udało się nam uzyskać w 2002 oraz po czterech kwartałach 2005 roku. Poziom płynności szybkiej uważany jest za optymalny w przedziale 1,0-1,5. Nasze wyniki finansowe pozwoliły na osiągnięcie wskaźnika w tym przedziale w 2002, po pierwszym półroczu 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. 32

11 Wskaźniki sprawności działania Płynność bieżąca (x) 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 Płynność szybka (x) 1,2 1,0 0,7 0,8 0,9 1,1 Płynność natychmiastowa (x) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Rotacja zapasów w dniach Rotacja należności handlowych w dniach Rotacja zobowiązań handlowych dniach Ocena płynności została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, płynność natychmiastowa: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe, rotacja zapasów w dniach: (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja należności w dniach: (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja zobowiązań handlowych w dniach: (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. Wskaźnik szybkości rotacji zapasów wahał się w całym analizowanym okresie. W 2002 wskaźnik rotacji wyniósł 16 dni, a w kolejnych latach odzwierciedlając spadek realizowanych zleceń, spadał odpowiednio w 2003 roku do poziomu 11 dni i 15 dni w 2004 roku. Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 10 dni i był zdecydowanie niższy niż w porównywalnym okresie (po pierwszym półroczu 2004 roku, kiedy to wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 23 dni). Po czwartym kwartale 2005 roku wskaźnik wynosił 7 dni i był najniższy w całym analizowanym okresie. Rotacja należności kształtowała się na poziomie 153 dni w 2002, w 2003 roku wzrosła do poziomu 176 dni (głównie za sprawą większego wzrostu należności, który był następstwem pogarszającej się koniunktury na rynku i wydłużającymi się terminami płatności po stronie naszych odbiorców). W 2004 należności spadły o ponad 39%, co znalazło odzwierciedlenie w skróceniu rotacji należności do 104 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku rotacja należności wyniosła 121 dni, co oznaczało wydłużenie okresu ściągania należności o 14 dni w stosunku do okresu porównywalnego. Rotacja zobowiązań kształtowała się na poziomie 137 dni w 2002 roku, w 2003 roku wzrosła do poziomu 196 dni ze względu na znaczący wzrost zobowiązań handlowych, w 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 131 dni. Rotacja zobowiązań skróciła się po pierwszej połowie 2005 roku i wyniosła 138 dni, czyli była o 12 dni krótsza niż w porównywalnym okresie 2004 roku. Po czterech kwartałach utrzymywała się na niskim poziomie i wyniosła 112 dni. 7.2 Grupa Kapitałowa W całym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na porównywalnych poziomach. Zalecany poziom wskaźnika płynności bieżącej powinien znajdować się w przedziale od 1,2 do 2. Poziom z tego przedziału udało się nam uzyskać w 2002, po pierwszej połowie 2005 roku oraz po cztery kwartałach 2005 roku. Poziom płynności szybkiej uważany za optymalny, tj. poziom z przedziału 1,0-1,5 nasza Grupa Kapitałowa osiągnęła w 2002, po pierwszym półroczu 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. Płynność bieżąca (x) 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0 1,4 Płynność szybka (x) 1,2 1,0 0,7 0,8 0,8 1,1 Płynność natychmiastowa (x) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Rotacja zapasów w dniach Rotacja należności handlowych w dniach Rotacja zobowiązań handlowych dniach Ocena płynności została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, płynność natychmiastowa: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe, rotacja zapasów w dniach: (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja należności w dniach: (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, rotacja zobowiązań handlowych w dniach: (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. 33

12 Wskaźnik szybkości rotacji zapasów kształtował się w całym okresie na poziomie od 45 dni w 2003, po 48 w 2004 i 62 w Po pierwszym półroczu 2005 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 42 dni i był zdecydowanie niższy niż w porównywalnym okresie (po pierwszym półroczu 2004 roku wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 77 dni). Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja zapasów ukształtowała się na poziomie 40 dni. Rotacja należności kształtowała się na poziomie 138 dni w 2002, w 2003 roku wzrosła do poziomu 159 dni (głównie za sprawą większego wzrostu należności, który był następstwem pogarszającej się koniunktury na rynku i wydłużającymi się terminami płatności po stronie naszych odbiorców). W 2004 należności spadły o ponad 32,4%, co przełożyło się na skrócenie rotacji należności do 105 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku należności wzrosły o ok. 39,3% w stosunku do poziomu w okresie porównywalnym, co spowodowało, iż rotacja wzrosła do 120 dni w stosunku do 113 dni. Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja należności wyniosła 86 dni. W 2002 roku rotacja zobowiązań kształtowała się na poziomie 126 dni, w 2003 roku wzrosła do poziomu 174 dni ze względu na znaczący wzrost zobowiązań handlowych, w 2004 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 127 dni. Po pierwszym półroczu 2005 roku rotacja skróciła się do 131 w stosunku do 156 dni po pierwszym półroczu 2004 roku. Po czterech kwartałach 2005 roku rotacja zobowiązań wyniosła 106 dni. 8. Podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych 8.1 Emitent W analizowanym okresie odnotowaliśmy ujemne przepływy na działalności operacyjnej w latach Pozytywne przepływy wypracowaliśmy jedynie w 2002 roku. Dodatnie przepływy na działalności inwestycyjnej wypracowaliśmy w okresie czterech kwartałów 2005 roku oraz w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku. Dodatnie przepływy na działalności finansowej osiągnęliśmy w 2003 roku, w pierwszej połowie 2005 roku oraz w okresie czterech kwartałów 2005 roku. W 2004 r. wszystkie rodzaje działalności naszej Spółki generowały ujemne przepływy środków pieniężnych. Ujemny przepływ środków na działalności operacyjnej wynikał ze zmian kapitału obrotowego. Na ujemne przepływy na działalności inwestycyjnej, w wysokości tys. zł miały wpływ nakłady związane z nabyciem aktywów finansowych w postaci udziałów w spółkach powiązanych (Energobudowa-Invest Sp. z o.o., Weneda Sp. z o.o.). Ujemne przepływy na działalności finansowej były rezultatem nadwyżki wydatków na spłatę kredytów i odsetek nad wartością zaciągniętych kredytów i bonów dłużnych. W ciągu 4 kw roku zarówno działalność finansowa, jak i inwestycyjna miały dodatni wpływ na poziom środków pieniężnych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz środki przekazane w formie pożyczki spółce zależnej w ramach działalności inwestycyjnej praktycznie zbilansowały się, dając dodatni wynik na poziomie 330 tys. zł. Dodatni przepływ na działalności finansowej w wysokości tys. zł był rezultatem wpływów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz bonów dłużnych przez naszą Spółkę. Na ujemny przepływ środków na działalności operacyjnej miały wpływ zmiany kapitału obrotowego. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Grupa Kapitałowa Jedynie rok 2002 pozwolił naszej Grupie Kapitałowej na osiągnięcie pozytywnych przepływów na działalności operacyjnej. W pozostałych analizowanych okresach odnotowaliśmy ujemne przepływy na działalności operacyjnej. W zakresie działalności inwestycyjnej wypracowaliśmy pozytywne przepływy pieniężne netto w roku 2003 oraz w pierwszej połowie 2005 i 2004 roku. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej były pozytywne w 2003 roku, 2004 roku oraz po pierwszej połowie 2005 roku oraz po czterech kwartałach 2005 roku. W 2004 roku ujemne przepływy z działalności operacyjnej spowodowane były zmianami w zakresie kapitału obrotowego oraz rozliczeń międzyokresowych (rozliczenie przychodów). Ujemny przepływ środków na działalności inwestycyjnej był spowodowany inwestycjami finansowymi w jednostki powiązane, a także nowymi inwestycjami w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie zostały zneutralizowane wpływami ze zbycia nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatni przepływ środków z działalności finansowej został uzyskany dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania w postaci kredytów, pożyczek oraz bonów dłużnych. Po 4 kw r. podobnie jak w 2004 r. zarówno na działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej osiągnęliśmy ujemny przepływ środków. Ujemny przepływ na działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim ze wzrostu rozliczeń międzyokresowych oraz wzrostu stanu rezerw (pozostałe rezerwy utworzenie rezerwy na należności podatkowe Energobudowy). Ujemny przepływ środków na działalności inwestycyjnej był następstwem dokonanych wydatków na inwestycje w nieruchomości oraz inwestycje w jednostki powiązane, których nie udało się nam w pełni zneutralizować wpływami ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Dodatni przepływ środków na działalności finansowej osiągnęliśmy dzięki dodatkowym kredytom i pożyczkom. 34

13 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Czynniki mające istotny wpływ na wyniki finansowe Polnord i Grupy Kapitałowej Uważamy, iż nasza obecna sytuacja finansowa pozwala nam prognozować pozytywny dalszy rozwój naszej Spółki, jak i naszej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie oceniamy, iż istnieje szereg ryzyk, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mogących negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, jak i dalsze możliwości rozwoju. Do głównych czynników zewnętrznych zaliczamy: (i) wzrost konkurencji na rynku budowlanym w Polsce, poprzez napływ podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej; (ii) poziom oprocentowania kredytów hipotecznych oraz ich dostępność dla osób fizycznych; (iii) poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce; (iv) napływ kapitału zagranicznego; (v) zmiany w obszarze podatkowym. Z kolei w zakresie czynników wewnętrznych kluczowa jest dalsza kontynuacja przyjętych przez naszą Spółkę i Grupę Kapitałową działań restrukturyzacyjnych. Ponadto dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wyniki finansowe naszej Spółki, jak i Grupy Kapitałowej jest powodzenie na rynku rosyjskim, a także w zakresie rozwoju działalności deweloperskiej. 9.1 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Polnordu i Grupy Kapitałowej W okresie od 1 stycznia do dnia daty Prospektu nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w zakresie sprzedaży, cen oraz kosztów w porównaniu z rokiem Podobnie nie zauważyliśmy żadnych zmian co do poziomu zapasów, których poziom nie odbiegał w tym okresie od poziomu na r. Poniżej prezentujemy główne czynniki i zdarzenia, które miały bądź mogą mieć znaczący wpływ na osiągane przez nas i naszą Grupę Kapitałową wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju: W dniu r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w POLNORD-DOM Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna). Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce POLNORD-DOM Sp. z o.o. nastąpiło w drodze wniesienia aportem przez POLNORD S.A. niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki gruntu położonych w Gdańsku. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,40 zł. Wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie aportu, wynosi zł. Spółka w 2004 r. wniosła aportem nieruchomość (hotel) do spółki w 100% zależnej Weneda Sp. z o.o. w Opolu. Wynik na tej transakcji w wysokości tys. zł miał wpływ na uzyskany wynik z działalności gospodarczej POLNORD S.A. w 2004 r. W 2004 r. w wyniku wtórnej analizy możliwości odzyskania wartości firmy, powstałej w wyniku fuzji z B.E. Energobudowa S.A. w 2003 r., Spółka dokonała jednorazowego odpisu tej wartości w wysokości tys. zł. Wartość ta obciążyła wynik z lat ubiegłych. W dniu 16 września 2005 r. otrzymaliśmy Decyzje Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ustalające w przybliżeniu ewentualne zobowiązania naszej Spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług za lata 2000, 2001, 2002 w łącznej wysokości zł i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1999, 2000, 2001, 2002 w łącznej wysokości zł. W związku z potencjalnym ryzykiem negatywnego rozstrzygnięcia kwestii zaległości podatkowych postanowiliśmy utworzyć rezerwę w kwocie ok PLN w ciężar wyniku lat ubiegłych, dokonując korekty wyniku za 2004 r. Z uwagi na to, że decyzje urzędu skarbowego obejmują lata , czyli okres sprzed połączenia Spółki z Energobudową, uznajemy, iż nie powinny one obciążać bieżących wyników Spółki. W dniu r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów POLNORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której 100% udziałów objął POLNORD S.A. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosi zł. POLNORD S.A. objęte udziały pokrył wkładem niepieniężnym obejmującym prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli położonych w Elblągu przy ul. płk. Dąbka. Wartość ewidencyjna aportowanych nieruchomości w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,16 zł. Aktem notarialnym w dniu r. dokonana została transakcja zbycia nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Nabywcą nieruchomości jest POLNORD-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka zależna od POLNORD S.A.). Za przedmiotową nieruchomość składającą się z budynku biurowego (pow. użytk mkw.) i gruntu (pow. 529 mkw.) w użytkowaniu wieczystym ustalono cenę netto w wysokości zł. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych POLNORD S.A. wynosiła ,71 zł. 35

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012 1 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy zawodu: 341[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa sektora banków spó dzielczych w Polsce

Sytuacja finansowa sektora banków spó dzielczych w Polsce Sytuacja finansowa sektora banków spó dzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarz du BFG Warszawa wrzesie 21 r. 1 Sytuacja banków spó dzielczych 2 Banki spó dzielcze na rynku Ukierunkowanie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan w

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-07-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 4. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 4.1. Podzia instrumentów finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Zastrze enie Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotycz ce przysz ci'. W deklaracjach tych u ywane s owa przewiduje si ", s dzi si ", zamierza si

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95)

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95) Dochody GFS Wydatki GFS Pozycje bilansuj ce = dochody wydatki - p atno ci S.13 do bud etu UE - p atno ci jednostek spoza S.13 do bud etu UE + bie ce wyp aty z bud etu UE do jednostek S.13+ kapita owe wyp

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer PESEL zdającego* Wypełnia zdający Miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 Sytuacja w ostatnich latach: - szeroka oferta kredytów inwestycyjnych dla rolników i dzia ów specjalnych - brak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Z. G. SKOTAN S.A. w Skoczowie OPINIA NIEZALE NEGO. oraz

Z. G. SKOTAN S.A. w Skoczowie OPINIA NIEZALE NEGO. oraz Z. G. SKOTAN S.A. w Skoczowie OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA oraz Raport j uzupe niaj cy z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. Zak ady Garbarskie SKOTAN S.A.

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie AUDYTOR S.A. SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie Jako us ug Charakterystyka rynku Strategia rozwoju Planowana emisja Cele emisji Prognozy finansowe

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU:

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU: BANK SPÓ DZIELCZY W O AWIE > Za cznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w BS w O awie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Prosimy o czytelne wype nianie

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH ZACSZE" SPRAWOZDANE FNANSOWE na dzień 31.12.2013 r. KRAKÓW 31 STYCZNA 2014 R. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH "ZACSZE" 30-376 KRAKÓW UL.SODOWA 17/13

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ocena PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki. Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki. Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP Zastrze enie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty nabycia papierów warto ciowych i ma charakter wy cznie promocyjny. Jedynym

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I CZ I. 1. Spadek cen surowców i energii elektrycznej wp ynie na zmian zachowa producentów,

ZESTAW I CZ I. 1. Spadek cen surowców i energii elektrycznej wp ynie na zmian zachowa producentów, ZESTAW I CZ I 1. Spadek cen surowców i energii elektrycznej wp ynie na zmian zachowa producentów, którzy A. zmniejsz popyt na rynku. B. podwy sz ceny swoich towarów. C. zmniejsz swoj ofert rynkow. D. zwi

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca:

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca: IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa Prezentacja Spó ki AUDYTOR S.A. Autoryzowany doradca: SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Zakres dzia alno ci Przewagi konkurencyjne Ludzie Jako us ug Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE

Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE Data i godzina wp ywu formularza. Podpis osoby przyjmuj cej. Numer w rejestrze INSTRUKCJA WYPE NIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres:

Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres: Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegaj cej si Imi i nazwisko PESEL NIP Stan

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w I owej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Toru, dnia 21 marca 2013 rok

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Toru, dnia 21 marca 2013 rok JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Toru, dnia 21 marca 2013 rok Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok obrotowy zako

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego 16.12.2013 r. - Katowice POTENCJA PRZEDSI BIORCZO CI W WOJEWÓDZTWIE SKIM

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych

Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych mgr Sebastian Jakubowski Zak ad Polityki Gospodarczej Uniwersytet Wroc awski Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych Reforma ubezpiecze spo ecznych wprowadzi a do systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo